Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 5/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy

Částka 2/2007
Platnost od 05.01.2007
Účinnost od 05.01.2007
Zrušeno k 01.01.2013 (477/2012 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2006,

kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy

Ministerstvo životního prostředí stanoví k provedení § 3 odst. 1 a 2 a podle § 12 odst. 1 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů):


Čl. I

Vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, se mění takto:

1. V § 2 písmena e) a f) znějí:

"e) anaerobní fermentací - proces kontrolovaného rozkladu biomasy na bioplyn a digestát, probíhající bez přístupu vzdušného kyslíku,

f) zplynováním - termický nebo obdobný fyzikální nebo chemický proces přeměny biomasy na syntézní plyn,".

2. V § 2 písm. g) se na konci bodu 1 doplňují slova "(dále jen "spoluspalování")".

3. V § 2 písmeno h) zní:

"h) mechanicko-biologickou úpravou - úprava směsného komunálního odpadu a průmyslového odpadu svou charakteristikou a složením podobného komunálnímu odpadu, spočívající v kombinaci fyzikálních postupů, kterými jsou například drcení a třídění, a biologických postupů, jejímž výsledkem je oddělení některých složek odpadu, stabilizace biologicky rozložitelných složek odpadu a případně další úprava oddělených složek odpadu.".

4. V § 3 odstavec 1 zní:

"(1) Předmětem podpory jsou veškeré druhy biomasy, pokud dále není uvedeno jinak.".

5. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Příloha č. 1 této vyhlášky stanoví zařazení druhů biomasy, které jsou předmětem podpory, do jednotlivých skupin podle kategorií obsažených v § 4 odst. 2 až 4.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

6. V § 4 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) průměrné náklady na obstarání biomasy,".

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

7. V § 4 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Na základě parametrů uvedených v odstavci 1 se stanovují tyto kategorie biomasy s odlišnou podporou:

a) kategorie pro procesy termické přeměny zahrnující proces spalování a zplynování, a to

1. kategorie 1, která zahrnuje zejména byliny nebo dřeviny cíleně pěstované pro energetické využití a biopaliva z nich vyrobená,

2. kategorie 2, která zahrnuje zejména biomasu včetně zbytkové biomasy, kterou nelze materiálově využít,

3. kategorie 3, která zahrnuje zejména materiálově využitelnou biomasu a biopaliva z ní vyrobená,

b) kategorie pro proces anaerobní fermentace, která zahrnuje veškerou biomasu určenou k výrobě bioplynu s výjimkou druhů biomasy obsažených ve skupině 3 přílohy č. 1 této vyhlášky.

(3) Kategorie 1, kategorie 2 a kategorie 3 se dále rozlišují podle způsobu využití biomasy na spoluspalování označované S1, S2 a S3, paralelní spalování označované P1, P2 a P3 a spalování a zplynování čisté biomasy označované O1, O2 a O3.".

8. V § 4 odst. 4 se slovo "digesce" nahrazuje slovem "fermentace".

9. V § 4 odstavec 5 zní:

"(5) Příloha č. 1 této vyhlášky stanoví 5 skupin druhů biomasy, které jsou zařazeny do společných kategorií. Druhy biomasy, které nejsou v příloze č. 1 této vyhlášky obsaženy v žádné skupině, patří do kategorie S2, P2, O2 a anaerobní fermentace.".

10. V § 5 odst. 1 věta první zní: "Předmětem podpory je spalování čisté biomasy, společné spalování, zplynování čisté biomasy a anaerobní fermentace v systémech, jejichž povaha umožňuje efektivní využití daného druhu biomasy na výrobu elektřiny, nebo elektřinu a tepelnou energii.".

11. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 482/2005 Sb.

Zařazení druhů biomasy, které jsou předmětem podpory, do jednotlivých skupin podle kategorií

SkupinaPopis druhu biomasyKategorie
Anaerobní fermentace (AF)Procesy termické přeměny
Spolu spalování (S) paralelní spalování (P)Spalování a zplynování čisté biomasy (O)
1a) cíleně pěstované energetické plodiny (jednoleté, dvouleté a víceleté byliny a zemědělské plodiny), tj. plodiny, jejichž hlavní produkt (z nich vyrobený) je primárně určen k energetickým účelům, a biopaliva z nich vyrobená b) obiloviny a olejniny pěstované pro nepotravinářské využití, pouze pokud je energeticky využita celá rostlina (zrno a sláma) a biopaliva z nich vyrobená, přičemž v průběhu zpracování na palivo nesmí dojít k oddělení zrna a slámy nebo semena a slámyc) cíleně pěstované energetické dřeviny, tj. dřeviny vypěstované mimo lesní půdu, jejichž hmota, vyjma asimilačních orgánů, je zcela využita k energetickým účelům a biopaliva z nich vyrobenáAFS1, P1O1
2a) sláma obilovin a olejnin, sláma kukuřice na zrno a biopaliva z ní vyrobená včetně vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracování b) znehodnocené zrno potravinářských obilovin a semeno olejnin, a biopaliva z nich vyrobená včetně vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracováníc) ostatní rostlinná pletiva, rostliny a části rostlin použité jako biopalívo, jejich vedlejší a zbytkové produkty, biopaliva z nich vyrobenád) rostliny uvedené v příloze č. 2 této vyhlášky, avšak pouze v případě, pokud se jedná výlučně o využití biomasy vzniklé odstraněním těchto rostlin na jejích stávajících stanovištích, a biopaliva z nich vyrobenáe) ostatní zbytková biomasa v podobě kalů z praní, čištění, extrakce, loupání, odstřeďování a separace, včetně zbytkové biomasy ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku, z mlékárenského, konzervárenského, cukrovarnického, pivovarnického a tabákového průmyslu, z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy, z pekáren a výroby cukrovinek, výroby alkoholických a nealkoholických nápojů a další obdobná biomasa, která je nevhodná ke spotřebě nebo pro další zpracování a dále biopaliva z ní vyrobenáf) travní hmota z údržby trvalých travních porostů a z biomasy z údržby veřejné i soukromé zeleně, včetně údržby tratí, vodotečí, ochranných pásem apod., kromě dřeva, v případě přímého termického využití pouze biopaliva z ní vyrobená g) zbytková hmota z těžby dřeva, tzv. nehroubí, tj. dřevo do průměru 7cm, biopaliva z ní vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejího zpracování (tzv. zelená štěpka), hroubí do délky 1 metru, biopaliva z něho vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejího zpracování, biomasa z probírek a prořezávek (vzniklá v lese), dřevní hmota z údržby veřejné i soukromé zeleně (včetně tratí, vodotečí, rozvodů elektřiny apod.), biopaliva z této zbytkové hmoty vyrobená (tzv. zelená štěpka apod.) a vedlejší a zbytkové produkty jejich zpracování, jinak nevyužitelné dřevo a biopaliva z něj vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty z jeho zpracováníh) použité dřevo, použité výrobky vyrobené ze dřeva a dřevěných materiálů, dřevěné obaly, při splnění ostatních požadavků, biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty z jeho zpracováníi) zbytková dřevní hmota vznikající při výrobě celulózy, vyjma kůry, biopaliva z této zbytkové dřevní hmoty vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty z jejího zpracováníj) kompost nevyhovující jakosti nebo určený k energetickému využití (energetický kompost) a tvarované nebo jiné biopalivo z něj vyrobené, vyplozené substráty z pěstování hub v podobě energetického kompostuk) biopaliva vyrobená z kalů z čistíren odpadních vod, vzniklých v aeračních nádržích při biologickém zpracování odpadních vod nebo při biologickém procesu čištění, a separovaných sedimentací nebo flotací, s vyloučením ostatních kalů a usazenin z vodních tělesl) výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky, výmětová vlákna a biopaliva z nich vyrobenám) druhotně nevyužitelný papír a lepenka a biopaliva z nich vyrobenán) kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna a biopaliva z nich vyrobenáo) vlákninové kaly vznikající v sedimentačních nádržích při čištění odpadních vod z produkce papíru a celulózy separované sedimentací nebo flotací, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění a biopaliva z nich vyrobenáp) deikingové kalyq) zbytková biomasa z kožedělného a textilního průmyslu a biopaliva z nich vyrobenáAFS2, P2O2
3a) piliny, biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejich zpracování b) hobliny, biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejich zpracováníc) bílá a hnědá štěpka vzniklá při pilařském zpracování odkorněného a neodkorněného dřevad) odřezky a dřevo určené pro materiálové využití, biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejich zpracováníe) materiál vznikající při pilařském zpracování dřeva, tj. zejména krajiny, odřezy, řezivo, biopaliva z něj vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jeho zpracováníf) palivové dřevog) sulfátový, sulfitový výluh, surové tálové mýdlo a biopaliva z nich vyrobená-S3,P3O3
4a) zbytkový jedlý olej a tuk, směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky a dále biopaliva z nich vyrobená, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování b) zbytkové produkty z destilace lihu, výpalky a obdobné rostlinné zbytky a vedlejší produkty z rostlin a dále biopaliva z nich vyrobená, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracováníc) rostlinné oleje a živočišné tuky s výjimkou živočišných tuků podle právního předpisu evropských společenství5) a palivo vyrobené výlučně z rostlinných olejů nebo živočišných tukůd) alkoholy vyráběné z biomasye) ostatní kapalná biopalivaf) kůraAFS3,P3O2
5a) zpracované produkty pocházející z živočišných materiálů kategorie 2 a 3, podle právního předpisu evropských společenství5), nezpracovaných živočišných materiálů, kalů z praní a čištění živočišných tkání kategorie 3, podle právního předpisu evropských společenství, mléka, mleziva, hnoje a obsahu trávicího traktu vyjmutého z trávicího traktu, vše kategorie 3, podle právního předpisu evropských společenství5), v případě těchto materiálů kategorie 2 podle právního předpisu evropských společenství5), tj. pouze pokud jsou předem tepelně zpracovány a dále biopaliva vyrobená z těchto materiálů, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování (biopaliva a vedlejší produkty z materiálů kategorie 2) b) masokostní moučka pouze kategorie 2 a 3 podle právního předpisu evropských společenství5) a biopaliva z ní vyrobená včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracováníc) kafilerní tuk pouze kategorie 2 a 3 podle právního předpisu evropských společenství5) a biopaliva z něj vyrobená včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracováníd) zemědělské meziprodukty z živočišné výroby vznikající při chovu hospodářských zvířat, včetně tuhých a kapalných exkrementů s původem z živočišné výroby a včetně znečištěné slámy a biopaliva z nich vyrobená včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracováníe) biologicky rozložitelné zbytky z kuchyní a stravoven a biopaliva z nich vyrobená včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracováníf) biologicky rozložitelná část vytříděného průmyslového a komunálního odpadu pocházející z odděleného sběru nebo z procesu mechanicko-biologické úpravy, s vyloučením biomasy zpracovávané v procesu čištění odpadních vod a dále biopaliva z nich vyrobená včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracováníAF--

5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1774/2002, o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky k tabulce:

I. Sloupec anaerobní fermentace obsahuje kategorie biomasy pro využití prostřednictvím vývinu bioplynu pro následné energetické využití.

II. Sloupec pro procesy termické přeměny obsahuje kategorie biomasy pro její využití přímým spalováním, včetně společného spalování, a zplynováním za účelem výroby elektřiny.

III. Jednotlivé druhy biomasy jsou systematicky zařazeny do 5 skupin následujícím způsobem:

skupina 1 zahrnuje pouze cíleně pěstovanou energetickou biomasu,

skupina 2 zahrnuje biomasu nezařazenou do skupiny 1, 3 nebo 4 a současně využitelnou pro procesy termické přeměny nebo pro anaerobní fermentaci; jedná se o orientační výčet druhů biomasy,

skupina 3 zahrnuje materiálově využitelnou, jednoznačně určitelnou biomasu, zejména piliny a tzv. bílou a hnědou štěpku,

skupina 4 zahrnuje biomasu využitelnou zejména pro anaerobní fermentaci a biomasu, kterou je možné využít i pomocí procesů termické přeměny rozlišením zařazení do kategorií dle druhu termické přeměny,

skupina 5 zahrnuje biomasu využitelnou pouze pro anaerobní fermentaci.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Kalaš v. r.

Přesunout nahoru