Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 75/2007 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

Částka 32/2007
Platnost od 10.04.2007
Účinnost od 10.04.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 28. března 2007

o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen „zákon“), k provedení § 2c odst. 2 písm. a) zákona, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) (dále jen „předpisy Evropské unie“) bližší podmínky poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech a v oblastech s jinými znevýhodněními (dále jen „méně příznivé oblasti“) a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě.

§ 2

Méně příznivé oblasti

(1) Méně příznivé oblasti se člení na

a) horské oblasti typu HA,

b) horské oblasti typu HB,

c) ostatní méně příznivé oblasti typu OA,

d) ostatní méně příznivé oblasti typu OB,

e) oblasti se specifickými omezeními typu S.

(2) Obce, jejich katastrální území, popřípadě katastrální území částí obcí, které leží v oblastech, uvedených v odstavci 1, jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 3

Oblasti Natura 2000

Z oblastí Natura 2000 lze platby poskytovat v

a) ptačí oblasti3) nacházející se na území 1. zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí4), nebo

b) evropsky významné lokalitě zařazené do národního seznamu5) nacházející se na území 1. zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí4).

§ 4

Platba

Platba je poskytována Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „Fond“) na půdní blok6), popřípadě jeho díl evidovaný v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů7) (dále jen „evidence půdy“), nacházející se v méně příznivé oblasti podle § 2 nebo v oblasti Natura 2000 podle § 3 s kulturou travní porost8).

§ 5

Výše platby

(1) Fond poskytne platbu v měně České republiky; sazba platby podle odstavce 2 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v prvním Úředním věstníku Evropské unie vydaném v kalendářním roce, za který se platba poskytuje, a který je uveden k datu, které je nejblíže začátku tohoto kalendářního roku.

(2) Sazba na 1 ha travních porostů činí ročně

a) v méně příznivé

1. horské oblasti typu HA 157 EUR,

2. horské oblasti typu HB 134 EUR,

3. ostatní méně příznivé oblasti typu OA 117 EUR,

4. ostatní méně příznivé oblasti typu OB 94 EUR,

5. oblasti se specifickými omezeními typu S 114 EUR,

b) v oblasti Natura 2000 podle § 3 112 EUR.

(3) Jestliže se půdní blok, popřípadě jeho díl nachází jen zčásti na území obce a jejího katastrálního území, popřípadě katastrálního území části obce uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení, platba se poskytne na tuto část půdního bloku, popřípadě jeho dílu.

(4) Jestliže půdní blok, popřípadě jeho díl náleží jen zčásti do oblasti Natura 2000 podle § 3, platba se poskytne na tuto část půdního bloku, popřípadě jeho dílu.

(5) Jestliže půdní blok, popřípadě jeho díl náleží do oblasti Natura 2000 podle § 3 a zároveň do méně příznivé oblasti, platba se poskytne pro příslušný typ méně příznivé oblasti podle odstavce 2 písm. a) i pro oblast Natura 2000 podle § 3 podle odstavce 2 písm. b).

(6) Minimální výměra zemědělské půdy s kulturou travní porost, na kterou lze platbu poskytnout, činí 1 ha travních porostů.

§ 6

Žádost o poskytnutí platby

(1) Žádost o poskytnutí platby (dále jen „žádost“) může podat fyzická nebo právnická osoba (dále jen „žadatel“), jestliže

a) zemědělsky obhospodařuje v méně příznivé oblasti nebo v oblasti Natura 2000 podle § 3 nejméně 1 ha zemědělské půdy s kulturou travní porost, evidovanou v evidenci půdy na žadatele, a

b) písemně se zaváže, že bude zemědělsky hospodařit

1. v méně příznivé oblasti nejméně na minimální výměře a nejméně po dobu 5 kalendářních let následujících po roce, za který mu byla poprvé poskytnuta platba v méně příznivé oblasti podle tohoto nařízení nebo podle nařízení vlády o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními9), nebo

2. v oblasti Natura 2000 podle § 3 nejméně na minimální výměře a nejméně po dobu 5 kalendářních let následujících po roce, za který mu byla poprvé poskytnuta platba v oblasti Natura 2000 podle § 3 podle tohoto nařízení nebo podle nařízení vlády o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními10).

(2) Minimální výměra, na kterou lze podat žádost, činí 1 ha travního porostu.

(3) Žadatel doručí Fondu žádost do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti11).

(4) Je-li žádost doručena po lhůtě uvedené v odstavci 3, bude platba za podmínek stanovených předpisem Evropské unie12) snížena nebo žádost zamítnuta.

(5) Žádost obsahuje

a) náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona a závazek podle odstavce 1 písm. b),

b) seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů, na které žadatel požaduje platbu, včetně

1. výměry půdního bloku, popřípadě jeho dílu evidovaného v evidenci půdy, na kterou žadatel požaduje platbu; jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl, který se celou svojí výměrou nenachází na území jednoho typu méně příznivé oblasti nebo oblasti Natura 2000 podle § 3, uvedou se v žádosti jednotlivé výměry částí půdního bloku, popřípadě jeho dílu nacházející se v příslušných typech méně příznivých oblastí nebo oblasti Natura 2000 podle § 3,

2. zařazení půdního bloku, popřípadě jeho dílu evidovaného v evidenci půdy do příslušného typu méně příznivé oblasti nebo oblasti Natura 2000 podle § 3.

(6) Pokud žadatel hospodaří na zemědělské půdě s kulturou travní porost v ochranných pásmech 1. stupně stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou13), v žádosti v méně příznivé oblasti dále uvede tuto výměru travního porostu potvrzenou příslušným vodoprávním úřadem.

(7) Na žádosti podané v roce 2014 se nevztahuje ustanovení odstavce 1 písm. b), pokud žadateli nebyla poskytnuta platba na základě žádostí podaných do konce roku 2013

a) v méně příznivé oblasti podle tohoto nařízení nebo podle nařízení vlády o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními9), nebo

b) v oblasti Natura 2000 podle § 3 tohoto nařízení nebo podle nařízení vlády o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními10),

nebo bylo rozhodnuto o vrácení platby v důsledku porušení ustanovení odstavce 1 písm. b).

(8) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2015.

§ 7

Výpočet platby

Platba za příslušný kalendářní rok se vypočte jako součin výměry travních porostů uvedených v žádosti a obhospodařovaných žadatelem v jednotlivých typech méně příznivých oblastí nebo oblasti Natura 2000 podle § 3 a sazeb uvedených v § 5.

§ 8

Poskytnutí platby

(1) Platba se poskytne v méně příznivé oblasti, jestliže žadatel

a) zemědělsky hospodaří v méně příznivé oblasti nejméně na výměře uvedené v § 6 odst. 1 písm. a),

b) v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta, dodržuje podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení po dobu celého kalendářního roku na všech půdních blocích, popřípadě jejich dílech evidovaných v evidenci půdy na žadatele,

c) v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta, splňuje intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení každý den v období od 1. června do 31. srpna příslušného kalendářního roku (dále jen „kontrolní období“) nejméně 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy, nejde-li o zemědělské hospodaření v ochranných pásmech 1. stupně stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou13),

d) v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta, splňuje intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení každý den v kontrolním období nejvýše 1,5 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy,

e) v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta, zajistí, aby půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost byly nejméně jednou ročně spaseny nebo nejméně dvakrát ročně posečeny za následujících podmínek

1. první seč spolu s odklizením biomasy bude provedena nejpozději do 31. července kalendářního roku, pokud podmínky na dané ploše uplatňovaného agroenvironmentálního opatření podle zvláštního právního předpisu14) nestanoví jinak,

2. druhá seč spolu s odklizením biomasy bude provedena nejpozději do 31. října kalendářního roku, pokud podmínky na dané ploše uplatňovaného agroenvironmentálního opatření podle zvláštního právního předpisu14) nestanoví jinak,

3. odložení nebo vynechání jedné ze sečí podle bodu 1 nebo 2 je možné z důvodu zachování přírodních stanovišť nebo s ohledem na ochranu vzácně žijících organismů; souhlasné vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody15) k důvodům odložení nebo vynechání jedné ze sečí musí žadatel doručit Fondu nejpozději v den, kdy měla být seč podle bodu 1 nebo 2 provedena,

f) má zařazeny půdní bloky, popřípadě jejich díly, na které požaduje poskytnutí platby, v evidenci půdy na žadatele po dobu minimálně ode dne doručení žádosti Fondu do 30. září příslušného kalendářního roku v méně příznivé oblasti a zároveň se na těchto půdních blocích, popřípadě jejich dílech nachází kultura travní porost ode dne doručení žádosti Fondu.

(2) Chová-li žadatel v kontrolním období koně, doručí Fondu do 15. září příslušného kalendářního roku kopii registru16) společně s vyplněným formulářem vydaným Fondem, v němž uvede počet chovaných koní přepočtený na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Žadatel je povinen uvést počet a kategorii chovaných koní k 1. červnu příslušného kalendářního roku a dále každou další změnu v počtu a kategorii chovaných koní v kontrolním období. Pokud není kontrolou na místě zjištěno jinak, použije se pro účely zjištění intenzity chovu hospodářských zvířat podle odstavce 1 písm. c) a d) počet chovaných koní držených na hospodářství16) přepočtený na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení ke každému dni kontrolního období; přitom se má za to, že počet a kategorie chovaných koní k příslušnému dni kontrolního období odpovídají počtu a kategorii chovaných koní uvedených k 1. červnu příslušného kalendářního roku, popřípadě k datu ohlášené změny stavu bezprostředně předcházející příslušnému dni.

(3) Intenzita chovu hospodářských zvířat žadatele se vypočte

a) podle odstavce 1 písm. c) jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat přepočtený na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení k příslušnému dni kontrolního období zjištěný z informačního systému ústřední evidence hospodářských zvířat17), popřípadě podle odstavce 2, a výměry travního porostu obhospodařované tímto žadatelem k příslušnému dni kontrolního období na základě údajů evidence půdy,

b) podle odstavce 1 písm. d) jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat přepočtený na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení k příslušnému dni kontrolního období zjištěný z informačního systému ústřední evidence hospodářských zvířat17), popřípadě podle odstavce 2, a výměry zemědělské půdy obhospodařované tímto žadatelem k příslušnému dni kontrolního období na základě údajů evidence půdy.

(4) Platba v oblasti Natura 2000 podle § 3 se poskytne, jestliže žadatel

a) zemědělsky hospodaří v oblasti Natura 2000 podle § 3 nejméně na výměře uvedené v § 6 odst. 1 písm. a),

b) v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta,

1. splňuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. b),

2. splňuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. e),

3. zajistí, že roční přívod dusíku pastvou nebo pobytem hospodářských zvířat v oblasti Natura 2000 podle § 3 nepřekročí v průměru na celkovou výměru pasených ploch 30 kg dusíku na 1 ha; rozhodující výměrou je výměra půdních bloků, popřípadě jejich dílů evidovaných v evidenci půdy ke dni 31. prosince příslušného kalendářního roku, v případě, že žadatel nebude užívat bloky, popřípadě jejich díly, po lhůtě stanovené v písmenu c), bude rozhodující výměrou výměra k poslednímu dni, kdy tyto bloky, popřípadě jejich díly, byly evidovány v evidenci půdy na žadatele; množství dusíku dodaného pastvou nebo pobytem hospodářských zvířat žadatel vede v evidenci hnojení18),

c) má zařazeny půdní bloky, popřípadě jejich díly, na které požaduje poskytnutí platby, v evidenci půdy na žadatele po dobu minimálně ode dne doručení žádosti Fondu do 30. září příslušného kalendářního roku v oblasti Natura 2000 podle § 3 a zároveň se na těchto půdních blocích, popřípadě jejich dílech nachází kultura travní porost ode dne doručení žádosti Fondu.

(5) Provádí-li žadatel o platbu v méně příznivé oblasti, popřípadě oblasti Natura 2000 podle § 3, rozorání v souladu s § 3i písm. b) zákona (dále jen „obnova“) na půdním bloku, popřípadě jeho dílu, s kulturou travní porost, zajistí, aby nejpozději do 31. srpna kalendářního roku byl na příslušném půdním bloku, popřípadě jeho dílu, souvislý travní porost a

a) byla provedena první seč spolu s odklizením biomasy, nebo

b) byla sklizena plodina určená k ochraně vzcházejícího travního porostu, byla-li vyseta.

(6) Stanoví-li se tímto nařízením nebo nařízením vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, termín provedení první seče před 31. srpnem kalendářního roku, považuje se v případě obnovy podle odstavce 5 provedení první seče s odklizením biomasy nebo sklizeň plodiny určené k ochraně vzcházejícího travního porostu do 31. srpna kalendářního roku za splnění této podmínky.

§ 9

Poskytnutí snížené platby

(1) Fond poskytne platbu v méně příznivé oblasti sníženou o 10 %, zjistí-li, že žadatel

a) jednou nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat v rozsahu podle § 8 odst. 1 písm. c) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší nebo rovna 0,16 a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy,

b) jednou nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat v rozsahu podle § 8 odst. 1 písm. d) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší než 1,5 a zároveň nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy,

c) porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 1 písm. e) v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů evidovaných v evidenci půdy.

(2) Snížení platby v méně příznivé oblasti se neprovede, pokud žadatel porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 1 písm. e) v rozsahu nižším nebo rovném 3 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů evidovaných v evidenci půdy.

(3) Fond poskytne platbu v oblasti Natura 2000 podle § 3 sníženou o 10 %, zjistí-li, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 4 písm. b) bodu 2 v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů evidovaných v evidenci půdy.

(4) Snížení platby v oblasti Natura 2000 podle § 3 se neprovede, pokud žadatel porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 4 písm. b) bodu 2 v rozsahu nižším nebo rovném 3 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů evidovaných v evidenci půdy.

(5) Fond poskytne platbu v méně příznivé oblasti sníženou o 25 %, zjistí-li, že žadatel dvakrát nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat v rozsahu stanoveném v

a) § 8 odst. 1 písm. c) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší nebo rovna 0,16 a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy,

b) § 8 odst. 1 písm. d) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší než 1,5 a zároveň nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy.

(6) Fond poskytne platbu v méně příznivé oblasti sníženou o 50 %, zjistí-li, že žadatel třikrát nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat v rozsahu stanoveném v

a) § 8 odst. 1 písm. c) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší nebo rovna 0,16 a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy,

b) § 8 odst. 1 písm. d) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší než 1,5 a zároveň nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy.

(7) Zjistí-li Fond v příslušném kalendářním roce porušení více podmínek uvedených v odstavci 1, 3, 5 nebo 6, sníží platbu žadateli za porušení každé podmínky.

(8) Zjistí-li Fond, že žadatel v žádosti podle § 6 odst. 3 neuvedl veškerou plochu v souladu s předpisy Evropské unie19) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je

a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %19),

b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %19),

c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %19).

§ 10

Neposkytnutí platby

(1) Platba v méně příznivé oblasti se neposkytne, zjistí-li Fond, že žadatel

a) porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 1 písm. c) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat činila alespoň jednou v kontrolním období méně než 0,16 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy k tomuto datu,

b) porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 1 písm. d) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat činila alespoň jednou v kontrolním období více než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy k tomuto datu,

c) porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 1 písm. e) v rozsahu větším než 25 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů evidovaných v evidenci půdy,

d) porušil písemný závazek podle § 6 odst. 1 písm. b) bodu 1,

e) porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 1 písm. f),

f) nejméně čtyřikrát nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat v rozsahu stanoveném v § 8 odst. 1 písm. c) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší nebo rovna 0,16 a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy, nebo

g) nejméně čtyřikrát nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat v rozsahu stanoveném v § 8 odst. 1 písm. d) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší než 1,5 a zároveň nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy.

(2) Platba v oblasti Natura 2000 podle § 3 se neposkytne, zjistí-li Fond, že žadatel

a) porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 4 písm. b) bodu 2 v rozsahu větším než 25 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů evidovaných v evidenci půdy,

b) porušil písemný závazek podle § 6 odst. 1 písm. b) bodu 2, nebo

c) porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 4 písm. c).

(3) Za porušení písemného závazku podle § 6 odst. 1 písm. b) bodu 1 se nepovažuje, pokud žadatel zemědělsky hospodaří v méně příznivé oblasti na dílu půdního bloku evidovaném v evidenci půdy na žadatele s kulturou travní porost nebo trvalý travní porost podle § 3 odst. 3 a 5 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, o celkové výměře nejméně 1 ha; v případě travního porostu podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. se jedná o travní porost, na jehož převážné části byla k 30. září 2014 evidována v evidenci půdy kultura travní porost podle § 3i písm. b) zákona.

(4) Za porušení písemného závazku podle § 6 odst. 1 písm. b) bodu 2 se nepovažuje, pokud žadatel zemědělsky hospodaří v oblasti Natura 2000 podle § 3 na dílu půdního bloku evidovaném v evidenci půdy na žadatele s kulturou travní porost nebo trvalý travní porost podle § 3 odst. 3 a 5 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. o celkové výměře nejméně 1 ha; v případě travního porostu podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. se jedná o travní porost, na jehož převážné části byla k 30. září 2014 evidována v evidenci půdy kultura travní porost podle § 3i písm. b) zákona.

§ 12

Vrácení platby

(1) Žadatel platbu poskytnutou v méně příznivé oblasti vrátí, jestliže v příslušném kalendářním roce porušil alespoň jednu z podmínek vedoucích k neposkytnutí platby podle § 10 odst. 1.

(2) Žadatel část platby poskytnuté v méně příznivé oblasti vrátí, jestliže v příslušném kalendářním roce porušil alespoň jednu z podmínek, která je důvodem ke snížení platby podle § 9 odst. 1, 5, 6 nebo 8.

(3) Žadatel platbu poskytnutou v oblasti Natura 2000 podle § 3 vrátí, jestliže v příslušném kalendářním roce porušil

a) alespoň jednu z podmínek vedoucích k neposkytnutí platby podle § 10 odst. 2, nebo

b) podmínku uvedenou v § 8 odst. 4 písm. b) bodu 3; za porušení této podmínky se považuje rovněž nepředložení evidence hnojení18) v průběhu kontroly na místě22) nebo předložení takové evidence, ze které není možné požadovaný údaj zjistit.

(4) Žadatel část platby poskytnuté v oblasti Natura 2000 podle § 3 vrátí, jestliže v příslušném kalendářním roce porušil alespoň jednu z podmínek, která je důvodem ke snížení platby podle § 9 odst. 3 nebo 8.

(5) Ustanovení odstavců 1 a 3 o vrácení platby se nepoužije, dojde-li u žadatele k porušení písemného závazku podle § 6 odst. 1 písm. b), nebo k nedodržení podmínek uvedených v § 8 odst. 1 písm. f) anebo v § 8 odst. 4 písm. c) v důsledku

a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi23),

b) provedení pozemkové úpravy24), nebo

c) zřízení stavby ve veřejném zájmu25).

(6) Dojde-li u žadatele k nesplnění písemného závazku podle § 6 odst. 1 písm. b) v případě stanoveném v předpise Evropské unie26), zejména v důsledku ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby nebo zániku právnické osoby bez likvidace27) anebo v důsledku převodu, nájmu nebo prodeje části nebo celého podniku28), ustanovení o vrácení platby podle odstavců 1 a 3 se neuplatní, jestliže se právní nástupce zaniklé osoby nebo nabyvatel podniku nebo nový uživatel půdy dříve obhospodařované žadatelem písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek na dotčených pozemcích.

(7) Jestliže v důsledku postupu podle odstavce 6 právní nástupce zaniklé osoby nebo nabyvatel podniku nebo nový uživatel půdy dříve obhospodařované žadatelem nebo žadatel poruší podmínku uvedenou v § 8 odst. 1 písm. c) nebo d), snížení či neposkytnutí platby se neuplatní, pokud porušení této podmínky trvá nejvýše 15 dnů přede dnem nebo po dni, ve kterém právní nástupce zaniklé osoby nebo nabyvatel podniku nebo nový uživatel půdy dříve obhospodařované žadatelem nabyl zemědělskou půdu převodce v evidenci půdy.

§ 13

Společné ustanovení

Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci29), ustanovení § 9 až 12 se nepoužijí.

§ 14

Údaje rozhodné pro vymezení méně příznivých oblastí

Údaji rozhodnými pro vymezení méně příznivých oblastí jsou hranice správních území obcí a katastrálních území částí obcí platné k 1. lednu 2005.

§ 15

Zaokrouhlování

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.


§ 16

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 10. dubna 2007.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 480/2009 Sb. Čl. VIII

Řízení pro rok 2009 podle nařízení vlády č. 75/2007 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 75/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 111/2010 Sb. Čl. II

Řízení o žádostech podaných v roce 2009 a v letech předchozích podle nařízení vlády č. 75/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 372/2010 Sb. Čl. II

1. Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 75/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, která nebyla pravomocně skončena před nabytím účinnosti tohoto nařízení vlády, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Ustanovení § 12 odst. 1 nařízení vlády č. 75/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se nepoužije u právnické nebo fyzické osoby,

a) dojde-li u ní v kalendářním roce 2011 k porušení písemného závazku podle § 6 odst. 1 písm. b) bodu 1 nařízení vlády č. 75/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, v důsledku vyřazení obcí, jejich katastrálních území, popřípadě katastrálních území částí obcí z přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 75/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, a

b) hospodaří-li na půdních blocích, popřípadě jejich dílech zařazených do méně příznivé oblasti podle nařízení vlády č. 75/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, a to nejméně na 1 ha zemědělské půdy s kulturou travní porost, evidované v evidenci půdy na tuto právnickou nebo fyzickou osobu.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 369/2010 Sb. Čl. X

Řízení o poskytnutí dotace o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 75/2007 Sb. zahájená před 1. červencem 2011 se dokončí podle nařízení vlády č. 75/2007 Sb., ve znění účinném do 1. července 2011.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 283/2011 Sb. Čl. II

Řízení o žádosti podané podle nařízení vlády č. 75/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 75/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 448/2012 Sb. Čl. X

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 75/2007 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 75/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 400/2013 Sb. Čl. X

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 75/2007 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 75/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 308/2014 Sb. § 6

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 75/2007 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 75/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Ministr zemědělství: Mgr. Gandalovič v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 75/2007 Sb.

Seznam obcí a katastrálních území zařazených do méně příznivých oblastí

NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0201Benešov530743BílkoviceOB764965Bílkovice
CZ0201Benešov532380BlažejoviceOB605514Blažejovice
CZ0201Benešov532380BlažejoviceOB605522Vítonice u Blažejovic
CZ0201Benešov532096BorovniceOB607801Borovnice
CZ0201Benešov529451BystřiceOB632015Božkovice
CZ0201Benešov529451BystřiceOB616770Bystřice u Benešova
CZ0201Benešov529451BystřiceOB632023Drachkov
CZ0201Benešov529451BystřiceOB616818Jinošice
CZ0201Benešov529451BystřiceOB616826Jírovice
CZ0201Benešov529451BystřiceOB667421Kobylí
CZ0201Benešov529451BystřiceOB616834Líšno
CZ0201Benešov529451BystřiceOB616869Nesvačily u Bystřice
CZ0201Benešov529451BystřiceOB717002Ouběnice u Votic
CZ0201Benešov529451BystřiceOB616893Tvoršovice
CZ0201Benešov529478ČakovOA618276Čakov
CZ0201Benešov529478ČakovOA618284Tatouňovice
CZ0201Benešov529478ČakovOA618292Vlkov u Čakova
CZ0201Benešov529486ČechticeOA618888Čechtice
CZ0201Benešov529486ČechticeOA620165Černičí
CZ0201Benešov529486ČechticeOA658316Jeníkov u Vlašimi
CZ0201Benešov529486ČechticeOA701432Nakvasovice
CZ0201Benešov529486ČechticeOA716634Otročice
CZ0201Benešov529532Červený ÚjezdOA621153Červený Újezd u Miličína
CZ0201Benešov529532Červený ÚjezdOA621161Horní Borek
CZ0201Benešov529541Český ŠternberkOB623156Český Šternberk
CZ0201Benešov529788ChmelnáOB651885Chmelná u Vlašimi
CZ0201Benešov529796ChoceradyOA652024Chocerady
CZ0201Benešov529796ChoceradyOA652059Samechov
CZ0201Benešov529796ChoceradyOA652067Vestec u Chocerad
CZ0201Benešov529796ChoceradyOA652075Vlkovec
CZ0201Benešov532606ChoraticeOA652709Choratice
CZ0201Benešov532690CtibořOB618004Ctiboř
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0201Benešov532746DěkanoviceOB625426Děkanovice
CZ0201Benešov529621DivišovOB624624Dalovy
CZ0201Benešov529621DivišovOB626261Divišov u Benešova
CZ0201Benešov529621DivišovOB679593Křešice u Divišova
CZ0201Benešov529621DivišovOB679607Lbosín
CZ0201Benešov529621DivišovOB692727Měchnov
CZ0201Benešov529621DivišovOB792187Zdebuzeves
CZ0201Benešov529648Dolní KraloviceOB629332Dolní Královice
CZ0201Benešov529648Dolní KraloviceOB629341Libčice u Dolních Kralovic
CZ0201Benešov529648Dolní KraloviceOB692123Martinice u Dolních Kralovic
CZ0201Benešov529648Dolní KraloviceOB629375Vraždovy Lhotice
CZ0201Benešov529648Dolní KraloviceOB629383Zahrádčice
CZ0201Benešov532151DrahňoviceOA631621Drahňovice
CZ0201Benešov532843DuniceOB633836Dunice
CZ0201Benešov529702HeřmaničkyOA600466Arnoštovice
CZ0201Benešov529702HeřmaničkyOA638587Heřmaničky
CZ0201Benešov529702HeřmaničkyOA778796Velké Heřmanice
CZ0201Benešov532932HradištěOB703788Hradiště
CZ0201Benešov529745HvězdoniceOB650170Hvězdonice
CZ0201Benešov529842JankovOA708933Čečkov
CZ0201Benešov529842JankovOA623377Čestín u Jankova
CZ0201Benešov529842JankovOA656704Jankov
CZ0201Benešov529842JankovOA656712Jankovská Lhota
CZ0201Benešov529842JankovOA708941Nosákov
CZ0201Benešov529842JankovOA708950Odlochovice
CZ0201Benešov529842JankovOA656739Pičín u Jankova
CZ0201Benešov529851JavorníkOA657832Javorník u Vlašimi
CZ0201Benešov532134JešeticeOA659134Ješetice
CZ0201Benešov531031KamberkOA793124Kamberk
CZ0201Benešov529907KeblovOB664707Keblov
CZ0201Benešov529931KondracOA668966Dub u Kondrace
CZ0201Benešov529931KondracOA668974Kondrac
CZ0201Benešov529940KozmiceOA671851Kozmice u Benešova
CZ0201Benešov529991KřečoviceOA645133Hořetice
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0201Benešov529991KřečoviceOA674427Krchleby
CZ0201Benešov529991KřečoviceOA675547Křečovice u Neveklova
CZ0201Benešov529991KřečoviceOA701131Nahoruby
CZ0201Benešov529991KřečoviceOA789631Vlkonice u Neveklova
CZ0201Benešov529991KřečoviceOA701157Živohošť
CZ0201Benešov530000KřivsoudovOA676411Křivsoudov
CZ0201Benešov529974KrňanyOA674516Krňany
CZ0201Benešov529974KrňanyOA674524Teletín
CZ0201Benešov529974KrňanyOA674532Třebsín
CZ0201Benešov530026KuňoviceOB677337Kuňovice
CZ0201Benešov530069LibežOB682675Libež
CZ0201Benešov532258LitichoviceOB685330Litichovice
CZ0201Benešov530093LoketOB702919Alberovice
CZ0201Benešov530093LoketOB786993Bezděkov u Dolních Kralovic
CZ0201Benešov530093LoketOB613495Brzotice
CZ0201Benešov530093LoketOB702927Kačerov
CZ0201Benešov530093LoketOB686492Loket u Dolních Kralovic
CZ0201Benešov530093LoketOB702935Němčice u Dolních Kralovic
CZ0201Benešov530093LoketOB787019Všebořice u Dolních Kralovic
CZ0201Benešov530107Louňovice pod BlaníkemOA687367Býkovice u Louňovic
CZ0201Benešov530107Louňovice pod BlaníkemOA687375Louňovice pod Blaníkem
CZ0201Benešov530107Louňovice pod BlaníkemOA687383Světlá pod Blaníkem
CZ0201Benešov532193LštěníOA624357Lštění
CZ0201Benešov530115MaršoviceOB691976Maršovice u Benešova
CZ0201Benešov530115MaršoviceOB762105Strnadice
CZ0201Benešov530115MaršoviceOB790133Zahrádka u Benešova
CZ0201Benešov530115MaršoviceOB792331Zderadice
CZ0201Benešov530158MeznoOA693821Lažany u Mezna
CZ0201Benešov530158MeznoOA693839Mezno
CZ0201Benešov530158MeznoOA693847Mitrovice
CZ0201Benešov530158MeznoOA693855Stupčice
CZ0201Benešov530158MeznoOA798428Vestec u Mezna
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0201Benešov530166MiličínOA694843Malovice u Miličína
CZ0201Benešov530166MiličínOA694851MiličínHA
CZ0201Benešov530166MiličínOA719820Nasavrky u Miličína
CZ0201Benešov530166MiličínOA719846Petrovice u Miličína
CZ0201Benešov530166MiličínOA694878Záhoří u Miličína
CZ0201Benešov530174MiřeticeOA695858Miřetice
CZ0201Benešov530191MnichoviceOB697524Mnichovice
CZ0201Benešov530212NačeradecOA624641Daměnice
CZ0201Benešov530212NačeradecOA643262Horní Lhota
CZ0201Benešov530212NačeradecOA700991Načeradec
CZ0201Benešov530212NačeradecOA701009Olešná u Načeradce
CZ0201Benešov530212NačeradecOA732982Pravětice
CZ0201Benešov530212NačeradecOA749940ŘísniceHA
CZ0201Benešov530212NačeradecOA749958Slavětín u NačeradceHA
CZ0201Benešov530212NačeradecOA701017Vračkovice
CZ0201Benešov530212NačeradecOA749966Zdiměřice u NačeradceHA
CZ0201Benešov530255NemížOA703168Nemíž
CZ0201Benešov530263NespekyOB703770Nespeky
CZ0201Benešov530298NetvořiceOB704105Dunávice
CZ0201Benešov530298NetvořiceOB704113Maskovice
CZ0201Benešov530298NetvořiceOB704121Netvořice
CZ0201Benešov530298NetvořiceOB704130Tuchyně
CZ0201Benešov530298NetvořiceOB704148Všetice
CZ0201Benešov530301NeustupovOA612847Broumovice
CZ0201Benešov530301NeustupovOA660949Dolní Borek
CZ0201Benešov530301NeustupovOA660965Jiřetice u Neustupova
CZ0201Benešov530301NeustupovOA704245Neustupov
CZ0201Benešov530301NeustupovOA798231Sedlečko u Jiřetic
CZ0201Benešov530310NeveklovOB601951Bělice
CZ0201Benešov530310NeveklovOB605531Blažim nad Vltavou
CZ0201Benešov530310NeveklovOB624519Dalešice nad Vltavou
CZ0201Benešov530310NeveklovOB656151Jablonná nad Vltavou
CZ0201Benešov530310NeveklovOB697346Mlékovice u Neveklova
CZ0201Benešov530310NeveklovOB703885Neštětice
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0201Benešov530310NeveklovOB704288Neveklov
CZ0201Benešov530310NeveklovOB735817Přibyšice
CZ0201Benešov530310NeveklovOB789640Zádolí u Neveklova
CZ0201Benešov530344OlbramoviceOA709859Křešice u Olbramovic
CZ0201Benešov530344OlbramoviceOA709875Olbramovice u Votic
CZ0201Benešov530344OlbramoviceOA767735Tomice u Votic
CZ0201Benešov530344OlbramoviceOA709921Zahradnice
CZ0201Benešov530352OstředekOA716278Bělčice u Ostředka
CZ0201Benešov530352OstředekOA716294Ostředek
CZ0201Benešov530352OstředekOA770710Třemošnice
CZ0201Benešov599395OstrovOA778087Ostrov u Veliše
CZ0201Benešov530409PetroupimOB719706Petroupim
CZ0201Benešov532649PopoviceOA725803Popovice u Benešova
CZ0201Benešov530450PostupiceOA619400Čelivo
CZ0201Benešov530450PostupiceOA726231Jemniště
CZ0201Benešov530450PostupiceOA726265Milovanice
CZ0201Benešov530450PostupiceOA705373Nová Ves u Postupic
CZ0201Benešov530450PostupiceOA726273Postupice
CZ0201Benešov530450PostupiceOA705381Pozov
CZ0201Benešov530450PostupiceOA726281Roubíčkova Lhota
CZ0201Benešov530476PravonínOA676594Křížov pod Blaníkem
CZ0201Benešov530476PravonínOA733032Pravonín
CZ0201Benešov530476PravonínOA733041Tisek
CZ0201Benešov530492Přestavlky u ČerčanOA735191Přestavlky u Čerčan
CZ0201Benešov530514PsářeOA736431Psáře
CZ0201Benešov538680PyšelyOA737038Kovářovice
CZ0201Benešov538680PyšelyOA737054Pyšely
CZ0201Benešov538680PyšelyOA737071Zaječice
CZ0201Benešov530522RabyněOA737216Blaženice
CZ0201Benešov530522RabyněOA737267Rabyně
CZ0201Benešov530531RadošoviceOB738549Radošovice u Vlašimi
CZ0201Benešov532550RatměřiceOA778061Hrzín
CZ0201Benešov532550RatměřiceOA739910Ratměřice
CZ0201Benešov532941ŘimoviceOB745758Řimovice
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0201Benešov530573Sedlec-PrčiceOA626279Bolechovice I
CZ0201Benešov530573Sedlec-PrčiceOA626287Divišovice
CZ0201Benešov530573Sedlec-PrčiceOA735086Dvorce u SedlceHA
CZ0201Benešov530573Sedlec-PrčiceOA659215JetřichoviceHA
CZ0201Benešov530573Sedlec-PrčiceOA678104Kvasejovice
CZ0201Benešov530573Sedlec-PrčiceOA678139Měšetice
CZ0201Benešov530573Sedlec-PrčiceOA678155Nové Dvory u Kvasejovic
CZ0201Benešov530573Sedlec-PrčiceOA746819Prčice
CZ0201Benešov530573Sedlec-PrčiceOA735108Přestavlky u Sedlce
CZ0201Benešov530573Sedlec-PrčiceOA659231Šanovice
CZ0201Benešov530573Sedlec-PrčiceOA746827Sedlec u Votic
CZ0201Benešov530573Sedlec-PrčiceOA659223Sušetice
CZ0201Benešov530573Sedlec-PrčiceOA659240Uhřice u Sedlce
CZ0201Benešov530573Sedlec-PrčiceOA678171VeletínHA
CZ0201Benešov530573Sedlec-PrčiceOA786411Vrchotice
CZ0201Benešov532509ŠetějoviceOA762415Dolní Rápotice
CZ0201Benešov532509ŠetějoviceOA762423Šetějovice
CZ0201Benešov532509ŠetějoviceOA762431Žibřidovice
CZ0201Benešov532231SlověniceOA750719Slověnice
CZ0201Benešov530611SmilkovOA750956Kouty u SmilkovaHA
CZ0201Benešov530611SmilkovOA750981Smilkov
CZ0201Benešov532436SnětOB751375Snět
CZ0201Benešov530638SoběhrdyOB751537Soběhrdy
CZ0201Benešov530638SoběhrdyOB751553Žíňany
CZ0201Benešov599379StrannýOA756202Stranný
CZ0201Benešov530701StřezimířOA607223Bonkovice
CZ0201Benešov530701StřezimířOA757624Střezimíř
CZ0201Benešov599361Stroj eticeOA756971Stroj etice
CZ0201Benešov530689StruhařovOB608084Bořeňovice
CZ0201Benešov530689StruhařovOB608092Býkovice u Bořeňovic
CZ0201Benešov530689StruhařovOB608106Jezero
CZ0201Benešov530689StruhařovOB757055Myslíč
CZ0201Benešov530689StruhařovOB757063Skalice u Benešova
CZ0201Benešov530689StruhařovOB608114Střížkov u Bořeňovic
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0201Benešov530689StruhařovOB757071Struhařov u Benešova
CZ0201Benešov530719StudenýOB758469Studený
CZ0201Benešov530751TehovOB765295Tehov
CZ0201Benešov530760TeplýšoviceOA619531Čeňovice
CZ0201Benešov530760TeplýšoviceOA766429Teplýšovice
CZ0201Benešov530778TichoniceOA752541Soušice
CZ0201Benešov530778TichoniceOA767026Tichonice
CZ0201Benešov532541TomiceOA767727Tomice u Dolních Kralovic
CZ0201Benešov532304TřebešiceOA769657Třebešice u Divišova
CZ0201Benešov530816Trhový Štěpánov624543DalkoviceOA
CZ0201Benešov530841Týnec nad Sázavou772399Týnec nad SázavouOA
CZ0201Benešov530867VelišOA778079Nespery
CZ0201Benešov530867VelišOA778095Sedlečko u Veliše
CZ0201Benešov530867VelišOA778109Veliš
CZ0201Benešov530883Vlašim607207BolinaOA
CZ0201Benešov530883Vlašim630641DomašínOA
CZ0201Benešov530883Vlašim630675ZnosimS
CZ0201Benešov530891VojkovOA784435Bezmíř
CZ0201Benešov530891VojkovOA784451Minartice
CZ0201Benešov530891VojkovOA784486Vojkov u Votic
CZ0201Benešov530905VoticeOA692034Beztahov
CZ0201Benešov530905VoticeOA615234BudenínHA
CZ0201Benešov530905VoticeOA615242Hory u VoticHA
CZ0201Benešov530905VoticeOA615251HostišovHA
CZ0201Benešov530905VoticeOA692051Martinice u Votic
CZ0201Benešov530905VoticeOA785041Votice
CZ0201Benešov530913VracoviceOA785199Vracovice
CZ0201Benešov530921VranovOA785351Vranov u Čerčan
CZ0201Benešov530921VranovOA785369Vranovská Lhota
CZ0201Benešov530948Vrchotovy JanoviceOA786446Manělovice
CZ0201Benešov530948Vrchotovy JanoviceOA786462Rudoltice u Vrchotových Janovic
CZ0201Benešov530948Vrchotovy JanoviceOA762113Šebáňovice
CZ0201Benešov530948Vrchotovy JanoviceOA786489Vrchotovy Janovice
CZ0201Benešov532266VšechlapyOA787043Všechlapy nad Blanicí
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0201Benešov513482Vysoký ÚjezdOA788431Vysoký Újezd
CZ0201Benešov571415XaverovOB652717Xaverov
CZ0201Benešov531022ZdislaviceOB792578Zdislavice u Vlašimi
CZ0201Benešov531049ZvěstovOA683434Bořkovice
CZ0201Benešov531049ZvěstovOA683442Laby
CZ0201Benešov531049ZvěstovOA683451Libouň
CZ0201Benešov531049ZvěstovOA793876Zvěstov
CZ0202Beroun534421BavoryněOA601217Bavoryně
CZ0202Beroun531057Beroun645737Hostim u BerounaOA
CZ0202Beroun531057Beroun603091Jarov u BerounaOA
CZ0202Beroun531057Beroun603074ZdejcinaOA
CZ0202Beroun531073BěštínOA603368Běštín
CZ0202Beroun531090BřezováOA614602Březová u Hořovic
CZ0202Beroun531081BroumyOA612871Broumy
CZ0202Beroun531103BuboviceOB615137Bubovice
CZ0202Beroun534145BykošOB616494Bykoš
CZ0202Beroun531120BzováOA617318Bzová u Hořovic
CZ0202Beroun531251ChaloupkyOA650579Chaloupky
CZ0202Beroun534455ChlustinaOA651869Chlustina
CZ0202Beroun533670ChrusteniceOA654400Chrustenice
CZ0202Beroun531294ChyňavaOA655449Chyňava
CZ0202Beroun531294ChyňavaOA796034Lhotka u Berouna
CZ0202Beroun531294ChyňavaOA681881Libečov
CZ0202Beroun531294ChyňavaOA690538Malé Přílepy
CZ0202Beroun531162FelbabkaOA634468Felbabka
CZ0202Beroun531171Hlásná TřebaňOA638901Hlásná Třebaň
CZ0202Beroun531189HořoviceOB645371Hořovice
CZ0202Beroun531189HořoviceOB645389Velká Víska
CZ0202Beroun531219HředleOA648931Hředle u Zdic
CZ0202Beroun531227HudliceOA649252Hudlice
CZ0202Beroun531235HvozdecOA650285Hvozdec
CZ0202Beroun531243HýskovOA650471Hýskov
CZ0202Beroun531308JivinaOA661261Jivina u Hořovic
CZ0202Beroun531316KarlštejnOB663719Budňany
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0202Beroun531316KarlštejnOB663743Poučník
CZ0202Beroun531324KomárovOB668630Kleštěnice
CZ0202Beroun531324KomárovOB668648Komárov u Hořovic
CZ0202Beroun531332KoněprusyOA669024Bítov u Koněprus
CZ0202Beroun531332KoněprusyOA669032Koněprusy
CZ0202Beroun533793KornoOA693006Korno
CZ0202Beroun533203Králův DvůrOB672947Králův Dvůr
CZ0202Beroun533203Králův DvůrOB680796Levín u Berouna
CZ0202Beroun533203Králův DvůrOB672971Počaply
CZ0202Beroun533203Králův DvůrOB672963Popovice u Králova Dvora
CZ0202Beroun533203Králův DvůrOB789844Zahořany u Berouna
CZ0202Beroun531375KublovOA676861Kublov
CZ0202Beroun531448Libomyšl683213Želkovice u LibomyšleOA
CZ0202Beroun531456LiteňOB685232Běleč u Litně
CZ0202Beroun531456LiteňOB685267Liteň
CZ0202Beroun531464LoděniceOA686328Loděnice u Berouna
CZ0202Beroun534404LužceOB689246Lužce
CZ0202Beroun533319Malá VískaOA690414Malá Víska
CZ0202Beroun534218MálkovOA690996Málkov u Suchomast
CZ0202Beroun531529MěňanyOB693014Měňany
CZ0202Beroun531529MěňanyOB693022Tobolka
CZ0202Beroun531545MořinaOB699306Mořina
CZ0202Beroun531545MořinaOB768324Trněný Újezd
CZ0202Beroun533912MořinkaOA699322Mořinka
CZ0202Beroun533602NenačoviceOB703354Nenačovice
CZ0202Beroun531596NižborOA704687Nižbor
CZ0202Beroun531596NižborOA755788Stradonice u Nižboru
CZ0202Beroun531596NižborOA797669Žloukovice
CZ0202Beroun531600Nový JáchymovOA707406Nový Jáchymov
CZ0202Beroun531626OlešnáOA710199Olešná u Hořovic
CZ0202Beroun531634OsekOB712841Osek u Hořovic
CZ0202Beroun534111OtmíčeOA716561Otmíče
CZ0202Beroun531669OtročiněvesOA716715Otročiněves
CZ0202Beroun531693PraskolesyOB732940Praskolesy
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0202Beroun531740SkuhrovOB748994Hodyně u Skuhrova
CZ0202Beroun531740SkuhrovOB749010Skuhrov pod Brdy
CZ0202Beroun531758SrbskoOB752983Srbsko u Karlštejna
CZ0202Beroun531766StašovOB755311Stašov u Zdic
CZ0202Beroun531782SuchomastyOA759244Suchomasty
CZ0202Beroun531791SvatáOA759961Svatá
CZ0202Beroun531804Svatý Jan pod SkalouOA760269Svatý Jan pod Skalou
CZ0202Beroun531812SvinařeOB760790Svinaře
CZ0202Beroun531855TmaňOA767611Lounín
CZ0202Beroun531855TmaňOA767620Tmaň
CZ0202Beroun533106TrubínOA768961Trubín
CZ0202Beroun531880TrubskáOA768979Trubská
CZ0202Beroun531910Velký ChlumecOB779598Velký Chlumec
CZ0202Beroun534234VinařiceOA782246Vinařice u Suchomast
CZ0202Beroun531944VrážOB785717Vráž u Berouna
CZ0202Beroun531952VšeradiceOB787299Všeradice
CZ0202Beroun531961Vysoký ÚjezdOB671967Kozolupy
CZ0202Beroun531961Vysoký ÚjezdOB676942Kuchař
CZ0202Beroun531961Vysoký ÚjezdOB788449Vysoký Újezd u Berouna
CZ0202Beroun531979Zadní TřebaňOB789593Zadní Třebaň
CZ0202Beroun531995ZaječovOA678082Kvaň
CZ0202Beroun531995ZaječovOA790389Zaječov
CZ0202Beroun532011ZdiceOA792420Černín u Zdic
CZ0202Beroun532011ZdiceOA792438Knížkovice
CZ0202Beroun532011ZdiceOA792446Zdice
CZ0203Kladno532142Bratronice628689Dolní Bezděkov u KladnaS
CZ0203Kladno512991DrnekS632511Drnek
CZ0203Kladno571555LískýS684911Líský
CZ0203Kladno532631Malé KyšiceOA690520Malé Kyšice
CZ0203Kladno532983Tuchlovice752991Srby u TuchlovicS
CZ0205Kutná Hora530964BludovOB620840Bludov v Čechách
CZ0205Kutná Hora533980BohdanečOA606103Bohdaneč u Zbraslavic
CZ0205Kutná Hora533980BohdanečOA606111Dvorecko
CZ0205Kutná Hora533980BohdanečOA606120Kotoučov
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0205Kutná Hora533980BohdanečOA606146Prostřední Ves
CZ0205Kutná Hora533980BohdanečOA606154Replice
CZ0205Kutná Hora529524ČejkoviceOA792012Čejkovice u Zbýšova
CZ0205Kutná Hora534013Černíny620271HetlínOA
CZ0205Kutná Hora534030ČestínOA623385Čenovice
CZ0205Kutná Hora534030ČestínOA623393Čestín
CZ0205Kutná Hora534030ČestínOA758710Kamenná Lhota u Čestína
CZ0205Kutná Hora534030ČestínOA623407Kasanice
CZ0205Kutná Hora534030ČestínOA623415Kněž u Čestína
CZ0205Kutná Hora534030ČestínOA623431Polipsy
CZ0205Kutná Hora534099Chlístovice672432ŽandovOA
CZ0205Kutná Hora529559DobrovítovOA792039Dědice u Zbýšova
CZ0205Kutná Hora529559DobrovítovOA792047Dobrovítov
CZ0205Kutná Hora534129KácovOB661635Kácov
CZ0205Kutná Hora534129KácovOB661627Zderadinky
CZ0205Kutná Hora534129KácovOB661651Zderadiny
CZ0205Kutná Hora534307PertolticeOA719447Chlístovice u Pertoltic
CZ0205Kutná Hora534307PertolticeOA719455Laziště u Pertoltic
CZ0205Kutná Hora534307PertolticeOA719463Machovice
CZ0205Kutná Hora534307PertolticeOA719471Milanovice
CZ0205Kutná Hora534307PertolticeOA719480Pertoltice u Zruče nad Sázavou
CZ0205Kutná Hora534315Petrovice IOB720194Hološiny
CZ0205Kutná Hora534315Petrovice IOB720208Michalovice
CZ0205Kutná Hora534315Petrovice IOB720224Petrovice I
CZ0205Kutná Hora534315Petrovice IOB720232Senetín
CZ0205Kutná Hora534315Petrovice IOB720241Újezdec
CZ0205Kutná Hora534323Petrovice IIOA720267Losiny
CZ0205Kutná Hora534323Petrovice IIOA720305Staré Nespeřice
CZ0205Kutná Hora528196PodvekyOA716901Ježovice
CZ0205Kutná Hora528196PodvekyOA716928Podveky
CZ0205Kutná Hora534366ŘendějovOB745120Řendějov
CZ0205Kutná Hora534391SlavošovOA750417Hranice u Slavošova
CZ0205Kutná Hora534391SlavošovOA750425Slavošov u Zruče nad Sázavou
CZ0205Kutná Hora534293SoběšínOB716936Soběšín
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0205Kutná Hora531391SudějovOA758728Sudějov
CZ0205Kutná Hora530972TřebětínOA769711Hostkovice u Třebětína
CZ0205Kutná Hora530972TřebětínOA769720Třebětín
CZ0205Kutná Hora530972TřebětínOA620891Víckovice
CZ0205Kutná Hora534498Uhlířské Janovice773204Janovická LhotaOA
CZ0205Kutná Hora534498Uhlířské Janovice696234Kochánov u MitrovaOA
CZ0205Kutná Hora534510Úžice775827Mělník nad SázavouS
CZ0205Kutná Hora534561VlastějoviceOB783331Březina nad Sázavou
CZ0205Kutná Hora534561VlastějoviceOB783358Kounice nad Sázavou
CZ0205Kutná Hora534561VlastějoviceOB783366Milošovice
CZ0205Kutná Hora534561VlastějoviceOB783374Pavlovice u Vlastějovic
CZ0205Kutná Hora534561VlastějoviceOB783382Vlastějovice
CZ0205Kutná Hora534561VlastějoviceOB783391Volavá Lhota
CZ0205Kutná Hora534609ZbizubyOB791539Makolusky
CZ0205Kutná Hora534609ZbizubyOB791547Vlková
CZ0205Kutná Hora534609ZbizubyOB791555Vranice
CZ0205Kutná Hora534609ZbizubyOB791563Zbizuby
CZ0205Kutná Hora534617ZbraslaviceOB640298Hodkov
CZ0205Kutná Hora534617ZbraslaviceOB640301Krasoňovice
CZ0205Kutná Hora534617ZbraslaviceOB640310Lipina u Zruče nad Sázavou
CZ0205Kutná Hora534617ZbraslaviceOB791849Malá Skalice u Zbraslavic
CZ0205Kutná Hora534617ZbraslaviceOB715735Ostrov u Bohdanče
CZ0205Kutná Hora534617ZbraslaviceOB791865Rápošov
CZ0205Kutná Hora534617ZbraslaviceOB791873Utěšenovice
CZ0205Kutná Hora534617ZbraslaviceOB791881Velká Skalice
CZ0205Kutná Hora534617ZbraslaviceOB791890Zbraslavice
CZ0205Kutná Hora534625Zbýšov762148Březí u ŠebestěnicS
CZ0206Mělník531898Lhotka658294HleďsebeS
CZ0206Mělník531898Lhotka681326Lhotka u MělníkaS
CZ0206Mělník535389ZlosyňS793353Zlosyň
CZ0207Mladá Boleslav536971ŽďárS795046Žďár u Mnichova Hradiště
CZ0207Mladá Boleslav536971ŽďárS795054Žehrov
CZ0209Praha-východ538248HrusiceOA648655Hrusice
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0209Praha-východ538281KalištěOA662178Kaliště u Ondřejova
CZ0209Praha-východ538281KalištěOA662186Lensedly
CZ0209Praha-východ538299KameniceOB662445Ládví
CZ0209Praha-východ538299KameniceOB662496Štiřín
CZ0209Praha-východ538299KameniceOB662500Těptín
CZ0209Praha-východ513628KlokočnáOA666467Klokočná
CZ0209Praha-východ538370Kostelec u KřížkůOA670308Kostelec u Křížků
CZ0209Praha-východ538426KuniceOB677213Dolní Lomnice u Kunic
CZ0209Praha-východ538426KuniceOB677230Kunice u Říčan
CZ0209Praha-východ538426KuniceOB677256Všešímy
CZ0209Praha-východ538485MirošoviceOA695475Mirošovice u Říčan
CZ0209Praha-východ538493MnichoviceOA697532Božkov u Mnichovic
CZ0209Praha-východ538493MnichoviceOA697541Mnichovice u Říčan
CZ0209Praha-východ538493MnichoviceOA697559Myšlín
CZ0209Praha-východ538582OndřejovOA711276Ondřejov u Prahy
CZ0209Praha-východ538582OndřejovOA770612Třemblat
CZ0209Praha-východ538582OndřejovOA711284Turkovice u Ondřejova
CZ0209Praha-východ538710ŘeheniceSX744956Čakovice u ŘehenicS
CZ0209Praha-východ538752SenohrabyOA747505Senohraby
CZ0209Praha-východ538809StrančiceOB761460Otice u Svojšovic
CZ0209Praha-východ538809StrančiceOB734225Předboř u Prahy
CZ0209Praha-východ538809StrančiceOB756067Strančice
CZ0209Praha-východ538809StrančiceOB761478Svojšovice
CZ0209Praha-východ538809StrančiceOB787094Všechromy
CZ0209Praha-východ538833SuliceOB759431Sulice
CZ0209Praha-východ538892TehovOB765309Tehov u Říčan
CZ0209Praha-východ538981Velké PopoviceOB779318Lojovice
CZ0209Praha-východ538981Velké PopoviceOB779326Mokřany u Velkých Popovic
CZ0209Praha-východ538981Velké PopoviceOB779342Velké Popovice
CZ0209Praha-východ539031VšestaryOB787396Všestary u Říčan
CZ0209Praha-východ539091ZvánoviceOA793795Zvánovice
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ020APraha-západ539104BojanoviceOA606863Bojanovice
CZ020APraha-západ539104BojanoviceOA690104Malá Lečice
CZ020APraha-západ539104BojanoviceOA747424Senešnice
CZ020APraha-západ571199BratřínovOB609722Bratřínov
CZ020APraha-západ599735Březová-OleškoOB794023Březová u Zvole
CZ020APraha-západ599735Březová-OleškoOB794040Oleško u Zvole
CZ020APraha-západ540048BušOA616257Buš
CZ020APraha-západ539121ČernoliceOA620351Černolice
CZ020APraha-západ539155ČisoviceOA623946Čisovice
CZ020APraha-západ539163DavleOA624811Davle
CZ020APraha-západ539163DavleOA624837Sázava u Davle
CZ020APraha-západ539252HradištkoOB647543Hradištko pod Medníkem
CZ020APraha-západ539261Hvozd niceOA650323Hvozd nice
CZ020APraha-západ539333Jílové u PrahyOB660078Borek nad Sázavou
CZ020APraha-západ539333Jílové u PrahyOB660094Jílové u Prahy
CZ020APraha-západ539333Jílové u PrahyOB688754Luka pod Medníkem
CZ020APraha-západ539341JílovištěOA660175Jíloviště
CZ020APraha-západ599727KarlíkOB627828Karlík
CZ020APraha-západ571211KlínecOA666343Klínec
CZ020APraha-západ571261KytínOA678759Kytín
CZ020APraha-západ539406LetyOB680761Lety u Dobřichovic
CZ020APraha-západ539457LíšniceOA685054Líšnice u Prahy
CZ020APraha-západ539490MěcheniceOA692719Měchenice
CZ020APraha-západ540765Mníšek pod BrdyOA697621Mníšek pod Brdy
CZ020APraha-západ540765Mníšek pod BrdyOA697630Rymaně
CZ020APraha-západ540765Mníšek pod BrdyOA697648Stříbrná Lhota
CZ020APraha-západ539546PetrovOA719757Petrov u Prahy
CZ020APraha-západ539546PetrovOA719749Sázava u Petrova
CZ020APraha-západ539562PohoříOB724904Pohoří u Prahy
CZ020APraha-západ539643ŘevniceOB745375Řevnice
CZ020APraha-západ539651ŘitkaOA745804Řitka
CZ020APraha-západ539660SlapyOB749605Přestavlky u Slap
CZ020APraha-západ539660SlapyOB749613Slapy nad Vltavou
CZ020APraha-západ539732ŠtěchoviceOA692204Masečín
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ020APraha-západ539732ŠtěchoviceOA763250Štěchovice u Prahy
CZ020APraha-západ598313TrnováOA660183Trnová u Jíloviště
CZ020APraha-západ539830VonoklasyOA784982Vonoklasy
CZ020APraha-západ571288ZahořanyOA697656Zahořany u Mníšku pod Brdy
CZ020BPříbram529672Bezděkov pod TřemšínemOA603601Bezděkov pod Třemšínem
CZ020BPříbram564559BohosticeOA606260Bohostice
CZ020BPříbram564559BohosticeOA606278Kamenná u Bohostic
CZ020BPříbram564559BohosticeOA603627Těchnice
CZ020BPříbram564559BohosticeOA606286Zbenické Zlákovice
CZ020BPříbram539953BohutínOA606685Bohutín
CZ020BPříbram539953BohutínOA606693Tisová u Bohutína
CZ020BPříbram539953BohutínOA606707Vysoká Pec u Bohutína
CZ020BPříbram539970BoroticeOA607631Borotice
CZ020BPříbram539970BoroticeOA619370Celina
CZ020BPříbram539970BoroticeOA632121Dražetice II
CZ020BPříbram539970BoroticeOA607649Hubenov u Borotic
CZ020BPříbram539988BratkoviceOB609595Bratkovice
CZ020BPříbram539988BratkoviceOB609609Dominikální Paseky
CZ020BPříbram539996BrdyHA990019Baština
CZ020BPříbram539996BrdyHA990591Hrachoviště
CZ020BPříbram539996BrdyHA990621Kolvín
CZ020BPříbram539996BrdyHA990710Těně I
CZ020BPříbram539996BrdyHA990736Záběhlá
CZ020BPříbram540021Buková u PříbraměOA615811Buková u Příbramě
CZ020BPříbram564664BukovanyOB615838Bukovany u Kozárovic
CZ020BPříbram540072ČenkovHB619451Čenkov u Příbramě
CZ020BPříbram564419CetyněOA617687Cetyně
CZ020BPříbram540323ChotilskoOB653292Chotilsko
CZ020BPříbram540323ChotilskoOB653284Hněvšín
CZ020BPříbram540323ChotilskoOB653306Křeničná
CZ020BPříbram540323ChotilskoOB733784Prostřední Lhota
CZ020BPříbram540323ChotilskoOB653314Sejcká Lhota
CZ020BPříbram540323ChotilskoOB789259Záborná Lhota
CZ020BPříbram564249ChrástOB653756Chrást u Tochovic
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ020BPříbram564249ChrástOB653772Oslí
CZ020BPříbram540081ČímOA623806Čím
CZ020BPříbram540099Daleké DušníkyOB624497Daleké Dušníky
CZ020BPříbram540099Daleké DušníkyOB624501Druhlice
CZ020BPříbram513504Dlouhá LhotaOA626392Dlouhá Lhota u Dobříše
CZ020BPříbram540111DobříšOA627968Dobříš
CZ020BPříbram540129Dolní HbityOA629057Dolní Hbity
CZ020BPříbram540129Dolní HbityOA658219Jelence
CZ020BPříbram540129Dolní HbityOA661619Káciň
CZ020BPříbram540129Dolní HbityOA688606Luhy
CZ020BPříbram540129Dolní HbityOA703541Nepřejov
CZ020BPříbram540129Dolní HbityOA688614Třtí
CZ020BPříbram599298DraheniceOA631540Drahenice
CZ020BPříbram540145DrahlínOA631604Drahlín
CZ020BPříbram540153DrásovOB632074Drásov u Příbramě
CZ020BPříbram540170DrevníkyOA632376Drevníky
CZ020BPříbram540170DrevníkyOA702421Nechalov
CZ020BPříbram540170DrevníkyOA632384Slovanská Lhota
CZ020BPříbram540188DrhovyOB632481Drhovy
CZ020BPříbram540188DrhovyOB702412Homole u Nechalova
CZ020BPříbram598381DubenecOB633364Dubenec u Příbramě
CZ020BPříbram540218DubloviceOB633569Břekova Lhota
CZ020BPříbram540218DubloviceOB653667Chramosty
CZ020BPříbram540218DubloviceOB633577Dublovice
CZ020BPříbram540218DubloviceOB683825Líchovy
CZ020BPříbram540218DubloviceOB793990Zvírotice
CZ020BPříbram564508DubnoOA633682Dubno
CZ020BPříbram598402HájeOA636550Háje u Příbramě
CZ020BPříbram540242HlubošOA639681Hluboš
CZ020BPříbram540242HlubošOA639699Kardavec
CZ020BPříbram564605HlubyněOB639702Hlubyně
CZ020BPříbram540285HřiměždiceOA649058Hřiměždice
CZ020BPříbram540285HřiměždiceOA649066Vestec u Hřiměždic
CZ020BPříbram513580HudčiceOA649236Hudčice
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ020BPříbram540315HvožďanyOA650331Hvožďany
CZ020BPříbram540315HvožďanyOA679917Leletice
CZ020BPříbram540315HvožďanyOA650340Pozdyně
CZ020BPříbram540315HvožďanyOA742724RoželovHA
CZ020BPříbram540315HvožďanyOA775941VacíkovHA
CZ020BPříbram540374JablonnáOA656178Horní Hbity
CZ020BPříbram540374JablonnáOA656186Jablonná
CZ020BPříbram540391JeseniceOA798479Bolechovice II
CZ020BPříbram540391JeseniceOA658626Divišovice II
CZ020BPříbram540391JeseniceOA658651Jesenice u Sedlčan
CZ020BPříbram540391JeseniceOA788180Vysoká u Kosovy Hory I
CZ020BPříbram540404JinceOB603180Běřín
CZ020BPříbram540404JinceOB660281Jince
CZ020BPříbram540404JinceOB740047Rejkovice
CZ020BPříbram540439Kamýk nad VltavouOA662984Kamýk nad Vltavou
CZ020BPříbram540439Kamýk nad VltavouOA778150Velká nad Vltavou
CZ020BPříbram540447KlučeniceOA666602Klučenice
CZ020BPříbram540447KlučeniceOA669954Kosobudy
CZ020BPříbram540447KlučeniceOA671134Koubalova Lhota
CZ020BPříbram540447KlučeniceOA666629Planá u Klučenic
CZ020BPříbram540447KlučeniceOA798436Podskalí II
CZ020BPříbram540447KlučeniceOA666637Voltýřov
CZ020BPříbram540447KlučeniceOA669962Zadní Chlum
CZ020BPříbram598461KňoviceOB667153Kňovice
CZ020BPříbram599204KorkyněOB669512Korkyně
CZ020BPříbram599204KorkyněOB676616Křížov
CZ020BPříbram540498Kosova HoraOA670006Červený Hrádek
CZ020BPříbram540498Kosova HoraOA670014Kosova Hora
CZ020BPříbram540498Kosova HoraOA788198Vysoká u Kosovy Hory II
CZ020BPříbram513555KotenčiceOB671045Kotenčice
CZ020BPříbram529681KoupěOA671207Koupě
CZ020BPříbram540536KozároviceOA615846Holušice u Kozárovic
CZ020BPříbram540536KozároviceOA671525Kozárovice
CZ020BPříbram540536KozároviceOA671533Podskalí I
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ020BPříbram540552Krásná Hora nad VltavouOA673528Krásná Hora nad Vltavou
CZ020BPříbram540552Krásná Hora nad VltavouOA674087Krašovice
CZ020BPříbram540552Krásná Hora nad VltavouOA674095Mokřice
CZ020BPříbram540552Krásná Hora nad VltavouOA673536Plešiště
CZ020BPříbram540552Krásná Hora nad VltavouOA724092Podmoky
CZ020BPříbram540552Krásná Hora nad VltavouOA724106Proudkovice
CZ020BPříbram540552Krásná Hora nad VltavouOA673544Švastalova Lhota
CZ020BPříbram540552Krásná Hora nad VltavouOA673552Tisovnice
CZ020BPříbram540552Krásná Hora nad VltavouOA673561Vletice
CZ020BPříbram540552Krásná Hora nad VltavouOA673579Zhoř nad Vltavou
CZ020BPříbram540579KřepeniceOB675938Křepenice
CZ020BPříbram540587KřešínOA676101Křešín
CZ020BPříbram540625LázHA679267Láz
CZ020BPříbram564346LazskoOA679429Lazsko
CZ020BPříbram513521LešeticeOB680435Lešetice
CZ020BPříbram598411Lhota u PříbraměOA681211Lhota u Příbramě
CZ020BPříbram540714Malá HrašticeOA690074Malá Hraštice
CZ020BPříbram540714Malá HrašticeOA690091Velká Hraštice
CZ020BPříbram540749MilešovOA694622Milešov nad Vltavou
CZ020BPříbram540749MilešovOA694614Orlické Zlákovice
CZ020BPříbram540749MilešovOA694631Přední Chlum
CZ020BPříbram540757MilínOA662691Kamenná u Příbramě
CZ020BPříbram540757MilínOA669083Konětopy u Příbramě
CZ020BPříbram540757MilínOA694975Milín
CZ020BPříbram540757MilínOA743071Rtišovice
CZ020BPříbram540757MilínOA755486Stěžov
CZ020BPříbram599751ModřoviceOA697966Modřovice
CZ020BPříbram540781MokrovratyOA698202Mokrovraty
CZ020BPříbram540781MokrovratyOA726621Pouště
CZ020BPříbram540790NalžoviceOA701491Nalžovice
CZ020BPříbram540790NalžoviceOA701505Nalžovické Podhájí
CZ020BPříbram564478NarysovOA701629Narysov
CZ020BPříbram540846NechvaliceOA702536Bratřejov
CZ020BPříbram540846NechvaliceOA702544Bratříkovice u Nechvalic
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ020BPříbram540846NechvaliceOA655228ChválovHA
CZ020BPříbram540846NechvaliceOA702552Křemenice
CZ020BPříbram540846NechvaliceOA702561Libčice u Nechvalic
CZ020BPříbram540846NechvaliceOA702579Mokřany u Nechvalic
CZ020BPříbram540846NechvaliceOA702587Nechvalice
CZ020BPříbram540846NechvaliceOA744913Ředice
CZ020BPříbram540811NečínOA701912Lipiny
CZ020BPříbram540811NečínOA701921Nečín
CZ020BPříbram540811NečínOA747874Skalice u Dobříše
CZ020BPříbram540811NečínOA701939Žebrák u Nečína
CZ020BPříbram540820NedrahoviceOB702234Bor u Sedlčan
CZ020BPříbram540820NedrahoviceOB702242Kamenice u Nedrahovic
CZ020BPříbram540820NedrahoviceOB702251Nedrahovice
CZ020BPříbram540820NedrahoviceOB702269Nedrahovické Podhájí
CZ020BPříbram540820NedrahoviceOB702277Radeč u Nedrahovic
CZ020BPříbram564524NepomukHA703443Nepomuk pod Třemšínem
CZ020BPříbram564222NestrašoviceOB761320Nestrašovice
CZ020BPříbram540889Nová Ves pod PlešíOA705811Nová Ves pod Pleší
CZ020BPříbram540897Nové DvoryOA706086Krámy
CZ020BPříbram540897Nové DvoryOA706094Nové Dvory u Dobříše
CZ020BPříbram540901Nový KnínOA632139Dražetice I
CZ020BPříbram540901Nový KnínOA707627Kozí Hory
CZ020BPříbram540901Nový KnínOA681806Libčice
CZ020BPříbram540901Nový KnínOA707635Nový Knín
CZ020BPříbram540901Nový KnínOA707643Starý Knín
CZ020BPříbram540901Nový KnínOA707651Sudovice
CZ020BPříbram513571ObčovOB708526Občov
CZ020BPříbram540935ObecniceOA708569Obecnice
CZ020BPříbram540935ObecniceOA712698Oseč
CZ020BPříbram540951ObořištěOA708674Lhotka u Dobříše
CZ020BPříbram540951ObořištěOA708682Obořiště
CZ020BPříbram540943OboryOA708658Obory
CZ020BPříbram540960OhrazeniceOB709310Ohrazenice u Jinec
CZ020BPříbram598470OsečanyOB712701Osečany
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ020BPříbram598470OsečanyOB712728Velběhy
CZ020BPříbram598372OstrovOA715743Ostrov u Tochovic
CZ020BPříbram541010OuběniceOB717037Ostrov u Ouběnic
CZ020BPříbram541010OuběniceOB717045Ouběnice u Dobříše
CZ020BPříbram541028PečiceOA632651Drsník
CZ020BPříbram541028PečiceOA718769Pečice
CZ020BPříbram541028PečiceOA718785Pečičky
CZ020BPříbram541044PetroviceOA719854Kojetín u Petrovic
CZ020BPříbram541044PetroviceOA677205Kuní
CZ020BPříbram541044PetroviceOA719871Mašov
CZ020BPříbram541044PetroviceOA772232Mezihoří u Týnčan
CZ020BPříbram541044PetroviceOA708534Obděnice
CZ020BPříbram541044PetroviceOA719889Petrovice u Sedlčan
CZ020BPříbram541044PetroviceOA737534Radešín
CZ020BPříbram541044PetroviceOA719897Ratiboř IHA
CZ020BPříbram541044PetroviceOA772241Skoupý
CZ020BPříbram541044PetroviceOA772259Týnčany
CZ020BPříbram541044PetroviceOA719901Vilasova Lhota
CZ020BPříbram541044PetroviceOA719919Zahrádka u Petrovic
CZ020BPříbram541044PetroviceOA708551Žemličkova Lhota
CZ020BPříbram541052PičínOB720551Pičín
CZ020BPříbram541087PočepiceOA723151Počepice
CZ020BPříbram541087PočepiceOA742091Rovina
CZ020BPříbram541087PočepiceOA723169Skuhrov u Počepic
CZ020BPříbram541087PočepiceOA723177Vitín u Počepic
CZ020BPříbram564486PodlesíOA723886Podlesí nad Litavkou
CZ020BPříbram539911Příbram633356BytízOA
CZ020BPříbram539911Příbram671576KozičínOA
CZ020BPříbram539911Příbram671584LazecOA
CZ020BPříbram539911Příbram712272OrlovOA
CZ020BPříbram539911Příbram662704ZavržiceOA
CZ020BPříbram539911Příbram735566ZdabořOA
CZ020BPříbram513547PříčovyOB735833Příčovy
CZ020BPříbram541133Prosenická LhotaOB733326Luhy u Prosenické Lhoty
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ020BPříbram541133Prosenická LhotaOB733342Prosenická Lhota
CZ020BPříbram541133Prosenická LhotaOB733351Suchdol u Prosenické Lhoty
CZ020BPříbram564389RaděticeOA737585Radětice
CZ020BPříbram598488RadičOA737674Radič
CZ020BPříbram541206RosoviceOB741370Rosovice
CZ020BPříbram541231Rožmitál pod TřemšínemOA650005Hutě pod TřemšínemHA
CZ020BPříbram541231Rožmitál pod TřemšínemOA703851Nesvačily pod Třemšínem
CZ020BPříbram541231Rožmitál pod TřemšínemOA722839Pňovice pod Třemšínem
CZ020BPříbram541231Rožmitál pod TřemšínemOA742848Rožmitál pod Třemšínem
CZ020BPříbram541231Rožmitál pod TřemšínemOA722847Skuhrov pod Třemšínem
CZ020BPříbram541231Rožmitál pod TřemšínemOA742856Starý Rožmitál
CZ020BPříbram541231Rožmitál pod TřemšínemOA757357Strýčkovy
CZ020BPříbram541231Rožmitál pod TřemšínemOA784931VoltušHA
CZ020BPříbram541257RybníkyOA744000Libice
CZ020BPříbram541257RybníkyOA744018Rybníky
CZ020BPříbram541273SádekOA745839Sádek
CZ020BPříbram541281SedlčanyOB682802Doubravice u Sedlčan
CZ020BPříbram541281SedlčanyOB682811Libíň
CZ020BPříbram541281SedlčanyOB646571Oříkov
CZ020BPříbram541281SedlčanyOB746533Sedlčany
CZ020BPříbram541281SedlčanyOB746568Sestrouň
CZ020BPříbram541281SedlčanyOB770043Solopysky u Třebnic
CZ020BPříbram541281SedlčanyOB770116Třebnice
CZ020BPříbram564630SedliceOA785482Hoděmyšl
CZ020BPříbram541311SmolotelyOB751138Smolotely
CZ020BPříbram541320SoleniceOA752371Dolní Líšnice
CZ020BPříbram541320SoleniceOA752398Solenice
CZ020BPříbram541320SoleniceOA752401Větrov u Solenic
CZ020BPříbram541338Stará HuťOA753751Stará Huť
CZ020BPříbram541419ŠtětkoviceOA763730Štětkovice
CZ020BPříbram541371SuchodolOB759198Liha
CZ020BPříbram541371SuchodolOB759201Suchodol
CZ020BPříbram541389Svaté PoleOB760056Svaté Pole
CZ020BPříbram541397Svatý JanOA760129Bražná
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ020BPříbram541397Svatý JanOA760145Drážkov
CZ020BPříbram541397Svatý JanOA760153Hojšín
CZ020BPříbram541397Svatý JanOA760161Hrachov
CZ020BPříbram541397Svatý JanOA760188Skrýšov u Svatého Jana
CZ020BPříbram541451TřebskoOA770523Třebsko
CZ020BPříbram598429Trhové DušníkyOB768146Trhové Dušníky
CZ020BPříbram513539Velká LečiceOA778494Velká Lečice
CZ020BPříbram541508VěšínHA781061Buková u Rožmitálu pod Třemšínem
CZ020BPříbram541508VěšínHA781088Věšín
CZ020BPříbram541516VišňováOA782548Višňová
CZ020BPříbram541524VoleniceOA784800Bubovice u Březnice
CZ020BPříbram541524VoleniceOA784818Pročevily
CZ020BPříbram541524VoleniceOA784826Volenice u Březnice
CZ020BPříbram541541VozniceOA785059Voznice
CZ020BPříbram564362Vrančice785296VrančiceOA
CZ020BPříbram541567VranoviceOA785504Vranovice pod Třemšínem
CZ020BPříbram598437VševilyHA603619Vševily
CZ020BPříbram541583Vysoká u PříbraměOA788201Vysoká u Příbramě
CZ020BPříbram541591Vysoký ChlumecOA646563Hrabří
CZ020BPříbram541591Vysoký ChlumecOA725927Pořešice
CZ020BPříbram541591Vysoký ChlumecOA788406Vápenice u Vysokého Chlumce
CZ020BPříbram541591Vysoký ChlumecOA788414Vysoký Chlumec
CZ020BPříbram541613ZalužanyOB790761Zalužany
CZ020BPříbram513512ZduchoviceOA792705Zduchovice
CZ020BPříbram564338ŽupanoviceOA632392Županovice
CZ020CRakovník541672BranovOA609455Branov
CZ020CRakovník541699Čistá705438Lhota u RakovníkaOA
CZ020CRakovník541699Čistá705446Nová Ves u RakovníkaOA
CZ020CRakovník541699Čistá623971StrachoviceOA
CZ020CRakovník529711DrahoušOA631965Drahouš
CZ020CRakovník529711DrahoušOA631981Tlestky
CZ020CRakovník565202HracholuskyOA647594Hracholusky nad Berounkou
CZ020CRakovník541761HřebečníkyOA648906Hřebečníky
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ020CRakovník541761HřebečníkyOA706884Novosedly u Rakovníka
CZ020CRakovník541761HřebečníkyOA648922Týřovice nad Berounkou
CZ020CRakovník541761HřebečníkyOA774022Újezdec u Rakovníka
CZ020CRakovník541834JeseniceOB653110Bedlno
CZ020CRakovník541834JeseniceOB653128Chotěšov u Rakovníka
CZ020CRakovník541834JeseniceOB658693Jesenice u Rakovníka
CZ020CRakovník541834JeseniceOB658707Kosobody
CZ020CRakovník541834JeseniceOB795071Podbořánky
CZ020CRakovník541834JeseniceOB658715Soseň
CZ020CRakovník565288Karlova VesOA663310Karlova Ves
CZ020CRakovník565369KrakovecOA672360Krakovec u Rakovníka
CZ020CRakovník541982KřivoklátOA676390Křivoklát
CZ020CRakovník541940KroučováS675067Kroučová
CZ020CRakovník598500KrtyOA675164Krty
CZ020CRakovník542008LašoviceOB679216Lašovice
CZ020CRakovník542067MěstečkoOA693316Městečko u Křivoklátu
CZ020CRakovník598585NezabudiceOA704377Nezabudice
CZ020CRakovník542202OráčovOB712060Klečetné
CZ020CRakovník542202OráčovOB712078Oráčov
CZ020CRakovník544248PavlíkovOB651443Chlum u Rakovníka
CZ020CRakovník544248Pavli kovOB718327Pavlíkov
CZ020CRakovník544248PavlíkovOB651451Ryšín
CZ020CRakovník544248PavlíkovOB748951Skřivaň
CZ020CRakovník544248PavlíkovOB772453Tytry
CZ020CRakovník598577PřerubeniceS735051Přerubenice
CZ020CRakovník542253PříčinaS735825Příčina
CZ020CRakovník542288PustovětyOB736961Pustověty
CZ020CRakovník599760RačiceOA737313Račice nad Berounkou
CZ020CRakovník565504ŘeřichyOB745316Řeřichy
CZ020CRakovník598526RoztokyOA742554Roztoky u Křivoklátu
CZ020CRakovník598496ŠípyOB762601Milíčov
CZ020CRakovník598496ŠípyOB762610Šípy
CZ020CRakovník542385SkryjeOA748790Skryje nad Berounkou
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ020CRakovník542415SlabceOB697915Kostelík
CZ020CRakovník542415SlabceOB697923Modřejovice
CZ020CRakovník542415SlabceOB741914Rousínov u Rakovníka
CZ020CRakovník542415SlabceOB749117Skupá
CZ020CRakovník542415SlabceOB749257Slabce
CZ020CRakovník542415SlabceOB760811Svinařov
CZ020CRakovník542431SrbečS752894Srbeč
CZ020CRakovník542466SýkořiceOA761737Sýkořice
CZ020CRakovník542504TřebocS770159Třeboc
CZ020CRakovník565512VáclavyOA776050Václavy
CZ020CRakovník542563Velká BukováOA662313Kalubice
CZ020CRakovník542563Velká BukováOA778257Velká Buková
CZ020CRakovník529699Velká ChmelištnáOA778354Velká Chmelištná
CZ020CRakovník542610ZbečnoOA773794Újezd nad Zbečnem
CZ020CRakovník542610ZbečnoOA791377Zbečno
CZ020CRakovník598518ŽďárOA795062Otěvěky
CZ020CRakovník598518ŽďárOA795089Žďár u Rakovníka
CZ0311České Budějovice535826AdamovOA600032Adamov u Českých Budějovic
CZ0311České Budějovice544281BorovanyOA607746Borovany
CZ0311České Budějovice544281BorovanyOA769371Dvorec u Třebče
CZ0311České Budějovice544281BorovanyOA607754Hluboká u Borovan
CZ0311České Budějovice544281BorovanyOA768430Radostice u Trocnova
CZ0311České Budějovice544281BorovanyOA769398Třebeč
CZ0311České Budějovice544281BorovanyOA768448Trocnov
CZ0311České Budějovice544281BorovanyOA607771Vrcov
CZ0311České Budějovice544299Boršov nad VltavouOB608025Boršov nad Vltavou
CZ0311České Budějovice544299Boršov nad VltavouOB785121Zahorčice u Vrábče
CZ0311České Budějovice544256České Budějovice622281České Budějovice 5S
CZ0311České Budějovice544256České Budějovice622729České VrbnéOA
CZ0311České Budějovice544256České Budějovice636797Haklovy DvoryOA
CZ0311České Budějovice544256České Budějovice662208Kaliště u Českých BudějovicOA
CZ0311České Budějovice544256České Budějovice662216TřebotoviceOA
CZ0311České Budějovice535907ChotýčanyOA653501Chotýčany
CZ0311České Budějovice551503ČížkrajiceOA624128Čížkrajice
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0311České Budějovice551503ČížkrajiceOA624144Mezilesí u Trhových Svinů
CZ0311České Budějovice535664DoubraviceOA702064Doubravice u Nedabyle
CZ0311České Budějovice544400DoudlebyOA631400Doudleby
CZ0311České Budějovice535958DrahotěšiceOB631833Drahotěšice
CZ0311České Budějovice535788DubičnéOA633534Dubičné
CZ0311České Budějovice535575HabříOB683990Habří u Lipí
CZ0311České Budějovice598607Hlincová HoraOA639192Hlincová Hora
CZ0311České Budějovice544485Hluboká nad VltavouOB639583Bavorovice
CZ0311České Budějovice544485Hluboká nad VltavouOB639605Hluboká nad Vltavou
CZ0311České Budějovice544485Hluboká nad VltavouOB670049Hroznějovice
CZ0311České Budějovice544485Hluboká nad VltavouOB670057Jaroslavice u Kostelce
CZ0311České Budějovice544485Hluboká nad VltavouOB659452Jeznice
CZ0311České Budějovice544485Hluboká nad VltavouOB670065Kostelec
CZ0311České Budějovice544485Hluboká nad VltavouOB670073Líšnice u Kostelce
CZ0311České Budějovice544485Hluboká nad VltavouOB639613Munice
CZ0311České Budějovice544485Hluboká nad VltavouOB670081Poněšice
CZ0311České Budějovice544485Hluboká nad VltavouOB736791Purkarec
CZ0311České Budějovice544515Horní StropniceHA644153Bedřichov u Horní Stropnice
CZ0311České Budějovice544515Horní StropniceHA644161Dlouhá Stropnice
CZ0311České Budějovice544515Horní StropniceHA644170Dobrá Voda u Horní Stropnice
CZ0311České Budějovice544515Horní StropniceHA644188Hojná Voda
CZ0311České Budějovice544515Horní StropniceHA644196Horní Stropnice
CZ0311České Budějovice544515Horní StropniceHA744352Konratice
CZ0311České Budějovice544515Horní StropniceHA644234Meziluží
CZ0311České Budějovice544515Horní StropniceHA644323Paseky u Horní Stropnice
CZ0311České Budějovice544515Horní StropniceHA744361Rychnov u Nových Hradů
CZ0311České Budějovice544515Horní StropniceHA644315Šejby
CZ0311České Budějovice544515Horní StropniceHA644269Staré Hutě u Horní Stropnice
CZ0311České Budějovice544515Horní StropniceHA644293Svébohy
CZ0311České Budějovice535460HradceOA641596Hradce u Homol
CZ0311České Budějovice544540HraniceOA647888Hranice u Nových Hradů
CZ0311České Budějovice535753HůryOB649651Hůry
CZ0311České Budějovice535613HvozdecOA793914Hvozdec u Lišova
CZ0311České Budějovice544612JankovOB656763Holašovice
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0311České Budějovice544612JankovOB656780Jankov u Českých Budějovic
CZ0311České Budějovice544639JíloviceOA660141Jílovice u Trhových Svinů
CZ0311České Budějovice544639JíloviceOA667773Kojákovice
CZ0311České Budějovice544639JíloviceOA667781Kramolín u Kojákovic
CZ0311České Budějovice544639JíloviceOA667790Lipnice u Kojákovic
CZ0311České Budějovice544639JíloviceOA761940Šalmanovice
CZ0311České Budějovice544639JíloviceOA783251Vlachnovice
CZ0311České Budějovice535761JivnoOA743461Jivno
CZ0311České Budějovice535982KamennáOA662712Kamenná u Trhových Svinů
CZ0311České Budějovice535982KamennáOA662739KondračHA
CZ0311České Budějovice544663Kamenný ÚjezdOA662925Kamenný Újezd
CZ0311České Budějovice544663Kamenný ÚjezdOA711381Kosov u Opalic
CZ0311České Budějovice544663Kamenný ÚjezdOA673111Krasejovka
CZ0311České Budějovice544663Kamenný ÚjezdOA711390Opalice
CZ0311České Budějovice544663Kamenný ÚjezdOA673137Otmanka
CZ0311České Budějovice535877KomařiceOA668753Komařice
CZ0311České Budějovice535877KomařiceOA668761Pašinovice
CZ0311České Budějovice535877KomařiceOA668770Sedlo u Komařic
CZ0311České Budějovice529729KvítkoviceOB684015Kvítkovice u Lipí
CZ0311České Budějovice544736LedeniceOA679798Ledenice
CZ0311České Budějovice544736LedeniceOA791628Ohrazení
CZ0311České Budějovice544736LedeniceOA662224Zaliny
CZ0311České Budějovice544736LedeniceOA791644Zborov
CZ0311České Budějovice544744LibínOA682829Libín
CZ0311České Budějovice544744LibínOA750441Slavošovice u Lišova
CZ0311České Budějovice544744LibínOA752835Spolí u Ledenic
CZ0311České Budějovice535800LibníčOB683027Jelmo
CZ0311České Budějovice535800LibníčOB683035Libníč
CZ0311České Budějovice544779LišovOB668460Červený Újezdec
CZ0311České Budějovice544779LišovOB685143Dolní Miletín
CZ0311České Budějovice544779LišovOB750727Dolní Slověnice
CZ0311České Budějovice544779LišovOB685151Horní Miletín
CZ0311České Budějovice544779LišovOB750735Horní Slověnice
CZ0311České Budějovice544779LišovOB649589Hůrky u Lišova
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0311České Budějovice544779LišovOB668478Kolný
CZ0311České Budějovice544779LišovOB685160Levín u Lišova
CZ0311České Budějovice544779LišovOB668486Lhotice u Českých Budějovic
CZ0311České Budějovice544779LišovOB685178Lišov
CZ0311České Budějovice544779LišovOB668494Velechvín
CZ0311České Budějovice544779LišovOB793922Vlkovice
CZ0311České Budějovice544809LočeniceOA686301Ločenice
CZ0311České Budějovice544809LočeniceOA686310Nesměň u Ločenic
CZ0311České Budějovice535940MazelovOB762440Mazelov
CZ0311České Budějovice544817MladošoviceOA783242Lhota u Vlachnovic
CZ0311České Budějovice544817MladošoviceOA697125Mladošovice
CZ0311České Budějovice544817MladošoviceOA719935Petrovice u Borovan
CZ0311České Budějovice535842Mokrý LomOA745707Mokrý Lom
CZ0311České Budějovice544825NedabyleOB702102Nedabyle
CZ0311České Budějovice535648Nová VesOA702111Nová Ves u Českých Budějovic
CZ0311České Budějovice544868Nové HradyOA706191Byňov
CZ0311České Budějovice544868Nové HradyOA706230Mýtiny
CZ0311České Budějovice544868Nové HradyOA706248Nakolice
CZ0311České Budějovice544868Nové HradyOA706256Nové Hrady
CZ0311České Budějovice544868Nové HradyOA788864Obora u Vyšného
CZ0311České Budějovice544868Nové HradyOA706264Štiptoň
CZ0311České Budějovice544868Nové HradyOA706272Údolí u Nových Hradů
CZ0311České Budějovice544868Nové HradyOA706281Veveří u Nových HradůHA
CZ0311České Budějovice544868Nové HradyOA788872Vyšné
CZ0311České Budějovice544884OlešniceOA794511Buková u Nových Hradů
CZ0311České Budějovice544884OlešniceOA769380Lhotka u Třebče
CZ0311České Budějovice544884OlešniceOA710334Olešnice u Trhových Svinů
CZ0311České Budějovice535231Ostrolovský ÚjezdOA780898Ostrolovský Újezd
CZ0311České Budějovice535699PetříkovOA766771Těšínov
CZ0311České Budějovice545007ŘímovOA745642Branišovice u Římova
CZ0311České Budějovice545007ŘímovOA745651Dolní Stropnice
CZ0311České Budějovice545007ŘímovOA745723Římov
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0311České Budějovice544981RudolfovOA785679Hlinsko u Vráta
CZ0311České Budějovice544981RudolfovOA743470Rudolfov u Českých Budějovic
CZ0311České Budějovice545015Sedlec746711PlástoviceS
CZ0311České Budějovice545121ŠevětínOB762458Ševětín
CZ0311České Budějovice545023SlavčeOA749869Dobrkovská Lhotka
CZ0311České Budějovice545023SlavčeOA749885Keblany
CZ0311České Budějovice545023SlavčeOA749907Mohuřice
CZ0311České Budějovice545023SlavčeOA749915Slavče u Trhových Svinů
CZ0311České Budějovice545066SrubecOB753131Srubec
CZ0311České Budějovice545074Staré HodějoviceOB754331Staré Hodějovice
CZ0311České Budějovice545139ŠtěpánoviceOA763489Štěpánovice u Českých Budějovic
CZ0311České Budějovice545082StrážkoviceOA756571Lomec
CZ0311České Budějovice545082StrážkoviceOA756598Strážkovice
CZ0311České Budějovice545091StřížovOA758035Střížov nad Malší
CZ0311České Budějovice545104Svatý Jan nad MalšíOA760218Chlum nad Malší
CZ0311České Budějovice545104Svatý Jan nad MalšíOA760226Sedlce
CZ0311České Budějovice545104Svatý Jan nad MalšíOA760234Svatý Jan nad Malší
CZ0311České Budějovice545155Temelín613959KnínOA
CZ0311České Budějovice545155Temelín685828LitoradliceOA
CZ0311České Budějovice545155Temelín765805TemelínS
CZ0311České Budějovice545171Trhové SvinyOA702498Březí u Trhových Svinů
CZ0311České Budějovice545171Trhové SvinyOA768201Bukvice u Trhových Svinů
CZ0311České Budějovice545171Trhové SvinyOA780880Jedovary
CZ0311České Budějovice545171Trhové SvinyOA702501Něchov
CZ0311České Budějovice545171Trhové SvinyOA780901Otěvěk
CZ0311České Budějovice545171Trhové SvinyOA768235Pěčín u Trhových Svinů
CZ0311České Budějovice545171Trhové SvinyOA780910Rankov u Trhových Svinů
CZ0311České Budějovice545171Trhové SvinyOA702528Todně
CZ0311České Budějovice545171Trhové SvinyOA768154Trhové Sviny
CZ0311České Budějovice545228VčelnáOB777382Včelná
CZ0311České Budějovice535893VitínOA782882Vitín
CZ0311České Budějovice535915VlkovOA631850Vlkov u Drahotěšic
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0311České Budějovice545261VrábčeOA785091SlavčeHA
CZ0311České Budějovice545261VrábčeOA785105Vrábče
CZ0311České Budějovice535796VrátoOA785687Vráto
CZ0311České Budějovice545287Všemyslice787221VšetečS
CZ0311České Budějovice545317ZáboříOB789275Lipanovice
CZ0311České Budějovice545317ZáboříOB789283Záboří u Českých Budějovic
CZ0311České Budějovice545376ŽárOA794503Božejov u Nových Hradů
CZ0311České Budějovice545376ŽárOA794546Žár u Nových Hradů
CZ0311České Budějovice545376ŽárOA794554Žumberk u Nových Hradů
CZ0311České Budějovice599778ZávratyOB641626Závraty
CZ0311České Budějovice545384Žimutice725960PořežanyOA
CZ0311České Budějovice545384Žimutice628115TřitimOA
CZ0311České Budějovice545384Žimutice725978TuchoniceOA
CZ0311České Budějovice535591ZvíkovOB793931Zvíkov u Lišova
CZ0312Český Krumlov545406Benešov nad ČernouHA602388Benešov nad Černou
CZ0312Český Krumlov545406Benešov nad ČernouHA683621Děkanské Skaliny
CZ0312Český Krumlov545406Benešov nad ČernouHA683647Dluhoště
CZ0312Český Krumlov545406Benešov nad ČernouHA602400Hartunkov
CZ0312Český Krumlov545406Benešov nad ČernouHA602426Klení
CZ0312Český Krumlov545406Benešov nad ČernouHA602434Kuří
CZ0312Český Krumlov545406Benešov nad ČernouHA683655Ličov
CZ0312Český Krumlov545406Benešov nad ČernouHA602442Valtéřov
CZ0312Český Krumlov545406Benešov nad ČernouHA602396Velký Jindřichov
CZ0312Český Krumlov545414BesedniceOA603210BesedniceHA
CZ0312Český Krumlov545414BesedniceOA603228Malče
CZ0312Český Krumlov536253BohdaloviceHA781169Bohdalovice u Větřní
CZ0312Český Krumlov536253BohdaloviceHA760609Skubice
CZ0312Český Krumlov536253BohdaloviceHA750247Slavkov u Českého Krumlova
CZ0312Český Krumlov536253BohdaloviceHA760617Svéraz
CZ0312Český Krumlov536253BohdaloviceHA781266Svéraz u Větřní
CZ0312Český Krumlov536253BohdaloviceHA750221Větřní-Kaliště
CZ0312Český Krumlov545422BoleticeHA991694Arnoštov u Českého Krumlova
CZ0312Český Krumlov545422BoleticeHA607151Boletice
CZ0312Český Krumlov545422BoleticeHA991732Jablonec u Českého Krumlova
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0312Český Krumlov545422BoleticeHA991759Maňávka u Českého Krumlova
CZ0312Český Krumlov545422BoleticeHA991775Ondřejov u Českého Krumlova
CZ0312Český Krumlov545422BoleticeHA991741Polná u Českého Krumlova
CZ0312Český Krumlov545422BoleticeHA991821Třebovice u Českého Krumlova
CZ0312Český Krumlov545422BoleticeHA991813Uhlíkov u Českého Krumlova
CZ0312Český Krumlov545431BrlohHA609846Brloh pod Kletí
CZ0312Český Krumlov545431BrlohHA740608Janské Údolí
CZ0312Český Krumlov545431BrlohHA609854Janské Údolí-Kovářov
CZ0312Český Krumlov545431BrlohHA705471Jaronín
CZ0312Český Krumlov545431BrlohHA609862Jaronín-Kuklov
CZ0312Český Krumlov545431BrlohHA740624Rojšín
CZ0312Český Krumlov545449BujanovHA615706Suchdol u Bujanova
CZ0312Český Krumlov545449BujanovHA615714Zdíky
CZ0312Český Krumlov545457Černá v PošumavíHA619868Černá v Pošumaví
CZ0312Český Krumlov545457Černá v PošumavíHA619914Kyselov
CZ0312Český Krumlov545392Český KrumlovHA622931Český Krumlov
CZ0312Český Krumlov545392Český KrumlovHA623075Kladné-Dobrkovice
CZ0312Český Krumlov545392Český KrumlovHA623083Přísečná-Domoradice
CZ0312Český Krumlov545392Český KrumlovHA623059Slupenec
CZ0312Český Krumlov545392Český KrumlovHA623091Spolí-Nové Spolí
CZ0312Český Krumlov545392Český KrumlovHA623016Vyšný
CZ0312Český Krumlov536229ChlumecOA790796Chlumec
CZ0312Český Krumlov545546ChvalšinyHA655295Borová u Chvalšin
CZ0312Český Krumlov545546ChvalšinyHA655333Chvalšiny
CZ0312Český Krumlov545546ChvalšinyHA655341Střemily
CZ0312Český Krumlov545465Dolní DvořištěHA744255Cetviny
CZ0312Český Krumlov545465Dolní DvořištěHA628972Dolní Dvořiště
CZ0312Český Krumlov545465Dolní DvořištěHA629006Horní Kaliště
CZ0312Český Krumlov545465Dolní DvořištěHA628981Jenín
CZ0312Český Krumlov545465Dolní DvořištěHA744263Mikulov
CZ0312Český Krumlov545465Dolní DvořištěHA744204Mladoňov
CZ0312Český Krumlov545465Dolní DvořištěHA628999Rybník u Dolního Dvořiště
CZ0312Český Krumlov545465Dolní DvořištěHA744212Rychnov nad Malší
CZ0312Český Krumlov545465Dolní DvořištěHA744271Štědrkov
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0312Český Krumlov545465Dolní DvořištěHA744221Tichá
CZ0312Český Krumlov545465Dolní DvořištěHA629014Trojany u Dolního Dvořiště
CZ0312Český Krumlov545465Dolní DvořištěHA744247Všeměřice
CZ0312Český Krumlov545473Dolní TřebonínOA630241Dolní Svince
CZ0312Český Krumlov545473Dolní TřebonínOA630250Dolní Třebonín
CZ0312Český Krumlov545473Dolní TřebonínOA630284Prostřední Svince
CZ0312Český Krumlov545473Dolní TřebonínOA790818Štěkře
CZ0312Český Krumlov545473Dolní TřebonínOA790826Záluží nad Vltavou
CZ0312Český Krumlov545481FrymburkHA635260Frymburk
CZ0312Český Krumlov545490HolubovHA641472Holubov
CZ0312Český Krumlov545490HolubovHA641529Třísov
CZ0312Český Krumlov545520Hořice na ŠumavěHA750255Cipín
CZ0312Český Krumlov545520Hořice na ŠumavěHA645231Hořice na Šumavě
CZ0312Český Krumlov545520Hořice na ŠumavěHA645249Mýto u Hořic na Šumavě
CZ0312Český Krumlov545520Hořice na ŠumavěHA645265Šebanov
CZ0312Český Krumlov545520Hořice na ŠumavěHA645257Skláře na Šumavě
CZ0312Český Krumlov545520Hořice na ŠumavěHA645273Svíba
CZ0312Český Krumlov545520Hořice na ŠumavěHA750263Žestov
CZ0312Český Krumlov545503Horní DvořištěHA642894Český Heršlák
CZ0312Český Krumlov545503Horní DvořištěHA642908Horní Dvořiště
CZ0312Český Krumlov545511Horní PlanáHA643700Horní Planá
CZ0312Český Krumlov545511Horní PlanáHA719307Pernek
CZ0312Český Krumlov545511Horní PlanáHA643742Pestřice
CZ0312Český Krumlov545511Horní PlanáHA643734Zvonková
CZ0312Český Krumlov545554KájovHA662020Kladenské Rovné
CZ0312Český Krumlov545554KájovHA662038Kladné
CZ0312Český Krumlov545554KájovHA662046Křenov u Kájova
CZ0312Český Krumlov545554KájovHA662062Novosedly u Kájova
CZ0312Český Krumlov545562KapliceOA663140Blansko u Kaplice
CZ0312Český Krumlov545562KapliceOA663158Hradiště u KapliceHA
CZ0312Český Krumlov545562KapliceOA663069Kaplice
CZ0312Český Krumlov545562KapliceOA663166Mostky
CZ0312Český Krumlov545562KapliceOA725943Pořešín
CZ0312Český Krumlov545562KapliceOA739979Žďár u Kaplice
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0312Český Krumlov545571KřemžeHA651460Chlum u Křemže
CZ0312Český Krumlov545571KřemžeHA675768Křemže
CZ0312Český Krumlov545597Lipno nad VltavouHA684309Lipno nad Vltavou
CZ0312Český Krumlov545601LoučoviceHA687171Dvorečná
CZ0312Český Krumlov545601LoučoviceHA798916Kapličky
CZ0312Český Krumlov545601LoučoviceHA687138Loučovice
CZ0312Český Krumlov545601LoučoviceHA798924Mnichovice u Loučovic
CZ0312Český Krumlov545619MalontyHA691097Bělá u Malont
CZ0312Český Krumlov545619MalontyHA691101Bukovsko
CZ0312Český Krumlov545619MalontyHA691151Hodonice u Malont
CZ0312Český Krumlov545619MalontyHA691119Jaroměř u Malont
CZ0312Český Krumlov545619MalontyHA683639Ličov-Desky
CZ0312Český Krumlov545619MalontyHA691127Malonty
CZ0312Český Krumlov545619MalontyHA691135Meziříčí u Malont
CZ0312Český Krumlov545619MalontyHA691143Radčice u Malont
CZ0312Český Krumlov545619MalontyHA691160Rapotice u Malont
CZ0312Český Krumlov536296MalšínHA715778Běleň
CZ0312Český Krumlov536296MalšínHA687162Boršov u Loučovic
CZ0312Český Krumlov536296MalšínHA715786Horní Dlouhá
CZ0312Český Krumlov536296MalšínHA715794Horní Okolí
CZ0312Český Krumlov536296MalšínHA715760Ostrov na Šumavě
CZ0312Český Krumlov536296MalšínHA715808Šafléřov
CZ0312Český Krumlov545627MirkoviceOA695297Chabičovice
CZ0312Český Krumlov545627MirkoviceOA695301Malčice
CZ0312Český Krumlov545627MirkoviceOA695319Mirkovice
CZ0312Český Krumlov545627MirkoviceOA695335Zahrádka u Mirkovic
CZ0312Český Krumlov545627MirkoviceOA695343Žaltice
CZ0312Český Krumlov598623MojnéOA698148Mojné
CZ0312Český Krumlov598623MojnéOA698130Rájov-Černice
CZ0312Český Krumlov598623MojnéOA698156Záhorkovice
CZ0312Český Krumlov545643NetřebiceOA704024Dlouhá
CZ0312Český Krumlov545643NetřebiceOA704041Netřebice
CZ0312Český Krumlov513661Nová VesOA705497Nová Ves u Brloha
CZ0312Český Krumlov545660OmleniceHA711217Omlenice
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0312Český Krumlov545660OmleniceHA711233Stradov u Kaplice
CZ0312Český Krumlov545660OmleniceHA711241Zahrádka u Omlenic
CZ0312Český Krumlov545694Pohorská VesHA724769Dolní Přibraní
CZ0312Český Krumlov545694Pohorská VesHA724777Lužnice u Pohorské Vsi
CZ0312Český Krumlov545694Pohorská VesHA724785Pivonice u Pohorské Vsi
CZ0312Český Krumlov545694Pohorská VesHA724807Pohoří na Šumavě
CZ0312Český Krumlov545716Přední VýtoňHA635294Frydava
CZ0312Český Krumlov545716Přední VýtoňHA635316Jasánky
CZ0312Český Krumlov545716Přední VýtoňHA635286Pasečná
CZ0312Český Krumlov545716Přední VýtoňHA734390Přední Výtoň
CZ0312Český Krumlov545716Přední VýtoňHA734403Zadní Výtoň
CZ0312Český Krumlov545724PřídolíHA735914Lověšice
CZ0312Český Krumlov545724PřídolíHA735892Malčice-Osek
CZ0312Český Krumlov545724PřídolíHA735868Přídolí
CZ0312Český Krumlov545724PřídolíHA735884Spolí
CZ0312Český Krumlov545724PřídolíHA735922Všeměry
CZ0312Český Krumlov545724PřídolíHA735850Zátes
CZ0312Český Krumlov545732PřísečnáHA736147Přísečná
CZ0312Český Krumlov545767Rožmberk nad VltavouHA742732Horní Jílovice
CZ0312Český Krumlov545767Rožmberk nad VltavouHA742741Rožmberk nad Vltavou
CZ0312Český Krumlov545775Rožmitál na ŠumavěHA742759Čeřín
CZ0312Český Krumlov545775Rožmitál na ŠumavěHA742767Hněvanov
CZ0312Český Krumlov545775Rožmitál na ŠumavěHA742813Koryta u Hněvanova
CZ0312Český Krumlov545775Rožmitál na ŠumavěHA742805Rožmitál na Šumavě
CZ0312Český Krumlov545775Rožmitál na ŠumavěHA742821Zahrádka
CZ0312Český Krumlov545805SoběnovHA751677Soběnov
CZ0312Český Krumlov536245SrnínHA736155Srnín
CZ0312Český Krumlov551538StřítežHA739961Střítež u Kaplice
CZ0312Český Krumlov545813SvětlíkHA760633Dvořetín
CZ0312Český Krumlov545813SvětlíkHA760641Pasovary
CZ0312Český Krumlov545813SvětlíkHA760625Světlík
CZ0312Český Krumlov545813SvětlíkHA781274Velké Strážné
CZ0312Český Krumlov545821VelešínOA777838Chodeč
CZ0312Český Krumlov545821VelešínOA777846Mojné-Skřidla
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0312Český Krumlov545821VelešínOA777820Prostřední Svince-Holkov
CZ0312Český Krumlov545821VelešínOA777854Velešín
CZ0312Český Krumlov545830VětřníHA781193Hašlovice
CZ0312Český Krumlov545830VětřníHA781231Větřní
CZ0312Český Krumlov545830VětřníHA781240Všeměry-Zátoň
CZ0312Český Krumlov545830VětřníHA781215Záhoří u Větřní
CZ0312Český Krumlov545830VětřníHA781258Zátoňské Dvory
CZ0312Český Krumlov536300Věžovatá PláněHA793680Věžovatá Pláně
CZ0312Český Krumlov545848Vyšší BrodHA687111Bolechy
CZ0312Český Krumlov545848Vyšší BrodHA788945Dolní Drkolná
CZ0312Český Krumlov545848Vyšší BrodHA788988Herbertov
CZ0312Český Krumlov545848Vyšší BrodHA788953Hrudkov
CZ0312Český Krumlov545848Vyšší BrodHA788970Studánky u Vyššího Brodu
CZ0312Český Krumlov545848Vyšší BrodHA789003Svatomírov
CZ0312Český Krumlov545848Vyšší BrodHA788996Vyšší Brod
CZ0312Český Krumlov545864Zlatá KorunaHA793027Plešovice
CZ0312Český Krumlov545864Zlatá KorunaHA793035Rájov
CZ0312Český Krumlov545864Zlatá KorunaHA793043Zlatá Koruna
CZ0312Český Krumlov545872ZubčiceHB793698Zubčice
CZ0312Český Krumlov536237ZvíkovOA704067Chodeč-Zvíkov
CZ0313Jindřichův Hradec562548BednárecOA601349Bednárec
CZ0313Jindřichův Hradec561053BednárečekOA601357Bednáreček
CZ0313Jindřichův Hradec561711BlažejovOA605468Blažejov
CZ0313Jindřichův Hradec561711BlažejovOA605476Dvoreček
CZ0313Jindřichův Hradec561711BlažejovOA605484Malý Ratmírov
CZ0313Jindřichův Hradec561711BlažejovOA605492Mutyněves
CZ0313Jindřichův Hradec561711BlažejovOA605506Oldřiš u Blažejova
CZ0313Jindřichův Hradec562742BořetínHA608165Bořetín u Strmilova
CZ0313Jindřichův Hradec507733BřezinaOA614050Březina u Deštné
CZ0313Jindřichův Hradec509191CepOA617466Cep
CZ0313Jindřichův Hradec509116Červený HrádekOA621064Červený Hrádek u Dačic
CZ0313Jindřichův Hradec546089České VeleniceOA622711České Velenice
CZ0313Jindřichův Hradec546097Český RudolecOA623105Český Rudolec
CZ0313Jindřichův Hradec546097Český RudolecOA623113Dolní Bolíkov-Nová Ves
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0313Jindřichův Hradec546097Český RudolecOA737712Dolní RadíkovHA
CZ0313Jindřichův Hradec546097Český RudolecOA737721Horní RadíkovHA
CZ0313Jindřichův Hradec546097Český RudolecOA691755Lipnice u Markvarce
CZ0313Jindřichův Hradec546097Český RudolecOA691763Markvarec
CZ0313Jindřichův Hradec546097Český RudolecOA692301MatějovecHA
CZ0313Jindřichův Hradec546097Český RudolecOA623130StoječínHA
CZ0313Jindřichův Hradec546461Chlum u TřeboněOA651630Chlum u Třeboně
CZ0313Jindřichův Hradec546461Chlum u TřeboněOA689165Lutová
CZ0313Jindřichův Hradec546461Chlum u TřeboněOA695351Mirochov
CZ0313Jindřichův Hradec546461Chlum u TřeboněOA797171Žíteč
CZ0313Jindřichův Hradec546101ČíměřOA747017Bílá u Sedla
CZ0313Jindřichův Hradec546101ČíměřOA623865Číměř
CZ0313Jindřichův Hradec546101ČíměřOA623873Dobrá Voda u ČíměřeHA
CZ0313Jindřichův Hradec546101ČíměřOA747025Lhota u Sedla
CZ0313Jindřichův Hradec546101ČíměřOA705527Nová Ves u Sedla
CZ0313Jindřichův Hradec546101ČíměřOA623881Potočná u Číměře
CZ0313Jindřichův Hradec546101ČíměřOA747033Sedlo u Číměře
CZ0313Jindřichův Hradec546054CizkrajovOB617865Cizkrajov
CZ0313Jindřichův Hradec546054CizkrajovOB617873Dolní Bolíkov
CZ0313Jindřichův Hradec546054CizkrajovOB617881Holešice u Cizkrajova
CZ0313Jindřichův Hradec546054CizkrajovOB617890Mutná
CZ0313Jindřichův Hradec561703ČlunekHB624306Člunek
CZ0313Jindřichův Hradec561703ČlunekHB624314Kunějov
CZ0313Jindřichův Hradec561703ČlunekHB624322Lomy u Kunžaku
CZ0313Jindřichův Hradec546127DačiceOA604372Bílkov
CZ0313Jindřichův Hradec546127DačiceOA607533Borek u Dačic
CZ0313Jindřichův Hradec546127DačiceOA651788Chlumec u Dačic
CZ0313Jindřichův Hradec546127DačiceOA624403Dačice
CZ0313Jindřichův Hradec546127DačiceOA629847Dolní Němčice
CZ0313Jindřichův Hradec546127DačiceOA629855Hostkovice u Dolních Němčic
CZ0313Jindřichův Hradec546127DačiceOA651770Hradišťko u Dačic
CZ0313Jindřichův Hradec546127DačiceOA684325Lipolec
CZ0313Jindřichův Hradec546127DačiceOA691411Malý Pěčín
CZ0313Jindřichův Hradec546127DačiceOA670561Prostřední Vydří
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0313Jindřichův Hradec546127DačiceOA779695Velký Pěčín
CZ0313Jindřichův Hradec546151DeštnáOA625744Deštná u Jindřichova Hradce
CZ0313Jindřichův Hradec546151DeštnáOA684716Lipovka
CZ0313Jindřichův Hradec529753Dívčí KopyOA705292Dívčí Kopy
CZ0313Jindřichův Hradec562416DobrohošťOA604381Dobrohošť
CZ0313Jindřichův Hradec562467Dolní PěnaOA643653Dolní Pěna
CZ0313Jindřichův Hradec562602Dolní ŽďárOA630438Dolní Žďár u Lásenice
CZ0313Jindřichův Hradec562602Dolní ŽďárOA630446Horní Lhota u Lásenice
CZ0313Jindřichův Hradec562840DomanínOA630586Domanín u Třeboně
CZ0313Jindřichův Hradec507610DoňovOA631027Doňov
CZ0313Jindřichův Hradec560987DrunčeOA632686Drunče
CZ0313Jindřichův Hradec562815DunajoviceOA633828Dunajovice
CZ0313Jindřichův Hradec509141Dvory nad LužnicíOA633925Dvory nad Lužnicí
CZ0313Jindřichův Hradec562637FrahelžOA686689Frahelž
CZ0313Jindřichův Hradec562696Hadravova RosičkaOA705306Hadravova Rosička
CZ0313Jindřichův Hradec562807HalámkyOA636827Halámky
CZ0313Jindřichův Hradec562386HamrOA637017Hamr
CZ0313Jindřichův Hradec546291HatínOA637513Hatín
CZ0313Jindřichův Hradec546291HatínOA637548Stajka
CZ0313Jindřichův Hradec546305HeřmanečHA638455Heřmaneč
CZ0313Jindřichův Hradec598658Horní MeziříčkoOA643564Horní Meziříčko
CZ0313Jindřichův Hradec562785Horní NěmčiceHA643602Horní Němčice
CZ0313Jindřichův Hradec546364Horní PěnaOA643661Horní Pěna
CZ0313Jindřichův Hradec546364Horní PěnaOA643670Malíkov nad Nežárkou
CZ0313Jindřichův Hradec546381Horní RadouňHA643912Horní Radouň
CZ0313Jindřichův Hradec546381Horní RadouňHA643947Starý Bozděchov
CZ0313Jindřichův Hradec561061Horní SkrýchovOB740322Horní Skrýchov
CZ0313Jindřichův Hradec562319Horní SlatinaOA644030Horní Slatina
CZ0313Jindřichův Hradec546402HospřízOA645583Hospříz
CZ0313Jindřichův Hradec546402HospřízOA645591Hrutkov
CZ0313Jindřichův Hradec562831HrachovištěOA647632Hrachoviště u Třeboně
CZ0313Jindřichův Hradec546445HříšiceOA649074Hříšice
CZ0313Jindřichův Hradec546445HříšiceOA621072Jersice
CZ0313Jindřichův Hradec546500Jarošov nad NežárkouOA645621Hostějeves
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0313Jindřichův Hradec546500Jarošov nad NežárkouOA657573Jarošov nad Nežárkou
CZ0313Jindřichův Hradec546500Jarošov nad NežárkouOA687685Lovětín
CZ0313Jindřichův Hradec546500Jarošov nad NežárkouOA657581Matějovec nad Nežárkou
CZ0313Jindřichův Hradec546500Jarošov nad NežárkouOA645630Nekrasín
CZ0313Jindřichův Hradec546500Jarošov nad NežárkouOA645648Pejdlova Rosička
CZ0313Jindřichův Hradec546500Jarošov nad NežárkouOA792365Zdešov
CZ0313Jindřichův Hradec562769JilemHA659941Jilem
CZ0313Jindřichův Hradec545881Jindřichův HradecOA660647Buk u Jindřichova Hradce
CZ0313Jindřichův Hradec545881Jindřichův HradecOA624861Děbolín
CZ0313Jindřichův Hradec545881Jindřichův HradecOA630071Dolní Radouň
CZ0313Jindřichův Hradec545881Jindřichův HradecOA630144Dolní Skrýchov
CZ0313Jindřichův Hradec545881Jindřichův HradecOA660701Horní Žďár u Jindřichova Hradce
CZ0313Jindřichův Hradec545881Jindřichův HradecOA660523Jindřichův Hradec
CZ0313Jindřichův Hradec545881Jindřichův HradecOA624870Matná
CZ0313Jindřichův Hradec545881Jindřichův HradecOA716502Otín u Jindřichova Hradce
CZ0313Jindřichův Hradec545881Jindřichův HradecOA660698Políkno u Jindřichova Hradce
CZ0313Jindřichův Hradec545881Jindřichův HradecOA738689Radouňka
CZ0313Jindřichův Hradec562491KačlehyOA645605Kačlehy
CZ0313Jindřichův Hradec598631Kamenný MalíkovOA662852Kamenný Malíkov
CZ0313Jindřichův Hradec546542Kardašova ŘečiceOA663204Kardašova Řečice
CZ0313Jindřichův Hradec546542Kardašova ŘečiceOA663212Mnich u Kardašovy Řečice
CZ0313Jindřichův Hradec546542Kardašova ŘečiceOA663221Nítovice
CZ0313Jindřichův Hradec562688KlecOA666009Klec
CZ0313Jindřichův Hradec509108Kostelní RadouňOB670545Kostelní Radouň
CZ0313Jindřichův Hradec508357Kostelní VydříOA670553Kostelní Vydří
CZ0313Jindřichův Hradec546615KunžakHA649619Kaproun
CZ0313Jindřichův Hradec546615KunžakHA677531Kunžak
CZ0313Jindřichův Hradec546615KunžakHA677540Mosty
CZ0313Jindřichův Hradec546615KunžakHA677558Suchdol u Kunžaku
CZ0313Jindřichův Hradec546615KunžakHA776700Valtínov
CZ0313Jindřichův Hradec546623LáseniceOA679160Lásenice
CZ0313Jindřichův Hradec546666LodhéřovOA686352Lodhéřov
CZ0313Jindřichův Hradec546666LodhéřovOA686361Najdek u LodhéřovaHA
CZ0313Jindřichův Hradec546666LodhéřovOA758477Studnice u Lodhéřova
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0313Jindřichův Hradec546674Lomnice nad LužnicíOA686697Lomnice nad Lužnicí
CZ0313Jindřichův Hradec508501LužniceOA689459Lužnice
CZ0313Jindřichův Hradec546712MajdalenaOA689904Majdalena
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová BystřiceHA600075Albeř
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová BystřiceHA704962Artolec
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová BystřiceHA649597Blato u Hůrek
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová BystřiceHA705004Hradiště u Nové Bystřice
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová BystřiceHA649601Hůrky
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová BystřiceHA665461Klášter
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová BystřiceHA649627Klenová u Hůrek
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová BystřiceHA665479Konrac
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová BystřiceHA798622Mnich u Nové Bystřice
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová BystřiceHA704971Nová Bystřice
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová BystřiceHA708046Nový Vojířov
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová BystřiceHA649635Senotín
CZ0313Jindřichův Hradec546798Nová BystřiceHA754587Skalka u Nové Bystřice
CZ0313Jindřichův Hradec562734Nová OlešnáOA756954Nová Olešná
CZ0313Jindřichův Hradec546801Nová VčelniceOA705322Nová Včelnice
CZ0313Jindřichův Hradec562360Nová Ves nad LužnicíOA705730Krabonoš
CZ0313Jindřichův Hradec562360Nová Ves nad LužnicíOA705756Nová Ves nad Lužnicí
CZ0313Jindřichův Hradec546844Novosedly nad NežárkouOA706981Kolence
CZ0313Jindřichův Hradec546844Novosedly nad NežárkouOA706990Mláka
CZ0313Jindřichův Hradec546844Novosedly nad NežárkouOA707007Novosedly nad Nežárkou
CZ0313Jindřichův Hradec562475Okrouhlá RadouňOA643939Okrouhlá Radouň
CZ0313Jindřichův Hradec507717PečOA718718Lidéřovice
CZ0313Jindřichův Hradec507717PečOA718726Peč
CZ0313Jindřichův Hradec507717PečOA718734Urbaneč
CZ0313Jindřichův Hradec546917PísečnéOB655023Chvaletín
CZ0313Jindřichův Hradec546917PísečnéOB691704Marketa
CZ0313Jindřichův Hradec546917PísečnéOB691712Modletice
CZ0313Jindřichův Hradec546917PísečnéOB720712Nové Sady u Písečného
CZ0313Jindřichův Hradec546917PísečnéOB720721Písečné u Slavonic
CZ0313Jindřichův Hradec546917PísečnéOB749974Slavětín u Slavonic
CZ0313Jindřichův Hradec546917PísečnéOB655031Václavov u Chvaletína
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0313Jindřichův Hradec561070PístinaOA720992Pístina
CZ0313Jindřichův Hradec509078PlavskoOA721565Plavsko
CZ0313Jindřichův Hradec507628PlešeOA721697Pleše
CZ0313Jindřichův Hradec546968Pluhův ŽďárOA661481Jižná
CZ0313Jindřichův Hradec546968Pluhův ŽďárOA666092Klenov
CZ0313Jindřichův Hradec546968Pluhův ŽďárOA721948Mostečný
CZ0313Jindřichův Hradec546968Pluhův ŽďárOA721492Plasná
CZ0313Jindřichův Hradec546968Pluhův ŽďárOA721956Pluhův Žďár
CZ0313Jindřichův Hradec546968Pluhův ŽďárOA724921Pohoří u Kardašovy Řečice
CZ0313Jindřichův Hradec546968Pluhův ŽďárOA746029Samosoly
CZ0313Jindřichův Hradec562459PolštěOA637530Polště
CZ0313Jindřichův Hradec562670PonědražOA725617Ponědraž
CZ0313Jindřichův Hradec562653PonědrážkaOA725625Ponědrážka
CZ0313Jindřichův Hradec546992PopelínHA643629Horní Olešná
CZ0313Jindřichův Hradec546992PopelínHA725722Popelín
CZ0313Jindřichův Hradec561088PříbrazOA735663Příbraz
CZ0313Jindřichův Hradec547069RapšachOA798614Nová Ves u Klikova
CZ0313Jindřichův Hradec547069RapšachOA739375Rapšach
CZ0313Jindřichův Hradec507784RatibořOA739758Ratiboř u Jindřichova Hradce
CZ0313Jindřichův Hradec547085RodvínovOA740331Jindřiš
CZ0313Jindřichův Hradec547085RodvínovOA740349Rodvínov
CZ0313Jindřichův Hradec508004RosečOA741183Roseč
CZ0313Jindřichův Hradec560995RosičkaOA741353Rosička u Deštné
CZ0313Jindřichův Hradec547166SlavoniceOA798827Dolní Bolíkov-Rubašov
CZ0313Jindřichův Hradec547166SlavoniceOA750336Kadolec u SlavonicHA
CZ0313Jindřichův Hradec547166SlavoniceOA798525Léštnice
CZ0313Jindřichův Hradec547166SlavoniceOA750344Maříž
CZ0313Jindřichův Hradec547166SlavoniceOA750352Mutišov
CZ0313Jindřichův Hradec547166SlavoniceOA750361Slavonice
CZ0313Jindřichův Hradec547166SlavoniceOA753459StálkovHA
CZ0313Jindřichův Hradec547166SlavoniceOA750379Vlastkovec
CZ0313Jindřichův Hradec561045SmržovOA686701Smržov u Lomnice nad Lužnicí
CZ0313Jindřichův Hradec562378StaňkovOA753548Staňkov
CZ0313Jindřichův Hradec547204Staré HobzíOA706116Nové Dvory
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0313Jindřichův Hradec547204Staré HobzíOA754315Nové Hobzí
CZ0313Jindřichův Hradec547204Staré HobzíOA754323Staré Hobzí
CZ0313Jindřichův Hradec547204Staré HobzíOA784184Vnorovice
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod LandštejnemHB798533Dětřiš
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod LandštejnemHB754552Dobrotín
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod LandštejnemHB798541Košlák
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod LandštejnemHB798550Košťál kov
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod LandštejnemHB798568Kuní pod Landštejnem
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod LandštejnemHB777404Návary
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod LandštejnemHB798576Pernárec
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod LandštejnemHB754561Podlesí pod Landštejnem
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod LandštejnemHB754579Pomezí pod Landštejnem
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod LandštejnemHB798584Rajchéřov
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod LandštejnemHB798592Romava
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod LandštejnemHB798606Staré Hutě u Veclova
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod LandštejnemHB754595Staré Město pod Landštejnem
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod LandštejnemHB777412Veclov
CZ0313Jindřichův Hradec547212Staré Město pod LandštejnemHB754609Vitíněves
CZ0313Jindřichův Hradec547221Stráž nad NežárkouOA629456Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou
CZ0313Jindřichův Hradec547221Stráž nad NežárkouOA629464Dvorce u Stráže nad Nežárkou
CZ0313Jindřichův Hradec547221Stráž nad NežárkouOA756377Stráž nad Nežárkou
CZ0313Jindřichův Hradec547247StříbřecOA683221Libořezy
CZ0313Jindřichův Hradec547247StříbřecOA697583Mníšek
CZ0313Jindřichův Hradec547247StříbřecOA757853Stříbřec
CZ0313Jindřichův Hradec508152StřížoviceOA758094Budkov u Střížovic
CZ0313Jindřichův Hradec508152StřížoviceOA758108Střížovice u Kunžaku
CZ0313Jindřichův Hradec508152StřížoviceOA758116Vlčice u Střížovic
CZ0313Jindřichův Hradec547239StrmilovOA621650Česká Olešná
CZ0313Jindřichův Hradec547239StrmilovOA756946Leština u StrmilovaHA
CZ0313Jindřichův Hradec547239StrmilovOA691402Malý Jeníkov
CZ0313Jindřichův Hradec547239StrmilovOA717509PalupínHA
CZ0313Jindřichův Hradec547239StrmilovOA756962Strmilov
CZ0313Jindřichův Hradec547263StudenáHA630683Domašín u Studené
CZ0313Jindřichův Hradec547263StudenáHA642452Horní Bolíkov
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0313Jindřichův Hradec547263StudenáHA643815Horní Pole
CZ0313Jindřichův Hradec547263StudenáHA638463Maršov u Heřmanče
CZ0313Jindřichův Hradec547263StudenáHA711071Olšany u Dačic
CZ0313Jindřichův Hradec547263StudenáHA748714Skrýchov
CZ0313Jindřichův Hradec547263StudenáHA758191Studená
CZ0313Jindřichův Hradec547263StudenáHA759562Sumrakov
CZ0313Jindřichův Hradec547263StudenáHA760404Světlá pod Javořicí
CZ0313Jindřichův Hradec547263StudenáHA779601Velký Jeníkov
CZ0313Jindřichův Hradec547280Suchdol nad LužnicíOA607266Bor
CZ0313Jindřichův Hradec547280Suchdol nad LužnicíOA648060Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí
CZ0313Jindřichův Hradec547280Suchdol nad LužnicíOA666262Klikov
CZ0313Jindřichův Hradec547280Suchdol nad LužnicíOA759147Suchdol nad Lužnicí
CZ0313Jindřichův Hradec547280Suchdol nad LužnicíOA771937Tušť
CZ0313Jindřichův Hradec561029SvětceOA760323Světce
CZ0313Jindřichův Hradec547336TřeboňOA609421Branná
CZ0313Jindřichův Hradec547336TřeboňOA615021Břilice
CZ0313Jindřichův Hradec547336TřeboňOA753742Holičky u Staré Hlíny
CZ0313Jindřichův Hradec547336TřeboňOA735060Přeseka
CZ0313Jindřichův Hradec547336TřeboňOA753726Stará Hlína
CZ0313Jindřichův Hradec547336TřeboňOA770230Třeboň
CZ0313Jindřichův Hradec507644ÚjezdecOB721701Újezdec u Kardašovy Řečice
CZ0313Jindřichův Hradec562599Velký RatmírovOA779709Velký Ratmírov
CZ0313Jindřichův Hradec561037VícemilOB781479Vícemil
CZ0313Jindřichův Hradec507652VišňováOA721719Višňová u Kardašovy Řečice
CZ0313Jindřichův Hradec598640VlčetínecOB705331Vlčetínec
CZ0313Jindřichův Hradec547441VolfířovOA609021BrandlínHA
CZ0313Jindřichův Hradec547441VolfířovOA738069Radlice u Volfířova
CZ0313Jindřichův Hradec547441VolfířovOA744816Řečice
CZ0313Jindřichův Hradec547441VolfířovOA784915Šach
CZ0313Jindřichův Hradec547441VolfířovOA778516Velká Lhota u DačicHA
CZ0313Jindřichův Hradec547441VolfířovOA784923Volfířov
CZ0313Jindřichův Hradec562629VydřiOA787531Vydři
CZ0313Jindřichův Hradec508683ZáblatíOA725633Záblatí u Ponědraže
CZ0313Jindřichův Hradec507695ZáhoříOA721727Záhoří
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0313Jindřichův Hradec547468ZahrádkyHA790231Horní Dvorce
CZ0313Jindřichův Hradec547468ZahrádkyHA790249Zahrádky
CZ0313Jindřichův Hradec529761ŽďárOB705357Malá Rosička
CZ0313Jindřichův Hradec529761ŽďárOB705349Žďár u Nové Včelnice
CZ0314Písek549258Albrechtice nad Vltavou600229Albrechtice nad VltavouOA
CZ0314Písek549266BernarticeOB602663Bernartice u Milevska
CZ0314Písek549266BernarticeOB602671Bilinka
CZ0314Písek549266BernarticeOB602680Bojenice
CZ0314Písek549266BernarticeOB791407Jestřebice
CZ0314Písek549266BernarticeOB791415Kolišov
CZ0314Písek549266BernarticeOB760064Rakov u Svatkovic
CZ0314Písek549266BernarticeOB791431Srlín
CZ0314Písek549266BernarticeOB760072Svatkovice
CZ0314Písek549266BernarticeOB602698Zběšice
CZ0314Písek562122BoudyOB695483Boudy
CZ0314Písek549291BožeticeOA608840Božetice
CZ0314Písek549291BožeticeOA608858Radihošť
CZ0314Písek549304BrániceOB609307Branice
CZ0314Písek549321CerhoniceOA617571Cerhonice
CZ0314Písek549452ChyškyHA739766Branišovice u Ratiboře
CZ0314Písek549452ChyškyHA655635Chyšky
CZ0314Písek549452ChyškyHA704831Květuš
CZ0314Písek549452ChyškyHA655643Mezný
CZ0314Písek549452ChyškyHA704849Nosetín
CZ0314Písek549452ChyškyHA655660Podchýšská Lhota
CZ0314Písek549452ChyškyHA739791Ratiboř
CZ0314Písek549452ChyškyHA655678Rohozov
CZ0314Písek549347ČížováOB624152Borečnice
CZ0314Písek549347ČížováOB624161Bošovice u Čížové
CZ0314Písek549347ČížováOB624187Krašovice u Čížové
CZ0314Písek549347ČížováOB624195Nová Ves u Čížové
CZ0314Písek549347ČížováOB767743Topělec
CZ0314Písek549347ČížováOB624209Zlivice
CZ0314Písek549363DobevOB626911Nepodřice
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0314Písek549363DobevOB626902Oldřichov u Písku
CZ0314Písek549363DobevOB626881Stará Dobev
CZ0314Písek562301Dolní NovosedlyOA790001Chrastiny
CZ0314Písek562301Dolní NovosedlyOA789968Dolní Novosedly
CZ0314Písek549380DrhovleOA632406Brloh u Drhovle
CZ0314Písek549380DrhovleOA632414Drhovle
CZ0314Písek549380DrhovleOA632457Mladotice u Drhovle
CZ0314Písek549380DrhovleOA632473Pamětice u Drhovle
CZ0314Písek549410HrazanyOA647918Dobrošov u Hrazan
CZ0314Písek549410HrazanyOA647926Hrazánky
CZ0314Písek549410HrazanyOA647934Hrazany
CZ0314Písek549410HrazanyOA647942Klisinec
CZ0314Písek549428HrejkoviceOA648094Hrejkovice
CZ0314Písek549428HrejkoviceOA704571Níkovice
CZ0314Písek549428HrejkoviceOA718831Pechova Lhota
CZ0314Písek549479JetěticeOB659185Jetětice
CZ0314Písek562084JickoviceOA676900Jickovice
CZ0314Písek549487KestřanyOB664839Lhota u Kestřan
CZ0314Písek549487KestřanyOB664821Staré Kestřany
CZ0314Písek549487KestřanyOB664847Zátaví
CZ0314Písek549509Kostelec nad VltavouOA670201Kostelec nad Vltavou
CZ0314Písek549509Kostelec nad VltavouOA670227Přílepov
CZ0314Písek549509Kostelec nad VltavouOA670235Sobědraž
CZ0314Písek549509Kostelec nad VltavouOA670251Zahrádka u Kovářova
CZ0314Písek549517KovářovOA671398Březí u Kovářova
CZ0314Písek549517KovářovOA789852Chrást u Zahořan
CZ0314Písek549517KovářovOA671363Dobrá Voda u Kovářova
CZ0314Písek549517KovářovOA671380Kovářov
CZ0314Písek549517KovářovOA789895Předbořice u Zahořan
CZ0314Písek549517KovářovOA671401Radvánov
CZ0314Písek549517KovářovOA671428Vepice
CZ0314Písek549517KovářovOA670243Vesec
CZ0314Písek549517KovářovOA671436Vladyčín
CZ0314Písek549517KovářovOA789909Zahořany
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0314Písek549517KovářovOA789917Žebrákov u Zahořan
CZ0314Písek561550KožlíOA712230Kožlí u Orlíka
CZ0314Písek549525Králova Lhota672581Králova LhotaS
CZ0314Písek562181Kře noviceOB724343Křenovice
CZ0314Písek509752KřižanovOA609315Křižanov u Branic
CZ0314Písek549541KučeřOB676918Kučeř
CZ0314Písek598801KvětovOB678317Květov
CZ0314Písek598801KvětovOB678325Vůsí
CZ0314Písek549568Lety680788ŠerkovOA
CZ0314Písek549576MilevskoOA626732Dmýštice
CZ0314Písek549576MilevskoOA626741Klisín
CZ0314Písek549576MilevskoOA694673Milevsko
CZ0314Písek549576MilevskoOA626759Něžovice
CZ0314Písek549576MilevskoOA694762Rukáveč
CZ0314Písek549576MilevskoOA778168Velká u Milevska
CZ0314Písek562149MiniceOB696188Minice u Mišovic
CZ0314Písek549584MiroticeOA756822Bořice u Mirotic
CZ0314Písek549584MiroticeOA756831Jarotice
CZ0314Písek549584MiroticeOA695491Lučkovice
CZ0314Písek549584MiroticeOA695505Mirotice
CZ0314Písek549584MiroticeOA617601Radobytce
CZ0314Písek549584MiroticeOA756849Stráž u Mirotic
CZ0314Písek549584MiroticeOA756857Strážovice u Mirotic
CZ0314Písek549592MiroviceOB606898Boješice
CZ0314Písek549592MiroviceOB696170Kakovice
CZ0314Písek549592MiroviceOB695726Mirovice
CZ0314Písek549592MiroviceOB606901Ohař
CZ0314Písek549592MiroviceOB721875Plíškovice
CZ0314Písek549592MiroviceOB721883Ráztely
CZ0314Písek549592MiroviceOB767883Touškov
CZ0314Písek549606MišoviceOA696196Mišovice
CZ0314Písek549606MišoviceOA696200Pohoří u Mirovic
CZ0314Písek549606MišoviceOA761621Svučice
CZ0314Písek549614MyslínOA700631Myslín
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0314Písek529877OkrouhláOB609323Okrouhlá u Branic
CZ0314Písek598828OsekOA712884Osek u Milevska
CZ0314Písek549711OstrovecOB716120Dědovice
CZ0314Písek549711OstrovecOB716138Dolní Ostrovec
CZ0314Písek549711OstrovecOB716146Horní Ostrovec
CZ0314Písek562254PasekyOA765007Paseky u Písku
CZ0314Písek549240PísekOA720909Hradiště u Písku
CZ0314Písek549240PísekOA747220Nový Dvůr u Písku
CZ0314Písek549240PísekOA720755Písek
CZ0314Písek549240PísekOA747238Semice u Písku
CZ0314Písek549240PísekOA751235Smrkovice
CZ0314Písek549754Podolí IOB724360Podolí I
CZ0314Písek561517PřeborovOA734128Přeborov
CZ0314Písek509621PředoticeOA724408Kožlí u Čížové
CZ0314Písek509621PředoticeOA724416Křešice u Čížové
CZ0314Písek509621PředoticeOA724424Malčice u Mirotic
CZ0314Písek509621PředoticeOA724432Podolí II
CZ0314Písek509621PředoticeOA724459Šamonice
CZ0314Písek509621PředoticeOA724441Soběšice u Předotic
CZ0314Písek509621PředoticeOA724467Třebkov
CZ0314Písek549797PřeštěniceOA735213Držkrajov
CZ0314Písek549797PřeštěniceOA735230Přeštěnice
CZ0314Písek549797PřeštěniceOA735248Týnice
CZ0314Písek549771Protivín674303Krč u ProtivínaOA
CZ0314Písek549771Protivín700771MaleticeOA
CZ0314Písek549771Protivín674311Těšínov u ProtivínaOA
CZ0314Písek549801PutimOB736970Putim
CZ0314Písek549843SepekovOA747599Líšnice u Sepekova
CZ0314Písek549843SepekovOA747602Sepekov
CZ0314Písek549843SepekovOA747611Zálší u Sepekova
CZ0314Písek549860Slabčice749281SlabčiceOA
CZ0314Písek549878Smetanova LhotaOB750867Smetanova Lhota
CZ0314Písek529885StehloviceOA609331Stehlovice
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0314Písek549932TálínOB765015Tálín
CZ0314Písek562271TemešvárOA656666Temešvár
CZ0314Písek549975VeselíčkoOB780821Bilina
CZ0314Písek549975VeselíčkoOB780839Veselíčko u Milevska
CZ0314Písek598852VlksiceOA784168Střítež u Milevska
CZ0314Písek598852VlksiceOA784176Vlksice
CZ0314Písek562289VojníkovOB786136Držov
CZ0314Písek562289VojníkovOB786144Louka nad Otavou
CZ0314Písek562289VojníkovOB786152Vojníkov
CZ0314Písek549991VrážOA785733Vráž u Písku
CZ0314Písek550001VrcoviceOA786161Vrcovice
CZ0314Písek550027ZáhoříOB789992Horní Záhoří u Písku
CZ0314Písek550027ZáhoříOB656640Jamný
CZ0314Písek550027ZáhoříOB656658Kašina Hora
CZ0314Písek550027ZáhoříOB790028Svatonice
CZ0314Písek550035ZbelítovOA791385Zbelítov
CZ0314Písek550043ZběšičkyOB791393Hanov
CZ0314Písek550043ZběšičkyOB791423Popovec u Zběšiček
CZ0314Písek550043ZběšičkyOB791440Zběšičky
CZ0314Písek598861ŽďárOB795097Nová Ves u Protivína
CZ0314Písek598861ŽďárOB795101Žďár u Protivína
CZ0314Písek550060ZhořOA792837Blehov
CZ0314Písek550060ZhořOA792870Březí u Milevska
CZ0314Písek550060ZhořOA792845Osletín
CZ0314Písek550060ZhořOA792861Zhoř u Milevska
CZ0314Písek562165Zvíkovské PodhradíOA793981Zvíkovské Podhradí
CZ0315Prachatice537241BabiceOB655244Babice u Netolic
CZ0315Prachatice537241BabiceOB655279Zvěřetice
CZ0315Prachatice550116BohumiliceHA606375Bohumilice v Čechách
CZ0315Prachatice537527BohuniceOA772054Bohunice u Tvrzic
CZ0315Prachatice545902Borová LadaHA707899Borová Lada
CZ0315Prachatice545902Borová LadaHA707953Černá Lada
CZ0315Prachatice545902Borová LadaHA707961Knížecí Pláně
CZ0315Prachatice545902Borová LadaHA707911Nový Svět u Borových Lad
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0315Prachatice545902Borová LadaHA707929Paseka u Borových Lad
CZ0315Prachatice545902Borová LadaHA707945Šindlov
CZ0315Prachatice545902Borová LadaHA707937Svinná Lada
CZ0315Prachatice545902Borová LadaHA707970Zahrádky u Borových Lad
CZ0315Prachatice550124BošiceHA608513Bošice
CZ0315Prachatice550124BošiceHA608530Budilov
CZ0315Prachatice550124BošiceHA608548Hradčany u Čkyně
CZ0315Prachatice561576BudkovOA615579Budkov u Husince
CZ0315Prachatice537519BukHA764167Buk pod Boubínem
CZ0315Prachatice537519BukHA764213Včelná pod Boubínem
CZ0315Prachatice537519BukHA764221Vyšovatka
CZ0315Prachatice550159BušanoviceHA616273Bušanovice
CZ0315Prachatice550159BušanoviceHA616281Dolní Nakvasovice
CZ0315Prachatice550159BušanoviceHA616290Horní Nakvasovice
CZ0315Prachatice550248ChlumanyOA651702Chlumany
CZ0315Prachatice550264ChrobolyHA654141Chroboly
CZ0315Prachatice550264ChrobolyHA654213Lažíšťko
CZ0315Prachatice550264ChrobolyHA654159Leptač
CZ0315Prachatice550264ChrobolyHA654175Ovesné
CZ0315Prachatice550264ChrobolyHA654191Rohanov u Prachatic
CZ0315Prachatice550264ChrobolyHA654205Záhoří u Chrobol
CZ0315Prachatice537420ChvaloviceOB655252Chvalovice u Netolic
CZ0315Prachatice550167ČkyněHA624217Čkyně
CZ0315Prachatice550167ČkyněHA624225Dolany u Čkyně
CZ0315Prachatice550167ČkyněHA624241Horosedly u Čkyně
CZ0315Prachatice550167ČkyněHA624268Onšovice u Čkyně
CZ0315Prachatice550167ČkyněHA624276Předenice u Čkyně
CZ0315Prachatice550167ČkyněHA624284Spůle u Čkyně
CZ0315Prachatice537187DrslaviceHA679551Švihov u Lažišť
CZ0315Prachatice550183DubOA633186Borčice
CZ0315Prachatice550183DubOA633194Dub u Prachatic
CZ0315Prachatice550183DubOA633208Dubská Lhota
CZ0315Prachatice550183DubOA633216Dvorec u Dubu
CZ0315Prachatice550183DubOA633224Javornice u Dubu
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0315Prachatice537144DvoryHA679518Dvory u Lažišť
CZ0315Prachatice550205Horní VltaviceHA644633Březová Lada
CZ0315Prachatice550205Horní VltaviceHA644595Horní Vltavice
CZ0315Prachatice550205Horní VltaviceHA644641Polka
CZ0315Prachatice550205Horní VltaviceHA644625Račí
CZ0315Prachatice550205Horní VltaviceHA644650Slatina u Horní Vltavice
CZ0315Prachatice550205Horní VltaviceHA644668Žlíbky
CZ0315Prachatice550221HracholuskyOA647608Hracholusky u Prachatic
CZ0315Prachatice550221HracholuskyOA647616Obora u Hracholusk
CZ0315Prachatice550221HracholuskyOA797251Vrbice u ŽitnéHA
CZ0315Prachatice550221HracholuskyOA797260Žitná u Netolic
CZ0315Prachatice550230HusinecOA649694HoroutyHA
CZ0315Prachatice550230HusinecOA649708Husinec
CZ0315Prachatice550230HusinecOA649716Výrov u Husince
CZ0315Prachatice537136KratušínHA679526Chlístov u Lažišť
CZ0315Prachatice537136KratušínHA679534Kratušín
CZ0315Prachatice561673KřišťanovHA676331Křišťanov
CZ0315Prachatice550329KtišHA676772Dobročkov
CZ0315Prachatice550329KtišHA676837Křížovice u Ktiše
CZ0315Prachatice550329KtišHA676781Ktiš
CZ0315Prachatice550329KtišHA676802Smědeč
CZ0315Prachatice563978Kubova HuťHA644609Kubova Huť
CZ0315Prachatice550337KvildaHA678368Bučina u Kvildy
CZ0315Prachatice550337KvildaHA678350Kvilda
CZ0315Prachatice550345LažištěHA679542Lažiště
CZ0315Prachatice561649LčoviceHA624250Lčovice
CZ0315Prachatice550353LenoraHA679933Houžná
CZ0315Prachatice550353LenoraHA679950Lenora
CZ0315Prachatice550353LenoraHA679976Vlčí Jámy
CZ0315Prachatice550361LheniceOA642959Dolní Chrášťany
CZ0315Prachatice550361LheniceOA769339Hoříkovice
CZ0315Prachatice550361LheniceOA642967Horní Chrášťany
CZ0315Prachatice550361LheniceOA680877Hrbov u Lhenic
CZ0315Prachatice550361LheniceOA680885Lhenice
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0315Prachatice550361LheniceOA769347Třebanice
CZ0315Prachatice550361LheniceOA680893Třešňový ÚjezdecHA
CZ0315Prachatice550361LheniceOA680907VadkovHA
CZ0315Prachatice550361LheniceOA680915Vodice u Lhenic
CZ0315Prachatice537071LipoviceOA633241Lipovice
CZ0315Prachatice537322LužiceOB655261Lužice u Netolic
CZ0315Prachatice550426MičoviceHA693928Frantoly
CZ0315Prachatice550426MičoviceHA693936Jáma
CZ0315Prachatice550426MičoviceHA693944Klenovice u Mičovic
CZ0315Prachatice550426MičoviceHA693952Mičovice
CZ0315Prachatice550426MičoviceHA693961Ratiborova Lhota
CZ0315Prachatice550434NebahovyHA701688Jelemek
CZ0315Prachatice550434NebahovyHA672637Kralovice
CZ0315Prachatice550434NebahovyHA701696Lažíšťka
CZ0315Prachatice550434NebahovyHA701700Nebahovy
CZ0315Prachatice550434NebahovyHA792284Zdenice
CZ0315Prachatice550442NetoliceOB703940Netolice
CZ0315Prachatice529893NicovHA753432Milov
CZ0315Prachatice529893NicovHA753343Nicov
CZ0315Prachatice529893NicovHA753360Řetenice u Stach
CZ0315Prachatice529893NicovHA753394Studenec u Stach
CZ0315Prachatice550451Nová PecHA705225Nová Pec
CZ0315Prachatice550451Nová PecHA796379Pěkná
CZ0315Prachatice561568Nové HutěHA707902Nové Hutě
CZ0315Prachatice537543PěčnovHA651711Pěčnov
CZ0315Prachatice550094PrachaticeHA732737Kahov
CZ0315Prachatice550094PrachaticeHA682888Libínské Sedlo
CZ0315Prachatice550094PrachaticeHA732745Oseky
CZ0315Prachatice550094PrachaticeHA682896Perlovice
CZ0315Prachatice550094PrachaticeHA732630Prachatice
CZ0315Prachatice550094PrachaticeHA732753Stádla
CZ0315Prachatice550094PrachaticeHA732711Staré Prachatice
CZ0315Prachatice550094PrachaticeHA732761Volovice
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0315Prachatice550485RadhosticeHA737615Libotyně
CZ0315Prachatice550485RadhosticeHA737623Lštění u Radhostic
CZ0315Prachatice550485RadhosticeHA737631Radhostice
CZ0315Prachatice550515StachyHA792543Jaroškov
CZ0315Prachatice550515StachyHA753386Stachy
CZ0315Prachatice550515StachyHA753416Úbislav
CZ0315Prachatice550523StožecHA755664České Žleby
CZ0315Prachatice550523StožecHA755702Horní Cazov
CZ0315Prachatice550523StožecHA755711Radvanovice
CZ0315Prachatice550523StožecHA755699Stožec
CZ0315Prachatice550531StrážnýHA798509Dolní Cazov
CZ0315Prachatice550531StrážnýHA756695Dolní Světlé Hory
CZ0315Prachatice550531StrážnýHA756661Hliniště
CZ0315Prachatice550531StrážnýHA756709Horní Světlé Hory
CZ0315Prachatice550531StrážnýHA756679Řasnice
CZ0315Prachatice550531StrážnýHA756717Silnice
CZ0315Prachatice550531StrážnýHA756725Stodůlky u Strážného
CZ0315Prachatice550531StrážnýHA756687Strážný
CZ0315Prachatice550540Strunkovice nad BlanicíOA757110Protivec
CZ0315Prachatice550540Strunkovice nad BlanicíOA757144Šipoun
CZ0315Prachatice550540Strunkovice nad BlanicíOA757128Strunkovice nad Blanicí
CZ0315Prachatice550540Strunkovice nad BlanicíOA757136Svojnice
CZ0315Prachatice550540Strunkovice nad BlanicíOA779512Velký Bor u Strunkovic
CZ0315Prachatice550540Strunkovice nad BlanicíOA757152Žíchovec
CZ0315Prachatice550574Šumavské HošticeHA764175Kosmo
CZ0315Prachatice550574Šumavské HošticeHA764205Šumavské Hoštice
CZ0315Prachatice550574Šumavské HošticeHA794678Vojslavice u Žárovné
CZ0315Prachatice550558Svatá MaříHA763900Smrčná u Čkyně
CZ0315Prachatice550558Svatá MaříHA763918Štítkov
CZ0315Prachatice550558Svatá MaříHA759970Svatá Maří
CZ0315Prachatice550558Svatá MaříHA759988Trhonín
CZ0315Prachatice550582TěšoviceOA766836Běleč u Těšovic
CZ0315Prachatice550582TěšoviceOA766852Těšovice u Prachatic
CZ0315Prachatice550604TvrziceOA772062Tvrzice
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0315Prachatice537535ÚjezdecOA772071Újezdec u Tvrzic
CZ0315Prachatice550621VacovHA602515Benešova Hora
CZ0315Prachatice550621VacovHA602523Čábuze
CZ0315Prachatice550621VacovHA657841Javorník u Stach
CZ0315Prachatice550621VacovHA681024Lhota nad Rohanovem
CZ0315Prachatice550621VacovHA776068Miřetice u Vacova
CZ0315Prachatice550621VacovHA776076Mladíkov
CZ0315Prachatice550621VacovHA794562Nespice
CZ0315Prachatice550621VacovHA734179Přečín
CZ0315Prachatice550621VacovHA740357Rohanov
CZ0315Prachatice550621VacovHA776092Vacov
CZ0315Prachatice550621VacovHA776106Vlkonice u Vacova
CZ0315Prachatice550621VacovHA794589Žár u Čkyně
CZ0315Prachatice550647VimperkHA665525Arnoštka
CZ0315Prachatice550647VimperkHA608602Bořanovice u Vimperka
CZ0315Prachatice550647VimperkHA608611Boubská
CZ0315Prachatice550647VimperkHA646466Hrabice
CZ0315Prachatice550647VimperkHA665592Huťský Dvůr
CZ0315Prachatice550647VimperkHA665533Klášterec u Vimperka
CZ0315Prachatice550647VimperkHA665541Korkusova Huť
CZ0315Prachatice550647VimperkHA646482Křesanov
CZ0315Prachatice550647VimperkHA665550Lipka u Vimperka
CZ0315Prachatice550647VimperkHA665568Michlova Huť
CZ0315Prachatice550647VimperkHA608629Pravětín
CZ0315Prachatice550647VimperkHA665576Skláře u Vimperka
CZ0315Prachatice550647VimperkHA665584Solná Lhota
CZ0315Prachatice550647VimperkHA608637Veselka u Vimperka
CZ0315Prachatice550647VimperkHA782084Vimperk
CZ0315Prachatice550647VimperkHA782149Výškovice u Vimperka
CZ0315Prachatice550655VitějoviceHB782670Vitějovice
CZ0315Prachatice550663Vlachovo BřezíHA652326Chocholatá Lhota
CZ0315Prachatice550663Vlachovo BřezíHA629294Dachov
CZ0315Prachatice550663Vlachovo BřezíHA629308Dolní Kožlí
CZ0315Prachatice550663Vlachovo BřezíHA629316Horní Kožlí
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0315Prachatice550663Vlachovo BřezíHA629324Mojkov
CZ0315Prachatice550663Vlachovo BřezíHA773328Uhřice u Vlachova Březí
CZ0315Prachatice550663Vlachovo BřezíHA783293Vlachovo Březí
CZ0315Prachatice550671VolaryHA784681Chlum u Volar
CZ0315Prachatice550671VolaryHA784745Cudrovice
CZ0315Prachatice550671VolaryHA784753Horní Sněžná
CZ0315Prachatice550671VolaryHA784699Krejčovice
CZ0315Prachatice550671VolaryHA784702Milešice
CZ0315Prachatice550671VolaryHA784711Mlynářovice u Volar
CZ0315Prachatice550671VolaryHA784737Volary
CZ0315Prachatice529915VrbiceHA776114Vrbice u Vacova
CZ0315Prachatice550680ZáblatíHA789101Albrechtovice
CZ0315Prachatice550680ZáblatíHA789127Hlásná Lhota
CZ0315Prachatice550680ZáblatíHA789135Horní Záblatí
CZ0315Prachatice550680ZáblatíHA789143Křišťanovice u Záblatí
CZ0315Prachatice550680ZáblatíHA789194Petrovice u Záblatí
CZ0315Prachatice550680ZáblatíHA789151Řepešín
CZ0315Prachatice550680ZáblatíHA789160Saladín
CZ0315Prachatice550680ZáblatíHA789178Záblatí u Prachatic
CZ0315Prachatice550680ZáblatíHA789186Zvěřenice
CZ0315Prachatice537195ZábrdíHA679569Zábrdí u Lažišť
CZ0315Prachatice550698ZálezlyHA747637Setěchovice
CZ0315Prachatice550698ZálezlyHA790656Zálezly u Čkyně
CZ0315Prachatice529923ŽárovnáHA794686Žárovná
CZ0315Prachatice550701ZbytinyHA792144Koryto
CZ0315Prachatice550701ZbytinyHA792152Skříněřov
CZ0315Prachatice550701ZbytinyHA792161Spálenec
CZ0315Prachatice550701ZbytinyHA682900Sviňovice
CZ0315Prachatice550701ZbytinyHA792179Zbytiny
CZ0315Prachatice550728ZdíkovHA792527Branišov u Zdíkovce
CZ0315Prachatice550728ZdíkovHA792535Hodonín u Zdíkovce
CZ0315Prachatice550728ZdíkovHA792454Masákova Lhota
CZ0315Prachatice550728ZdíkovHA792471Putkov
CZ0315Prachatice550728ZdíkovHA792489Račov
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0315Prachatice550728ZdíkovHA792501Zdíkov
CZ0315Prachatice550728ZdíkovHA792551Zdíkovec
CZ0315Prachatice550728ZdíkovHA792519Žírec
CZ0315Prachatice550761ŽelnavaHA796395Želnava
CZ0315Prachatice537209ŽernoviceHA701718Žernovice
CZ0316Strakonice550809BavorovOA601179Bavorov
CZ0316Strakonice550809BavorovOA636657Blanice
CZ0316Strakonice550809BavorovOA623776Čichtice
CZ0316Strakonice550809BavorovOA760862Svinětice
CZ0316Strakonice550809BavorovOA601195Tourov
CZ0316Strakonice550809BavorovOA672327Útěšov
CZ0316Strakonice550817BělčiceOA601870Bělčice
CZ0316Strakonice550817BělčiceOA645796Hostišovice
CZ0316Strakonice550817BělčiceOA645818Podruhlí
CZ0316Strakonice550817BělčiceOA767191Tisov
CZ0316Strakonice550817BělčiceOA774031Újezdec u Bělčic
CZ0316Strakonice550817BělčiceOA790281Záhrobí
CZ0316Strakonice550817BělčiceOA791288Závišín u Bělčic
CZ0316Strakonice598895BezdědoviceOA603457Bezdědovice
CZ0316Strakonice550833BílskoOA604569Bílsko u Vodňan
CZ0316Strakonice550833BílskoOA703974Netonice
CZ0316Strakonice550833BílskoOA790834Záluží u Vodňan
CZ0316Strakonice550850BlatnáOA605212Blatenka
CZ0316Strakonice550850BlatnáOA605247Blatná
CZ0316Strakonice550850BlatnáOA619060Čekanice
CZ0316Strakonice550850BlatnáOA631558Drahenický MálkovHA
CZ0316Strakonice550850BlatnáOA689726Hněvkov u Mačkova
CZ0316Strakonice550850BlatnáOA605221Jindřichovice u Blatenky
CZ0316Strakonice550850BlatnáOA619078Milčice u Čekanic
CZ0316Strakonice550850BlatnáOA748005Skaličany
CZ0316Strakonice537063BratroniceOA789291Bratronice
CZ0316Strakonice530018BřezíOA613894Březí u Blatné
CZ0316Strakonice560171BudyněOA615609Budyně
CZ0316Strakonice529966BuziceOB616401Buzice
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0316Strakonice510068ČečeloviceOA618781Čečelovice
CZ0316Strakonice550906Cehnice633844DunoviceOA
CZ0316Strakonice550922Čejetice696935MladějoviceS
CZ0316Strakonice550922Čejetice696943Sedliště u MladějovicOA
CZ0316Strakonice550949ČepřoviceOA619612Čepřovice
CZ0316Strakonice550949ČepřoviceOA660973Jiřetice u Čepřovic
CZ0316Strakonice550949ČepřoviceOA660981Koječín u Čepřovic
CZ0316Strakonice550957ČesticeHA623296Čestice
CZ0316Strakonice550957ČesticeHA631345Doubravice u Volyně
CZ0316Strakonice550957ČesticeHA701165Krušlov
CZ0316Strakonice550957ČesticeHA701173Nahořany u Čkyně
CZ0316Strakonice550957ČesticeHA623318Nuzín
CZ0316Strakonice550957ČesticeHA631353Počátky u Volyně
CZ0316Strakonice550957ČesticeHA623326Radešov u Čestic
CZ0316Strakonice550957ČesticeHA631361Střídka
CZ0316Strakonice551139ChelčiceOA651117Chelčice
CZ0316Strakonice529982ChlumOB651494Chlum u Blatné
CZ0316Strakonice536903ChobotOB775754Chobot
CZ0316Strakonice551155ChrášťoviceOA654108Chrášťovice
CZ0316Strakonice551155ChrášťoviceOA654116Klínovice
CZ0316Strakonice550981DoubraviceOA631248Doubravice u Strakonic
CZ0316Strakonice550981DoubraviceOA631264Nahošín
CZ0316Strakonice560219DrachkovOA726923Drachkov u Strakonic
CZ0316Strakonice551015DrahoniceOA600083Albrechtice
CZ0316Strakonice551015DrahoniceOA631710Drahonice
CZ0316Strakonice551023DrážovHA632261Dobrš
CZ0316Strakonice551023DrážovHA632279Drážov
CZ0316Strakonice551023DrážovHA632287Kváskovice u Drážova
CZ0316Strakonice551023DrážovHA632295Zálesí u Drážova
CZ0316Strakonice551040DřešínHA632899Chvalšovice
CZ0316Strakonice551040DřešínHA632864Dřešín
CZ0316Strakonice551040DřešínHA632872Dřešínek
CZ0316Strakonice560243DroužeticeOA632562Černíkov u Strakonic
CZ0316Strakonice560243DroužeticeOA632571Droužetice
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0316Strakonice551597HajanyOA636533Hajany u Blatné
CZ0316Strakonice561690HájekOA636665Hájek u Bavorova
CZ0316Strakonice536628HlupínOA639915Hlupín
CZ0316Strakonice536369HornosínOA644765Hornosín
CZ0316Strakonice551104HosloviceHA645541Hodějov
CZ0316Strakonice551104HosloviceHA645559Hoslovice
CZ0316Strakonice551104HosloviceHA645567Škrobočov
CZ0316Strakonice551121HošticeOA646164Hoštice u Volyně
CZ0316Strakonice551163JinínOB660710Jinín
CZ0316Strakonice551163JinínOB660736Zorkovice
CZ0316Strakonice551180KadovOA661929Kadov u Blatné
CZ0316Strakonice551180KadovOA661937Lnářský Málkov
CZ0316Strakonice551180KadovOA661945Mračov
CZ0316Strakonice551180KadovOA725111Pole
CZ0316Strakonice551180KadovOA661953Vrbno
CZ0316Strakonice536946KaleniceOA662151Kalenice
CZ0316Strakonice560405KladrubyOA665321Kladruby u Strakonic
CZ0316Strakonice536601KoceloviceOA667579Kocelovice
CZ0316Strakonice536342KrajníčkoOA672319Krajníčko
CZ0316Strakonice551261KraselovHA673145Kraselov
CZ0316Strakonice551261KraselovHA673170Mladotice u Kraselova
CZ0316Strakonice536954KrejniceOA674346Krejnice
CZ0316Strakonice536555Krty-HradecOA675181Krty u Strakonic
CZ0316Strakonice560391KuřimanyOA677671Kuřimany
CZ0316Strakonice536750KváskoviceOA678201Kváskovice
CZ0316Strakonice598950LažánkyOA605239Lažánky
CZ0316Strakonice560197LažanyOA631256Lažany u Doubravice
CZ0316Strakonice536831LiběticeHA752495Libětice
CZ0316Strakonice551341LitochoviceOA685381Litochovice u Volyně
CZ0316Strakonice551341LitochoviceOA685399Neuslužice
CZ0316Strakonice551341LitochoviceOA685402Střítež u Volyně
CZ0316Strakonice551350LnářeOA686247Lnáře
CZ0316Strakonice551350LnářeOA686255Zahorčice u Lnář
CZ0316Strakonice536822LomOA686549Lom u Blatné
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0316Strakonice536822LomOA686557Míreč
CZ0316Strakonice536466MačkovOA689734Mačkov
CZ0316Strakonice551384MaleniceHA690724Malenice
CZ0316Strakonice551392MečichovOA692409Mečichov
CZ0316Strakonice536415MěkynecOA604577Měkynec
CZ0316Strakonice536539MilejoviceOA646172Milejovice
CZ0316Strakonice551414MiloňoviceOA695092Miloňovice
CZ0316Strakonice551414MiloňoviceOA695114Sudkovice
CZ0316Strakonice536563MnichovOA697443Mnichov
CZ0316Strakonice551473MyšticeOB700835Kožlí u Myštic
CZ0316Strakonice551473MyšticeOB700851Myštice
CZ0316Strakonice551473MyšticeOB700894Vahlovice
CZ0316Strakonice551473MyšticeOB700908Výšice
CZ0316Strakonice536644NebřehoviceOA701840Nebřehovice
CZ0316Strakonice536644NebřehoviceOA701858Zadní Ptákovice
CZ0316Strakonice536474NěmčiceOA702951Němčice u Volyně
CZ0316Strakonice536725NěměticeOA704521Němětice
CZ0316Strakonice551520NihošoviceOA774111Jetišov
CZ0316Strakonice551520NihošoviceOA704539Nihošovice
CZ0316Strakonice536962NišoviceHB704636Nišovice
CZ0316Strakonice560201Nová VesHA782505Lhota pod Kůstrým
CZ0316Strakonice560201Nová VesHA705535Nová Ves u Strakonic
CZ0316Strakonice560201Nová VesHA782513Víska u Strakonic
CZ0316Strakonice551554NovosedlyOB706892Koclov
CZ0316Strakonice551554NovosedlyOB706906Novosedly u Strakonic
CZ0316Strakonice551554NovosedlyOB706914Sloučín
CZ0316Strakonice551562OsekOB712892Jemnice u Oseka
CZ0316Strakonice551562OsekOB712906Malá Turná
CZ0316Strakonice551562OsekOB712914Osek u Radomyšle
CZ0316Strakonice551562OsekOB712922Petrovice u Oseka
CZ0316Strakonice551562OsekOB742104Rohozná u Rovné
CZ0316Strakonice551571ParačovOA717649Paračov
CZ0316Strakonice598887PivkoviceOA721182Pivkovice
CZ0316Strakonice536911PohoroviceOB676705Kloub
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0316Strakonice536911PohoroviceOB676721Pohorovice
CZ0316Strakonice551619PracejoviceOA726931MakarovHA
CZ0316Strakonice551619PracejoviceOA726940Pracejovice
CZ0316Strakonice536547PřechoviceOA646181Přechovice
CZ0316Strakonice551627PředmířOA693537Metly
CZ0316Strakonice551627PředmířOA734349Předmíř
CZ0316Strakonice551627PředmířOA745791Řiště
CZ0316Strakonice551627PředmířOA790923Zámlyní
CZ0316Strakonice536792Přední ZboroviceOA757161Přední Zborovice
CZ0316Strakonice551635PředslaviceOA734454Kakovice u Volyně
CZ0316Strakonice551635PředslaviceOA734462Marčovice
CZ0316Strakonice551635PředslaviceOA734471Předslavice
CZ0316Strakonice551635PředslaviceOA734489Úlehle u Předslavic
CZ0316Strakonice551635PředslaviceOA734497Všechlapy u Volyně
CZ0316Strakonice536423RadějoviceOA703982Radějovice u Netonic
CZ0316Strakonice551660RadomyšlOA738204Domanice
CZ0316Strakonice551660RadomyšlOA738239Kaletice
CZ0316Strakonice551660RadomyšlOA740586Láz u Radomyšle
CZ0316Strakonice551660RadomyšlOA738212Leskovice u Radomyšle
CZ0316Strakonice551660RadomyšlOA632589Podolí u Strakonic
CZ0316Strakonice551660RadomyšlOA738221Radomyšl
CZ0316Strakonice551660RadomyšlOA740594Rojice
CZ0316Strakonice551678RadošoviceOA738581Kapsova Lhota
CZ0316Strakonice551678RadošoviceOA759937Milíkovice
CZ0316Strakonice551678RadošoviceOA738590Radošovice u Strakonic
CZ0316Strakonice551678RadošoviceOA759945Svaryšov
CZ0316Strakonice536849ŘepiceOB742121Řepice
CZ0316Strakonice536865RovnáOB742112Rovná u Strakonic
CZ0316Strakonice551716SedliceOA700495Holušice u Mužetic
CZ0316Strakonice551716SedliceOA700509Mužetice
CZ0316Strakonice551716SedliceOA746886Němčice u Sedlice
CZ0316Strakonice551716SedliceOA746894Sedlice u Blatné
CZ0316Strakonice598909SkályOA678210Skály u Kváskovic
CZ0316Strakonice551741SkočiceOB674061Lidmovice
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0316Strakonice551741SkočiceOB748315Skočice
CZ0316Strakonice551830ŠkvořeticeOA762750Pacelice
CZ0316Strakonice551830ŠkvořeticeOA762768Škvořetice
CZ0316Strakonice551759SousedoviceOA752509SmiradiceHA
CZ0316Strakonice551759SousedoviceOA752517Sousedovice
CZ0316Strakonice536920ŠtěchoviceOA763276Štěchovice
CZ0316Strakonice530034StožiceOA755729Křepice u Vodňan
CZ0316Strakonice530034StožiceOA755745Stožice
CZ0316Strakonice550787Strakonice755931Přední PtákoviceOA
CZ0316Strakonice551775StrašiceHB762717Škůdra
CZ0316Strakonice551775StrašiceHB756211Strašice v Pošumaví
CZ0316Strakonice551791Střelské HošticeOA671614Kozlov nad Otavou
CZ0316Strakonice551791Střelské HošticeOA747041Sedlo u Horažďovic
CZ0316Strakonice551791Střelské HošticeOA757489Střelské Hoštice
CZ0316Strakonice551791Střelské HošticeOA747050Střelskohoštická Lhota
CZ0316Strakonice536784Strunkovice nad VolyňkouOA757179Strunkovice nad Volyňkou
CZ0316Strakonice536598TchořoviceOB766976Tchořovice
CZ0316Strakonice551899TřebohosticeOA770175Třebohostice
CZ0316Strakonice551899TřebohosticeOA770191Zadní Zborovice
CZ0316Strakonice536679TřešoviceOA660728Třešovice
CZ0316Strakonice536512TruskoviceOA651125Truskovice
CZ0316Strakonice536695ÚlehleOA774120Radkovice
CZ0316Strakonice536695ÚlehleOA774138Švejcarova LhotaHA
CZ0316Strakonice536695ÚlehleOA774146Úlehle
CZ0316Strakonice563951ÚniceOA770167Hubenov u TřebohosticHA
CZ0316Strakonice563951ÚniceOA770183Únice
CZ0316Strakonice551937UzeniceOB775771Uzenice
CZ0316Strakonice536890UzeničkyOA775789Uzeničky
CZ0316Strakonice536504VacoviceHA701181Vacovice
CZ0316Strakonice536741Velká TurnáOA712931Velká Turná
CZ0316Strakonice551961VoleniceOA765261Ohrazenice u Tažovic
CZ0316Strakonice551961VoleniceOA765279TažoviceHA
CZ0316Strakonice551961VoleniceOA674354Vojnice
CZ0316Strakonice551961VoleniceOA784834Volenice
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0316Strakonice551970VolyněHA704628Černětice
CZ0316Strakonice551970VolyněHA704644Račí u Nišovic
CZ0316Strakonice551970VolyněHA784940Starov
CZ0316Strakonice551970VolyněHA784958Volyně
CZ0316Strakonice551970VolyněHA784966Zechovice
CZ0316Strakonice551988ZáboříOA789313Záboří u Blatné
CZ0316Strakonice536482ZahorčiceHB789798Zahorčice u Volyně
CZ0316Strakonice536873ZvotokyHA762725Zvotoky
CZ0317Tábor560448BělečOA601896Běleč u Mladé Vožice
CZ0317Tábor552097BorkoviceOB607606Borkovice
CZ0317Tábor552101BorotínOA607665Borotín u Tábora
CZ0317Tábor552101BorotínOA607681Kamenná Lhota u Borotína
CZ0317Tábor552101BorotínOA682012Libenice u TáboraHA
CZ0317Tábor552101BorotínOA607690Pikov
CZ0317Tábor552127BradáčovHA608963Bradáčov
CZ0317Tábor552127BradáčovHA608971Horní Světlá u Bradáčova
CZ0317Tábor552143BudislavOB615421Budislav
CZ0317Tábor552143BudislavOB639044Hlavňov u Budislavi
CZ0317Tábor552143BudislavOB790851Záluží u Budislavě
CZ0317Tábor552453ChotěmiceOB653039Chotěmice
CZ0317Tábor552461ChotovinyOB658049Beranova Lhota
CZ0317Tábor552461ChotovinyOB658278Broučkova Lhota
CZ0317Tábor552461ChotovinyOB653403Červené Záhoří
CZ0317Tábor552461ChotovinyOB653411Chotoviny
CZ0317Tábor552461ChotovinyOB658286Jeníčkova Lhota
CZ0317Tábor552461ChotovinyOB653420Liderovice
CZ0317Tábor552461ChotovinyOB653438Moraveč u Chotovin
CZ0317Tábor552461ChotovinyOB745413Řevnov
CZ0317Tábor552461ChotovinyOB653462Sedlečko u Chotovin
CZ0317Tábor552461ChotovinyOB653471Vrážná
CZ0317Tábor552470ChoustníkOA653594Choustník
CZ0317Tábor552470ChoustníkOA653608Kajetín
CZ0317Tábor552470ChoustníkOA653616Předboř u Choustníku
CZ0317Tábor563145ChrbonínOB654124Chrbonín
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0317Tábor552496ChýnovOB655473Chýnov u Tábora
CZ0317Tábor552496ChýnovOB627399Dobronice u Chýnova
CZ0317Tábor552496ChýnovOB666572Kloužovice
CZ0317Tábor552496ChýnovOB666581Velmovice
CZ0317Tábor552496ChýnovOB655481Záhostice
CZ0317Tábor552208DírnáOB626091Dírná
CZ0317Tábor552208DírnáOB689700Lžín
CZ0317Tábor552208DírnáOB626104Nová Ves u Dírné
CZ0317Tábor552208DírnáOB626112Záříčí u Dírné
CZ0317Tábor552208DírnáOB626121Závsí
CZ0317Tábor563650Dlouhá LhotaOA626406Dlouhá Lhota u Tábora
CZ0317Tábor552241Dolní HořiceOA652814ChotčinyHA
CZ0317Tábor552241Dolní HořiceOA629103Dolní Hořice
CZ0317Tábor552241Dolní HořiceOA708585HartvíkovHA
CZ0317Tábor552241Dolní HořiceOA629120Kladruby
CZ0317Tábor552241Dolní HořiceOA629138Lejčkov
CZ0317Tábor552241Dolní HořiceOA652822Mašovice
CZ0317Tábor552241Dolní HořiceOA726079Nové Dvory u Pořína
CZ0317Tábor552241Dolní HořiceOA708607OblajoviceHA
CZ0317Tábor552241Dolní HořiceOA726087Pořín
CZ0317Tábor552241Dolní HořiceOA732907PrasetínHA
CZ0317Tábor560529Dolní HrachoviceOA724696Horní Hrachovice
CZ0317Tábor560529Dolní HrachoviceOA724726Mostek u Ratibořských Hor
CZ0317Tábor552275DráchovOB632066Dráchov
CZ0317Tábor563765DrahovOA631990Drahov
CZ0317Tábor560481HlasivoOA638838Hlasivo
CZ0317Tábor560481HlasivoOA638854Rašovice u Hlasiva
CZ0317Tábor552321HlavatceOB624888Debrník
CZ0317Tábor552321HlavatceOB638935Hlavatce
CZ0317Tábor552321HlavatceOB638943Vyhnanice
CZ0317Tábor598992HodětínOB605174Blatec u Hodětína
CZ0317Tábor598992HodětínOB640263Hodětín
CZ0317Tábor562963JedlanyOB658057Jedlany
CZ0317Tábor552534JistebniceOA608793Božejovice
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0317Tábor552534JistebniceOA661155Chlum u JistebniceHA
CZ0317Tábor552534JistebniceOA661139CunkovHA
CZ0317Tábor552534JistebniceOA608815Drahnětice
CZ0317Tábor552534JistebniceOA661171JistebniceHA
CZ0317Tábor552534JistebniceOA689963Makov u Jistebnice
CZ0317Tábor552534JistebniceOA712302Orlov u JistebniceHA
CZ0317Tábor552534JistebniceOA689971Padařov
CZ0317Tábor552534JistebniceOA661198PlechovHA
CZ0317Tábor552534JistebniceOA661201Pohoří u Jistebnice
CZ0317Tábor552534JistebniceOA608831Svoříž
CZ0317Tábor552534JistebniceOA689998Vlásenice u Makova
CZ0317Tábor552534JistebniceOA661228Zvěstonín
CZ0317Tábor530042KatovOA615439Katov u Budislavi
CZ0317Tábor563986KlenoviceOA666106Klenovice u Soběslavi
CZ0317Tábor599280KomárovOA668664Komárov u Soběslavi
CZ0317Tábor552585KošiceOA670804Doubí nad Lužnicí
CZ0317Tábor552585KošiceOA670812Košice u Soběslavi
CZ0317Tábor560634KrátošiceOA674176Krátošice
CZ0317Tábor563030KrtovOB675156Krtov
CZ0317Tábor599255MeznáOB693791Mezná u Soběslavi
CZ0317Tábor552704Mladá VožiceOA604976Bendovo Záhoří
CZ0317Tábor552704Mladá VožiceOA604984Blanice u Mladé Vožice
CZ0317Tábor552704Mladá VožiceOA656909Janov u Mladé Vožice
CZ0317Tábor552704Mladá VožiceOA604992Krchova Lomná
CZ0317Tábor552704Mladá VožiceOA696722Mladá Vožice
CZ0317Tábor552704Mladá VožiceOA704881Noskov
CZ0317Tábor552704Mladá VožiceOA738875Radvanov u Mladé VožiceHA
CZ0317Tábor552704Mladá VožiceOA754064Stará Vožice
CZ0317Tábor552712MlýnyOA697389Mlýny u Choustníku
CZ0317Tábor552721MyslkoviceOB700690Myslkovice
CZ0317Tábor549631NadějkovOA612910Brtec
CZ0317Tábor549631NadějkovOA701068Chlístov u NadějkovaHA
CZ0317Tábor549631NadějkovOA720445Modlíkov
CZ0317Tábor549631NadějkovOA720437Mozolov
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0317Tábor549631NadějkovOA701084Nadějkov
CZ0317Tábor549631NadějkovOA720453Petříkovice
CZ0317Tábor549631NadějkovOA701092Starcova LhotaHA
CZ0317Tábor549631NadějkovOA612928VratišovHA
CZ0317Tábor552747NemyšlOA703290Dědice u Nemyšle
CZ0317Tábor552747NemyšlOA646199Hoštice u Nemyšle
CZ0317Tábor552747NemyšlOA703311Nemyšl
CZ0317Tábor552747NemyšlOA703320Prudice
CZ0317Tábor552763Nová Ves u ChýnovaOB705870Nová Ves u Chýnova
CZ0317Tábor563455Nová Ves u Mladé VožiceOA705900Horní Střítež
CZ0317Tábor563455Nová Ves u Mladé VožiceOA705918Křtěnovice
CZ0317Tábor563455Nová Ves u Mladé VožiceOA705926Mutice
CZ0317Tábor563455Nová Ves u Mladé VožiceOA705934Nová Ves u Mladé Vožice
CZ0317Tábor552798OldřichovOB709956Oldřichov u Mladé Vožice
CZ0317Tábor552828Planá nad LužnicíOA721336Planá nad Lužnicí
CZ0317Tábor560553PohnánecHB724700Pohnánec
CZ0317Tábor552852PohnáníHA724734Pohnání
CZ0317Tábor552861PojbukyHA724980Pojbuky
CZ0317Tábor552861PojbukyHA724998Zadní Lomná
CZ0317Tábor552895PřehořovOB648761Hrušova Lhota
CZ0317Tábor552895PřehořovOB734501Kvasejovice u Soběslavi
CZ0317Tábor552895PřehořovOB734519Přehořov u Soběslavi
CZ0317Tábor563374PsárovOA736392Psárov
CZ0317Tábor563374PsárovOA736406Tříklasovice
CZ0317Tábor552917RadenínOA737500Bítov u Radenína
CZ0317Tábor552917RadenínOA648256Hroby
CZ0317Tábor552917RadenínOA648264Kozmice u Chýnova
CZ0317Tábor552917RadenínOA648272Lažany u Chýnova
CZ0317Tábor552917RadenínOA737518Radenín
CZ0317Tábor552992Ratibořské HoryOA633259Dub u Ratibořských Hor
CZ0317Tábor552992Ratibořské HoryOA724211Podolí u Ratibořských Hor
CZ0317Tábor552992Ratibořské HoryOA739863Ratibořice u Tábora
CZ0317Tábor552992Ratibořské HoryOA739880Ratibořské Hory
CZ0317Tábor552992Ratibořské HoryOA786667Vřesce
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0317Tábor560511ŘemíčovOA745073Řemíčov
CZ0317Tábor599115ŘípecOA745766Řípec
CZ0317Tábor560626RodnáHA724718Blanička
CZ0317Tábor560626RodnáHA740284Nahořany u Mladé Vožice
CZ0317Tábor560626RodnáHA740292Rodná
CZ0317Tábor553018RoudnáOA741591Roudná nad Lužnicí
CZ0317Tábor553204ŠebířovOB675580Křekovice u Vyšetic
CZ0317Tábor553204ŠebířovOB762211Šebířov
CZ0317Tábor553204ŠebířovOB788546Vyšetice
CZ0317Tábor553204ŠebířovOB762229Záříčí u Mladé Vožice
CZ0317Tábor599263Sedlečko u SoběslavěOB793817Sedlečko u Soběslavě
CZ0317Tábor553069Sezimovo ÚstíOA747688Sezimovo Ústí
CZ0317Tábor553077SkaliceOA747882Rybova Lhota
CZ0317Tábor553077SkaliceOA747891Skalice nad Lužnicí
CZ0317Tábor553077SkaliceOA770019Třebiště
CZ0317Tábor553085SkopytceOB650552Chabrovice
CZ0317Tábor553085SkopytceOB748358Skopytce
CZ0317Tábor599026SlapskoOA749567Moraveč u Mladé Vožice
CZ0317Tábor599026SlapskoOA749575Slapsko
CZ0317Tábor553123Smilovy HoryHA779610Malý Ježov
CZ0317Tábor553123Smilovy HoryHA738484Radostovice u Smilových Hor
CZ0317Tábor553123Smilovy HoryHA751065Smilovy Hory
CZ0317Tábor553123Smilovy HoryHA751073Stojslavice
CZ0317Tábor553123Smilovy HoryHA779636Těchobuz II
CZ0317Tábor553123Smilovy HoryHA779628Velký Ježov
CZ0317Tábor553131SoběslavOA751804Chlebov
CZ0317Tábor553131SoběslavOA780421Nedvědice u Soběslavi
CZ0317Tábor553131SoběslavOA751707Soběslav
CZ0317Tábor553174Sudoměřice u TáboraOA758884Sudoměřice u Tábora
CZ0317Tábor563153TřebějiceOB769461Třebějice
CZ0317Tábor553239TučapyOB771180Brandlín u Tučap
CZ0317Tábor553239TučapyOB771198Dvorce u Tučap
CZ0317Tábor553239TučapyOB771201Tučapy u Soběslavi
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0317Tábor551601TurovecOA705888Turovec
CZ0317Tábor599123ÚstrašiceOA775436Ústrašice
CZ0317Tábor553255ValOA776122Hamr nad Nežárkou
CZ0317Tábor553255ValOA776131Val u Veselí nad Lužnicí
CZ0317Tábor553263VesceOB780405Čeraz
CZ0317Tábor553263VesceOB780413Mokrá u Soběslavi
CZ0317Tábor553263VesceOB780430Vesce u Soběslavi
CZ0317Tábor553271Veselí nad LužnicíOB644978Horusice
CZ0317Tábor553271Veselí nad LužnicíOB780685Veselí nad Lužnicí
CZ0317Tábor553280ViliceOA782050Vilice
CZ0317Tábor553298VlastibořOB783404Svinky
CZ0317Tábor553298VlastibořOB783412Vlastiboř u Soběslavi
CZ0317Tábor553298VlastibořOB783421Záluží u Vlastiboře
CZ0317Tábor563447VlčevesOA783641Vlčeves
CZ0317Tábor553310VlkovOA784061Vlkov nad Lužnicí
CZ0317Tábor553328VodiceHA630551Babčice
CZ0317Tábor553328VodiceHA630560Domamyšl
CZ0317Tábor553328VodiceHA784265Malešín u Vodice
CZ0317Tábor553328VodiceHA784273Vodice u Tábora
CZ0317Tábor563927Zadní StřítežHA725005Zadní Střítež
CZ0317Tábor553417ŽelečOB795810Bezděčín
CZ0317Tábor553417ŽelečOB795828Želeč u Tábora
CZ0317Tábor599034Zhoř u Mladé VožiceOB709981Zhoř u Mladé Vožice
CZ0317Tábor563897ŽíšovOA780693Žíšov u Veselí nad Lužnicí
CZ0317Tábor599271ZlukovOA793361Zlukov
CZ0317Tábor553409ZvěroticeOB793825Zvěrotice
CZ0321Domažlice553433BabylonOA600717Babylon
CZ0321Domažlice553441Bělá nad RadbuzouOA601624Bělá nad Radbuzou
CZ0321Domažlice553441Bělá nad RadbuzouOA601632Bystřice u Bělé nad Radbuzou
CZ0321Domažlice553441Bělá nad RadbuzouOA601641Čečín
CZ0321Domažlice553441Bělá nad RadbuzouOA601659Černá Hora u Bělé nad Radbuzou
CZ0321Domažlice553441Bělá nad RadbuzouOA601667Doubravka u Bělé nad Radbuzou
CZ0321Domažlice553441Bělá nad RadbuzouOA751189PlešHA
CZ0321Domažlice553441Bělá nad RadbuzouOA751162Smolov
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0321Domažlice553441Bělá nad RadbuzouOA601675Újezd Svatého Kříže
CZ0321Domažlice553441Bělá nad RadbuzouOA751171Železná u Smolova
CZ0321Domažlice553450Blížejov687855Lštění nad ZubřinouOA
CZ0321Domažlice553450Blížejov687863Malonice nad ZubřinouOA
CZ0321Domažlice566136BrnířovHB609951Brnířov
CZ0321Domažlice553506BukovecOA615935Bukovec u Horšovského Týna
CZ0321Domažlice566080ČečoviceOB615943Čečovice u Bukovce
CZ0321Domažlice553514ČermnáOA619701Čermná u Staňkova
CZ0321Domažlice553531ČerníkovOA620190Černíkov
CZ0321Domažlice553531ČerníkovOA750191NevděkHA
CZ0321Domažlice553531ČerníkovOA743496Rudoltice u Černíkova
CZ0321Domažlice553531ČerníkovOA750204Slavíkovice
CZ0321Domažlice553531ČerníkovOA782076Vílov
CZ0321Domažlice553549Česká KubiceHA621366Česká Kubice
CZ0321Domažlice553549Česká KubiceHA634557Dolní Folmava
CZ0321Domažlice553549Česká KubiceHA634565Horní Folmava
CZ0321Domažlice553549Česká KubiceHA752720Nový Spálenec
CZ0321Domažlice553549Česká KubiceHA752746Starý Spálenec
CZ0321Domažlice553727ChocomyšlOA652105Chocomyšl
CZ0321Domažlice553735ChodovHA652130Chodov u Domažlic
CZ0321Domažlice553743Chodská LhotaOA652253Chodská Lhota
CZ0321Domažlice553557DílyHB626082Díly
CZ0321Domažlice553425DomažliceOA630853Domažlice
CZ0321Domažlice553425DomažliceOA637980Havlovice u Domažlic
CZ0321Domažlice553573DrahotínOA631884Drahotín
CZ0321Domažlice553581DraženovOA632112Draženov
CZ0321Domažlice553654HolýšovOA643068Dolní Kamenice u Staňkova
CZ0321Domažlice553654HolýšovOA641553Holýšov
CZ0321Domažlice566276Hora Svatého VáclavaHA631892Hora Svatého Václava
CZ0321Domažlice566276Hora Svatého VáclavaHA631906Načetín u Drahotína
CZ0321Domažlice566276Hora Svatého VáclavaHA631931Šidlákov
CZ0321Domažlice553671Horšovský Týn747327Borovice u Horšovského TýnaOA
CZ0321Domažlice553671Horšovský Týn763837HašovOA
CZ0321Domažlice553671Horšovský Týn781649OplotecOA
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0321Domažlice553671Horšovský Týn763845Svinná u ŠtítarOA
CZ0321Domažlice553671Horšovský Týn763861TasnoviceOA
CZ0321Domažlice553689HostouňOA641375Babice u Holubče
CZ0321Domažlice553689HostouňOA641383Holubeč
CZ0321Domažlice553689HostouňOA645931Horoušany u Hostouně
CZ0321Domažlice553689HostouňOA645940Hostouň u Horšovského Týna
CZ0321Domažlice553689HostouňOA641391Mělnice
CZ0321Domažlice553689HostouňOA645958Mírkovice
CZ0321Domažlice553689HostouňOA641405Přes
CZ0321Domažlice553689HostouňOA641413Skařez
CZ0321Domažlice553689HostouňOA645966Slatina u Hostouně
CZ0321Domažlice553689HostouňOA763853Štítary nad Radbuzou
CZ0321Domažlice553689HostouňOA645974Svržno
CZ0321Domažlice566179HradištěOA647454Hradiště u Domažlic
CZ0321Domažlice566331HvožďanyOA697451Hvožďany u Poběžovic
CZ0321Domažlice566144KaniceOB662992Kanice u Domažlic
CZ0321Domažlice553778KaničkyOA663018Kaničky
CZ0321Domažlice553786KdyněOA627844Branišov na ŠumavěHA
CZ0321Domažlice553786KdyněOA627852Dobříkov na ŠumavěHA
CZ0321Domažlice553786KdyněOA664669Hluboká u Kdyně
CZ0321Domažlice553786KdyněOA664677KdyněHA
CZ0321Domažlice553786KdyněOA609960PodzámčíHA
CZ0321Domažlice553786KdyněOA732851Prapořiště
CZ0321Domažlice553786KdyněOA751294SmržoviceHA
CZ0321Domažlice553786KdyněOA754790Starec
CZ0321Domažlice553794Klenčí pod ČerchovemHA619841Jindřichova Hora
CZ0321Domažlice553794Klenčí pod ČerchovemHA666068Klenčí pod Čerchovem
CZ0321Domažlice553816KolovečOA668575Koloveč
CZ0321Domažlice553816KolovečOA668583ZichovHA
CZ0321Domažlice553824Kout na ŠumavěOA671231Kout na Šumavě
CZ0321Domažlice553859LibkovOA682934Libkov
CZ0321Domažlice553867LoučimHA686972Loučim
CZ0321Domažlice553891LuženičkyOA689301Luženice
CZ0321Domažlice553891LuženičkyOA689319Luženičky
NUTSOKRESKód obceNázev obceZařazení obce do LFAKód k. ú.Název katastrálního územíTyp LFA k. ú. části obce
CZ0321Domažlice553913MeclovOB770060Bozdíš
CZ0321Domažlice553913MeclovOB692352Březí u Meclova
CZ0321Domažlice553913MeclovOB770078Jeníkovice u Horšovského Týna
CZ0321Domažlice553913MeclovOB692361Mašovice u Meclova
CZ0321Domažlice553913MeclovOB692379Meclov
CZ0321Domažlice553913MeclovOB692387Mračnice
CZ0321Domažlice553913MeclovOB770086Mrchojedy
CZ0321Domažlice553913MeclovOB770094Němčice u Třebnic
CZ0321Domažlice553913MeclovOB770108Třebnice u Domažlic
CZ0321Domažlice553921Mezholezy (dříve okres Domažlice)OA693553Mezholezy u Černíkova
CZ0321Domažlice553930Mezholezy (dříve okres Horšovský Týn)OA615781Buková u Semněvic
CZ0321Domažlice553930Mezholezy (dříve okres Horšovský Týn)OA693561Mezholezy u Horšovského Týna
CZ0321Domažlice553948MilavčeOA694509Milavče
CZ0321Domažlice553948MilavčeOA738255Radonice u Milavčí
CZ0321Domažlice566292MnichovHA697460Mnichov u Poběžovic
CZ0321Domažlice566292MnichovHA697478Pivoň
CZ0321Domažlice566292MnichovHA697486Vranov u Mnichova
CZ0321Domažlice599174MočeradyOB697672Močerady
CZ0321Domažlice599174MočeradyOB697681Nové Dvory u Močerad
CZ0321Domažlice553981MrákovOA666238Klíčov u Mrákova
CZ0321Domažlice553981MrákovOA700070Mrákov
CZ0321Domažlice553981MrákovOA700088Smolov u Domažlic
CZ0321Domažlice553999MutěnínOA700479Bezvěrov IHA
CZ0321Domažlice553999MutěnínOA798401Bezvěrov IIHA
CZ0321Domažlice553999MutěnínOA700461Mutěnín
CZ0321Domažlice553999MutěnínOA700487Starý Kramolín
CZ0321Domažlice554006NemaniceHA666076Lísková u Nemanic
CZ0321Domažlice554006NemaniceHA702889Lučina u Nemanic
CZ0321Domažlice554006NemaniceHA798380Mýtnice
CZ0321Domažlice554006NemaniceHA702846Nemanice
CZ0321Domažlice554006NemaniceHA702897Novosedly u Nemanic
CZ0321Domažlice599166Něm