Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 52/2007 Sb.Vyhláška o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní

Částka 24/2007
Platnost od 22.03.2007
Účinnost od 22.03.2007
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

52

VYHLÁŠKA

ze dne 13. března 2007

o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní

Ministerstvo informatiky stanoví podle § 12 odst. 1 písm. i) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví postupy atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy (dále jen „realizace vazeb“) prostřednictvím referenčního rozhraní.

§ 2

Způsob posuzování způsobilosti

(1) Posuzování způsobilosti k realizaci vazeb prostřednictvím referenčního rozhraní sestává ze dvou částí

a) zkoušky,

b) stanovení výsledku zkoušky.

(2) Atestační středisko zahájí posuzování způsobilosti k realizaci vazeb prostřednictvím referenčního rozhraní posouzením, zda žadatel o atestaci (dále jen „žadatel“) předal údaje o dostupnosti informačního systému veřejné správy podle zvláštního právního předpisu1) do informačního systému o informačních systémech veřejné správy2).

§ 3

Zkouška

(1) Atestační středisko posuzuje v průběhu zkoušky tato hlediska

a) soulad realizace vazby s technickou dokumentací služby3),

b) soulad datových prvků použitých při realizaci vazby s datovými prvky vyhlášenými prostřednictvím informačního systému o datových prvcích4).

(2) Při provádění zkoušky podle odstavce 1 písm. a) atestační středisko

a) ověřuje, zda je vazba informačního systému veřejné správy, který je předmětem atestace, v souladu s technickou dokumentací služby3) pro všechny postupy uvedené v technické dokumentaci služby, kterými lze požádat o službu nebo informaci, nebo pro část těchto postupů, a

b) posuzuje soulad

1. odpovědi informačního systému veřejné správy na žádost o službu nebo informaci, včetně chybových hlášení, pokud při realizaci vazby dojde k jejich výskytu, s dokumentací služby5),

2. realizace vazby s dokumentací služby5),

3. způsobu zajištění bezpečnosti poskytované služby a rozsahu přístupových oprávnění a jejich případných omezení pro jednotlivé oprávněné uživatele služby s bezpečnostní politikou služby6).

(3) Atestační středisko při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb prostřednictvím referenčního rozhraní musí využívat údaje z informačního systému o informačních systémech veřejné správy2) a informačního systému o datových prvcích4).

§ 4

Zaznamenávání údajů v průběhu zkoušky

(1) Atestační středisko zaznamenává údaje o zjištěních, ke kterým dospělo v průběhu zkoušky, do protokolu o provedené zkoušce podle § 6d odst. 4 zákona (dále jen „protokol“), a to ke každému posuzovanému hledisku podle § 3 odst. 1 zvlášť.

(2) Atestační středisko do protokolu uvádí

a) vyjádření „splněno“ nebo „nesplněno“, přičemž vyjádření „nesplněno“ uvede, pokud

1. realizace vazby není v souladu s technickou dokumentací služby, nebo

2. nejsou při uskutečnění vazby použity vyhlášené datové prvky,

b) obchodní firmu nebo název, sídlo a doručovací adresu žadatele,

c) výčet všech dokumentů, které byly k posouzení předloženy, včetně označení jejich verze, počtu stran a data jejich schválení žadatelem,

d) název a sídlo atestačního střediska, které provedlo zkoušku,

e) jméno nebo jména a příjmení fyzické osoby, která jménem atestačního střediska zkoušku provedla, nebo zaměstnance atestačního střediska, který řídil provedení atestační zkoušky,

f) datum zahájení zkoušky a datum jejího ukončení,

g) popis průběhu zkoušky; pokud byla vazba ověřována pouze pro část postupů uvedených v technické dokumentaci služby, kterými lze požádat o službu nebo informaci, výčet těchto postupů,

h) zjištění podle odstavce 1,

i) výsledek provedené zkoušky a jeho odůvodnění podle § 5,

j) jméno nebo jména a příjmení zaměstnance atestačního střediska, který je oprávněn ke schválení protokolu o provedené zkoušce, jeho podpis a datum schválení protokolu,

k) datum provedení další zkoušky.

(3) Atestační středisko uchovává protokol a dokumentaci podle § 3 odst. 2 po dobu nejméně 10 let od data vydání atestu.

§ 5

Postup při stanovení výsledku zkoušky

(1) Na základě zjištění učiněných při posouzení v průběhu zkoušky atestační středisko stanoví celkový výsledek zkoušky.

(2) Výsledek zkoušky „splňuje“ stanoví atestační středisko v případě, že v průběhu posuzování podle § 3 odst. 1 uvedlo do protokolu výrok „splněno“ ke všem posuzovaným hlediskům nebo žadatel zjištěné nedostatky v průběhu posuzování odstranil.

(3) Výsledek zkoušky „nesplňuje“ stanoví atestační středisko v případě, že v průběhu posuzování podle § 3 odst. 1 uvedlo do protokolu výrok „nesplněno“ alespoň k jednomu posuzovanému hledisku nebo nedošlo ve smyslu § 2 odst. 2 k předání údajů podle zvláštního právního předpisu1).

(4) V odůvodnění výsledku zkoušky atestační středisko uvede

a) k výsledku zkoušky „splňuje“ konstatování, že v průběhu posuzování neshledalo žádné nedostatky nebo žadatel zjištěné nedostatky odstranil, a popis odstraněných nedostatků,

b) k výsledku zkoušky „nesplňuje“ popis zjištěných nedostatků.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr: MUDr. Mgr. Langer v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 528/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy).

2) § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 365/2000 Sb., ve znění zákona č. 81/2006 Sb.

3) § 2 odst. 3 vyhlášky č. 53/2007 Sb., o technických a funkčních náležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní (vyhláška o referenčním rozhraní).

4) § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 365/2000 Sb., ve znění zákona č. 81/2006 Sb.

5) § 2 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 53/2007 Sb.

6) § 2 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 53/2007 Sb.

Přesunout nahoru