Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 93/2007 Sb.Vyhláška o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky

Částka 37/2007
Platnost od 27.04.2007
Účinnost od 01.05.2007
Zrušeno k 01.01.2011 (302/2010 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

93

VYHLÁŠKA

ze dne 19. dubna 2007

o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 127/2002 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Tato vyhláška stanoví obsah, formu, termíny a způsob sestavování a předkládání informací České národní bance penzijním fondem.

(2) Penzijní fond poskytne České národní bance

a) ve stanovené formě, termínu a způsobem a o stanoveném obsahu informace o

1. hospodaření penzijního fondu,

2. přijatých a vyplacených prostředcích penzijního fondu,

3. umístění prostředků penzijního fondu a jejich výši,

4. přijatých službách a

b) ve stanovené formě, termínu a způsobem výroční zprávu podle zvláštního právního předpisu o účetnictví 1).

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) výkazem strukturovaný soubor údajů vytvořený penzijním fondem,

b) datovým souborem seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou v informačním systému České národní banky popsány a přístupné jako celek.

§ 3

Informace o hospodaření penzijního fondu

(1) Penzijní fond informuje o hospodaření výkazem PEF (ČNB) 10-02 „Rozvaha penzijního fondu pro účely dohledu“ s kódem přiřazeného datového souboru ROPES10 a výkazem PEF (ČNB) 20-02 „Výkaz zisku a ztráty penzijního fondu“ s kódem přiřazeného datového souboru VYPES20.

(2) Obsah výkazu o hospodaření PEF (ČNB) 10-02 „Rozvaha penzijního fondu pro účely dohledu“ s kódem přiřazeného datového souboru ROPES10 je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Obsah výkazu o hospodaření PEF (ČNB) 20-02 „Výkaz zisku a ztráty penzijního fondu“ s kódem přiřazeného datového souboru VYPES20 je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Výkaz podle odstavce 2 sestavuje penzijní fond pololetně, vždy k poslednímu dni sledovaného pololetí. Výkaz podle odstavce 3 sestavuje penzijní fond pololetně z údajů za období od začátku roku do konce sledovaného pololetí.

(5) Výkazy podle odstavce 1 předkládá penzijní fond do konce druhého měsíce po konci pololetí, k němuž se vztahují.

§ 4

Informace o přijatých a vyplacených prostředcích penzijního fondu

(1) Penzijní fond informuje o výši a struktuře přijatých a vyplacených prostředků penzijního fondu výkazem PEF (ČNB) 31-02 „Specifikace přijatých a vyplacených prostředků“ s kódem přiřazeného datového souboru DOPES31. Obsah výkazu je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Výkaz podle odstavce 1 sestavuje penzijní fond pololetně z údajů za období od začátku roku do konce sledovaného pololetí.

(3) Výkaz podle odstavce 1 předkládá penzijní fond do konce druhého měsíce po konci pololetí, k němuž se vztahuje.

§ 5

Informace o umístění prostředků penzijního fondu

(1) Penzijní fond informuje o umístění svých prostředků a jejich výši výkazem PEF (ČNB) 34-04 „Čtvrtletní hlášení o stavu portfolia penzijního fondu“ s kódem přiřazeného datového souboru DOPES34. Obsah výkazu je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Výkaz podle odstavce 1 sestavuje penzijní fond čtvrtletně, k poslednímu dni tohoto čtvrtletí.

(3) Výkaz podle odstavce 1 předkládá penzijní fond do konce měsíce následujícího po konci čtvrtletí, k němuž se vztahuje.

§ 6

Informace o přijatých službách

(1) Penzijní fond informuje o přijatých službách výkazem PEF (ČNB) 33-02 „Specifikace služeb poskytnutých penzijnímu fondu“ s kódem přiřazeného datového souboru DOPES33. Obsah výkazu je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Výkaz podle odstavce 1 sestavuje penzijní fond pololetně z údajů za období od začátku roku do konce sledovaného pololetí.

(3) Výkaz podle odstavce 1 předkládá penzijní fond do konce druhého měsíce po konci pololetí, k němuž se vztahuje.

§ 7

Způsob předkládání informací prostřednictvím automatizovaného systému pro sběr dat

(1) Penzijní fond předkládá České národní bance výkazy podle § 3 až 6 v elektronické podobě, prostřednictvím aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (dále jen „aplikace pro sběr dat“), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Penzijní fond předkládá výkazy podle odstavce 1 ve formě datových zpráv vytvořených v aplikaci pro sběr dat.

(3) Datové zprávy podle odstavce 2 předloží penzijní fond opatřené zaručeným elektronickým podpisem2) osoby pověřené podle § 9.

§ 8

Opravy nesprávných a neúplných výkazů

Pokud penzijní fond dodatečně zjistí, že údaje dříve předaného výkazu jsou nesprávné nebo neúplné, opravený výkaz a v případě potřeby i výkazy související předloží České národní bance bez zbytečného odkladu způsobem stanoveným pro splnění informační povinnosti a uvědomí Českou národní banku o obsahu a důvodech oprav.

§ 9

Pověřené osoby

(1) Penzijní fond sdělí České národní bance

a) jména a příjmení alespoň dvou osob pověřených penzijním fondem k přípravě, vytvoření, schvalování nebo předkládání datových zpráv České národní bance (dále jen „pověřené osoby“),

b) adresu pracoviště, telefonní a faxové číslo a adresu elektronické pošty pověřených osob a údaje o vydaných kvalifikovaných certifikátech3) pověřených osob,

c) určení požadovaných rolí pověřených osob v aplikaci pro sběr dat.

(2) Česká národní banka přiřadí pověřeným osobám penzijního fondu role v aplikaci pro sběr dat, umožňující provádět činnosti odpovídající rozsahu jejich pověření.

(3) V případě změny údajů o pověřených osobách penzijní fond

a) informuje Českou národní banku o změnách údajů podle odstavce 1 písm. a) a b), nebo

b) upraví údaje podle odstavce 1 v aplikaci pro sběr dat.

§ 10

Způsob zasílání výroční zprávy

Výroční zprávu podle zvláštního právního předpisu o účetnictví1) zasílá penzijní fond České národní bance v listinné podobě a v elektronické podobě stanovené zvláštním právním předpisem4), a to buď elektronickou poštou na adresu elektronické podatelny s jednoznačnou identifikací informační povinnosti, nebo na datovém nosiči CD-R, a to do konce 7. měsíce po skončení období, k němuž se vztahují.


§ 11

Přechodné ustanovení

Datové zprávy předávané podle § 7 této vyhlášky mohou být do 31. prosince 2007 namísto elektronického podpisu opatřeny pouze zabezpečovacím kódem pověřené osoby, vyjadřujícím souhlas této osoby s údaji v předkládaném výkazu, pokud Česká národní banka této osobě zabezpečovací kód poskytla před datem účinnosti této vyhlášky.

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2007.


Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

3) § 2 písm. 1) zákona č. 227/2000 Sb.

4) § 2 vyhlášky č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku).


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 93/2007 Sb.

Obsah výkazu „Rozvaha penzijního fondu pro účely dohledu“

1. Výkaz PEF (ČNB) 10-02 „Rozvaha penzijního fondu pro účely dohledu“ s kódem přiřazeného datového souboru ROPES10 obsahuje údaje podle zvláštního předpisu upravujícího účetnictví. Ve výkazu jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv.

2. Část 1. „Rozvahová aktiva“ obsahuje celková aktiva a jejich analyticky členěné složky - pokladní hotovost, pohledávky za bankami a za nebankovními subjekty členěné podle splatnosti, dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi, dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty, akcie, podílové listy a ostatní podíly, účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a jejich složky, ostatní aktiva, pohledávky za upsaný základní kapitál a náklady a příjmy příštích období.

3. Část 2. „Rozvahová pasiva“ obsahuje celková pasiva a jejich analyticky členěné složky - závazky vůči bankám a nebankovním subjektům členěné podle splatnosti, ostatní pasiva, výnosy a výdaje příštích období, rezervy včetně jejich složek, podřízené závazky, základní kapitál v členění na splacený základní kapitál a vlastní akcie, emisní ážio, rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku, rezervní fond na nové ocenění, kapitálové fondy, oceňovací rozdíly, nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období, zisk nebo ztráta za účetní období.

4. Část 3. „Specifikace rozvahových aktiv“ obsahuje specifikaci rozvahových aktiv členěnou na dluhopisy vydané státem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) nebo jeho centrální bankou, dluhopisy vydané Českou republikou, státní pokladniční poukázky České republiky, státní dluhopisy České republiky, dluhopisy obchodované na regulovaných trzích, akcie s nimiž se obchoduje na regulovaném trhu země OECD, vklady (zejm. na účtech, vkladních knížkách) a ostatní aktiva.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 93/2007 Sb.

Obsah výkazu „Výkaz zisku a ztráty penzijního fondu“

Výkaz PEF (ČNB) 20-02 „Výkaz zisku a ztráty penzijního fondu“ s kódem přiřazeného datového souboru VYPES20 obsahuje údaje podle zvláštního předpisu upravujícího účetnictví. Ve výkazu jsou uspořádány položky nákladů a výnosů a výsledku hospodaření, které jsou členěny na výnosy z úroků a podobné výnosy podle druhu cenných papírů, náklady na úroky a podobné náklady, výnosy z akcií a podílů členěné podle účasti, výnosy z poplatků a provizí, náklady na poplatky a provize, zisk nebo ztráta z finančních operací, ostatní provozní výnosy a náklady, správní náklady, zejména náklady na zaměstnance, včetně složek těchto nákladů, ostatní správní náklady, rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku, odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku, rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek, odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem, ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatných vlivem, tvorba a použití opravných položek, rozpuštění ostatních rezerv, tvorba a použití ostatních rezerv, podíl na ziscích (ztrátách) z účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, zisk nebo ztráta za účetní období z běžné a z mimořádné činnosti před zdaněním, mimořádné výnosy a náklady, daň z příjmů a zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 93/2007 Sb.

Obsah výkazu „Specifikace přijatých a vyplacených prostředků“

1. Výkaz PEF (ČNB) 31-02 „Specifikace přijatých a vyplacených prostředků“ s kódem přiřazeného datového souboru DOPES31 obsahuje hodnoty přijatých a vyplacených prostředků penzijního fondu za sledované období zahrnující přijaté příspěvky a připsané výnosy a vyplacené prostředky podle struktury dávek.

2. Přijaté prostředky a připsané výnosy obsahují přijaté příspěvky ve sledovaném období, a to v členění na vlastní příspěvky účastníků včetně předplatného, příspěvky placené zaměstnavatelem, příspěvky ostatních osob ve prospěch účastníků, státní příspěvky, neidentifikované platby a dále připsané výnosy účastníkům a jiné prostředky a prostředky převedené od jiných penzijních fondů.

3. Vyplacenými prostředky podle struktury dávek jsou dávky starobní, pozůstalostní, výsluhové a invalidní penze, dědění, jednorázová vyrovnání, prostředky na odbytné, prostředky převedené do jiných penzijních fondů, vrácený státní příspěvek, doplatky na již ukončená penzijní připojištění, vrácené příspěvky účastníků a ostatní vyplacené prostředky.

4. Část 1. „Počty případů vyplacených a převedených prostředků“ obsahuje údaje o počtu poživatelů starobní, pozůstalostní, výsluhové a invalidní penze ke konci sledovaného období, počtu případů dědění, jednorázového vyrovnání, vyplacení odbytného a převodů do jiných fondů, údaje o počtu vrátek a doplatků státního příspěvku, počtu případů vrácených příspěvků účastníků a počtu případů ostatních vyplacených prostředků.

5. Část 2. „Průměrné přijaté prostředky“ obsahuje údaje o průměrné výši měsíčního příspěvku účastníka, vlastního příspěvku účastníka, příspěvku zaměstnavatele, příspěvku třetích osob ve prospěch účastníka a státního příspěvku.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 93/2007 Sb.

Obsah výkazu „Čtvrtletní hlášení o stavu portfolia penzijního fondu“

Výkaz PEF (ČNB) 34-04 „Čtvrtletní hlášení o stavu portfolia penzijního fondu“ s kódem přiřazeného datového souboru DOPES34 obsahuje identifikaci investičních nástrojů a jiných aktiv, které tvoří portfolio penzijního fondu k poslednímu dni sledovaného období, včetně kvantitativních údajů vztahujících se k danému aktivu nebo jeho emitentovi, a včetně údaje o příslušném ustanovení zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, které nabytí takového aktiva připouští.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 93/2007 Sb.

Obsah výkazu „Specifikace služeb poskytnutých penzijnímu fondu“

Výkaz PEF (ČNB) 33-02 „Specifikace služeb poskytnutých penzijnímu fondu“ s kódem přiřazeného datového souboru DOPES33 obsahuje údaje týkající se poskytnutých služeb penzijnímu fondu, zejména náklady na poplatky, provize a ostatní náklady na správu fondu.

Přesunout nahoru