Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 109/2008 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby

Částka 34/2008
Platnost od 04.04.2008
Účinnost od 01.05.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

109

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. března 2008

o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby

Vláda nařizuje podle § 38 odst. 8 a § 43 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 261/2007 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Osoba se zvláštními sociálními potřebami při prokazování zdravotního postižení uvedeného v § 43 odst. 4 zákona předkládá k nahlédnutí tyto doklady:

a) v případě uvedeném v § 43 odst. 4 písm. a) zákona

1. průkaz ZTP podle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném do dne 31. prosince 2011, a potvrzení lékaře o praktické nebo úplné hluchotě; průkazem ZTP lze zdravotní postižení prokazovat jen do uplynutí doby jeho platnosti, nejdéle však do 31. prosince 2015,

2. rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod II. stupně z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, nebo

3. průkaz ZTP se symbolem označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou podle § 34 odst. 3 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 313/2013 Sb.,

b) v případě uvedeném v § 43 odst. 4 písm. b) zákona

1. průkaz ZTP/P podle zákona č. 100/1988 Sb., ve znění účinném do dne 31. prosince 2011; průkazem ZTP/P lze zdravotní postižení prokazovat jen do uplynutí doby jeho platnosti, nejdéle však do 31. prosince 2015,

2. rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod III. stupně, nebo

3. průkaz ZTP/P podle § 34 odst. 4 zákona č. 329/2011 Sb.,

c) v případě uvedeném v § 43 odst. 4 písm. c) zákona oznámení nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči ve stupni závislosti II, III nebo IV; jde-li o nezletilou osobu, předloží účastník, v jehož osobní péči nezletilá osoba je, doklad o tom, že je rodičem této osoby, nebo rozhodnutí příslušného orgánu podle § 7 odst. 10 písm. a), b), d) nebo e) zákona o státní sociální podpoře,

d) v případě uvedeném v § 43 odst. 4 písm. d) zákona doklady podle písmene a) nebo b) vydané nezletilé osobě, kterou účastník vychovává nebo o ni osobně pečuje; účastník, v jehož osobní péči nezletilá osoba je, předloží doklad o tom, že je rodičem této osoby, nebo rozhodnutí příslušného orgánu podle § 7 odst. 10 písm. a), b), d) nebo e) zákona o státní sociální podpoře.

§ 2

Výše cenového zvýhodnění pro osobu se zvláštními sociálními potřebami se tvoří tak, aby ztráta poskytovatelů zvláštních cen činila na tuto osobu nejvýše 200 Kč včetně daně z přidané hodnoty za kalendářní měsíc.

§ 3

(1) Seznam osob, kterým byla zvláštní cena přiznána, obsahuje:

a) jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu; jedná-li se o osobu, která je příjemcem zvláštní ceny z titulu osobní péče podle § 43 odst. 4 písm. d) zákona, uvede se také jméno, příjmení a datum narození této nezletilé osoby,

b) telefonní číslo, pro které je zvláštní cena poskytována,

c) dobu poskytování zvláštní ceny,

d) dobu platnosti dokladu podle § 1, pokud je uvedena,

e) výši poskytnuté slevy na základě vybrané zvláštní ceny v jednotlivých měsíčních zúčtovacích obdobích a za kalendářní rok celkem,

f) cenový plán,

g) informaci o čerpání veřejně dostupné telefonní služby poskytované prostřednictvím internetového protokolu po celé období využívání cenového zvýhodnění, jde-li o případy cenového zvýhodnění u cenového plánu určeného pro službu přístupu k internetu.

(2) Poskytovatel univerzální služby, který poskytuje zvláštní ceny podle § 38 odst. 3 zákona, uchovává seznamy podle odstavce 1 nejméně po dobu 5 let.


§ 4

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 336/2006 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupných telefonních služeb, se zrušuje.

§ 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2008.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Ministr průmyslu a obchodu: Ing. Říman v. r.

Přesunout nahoru