Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 14/2008 Sb.Vyhláška o způsobu vnějšího označení, odznacích, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky

Částka 7/2008
Platnost od 31.01.2008
Účinnost od 15.02.2008
Zrušeno k 01.01.2009 (460/2008 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

14

VYHLÁŠKA

ze dne 8. ledna 2008

o způsobu vnějšího označení, odznacích, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 11 písm. b), § 50a odst. 4, § 50b odst. 4 a § 54 odst. 3 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb. a zákona č. 436/2003 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

SLUŽEBNÍ STEJNOKROJE

§ 1

Druhy a součásti služebních stejnokrojů

(1) Služebními stejnokroji Policie České republiky (dále jen „policie“) jsou

a) služební stejnokroj 92,

b) služebně-pracovní stejnokroj 92,

c) kombinéza 92,

d) stejnokroj na motocykl,

e) stejnokroj hradní policie,

f) letecký stejnokroj 95,

g) společenský stejnokroj.

(2) Součástí služebních stejnokrojů jsou doplňky služebních stejnokrojů a hodnostní označení1) nebo označení leteckých odborností a funkcí.

(3) Vzory služebních stejnokrojů jsou vyobrazeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Doplňky služebních stejnokrojů

(1) Doplňky služebních stejnokrojů jsou stejnokrojové knoflíky, lemovky, lampasy, výšivky, odznaky na čepici, rozlišovací odznaky a zvýrazňující, identifikační a ozdobné doplňky.

(2) Služební stejnokroj 92, služebně-pracovní stejnokroj 92, kombinéza 92 a letecký stejnokroj 95 mohou být doplněny znakem příslušnosti k útvaru, službě, označením odbornosti nebo stupně řízení.

§ 3

Hodnostní označení a označení leteckých odborností a funkcí

(1) Na služebním stejnokroji 92 je hodnostní označení umístěno na náramenících příslušných součástek služebního stejnokroje nebo na podložce pro hodnostní označení příslušných součástek služebního stejnokroje, která je umístěna na pravé straně hrudi.

(2) Na služebně-pracovním stejnokroji 92, na kombinéze 92 a na stejnokroji na motocykl je hodnostní označení umístěno na podložce pro hodnostní označení příslušných součástek služebního stejnokroje, která je umístěna na pravé straně hrudi.

(3) Na stejnokroji hradní policie je hodnostní označení umístěno na rukávech nebo náramenících příslušných součástek služebního stejnokroje.

(4) Na leteckém stejnokroji 95 se hodnostní označení neužívá; místo něj jsou na leteckém stejnokroji 95 vyznačeny letecké odbornosti nebo funkce; toto označení je umístěno na rukávech nebo náramenících příslušných součástek služebního stejnokroje. Při použití součástek jiných služebních stejnokrojů k leteckému stejnokroji 95 je označení leteckých odborností nebo funkcí umístěno na náramenících nebo na podložce pro hodnostní označení. Nosí-li příslušník policie (dále jen „policista“) zařazený na služebním místě, kde mu náleží letecký stejnokroj 95, služebně-pracovní stejnokroj 92 nebo kombinézu 92, má na podložce pro hodnostní označení příslušných součástek těchto služebních stejnokrojů umístěno označení letecké odbornosti nebo funkce; hodnostní označení se při použití těchto služebních stejnokrojů v letecké službě neužívá.

(5) Na společenském stejnokroji je hodnostní označení umístěno na levém rukávu příslušných součástek služebního stejnokroje.

ČÁST DRUHÁ

ZPŮSOB VNĚJŠÍHO OZNAČENÍ A ODZNAKY POLICIE

§ 4

Způsob vnějšího označení policie

(1) Vnějším označením je

a) rukávový znak policie, který tvoří velký státní znak České republiky2) se slovem „POLICIE“ v bílém orámování na podkladu tmavomodré barvy,

b) nápis „POLICIE“, který tvoří

1. žlutá písmena na tmavém podkladu,

2. stříbřitá písmena na tmavomodrém, zeleném nebo žlutém reflexním podkladu, nebo

3. černá písmena na bílém podkladu,

c) nápis „HRADNÍ POLICIE“, který tvoří bílá písmena ve světlemodrém orámování na tmavém podkladu,

d) rukávová páska „POLICIE“, která je bílé barvy s nápisem „POLICIE“ podle písmena b) bodu 3,

e) znak ochranné služby, který je kruhový s vyobrazením dvouocasého lva a s textem „OCHRANNÁ SLUŽBA POLICIE ČR“ po obvodu,

f) tabule „POLICIE“, která je bílé barvy a tvoří ji nápis „POLICIE“ podle písmena b) bodu 3, vodorovný zelený pruh nad nápisem a vodorovný zelený pruh pod nápisem.

(2) Vnějším označením pro výkon služby v zahraničí a při mezinárodních cvičeních je také nášivka v podobě státní vlajky České republiky3) a nášivka s nápisem „CZECH REPUBLIC“.

§ 5

Odznaky policie

Odznaky policie jsou

a) symbol policie, který tvoří kruhový znak s osmicípou hvězdou, na jehož obvodovém okraji jsou slova „POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY“,

b) identifikační číslo, které tvoří

1. kovové plastické provedení symbolu policie, na jehož dolním okraji je šestimístné číslo,

2. žluté šestimístné číslo vyšívané na tmavém látkovém podkladu, nebo

3. dvojmístné nebo trojmístné kovové číslo na kruhové kovové podložce,

c) látkový znak hradní policie se slovy „SEMPER FIDELIS“,

d) kovový znak hradní policie se slovy „SEMPER FIDELIS“.

§ 6

Umístění vnějšího označení a odznaků policie

(1) Rukávový znak policie je umístěn na levém rukávu stanovených součástek služebního stejnokroje 92, služebně-pracovního stejnokroje 92, kombinézy 92, stejnokroje na motocykl a společenského stejnokroje.

(2) Nápis „POLICIE“ podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 1 je umístěn na levé straně hrudi nebo na zádech stanovených součástek služebně-pracovního stejnokroje 92 a kombinézy 92 a na přední straně stanovené pokrývky hlavy služebně-pracovního stejnokroje 92 a kombinézy 92; může být umístěn též na ochranných nebo taktických pomůckách.

(3) Nápis „POLICIE“ podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 2 je umístěn na levé straně hrudi a na zádech stanovených součástek služebního stejnokroje 92 a stejnokroje na motocykl; může být též umístěn na reflexních, ochranných nebo taktických pomůckách.

(4) Nápisem „POLICIE“ podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 3 lze označit vozidla, plavidla, letadla a další materiál použitý v souvislosti s plněním úkolů policie.

(5) Nápis „HRADNÍ POLICIE“ je umístěn na levé straně hrudi stanovených součástek stejnokroje hradní policie.

(6) Rukávovou pásku „POLICIE“ může užívat policista při výkonu služby v občanském oděvu. Rukávová páska „POLICIE“ je viditelně umístěna na levém nebo pravém rukávu.

(7) Znak ochranné služby může nosit policista ochranné služby při výkonu služby v občanském oděvu. Znak ochranné služby je umístěn na levé straně hrudi nebo límce vrchní oděvní součástky.

(8) Tabulí „POLICIE“ se označují objekty, v nichž sídlí pracoviště policie se stálou službou určená pro styk s veřejností. Tabule „POLICIE“ je umístěna na viditelném místě vně objektu v blízkosti vchodu určeného pro vstup veřejnosti. Tabule „POLICIE“ může mít podobu světelného panelu.

(9) Vnější označení pro výkon služby v zahraničí a při mezinárodních cvičeních je umístěno nad rukávovým znakem policie na levém rukávu stanovených součástek služebního stejnokroje 92, služebně-pracovního stejnokroje 92 a kombinézy 92; nášivka v podobě státní vlajky České republiky je umístěna pod nášivkou s nápisem „CZECH REPUBLIC“.

(10) Identifikační číslo podle § 5 písm. b) bodu 1 je umístěno na levé straně hrudi stanovených součástek služebního stejnokroje 92, služebně-pracovního stejnokroje 92, kombinézy 92 a stejnokroje na motocykl. Policista vykonávající službu v občanském oděvu může identifikační číslo umístit obdobně nebo zavěsit na krk.

(11) Identifikační číslo podle § 5 písm. b) bodu 2 může být umístěno místo identifikačního čísla podle § 5 písm. b) bodu 1 nebo spolu s ním na levé straně hrudi stanovených součástek služebně-pracovního stejnokroje 92, kombinézy 92 a stejnokroje na motocykl; může být též umístěno na reflexních, ochranných nebo taktických pomůckách.

(12) Identifikační číslo podle § 5 písm. b) bodu 3 je umístěno na pravé straně hrudi stanovených součástek stejnokroje hradní policie.

(13) Látkový znak hradní policie se slovy „SEMPER FIDELIS“ je umístěn na obou rukávech nebo na levé straně hrudi stanovených součástek stejnokroje hradní policie.

(14) Kovový znak hradní policie se slovy „SEMPER FIDELIS“ je umístěn na levé straně hrudi stanovených součástek stejnokroje hradní policie.

(15) Vzory vnějšího označení a odznaků policie jsou vyobrazeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

ČÁST TŘETÍ

PROKAZOVÁNÍ PŘÍSLUŠNOSTI K POLICII A K PLNĚNÍ ÚKOLŮ POLICIE

§ 7

Prokazování příslušnosti k policii služebním průkazem a odznakem služby kriminální policie

(1) Odznak služby kriminální policie tvoří kovový ovál modré barvy s orámováním ve stříbřité barvě; v horní části odznaku je plastický symbol policie, pod ním jsou tři vodorovné pruhy ve státních barvách4) a nápis stříbřité barvy „SLUŽBA KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ“; v dolní části odznaku je ryté pětimístné číslo.

(2) Policista při prokazování příslušnosti k policii služebním průkazem nebo odznakem služby kriminální policie předkládá k nahlédnutí přední stranu služebního průkazu s fotografií nebo přední stranu odznaku služby kriminální policie, aniž jej vydá z ruky. Policista při výkonu služby v občanském oděvu může též prokazovat svoji příslušnost k policii tím, že si umístí služební průkaz nebo odznak služby kriminální policie na levou stranu hrudi nebo zavěsí na krk tak, aby byla viditelná jeho přední strana.

(3) Vzor služebního průkazu a odznaku služby kriminální policie je vyobrazen v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 8

Prokazování příslušnosti vojáků v činné službě a příslušníků Vězeňské služby České republiky k plnění úkolů policie

(1) Voják v činné službě povolaný k plnění úkolů policie5) (dále jen „voják“) a příslušník Vězeňské služby České republiky povolaný k plnění úkolů policie6) (dále jen „příslušník“) prokazuje příslušnost k plnění úkolů policie ústním prohlášením „policie“ jen tehdy, pokud mu podmínky a okolnosti při plnění konkrétního úkolu policie neumožňují prokázat příslušnost svým předepsaným stejnokrojem se zevním označením „POLICIE“.

(2) Zevním označením „POLICIE“ podle odstavce 1 je rukávová páska „POLICIE“ viditelně umístěná na levém nebo pravém rukávu stejnokroje vojáka a příslušníka.

(3) Při prokazování příslušnosti k plnění úkolů policie průkazem předkládá voják a příslušník k nahlédnutí přední stranu průkazu, aniž jej vydá z ruky.

(4) Vzory průkazů vojáka a příslušníka jsou vyobrazeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

ČÁST ČTVRTÁ

VZORY ZVLÁŠTNÍHO BAREVNÉHO PROVEDENÍ A OZNAČENÍ SLUŽEBNÍCH VOZIDEL, PLAVIDEL A LETADEL

§ 9

Zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel policie

(1) Služební vozidlo policie se zvláštním barevným provedením a označením je bílé barvy s vodorovným zeleným pruhem na bočních stranách a je označeno na bočních stranách a na zadní části nápisem „POLICIE“ podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 3 a na přední části symbolem policie nebo nápisem „POLICIE“ podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 3. Zvláštní barevné provedení a označení může mít reflexní podobu.

(2) Zvláštní barevné provedení a označení motocyklů a sněžných skútrů je provedeno kombinací bílé a zelené barvy a označením nápisem a symbolem policie podle konstrukce daného typu motocyklu nebo sněžného skútru. Zvláštní barevné provedení a označení může mít reflexní podobu.

(3) Služební vozidlo policie, které nemá zvláštní barevné provedení stanovené v odstavci 1 nebo 2, lze označit na přední části a na bočních stranách nápisem „POLICIE“ podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 3. Nápis na přední straně může být nahrazen symbolem policie. Pro účely osvobození od zpoplatnění za užití zpoplatněné pozemní komunikace7) a u zaparkovaného vozidla postačí označení tímto nápisem umístěným za čelním sklem.

(4) Vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel policie a označení služebních vozidel policie podle odstavce 3 jsou vyobrazeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 10

Zvláštní barevné provedení a označení služebních plavidel policie

(1) Služební plavidlo policie se zvláštním barevným provedením a označením je bílé barvy s vodorovným zeleným pruhem kolem celého obvodu plavidla a je označeno na bocích, případně i na přední nebo zadní části nápisem „POLICIE“ podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 3.

(2) Služební plavidlo policie, které nemá zvláštní barevné provedení stanovené v odstavci 1, lze označit na bocích a za čelním sklem nápisem „POLICIE“ podle § 4 odst. 1 písm. b) bodu 3. Je-li takové plavidlo zakotvené, postačí označení tímto nápisem umístěným za čelním sklem.

(3) Vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních plavidel policie jsou vyobrazeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 11

Zvláštní barevné provedení a označení služebních letadel policie

(1) Služební letadlo policie se zvláštním barevným provedením a označením je v kombinaci modré a bílé barvy nebo modré a stříbrné barvy a je označeno na trupu nebo kýlové ploše symbolem státní vlajky České republiky3) ve tvaru sférického trojúhelníku a na trupu nebo kýlové ploše a případně též na spodní straně značkou státní příslušnosti tvořenou bíle lemovanými červenými písmeny „OK“, bíle lemovanou červenou pomlčkou a značkou tvořenou bíle lemovanými červenými písmeny „BY“ doplněnými dalším písmenem z abecední řady „A“ až „Z“. Na bočních stranách trupu a případně též na spodní straně služebního letadla policie je nápis „POLICIE“ s písmeny takové barvy, která je kontrastní oproti podkladové barvě nápisu.

(2) Služební letadlo policie, které nemá zvláštní barevné provedení stanovené v odstavci 1, lze označit na bočních stranách a případně též na spodní straně trupu nápisem „POLICIE“ v barvě, která je kontrastní oproti podkladové barvě nápisu.

(3) Vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních letadel policie jsou vyobrazeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.


ČÁST PÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 12

Přechodná ustanovení

(1) Za služební stejnokroj podle této vyhlášky se považuje i stejnokroj na motocykl podle dosavadních předpisů. Umístění hodnostního označení a vnějšího označení a odznaků policie na tomto stejnokroji se řídí dosavadními předpisy. Tento stejnokroj lze používat nejpozději do 31. prosince 2011.

(2) Do 31. prosince 2011 lze užívat ke služebnímu stejnokroji 92, služebně-pracovnímu stejnokroji 92 a kombinéze 92 také součástky, které nejsou vyobrazeny v příloze č. 1 k této vyhlášce, pokud jsou součástkami těchto služebních stejnokrojů podle dosavadních předpisů.

§ 13

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 25/1998 Sb., o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii.

2. Vyhláška č. 58/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 25/1998 Sb., o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii.

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.


Ministr:

MUDr. Mgr. Langer v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 14/2008 Sb.

Vzory služebních stejnokrojů

1. Služební stejnokroj 92

a) obecná verze

a) obecná verze

b) verze pro službu dopravní policie, poříční pracoviště služby pořádkové policie a pracoviště dopravy chráněných osob ochranné služby

b) verze pro službu dopravní policie, poříční pracoviště služby pořádkové policie a pracoviště dopravy chráněných osob ochranné služby

c) verze pro jezdce na koni

c) verze pro jezdce na koni

d) verze pro službu rychlého nasazení

d) verze pro službu rychlého nasazení

2. Služebně-pracovní stejnokroj 92 a kombinéza 92

a) obecná verze

a) obecná verze

b) verze pro službu dopravní policie, poříční pracoviště služby pořádkové policie a pracoviště dopravy chráněných osob ochranné služby

b) verze pro službu dopravní policie, poříční pracoviště služby pořádkové policie a pracoviště dopravy chráněných osob ochranné služby

c) verze pro službu rychlého nasazení

c) verze pro službu rychlého nasazení

3. Stejnokroj na motocykl

3. Stejnokroj na motocykl

4. Stejnokroj hradní policie

4. Stejnokroj hradní policie

5. Letecký stejnokroj 95

5. Letecký stejnokroj 95

6. Společenský stejnokroj

6. Společenský stejnokroj

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 14/2008 Sb.

Vzory vnějšího označení a odznaků policie

1. Rukávový znak policie

1. Rukávový znak policie

2. Nápisy „POLICIE“

2. Nápisy „POLICIE“

3. Nápis „HRADNÍ POLICIE“

3. Nápis „HRADNÍ POLICIE“

4. Rukávová páska „POLICIE“

4. Rukávová páska „POLICIE“

5. Znak ochranné služby

5. Znak ochranné služby

6. Tabule „POLICIE“

6. Tabule „POLICIE“

7. Vnější označení pro službu v zahraničí

7. Vnější označení pro službu v zahraničí

8. Symbol policie

8. Symbol policie

9. Identifikační čísla

9. Identifikační čísla

10. Látkový znak hradní policie

10. Látkový znak hradní policie

11. Kovový znak hradní policie

11. Kovový znak hradní policie

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 14/2008 Sb.

Vzory služebního průkazu, odznaku služby kriminální policie, průkazu vojáka a průkazu příslušníka

1. Služební průkaz

 Služební průkaz

2. Odznak služby kriminální policie

Odznak služby kriminální policie

3. Průkaz vojáka

Průkaz vojáka

4. Průkaz příslušníka

Průkaz příslušníka

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 14/2008 Sb.

Vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel policie a označení služebních vozidel policie podle § 9 odst. 3 vyhlášky

Vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel policie a označení služebních vozidel policie podle § 9 odst. 3 vyhlášky

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 2 odst. 1 zákona č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.

3) § 4 zákona č. 3/1993 Sb.

4) § 3 zákona č. 3/1993 Sb.

5) § 50a odst. 1 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb. § 14 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

6) § 50b odst. 1 zákona č. 283/1991 Sb., ve znění zákona č. 436/2003 Sb.
§ 24a zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 436/2003 Sb.

7) § 20a odst. 1 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb. a zákona č. 80/2006 Sb.

Přesunout nahoru