Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 72/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 276/2005 Sb.

Částka 31/2007
Platnost od 04.04.2007
Účinnost od 04.04.2007
Zrušeno k 15.02.2019 (110/2018 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

72

VYHLÁŠKA

ze dne 15. března 2007,

kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 276/2005 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1 k provedení § 131 písm. a) až i) a k) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 575/2006 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 276/2005 Sb., se mění takto:

1. Na konci § 1 se doplňuje věta „Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.“.

2. V § 2 odst. 1 se slovo „množství“ nahrazuje slovy „ke kouření a ostatní tabák množství takového“.

3. V § 2 odst. 5 a § 5 odst. 1 se slova „a tabáků“ nahrazují slovy „ , tabáku ke kouření a ostatního tabáku“.

4. V nadpisu § 3 se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy „ , který pracuje v celním úřadu,“.

5. V § 3 se za slovo „zaměstnance“ vkládají slova „ , který pracuje v celním úřadu,“.

6. V nadpisu i textu § 4 se slova „celního ředitelství“ nahrazují slovy „ , který pracuje v celním ředitelství,“.

7. V § 9 se slova „přejímajícího pověřeného celního úřadu“ nahrazují slovy „ , který pracuje v pověřeném celním úřadu a přejímá arch podle věty druhé“.

8. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

㤠9a

(K § 118a zákona)

Vzory tiskopisů výkazů používaných při změně sazby daně u cigaret

Vzory tiskopisů výkazů používaných při změně sazby daně u cigaret podle § 118a odst. 7 a 9 zákona jsou uvedeny v přílohách č. 6 a 7 k této vyhlášce.“.

9. V nadpisu přílohy č. 1 se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy „ , který pracuje v celním úřadu,“.

10. V příloze č. 1 se za slovo „daních“ vkládají slova „ , ve znění pozdějších předpisů“.

11. V nadpisu přílohy č. 2 se slova „celního ředitelství“ nahrazují slovy „ , který pracuje v celním ředitelství,“.

12. V příloze č. 3 písm. c) se za slovo „tabák“ vkládají slova „ke kouření a ostatní tabák“ a za slovo „tabáku“ se vkládají slova „ke kouření a ostatního tabáku“.

13. V příloze č. 4 bodě 1. se slova „pověřeného celního úřadu“ nahrazují slovy „ , který pracuje v pověřeném celním úřadu“.

14. V příloze č. 4 bodě 1. písm. c) se za slovo „tabák“ vkládají slova „ke kouření a ostatní tabák“.

15. Za přílohu č. 5 se doplňují přílohy č. 6 a 7, které včetně nadpisu znějí:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 467/2003 Sb.

Vzor tiskopisu výkazu používaného při změně sazby daně u cigaret
Vzor tiskopisu výkazu používaného při změně sazby daně u cigaret

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 467/2003 Sb.

Vzor tiskopisu výkazu používaného při změně sazby daně u cigaret
Vzor tiskopisu výkazu používaného při změně sazby daně u cigaret


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr: Ing. Kalousek v. r.

Přesunout nahoru