Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 47/2007 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu

Částka 21/2007
Platnost od 15.03.2007
Účinnost od 15.03.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

47

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. března 2007

o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., (dále jen „zákon“) a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) některé podmínky poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy (dále jen „platba“) a některé podmínky poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu3) (dále jen „Fond“).

§ 2

Žadatel o platbu

Žadatelem o platbu je fyzická nebo právnická osoba obhospodařující zemědělskou půdu evidovanou na ni v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (§ 3a a 3b zákona) (dále jen „evidence“), která doručí Fondu na jím vydaném formuláři žádost o platbu pro příslušný kalendářní rok (dále jen „žádost“).

§ 3

Žádost o platbu

(1) Žádost kromě náležitostí stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství4) obsahuje

a) seznam a výměru všech půdních bloků (§ 3a odst. 3 zákona), popřípadě dílů půdních bloků (§ 3a odst. 4 zákona) zemědělské půdy evidovaných v evidenci na žadatele4),

b) označení a způsob využití5) všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků podle písmene a), jichž se podaná žádost týká,

c) prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedené v přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, po celý kalendářní rok na všech půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele.

(2) Nedílnou součástí žádosti je zakreslení půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků podle odstavce 1 písm. a) v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.

(3) Pokud žadatel pěstuje konopí na některém z půdních bloků, popřípadě na některém z dílů půdních bloků uvedených v žádosti6), připojí k žádosti uznávací list7) o uznání osiva konopí; dále žadatel k žádosti připojí prohlášení, ve kterém se zaváže, že Fondu neprodleně oznámí začátek kvetení konopí na příslušném půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, uvedeného v žádosti.

(4) Žadatel doručí žádost Fondu do 15. května příslušného kalendářního roku.

(5) Žádost podle odstavce 4 nelze Fondu podat počínaje dnem 1. dubna 2015.

§ 3a

Kompenzace finanční disciplíny

(1) Podle předpisu Evropské unie upravujícího financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky30) je příslušným kalendářním rokem pro provedení kompenzace finanční disciplíny kalendářní rok podání žádosti o platbu.

(2) Kompenzace finanční disciplíny se provede u žadatele o platbu, u kterého byla Fondem provedena úprava plateb poskytnutých na základě žádosti o platbu podané v příslušném kalendářním roce.

(3) Procentuální výše kompenzace finanční disciplíny stanoví Fond poměrem částky oznámené Evropskou komisí vůči součtu všech částek úprav plateb provedených v příslušném kalendářním roce u žadatelů podle odstavce 2.

(4) Fond stanoví žadateli o platbu rozhodnutím výši kompenzace finanční disciplíny vynásobením procentuální výše kompenzace finanční disciplíny podle odstavce 3 částkou úpravy plateb provedené žadateli v příslušném kalendářním roce a provede platbu kompenzace finanční disciplíny do 16. října kalendářního roku následujícího po podání žádosti o platbu v příslušném kalendářním roce.

§ 4

Podmínky poskytnutí platby

(1) Fond poskytne žadateli platbu na zemědělskou půdu, která je

a) evidována v evidenci a splňuje podmínky k poskytnutí platby podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství8),

b) evidována v evidenci na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. srpna příslušného kalendářního roku,

c) žadatelem zemědělsky obhospodařována v příslušném kalendářním roce po celou dobu, po kterou je evidována v evidenci na žadatele podle písmene a),

d) udržována v podmínkách dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedených v přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb. po celý příslušný kalendářní rok.

(2) Minimální výměra9), na kterou lze poskytnout platbu, činí nejméně 1 ha zemědělské půdy; rozhodující jsou údaje evidované v evidenci.

(3) Fond poskytne platbu v plné výši, nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí platby podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2), nebo podle § 6, jestliže žadatel splňuje podmínky stanovené v odstavcích 1 a 2 a dodržuje podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedené v přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb. po celý příslušný kalendářní rok na všech půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele10).

§ 6

Zamítnutí žádosti, snížení nebo neposkytnutí platby

(1) Zjistí-li Fond, že výměra zemědělské půdy, u níž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí platby, je nižší než výměra zemědělské půdy, kterou žadatel uvedl ve své žádosti, podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství12) platbu sníží nebo neposkytne.

(2) Zjistí-li Fond, že žadatel doručil žádost po lhůtě stanovené v § 3 odst. 4, popřípadě změnu žádosti po lhůtě stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství13), platbu sníží, popřípadě žádost zamítne, podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství13).

(3) Zjistí-li Fond, že žadatel v žádosti podle § 3 neuvedl veškerou plochu v souladu s předpisy Evropských společenství14) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je

a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %14),

b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %14),

c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %14).

§ 7

Stanovení některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která má informační povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství21), poskytne Fondu v příslušném kalendářním roce informace v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropských společenství22), a to do 30 dnů ode dne převzetí dovezených zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu, nejpozději však do 30. dubna bezprostředně následujícího kalendářního roku.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která má informační povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství21), poskytne Fondu v příslušném kalendářním roce informace v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropských společenství23), a to 10 dnů před zahájením zpracování dovezených zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu na jiný konečný výrobek.


§ 8

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. března 2007.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 480/2009 Sb. Čl. VI

Řízení pro rok 2009 podle nařízení vlády č. 47/2007 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 47/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 369/2010 Sb. Čl. VIII

Řízení o poskytnutí dotace o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 47/2007 Sb. zahájená před 1. červencem 2011 se dokončí podle nařízení vlády č. 47/2007 Sb., ve znění účinném do 1. července 2011.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 448/2012 Sb. Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 47/2007 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 47/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 400/2013 Sb. Čl. VIII

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 47/2007 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 47/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 308/2014 Sb. § 4

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 47/2007 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 47/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 49/2017 Sb. Čl. IV

Řízení, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 47/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 47/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Ministr zemědělství: Mgr. Gandalovič v. r.

Poznámky pod čarou

1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství nařízením vlády.

2) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/1994, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování plodin, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003.
Nařízení Komise (ES) č. 795/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.

3) Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb.

4) Čl. 12 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

5) Čl. 14 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

6) Čl. 13 odst. 1 a čl. 33 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

7) § 4 odst. 8 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb.

8) Čl. 143b odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.

9) Čl. 134 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.

10) Čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.

12) Čl. 138 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění. Čl. 50 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

13) Čl. 21 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

14) Čl. 14 odst. 1 a 1a nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

21) Čl. 144 písm. b) a c) nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.

22) Čl. 144 písm. a), čl. 145 a čl. 157 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.

23) Čl. 55 písm. b) a čl. 107 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění. Čl. 145 a 152 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.

24) § 2 písm. h) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb.

25) § 7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 91/2007 Sb.

26) Například § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb.

27) Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.

28) § 8 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

29) Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

30) Čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008

Přesunout nahoru