Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 8/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů

Částka 4/2007
Platnost od 29.01.2007
Účinnost od 29.01.2007
Zrušeno k 01.11.2012 (342/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

8

VYHLÁŠKA

ze dne 19. ledna 2007,

kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 5 odst. 3 písm. a), § 6 odst. 9, § 9a odst. 5 písm. d), § 9b odst. 3, § 42 odst. 5, § 51 odst. 4, § 53 odst. 6 písm. b), § 59 odst. 8 a § 70 odst. 3 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění vyhlášky č. 610/2004 Sb. a vyhlášky č. 330/2005 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) Směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách ovlivňujících obchodování se skotem a prasaty uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 97/12/ES ze dne 17. března 1997, kterou se mění a aktualizuje směrnice 64/432/EHS o veterinárních otázkách ovlivňujících obchodování se skotem a prasaty uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 2003/50/ES ze dne 11. června 2003, kterou se mění směrnice 91/68/EHS, pokud jde o zpřísnění kontrolních opatření pro pohyb ovcí a koz. Směrnice Rady 98/46/ES ze dne 24. června 1998, kterou se mění a aktualizují přílohy A, D (Kapitola I) a F směrnice 64/432/EHS o veterinárních otázkách ovlivňujících obchodování se skotem a prasaty uvnitř Společenství. Směrnice Rady 78/1026/EHS ze dne 18. prosince 1978 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci veterinárních lékařů obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného poskytování služeb.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14. května 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o obecném systému pro uznávání odborných kvalifikací a směrnice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS o povolání zdravotní sestry odpovědné za všeobecnou péči (ošetřovatele odpovědného za všeobecnou péči), zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky, architekta, farmaceuta a lékaře.“.

2. V § 1 písmeno g) zní:

g) organizace, obsah a podmínky odborných kurzů pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, jakož i organizace a obsah závěrečné zkoušky,“.

3. V § 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova „a úředního veterinárního asistenta“.

4. V § 2 odst. 1 písm. f) se za slovo „nákazami“ vkládají slova „ , nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka“.

5. V § 2 odst. 2 se za slovo „např.“ vkládají slova „ochranné očkování,“.

6. V § 3 odst. 1 písm. a) se vkládá nový bod 1, který zní:

1. umístěním vhodných zařízení, která zabraňují průniku volně žijících zvířat (např. zasíťováním otvorů, umístěním sítí, plašičů),“.

Dosavadní body 1 až 5 se označují jako body 2 až 6.

7. V § 3 odst. 1 písm. a) se doplňují body 7 a 8, které znějí:

7. podáváním vody a krmiva drůbeži a ptákům chovaným v zajetí uvnitř zařízení, hal nebo pod přístřešky,

8. odděleným chovem vodní drůbeže od ostatní drůbeže a ptáků chovaných v zajetí,“.

8. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „v posledním měsíci přede dnem jeho předpokládaného přemístění“ zrušují.

9. V § 4 odst. 4 se věta první nahrazuje větou „Vztahuje-li se na osvědčované zvíře povinnost označování a evidence podle zvláštního právního předpisu6), uvede se ve veterinárním osvědčení, popřípadě ve zdravotním potvrzení identifikační číslo zvířete a registrační číslo hospodářství6) místa původu nebo odeslání a místa určení shodné s ústřední evidencí, popřípadě veterinární schvalovací číslo místa původu nebo odeslání a místa určení.“.

10. V § 4 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5 až 7.

11. V § 5 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 2 a 3.

12. V § 5 odst. 3 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

13. V § 9 odst. 2 písm. c) se slova „konfiskátů živočišného původu“ nahrazují slovy „vedlejších živočišných produktů“.

14. V § 9 odst. 5 písm. c) se slova „trvalého pobytu nebo pobytu“ nahrazují slovy „trvalého pobytu, pobytu nebo bydliště“.

15. V § 11 odst. 1 písm. b) se doplňuje bod 6, který zní:

6. vhodně vybavenými prostory pro vyšetřování zvířat,“.

16. V § 11 odst. 3 písm. b) se slova „trvalého pobytu nebo pobytu8),“ nahrazují slovy „trvalého pobytu, pobytu8) nebo bydliště,“.

17. V § 11 odst. 4 písm. a) se slova „trvalého pobytu nebo pobytu8),“ nahrazují slovy „trvalého pobytu, pobytu8) nebo bydliště,“ a za slovo „dopravce“ se vkládají slova „a registrační značku vozidla“.

18. V § 11 odst. 4 písm. b) se slova „trvalého pobytu nebo pobytu8),“ nahrazují slovy „trvalého pobytu, pobytu8) nebo bydliště,“ a za slovo „dopravce“ se vkládají slova „a registrační značku vozidla“.

19. V § 12 odst. 1 písm. b) bodu 3 se slova „zařízení pro izolaci zvířat a“ zrušují.

20. V § 12 odst. 1 písm. b) se doplňují body 5 až 7, které znějí:

5. zařízení pro izolaci zvířat dostatečné kapacity, aby v případě výskytu nákazy, nemoci přenosné ze zvířat na člověka nebo jiného onemocnění mohla být všechna zvířata izolována,

6. přiměřený systém pro odvádění odpadních vod a prostor na ukládání hnoje,

7. vhodně vybavené prostory pro vyšetřování zvířat,“.

21. V § 12 odst. 2 písm. a) se slova „trvalého pobytu nebo pobytu8),“ nahrazují slovy „trvalého pobytu, pobytu8) nebo bydliště,“ a za slova „identifikační číslo“ se vkládají slova „ , bylo-li přiděleno,“.

22. V § 12 odst. 3 písm. a) se slova „trvalého pobytu nebo pobytu8),“ nahrazují slovy „trvalého pobytu, pobytu8) nebo bydliště,“ a za slovo „dopravce“ se vkládají slova „nebo registrační značku vozidla“.

23. V § 12 odst. 3 písm. b) se slova „trvalého pobytu nebo pobytu8),“ nahrazují slovy „trvalého pobytu, pobytu8) nebo bydliště,“ a za slovo „dopravce“ se vkládají slova „nebo registrační značku vozidla“.

24. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8a zní:

㤠12a

Veterinární požadavky na osoby obchodující s ovcemi nebo kozami

(K § 9b odst. 3 zákona)

(1) Žádost o schválení osoby obchodující s ovcemi nebo kozami, které splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem8a), obsahuje

a) údaje o osobě obchodující s ovcemi nebo kozami (jméno, popřípadě jména, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu8), jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo, popřípadě adresu organizační složky na území České republiky, jde-li o právnickou osobu), identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a oprávnění, na jehož základě vykonává svou činnost,

b) výčet, popis a umístění stájí, jiných prostorů a zařízení, jakož i prostředků používaných k činnosti a doklad o jejich způsobilosti k této činnosti.

(2) Krajská veterinární správa ověřuje základní znalosti osob zaměstnávaných osobou obchodující s ovcemi nebo kozami o péči o zvířata [§ 9b odst. 1 písm. d) zákona] z dokladů o jejich odbornosti a dosavadní praxi.

8a) Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů.“.

25. V § 14 odst. 2 se slova „trvalý pobyt nebo pobyt8),“ nahrazují slovy „trvalý pobyt, pobyt8) nebo bydliště,“ a za slova „identifikační číslo“ se vkládají slova „ , bylo-li přiděleno“.

26. V § 14 odst. 3 písm. a) se slovo „utracena,“ nahrazuje slovy „utracena nebo“ a slova „nebo nutně poražena k diagnostickým účelům“ se zrušují.

27. V § 15 odst. 1 se v úvodní části ustanovení slova „konfiskátů živočišného původu“ nahrazují slovy „vedlejších živočišných produktů“.

28. V § 15 odst. 1 písm. a) se slova „trvalého pobytu nebo pobytu8)“ nahrazují slovy „trvalého pobytu, pobytu8) nebo bydliště“, za slova „identifikační číslo žadatele“ se vkládají slova „ , bylo-li přiděleno“ a slova „trvalý pobyt nebo pobyt8)“ se nahrazují slovy „trvalý pobyt, pobyt8) nebo bydliště“.

29. V § 15 odst. 1 písm. d) se slova „konfiskáty živočišného původu“ nahrazují slovy „vedlejší živočišné produkty“.

30. V § 16 odst. 1 se za slovo „měsíců,“ vkládají slova „nebo odpovídající doklady vydané státem, jehož je občanem, a státy, ve kterých se více než 3 měsíce nepřetržitě zdržoval v posledních 3 letech, které nesmí být starší 6 měsíců,“.

31. V § 16 odst. 2 větě první se za slova „zástupcem,“ vkládají slova „nebo odpovídající doklady vydané státem, jehož je statutární orgán nebo odborný zástupce občanem, a státy, ve kterých se více než 3 měsíce nepřetržitě zdržoval v posledních 3 letech, které nesmí být starší 3 měsíců,“.

32. V § 17 odst. 1 písm. a) se slova „trvalého pobytu nebo pobytu8)“ nahrazují slovy „trvalého pobytu, pobytu8) nebo bydliště“.

33. V § 17 odst. 2 písm. b) se za slovo „měsíců“ vkládají slova „ , nebo odpovídající doklady vydané státem, jehož je občanem, a státy, ve kterých se více než 3 měsíce nepřetržitě zdržoval v posledních 3 letech, které nesmí být starší 6 měsíců,“.

34. V § 19 odst. 2 písm. b) se slova „a má nejméně 3 roky praxe v oboru“ zrušují.

35. V § 22 se na konci doplňuje věta „To neplatí v případě vedoucích zaměstnanců v 1. stupni řízení11).".

Poznámka pod čarou č. 11 zní:

11) § 124 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.“.

36. V § 27 se slova „příloze č. 3“ nahrazují slovy „příloze č. 4“.

37. V nadpise nad § 28 se slova „toulavých zvířat a zacházení s nimi“ nahrazují slovy „toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu“.

38. V § 28 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

39. V § 28 větě první se za slovo „kurz“ vkládají slova „pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata“.

40. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který zní:

㤠28a

Odborný kurz pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu se organizuje v rozsahu 30 hodin teoretické výuky. Účastník odborného kurzu získá základní znalosti používaných metod a pomůcek nezbytných pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, dále znalosti zdravotních rizik a bezpečnosti práce při sběru a neškodném odstraňování kadáverů zvířat, jakož i právních předpisů, které se vztahují ke sběru a neškodnému odstraňování kadáverů zvířat.“.

41. V § 29 odst. 1 větě první se za slovo „kurzu“ vkládají slova „podle § 28“.

42. V § 29 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Na závěr odborného kurzu podle § 28a se jeho účastníci podrobí teoretické zkoušce před zkušební komisí krajské veterinární správy, která je tříčlenná. Předsedu a další členy zkušební komise jmenuje ředitel krajské veterinární správy v dohodě s ústředním ředitelem Státní veterinární správy z odborníků orgánů veterinární správy a Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

(4) Zkouška podle odstavce 3 probíhá formou písemného zkušebního testu. V případě nesplnění písemného zkušebního testu se uchazeč podrobí ústnímu pohovoru před zkušební komisí.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 5 až 7.

43. V § 29 odst. 5 se za slovo „zkoušky“ vkládají slova „podle odstavců 1 a 3“.

44. V § 29 odst. 6 se za slovo „zkoušky“ vkládají slova „podle odstavců 1 a 3“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Na základě úspěšně složené zkoušky podle odstavců 1 a 3 získá účastník odborného kurzu osvědčení.“.

45. V § 29 odst. 7 se za slovo „kurzu“ vkládají slova „podle § 28 nebo § 28a“.

46. V § 29 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Účastník odborného kurzu podle § 28 nebo § 28a, který zkoušku nesložil a nepožádal o její opakování nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy mu bylo oznámeno, že tuto zkoušku nesložil, absolvuje před další zkouškou znovu odborný kurz.“.

47. § 30 včetně nadpisu zní:

㤠30

Služební průkaz veterinárního inspektora a úředního veterinárního asistenta

[K § 53 odst. 6 písm. b) zákona]

(1) Vzor služebního průkazu veterinárního inspektora je uveden v příloze č. 2.

(2) Vzor služebního průkazu úředního veterinárního asistenta je uveden v příloze č. 3.“.

48. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 296/2003 Sb.

Veterinární osvědčení a zdravotní potvrzení k přemístění zvířete
Veterinární osvědčení a zdravotní potvrzení k přemístění zvířete

49. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 296/2003 Sb.

Dosavadní příloha č. 3 se označuje jako příloha č. 4.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr: Mgr. Gandalovič v. r.

Přesunout nahoru