Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 71/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů

Částka 31/2007
Platnost od 04.04.2007
Účinnost od 01.05.2007
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

71

ZÁKON

ze dne 8. března 2007,

kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 361/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 4a zrušuje.

2. V § 11 se první z odstavců, označených jako odstavec 2, zrušuje.

3. V § 15 odst. 3 písm. b) se slova "§ 26 odst. 3" nahrazují slovy "§ 26 odst. 1".

4. V § 21 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:

"(10) Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny jeho části, které obsahují obchodní, bankovní nebo obdobné zákonem chráněné tajemství, to neplatí o částech spisu, jimiž byl nebo bude prováděn důkaz, a nahlížet do takových částí spisu lze za podmínek podle § 38 odst. 6 správního řádu.

(11) Na žádost Úřadu je osoba, které ochrana obchodního, bankovního nebo jiného obdobného zákonem chráněného tajemství svědčí, povinna vedle listin obsahujících takové tajemství předložit i listiny, ze kterých bylo takové tajemství odstraněno, případně pořídit z takových listin dostatečně podrobný výtah, který tajemství neobsahuje.".

5. V § 21a odst. 2 se slova "čl. 20 odst. 5" nahrazují slovy "čl. 20 odst. 6" a slova "nebo čl. 12 odst. 1 Nařízení o fúzích" se nahrazují slovy "anebo čl. 12 odst. 1 nebo čl. 13 odst. 6 Nařízení o fúzích".

6. V § 26 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Úřad může vyhláškou podle § 4 odst. 2 povolit blokovou výjimku ze zákazu dohod podle § 3 odst. 1.".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

Přesunout nahoru