Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 44/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru

Částka 21/2007
Platnost od 15.03.2007
Účinnost od 15.03.2007
Zrušeno k 01.10.2017 (316/2017 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

44

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. února 2007,

kterým se mění nařízení vlády č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru

Vláda nařizuje podle § 1 odst. 3 a § 11d odst. 9 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru, se mění takto:

1. V § 1 se v poznámce pod čarou č. 2 doplňuje text

„Nařízení Komise (ES) č. 950/2006 ze dne 28. června 2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod. Nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru.

Nařízení Komise (ES) č. 952/2006 ze dne 29. června 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót.

Nařízení Komise (ES) č. 967/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o výrobu cukru nad rámec kvót.

Nařízení Komise (ES) č. 968/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství.“.

2. V § 2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) včetně poznámek pod čarou č. 6 a 7 se zrušuje.

3. V § 5 odst. 5 se slova „který nepodal žádost podle odstavce 2“ nahrazují slovy „kterému nebyla přidělena dodatečná kvóta podle odstavce 4“.

4. § 10 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 22a zní:

㤠10

Množství cukru staženého z trhu

Jestliže orgány Evropských společenství přijmou opatření podle předpisu Evropských společenství22a), Fond do 15. listopadu příslušného hospodářského roku písemně oznámí cukrovarnickému podniku množství cukru v rámci jeho kvóty, které pro příslušný hospodářský rok cukrovarnický podnik stáhne z trhu.

22a) Čl. 19 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.“.

5. § 11 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 23 až 25 zní:

㤠11

Restrukturalizační podpora

(1) Při stanovení procentního podílu podpory pro skupinu pěstitelů cukrové řepy23) vychází Fond zejména z vyčíslení ztráty tržeb a kompenzace ekonomické újmy, která vznikne ukončením pěstování cukrové řepy v hospodářském roce, pro který se dotčený podnik vzdal kvóty.

(2) Jako kritérium pro rozdělení části podpory v rámci skupiny pěstitelů cukrové řepy24) Fond zohlední zejména procentní podíl množství cukrové řepy jednotlivých pěstitelů na kvótě cukru dotčeného podniku, v rámci příslušné kvóty, které se podnik vzdal, podle uzavřených smluv mezi dotčeným podnikem a pěstiteli cukrové řepy na hospodářský rok, předcházející hospodářskému roku, pro který se dotčený podnik vzdal kvóty.

(3) Při stanovení procentního podílu podpory pro smluvní poskytovatele strojů23) vychází Fond zejména z vyčíslení ekonomické újmy v důsledku ztráty hodnoty jejich specializovaných strojů nepoužitelných pro jiné účely, než jsou úkony spojené s pěstováním cukrové řepy, které z důvodu ukončení pěstování cukrové řepy již nebudou využívány v rámci smluvních závazků k pěstitelům cukrové řepy dotčeného podniku, a to zejména na základě následujících objektivních kritérií

a) součtu zůstatkových cen specializovaných strojů, případně částí zůstatkových cen těchto strojů, odpovídajících podílu, v jakém byly těmito stroji poskytovány služby pěstitelům cukrové řepy dodávajícím dotčenému podniku v rámci příslušné kvóty, které se podnik vzdal, a

b) celkového objemu služeb, poskytnutých těmito stroji v hospodářském roce předcházejícím hospodářskému roku, pro který se dotčený podnik vzdal kvóty.

(4) Jako kritérium pro rozdělení části podpory v rámci skupiny smluvních poskytovatelů strojů24) Fond zohlední zejména podíl zůstatkové ceny těchto strojů na součtu zůstatkových cen za skupinu smluvních poskytovatelů strojů.

(5) Při postupu podle odstavců 1 až 4 Fond může stanovit další kritéria projednaná na konzultacích podle předpisu Evropských společenství25).

23) Čl. 3 odst. 6 nařízení Rady (ES) č. 320/2006.

24) Čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 968/2006.

25) Čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 968/2006.“.

Poznámka pod čarou č. 26 se zrušuje.

6. V § 12 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 27a znějí:

(2) Cukrovarnický podnik oznámí Fondu do 31. ledna příslušného hospodářského roku10) předběžnou informaci o své celkové výrobě cukru27a) v příslušném hospodářském roce na formuláři vydaném Fondem.

(3) Cukrovarnický podnik oznámí Fondu do 15. září příslušného hospodářského roku informaci o své celkové výrobě cukru27a) za uplynulý hospodářský rok na formuláři vydaném Fondem.

27a) Čl. 6 nařízení Komise (ES) č. 952/2006.“.

7. V § 13 odst. 1 písm. a) se slovo „příslušném“ nahrazuje slovem „následujícím“.

8. V § 13 odst. 1 písm. f) se slova „podle písmene d)“ nahrazují slovy „podle písmene e)“.

9. V § 13 odst. 1 se na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a písmeno k) včetně poznámky pod čarou č. 30 se zrušuje.

10. V § 13 odst. 4 se slova „poskytne Fondu každá smluvní strana této dohody informaci o jejím uzavření“ nahrazují slovy „poskytnou Fondu smluvní strany této dohody její stejnopis nebo její úředně ověřenou kopii“.

11. § 14 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 33 se zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. března 2007.


Předseda vlády: v z. Čunek v. r. 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj

Ministr zemědělství: Mgr. Gandalovič v. r.

Přesunout nahoru