Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 91/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů

Částka 37/2007
Platnost od 27.04.2007
Účinnost od 01.05.2007
Zrušeno k 01.01.2014 (377/2013 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

91

VYHLÁŠKA

ze dne 23. dubna 2007,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 16 písm. c) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 476/2000 Sb., vyhlášky č. 473/2002 Sb. a vyhlášky č. 399/2004 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu § 1 se za slovo „tuhých“ vkládá slovo „minerálních“.

2. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

(1) Tuhá minerální hnojiva se skladují ve skladech1) jako volně ložená nebo balená.

1) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 54 odst. 1 až 5 a § 55 odst. 6 až 8 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 1 odst. 2 se za slovo „ložená“ vkládá slovo „minerální“.

4. V § 1 odstavec 3 zní:

(3) Balená minerální hnojiva se skladují pouze v obalech k tomu určených. Do hmotnosti 50 kg se skladují v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m. Při uložení pytlů s hnojivy na paletách se palety mohou ukládat maximálně ve 2 vrstvách. Nad hmotnost 50 kg se hnojiva skladují ve velkoobjemových vacích jednotlivě nebo maximálně ve 2 vrstvách, pokud výrobce neuvádí jinak.“.

5. V § 1 se odstavec 4 zrušuje.

6. V nadpisu § 3 se za slovo „kapalných“ vkládá slovo „minerálních“.

7. V § 3 odst. 1 se za slovo „Kapalná“ vkládá slovo „minerální“.

8. V § 3 odst. 2 se za slovo „Suspenzní“ vkládá slovo „minerální“.

9. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3 zní:

㤠3a

Skladování organických a organominerálních hnojiv

(1) Kapalná organická a organominerální hnojiva se skladují v nepropustných nadzemních, popřípadě částečně zapuštěných nádržích nebo v zemních jímkách. Při provozu jímek a nádrží se zamezí přítoku povrchových nebo srážkových vod do jímky nebo nádrže, pokud není v kolaudačním rozhodnutí uvedeno jinak3).

(2) Volně ložená tuhá organická a organominerální hnojiva se skladují ve stavbách zabezpečených stejným způsobem jako stavby pro skladování tuhých statkových hnojiv3) s vyloučením přítoku povrchových nebo srážkových vod, jejichž součástí je sběrná jímka tekutého podílu, nebo způsobem uvedeným v § 1 odst. 2 ve skladech1).

(3) Balená tuhá organická a organominerální hnojiva se skladují ve skladech1) způsobem uvedeným v § 1 odst. 3.

(4) Tuhé organické hnojivo připravené pro vlastní účely ze statkových hnojiv může být před jeho použitím uloženo na zemědělské půdě nejdéle po dobu 24 měsíců.

3) Vyhláška č. 137/1998 Sb.
Vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství.“.

10. § 4 včetně nadpisu zní:

"§ 4

Skladování statkových hnojiv

(1) Kapacita skladovacích prostor pro tuhá statková hnojiva odpovídá jejich skutečné produkci za 6 měsíců. Toto neplatí pro uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdě před jejich použitím. Na zemědělské půdě mohou být tuhá statková hnojiva uložena nejdéle po dobu 24 měsíců.

(2) Jímky a nádrže3), popřípadě podroštové prostory ve stájích odpovídají kapacitně minimálně čtyřměsíční předpokládané produkci kejdy nebo jejího tekutého podílu a minimálně tříměsíční předpokládané produkci močůvky a hnojůvky, a to v závislosti na klimatických a povětrnostních podmínkách regionu. Při provozu jímek a nádrží se zamezí přítoku povrchových nebo srážkových vod do jímky nebo nádrže, pokud není v kolaudačním rozhodnutí uvedeno jinak.

(3) Pokud nejsou k dispozici údaje o produkci statkových hnojiv, získané prokazatelným způsobem, zejména vážením, měřením objemu, výpočtem produkce statkových hnojiv podle druhu a kategorie zvířat, jejich hmotnosti, užitkovosti či způsobu krmení, s přihlédnutím ke spotřebě steliva, popřípadě k produkci odpadních vod, použijí se průměrné hodnoty produkce statkových hnojiv podle přílohy č. 3, tabulky A a požadované skladovací kapacity se stanoví podle přílohy č. 3, tabulky B. V případě pastvy nebo pobytu hospodářských zvířat na zemědělské půdě se potřeba skladovacích kapacit úměrně snižuje.

(4) Kapacity skladovacích prostor na statková hnojiva stanovené v odstavcích 1 až 3 mohou být sníženy v případě doložitelného uvedení statkových hnojiv do oběhu, jejich využití k výrobě organických hnojiv nebo k produkci bioplynu, popřípadě jejich likvidace jako odpadu, a to úměrně tomuto množství, na základě zpracovaného harmonogramu. Ani po tomto snížení však nesmí být skladovací kapacity menší, než je potřebné k uskladnění dvouměsíční celkové produkce statkových hnojiv.“.

11. V § 5 odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 5 znějí:

(3) Diferencované hnojení na základě údajů o vlastnostech půdy nebo stavu porostu splňuje podmínky rovnoměrného pokrytí pozemku podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona o hnojivech. Podmínka rovnoměrného pokrytí pozemku je splněna i v případě hnojení podle zvláštních právních předpisů5).

(4) Po aplikaci tekutých statkových hnojiv nebo kapalných organických hnojiv na povrch orné půdy se hnojiva zapracovávají do půdy nejpozději do 24 hodin, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory. Po aplikaci tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv na povrch orné půdy se zapracovávají hnojiva do půdy nejpozději do 48 hodin.

5) Například nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívající v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.“.

12. V § 5 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

13. V § 7 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) V evidenci jsou nejpozději první kalendářní den kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byly hnojiva, statková hnojiva, pomocné látky a upravené kaly použity, zaznamenány údaje stanovené v příloze č. 1.

(2) Pokud nejsou k dispozici výsledky rozborů pro účely určení přívodu živin do půdy v použitých statkových hnojivech, používají se údaje stanovené v příloze č. 2. Pokud se ponechají na pozemku skliditelné rostlinné zbytky, zejména sláma, chrást, plodina na zelené hnojení, tráva, zaznamenávají se do evidence bez uvedení množství hmoty a živin. Pro evidenci přívodu živin výkaly a močí hospodářských zvířat při pastvě nebo pobytu zvířat na zemědělské půdě se použijí údaje o produkci výkalů a moči celkem stanovené v příloze č. 3, tabulce A a údaje o přívodu živin do půdy ve výkalech a moči stanovené v příloze č. 2. Datem použití statkového hnojiva je v tomto případě časové rozpětí pastvy nebo pobytu zvířat na zemědělské půdě. V položce druh statkového hnojiva se v případě zanechání výkalů a moči hospodářských zvířat na zemědělské půdě uvede označení „pastva“ nebo „pobyt“ s určením druhu nebo kategorie zvířat.“.

14. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 274/1998 Sb.

Evidence o použití hnojiv, statkových hnojiv, pomocných látek a upravených kalů
Evidence o použití hnojiv, statkových hnojiv, pomocných látek a upravených kalů

15. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 274/1998 Sb.

Průměrný přívod živin do půdy ve statkových hnojivech

Statkové hnojivoPrůměrný obsah sušiny (%)Dusík
(N)
Fosfor
(P2O5)
Draslík
(K2O)
kg.t-1 1)
Hnůj skotu23,05,03,17,1
Hnůj skotu (z hluboké podestýlky)23,06,03,110,7
Hnůj prasat23,06,25,75,1
Hnůj prasat (z hluboké podestýlky)23,07,45,77,1
Koňský hnůj29,05,23,27,3
Ovčí hnůj, kozí hnůj28,07,63,710,4
Močůvka skotu a hnojůvka2,42,50,25,3
Močůvka prasat a hnojůvka2,02,80,52,5
Kejda skotu7,83,21,54,8
Kejda prasat6,85,03,02,3
Kejda ovcí, kejda koz24,06,02,15,3
Kejda drůbeže11,89,66,43,8
Čerstvý drůbeží trus23,018,011,97,1
Drůbeží trus uleželý (ztráty N 35 %)33,016,817,110,2
Suchý drůbeží trus (ztráty N 50 %)2)50,019,224,314,9
Suchý drůbeží trus (ztráty N 50 %)3)73,028,035,521,8
Drůbeží podestýlka (ztráty N 50 %)50,019,216,011,3
Výkaly a moč skotu (průměrná roční produkce 14,0 t. DJ-1)3,34)2,27,1
Výkaly a moč ovcí, koz (průměrná roční produkce 9,1 t. DJ-1)4,92,66,6
Výkaly a moč koní (průměrná roční produkce 8,6 t DJ-1)2,82,33,5

Vysvětlivky k tabulce:

1) Přívod živin do půdy ve statkových hnojivech je uváděn již po odečtu ztrát ve stájích, při skladování statkových hnojiv a při pastvě hospodářských zvířat nebo jejich pobytu na zemědělské půdě. Pokud je k dispozici rozbor obsahu živin, nepoužijí se hodnoty uvedené v tabulce.

2) Při pasivním sušení.

3) Při aktivním sušení.

4) Pro skot do 2 let věku se použije hodnota 2,6 kg N . t-1 výkalů a moči.

Poznámky:

a) Pro kompost ze statkových hnojiv vyrobený pro vlastní účely (průměrný obsah sušiny kompostu 45-60 %) - lze použít následující hodnoty obsahů živin (v původní hmotě): dusík (N) 5,0 kg . t-1; fosfor (P2O5) 2,3 kg. t-1; draslík (K2O) 3,6 kg. t-1. Pokud je k dispozici rozbor obsahu živin, nepoužijí se hodnoty uvedené v této poznámce.

b) Obsahy dusíku, fosforu a draslíku v organických, popřípadě organominerálních hnojivech se zjistí rozborem při jejich registračním řízení.

c) Analýzy na obsahy dusíku, fosforu a draslíku v upravených kalech (v sušině) i v půdách pozemků, kde budou aplikovány, zajišťují původci kalu podle vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě (obsah P2O5 = obsah P x 2,292; obsah K2O = obsah K x 1,204).“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2007.


Ministr: Mgr. Gandalovič v. r.

Přesunout nahoru