Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 56/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech

Částka 25/2007
Platnost od 23.03.2007
Účinnost od 01.05.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

56

VYHLÁŠKA

ze dne 12. března 2007,

kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:


Čl. I

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, se mění takto:

1. V § 1 se na konci doplňuje věta „Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.“.

2. V § 2 písm. u) se slova „chladící zařízení“ nahrazují slovy „chladič důlních větrů“.

3. V § 2 se doplňují písmena v) až y), která znějí:

v) chladící zařízení - zařízení určené ke snížení teploty důlních větrů,

x) chladič důlních větrů - součást systému chladícího zařízení zajišťující odnímání tepla důlním větrům,

y) bočník - větev lutnového tahu, paralelně zapojená k hlavnímu lutnovému tahu, ve které je umístěn chladič důlních větrů.“.

4. V § 3 odst. 3 se slova „chladících zařízení“ nahrazují slovy „chladičů důlních větrů“.

5. V § 4 odst. 5 se za slovo „ventilátorem“ vkládá čárka a slova „popř. chladičem důlních větrů v uspořádání podle § 9 odst. 1 písm. c) a d)“.

6. V § 5 odst. 8 se slovo „chladícího“ nahrazuje slovy „chladiče důlních větrů“.

7. V § 5 odst. 8 se za slovo „zařízení“ vkládají slova „umístěných mimo lutnový tah, ve vedlejším lutnovém tahu kombinovaného separátního větrání nebo v bočníku hlavního lutnového tahu,“.

8. V § 5 odst. 9 se za větu první vkládá věta „Vzduchoelektrický ventilátor nemůže být v lutnovém tahu umístěn mezi chladičem důlních větrů a ústím lutnového tahu.“.

9. V § 5 se doplňuje odstavec 12, který zní:

(12) Ventilátor v hlavním lutnovém tahu, mimo bočník, se umisťuje ve vzdálenosti alespoň 3 m od jiného ventilátoru, chladiče důlních větrů nebo odprašovacího zařízení, které jsou s tímto ventilátorem řazeny za sebou.“.

10. V § 8 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Separátní větrání kombinované foukací s hlavním lutnovým tahem foukacím a vedlejším lutnovým tahem foukacím může být použito jen v uspořádání stanoveném v příloze č. 2 (obrázek G) a za podmínek, že

a) ve vedlejším lutnovém tahu je umístěn chladič důlních větrů,

b) objemový průtok vedlejším lutnovým tahem je alespoň o 40 % menší než objemový průtok větrů v hlavním lutnovém tahu,

c) po celou dobu ražby koncentrace metanu v důlním ovzduší raženého důlního díla nepřekročí 0,5 %.

Na dobu a v případech určených projektem separátního větrání může být provoz vedlejšího lutnového tahu zastaven.“.

11. § 9 včetně nadpisu zní:

㤠9

Umístění chladiče důlních větrů

(1) Chladič důlních větrů jako součást zařízení separátního větrání neproraženého důlního díla lze umístit pouze

a) v důlním díle s průchodním větrním proudem na začátku hlavního foukacího lutnového tahu,

b) v neproraženém důlním díle ve vedlejším foukacím lutnovém tahu při kombinovaném způsobu větrání,

c) v neproraženém důlním díle v bočníku hlavního foukacího lutnového tahu způsobem stanoveným v příloze č. 2 (obrázek H) ve vzdálenosti do 250 m od ústí lutnového tahu; místo instalace bočníku stanoví projekt separátního větrání tak, aby směr proudění důlních větrů oběmi paralelními větvemi hlavního lutnového tahu byl souhlasný,

d) v neproraženém důlním díle v hlavním foukacím lutnovém tahu ve vzdálenosti do 200 m od ústí lutnového tahu, pokud koncentrace metanu v průběhu ražby nepřekročí 0,5 %.

(2) Směr proudění důlních větrů v hlavním lutnovém tahu v části paralelní k bočníku, při umístění chladiče důlních větrů podle odstavce 1 písm. c), se dálkově kontroluje čidlem kontinuálního sledování rychlosti větrů umístěným podle přílohy č. 2 (obrázek H) a jeho změna se signalizuje na centrálním řídícím stanovišti. Projekt separátního větrání obsahuje též opatření a postup pro případ změny směru proudění důlních větrů v hlavním lutnovém tahu.

(3) Organizace zajistí dálkovou kontrolu chodu chladícího zařízení a signalizaci jeho přerušení na centrálním řídícím stanovišti. Projekt separátního větrání obsahuje též opatření a postup pro případ přerušení chodu chladícího zařízení.“.

12. § 12 včetně nadpisu zní:

㤠12

Kontinuální kontrola koncentrace metanu

(1) Kontinuální kontrola koncentrace metanu čidlem se provádí v separátně větraném důlním díle s elektrickým zařízením, kde se razí nebo dobývá. Čidlo se umístí ve výšce 0,1 m pod nejvyšším místem výztuže, v místě nejvyšších zjišťovaných koncentrací metanu, ve vzdálenosti:

a) do 3,0 m od čelby při separátním větrání sacím a při kombinovaném separátním větrání podle § 8 odst. 2, přičemž jej nelze umístit ve vzdálenosti menší než 0,5 m před ústí sacího lutnového tahu,

b) do 10 m od čelby při separátním větrání foukacím a při kombinovaném separátním větrání podle § 8 odst. 2 a 4, mimo přímé ovlivnění volným větrním proudem vystupujícím z ústí lutnového tahu.

(2) Po dobu trhací práce lze čidla uvedená v odstavci 1 přemístit do bezpečné vzdálenosti od místa trhací práce.

(3) Při separátním větrání kombinovaném foukacím podle § 8 odst. 2 se kontinuální kontrola koncentrace metanu dále provádí:

a) ve volném větrním proudu z vedlejšího lutnového tahu, přičemž čidlo se umístí ve vzdálenosti od 5 do 10 m od lutnového tahu,

b) v místě překrytí lutnových tahů v prostoru odprašovacího zařízení ve výšce 0,1 m pod nejvyšším místem výztuže důlního díla.

(4) Při umístění chladícího zařízení nebo elektrického ventilátoru v raženém důlním díle, ve vzdálenosti větší než 50 m od čelby, se kontinuální kontrola koncentrace metanu dále provádí v místě tohoto zařízení. Čidlo se umístí ve vzdálenosti 5 až 10 m od tohoto zařízení proti směru proudění důlních větrů, ve výšce 0,1 m pod nejvyšším místem výztuže důlního díla.

(5) Organizace zajistí, aby překročení povolené koncentrace metanu bylo signalizováno na centrálním řídícím stanovišti, vymezí oblast ohroženou nedovoleným složením ovzduší a určí způsob uvědomění ohrožených zaměstnanců o překročení povolené koncentrace metanu.“.

13. V § 15 odst. 1 větě první se za slovo „měsíce“ vkládá čárka a slova „při umístění chladiče důlních větrů podle § 9 odst. 1 písm. d) nejméně jedenkrát týdně“.

14. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu zní:

㤠18a

Doložka vzájemného uznávání

Pokud tato vyhláška stanoví požadavky nad rámec požadavků stanovených příslušnými předpisy Evropských společenství, neuplatní se tyto požadavky na výrobky, které byly vyrobeny anebo uvedeny na trh v některém členském státě Evropské unie nebo Turecku, nebo mající původ v některém ze států Evropského sdružení volného obchodu, který je současně smluvní stranou Evropského hospodářského prostoru, za předpokladu, že takový výrobek odpovídá

a) technickým předpisům, které jsou pro výrobu anebo uvedení na trh, popřípadě pro používání tohoto výrobku v některém z těchto států závazné,

b) technickým normám nebo pravidlům správné praxe, které jsou vydány národním normalizačním orgánem nebo subjektem jemu na roveň postaveným, v souladu s právními předpisy a požadavky státu, který je smluvní stranou Evropského hospodářského prostoru,

c) mezinárodním technickým normám, oprávněně používaným v některém z těchto států, nebo

d) tradičním či inovačním výrobním postupům používaným v některém z těchto států v souladu s jeho právními předpisy, pro které existuje dostatečně podrobná technická dokumentace zajišťující, že tento výrobek může být pro daný účel použití posouzen, v případě potřeby i na základě doplňujících (nikoliv shodných) zkoušek výrobku,

pokud tyto technické předpisy, technické normy, pravidla správné praxe nebo postupy zaručují míru ochrany oprávněného zájmu odpovídající míře této ochrany v České republice.“.

15. V příloze č. 1 se za bod 1.29 vkládá nový bod 1.30, který zní:

„1.30 Objemový průtok důlních větrů ve vedlejším foukacím lutnovém tahu při separátním větrání foukacím s pomocným tahem foukacím QVFp [m3. s-1]“.

Dosavadní body 1.30 až 1.34 přílohy č. 1 se označují jako body 1.31 až 1.35.

16. V příloze č. 1 se doplňují body č. 3.10 a 3.10.1, které znějí:

„3.10 Objemový průtok Qvo při kombinovaném separátním větrání foukacím podle obrázku G přílohy č. 2 se stanovuje pro hlavní lutnový tah z hlediska snížení koncentrace CH4, CO2, snížení koncentrace zplodin po trhací práci, dodržení nejnižší povolené rychlosti v profilu důlního díla, snížení koncentrace výfukových zplodin vznětových motorů, snížení koncentrace exhalujícího Rn podle vztahů 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.4, 3.5, 3.6.

3.10.1 Objemový průtok vedlejším lutnovým tahem

QVFp ≤ 0,6 . QVF“.

17. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 165/2002 Sb.

Uspořádání zařízení separátního větrání

1. PŘEHLED POUŽITÝCH ZNAČEK

obrázek 01 směr proudění důlních větrů v průchodním větrním proudu

obrázek 02 lutnový tah

obrázek 03 ústí foukacího lutnového tahu

obrázek 04 ústí sacího lutnového tahu

obrázek 05 ventilátor

obrázek 06 vířivé lutny

obrázek 07 uzavírací klapa

obrázek 08 místo rozpojení lutnového tahu při výměně zásobníku

obrázek 09 zásobník luten

obrázek 10 odprašovací zařízení s ventilátorem

obrázek 11 místo měření koncentrace metanu

obrázek 12 místo měření koncentrace kysličníku uhelnatého

obrázek 13 místo měření rychlosti důlních větrů

obrázek 14 chladič důlních větrů

2. FOUKACÍ VĚTRÁNÍ

Obrázek A

Obrázek A

Poznámka: typ, počet a umístění ventilátorů v lutnovém tahu určí projekt separátního větrání

3. SACÍ VĚTRÁNÍ

Obrázek B

Obrázek B

Poznámka : typ, počet a umístění ventilátorů v lutnovém tahu určí projekt separátního větrání.

4. SEPARÁTNÍ VĚTRÁNÍ KOMBINOVANÉ SACÍ (S HLAVNÍM SACÍM LUTNOVÝM TAHEM)

Obrázek C

Obrázek C

Poznámka: typ, počet a umístění ventilátorů v lutnovém tahu určí projekt separátního větrání

5. SEPARÁTNÍ VĚTRÁNÍ KOMBINOVANÉ FOUKACÍ ( S HLAVNÍM FOUKACÍM LUTNOVÝM TAHEM )

Obrázek D

Obrázek D

Poznámka : typ, počet a umístění ventilátorů v lutnovém tahu určí projekt separátního větrání.

6. SEPARÁTNÍ VĚTRÁNÍ KOMBINOVANÉ FOUKACÍ PŘI VÝMĚNĚ ZÁSOBNÍKU

Obrázek E

Obrázek E

Poznámka : typ, počet a umístění ventilátorů v lutnovém tahu určí projekt separátního větrání.

7. SEPARÁTNÍ VĚTRÁNÍ KOMBINOVANÉ FOUKACÍ PŘI ZMĚNĚ SMĚRU RAŽBY

Obrázek F

Obrázek F

Poznámka : typ, počet a umístění ventilátorů v lutnovém tahu určí projekt separátního větrání.

8. SEPARÁTNÍ VĚTRÁNÍ KOMBINOVANÉ FOUKACÍ (S HLAVNÍM I VEDLEJŠÍM FOUKACÍM LUTNOVÝM TAHEM)

Obrázek G

Obrázek G

Poznámka: typ, počet a umístění ventilátorů v lutnovém tahu určí projekt separátního větrání

9. UMÍSTĚNÍ CHLADIČE DŮLNÍCH VĚTRŮ V BOČNÍKU

Obrázek H

Obrázek H

“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2007.


Předseda: prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.

Přesunout nahoru