Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 110/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 439/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů

Částka 34/2008
Platnost od 04.04.2008
Účinnost od 01.07.2008
Zrušeno k 09.10.2009 (344/2009 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

110

VYHLÁŠKA

ze dne 14. března 2008,

kterou se mění vyhláška č. 439/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle článku II bodu 17 zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), k provedení § 32 odst. 6 energetického zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 439/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů, se mění takto:

1. V § 1 odstavec 2 zní:

(2) Za elektřinu z kombinované výroby se považuje elektřina z výroben, pro něž bylo ministerstvem vydáno osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby (dále jen „osvědčení“) na základě žádosti, jejíž vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Osvědčení prokazuje schopnost zařízení vyrábět elektřinu z kombinované výroby. Osvědčení se vydává pro soustrojí nebo sériovou sestavu soustrojí, neumožňuje-li to technické provedení, vydává se pro výrobnu. U těch zařízení, která nevyhoví závazným parametrům, ztrácí osvědčení platnost od 1. července 2008.“.

2. V § 1 odst. 3 písmeno b) zní:

b) dosažení minimální účinnosti výroby stanovené podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.“.

3. V § 3 odst. 3 se na konci věty první doplňují slova „nebo 1 rok“.

4. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 439/2005 Sb.

Způsob určování úspory primární energie v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla a stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepla

(1) Účinnost procesu kombinované výroby je podkladem pro stanovení úspory primární energie podle odstavce 2 a stanovení minimální účinnosti užití energie jako kriteria podle odstavců 15 až 17 této přílohy a platí pro zařízení uvedené do provozu před před platností zvláštního právního předpisu1). Pro účely výpočtu je možno použít i jiné období než 1 rok.

(2) Výpočet úspor primární energie

1   
UPE = [1 -  ———————————]. 100 [%]
 ηqT ηeT   
 ——+——   
ηrVηrE   

přičemž dílčí účinnosti výroby tepla ηqT a elektřiny ηeT v teplárně se stanoví:

QT  
ηqT = ———— [-]
QpalT  
ET  
ηeT = ——— [-]
QpalT  

ηqT- je energetická účinnost dodávky tepla z kombinované výroby definovaná jako roční nebo měsíční výroba užitečného tepla v soustrojí nebo výrobně s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla dělená spotřebou paliva použitého v tomto soustrojí nebo výrobně. U parních výroben elektřiny a tepla

se tato hodnota vynásobí koeficientem 1,045 [-]

ηeT - je elektrická účinnost kombinované výroby definovaná jako roční nebo měsíční výroba elektřiny dělená spotřebou paliva použitého v soustrojí nebo výrobně s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla . U parních výroben elektřiny a tepla, kde rok výstavby je 1996 a dříve, se tato hodnota vynásobí koeficientem 1,107 [-]

ηrV- je referenční hodnota energetické účinnosti oddělené výroby tepla (výtopenská výroba) [-]

ηrE - je referenční hodnota účinnosti oddělené výroby elektřiny (podle vzorce v odst. 12) [-]

QT - je roční nebo měsíční výroba užitečného tepla dodaného ze soustrojí nebo výrobny s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, které je využíváno ke sdílení a předání tepla bez následné trans formace [MWh]

QpalT - je celkový energetický potenciál paliva použitého k společné výrobě užitečného tepla a elektřiny [MWh]

ET - je roční nebo měsíční výroba svorkové elektřiny ze soustrojí nebo výrobně s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla [MWh]

(3) Harmonizované referenční hodnoty účinnosti se vztahují k výhřevnosti paliva, teplotě prostředí 15 °C, atmosférickému tlaku 1,013 barů (1 013 hPa), relativní vlhkosti 60 % a pro oddělenou výrobu elektřiny a tepelné energie jsou uvedeny v procentech.

(4) Korekční faktory vlivu klimatických podmínek a vyhnutelných síťových ztrát se vztahují pouze na harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny.

(5) Tabulka č. 1

Harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny používané k výpočtům v období v období od roku 2006 do roku 2011

PalivoZařízení KVĚT vybudované do roku
19961997199819992000200120022003200420052006-2011
ηripalEηripalEηripalEηripalEηripalEηripalEηripalEηripalEηripalEηripalEηripalE
PevnéČerné uhlí39,70040,50041,20041,80042,30042,70043,10043,50043,80044,00044,2
Hnědé uhlí, lignit37,30038,10038,80039,40039,90040,30040,70041,10041,40041,60041,8
Dřevní hmota25,00026,30027,50028,50029,60030,40031,10031,70032,20032,60033,0
Biomasa20,00021,00021,60022,10022,60023,10023,50024,00024,40024,70025,0
Biologicky rozložitelný a neobnovitelný (komunální) odpad20,00021,00021,60022,10022,60023,10023,50024,00024,40024,70025,0
KapalnéTopné oleje39,70040,50041,20041,80042,30042,70043,10043,50043,80044,00044,2
Biopaliva39,70040,50041,20041,80042,30042,70043,10043,50043,80044,00044,2
Biologicky  rozložitelný  odpad20,00021,00021,60022,10022,60023,10023,50024,00024,40024,70025,0
Neobnovitelný odpad20,00021,00021,60022,10022,60023,10023,50024,00024,40024,70025,0
PlynnéZemní plyn50,00050,40050,80051,10051,40051,70051,90052,10052,30052,40052,5
Plyn z rafinace/vodík39,70040,50041,20041,80042,30042,70043,10043,50043,80044,00044,2
Koksárenský, vysokopecní a jiné odpadní plyny, odpadní teplo35,00035,00035,00035,00035,00035,00035,00035,00035,00035,00035,0
Bioplyn36,70037,50038,30039,00039,60040,10040,60041,00041,40041,70042,0

(6) Výrobci kombinované výroby elektřiny a tepelné energie použijí referenční hodnoty účinnosti výroby elektřiny uvedené v tabulce č. 1 v souvislosti s rokem výstavby. Tyto harmonizované referenční hodnoty platí po dobu deseti let od roku výstavby. Rokem výstavby výrobny nebo zařízení kombinované výroby elektřiny a tepelné energie je kalendářní rok, ve kterém byla zahájena výroba elektřiny.

(7) U výrobny, soustrojí nebo sériové sestavy soustrojí kombinované výroby elektřiny a tepelné energie, která dosáhne jedenáctého roku provozu, použije výrobce v souladu s odstavcem 6 harmonizované referenční hodnoty účinnosti deset let staré po dobu jednoho roku.

(8) V případě, že soustrojí nebo sériová sestava soustrojí kombinované výroby elektřiny a tepelné energie byla technicky zhodnocena (modernizována nebo rekonstruována) a investiční náklady na technické zhodnocení přesáhnou 50 % investičních nákladů na výstavbu nového srovnatelného soustrojí nebo sériové sestavy soustrojí pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepelné energie, za rok výstavby se považuje rok první výroby elektřiny ve zdokonaleném zařízení. Pokud výrobna se skládá zvíce soustrojí nebo sériových sestav soustrojí kombinované výroby elektřiny a tepelné energie, které byly instalovány v různých letech a pokud to provedení kombinované výroby elektřiny a tepelné energie umožňuje, hodnotí se jednotlivá soustrojí nebo sériové sestavy soustrojí odděleně. V případě, že tento postup nelze aplikovat, pak stáří jednotlivých soustrojí nebo sériových sestav soustrojí se stanoví jako průměr počítaný na základě podílu investic realizovaných rokem výstavby. V případě, že jednotlivé investiční akce ve výrobně byly realizovány ve značně rozdílných časových úsecích, může výrobce zahrnout do výpočtu roku výstavby přeceňovací koeficient, výpočet si nechá schválit ministerstvem.

(9) Pokud se v daném zařízení spaluje pouze jeden druh paliva, dosadí se za hodnotu ηrpalE přímo hodnota ηripalE z tabulky č. 1. V případě společného spalování více druhů paliv při kombinované výrobě elektřiny a tepelné energie, stanovujeme výsledné harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny prostřednictvím váženého průměru vztaženého na jednotlivá množství tepla v palivu.

ni=1 Qpal,i • ηEripal  
ηErpal= —————————— [%]
ni=1 Qpal,i  

Qpal,i - podíly energie jednotlivých druhů paliva spotřebovaných v kotli ke krytí kombinované výroby [GJ]

ηEripal - harmonizované referenční účinnosti oddělené výroby elektřiny uvedené v tabulce č. 1 pro jednotlivé druhy paliva [%]

(10) Harmonizovaná referenční účinnost pro oddělenou výrobu elektřiny se zvyšuje v závislosti na průměrné roční teplotě vzduchu o 0,1 procentního bodu za každý stupeň pod 15° C. Protože na území ČR dlouhodobá průměrná roční teplota vzduchu ttep dosahuje 8° C, zvýší se harmonizovaná referenční účinnost o

Δ ηrtepE = 0,1.(15-8) = 0,7 [%]

Korekční faktory pro klimatickou podmínky se nepoužívají u technologií kombinované výroby elektřiny a tepla založených na palivových článcích.

(11) Harmonizovaná referenční účinnost pro oddělenou výrobu elektřiny ηrtep se dále upravuje v závislosti na síťových ztrátách, které přímo souvisí s napěťovou úrovní připojení výrobny kombinované výroby elektřiny a tepelné energie koeficientem napěťové úrovně připojení knap.úrovně přip.

Tabulka č. 2

Korekční faktory ve vztahu k síťovým ztrátám

NapětíHodnota korekčního faktoru kinap úrovně přip
Elektřina dodávána do přenosové nebo distribuční soustavyElektřina dodávána pro vlastní spotřebu nebo přímým vedením
> 200 kV1,0000,985
100-200 kV0,9850,965
50-100 kV0,9650,945
0,4-50 kV0,9450,925
< 0,4 kV0,9250,860

Pokud výrobna dodává elektřinu do jedné napěťové úrovně, dosadí se za hodnotu knap úrovně přip přímo hodnota kinap.úrovně přip. z tabulky č. 2.

V případě, že výrobna, soustrojí nebo sériová sestava soustrojí dodává elektřinu do více napěťových úrovní, korekční faktor pro vyhnutelné síťové ztráty se vyhodnotí na základě váženého průměru dodávané elektřiny.

ni=1 kinap.úrovně přip. . Ei  
knap úrovně přip= ———————————— [-]
ni=1 Ei  

Ei - jednotlivé podíly množství elektřiny dodané do odlišných napěťových úrovní v [MWh]

kinap.úrovně přip - jednotlivé korekční faktory pro vyhnutelné síťové ztráty

Korekční faktory pro vyhnutelné síťové ztráty se neuplatňují pro dřevní hmotu a bioplyn.

(12) Výsledná hodnota harmonizované účinnosti oddělené výroby elektřiny k dosazení do vzorce pro výpočet úspory primární energie v odst. 2 se stanoví podle vzorce

ηrE = (ηrpalE + Δ ηrtepE) . knap.úrovně přip [%]

(13) Tabulka č. 3

Harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu tepla

PalivoDruh média
Pára/horká vodaPřímé výfukové plyny
ηripalVηripalV
PevnéČerné uhlí88,00080,000
Hnědé uhlí, lignit86,00078,000
Dřevní hmota86,00078,000
Biomasa80,00072,000
Biologicky rozložitelný a neobnovitelný (komunální) odpad80,00072,000
KapalnéTopné oleje89,00081,000
Biopaliva89,00081,000
Biologicky rozložitelný odpad80,00072,000
Neobnovitelný odpad80,00072,000
PlynnéZemní plyn90,00082,000
Plyn z rafinace/vodík89,00081,000
Koksárenský,vysokopecni a jiné odpadní plyny, odpadní teplo80,00072,000
Bioplyn70,00062,000

Pokud se v zařízení spaluje pouze jeden druh paliva, dosadí se do vzorce pro výpočet UPE v odst. 2 za hodnotu ηrV hodnota ηripalV - 5 [%]. V případě společného spalování více druhů paliv stanovujeme výslednou harmonizovanou referenční hodnotu účinnosti pro oddělenou výrobu tepla prostřednictvím váženého průměru vztaženého na jednotlivá množství tepla v palivu podle vzorce

ni=1 Qpal,i . ηripalV   
ηrV = ——————————- 5 [%]
ni=1 Qpal,i   

Qpal,i - jednotlivé podíly energie paliv spotřebované v kotli ke krytí výroby příslušejícího podílu elektřiny a tepelné energie v [GJ]

ηripalV - jednotlivé harmonizované referenční účinnosti oddělené výroby tepelné energie členěné podle typu paliva [%]

(14) V případě, že v jednom procesu kombinované výroby je vyráběna elektřina, užitečné teplo a mechanická energie, navrhne postup výpočtu dílčích energetických účinností dodávky tepla, elektrické účinnosti a výroby mechanické energie (např. tlakového vzduchu ) a úspory primární energie sám výrobce a nechá si postup potvrdit ministerstvem.

(15) Minimální účinnost výroby elektrické energie pro parní turbosoustrojí ηel, kde rok výstavby je 31.12.1995 a dříve, v % je 43x při měrné spotřebě energie v palivu Sevpal 2,32 GJ/Gj nebo 8,37 GJ/MWh. U turbosoustrojí do 50MW je účinnost výroby ηel 35 %xx při měrné spotřebě energie v palivu Sevpal 2,85 GJ/GJ nebo 10,28 GJ/MWh. Pro turbosoustrojí nad 50MW je účinnost výroby ηel 40xx% při měrné spotřebě energie v palivu Sevpal 2,5 GJ/GJ nebo 9GJ/MWh

Poznámky:

x platí pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla

xx platí pro výrobny elektřiny s kondenzačním provozem a s dodávkou užitečného tepla v poměru vyrobené elektřiny a dodávky užitečného tepla Esv (MWh)/Qtep (MWh) rovným nebo větším než 4,4 (elektrárny s dodávkou tepla): v případě zdrojů s kotli na spalování biomasy bude minimální účinnost stanovena odborným posudkem obsahujícím rovněž zhodnocení možností využití tepla.

Účinnost výroby elektrické energie v parním turbosoustrojí ηel se stanoví podle zvláštního právního předpisu1.

(16) Účinnost výroby energie pro parní turbosoustrojí ηel , kde rok výstavby je po 31.12.1995, se stanoví podle zvláštního právního předpisu 1)

Provozní souborÚčinnost výroby ηet Měrná spotřeba energie v palivu Setpal
%GJ/GJ
plynová turbína + spalinový kotel741,35
plynová turbína + spalinový kotel -špičkový provoz283,57
paroplynový cyklus s využitím tepla721,39
Paroplynový cyklus s kondenzací50x1,39

Poznámka:

x platí pro výrobny elektřiny s kondenzačním provozem a s dodávkou užitečného tepla v poměru vyrobené elektřiny a dodávky užitečného tepla Esv (MWh)/Qtep (MWh) rovným nebo větším než 4,4 (elektrárny s dodávkou tpla).

Účinnost výroby elektrické energie v kombinovaném cyklu s plynovou turbinou a spalinovým kotlem ηet se stanoví podle zvláštního právního předpisu1).

(17) Minimální účinnost výroby energie v kogenerační jednotce s pístovým motorem ηkj a minimální účinnost výroby energie v výrobně s kogeneračními jednotkami a kotli ηet

Jmenovitý el. Výkon kogenerační jednotkyteplota vody na výstupu z kogenerační jednotkyúčinnost výroby energie v kogen. jednotce ηetměrná spotřeba energie v palivu na výrobu el. Setpalúčinnost výroby energie (tep.+el.) v kotelně ηetx
KW°C%GJ/MWh%
do 100do 90754,875 + 9xK/(1 + K)
nad 100do 90804,580 + 5xK/(1 + K)
nad 10091 - 100754,875 + 10xK/(1 + K)
nad 100101-110695,2269 + 16xK/(1 +K)
nad 100111-120645,6264 + 21xK/(1 + K)
nad 100121 - 130596,159 + 26xK/(1 + K)
nad 100nad 130546,6754 + 31xK/(1 +K)
Qpalko
xK= ———
Qpalkj

Qpalko energie paliva spáleného v kogenerační jednotce (GJ)

Qpalkj energie paliva spáleného v kotlích (GJ)

Účinnost výroby elektrické energie v kogenerační jednotce s pístovým motorem ηet se stanoví podle zvláštního právního předpisu1).“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.


Ministr:

Ing. Říman v. r.

Přesunout nahoru