Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 61/2007 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů

Částka 27/2007
Platnost od 28.03.2007
Účinnost od 28.03.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61

VYHLÁŠKA

ze dne 21. března 2007,

kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 139 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 575/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 134a odst. 2, § 134b odst. 3, § 134e odst. 3, odst. 6 písm. d) a odst. 7, § 134l odst. 2, § 134m odst. 3 a § 134p odst. 3, odst. 6 písm. d) a odst. 7 zákona:


§ 1

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

§ 2

Druh značkovací látky a barviva

(1) Ke značkování a barvení minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1 zákona se používá tekuté směsi značkovací látky, jejíž chemický název zní N-ethyl-N-[2-(1-isobutoxy-ethoxy) ethyl]-4-(fenylazo) anilin s identifikačním barevným odstínem SOLVENT YELLOW 124, a zejména červeného barviva Solvent Red 19. Pro značkování se použije minimálně 6 mg značkovací látky na 1 litr minerálního oleje a takové minimální množství barviva, které prokazatelně zabarví minerální oleje do červena a bude kvalitativně stanovitelné.

(2) Ke značkování minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1 písm. b), c), d) a e) zákona se používá značkovací látka, jejíž chemický název zní N-ethyl-N-[2-(1-isobutoxy-ethoxy) ethyl]-4-(fenylazo) anilin s identifikačním barevným odstínem SOLVENT YELLOW 124. Pro značkování se použije minimálně 6 mg značkovací látky na 1 litr minerálního oleje.

Způsob odběru vzorku

§ 3

(1) Vzorek minerálního oleje uvedeného v § 2 (dále jen „vzorek“) jsou oprávněny odebrat celní úřady a celní ředitelství, územní finanční orgány nebo Česká obchodní inspekce1) (dále jen „příslušný státní orgán“). K odběru vzorku přizve příslušný státní orgán osobu, která s minerálním olejem nebo se strojem, pro nějž byl minerální olej určen, v rozhodné době disponovala nebo manipulovala (dále jen „kontrolovaná osoba“); není-li to možné, může přizvat jakoukoliv zletilou osobu způsobilou k právním úkonům a na kontrole nezúčastněnou.

(2) Při odběru vzorku se příslušný státní orgán řídí postupem uvedeným

a) v příloze č. 1 k této vyhlášce, je-li vzorek odebírán z nádoby, která je ve spojení s motorem,

b) v příslušné české technické normě2) pro ostatní případy.

(3) Příslušný státní orgán provede vždy bezprostředně před odběrem vzorku proplach odběrového zařízení za přítomnosti osoby uvedené v odstavci 1. Proplach se provádí postupem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce nebo v příslušné české technické normě2).

§ 4

(1) Zjistí-li příslušný státní orgán u minerálního oleje, který není dovoleno značkovat a barvit dle § 134b odst. 2 zákona, zabarvení odpovídající směsi značkovací látky a barviva podle § 2 odst. 1, oddělí ze vzorku odebraného podle § 3 odst. 2 část pro provedení analýzy příslušnou akreditovanou osobou, část pro kontrolní uložení a část pro kontrolovanou osobu. V případě, že kontrolovaná osoba nepožaduje vzorek pro vlastní potřebu a tuto skutečnost potvrdí do protokolu o odběru vzorku, odebírá se pouze vzorek pro příslušnou akreditovanou osobu a vzorek pro kontrolní uložení.

(2) Nezjistí-li příslušný státní orgán při kontrole u minerálního oleje, který není dovoleno značkovat a barvit dle § 134b odst. 2 zákona, zabarvení odpovídající směsi značkovací látky a barviva podle § 2 odst. 1, provede kontrolu testovací soupravou pro provádění kontrol v terénu, způsobilou identifikovat přítomnost směsi značkovací látky a barviva ve vzorku. Kontrola spočívá ve smísení vzorku minerálního oleje s reakčním činidlem. Vykazuje-li po protřepání a odsazení spodní vrstva zabarvení odpovídající směsi značkovací látky a barviva podle § 2 odst. 1, popřípadě nedojde-li k odsazení spodní vrstvy, příslušný státní orgán postupuje podle odstavce 1.

(3) Nezjistí-li příslušný státní orgán při kontrole u minerálního oleje, který musí být značkován a barven dle § 134b odst. 1 zákona, zabarvení odpovídající směsi značkovací látky a barviva podle § 2 odst. 1, oddělí ze vzorku odebraného podle § 3 odst. 2 část pro provedení analýzy příslušnou akreditovanou osobou a část pro kontrolní uložení.

(4) Zjistí-li příslušný státní orgán při kontrole minerálního oleje, který musí být značkován a barven dle § 134b odst. 1 zákona, zabarvení odpovídající směsi značkovací látky a barviva podle § 2 odst. 1, provede kontrolu testovací soupravou pro provádění kontrol v terénu, způsobilou identifikovat přítomnost směsi značkovací látky a barviva ve vzorku. Kontrola spočívá ve smísení vzorku minerálního oleje s reakčním činidlem. Nevykazuje-li po protřepání a odsazení spodní vrstva zabarvení odpovídající směsi značkovací látky a barviva podle § 2 odst. 1, popřípadě nedojde-li k odsazení spodní vrstvy, příslušný státní orgán oddělí ze vzorku odebraného podle § 3 odst. 2 část pro provedení analýzy příslušnou akreditovanou osobou a část pro kontrolní uložení.

(5) Při kontrole minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1 písm. b), c), d) a e) zákona postupuje příslušný státní orgán přiměřeně podle odstavců 1 až 4.

§ 5

(1) Minimální objem odebraného vzorku je 210 cm3, v případě, že kontrolovaná osoba nepožaduje vzorek pro vlastní potřebu, je minimální objem odebraného vzorku 140 cm3. Pro příslušnou akreditovanou osobu se oddělí alespoň 70 cm3, pro kontrolní uložení také 70 cm3 a pro kontrolovanou osobu alespoň 70 cm3.

(2) Příslušný státní orgán zajistí, aby nedošlo ke zničení, záměně, upravení nebo zneužití vzorku odebraného pro provedení analýzy příslušnou akreditovanou osobou a vzorku odebraného pro kontrolní uložení. Odebraný vzorek uloží ve vzorkovnici, kterou označí, zapečetí a zamezí přístupu světla.

§ 6

(1) Při každém odběru vzorku příslušný státní orgán sepíše protokol.

(2) Protokol obsahuje:

a) pořadové číslo protokolu evidovaného příslušným státním orgánem,

b) označení příslušného státního orgánu, který odběr provádí,

c) identifikační údaje kontrolované osoby, případně jiné zletilé osoby, přizvané k odběru vzorku,

d) datum, čas a místo uskutečnění odběru vzorku,

e) typ a označení nádrže nebo nádoby, ze které byl vzorek odebrán; pokud je vzorek odebírán z nádoby, která je ve spojení s vozidlem, státní poznávací značku vozidla, pokud je vozidlo takovou značkou opatřeno, způsob odběru vzorku,

f) potvrzení kontrolované osoby o nepožadování kontrolního vzorku podle § 4 odst. 1,

g) výsledek kontroly provedené podle § 4,

h) číslo pečeti, označení odebraného vzorku a uvedení jeho množství,

i) jména a příjmení osob zúčastněných při odběru vzorku a jejich podpisy,

j) jméno, příjmení a funkci osoby, která kontrolu provádí, a její podpis.

(3) Protokol se pořizuje ve dvou vyhotoveních. Obě vyhotovení musí být podepsána všemi zúčastněnými osobami. Jedno vyhotovení protokolu si ponechá příslušný státní orgán k založení do evidence o odebraných vzorcích. Druhé vyhotovení protokolu obdrží kontrolovaná osoba. Vzor protokolu je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Je-li vzorek doručován příslušné akreditované osobě, vyhotoví příslušný státní orgán průvodní list požadující provedení analýzy příslušnou akreditovanou osobou, který bude obsahovat identifikační údaje týkající se odebraného vzorku; průvodní list však nesmí obsahovat údaje o kontrolované osobě a o místě a datu provedení odběru.

§ 7

(1) Příslušný státní orgán doručí vzorek po jeho odběru příslušné akreditované osobě nejméně dvěma osobami bez zbytečných průtahů.

(2) Příslušná akreditovaná osoba potvrdí převzetí vzorku. V případě, že při převzetí je patrné poškození obalu nebo jsou zřejmé jiné nesrovnalosti, vyznačí zkušebna tuto skutečnost při potvrzování převzetí. Vyznačené zjištění potvrdí podpisem jak osoba, která vzorek přijímá, tak osoby, které vzorek doručují.

(3) V případě, že poškození obalu nebo jiné nesrovnalosti jsou takového druhu, že by mohly mít za následek zpochybnění důvěryhodnosti analýzy, příslušná akreditovaná osoba ihned písemně o této skutečnosti informuje příslušný státní orgán a analýzu vzorku neprovádí.

(4) Příslušný státní orgán, který odebral nebo převzal vzorek pro kontrolní uložení, jej uloží a uchovává po dobu tří let ode dne odběru. Kontrolní vzorek se uchovává v pevně uzavřené nádobě z tmavého skla nebo obalené kovovou fólií, aby se zamezilo přístupu světla. Nádoba se plní vzorkem maximálně do 90 % jejího objemu, poté je uzavřena a uložena v temnu při stálé teplotě mezi 5 až 10 °C.

§ 8

Způsob vedení evidence

(1) Fyzické osoby a právnické osoby, které vyrábějí, zpracovávají, dopravují, skladují, nakupují nebo jinak nabývají, prodávají nebo spotřebovávají minerální oleje uvedené v § 2, vedou evidenci a provádějí týdenní bilanci o druzích, množství a jakosti vyrobených, zpracovaných, dovezených, skladovaných, převzatých a vydávaných minerálních olejů včetně údajů o podnikajících fyzických osobách3) a o právnických osobách, které jim minerální oleje dodávají, jakož i o právnických a fyzických osobách, kterým minerální oleje vydávají.

(2) Fyzické osoby a právnické osoby, nakládající s minerálními oleji uvedenými v § 2, vedou evidenci o vydaných a přijatých potvrzeních o jakosti minerálních olejů.

(3) Výrobci směsi značkovací látky a barviva nebo značkovací látky vedou evidenci a provádějí týdenní bilanci o množství, vlastnostech a složení vyrobené směsi značkovací látky a barviva nebo značkovací látky, o fyzických osobách a o právnických osobách, kterým směs značkovací látky a barviva nebo značkovací látku dodávají. Uživatelé směsi značkovací látky a barviva nebo značkovací látky vedou evidenci o množství, vlastnostech a složení převzaté směsi značkovací látky a barviva nebo značkovací látky, o jejím použití a o fyzických osobách nebo právnických osobách, které jim směs značkovací látky a barviva nebo značkovací látku dodávají.

(4) V evidenci vedené podle odstavců 1 a 3 se uvádějí o právnických osobách a fyzických osobách tyto údaje:

a) u podnikatelů obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, bylo-li přiděleno; jméno, případně jména a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, bylo-li přiděleno,

b) u fyzických osob jméno, případně jména a příjmení a bydliště.

(5) Doklady o evidenci se uchovávají po dobu a způsobem jako doklady účetní4).

§ 9

(1) Seznam minerálních olejů, které nesmějí být značkovány a barveny (§ 134b odst. 3 zákona), z důvodu, že by značkování a barvení mohlo být na závadu jejich použití, je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Seznam minerálních olejů, které nesmějí být značkovány (§ 134m odst. 3 zákona), z důvodu, že by značkování mohlo být na závadu jejich použití, je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 9a

(1) Seznam technologií, pro něž je značkování a barvení minerálních olejů na závadu jejich použití (§ 134e odst. 11 zákona), je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Seznam technologií, pro něž je značkování minerálních olejů na závadu jejich použití (§ 134p odst. 11 zákona), je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.


§ 10

Přechodné ustanovení

Příslušné státní orgány postupují při nakládání se vzorkem odebraným přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podle této vyhlášky.

§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 169/2015 Sb. Čl. II

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.


Ministr: Ing. Říman v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 61/2007 Sb.

Odběr vzorku z nádoby spojené s motorem

1. K odběru vzorku minerálního oleje z nádoby, která je ve spojení s motorem, příslušný státní orgán použije přenosné odběrové (vzorkovací) zařízení.

2. Proplach odběrového zařízení před odběrem vzorku (§ 3 odst. 3) provede příslušný státní orgán minerálním olejem z kontrolované nádrže do nádoby k tomu určené K proplachu použije přibližně 100 cm3 minerálního oleje.

3. Při vlastním odběru vzorku postupuje příslušný státní orgán podle přiloženého návodu k obsluze odběrového zařízení.

4. Před a po použití odběrového zařízení je nezbytné otřít ty jeho části, které přijdou do styku s minerálním olejem v nádrži.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 61/2007 Sb.

VZOR Protokol o odběru vzorků

VZOR Protokol o odběru vzorků

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 61/2007 Sb.

Seznam minerálních olejů, které nesmějí být značkovány a barveny z důvodu, že by značkování a barvení mohlo být na závadu jejich použití

Název a specifikace výrobkuKód nomenklatury1)
1. Střední oleje pro jiné účely - petrolej (kerosen) ostatníex2) 2710 19 25
Specifikace: oleje určené
1.1 pro výrobu pevných a kapalných podpalovačů, lampových olejů a petroleje na svícení,
1.2 pro výrobu přípravků na leštění a čištění,
1.3 pro výrobu fólií PVC a kovových fólií,
1.4 pro výrobu laků, barev, ředidel a tmelů,
1.5 pro výrobu čisticích prostředků pro polygrafii,
1.6 pro výrobu čistících gelů na ruce,
1.7 pro výrobu mikrokapslí používaných při výrobě průpisového papíru,
1.8 pro jiskrové a elektroerozní obrábění kovů,
1.9 v nezměněné formě pro čištění.
2. Střední oleje ostatníex2) 2710 19 29
Specifikace: oleje určené
2.1 pro výrobu pevných a kapalných podpalovačů, lampových olejů a petroleje na svícení,
2.2 pro výrobu přípravků na leštění a čištění,
2.3 pro výrobu fólií PVC a kovových fólií,
2.4 pro výrobu laků, barev, ředidel a tmelů,
2.5 pro výrobu čisticích prostředků pro polygrafii,
2.6 pro výrobu čistících gelů na ruce,
2.7 pro výrobu mikrokapslí používaných při výrobě průpisového papíru,
2.8 pro jiskrové a elektroerozní obrábění kovů,
2.9 v nezměněné formě pro čištění.
3. Těžké plynové olejeex2) 2710 19 41
ex2) 2710 19 45
ex2) 2710 19 49
Specifikace: oleje určené
3.1 pro výrobu pevných a kapalných podpalovačů, lampových olejů a petroleje na svícení,
3.2 pro výrobu přípravků na leštění a čištění,
3.3 pro výrobu tiskových barev,
3.4 pro výrobu farmaceutických, kosmetických a veterinárních výrobků,
3.5 pro výrobu nátěrových hmot a ředidel,
3.6 pro tváření a obrábění,
3.7 pro hydraulické a oběhové systémy,
3.8 pro odbedňování betonových konstrukcí,
3.9 pro technické účely,
3.10 jako transformátorové a elektroizolační oleje,
3.11 jako tlumičové oleje,
3.12 jako separační kapaliny k uvolňování z forem,
3.13 jako kalibrační kapaliny,
3.14 jako testovací a zkušební kapaliny pro vznětové motory.

Vysvětlivky:

1) Kódem nomenklatury se rozumí číselné označení vybraných výrobků uvedené v Nařízení Rady o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění platném ke dni 1. ledna 2002.

2) Označení „ex“ před kódem nomenklatury znamená, že značkovány a barveny nesmějí být pouze ty minerální oleje, které jsou v této příloze takto označeny.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 61/2007 Sb.

Seznam minerálních olejů, které nesmějí být značkovány z důvodu, že by značkování mohlo být na závadu jejich použití

Název a specifikace výrobkuKód nomenklatury1)
1. Těžké topné olejeex2) 2710 19 61
ex2) 2710 19 63
ex2) 2710 19 65
ex2) 2710 19 69
Specifikace: oleje určené
1.1 pro odbedňování betonových konstrukcí,
2.1 jako separační kapaliny k uvolňování z forem.
2. Motorové oleje, mazací oleje pro kompresory, mazací oleje pro turbínyex2) 2710 19 81
Specifikace: oleje určené
2.1 pro benzinové motory klasifikované dle API, SF, SG, SH, SJ a vyšší klasifikace,
2.2 pro naftové motory klasifikované dle API CE, CF, CF-4, CG 4, CH 4 a vyšší klasifikace,
2.3 pro vysokootáčkové motory,
2.4 pro letecké turbínové motory.
3. Oleje hydraulické, kapaliny pro hydraulické účelyex2) 2710 19 83
Specifikace: oleje
3.1 klasifikované dle ISO 6743/4 -H HL, HM, HV a vyšší klasifikace,
3.2 klasifikované dle DIN 51 524 HL, HLP a HVLP.
4. Převodové oleje a oleje pro reduktoryex2) 2710 19 87
Specifikace: oleje
4.1 klasifikované dle API GL-3, GL-4, GL-5, GL-6 a vyšší klasifikace,
4.2 určené pro hydrodynamické a automatické převodovky,
4.3 určené pro průmyslové mechanické převodovky.
5. Ostatní mazací oleje a ostatní olejeex2) 2710 19 91
ex2) 2710 19 99
Specifikace: oleje určené
5.1 pro kalení a přenos tepla s funkčními přísadami,
5.2 pro válcování kovů za studena,
5.3 jako změkčovadla při výrobě pryží,
5.4 jako oleje ložiskové,
5.5 jako mazací oleje pro vysokoobrátková ložiska,
5.6 jako mazací a konzervační prostředky v letectví,
5.7 jako automobilová plastická maziva obsahující více než 70 % minerálních olejů,
5.8 jako plastická maziva obsahující více než 70 % minerálních olejů.

Vysvětlivky:

1) Kódem nomenklatury se rozumí číselné označení vybraných výrobků uvedené v Nařízení Rady o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění platném ke dni 1. ledna 2002.

2) Označení „ex“ před kódem nomenklatury znamená, že značkovány a barveny nesmějí být pouze ty minerální oleje, které jsou v této příloze takto označeny.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 61/2007 Sb.

Seznam technologií, pro něž je značkování a barvení minerálních olejů na závadu jejich použití

Název výrobku a specifikace technologiíKód nomenklatury1)
1. Střední oleje pro jiné účely - petrolej (kerosen) ostatní2710 19 25
Specifikace technologií: technologie
1.1 pro výrobu pevných a kapalných podpalovačů, lampových olejů a petroleje na svícení,
1.2 pro výrobu přípravků na leštění a čištění,
1.3 pro výrobu fólií PVC a kovových fólií,
1.4 pro výrobu laků, barev, ředidel a tmelů,
1.5 pro výrobu čisticích prostředků pro polygrafii,
1.6 pro výrobu čistících gelů na ruce,
1.7 pro výrobu mikrokapslí používaných při výrobě průpisového papíru,
1.8 pro jiskrové a elektroerozní obrábění kovů,
1.9 používání olejů v nezměněné formě pro čištění.
2. Střední oleje ostatní2710 19 29
Specifikace technologií: technologie
2.1 pro výrobu pevných a kapalných podpalovačů, lampových olejů a petroleje na svícení,
2.2 pro výrobu přípravků na leštění a čištění,
2.3 pro výrobu fólií PVC a kovových fólií,
2.4 pro výrobu laků, barev, ředidel a tmelů,
2.5 pro výrobu čisticích prostředků pro polygrafii,
2.6 pro výrobu čistících gelů na ruce,
2.7 pro výrobu mikrokapslí používaných při výrobě průpisového papíru,
2.8 pro jiskrové a elektroerozní obrábění kovů,
2.9 používání olejů v nezměněné formě pro čištění.
3. Těžké plynové oleje2710 19 41
2710 19 45
2710 19 49
Specifikace technologií: technologie
3.1 pro výrobu pevných a kapalných podpalovačů, lampových olejů a petroleje na svícení,
3.2 pro výrobu přípravků na leštění a čištění,
3.3 pro výrobu tiskových barev,
3.4 pro výrobu farmaceutických, kosmetických a veterinárních výrobků,
3.5 pro výrobu nátěrových hmot a ředidel,
3.6 používání olejů pro tváření a obrábění,
3.7 používání olejů pro hydraulické a oběhové systémy,
3.8 používání olejů pro odbedňování betonových konstrukcí,
3.9 používání olejů pro technické účely,
3.10 používání olejů jako oleje transformátorového a elektroizolačního,
3.11 používání olejů jako oleje tlumičového,
3.12 používání olejů jako separační kapaliny k uvolňování z forem,
3.13 používání olejů jako kalibrační kapaliny,
3.14 používání olejů jako testovací a zkušební kapaliny pro vznětové motory.

Vysvětlivka:

1) Kódem nomenklatury se rozumí číselné označení vybraných výrobků uvedené v Nařízení Rady o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění platném ke dni 1. ledna 2002.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 61/2007 Sb.

Seznam technologií, pro něž je značkování minerálních olejů na závadu jejich použití

Název výrobku a specifikace technologiíKód nomenklatury1)
1. Těžké topné oleje2710 19 61
2710 19 63
2710 19 65
2710 19 69
Specifikace technologií: technologie
1.1 používání olejů pro odbedňování betonových konstrukcí,
2.1 používání olejů jako separační kapaliny k uvolňování z forem.
2. Motorové oleje, mazací oleje pro kompresory, mazací oleje pro turbíny2710 19 81
Specifikace technologií: technologie
2.1 používání olejů pro benzinové motory klasifikované dle API, SF, SG, SH, SJ a vyšší klasifikace,
2.2 používání olejů pro naftové motory klasifikované dle API CE, CF, CF-4, CG 4, CH 4 a vyšší klasifikace,
2.3 používání olejů pro vysokootáčkové motory,
2.4 používání olejů pro letecké turbínové motory.
3. Oleje hydraulické, kapaliny pro hydraulické účely2710 19 83
Specifikace technologií: technologie
3.1 používání olejů klasifikovaných dle ISO 6743/4 -H HL, HM, HV a vyšší klasifikace,
3.2 používání olejů klasifikovaných dle DIN 51 524 HL, HLP a HVLP.
4. Převodové oleje a oleje pro reduktory2710 19 87
Specifikace technologií: technologie
4.1 používání olejů klasifikovaných dle API GL-3, GL-4, GL-5, GL-6 a vyšší klasifikace,
4.2 používání olejů určených pro hydrodynamické a automatické převodovky,
4.3 používání olejů určených pro průmyslové mechanické převodovky.
5. Ostatní mazací oleje a ostatní oleje2710 19 91
2710 19 99
Specifikace technologií: technologie
5.1 používání olejů pro kalení a přenos tepla s funkčními přísadami,
5.2 používání olejů pro válcování kovů za studena,
5.3 používání olejů jako změkčovadla při výrobě pryží,
5.4 používání olejů jako oleje ložiskové,
5.5 používání olejů jako mazací oleje pro vysokoobrátková ložiska,
5.6 používání olejů určené jako mazací a konzervační prostředky v letectví,
5.7 používání olejů jako automobilová plastická maziva obsahující více než 70 % minerálních olejů,
5.8 používání olejů jako plastická maziva obsahující více než 70 % minerálních olejů.

Vysvětlivka:

1) Kódem nomenklatury se rozumí číselné označení vybraných výrobků uvedené v Nařízení Rady o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění platném ke dni 1. ledna 2002.

Poznámky pod čarou

1) § 134k odst. 1 a § 134v odst. 1 zákona.

2) ČSN EN ISO 3170 Kapalné ropné výrobky - ruční odběr vzorků.

3) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 31 odst. 2 písm. a) a odst. 3, § 34 a 35 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

5) Nařízeni Rady č. 2658/87/ES ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném zněni.

Přesunout nahoru