Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 92/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu

Částka 37/2007
Platnost od 27.04.2007
Účinnost od 01.05.2007
Zrušeno k 01.08.2009 (230/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

92

VYHLÁŠKA

ze dne 12. dubna 2007,

kterou se mění vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 písm. o) a p) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 56/2006 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu, se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) Směrnice Komise 2003/124/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o definici a uveřejňování důvěrných informací a definici manipulace s trhem. Směrnice Komise 2004/72/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o uznávané tržní postupy, definici důvěrné informace ve vztahu ke komoditním derivátům, sestavení seznamů zasvěcených osob, oznamování transakcí osob s řídicí odpovědností a oznamování podezřelých transakcí.“.

2. V § 1 písmeno b) zní:

b) uveřejňování vnitřní informace podle § 124 odst. 1 zákona a její zasílání České národní bance emitentem finančního nástroje (dále jen „emitent“),“.

3. V § 1 písmeno e) zní:

e) oznamování transakcí s cennými papíry emitenta nebo finančními nástroji odvozenými od těchto cenných papírů České národní bance osobami podle § 125 odst. 5 zákona, včetně způsobu zasílání oznámení České národní bance a podrobnějšího vymezení druhů transakcí, na které se oznamovací povinnost vztahuje,“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

4. V § 1 písm. g), § 4 odst. 1, § 6, § 10 odst. 2 a 3, § 12 odst. 2 písm. d) a § 12 odst. 4 se slovo „Komisi“ nahrazuje slovy „České národní bance“.

5. V § 1 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

6. V § 2 odst. 1 písm. b) se za slova „na kurz“ vkládají slova „ , cenu nebo výnos“.

7. V § 2 odst. 1 a 2 a v § 11 odst. 1 se slovo „investičního“ nahrazuje slovem „finančního“.

8. V § 3 odst. 1 písm. c) se slovo „investiční“ nahrazuje slovem „finanční“.

9. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „na trhu uvedeném v § 1 písm. b)“ nahrazují slovy „na regulovaném trhu členského státu Evropské unie“.

10. V § 3 odst. 2 se slova „Komise ve Věstníku Komise pro cenné papíry“ nahrazují slovy „Česká národní banka ve Věstníku České národní banky“.

11. V nadpisu § 4 se slovo „Komisi“ nahrazuje slovy „České národní bance“.

12. V § 4 odst. 1, § 10 odst. 3 písm. a) se slova „Komise pro cenné papíry“ nahrazují slovy „České národní banky“.

13. V § 7 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.

14. V § 7 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se slovo „nebo“.

15. V § 7 se doplňuje písmeno d), které zní:

d) jsou zaměstnanci nebo jinými osobami, které mají u osoby podle písmene c) přístup k vnitřním informacím.“.

16. V § 8 odst. 3 se slova „přestane mít přístup k vnitřním informacím“ nahrazují slovy „získá přístup nebo přestane mít přístup k vnitřním informacím“.

17. Nadpis části čtvrté zní:

„ČÁST ČTVRTÁ

OZNAMOVÁNÍ TRANSAKCÍ POVINNÝMI OSOBAMI“.

18. § 9 včetně nadpisu zní:

㤠9

Podrobnější vymezení druhů transakcí, na které se oznamovací povinnost vztahuje

(1) Oznamovací povinnosti podle § 125 odst. 5 zákona podléhají transakce s akciemi nebo zatímními listy vydanými emitentem a transakce s finančními nástroji, jejichž hodnota je od těchto akcií nebo zatímních listů odvozena.

(2) Osoba uvedená v § 125 odst. 5 zákona plní oznamovací povinnost, jestliže součet hodnot transakcí v kalendářním roce přesáhne částku odpovídající 5 000 eur, a to ohledně všech transakcí uskutečněných v kalendářním roce.

(3) K hodnotám transakcí se pro účely posouzení, zda je splněna podmínka podle odstavce 2, přičítají v případě vedoucí osoby emitenta nebo osoby, která je členem dozorčího orgánu emitenta, hodnoty transakcí provedených v témže kalendářním roce na vlastní účet

a) manželem,

b) nezaopatřeným dítětem,

c) jiným příbuzným, který s ní žije ve společné domácnosti po dobou nejméně jednoho roku,

d) jinou osobou, která je k vedoucí osobě emitenta nebo osobě, která je členem dozorčího orgánu emitenta, v poměru obdobném rodinnému, žije s ní ve společné domácnosti po dobu nejméně jednoho roku a újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, by druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní, nebo

e) právnickou osobou podle § 125 odst. 5 zákona.

(4) K hodnotám transakcí se pro účely posouzení, zda je splněna podmínka podle odstavce 2, přičítají v případě osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) až e) hodnoty transakcí provedených v témže kalendářním roce na vlastní účet vedoucí osobou emitenta nebo osobou, která je členem dozorčího orgánu emitenta.

(5) Hodnotou transakce podle odstavce 2 se rozumí tržní hodnota předmětu transakce ke dni uskutečnění transakce; v případě opcí se hodnotou rozumí tržní hodnota podkladového aktiva.“.

19. V § 10 odst. 1 písm. c) se slova „(dále jen „povinná osoba“)“ zrušují.

20. V § 10 odst. 1 písm. c) se slova „ ; u fyzické osoby také rodné číslo“ zrušují.

21. V § 10 odst. 1 písm. d) se slova „povinnou osobou“ nahrazují slovy „osobou podle písmene c)“.

22. V § 10 odst. 1 písm. e) se slova „(uzavření obchodu)“ zrušují.

23. V § 10 odst. 1 písmeno f) zní:

f) druh finančního nástroje, jehož se oznámení týká, a jeho identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), bylo-li přiděleno,“.

24. V § 10 odst. 1 písm. g) se slova „jiný převod“ nahrazují slovy „jiná transakce“.

25. V § 10 odst. 2 a 3 se slova „Povinná osoba“ nahrazují slovy „Osoba uvedená v odstavci 1 písm. c)“.

26. V § 10 odst. 3 se slova „Oznámení o MO“ nahrazují slovy „Oznámení o transakci“.

27. V § 11 odst. 1 se slovo „investičním“ nahrazuje slovem „finančním“.

28. V § 11 odst. 1 písm. h) se slovo „a“ zrušuje.

29. V § 11 odst. 1 písm. i) se slovo „informací“ nahrazuje slovy „investičních doporučení“.

30. V § 11 odst. 1 se na konci textu odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno j), které zní:

j) zda postup nebo obchod splňoval podmínky pro uznání tržního postupu podle § 126 odst. 8 zákona.“.

31. V § 11 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

32. V § 12 odst. 2 písmeno a) zní:

a) zprávou elektronické pošty na elektronickou adresu, kterou Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky,“.

33. V § 12 odst. 2 písm. b) a d) se slova „Komise uveřejní ve Věstníku Komise pro cenné papíry“ nahrazují slovy „Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky“.

34. V § 12 odst. 2 písm. c) se slovo „Komise,“ nahrazuje slovy „České národní banky, nebo“.

35. V § 12 odst. 3 písm. c) se slova „(uzavření obchodu)“ zrušují.

36. V § 12 odst. 3 písmeno d) zní:

d) označení finančního nástroje, jehož se oznámení týká, a jeho ISIN, byl-li přidělen,“.

37. V § 12 odst. 3 písm. e) se slova „jiný převod“ nahrazují slovy „jiná transakce“.

38. Přílohy č. 1 až 4 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 536/2004 Sb.

Vzor Oznámení o odkladu uveřejnění vnitřní informace
Vzor Oznámení o odkladu uveřejnění vnitřní informace

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 536/2004 Sb.

Vzor Oznámení transakce s akciemi a zatímními listy
Vzor Oznámení transakce s akciemi a zatímními listy

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 536/2004 Sb.

Vzor Oznámení transakce s opcemi
Vzor Oznámení transakce s opcemi

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 536/2004 Sb.

Vzor Oznámení transakce s ostatními finančními nástroji
Vzor Oznámení transakce s ostatními finančními nástroji


Čl. II

Přechodné ustanovení

Emitent přizpůsobí vedení seznamu osob, které mají přístup k vnitřním informacím, vyhlášce č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu, ve znění účinném ode dne účinnosti této vyhlášky, nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2007.


Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Přesunout nahoru