Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 1/2008 Sb.Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Částka 1/2008
Platnost od 09.01.2008
Účinnost od 30.04.2008
Zrušeno k 18.11.2015 (291/2015 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

1

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. prosince 2007

o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Vláda nařizuje podle § 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů:


ČÁST PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY

§ 1

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1) a upravuje

a) hygienické limity neionizujícího záření, metody a způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví při práci,

b) nejvyšší přípustné hodnoty expozice fyzických osob v komunálním prostředí (dále jen „ostatní osoby“) neionizujícímu záření ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 3·1011 Hz, způsob jejího zjišťování a hodnocení,

c) hodnocení rizika neionizujícího záření ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 1,7·1015 Hz,

d) způsob zařazení laserů do tříd a jejich označení, způsob opatření laserů výstražným textem nebo signalizací, rozsah údajů technické dokumentace laseru nezbytných pro ochranu zdraví a minimální technická a organizační opatření k omezení expozice zářením laserů,

e) případy označení míst, ve kterých expozice může překročit nejvyšší přípustné hodnoty, výstrahou,

f) minimální rozsah informací pro zaměstnance o ochraně zdraví při práci spojené s expozicí neionizujícímu záření.

(2) Kde toto nařízení uvádí nejvyšší přípustnou hodnotu expozice neionizujícímu záření ve vztahu k zaměstnancům, rozumí se jí hygienický limit neionizujícího záření podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci2).

(3) Toto nařízení se vztahuje také na právní vztahy týkající se ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu2).

(4) Toto nařízení se nevztahuje na používání zdrojů neionizujícího záření, při kterém je pacient vystaven neionizujícímu záření při poskytování zdravotní péče.

ČÁST DRUHÁ

PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PŘI ČINNOSTI NEBO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MIMO PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY

§ 2

Nejvyšší přípustné hodnoty expozice neionizujícímu záření

(K § 7 odst. 7 zákona č. 309/2006 Sb.)

(1) Podle tohoto nařízení se rozumí

a) neionizujícím zářením statická magnetická a časově proměnná elektrická, magnetická a elektromagnetická pole a záření s frekvencemi od 0 Hz do 1,7·1015 Hz,

b) nejvyššími přípustnými hodnotami mezní hodnoty expozice, které vycházejí přímo z prokázaných účinků na zdraví a z údajů o jejich biologickém působení a jejichž dodržování zaručuje, že osoby, které jsou vystaveny neionizujícímu záření, jsou chráněny proti všem známým zdraví škodlivým účinkům,

c) referenčními hodnotami velikosti přímo měřitelných parametrů záření ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 3·1011 Hz, kterými jsou intenzita elektrického pole, intenzita magnetického pole, magnetická indukce a hustota zářivého toku.

(2) Referenční hodnoty a nejvyšší přípustné hodnoty jsou upraveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Při překročení referenčních hodnot musí být proveden výpočet nebo měření podle § 3 odst. 1. Dodržení referenčních hodnot zaručuje, že nejsou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty.

§ 3

Postup zaměstnavatele při zjišťování a hodnocení nejvyšších přípustných hodnot

(K § 7 odst. 7 zákona č. 309/2006 Sb. a k § 102 odst. 3 zákoníku práce)

(1) Dodržení nejvyšších přípustných hodnot modifikované proudové hustoty indukované v těle, měrného v těle absorbovaného výkonu a hustoty zářivého toku se zjišťuje výpočtem nebo měřením

a) na modelech (fantómech) lidského těla nebo jeho částí, nebo

b) hodnot intenzity elektrického pole, magnetické indukce, hustoty zářivého toku, kontaktního a indukovaného proudu tekoucího kteroukoli končetinou, zjištěných pro posuzovanou situaci, a jejich srovnáním s referenčními úrovněmi těchto veličin upravenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení, tabulkách č. 4 až 11.

(2) Referenční úrovně mohou být překročeny, jestliže se způsobem uvedeným v odstavci 1 písm. a) nebo b) prokázalo, že nejsou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty.

(3) Výpočet nebo měření podle odstavce 1 ani hodnocení podle § 4 nemusí zaměstnavatel provést, je-li práce se zdrojem neionizujícího záření vykonávána na pracovišti přístupném veřejnosti, pokud již zaměstnavatel provedl hodnocení expozice ostatních osob neionizujícímu záření podle § 7, z něhož vyplývá, že pro zaměstnance jsou dodržovány nejvyšší přípustné hodnoty a jsou vyloučena bezpečnostní rizika.

§ 4

Hodnocení rizika neionizujícího záření

(K § 102 odst. 4 zákoníku práce)

Při hodnocení rizika neionizujícího záření ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 3·1011 Hz zaměstnavatel přihlíží zejména

a) k intenzitě, frekvenčnímu spektru, trvání a typu expozice,

b) k nejvyšším přípustným hodnotám a referenčním úrovním podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení,

c) ke všem účinkům na zdraví a bezpečnost obzvláště ohrožených zaměstnanců, zejména mladistvých zaměstnanců a těhotných zaměstnankyň,

d) ke všem nepřímým účinkům, jakými jsou

1. rušení elektronických a zdravotnických přístrojů a zařízení včetně kardiostimulátorů a jiných implantovaných lékařských elektronických zařízení,

2. rizika spojená s vymrštěním feromagnetických předmětů působením statického magnetického pole s magnetickou indukcí vyšší než 3 mT,

3. nebezpečí zážehu elektricky ovládaných detonátorů,

4. požáry a exploze v důsledku zapálení hořlavých materiálů jiskrami způsobenými indukovanými nebo kontaktními proudy nebo jiskrovými výboji,

e) k existenci záložního zařízení určeného ke snížení expozice elektromagnetickým polím,

f) k odpovídajícím informacím získaným ze zdravotního dohledu prováděného zařízením závodní preventivní péče včetně zveřejněných informací,

g) k expozici z několika zdrojů,

h) k současné expozici polím s různými kmitočty.

§ 5

Minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnanců

(K § 7 odst. 7 zákona č. 309/2006 Sb.)

(1) Expozice zaměstnance elektrickým nebo magnetickým polím a elektromagnetickým zářením s frekvencí od hodnoty 0 Hz do hodnoty 3·1011 Hz se omezuje tak, aby modifikovaná proudová hustota indukovaná v těle, měrný v těle absorbovaný výkon a hustota zářivého toku elektromagnetické vlny s frekvencí vyšší než 1010 Hz dopadající na tělo nebo na jeho část, nepřekročily nejvyšší přípustné hodnoty upravené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Expozice zaměstnanců neionizujícímu záření s frekvencí od hodnoty 3·1011 Hz do hodnoty 1,7·1015 Hz (infračervené, viditelné a ultrafialové záření) z jiných než přírodních zdrojů se omezuje tak, aby hustota zářivého toku a hustota zářivé energie dopadající na tělo nebo na jeho část nepřekročily pro zaměstnance nejvyšší přípustné hodnoty upravené v přílohách č. 2 a 3 k tomuto nařízení.

§ 6

Minimální rozsah informací poskytnutých zaměstnanci k ochraně zdraví při práci

[K § 103 odst. 1 písm. f) zákoníku práce]

Zaměstnancům, kteří vykonávají práce spojené s expozicí neionizujícímu záření ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 3·1011 Hz, musí zaměstnavatel poskytnout k ochraně zdraví při práci vždy informace o

a) opatřeních přijatých na základě tohoto nařízení, nejvyšších přípustných hodnotách, způsobu jejich stanovení, jakož i o možných rizicích, která vyplývají z jejich překročení,

b) výsledcích zjišťování a hodnocení,

c) způsobech, jak rozpoznat zdraví škodlivé účinky expozice a jak je ohlašovat,

d) bezpečných pracovních postupech vedoucích ke snižování rizik souvisejících s expozicí neionizujícímu záření.

ČÁST TŘETÍ

PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ OSTATNÍCH OSOB

§ 7

Nejvyšší přípustné hodnoty expozice a postup osoby, která používá nebo provozuje zdroj neionizujícího záření při zjišťování a hodnocení expozice ostatních osob

(K § 35 zákona č. 258/2000 Sb.)

(1) Pro zjištění a hodnocení expozice ostatních osob platí § 2 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2 a 3, § 3, § 4 písm. b) a § 5 obdobně.

(2) Místa přístupná veřejnosti, ve kterých jsou podle hodnocení expozice ostatních osob překročeny referenční hodnoty v pásmu frekvencí 0 Hz – 300 Hz zjištěné podle § 3, musí být označena výstrahou upozorňující fyzické osoby používající kardiostimulátor na možné riziko.

ČÁST ČTVRTÁ

OCHRANA ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY OPTICKÉHO ZÁŘENÍ

§ 8

(K § 35 a 36 zákona č. 258/2000 Sb.)

(1) Optickým zářením se pro účely tohoto nařízení rozumí záření z umělých zdrojů ve frekvenční oblasti od 3·1011 Hz do 1,7·1015 Hz, odpovídající vlnovým délkám od 100 nm do 1 mm, jehož spektrum se dělí na

a) ultrafialové záření v rozsahu vlnových délek od 100 nm do 400 nm, které se dále dělí na

1. ultrafialové záření UVA odpovídající vlnovým délkám od 315 nm do 400 nm,

2. ultrafialové záření UVB odpovídající vlnovým délkám od 280 nm do 315 nm a

3. ultrafialové záření UVC odpovídající vlnovým délkám od 100 nm do 280 nm,

b) viditelné záření v rozsahu vlnových délek od 380 nm do 780 nm,

c) infračervené záření v rozsahu vlnových délek od 780 nm do 1 mm.

(2) Podle průběhu emise se optické záření rozlišuje na koherentní a nekoherentní. Koherentní záření vzniká stimulovanou emisí, kde je jednoznačně definována jeho fáze a frekvence; záření vysílané laserem je záření koherentní. Nekoherentní záření vzniká samovolnou emisí záření.

(3) Pro účely tohoto nařízení se laserem rozumí jakékoliv zařízení, které může být upraveno k vytváření nebo zesilování elektromagnetického záření v rozsahu vlnových délek optického záření primárně procesem kontrolované stimulované emise.

(4) Nejvyšší přípustné hodnoty expozice nekohorentnímu optickému záření jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(5) Nejvyšší přípustné hodnoty expozice záření vysílanému laserem jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 9

(K § 35 a 36 zákona č. 258/2000 Sb.)

Při zařazování laserů do tříd se postupuje podle technické normy upravující bezpečnost laserových zařízení3) (dále jen „technická norma“).

§ 10

Údaje technické dokumentace nezbytné pro ochranu zdraví

(K § 35 a 36 zákona č. 258/2000 Sb.)

Ke každému laseru musí být připojena technická dokumentace, v níž jsou obsaženy tyto údaje:

a) vlnová délka laserového záření a druh laserového aktivního prostředí; jde-li o lasery vyzařující záření o větším počtu vlnových délek, udávají se všechny vyzařované vlnové délky,

b) režim generování laserového záření, a to spojitý, impulsní nebo impulsní s vysokou opakovací frekvencí,

c) průměr svazku záření na výstupu laseru a jeho rozbíhavost, u sbíhavého svazku také jeho nejmenší průměr,

d) u laserů generujících záření

1. ve spojitém režimu největší zářivý tok,

2. v impulsním režimu zářivá energie v jednom impulsu, nejdelší a nejkratší trvání jednoho impulsu, největší a nejmenší opakovací frekvence impulsů,

3. v impulsním režimu s vysokou opakovací frekvencí údaje jako v bodu 2 a dále největší střední zářivý tok vystupujícího záření,

e) zařazení laseru do třídy,

f) údaje o jiných faktorech než záření, vznikajících při chodu laseru, které by mohly nepříznivě ovlivnit pracovní podmínky nebo zdraví,

g) návod ke správné montáži a instalaci, včetně stavebních a prostorových požadavků,

h) návod k obsluze za běžných i mimořádných situací, návod k údržbě, a je-li to zapotřebí, důležitá upozornění, jako je zákaz snímání krytu u laserů opatřených krytem nebo upozornění na nebezpečí vyplývající z pozorování paprsku optickými pomůckami,

i) výrobní číslo laseru a rok jeho výroby, obchodní firma nebo název a sídlo výrobce, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení nebo obchodní firma a místo podnikání výrobce, jde-li o fyzickou osobu.

§ 11

Zjišťování a hodnocení expozice optickému záření

(K § 35 a 36 zákona č. 258/2000 Sb.)

(1) Zjištění úrovně optického záření se provádí na základě měření provedeného autorizovanou osobou4) nebo výpočtem podle vztahů uvedených v přílohách č. 2 a 3 k tomuto nařízení.

(2) Hodnocení pracovních podmínek při práci spojené s expozicí optickému záření zahrnuje údaje o

a) úrovni, vlnové délce a trvání expozice umělým zdrojům optického záření,

b) možných účincích na zdraví a bezpečnost zaměstnanců vycházejících z interakce mezi optickým zářením a chemickými látkami s fotosenzibilizujícími účinky,

c) jakýchkoliv nepřímých účincích, jako je dočasné oslnění, exploze nebo požár,

d) dostupnosti zařízení umožňující snížit expozici optickému záření,

e) závěrech kontrolních šetření státního zdravotního dozoru,

f) počtech zařízení optického záření z umělých zdrojů,

g) zařazení laseru do třídy podle technické normy3) a o každém umělém zdroji optického záření, který by mohl způsobit poškození zdraví při práci, obdobné poškození laserem zařazeným podle technické normy3) do třídy 3B nebo 4, a dále údaje od výrobců zdrojů optického záření.

§ 11a

Minimální opatření k ochraně zdraví při práci spojené s expozicí optickému záření

(K § 35 a 36 zákona č. 258/2000 Sb.)

(1) Pokud z hodnocení rizik vyplývá, že mohou být překračovány přípustné expoziční limity optického záření, zaměstnavatel musí přijmout tato opatření:

a) navrhnout pracovní postup, kterým se sníží riziko z expozice optickému záření,

b) zajistit snížení emise optického záření technickými opatřeními pomocí stínění nebo jiných blokovacích zařízení,

c) zajistit vhodné programy údržby zařízení,

d) zajistit prostorové uspořádání pracoviště tak, aby bylo zajištěno omezení rizika plynoucího z expozice optickému záření,

e) zajistit vhodné osobní ochranné pracovní prostředky,

f) opatřit pracoviště bezpečnostními značkami podle zvláštního právního předpisu5).

(2) Zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanci byli prokazatelně informováni o výsledcích hodnocení, měření nebo výpočtech úrovně expozice optickému záření.

(3) Zaměstnavatel musí zajistit školení zaměstnanců zaměřené na

a) způsob, jak rozpoznat zdraví škodlivé účinky optického záření,

b) hlášení zdravotních obtíží,

c) postupy k minimalizaci rizik souvisejících s expozicí optickému záření,

d) správné používání osobních ochranných pracovních prostředků.


ČÁST PÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 12

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, se zrušuje.

§ 13

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2008.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Ministr zdravotnictví: MUDr. Julínek, MBA v. r.

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/40/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/25/ES ze dne 5. dubna 2006 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (optickým zářením z umělých zdrojů) (devatenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
2) Zákon č. 309/2006 Sb.
3) § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
ČSN EN 60825-1:2007.
4) § 83a odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb.
5) Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 1/2008 Sb.

Nejvyšší přípustné hodnoty a referenční hodnoty

1. Nejvyšší přípustné hodnoty pro modifikovanou proudovou hustotu indukovanou v centrálním nervovém systému elektrickým a/nebo magnetickým polem s frekvencí ƒ v intervalu od 0 Hz do 10 MHz jsou stanoveny v tabulce č. 1.

Tabulka č. 1

Modifikovaná indukovaná proudová hustota Jmod*- nejvyšší přípustné hodnoty
ZaměstnanciOstatní osoby
frekvence ƒ [Hz]Jmod [A.m-2]frekvence ƒ [Hz]Jmod [A.m-2]
300 - 107√2 • 0.01a)0 - 107pětkrát nižší než nejvyšší přípustná hodnota pro zaměstnance

a) Maximum absolutní hodnoty modifikované proudové hustoty v centrálním nervovém systému nesmí v žádném časovém okamžiku překročit nejvyšší přípustnou hodnotu; v ostatních částech trupu nesmí modifikovaná proudová hustota překročit pětinásobek nejvyšší přípustné hodnoty uvedené v tabulce č. 1 pokud je frekvence vyšší než 1 Hz.

* Modifikovaná proudová hustota Jmod je definována jako proudová hustota, tj. proud tekoucí kolmo k rovinné ploše s obsahem 100 mm2 dělený obsahem této plochy, která je modifikována filtrem s frekvenční charakteristikou
√2β + j2πf α
——————————— ,
24β + j2πfα + j2πf
kde α = 2000π s-1, β = 7 s-1 a j je imaginární jednotka, tedy j = √-1.

2. Nejvyšší přípustné hodnoty měrného absorbovaného výkonu (SAR) jsou stanoveny v tabulce č. 2. Tyto nejvyšší přípustné hodnoty se vztahují na celkovou absorpci všech přítomných složek elektromagnetického pole v tkáních těla v intervalu frekvencí od 100 kHz do 10 GHz.

Tabulka č. 2

Měrný absorbovaný výkon (SAR)b) - nejvyšší přípustné hodnoty
Platí pro frekvence od
100000 Hz
do 1010 Hz
Měrný
absorbovaný
výkon - SAR -
průměrovaný
přes kterýkoli
šestiminutový
interval a celé tělo
SAR průměrovaný
přes kterýkoli
šestiminutový
interval a pro
kterýchkoli 10 ga)
tkáně s výjimkou
rukou, zápěstí,
chodidel a kotníků
SAR průměrovaný přes kterýkoli
šestiminutový
interval a pro kterýchkoli
10 g a) tkáně,
zápěstí, chodidel a kotníků
zaměstnanci0,4 W/kg10 W/kg20 W/kg
ostatní osoby0,08 W/kg2 W/kg4 W/kg

a) 10 g tkáně uvedené v tabulce č. 2 je třeba volit ve tvaru krychle, nikoli jako plochý útvar na povrchu těla.

b) Pro expozici osob pulsům kratším než 30 μs při frekvenci 300 MHz až 10 GHz se doporučuje zavést dodatečné omezení 10 mJ/kg průměrovaných pro 10 g tkáně pro měrnou absorbovanou energii.

Doba průměrování pro měrný absorbovaný výkon je 6 minut. Při krátkodobé expozici (kratší než 6 minut) není tedy nejvyšší přípustná hodnota měrného absorbovaného výkonu překročena, je-li pro zaměstnance splněna nerovnost

a pro ostatní osoby nerovnost

SARi je měrný absorbovaný výkon při z-té expozici ve W•kg-1 a ti je doba trvání i-té expozice v minutách.

3. Nejvyšší přípustné hodnoty pro hustotu zářivého toku elektromagnetické vlny z intervalu frekvencí od 10 GHz do 300 GHz, dopadající na tělo nebo na jeho část, jsou stanoveny v tabulce č. 3.

Tabulka č. 3

Hustota zářivého toku S* - nejvyšší přípustné hodnoty
ZaměstnanciOstatní osoby
frekvence ƒ [Hz]S [W•m-2]frekvence ƒ [Hz]S [W•m-2]
> 1010 - 3•101150> 1010 - 3•101110

Doba průměrování pro frekvence 10 GHz až 300 GHz je Tst = 1,92.1011 / ƒ1,05; ƒ je v hertzech, Tst v minutách. S je průměrná hodnota hustoty zářivého toku dopadajícího na plochu rovnou 20 cm2 kterékoli části těla exponované fyzické osoby. Maximální průměrná hodnota S vztažená na 1 cm2 exponovaného povrchu nesmí při tom překročit dvacetinásobek hodnot uvedených v tabulce č. 3.

4. Referenční úrovně pro intenzitu elektrického a magnetického pole (magnetickou indukci) a pro hustotu zářivého toku, uvedené v tabulkách 4 až 9, platí pro pole neporušené přítomností osob v posuzovaném prostoru. Je-li pole prostorově silně nehomogenní, srovnává se s referenční úrovní buď intenzita pole průměrovaná přes oblast odpovídající poloze páteře nebo průměrovaná přes oblast odpovídající poloze hlavy exponované fyzické osoby, nebo se pro srovnání s referenční úrovní bere hodnota v geometrickém středu této oblasti. Nepřekročení referenční hodnoty kontaktního proudu se zjistí buď přímým měřením kontaktního proudu u příslušné fyzické osoby nebo měřením proudu rezistorem napodobujícím impedanci lidského těla.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou stanovené referenční úrovně v efektivních hodnotách příslušných veličin.

Tabulka č. 4

Referenční úrovně intenzity elektrického pole E - nepřetržitá expozice
ZaměstnanciOstatní osoby
frekvence f [Hz]E [V•m-1]frekvence f [Hz]E [V•m-1]
< 1- a)< 1- a)
1 - 8200001 - 810000
8 - 25200008 - 2510000
25 - 8205•105/f25 - 8002,5•105/f
5010000505000/f
820 - 3•103610800 - 3•1032,5•105 /f
3•103 - 65•1036103•103 - 150•10387
65•103 - 106610150•103 - 10687
106 - 107610•106/f106 - 10787•103/f0,5
107 - 4•10861107 - 4•10828
4•108 - 2•1093•10-3f0,54•108 - 2•1091,375•10-3f0,5
2•109 - 3•10111372•109 - 3•101161

a) referenční úroveň pro statické elektrické pole není zavedena; při pobytu v silném statickém elektrickém poli je však třeba snížit vliv nepříjemného pocitu způsobeného elektrickým nábojem indukovaným na povrchu těla a zabránit sršení výbojů z povrchu těla.

Je-li současně přítomné i pole magnetické, je pro srovnání s referenční hodnotou nutné použít vztahy uvedené v bodu 5.

Tabulka č. 5

Referenční úrovně pro magnetickou indukci B - nepřetržitá expozice
ZaměstnanciOstatní osoby
frekvence f [Hz]B[T]frekvence f [Hz]B[T]
< 10,28 *0,056*
1 - 80,2 /f21 - 80,04 /f2
8 - 250,025 /f8 - 250,005/f
25 - 82025•10-3 /f25 - 8000,005/f
50500•10-650100•10-6
820 - 3•10330,7•10-6800 - 3•1036,25•10-6
3•103 - 65•10330,7•10-63•103 - 150•1036,25•10-6
65•103 - 1062/f150•103 - 1060,92 /f
106 - 1072/f106 - 1070,92 /f
107 - 4•1080,2•10-6107 - 4•1080,092•10-6
4•108 - 2•10910-11/0,54•108 - 2•1094,6•10-12f-5
2•109 - 3•10110,45•10-62•109 - 3•10110,20•10-6

* amplituda

Při expozici jen rukou nebo nohou je přípustné referenční hodnoty zvýšit nepřímo úměrně poměru lineárního rozměru exponované části těla k lineárnímu rozměru trupu.

Je-li současně přítomné i pole elektrické, je pro srovnání s referenční hodnotou nutné použít vztahy uvedené v bodu 5.

Tabulka č. 6

Referenční úrovně pro hustotu zářivého toku* S - nepřetržitá expozice
ZaměstnanciOstatní osoby
Frekvence f [Hz]S [W•m-2]frekvence f [Hz]S [W•m-2]
107 - 4•10810107 - 4•1082
4•108 - 2•109f/4•1074•108 - 2•109f/2•108
2•109 - 3•101150**2•109 - 3•101110**

* Tato veličina je použitelná jen pro postupnou vlnu. V reaktivní zóně zdroje je nutné použít referenční úrovně pro E a B uvedené v tabulkách č. 4 a 5.

** V intervalu frekvencí od hodnoty 10 GHz do hodnoty 300 GHz je hustota zářivého toku nejvyšší přípustnou hodnotou. Doba průměrování pro frekvence 10 GHz až 300 GHz je Ts = 1,92.1011//"105;/ je v hertzech, doba průměrování v minutách.

5. Expozice polím s několika frekvencemi

Pro posouzení expoziční situace podle zjištěných referenčních úrovní při působení elektrického a/nebo magnetického pole s více různými frekvence se uvažuje odděleně přímá stimulace, která se uplatňuje v intervalu frekvencí od 0 Hz do 10 MHz, a tepelné působení pole, které se uplatňuje v intervalu frekvencí od 100 kHz do 300 GHz. Elektrická stimulace vyvolaná hustotou indukovaného elektrického proudu v tkáni nepřekračuje referenční hodnoty, splňují-li zjištěné úrovně polí nerovnosti:

a

Ei označuje intenzitu elektrického pole s frekvencí i,

EL,i - referenční úroveň intenzity elektrického pole pro i-tou frekvenci,

Bj - magnetickou indukci s frekvencí j,

BL,j - referenční hodnotu magnetické indukce pro j-tou frekvenci,

a = 610 V/m pro expozici zaměstnance a 87 V/m pro expozici ostatních osob,

b = 30,7 . 10-6 tesla pro expozici zaměstnance a 6,25 • 10-6 tesla pro expozici ostatních osob.

(Konstantní hodnoty a a b jsou v tomto případě použity i pro frekvence vyšší než 65 kHz resp. 1 MHz, protože součet se týká hustot indukovaných proudů a nezahrnuje tepelné působení pole.)

Tepelné působení, které se uplatňuje při frekvencích vyšších než 100 kHz, nepřekračuje přípustnou hodnotu, jsou-li splněny nerovnosti:

a

c = 610•106/f V/m pro expozici zaměstnance a 87•103/f0,5 V/m pro expozici ostatních osob, a d= 2/f tesla pro expozici zaměstnance a 0,92 /ƒ tesla pro expozici ostatních osob.

Frekvence f je v hertzech.

6. Krátkodobá expozice

Tepelné působení expozice elektrickému a magnetickému poli kratší než je doba určená pro průměrování, případně série krátkodobých expozic působících v době kratší než je doba určená pro průměrování, nepřekračuje referenční hodnotu, jestliže doby expozice ti a zjištěné úrovně polí Ei a Bi z intervalu frekvencí od 100 kHz do 10 GHz splňují nerovnosti.

v jednotkách (V•m-1)2 • min.

a

v jednotkách T 2• min. (T = tesla),

případně splňuje-li hustota zářivého toku téhož intervalu frekvencí nerovnost

v jednotkách W•m-1)2 • min.

ti je doba i-té expozice v minutách.

Použitými symboly byly označeny:

Ei - intenzita elektrického pole během i-té expozice v jednotkách V•m-1,

Bi - magnetická indukce během i-té expozice v jednotkách tesla (T),

Si - hustota zářivého toku během i-té expozice v jednotkách W•m-2,

EL,i , BL,i , SL,i - referenční úrovně intenzity elektrického pole, magnetické indukce a hustoty zářivého toku pro nepřetržitou expozici uvedené v tabulkách č. 4, 5 a 6.

Pro frekvence vyšší než 10 GHz se pro hodnocení krátkodobé expozice použije doba průměrování Tst uvedená pod tabulkou č. 6.

Okamžité hodnoty polí a zářivých toků však nesmějí překročit mezní referenční úrovně uvedené v tabulkách č. 7, 8 a 9.

Tabulka č. 7

Mezní referenční intenzita elektrického pole Emez (amplituda)
ZaměstnanciOstatní osoby
frekvence f [Hz]E [V•m-1]frekvence f [Hz]E [V•m-1]
105915105130
105 - 1060,438•f0,67105 - 1060,0605•f0,67
1064226106603
106 - 1074,3514•105/f0,335106 - 10756,03•f0,17
1071952107896
107 - 4•1081952107 - 4•108896
4•10819524•108896
4•108 - 2•1090,098 • f1/24•108 - 2•1090,0448•f1/2
2•10943842•1091952
2•109 - 3•101143842•109 - 3•10111952

Tabulka č. 8

Mezní referenční hodnota magnetické indukce Bmez (amplituda)
ZaměstnanciOstatní osoby
frekvence f [Hz]B[T]frekvence f [Hz]B[T]
10530•10-61059,375•10-6
105 - 1061,427•10-3/f0,335105 - 1060,1619•10-3/f0,247
1061,385•10-51065,3•10-6
106 - 1070,001427/f0,335106 - 1070,1619•10-3/f0,247
1076,4•10-61073•10-6
107 - 4•1086,4•10-6107 - 4•1083•10-6
4•1086,4•10-64•1083•10-6
4•108 - 2•1093,2•10-10f1/24•108 - 2•1091,5•10-10f1/2
2•10914,4•10-62•1096,4•10-6
2•109 - 3•101114,4•10-62•109 - 3•10116,4•10-6

Tabulka č. 9

Mezní referenční hustota zářivého toku * Smez (amplituda)
ZaměstnanciOstatní osoby
irekvence f [Hz]S [W•m-2]frekvence f [Hz]S [W•m-2]
107 - 4•10810000107 - 4•1082000
4•108 - 2•10925•10-6f4•108 - 2•1095•10-6f
2•109500002•10910000
2•109 - 3•1011500002•109 - 3•101110000

* Tato veličina je použitelná jen pro postupnou vlnu. V indukční zóně zdroje je třeba použít mezní referenční úrovně pro E a B uvedené v tabulkách č. 7 a 8.

7. Mezní referenční úrovně pro expozici polím s několika frekvencemi

Při expozici polím s více frekvencemi musí okamžité hodnoty intenzity elektrického pole Ei magnetické indukce Bi a hustoty zářivého toku Si splňovat pro všechna t nerovnosti

a , případně

Emez, Bmez a Smez jsou mezní referenční úrovně uvedené v tabulkách č. 7, 8 a 9.

8. Referenční úrovně pro efektivní hodnotu kontaktního proudu s frekvencí ƒ, vznikajícího při dotyku fyzické osoby s elektricky vodivým předmětem, přičemž buď předmět nebo fyzická osoba se nacházejí v elektrickém poli nebo v časově proměnném magnetickém poli, jsou stanoveny v tabulce č. 10.

Tabulka č. 10

Kontaktní proud I - referenční úrovně
ZaměstnanciOstatní osoby
frekvence f [Hz]proud I [A]frekvence f [Hz]proud I [A]
< 25000,0010,0005
2500 - 1054•10-7f2500 - 1052•10-7 f
105 - 1,1•1080,04105 - 1,1•1080,02

9. Indukovaný proud

Tabulka č. 11

Referenční úrovně pro indukovaný proud i *
ZaměstnanciOstatní osoby
frekvence f [Hz]indukovaný proud I [A]frekvence f [Hz]indukovaný proud I [A]
107 - 1,1•1080,1107 - 1,1•1080,045

* proud tekoucí kteroukoli končetinou

10. Nepřesnost zjištěných hodnot, způsobená nepřesností výpočtu, přibližností teoretického modelu nebo nepřesností měření použitým přístrojem a podmínkami měření se pro srovnání s nejvyššími přípustnými hodnotami nebo s referenčními úrovněmi započte takto:

10.1 Je-li střední relativní chyba výpočtu nebo měření příslušné veličiny menší než 1 dB (tj. přibližně 25 % u výkonových veličin a 12,5 % u ostatních), pokládá se nejvyšší přípustná hodnota nebo referenční úroveň za dodrženou, je-li vypočtená nebo naměřená hodnota rovna nejvyšší přípustné hodnotě nebo referenční úrovni, nebo je-li nižší.

10.2 Je-li střední relativní chyba zjišťované veličiny větší než 1 dB, pokládá se nejvyšší přípustná hodnota nebo referenční úroveň za splněnou, je-li vypočtená nebo změřená hodnota příslušné veličiny nižší než její nejvyšší přípustná hodnota nebo referenční úroveň aspoň o tolik decibelů, o kolik decibelů přesahuje střední relativní chyba 1 dB. Stejné pravidlo platí, je-li pro zjištění, zda nejsou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty nebo referenční úrovně, nutné použít kombinace dvou nebo více zjištěných hodnot podle vztahů uvedených v této příloze.

11. Upozornění: při dodržení stanovených referenčních úrovní nelze vyloučit ovlivnění některých elektronických zařízení implantovaných do těla, například kardiostimulátorů, protéz obsahujících feromagnetické materiály a podobně.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 1/2008 Sb.

Nejvyšší přípustné hodnoty expozice zaměstnanců ultrafíalovému, viditelnému a infračervenému záření nelaserových technologických zdrojů

Biofyzikálně významné hodnoty expozice optickému záření je možno stanovit pomocí níže uvedených vzorců. Výběr vzorců závisí na rozsahu záření vyzařovaného zdrojem a výsledky je třeba porovnat s odpovídajícími nejvyššími přípustnými hodnotami expozice uvedenými v tabulce 1.

Označení a) až o) odkazuje na odpovídající řádky tabulky 1.

(a)

(Heff platí pouze v rozsahu 180 nm až 400 nm)

(b)

(HUVA platí pouze v rozsahu 315 nm až 400 nm)

(c), (d)

( LB platí pouze v rozsahu 300 nm až 700 nm)

(e), (f)

(EB platí pouze v rozsahu 300 nm až 700 nm)

(g) až (l)

(Příslušné hodnoty λ1 a λ2 jsou uvedeny v tabulce 1

(m), (n)

(EIR platí pouze v rozsahu 780 nm až 3000 nm)

(o)

(Hkůže platí pouze v rozsahu 380 nm až 3000 nm)

Pro účely této směrnice lze výše uvedené vzorce nahradit následujícími výrazy s použitím nespojitých hodnot stanovených v následujících tabulkách:

(a)

a

(b)

a

(c), (d)

(e), (f)

(g) až (l)

(Příslušné hodnoty λ1 a λ2 jsou uvedeny v tabulce 1

(m), (n)

(o)

a

Použité veličiny

Eλ, (λ,t) spektrální hustota zářivého toku: zářivý tok na jednotku plochy kolmou ke směru šíření a na zvolený interval vlnové délky, vyjádřený ve wattech na metr čtvereční na nanometr (W.m-2 .nm-1),

Eeff(t) efektivní hustota zářivého toku v rozsahu UV: vypočtená hustota zářivého toku v rozsahu vlnových délek ultrafialového záření 180 nm až 400 nm spektrálně vážená koeficientem S(λ), vyjádřená ve wattech na metr čtvereční (W•m-2),

H expozice záření: integrál hustoty zářivého toku v čase, vyjádřený v joulech na metr čtvereční (J•m-2),

Heff efektivní expozice záření: expozice záření spektrálně vážená koeficientem S (λ), vyjádřená v joulech na metr čtvereční (J•m-2),

EuvA(t) celková hustota zářivého toku pro UVA: vypočtená hustota zářivého toku v rozsahu vlnových délek UVA 315 nm až 400 nm, vyjádřená ve wattech na metr čtvereční (W•m-2),

HUVA expozice záření, integrál nebo součet hustoty zářivého toku přes čas a vlnovou délku ve vlnovém rozsahu UVA 315 nm až 400 nm, vyjádřený v joulech na metr čtvereční (J•m-2),

S(λ) spektrální váhový koeficient zohledňující závislost účinků UV záření na oči a kůži na vlnové délce,

Lλ L(λ, t) spektrální zář zdroje, vyjádřená ve wattech na metr čtvereční na steradián na nanometr (W•m-2•sr-1•nm-1),

R(λ) spektrální váhový koeficient zohledňující závislost tepelného poškození oka způsobeného viditelným nebo infračerveným zářením na vlnové délce,

LR(t) efektivní zář (tepelné poškození): vypočtená zář spektrálně vážená koeficientem R (λ), vyjádřená ve wattech na metr čtvereční na steradián (W•m-2•sr-1),

B(λ) spektrální váhový koeficient zohledňující závislost fotochemického poškození oka způsobeného zářením modrého světla na vlnové délce,

LB(t) efektivní zář pro modré světlo: vypočtená zář spektrálně vážená koeficientem B (λ), vyjádřená ve wattech na metr čtvereční na steradián (W•m-1•sr-1),

EB(t) efektivní hustota zářivého toku v rozsahu modrého světla: vypočtená hustota zářivého toku v rozsahu vlnových délek ultrafialového záření 300 nm až 700 nm spektrálně vážená koeficientem B (λ), vyjádřená ve wattech na metr čtvereční (W•m-2),

EIR(t) celková hustota zářivého toku pro tepelné poškození: vypočtená hustota zářivého toku v rozsahu vlnových délek infračerveného záření 780 nm až 3 000 nm, vyjádřená ve wattech na metr čtvereční (W•m-2),

Ekuže(t) celková hustota zářivého toku pro viditelné záření, záření IRA a IRB: vypočtená hustota zářivého toku v rozsahu vlnových délek viditelného a infračerveného záření 380 nm až 3 000 nm, vyjádřená ve wattech na metr čtvereční (W•m-2),

Hkuže expozice záření, integrál nebo součet hustoty zářivého toku přes čas a vlnovou délku ve vlnovém rozsahu viditelného a infračerveného záření 380 nm až 3 000 nm, vyjádřený v joulech na metr čtvereční (J•m-2),

α zorný úhel zorný úhel zdroje, skutečného nebo virtuálního, vytvářejícího nejmenší možný obraz na sítnici, viděného z určitého bodu v prostoru, vyjádřený v miliradiánech (mrad).

Tabulka č. 1 Nejvyšší přípustné hodnoty expozice pro nekoherentní optické záření

IndexVlnová délka [nm]Nejvyšší přípustná hodnotaJednotkyPoznámkaČást tělaRiziko
a180-400
(UVA, UVB a UVC)
Heff = 30
denní hodnota 8 hodin
[J•m-2]oko
rohovka
spojivka
čočka
kůže
fotokeratitida
zánět spojivek
vznik očního zákalu
erytem
elastosa
rakovina kůže
b315-400
(UVA)
HUVA = 104
denní hodnota 8 hodin
[J•m-2]oko - čočkavznik očního zákalu
c300 - 700 (modré světlo)
viz poznámka 1

pro t ≤ 10 000 s
LB: [W•m-2 s-1] t:
[s]
Pro α ≥ 11 mrad
LB je časově střední hodnota z LB(t)
oko - sítnicefotoretinitida, zánět
sítnice vlivem
intenzivního světla
d300 - 700 (modré světlo)
viz poznámka 1
LB = 100
pro t > 10 000 s
[W•m-2 sr-1]
e300 - 700 (modré světlo)
viz poznámka 1

pro t ≤ 10 000 s
EB: [W•m -2]
t: [s]
pro α ≤ 11 mrad
viz poznámka 2
EB je časově střední hodnota z EB(t)
f300 - 700 (modré světlo)
viz poznámka 1
EB = 0,01
t > 10 000s
[W•m-2]
g380 - 1 400
(viditelné a IRA)

Pro t > 10s
[W•m-2 s-1]Cα = 1,7 pro α ≤ 1,7 mrad
Cα = α pro 1,7 ≤ α ≤ 100 mrad
Cα = 100 pro α > 100 mrad
λ1 = 380 nm; λ2 = 1400 nm
oko - sítnicepopalení sítnice
h380 - 1 400
(viditelné a IRA)

5 107 Pro 10 µs ≤ t ≤ 10s
LR: [W•m-2 s-1]
t: [s]
i380 - 1 400
(viditelné a IRA)

Prot < 10 µs
[W•m-2 sr-1]
j780 - 1 400 (IRA)
prot > 10 s
[W•m-2 sr-1]Cα = 11 pro α ≤ 11 mrad
Cα = α pro 11 ≤ α ≤ 100 mrad
Cα = 100 pro α > 100 mrad
(zorné pole pro měřeni 11 mrad)
λ1 = 780 nm; λ2 = 1 400 nm
LR je časově střední hodnota z LR(t)
oko - sítnicepopalení sítnice
k780 - 1 400 (IRA)
pro 10 µs < t < 10s
LR: [W•m-2 sr-1]
t: [s]
l780 - 1 400 (IRA)
pro t < 10 µs
[W•m-2 sr-1]
m780 - 3 000 (IRA a IRB)EIR = 18 000 t-0,75
pro t < 1 000 s
E: [W•m-2]
t: [s]
EIR je časově střední
hodnota z EIR(t)
oko - rohovka čočkapopálení rohovky
vznik očního zákalu
n780 - 3 000 (IRA a IRB)EIR = 100 pro t > 1 000 s[W•m-2]
o380 - 3 000
(viditelné, IRA a IRB)
Hkůže = 20 000 t0,25
pro t < 10 s
H: [J•m-2]
t: [s]
kůžepopalení

Poznámka 1: Rozsah 300 nm až 700 nm zahrnuje část UVB, celé UVA a většinu viditelného záření, související rizika se však běžně označují jako rizika „ modrého světla ", které zahrnuje rozsah přibližně 400 nm až 490 nm

Poznámka 2: V případě pevné fixace velmi malých zdrojů se zorným úhlem < 11 mrad může být LB(t) převedeno na EB(t) To zpravidla platí pro oftalmologické přístroje nebo stabilizované oko během narkózy Maximální doba „upřeného pohledu" na zdroj se vypočte podle vzorce tmax = 100 / EB(t), kde EB(t) je vyjádřeno ve Wm-2.

Tabulka č. 2 S (λ) [bezrozměrný], 180 nm až 400 nm

λ [nm]S (λ)λ [nm]S (λ)λ [nm]S (λ)λ [nm]S (λ)λ [nm]S (λ)
1800,01202280,17372760,94343240,0005203720,000086
1810,01262290,18192770,92723250,0005003730,000083
1820,01322300,19002780,91123260,0004793740,000080
1830,01382310,19952790,89543270,0004593750,000077
1840,01442320,20892800,88003280,0004403760,000074
1850,01512330,21882810,85683290,0004253770,000072
1860,01582340,22922820,83423300,0004103780,000069
1870,01662350,24002830,81223310,0003963790,000066
1880,01732360,25102840,79083320,0003833800,000064
1890,01812370,26242850,77003330,0003703810,000062
1900,01902380,27442860,74203340,0003553820,000059
1910,01992390,28692870,71513350,0003403830,000057
1920,02082400,30002880,68913360,0003273840,000055
1930,02182410,31112890,66413370,0003153850,000053
1940,02282420,32272900,64003380,0003033860,000051
1950,02392430,33472910,61863390,0002913870,000049
1960,02502440,34712920,59803400,0002803880,000047
1970,02622450,36002930,57803410,0002713890,000046
1980,02742460,37302940,55873420,0002633900,000044
1990,02872470,38652950,54003430,0002553910,000042
2000,03002480,40052960,49843440,0002483920,000041
2010,03342490,41502970,46003450,0002403930,000039
2020,03712500,43002980,39893460,0002313940,000037
2030,04122510,44652990,34593470,0002233950,000036
2040,04592520,46373000,30003480,0002153960,000035
2050,05102530,48153010,22103490,0002073970,000033
2060,05512540,50003020,16293500,0002003980,000032
2070,05952550,52003030,12003510,0001913990,000031
2080,06432560,54373040,08493520,0001834000,000030
2090,06942570,56853050,06003530,000175
2100,07502580,59453060,04543540,000167
2110,07862590,62163070,03443550,000160
2120,08242600,65003080,02603560,000153
2130,08642610,67923090,01973570,000147
2140,09062620,70983100,01503580,000141
2150,09502630,74173110,01113590,000136
2160,09952640,77513120,00813600,000130
2170,10432650,81003130,00603610,000126
2180,10932660,84493140,00423620,000122
2190,11452670,88123150,00303630,000118
2200,12002680,91923160,00243640,000114
2210,12572690,95873170,00203650,000110
2220,13162701,00003180,00163660,000106
2230,13782710,99193190,00123670,000103
2240,14442720,98383200,00103680,000099
2250,15002730,97583210,0008193690,000096
2260,15832740,96793220,0006703700,000093
2270,16582750,96003230,0005403710,000090

Tabulka č. 3 B (λ), R (λ) [bezrozměrný]

λ [nm]B (λ)R (λ)
300 ≤ λ < 3800,01-
3800,010,1
3850,0130,13
3900,0250,25
3950,050,5
4000,11
4050,22
4100,44
4150,88
4200,99
4250,959,5
4300,989,8
435110
440110
4450,979,7
4500,949,4
4550,99
4600,88
4650,77
4700,626,2
4750,555,5
4800,454,5
4850,323,2
4900,222,2
4950,161,6
5000,11
500 < λ ≤ 600100,02·(450-λ)1
600 < λ ≤ 7000,0011
700 < λ ≤ 1050-100,002·(700-λ)
1050 < λ ≤ 1150-0,2
1150 < λ ≤ 1200-0,2·100,002·(1150-λ)
1200 < λ ≤ 1400-0,02

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 1/2008 Sb.

Nejvyšší přípustné hodnoty záření laserů

1. Nejvyšší přípustné hodnoty expozice záření laserů

Nejvyšší přípustné hodnoty expozice záření laserů pro přímý pohled do svazku nebo do svazku zrcadlově odraženého jsou upraveny v tabulce č. 1, pro pohled na difúzní rozptylující plochu ozářenou laserem v tabulce č. 2. Tabulka č. 3 upravuje nejvyšší přípustné hodnoty hustot zářivého toku, případně hustot zářivé energie pro působení laserového záření na kůži. Korekční faktory C1 až C5 a kritické doby T1 a T2 použité v tabulkách č. 1 až 3 jsou vyjádřeny vzorci v tabulkách č. 4 a 5. Kritické doby T1 a T2 určují, podle kterého vztahu je třeba přípustnou hodnotu záření stanovit.

2. Korekce pro opakovanou expozici

Každé ze tří následujících pravidel se použije pro všechny expozice vyskytující se u opakovaně pulzujících nebo skenujících laserových systémů.

2.1. Expozice kterémukoli jednotlivému pulsu ve sledu pulsů nesmí překročit nejvyšší přípustnou hodnotu expozice pro jeden pulz s dobou trvání uvedeného pulsu.

2.2 Expozice kterékoli skupině pulsů (nebo podskupině pulsů ve sledu) o době T nesmí překročit nejvyšší přípustnou hodnotu expozice pro čas t.

2.3 Expozice kterémukoli jednotlivému pulsu v rámci skupiny pulsů nesmí překročit nejvyšší přípustnou hodnotu expozice projeden puls násobenou faktorem kumulativní tepelné korekce CP = N-0,25, kde N se rovná počtu pulsů. Toto pravidlo platí pouze pro nejvyšší přípustné hodnoty expozice na ochranu před tepelným poškozením, kde se všechny pulsy vyzářené za dobu kratší než Tmin považují za jeden puls. Hodnota Tmin je definována v tabulce č. 7.

3. Svazek záření laseru, který je z úrovně oka pozorovatele viděn pod úhlem větším, než je úhel αmin vyjádřený vzorcem v tabulce č. 6, se pokládá za záření plošného zdroje. Nejvyšší přípustné hodnoty záření takového zdroje jsou dány přípustnými hodnotami uvedenými v tabulkách č. 1 až 3, které se dále korigují násobením bezrozměrným faktorem CE:

CE = α / αmin pro amin < a ≤ 0,1 rad

CE = α2 /( αmin . αmax) pro α > αmax; αmax = 0,1 rad ;

α je v radiánech

Tabulka č. 1 Nejvyšší přípustná hodnota expozice při přímém působení laserového záření na rohovku oka (přímý pohled do svazku)

Tabulka č. 1 Nejvyšší přípustná hodnota expozice při přímém působení laserového záření na rohovku oka (přímý pohled do svazku)

Tabulka č. 2 - Nejvyšší přípustné ozáření rohovky oka při pozorování plošného laserového zdroje nebo laserového svazku po difúzním odrazu

Tabulka č 2 - Nejvyšší přípustné ozáření rohovky oka při pozorování plošného laserového zdroje nebo laserového svazku po difúzním odrazu

Tabulka č. 3 - Nejvyšší přípustné ozáření při expozici laserového záření na kůži

Tabulka č. 3 - Nejvyšší přípustné ozáření při expozici laserového záření na kůži

Tabulka č. 4

ParametrVlnová délka λ [nm]
oddo
C1 = 5,6. 103 • t0,25302,5400
T1 = 100,8(λ-295) • 10-15 S302,5315
C2 = 100,2(λ-295)302,5315
T2 = 10•100,02(λ-550) S550700
C3 = 10 0,015(λ-550)550700
C4 = 10(λ - 700) / 5007001050

Tabulka č. 5

ParametrOpakovači frekvence impulzů N
C5 = N-0,5N = 1 s-1 až 278 s-1
C5 = 0,06N > 278 s-1

Tabulka č. 6

ParametrDoba expozice t [s]
αmm = 8,5.10-3 radt < 10-9
αmin = 0,25.10-3 . t 0,17 rad10-9 ≤ t < 18. 10-6
αmin = 15.10-3 . t 0,21 rad18. 10-6 ≤ t < 10
αmin = 24,3 . 10-3 radt ≥ 10

Poznámka: pro λ > 1050 nm a t < 50 . 10-6 s je nutné korigovat vztah pro αmin násobením faktorem 1,4 a použít tedy vzorec αmin = 0,25 • 1,4 • 10-3 • t-017 rad.

Tabulka č. 7

Spektrální rozsah [nm]Tmin [S]
315 < λ ≤ 40010-9
400 < λ ≤ 1 05018•10-6
1 050 < λ ≤ 1 40050•10-6
1 400 < λ ≤ 1 50010-3
1 500 < λ ≤ 1 80010
1 800 < λ ≤ 2 60010-3
2 600 < λ ≤ 10610-7
Přesunout nahoru