Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 112/2008 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám

Částka 36/2008
Platnost od 14.04.2008
Účinnost od 15.04.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

112

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. března 2008

o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) některé podmínky poskytování přechodných vnitrostátních podpor (dále jen „platba“) k přímým podporám Státním zemědělským intervenčním fondem2) (dále jen „Fond“).

§ 2

Žádost o poskytnutí platby

(1) Na základě žádosti budou platby poskytovány na

a) chmel,

b) skot, ovce, kozy (dále jen „přežvýkavec“),

c) chov ovcí, chov koz,

d) chov krav bez tržní produkce mléka,

e) zemědělskou půdu,

f) brambory pro výrobu škrobu.

(2) Žadatel o poskytnutí platby podle odstavce 1 doručí Fondu žádost o její poskytnutí do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti21). Součástí žádosti jsou smlouvy, rozhodnutí a dále stanovené doklady, nebo jejich úředně ověřené kopie.

§ 3, § 4zrušeno

§ 5

Platba na chmel

(1) Žadatelem o platbu na chmel může být fyzická nebo právnická osoba,

a) na kterou byla k 31. březnu 2007 vedena zemědělská půda v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence“) jako chmelnice [§ 3i písm. d) zákona o zemědělství], která byla způsobilá k poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy5),

b) která pěstovala na zemědělské půdě podle písmene a) chmel na výměře nejméně 1 ha.

(2) Žadatel v žádosti uvede celkovou výměru půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků (§ 3a zákona o zemědělství), které byly k 31. březnu 2007 na žadatele vedeny v evidenci jako chmelnice [§ 3i písm. d) zákona o zemědělství], na kterých byl pěstován chmel.

(3) Fond poskytne žadateli platbu na chmel na výměru zemědělské půdy, která byla

a) k 31. březnu 2007 v evidenci vedena na žadatele jako chmelnice [§ 3i písm. d) zákona o zemědělství] a byl na ní pěstován chmel,

b) v evidenci vedena jako způsobilá k poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy5).

§ 6

Platba na přežvýkavce

(1) Žadatelem o platbu na přežvýkavce může být fyzická nebo právnická osoba, která k 31. březnu 2007 chovala přežvýkavce na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona6) (dále jen „ústřední evidence“).

(2) V případě, že žadateli o platbu na přežvýkavce bylo v období od 1. srpna 2006 do 31. března 2007 nařízeno rozhodnutím příslušné krajské veterinární správy mimořádné veterinární opatření při výskytu nebezpečné nákazy7), v rámci kterého bylo nařízeno utracení nebo nutná porážka jím chovaných přežvýkavců, považuje se za stav chovaných přežvýkavců podle odstavce 1 jejich stav registrovaný v ústřední evidenci k 31. červenci 2006.

(3) Součástí žádosti o platbu na přežvýkavce v případě podle odstavce 1 je doklad z ústřední evidence prokazující stav chovu přežvýkavců chovaných žadatelem k 31. březnu 2007, včetně identifikačních čísel přežvýkavců a dat jejich narození, popřípadě dat zaevidování do ústřední evidence, podle údajů z ústřední evidence, a výpočet velkých dobytčích jednotek, pokud tento doklad nebyl doručen Fondu s žádostí o platbu na přežvýkavce v některém z předchozích kalendářních roků; v takovém případě vychází Fond při rozhodování o platbě na přežvýkavce z tohoto dokladu.

(4) Součástí žádosti o platbu na přežvýkavce v případě podle odstavce 2 je

a) doklad z ústřední evidence prokazující stav chovu přežvýkavců žadatele ke dni 31. července 2006, včetně identifikačních čísel přežvýkavců a dat jejich narození, popřípadě dat zaevidování do ústřední evidence, podle údajů z ústřední evidence, a výpočet velkých dobytčích jednotek, pokud jej nedoručil Fondu s žádostí o platbu na přežvýkavce v některém z předchozích kalendářních roků,

b) stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí příslušné krajské veterinární správy o nařízení mimořádného veterinárního opatření při výskytu nebezpečné nákazy7), pokud je žadatel nedoručil Fondu s žádostí o platbu na přežvýkavce v některém z předchozích kalendářních roků.

V takovém případě vychází Fond při rozhodování o platbě na přežvýkavce z podkladů uvedených v písmenech a) a b).

(5) Přepočítávací koeficienty ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek k platbě na přežvýkavce jsou uvedeny v části A přílohy k tomuto nařízení.

(6) Fond poskytne žadateli platbu na přežvýkavce na celkový počet velkých dobytčích jednotek stanovených podle počtu přežvýkavců na základě dokladu podle odstavců 3 a 4, přičemž podmínkou pro poskytnutí platby jsou nejméně 2 velké dobytčí jednotky.

§ 7

Platba na chov ovcí nebo koz

(1) Žadatelem o platbu na chov ovcí nebo koz může být fyzická nebo právnická osoba, která chová ovce nebo kozy alespoň od 15. června do 15. srpna příslušného kalendářního roku na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci.

(2) Přepočítávací koeficienty ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek k platbě na chov ovcí nebo koz jsou uvedeny v části B přílohy k tomuto nařízení.

(3) Fond poskytne žadateli platbu na chov ovcí nebo koz na celkový počet velkých dobytčích jednotek stanovených podle počtu samic starších jednoho roku chovaných na hospodářství žadatele v období od 15. června do 15. srpna příslušného kalendářního roku na základě údajů v ústřední evidenci, přičemž podmínkou pro poskytnutí platby jsou nejméně 2 velké dobytčí jednotky.

§ 8

Platba na chov krav bez tržní produkce mléka

(1) Žadatelem o platbu na chov krav bez tržní produkce mléka může být fyzická nebo právnická osoba, která chová krávy bez tržní produkce mléka alespoň od 15. června do 15. srpna příslušného kalendářního roku na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci.

(2) Přepočítávací koeficienty ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek k platbě na chov krav bez tržní produkce mléka jsou uvedeny v části B přílohy k tomuto nařízení.

(3) Fond poskytne žadateli platbu na chov krav bez tržní produkce mléka na celkový počet velkých dobytčích jednotek stanovených podle počtu krav bez tržní produkce mléka chovaných na hospodářství žadatele v období od 15. června do 15. srpna příslušného kalendářního roku na základě údajů v ústřední evidenci, přičemž podmínkou pro poskytnutí platby na chov krav bez tržní produkce mléka jsou nejméně 2 velké dobytčí jednotky.

(4) Fond neposkytne žadateli platbu na chov krav bez tržní produkce mléka na krávu, na kterou je ve stejném kalendářním roce podána žádost o poskytnutí podpory na chov krávy chované v systému s tržní produkcí mléka podle § 30 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 9

Platba na zemědělskou půdu

(1) Žadatelem o platbu na zemědělskou půdu může být fyzická nebo právnická osoba, která v příslušném kalendářním roce podala žádost o jednotnou platbu na plochu podle § 6 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

(2) Fond poskytne žadateli platbu na zemědělskou půdu, na níž žadatel v příslušném kalendářním roce požádal a splnil podmínky pro poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy podle § 7 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 10

Platba na brambory pro výrobu škrobu

(1) Žadatelem o platbu na brambory pro výrobu škrobu může být fyzická nebo právnická osoba, která pro hospodářský rok 2011/2012 uzavřela do 31. března 2011 se zpracovatelem brambor pro výrobu škrobu smlouvu o pěstování brambor pro výrobu škrobu podle nařízení vlády, kterým se stanoví některé postupy při provádění společné organizace trhu se škrobem12).

(2) Žadatel k žádosti přiloží kopii smlouvy o pěstování brambor pro výrobu škrobu, uzavřené pro hospodářský rok 2011/2012 podle nařízení vlády, kterým se stanoví některé postupy při provádění společné organizace trhu se škrobem12), pokud ji nedoručil Fondu s žádostí o platbu na brambory pro výrobu škrobu v některém z předchozích kalendářních roků.

(3) Fond poskytne žadateli platbu na brambory pro výrobu škrobu podle množství bramborového škrobu stanoveného ve smlouvě podle odstavce 1.

§ 11

Zveřejnění výše plateb

Výši plateb podle § 5 až 10 zveřejní Fond nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku způsobem umožňujícím dálkový přístup a nejméně v jednom deníku s celostátní působností způsobem stanoveným přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky13).

§ 12

Snížení plateb nebo zamítnutí žádostí

(1) Doručí-li žadatel žádost o poskytnutí platby podle § 2 po stanovené lhůtě, avšak nejdéle do 25 kalendářních dnů po uplynutí této lhůty, přičemž ostatní podmínky stanovené tímto nařízením splní, Fond mu poskytne platbu sníženou o 1 % z celkové výše příslušné platby za každý pracovní den prodlení s předložením žádosti; doručí-li žadatel žádost o platbu až po uplynutí této prodloužené lhůty, Fond žadateli platbu neposkytne.

(2) Nebyla-li žadateli o platbu přiznána v příslušném kalendářním roce jednotná platba na plochu zemědělské půdy podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Fond žadateli platbu podle tohoto nařízení neposkytne. Nebyla-li žadateli o platbu přiznána v příslušném kalendářním roce jednotná platba na plochu zemědělské půdy podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů na určitý půdní blok, popřípadě díl půdního bloku, Fond žadateli platbu podle § 9 na tento půdní blok, popřípadě díl půdního bloku neposkytne.

(3) Pokud je počet velkých dobytčích jednotek ovcí, koz nebo krav bez tržní produkce mléka, chovaných žadatelem o platbu podle § 7 a 8 nejméně po dobu od 15. června do 15. srpna příslušného kalendářního roku nižší než počet velkých dobytčích jednotek ovcí, koz nebo krav bez tržní produkce mléka, na něž tento žadatel požádal o poskytnutí platby, a to

a) o nejvýše 3 %, poskytne Fond tomuto žadateli platbu na počet velkých dobytčích jednotek ovcí, koz nebo krav bez tržní produkce mléka, chovaných tímto žadatelem nejméně po dobu od 15. června do 15. srpna příslušného kalendářního roku zjištěný Fondem,

b) o více než 3 % a nejvýše o 20 %, Fond poskytne tomuto žadateli platbu připadající na Fondem zjištěný počet velkých dobytčích jednotek ovcí, koz nebo krav bez tržní produkce mléka, chovaných tímto žadatelem nejméně po dobu od 15. června do 15. srpna příslušného kalendářního roku, sníženou o výši platby odpovídající dvojnásobku rozdílu mezi počtem Fondem zjištěných velkých dobytčích jednotek ovcí, koz nebo krav bez tržní produkce mléka, a počtem velkých dobytčích jednotek ovcí, koz nebo krav bez tržní produkce mléka, na něž žadatel požádal o poskytnutí platby.

(4) Pokud je počet velkých dobytčích jednotek ovcí, koz nebo krav bez tržní produkce mléka, chovaných žadatelem o platbu podle § 7 a 8 nejméně po dobu od 15. června do 15. srpna příslušného kalendářního roku nižší o více než 20 % než počet velkých dobytčích jednotek ovcí, koz nebo krav bez tržní produkce mléka, na něž žadatel požádal o poskytnutí platby, Fond platbu na chov ovcí, koz nebo krav bez tržní produkce mléka tomuto žadateli neposkytne.

(5) Pokud byl počet velkých dobytčích jednotek přežvýkavců žadatele o platbu podle § 6 ke dni 31. července 2006, popřípadě ke dni 31. března 2007, nižší než počet velkých dobytčích jednotek přežvýkavců, na něž tento žadatel požádal o poskytnutí platby,

a) o nejvýše 3 %, Fond poskytne tomuto žadateli platbu na skutečný počet velkých dobytčích jednotek přežvýkavců chovaných žadatelem ke dni 31. července 2006, popřípadě ke dni 31. března 2007,

b) o více než 3 % a nejvýše o 20 %, Fond poskytne tomuto žadateli platbu připadající na počet velkých dobytčích jednotek přežvýkavců chovaných žadatelem ke dni 31. července 2006, popřípadě ke dni 31. března 2007, sníženou o výši platby odpovídající dvojnásobku rozdílu mezi počtem velkých dobytčích jednotek přežvýkavců a počtem velkých dobytčích jednotek přežvýkavců, uvedených v žádosti o poskytnutí platby podle § 6.

(6) Pokud byl počet velkých dobytčích jednotek přežvýkavců žadatele o platbu podle § 6 ke dni 31. července 2006, popřípadě ke dni 31. března 2007, nižší o více než 20 % než počet velkých dobytčích jednotek přežvýkavců, na něž žadatel požádal o poskytnutí platby, Fond platbu podle § 6 žadateli neposkytne.

(7) Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci, snížení, neposkytnutí nebo vrácení platby se neprovede15).

(8) Pokud je celková částka plateb podle § 5 až 10, která má být žadateli na základě jeho žádosti poskytnuta nižší než 500 Kč, Fond platbu tomuto žadateli neposkytne.

(9) Při posuzování žádosti o platbu na rok 2015 Fond neuplatní snížení plateb nebo zamítnutí žádosti podle odstavce 1, pokud byla žádost doručena do 29. května 2015.

§ 12a

Lhůta pro poskytnutí platby v roce 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí platby podle § 2 odst. 2 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se § 12 odst. 1 obdobně.

§ 13

(1) Fond při rozhodování a poskytování platby postupuje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění, a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, v platném znění.

(2) Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.

(3) Žádost podle § 5, 6 nebo 10 může podat též osoba, která je právním nástupcem žadatele, který by splnil podmínky poskytnutí platby podle tohoto nařízení, nebo na niž přešla práva a povinnosti v důsledku převodu obchodního závodu nebo pachtu obchodního závodu17).

(4) Žádost podle § 5, 6 nebo 10 může podat rovněž osoba, která převzala zemědělskou půdu žadatele za podmínek stanovených v nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele18), popřípadě za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie, upravujícím podporu pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova19), který by splnil podmínky poskytnutí platby podle tohoto nařízení.

(5) V případech podle odstavců 3 a 4 však není oprávněna podat žádost Fondu osoba, která by jinak mohla být žadatelem o platbu podle tohoto nařízení.

(6) Skutečnosti uvedené v odstavcích 3 a 4 doloží žadatel Fondu současně s žádostí o poskytnutí platby, včetně způsobu a rozsahu převodu nebo přechodu práv a povinností vztahujících se k podmínkám poskytnutí platby.


§ 14

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2008.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 480/2009 Sb. Čl. XVIII

Řízení pro rok 2009 podle nařízení vlády č. 112/2008 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 112/2008 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 86/2010 Sb. Čl. II

Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 112/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 185/2015 Sb. § 16

Řízení o žádostech pro rok 2015 zahájená podle nařízení vlády č. 112/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 112/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 426/2017 Sb. Čl. II

Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 112/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 112/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 217/2020 Sb. Čl. VI

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 112/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 112/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Ministr zemědělství: Mgr. Gandalovič v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 112/2008 Sb.

Přepočítávací koeficienty ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek pro platbu na chov přežvýkavců

(§ 6 odst. 5, § 7 odst. 3 a § 8 odst. 3)

Část A

Druh a kategorie hospodářských zvířatKoeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky (VDJ)
skot ve věku nad 2 roky1,00
skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let včetně0,60
skot ve věku nad 1 měsíc do 6 měsíců včetně0,20
ovce ve věku nad 1 rok0,15
kozy ve věku nad 1 rok0,15

Část B

Druh a kategorie hospodářských zvířatKoeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky (VDJ)
skot ve věku nad 2 roky1,00
skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let včetně0,60
skot ve věku do 6 měsíců včetně0,40
ovce ve věku nad 1 rok0,15
kozy ve věku nad 1 rok0,15

Pozn.: 1 rokem se rozumí 365 dní, 1 měsícem se rozumí 30 dní. U skotu ve věku do 6 měsíců včetně se počítá stáří ode dne následujícího po dni narození.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost, v platném znění.

2) Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 35/2008 Sb.

5) Čl. 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění.

6) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

7) § 54 a 55 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb.

12) § 13b odst. 1 a § 14 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění společné organizace trhu se škrobem, ve znění nařízení vlády č. 543/2004 Sb., nařízení vlády č. 149/2005 Sb., nařízení vlády č. 143/2006 Sb. a nařízení vlády č. 157/2007 Sb.

13) Čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění.

15) Čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

17) § 2175 až 2183 a § 2349 až 2357 občanského zákoníku.

18) Nařízení vlády č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele, ve znění nařízení vlády č. 512/2006 Sb.

19) Čl. 23 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.

21) Čl. 72 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.

Přesunout nahoru