Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 114/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

Částka 36/2008
Platnost od 14.04.2008
Účinnost od 15.04.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

114

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. března 2008,

kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2c odst. 2 písm. b) zákona a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 3 až 5 zní:

a) zemědělsky obhospodařuje a podává žádost o zařazení alespoň na

1. 0,5 ha zemědělské půdy evidované v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů3) (dále jen „evidence půdy“) na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do titulu ekologické zemědělství podle § 2 písm. a) bodu 1 a hospodaření podle zvláštního právního předpisu4),

2. 1 ha ovocných sadů evidovaných v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do titulu integrované produkce podle § 2 písm. a) bodu 2 a pěstování ovoce,

3. 0,5 ha vinic evidovaných v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do titulu integrované produkce podle § 2 písm. a) bodu 2 a pěstování révy vinné,

4. 0,5 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do titulu integrované produkce podle § 2 písm. a) bodu 2 a pěstování zeleniny,

5. 5 ha zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do podopatření ošetřování travních porostů podle § 2 písm. b),

6. 2 ha zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do podopatření ošetřování travních porostů podle § 2 písm. b) a zemědělská půda se nachází v území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti5),

7. 1 ha zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do titulu zatravňování orné půdy podle § 2 písm. c) bodu 1,

8. 5 ha zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do titulu pěstování meziplodin podle § 2 písm. c) bodu 2, nebo

9. 2 ha zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do titulu biopásy podle § 2 písm. c) bodu 3,

3) § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin, v platném znění.

5) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odkazy na poznámku pod čarou č. 4 se označují jako odkazy na poznámku pod čarou č. 5 a dosavadní odkazy na poznámku pod čarou č. 5 se označují jako odkazy na poznámku pod čarou č. 4.

2. V § 4 se doplňují odstavce 5 až 7, které znějí:

(5) Provádí-li žadatel rozorání v souladu s § 3i písm. b) zákona (dále jen „obnova“) na půdním bloku, popřípadě jeho dílu, s kulturou travní porost, zajistí, aby nejpozději do 31. srpna kalendářního roku byl na příslušném půdním bloku, popřípadě jeho dílu, souvislý travní porost a

a) byla provedena první seč spolu s odklizením biomasy, nebo

b) byla sklizena plodina určená k ochraně vzcházejícího travního porostu, byla-li vyseta.

(6) Stanoví-li se tímto nařízením termín provedení první seče před 31. srpnem kalendářního roku, považuje se v případě obnovy podle odstavce 5 provedení první seče s odklizením biomasy nebo sklizeň plodiny určené k ochraně vzcházejícího travního porostu do 31. srpna kalendářního roku za splnění této podmínky.

(7) U ploch, které jsou v evidenci půdy označené jako nevhodné pro agroenvironmentální opatření, popřípadě u ploch, u kterých není vhodný žádný z titulů navrhovaných v rámci podopatření ošetřování travních porostů z hlediska ochrany krajiny a přírody a žadatel doloží tuto skutečnost v žádosti o zařazení souhlasným vyjádřením příslušného orgánu ochrany přírody5), se odstavec 2 písm. f) a g) nepoužijí.“.

3. V § 5 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „ , a o případném vyřazení této výměry z příslušného agroenvironmentálního opatření od počátku příslušného pětiletého období“.

4. V § 5 odstavec 8 zní:

(8) Žadatel podá Fondu žádost o snížení zařazené výměry zemědělské půdy, jestliže ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření došlo v důsledku skutečností uvedených v odstavci 5 nebo 7

a) v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku u opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) bodu 1, nebo

b) v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. března následujícího kalendářního roku, nejpozději do 30. dubna tohoto následujícího kalendářního roku u opatření podle § 2 písm. c) bodu 2 nebo 3.

Žádost podanou po tomto datu, nejde-li o žádost podle odstavce 9, Fond zamítne. Jestliže žadatel podá žádost o snížení zařazené výměry zemědělské půdy v důsledku skutečností uvedených v odstavci 5, s touto žádostí již nepodává žádost o změnu žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok. Lhůty uvedené v tomto odstavci se nevztahují na oznámení zásahu vyšší moci14).“.

5. V § 7 odst. 7 písm. c) se za slova „na orné půdě“ vkládají slova „neuvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení“.

6. V § 7 se odstavec 9 zrušuje.

7. V § 8 odst. 1 písm. b) se slova „nebo 3,“ nahrazují slovy „až 3.“.

8. V § 8 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

9. V § 8 odst. 4 písm. g) se slova „každého půdního bloku“ nahrazují slovy „osázené plochy daným druhem dřeviny na půdním bloku“.

10. V § 8 odst. 5 písm. d) se slova „31. srpna“ nahrazují slovy „30. září“.

11. V § 9 odst. 6 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

12. V § 9 odst. 7 písm. a) se slova „pastvy zvířat“ nahrazují slovy „pastvy nebo pobytu zvířat (dále jen „pastvy zvířat“)“.

13. V § 9 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e) zajistí, aby půdní bloky, popřípadě jejich díly, byly minimálně dvakrát ročně posečeny; první seč spolu s odklizením biomasy bude provedena do 31. července kalendářního roku, druhá seč spolu s odklizením biomasy bude provedena v termínu do 31. října kalendářního roku.“.

14. V § 9 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h) nemusí plnit podmínku uvedenou v § 4 odst. 2 písm. g).“.

15. V § 9 se na konci odstavce 12 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f) nemusí plnit podmínku uvedenou v § 4 odst. 2 písm. g).“.

16. V § 9 odst. 14 písm. a) se slova „včetně pastvy zvířat“ nahrazují slovy „s výjimkou pastvy zvířat“.

17. V § 9 odst. 14 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , po provedení první seče lze provádět přepasení travního porostu hospodářskými zvířaty vyjmenovanými v příloze č. 4 k tomuto nařízení“.

18. V § 9 se na konci odstavce 14 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f) nemusí plnit podmínku uvedenou v § 4 odst. 2 písm. g).“.

19. V § 9 se na konci odstavce 17 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

i) nemusí plnit podmínku uvedenou v § 4 odst. 2 písm. g).“.

20. V § 10 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 28 zní:

b) půdní bloky, popřípadě jejich díly, nacházející se z alespoň 50 % ve zvláště chráněném území5) a zároveň sousedící s útvarem povrchových vod28), na nichž žadatel vyseje travní směs osiv podle odstavce 6 písm. a) bodu 1; za sousedící s útvarem povrchových vod28) se pro účely tohoto nařízení považuje půdní blok, popřípadě jeho díl, jehož jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti do 25 metrů od útvaru povrchových vod28),

28) § 2 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb.“.

21. V § 10 odst. 1 písm. d), § 10 odst. 3 a § 10 odst. 5 písm. c) bodu 5 se slova „s vodním útvarem28)“ nahrazují slovy „s útvarem povrchových vod28)“.

22. V § 11 odst. 3 písm. d) bodu 1 se slova „přičemž souhrnná výměra plochy oseté meziplodinami, na niž žadatel požaduje pro příslušný kalendářní rok dotaci podle tohoto nařízení, nesmí být nižší o více než 25 % oproti výměře zařazené do tohoto titulu v příslušném kalendářním roce,“ zrušují.

23. V § 11 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Souhrnná zjištěná výměra, na niž žadatel požaduje pro příslušné období dotaci v tomto titulu a na níž plní podmínky podle tohoto nařízení, nesmí být nižší než 75 % výměry zařazené do tohoto titulu v příslušném období.“.

24. V § 12 odst. 4 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , nejpozději však do 31. května kalendářního roku“.

25. V § 12 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f) v případě osetí plochy širší než 12 metrů zajistí označení skutečné hranice biopásu viditelně v terénu.“.

26. V § 13 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , pokud nemá žadatel všechny půdní bloky, popřípadě jejich díly, evidované v evidenci půdy na žadatele k datu podání žádosti o poskytnutí dotace obhospodařované v systému ekologického zemědělství4), a to v období od data podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince kalendářního roku“.

27. V § 13 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e) 89 EUR/ha, jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství na travních porostech podle § 7, pokud má žadatel všechny půdní bloky, popřípadě jejich díly, evidované v evidenci půdy na žadatele k datu podání žádosti o poskytnutí dotace obhospodařované v systému ekologického zemědělství4), a to v období od data podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince kalendářního roku.“.

28. V § 13 odst. 5 se slova „§ 7 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 7 odst. 5“.

29. V § 14 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

i) titulu biopásy porušení podmínky uvedené v § 12 odst. 4 písm. f).“.

30. V § 14 odst. 2 písmeno a) zní:

a) porušení podmínky uvedené v § 4 odst. 2 písm. f), popřípadě v § 9 odst. 7 písm. e), § 9 odst. 8 písm. c), § 9 odst. 10 písm. c), § 9 odst. 12 písm. b), § 9 odst. 13 písm. b), § 9 odst. 14 písm. b), § 9 odst. 15 písm. d), § 9 odst. 16 písm. c), § 9 odst. 17 písm. d), jde-li o porušení v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů evidovaných v evidenci půdy,“.

31. V § 14 odst. 2 písm. f) se bod 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu 2.

32. V § 14 odst. 2 písm. g) se bod 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu 2.

33. V § 14 odst. 3 písm. b) se bod 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení bodu 1.

34. V § 14 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až o) se označují jako písmena d) až n).

35. V § 14 odst. 3 se na konci textu písmene m) doplňují slova „ ; za porušení podmínky v § 10 odst. 6 písm. b) se rovněž považuje porušení této podmínky po prvním roce příslušného pětiletého období“.

36. V § 15 písmena a) a b) znějí:

a) porušení podmínky používání hnojiv7) nebo statkových hnojiv8) uvedené v § 4 odst. 2 písm. d), popřípadě porušení podmínky vedení evidence hnojení9) uvedené v § 4 odst. 2 písm. d), přičemž za porušení této podmínky se považuje nepředložení evidence hnojení9) v průběhu kontroly na místě35) nebo předložení takové evidence, ze které není možné zjistit plnění podmínky uvedené v § 8 odst. 5 písm. c), § 8 odst. 7 písm. j), § 8 odst. 7 písm. k), § 9 odst. 7 písm. a), § 9 odst. 8 písm. a), § 9 odst. 10 písm. a), § 9 odst. 15 písm. a), § 9 odst. 15 písm. b), § 9 odst. 16 písm. b), nebo § 9 odst. 17 písm. c),

b) porušení podmínky uvedené v § 4 odst. 2 písm. f), popřípadě v § 9 odst. 7 písm. e), § 9 odst. 8 písm. c), § 9 odst. 10 písm. c), § 9 odst. 12 písm. b), § 9 odst. 13 písm. b), § 9 odst. 14 písm. b), § 9 odst. 15 písm. d), § 9 odst. 16 písm. c), § 9 odst. 17 písm. d), jde-li o porušení v rozsahu nad 25 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů evidovaných v evidenci půdy,“.

37. V § 15 písm. d) se bod 4 zrušuje.

38. V § 15 písm. e) bodu 2 se slova „a), b),“ zrušují.

39. V § 15 písm. m) se slova „nebo d)“ zrušují.

40. V § 15 písm. n) se slova „nebo c)“ zrušují.

41. V § 15 písm. q) se slova „nebo d) bodu 1 nebo 3“ nahrazují slovy „nebo v § 11 odst. 5“.

42. V § 16 odstavec 4 zní:

(4) Skutečnost uvedená v § 20 odst. 5 není důvodem pro vrácení dotace podle § 5 odst. 7.“.

43. V § 17 se písmeno c) zrušuje.

44. V § 17 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění titulu zatravňování orné půdy porušení podmínky uvedené v § 10 odst. 2, 3 nebo odst. 6 písm. a), dotace v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření se neposkytne na půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém k porušení podmínky došlo, a Fond současně rozhodne o vyřazení půdního bloku, popřípadě jeho dílu, na kterém k porušení podmínky došlo, z příslušného agroenvironmentálního opatření; případná povinnost vrátit poskytnutou dotaci nebo její část tím není dotčena.“.

45. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 79/2007 Sb.

Podmínky na ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
[§ 4 odst. 2 písm. h)]

1. Období zákazu hnojení

Nepoužívat hnojiva obsahující dusík a statková hnojiva (dále jen „dusíkaté hnojivé látky“) ve stanoveném období podle tabulky č. 1.

Období zákazu hnojení podle tabulky č. 1 neplatí pro výkaly a moč zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jejich jiném pobytu na zemědělské půdě a pro hnojení zakrytých ploch (zejména skleníky a fóliovníky).

Tabulka č. 1 Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek na zemědělské půdě

 OBDOBÍ ZÁKAZU HNOJENÍ
Plodina nebo kultura Klimatický region*) Hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem**) Minerální dusíkatá hnojiva
Plodiny na orné půdě (mimo travních a jetelovinotravních porostů), trvalé kultury 0-5 15. 11. - 31. 1. 1. 11. - 31. 1.
6-9 5. 11. - 28. 2. 15. 10. - 15. 2.
Travní (jetelovinotravní) porosty na orné půdě, trvalé travní porosty 0-5 15. 11. - 31. 1. 1. 10. - 28. 2.
6-9 5. 11. - 28. 2. 15. 9. - 15. 3.
Používání hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem***) na orné půdě je zakázáno v období 1. 6. - 31. 7. (toto ustanovení neplatí v případě následného pěstování ozimých plodin a meziplodin) a v období 1. 12. - 31. 1.

Vysvětlivky k tabulce:

*) První číslice pětimístného číselného kódu bonitované půdně ekologické jednotky podle vyhlášky č. 327/1998 Sb.

**) Hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem jsou statková hnojiva, jako je kejda, hnojůvka, močůvka, silážní šťávy, trus drůbeže a drobných hospodářských zvířat s podestýlkou nebo bez podestýlky, výkaly a moč zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jiném pobytu na zemědělské půdě, a organická nebo organominerální hnojiva, v nichž je poměr uhlíku k dusíku nižší než 10.

***) Hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem jsou statková hnojiva, jako je hnůj a organická nebo organominerální hnojiva, v nichž je poměr uhlíku k dusíku roven nebo je vyšší než 10. Období zákazu hnojení platí i pro upravené kaly.

2. Hospodaření na svažitých půdních blocích, popřípadě jejich dílech

Na půdních blocích, popřípadě jejich dílech, s kulturou travní porost se sklonitostí nad 7 stupňů je při používání dusíkatých hnojivých látek omezena jednorázová dávka na 80 kg dusíku na 1 ha. To se nevztahuje na přívod dusíku ve výkalech a moči při pastvě hospodářských zvířat nebo při jejich jiném pobytu na travních porostech.

Na půdních blocích, popřípadě jejich dílech, nebo na částech půdních bloků, popřípadě částech jejich dílů, s jednou plodinou nebo směsí plodin s kulturou orná půda se sklonitostí nad 12 stupňů se nesmí používat žádné dusíkaté hnojivé látky, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv zapravených do půdy do 24 hodin po jejich použití. To se nevztahuje na ponechané skliditelné rostlinné zbytky.

3. Hospodaření na půdních blocích, popřípadě jejich dílech sousedících s útvary povrchových vod28)

Na půdních blocích, popřípadě jejich dílech, přímo sousedících s útvary povrchových vod28) se zachová ochranný pás nehnojené půdy o šířce nejméně 3 m od břehové čáry.

Na půdních blocích, popřípadě jejich dílech, přímo sousedících s útvary povrchových vod28) se sklonitostí nad 7 stupňů se zachová ochranný pás o šířce nejméně 25 m od břehové čáry, kde nebudou používána tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem. To se nevztahuje na přívod dusíku ve výkalech a moči při pastvě hospodářských zvířat nebo při jejich jiném pobytu na travních porostech.

4. Omezení množství organického dusíku použitého na půdní bloky, popřípadě jejich díly

Množství celkového dusíku použitého ročně na zemědělskou půdu v organických a organominerálních hnojivech a ve statkových hnojivech nesmí v průměru celkové výměry zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele překročit 170 kg dusíku na hektar. Do průměru celkové výměry se započte pouze výměra půdních bloků, popřípadě jejich dílů, vhodných ke hnojení. Do limitu 170 kg dusíku na hektar se započítává přívod dusíku při používání upravených kalů23) a nezapočítává se přívod dusíku ze skliditelných rostlinných zbytků.

Jako zemědělská půda vhodná ke hnojení se rozumí půdní bloky, popřípadě jejich díly, vedené na žadatele v evidenci půdy, od nichž se odečítají půdní bloky, popřípadě jejich díly, které nelze hnojit (například v blízkosti povrchových vod, v zastavěném území obce nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů), a nevyužívané plochy, úhory a půdní bloky, popřípadě jejich díly, ležící ladem.“.

46. V příloze č. 6 se pod slova

„Cibule kuchyňská

Allium cepa L.

-jarní; -ozimá“

vkládají slova

„Cibule sečka

Allium fistulosum L.“.

47. V příloze č. 6 se pod slova

„Špenát setý

Spinacia oleracea L.

-jarní, podzimní, přezimovaný“

vkládají slova

„Tykev obecná

Cucurbita pepo L.“.

48. Příloha č. 11 zní:

„Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 79/2007 Sb.

Maximální povolené limity hnojení dusíkem na 1 ha při pěstování zeleniny v rámci podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce (§ 8)

Maximální množství dusíku (N), které je možno dodat k jednotlivým druhům zeleniny

Druh zeleniny Maximální množství N v kg/ha
Brokolice 170
Celer bulvový 160
Cibule kuchyňská 100
Cibule sečka 100
Česnek kuchyňský 20
Fazol obecný 55
Hrách zahradní 40
Kapusta hlávková 155
Kapusta růžičková 130
Kedluben 125
Kopr vonný 45
Kukuřice cukrová 70
Květák 195
Meloun vodní 205
Mrkev obecná 170
Okurka setá 95
Paprika roční 80
Pastinák setý 84
Pažitka pravá 95
Petržel zahradní kořenová 70
Petržel zahradní naťová 100
Pór pravý 100
Rajče 80
Ředkvička 70
Řepa salátová 70
Salát 85
Špenát setý 90
Tykev obecná 100
Zelí hlávkové 215
Zelí pekingské 130

“.

49. Příloha č. 13 zní:

„Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 79/2007 Sb.

Minimální počet výsevu/výsadby jednotlivých druhů zeleniny na 1 ha v rámci podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titul integrovaná produkce (§ 8)

Druh zeleniny Výsadba ks Vysev volně Poznámka
Brokolice 30 000 60 000 semen  
Celer bulvový 50 000   
Cibule kuchyňská  2,5 VJ VJ=250 000 semen
Cibule sečka  4 VJ VJ =250 000 semen
Česnek kuchyňský  800 kg  
Fazol obecný  0,2 mil. semen  
Hrách zahradní  9 VJ VJ=100 000 semen
Kapusta hlávková 30 000 45 000 semen  
Kapusta růžičková 25 000 50 000 semen  
Kedluben 80 000 120 000 semen  
Kopr vonný 4 kg  
Kukuřice cukrová 1 VJ VJ=50 000 semen
Květák 20 000 30 000 semen  
Meloun vodní 5 000   
Mrkev obecná  0,8 VJ VJ=1 mil. semen
Okurka setá 15 000 25 000 semen  
Paprika roční 60 000   
Pastinák setý  250 000 semen  
Pažitka pravá 50 000   
Petržel zahradní kořenová  0,8 mil.semen  
Petržel zahradní naťová  3 kg  
Pór pravý 160 000   
Rajče 50 000 80 000 semen  
Ředkvička  1 mil. semen  
Řepa salátová  120 000 semen  
Salát 50 000   
Špenát setý  10 VJ VJ=100 000 semen
Tykev obecná  5 000  
Zelí hlávkové 25 000 35 000 semen  
Zelí pekingské 40 000   

VJ - výsevní jednotka


Čl. II

Přechodné ustanovení

Žádosti podané podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se posoudí podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2008.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Ministr zemědělství: Mgr. Gandalovič v. r.

Přesunout nahoru