Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 42/2007 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci všeobecných sester a porodních asistentek udělovaných na území členských států Evropské unie a seznam institucí a orgánů, které je vydávají

Částka 19/2007
Platnost od 12.03.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

42

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 28. února 2007

o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci všeobecných sester a porodních asistentek udělovaných na území členských států Evropské unie a seznam institucí a orgánů, které je vydávají

Ministerstvo zdravotnictví na základě § 78 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb., vyhlašuje:

Seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci udělovaných na území členských států Evropské unie a seznam institucí a orgánů, které je vydávají

Názvy diplomů, osvědčení a jiných dokladů o odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry (sestry odpovědné za všeobecnou péči)

- uvedených v příloze směrnice 77/452/EHS, ve znění pozdějších změn

ZeměDoklad o dosažené kvalifikaciSubjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaciProfesní označeníReferenční den
België/Belgique/ Belgien- Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster/Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e)/ Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin) - Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/ Brevet
d'infïrmier(ère) hospitalier(ère)/ Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)- Brevet van verpleegassistent(e)/Brevet d'hospitalier(ère)/Brevet einer Pflegeassistentin
- De erkende opleidingsinstituten/ Les établissements d'enseignement reconnus/Die anerkannten Ausbildungsanstalten - De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/Der zuständige Prüfungsausschüß  der Deutschsprachigen Gemeinschaft- Hospitalier(ére)/Verpleegassi-stent (e)- Infirmier(ère) hospitalier(ére)/ Ziekenhui sverpleger(-verpleegster)29. červen 1979
БългарияДиплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “Бакалавър“ с професионална квалификация “Медицинска сестра“ [diplom o vysokoškolském vzdělávání ukončeném s titulem „bakalář“ v oboru ošetřovatelství se získáním odborné kvalifikace „zdravotní sestra, ošetřovatel“]УниверситетМедицинска сестра1. leden 2007
Česká republika1. Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.), doplněný tímto osvědčením: Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem1. Všeobecná sestra1. květen 2004
2. Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.), doplněný tímto osvědčením: Vysvědčení o absolutoriu2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem2. Všeobecný ošetřovatel
DanmarkEksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelseSygeplejeskole godkendt af UndervisningsministerietSygeplejerske29. červen 1979
DeutschlandZeugnis über die staatliche Prüfung in der KrankenpflegeStaatlicher PrüfungsausschussGesundheits- und Krankenpflegerin/ Gesundheits- und Krankenpfleger29. červen 1979
EestiDiplom õe erialal1. Tallinna Meditsiinikool 2. Tartu Meditsiinikool3. Kohtla-Järve Meditsiinikoolõde1. květen 2004
Ελλάς1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου
Αθηνών 2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολο-γικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T.E.I.)3. Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευ-Τικής4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουρ-γείου Υγείας και Πρόνοιας5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και
Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας6. Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής
1. Πανεπιστήμιο Αθηνών 2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΔιπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσο-
κόμος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια
1. leden 1981
EspañaTítulo de Diplomado
universitario
en Enfermería
- Ministerio de Educación y Cultura - El rector de una universidadEnfermero/a diplomado/a1. leden 1986
France- Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) - Diplôme d'Etat d'infirmier(ère)
délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999
Le ministère de la santéInfirmer(ère)29. červen 1979
IrelandCertificate of Registered General NurseAn Bord Altranais (The Nursing
Board)
Registered General Nurse29. červen 1979
ItaliaDiploma di infermiere professionaleScuole riconosciute dallo StatoInfermiere professionale29. červen 1979
ΚύπροςΔίπλωμα Γενικής ΝοσηλευτικήςΝοσηλευτική ΣχολήΕγγεγραμμένος Νοσηλευτής1. květen 2004
Latvija1. Diploms par māsas kvalifikācijas Iegūšanu 2. Māsas diploms1. Māsu skolas 2. Universitātes tipa augstskola
pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu
Māsa1. květen 2004
Lietuva1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą  bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją 2. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikaciją1. Universitetas 2. KolegijaBendrosios praktikos slaugytojas1. květen 2004
Luxembourg- Diplôme d'Etat d'infirmier - Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier graduéMinistère de l'éducation nationale,
de la formation professionnelle et des sports
Infirmier29. červen 1979
Magyarország1. Ápoló bizonyítvány 2. Diplomás ápoló oklevél3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél1. Iskola 2. Egyetem/főiskola3. EgyetemÁpoló1. květen 2004
MaltaLawrja jew diploma fl-istudji talinfermerijaUniversita' ta' MaltaInfermier Registrai tal-Ewwel Livell1. květen 2004
Nederland1. Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A 2. Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige) 4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige - Kwalificatieniveau 45. Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige - Kwalificatieniveau 51. Door een van overheidswege benoemde examencommissie 2. Door een van overheidswege benoemde examencommissie3. Door een van overheidswege benoemde examencommissie 4. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling5. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstellingVerpleegkundige29. červen 1979
Österreich1. Diplom als „Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, Diplomierter Gesimdheits-und Krankenpfleger“ 2. Diplom als „Diplomierte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger“1. Schule für allgemeine Gesundheits-
und Krankenpflege 2. Allgemeine Krankenpflegeschule
- Diplomierte Krankenschwester - Diplomierter Krankenpfleger1. leden 1994
PolskaDyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem „magister pielęgniarstwa“Instytucja prowadząca kształcenie
na poziomie wyższym uznana
przez właściwe
(Vyšší vzdělávací instituce uznaná příslušnými orgány)
Pielęgniarka1. květen 2004
Portugal1. Diploma do curso de enfermagem
Geral 2. Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem3. Carta de curso de licenciatura em enfermagem
1. Escolas de Enfermagem 2. Escolas Superiores de Enfermagem3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de SaúdeEnfermeiro1. leden 1986
România1. Diploma de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată 2. Diplomă de licenţă de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată1. Universităţi   2. Universităţiasistent medical generalist1. leden 2007
SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni
naslov „diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik“
1. Univerza 2. Visoka strokovna SolaDiplomirana medicinska sestra/ Diplomirani zdravstvenik1. květen 2004
Slovensko1. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu „magister z ošetrovatel'stva“ („Mgr.“) 2. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu „bakalár z ošetrovatel'stva“ („Bc.“)3. Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra1. Vysoká škola  2. Vysoká škola   3. Stredná zdravotnická školaSestra1. květen 2004
Suomi/ Finland1. Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen 2. Sosiaali-ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH)1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/ Hälsovårdsläroanstalter 2. Ammattikorkeakoulut/ YrkeshögskolorSairaanhoitaja/Sjukskötare1. leden 1994
SverigeSjuksköterskeexamenUniversitet eller högskolaSjuksköterska1. leden 1994
United KingdomStatement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health VisitingVarious- State Registered Nurse - Registered General Nurse29. červen 1979

Názvy diplomů, osvědčení a jiných dokladů o odborné způsobilosti k výkonu povolání porodních asistentek

- uvedených v příloze směrnice 80/154/EHS, ve zněni pozdějších změn

     
België/Belgique/ BelgienDiploma van vroedvrouw/Diplôme d'accoucheuse- De erkende opleidingsinstituten/ Les établissements d'enseignement - De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté françaiseVroedvrouw/Accoucheuse23. leden 1983
БългарияДиплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “Бакалавър“ с професионална квалификация “Акушерка“УниверситетАкушерка1. leden  2007
Česká republika1. Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.) - Vysvědčení o státní závěrečné Zkoušce 2. Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.) - Vysvědčeni o absolutoriu1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem 2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státemPorodní asistentka/porodní asistent1. květen 2004
DanmarkBevis for bestået jordemodereksamenDanmarks jordemoderskoleJordemoder23. leden 1983
DeutschlandZeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und EntbindungspflegerStaatlicher Prüfungsausschuss- Hebamme - Entbindungspfleger23. leden 1983
EestiDiplom ämmaemanda erialal1. Tallinna Meditsiinikool 2. Tartu Meditsiinikool- Ämmaemand1. květen 2004
Ελλάς1. Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) 2. Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της
Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ)3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών
1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) 2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας- Μαία - Μαιευτής23. leden 1983
España- Título de Matrona - Título de Asistente obstétrico (matrona)- Título de Enfermería obstétricaginecológicaMinisterio de Educación y Cultura- Matrona - Asistente obstétrico1. leden 1986
FranceDiplôme de sage-femmeL'EtatSage-femme23. leden 1983
IrelandCertificate in MidwiferyAn Board AltranaisMidwife23. leden 1983
ItaliaDiploma d'ostetricaScuole riconosciute dallo StatoOstetrica23. leden 1983
ΚύπροςΔίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα ΜαιευτικήςΝοσηλευτική ΣχολήΕγγεγραμμένη Μαία1. květen 2004
LatvijaDiploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanuMāsu skolasVecmāte1. květen 2004
Lietuva1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją - Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje2. Aukštojo mokslo diplomas (neuni versitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją - Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje3. Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją1. Universitetas 2. Kolegija 3. KolegijaAkušeris1. květen 2004
LuxembourgDiplome de sage-femmeMinistere de l'ėducation naţionale, de la formation professionnelle et des sportsSage-femme23. leden 1983
MagyarországSzülésznő bizonyítványIskola/főiskolaSzülésznő1. květen 2004
MaltaLawrja jew diploma fl- Istudji tal-QwiebelUniversita' ta' MaltaQabla1. květen 2004
NederlandDiploma van verloskundigeDoor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidings-instellingenVerloskundige23. leden 1983
ÖsterreichHebammen-Diplom- Hebammenakademie
- Bundeshebammenlehranstalt
Hebamme1. leden 1994
PolskaDyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo z tytułem „magister położnictwa“Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze (Vyšší vzdělávací instituce uznaná příslušnými orgány)Położna1. květen 2004
Portugal1. Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica 2. Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstetrica3. Diploma (do curso de póslicenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica1. Ecolas de Enfermagem 2. Escolas Superiores de Enfermagem3. -Escolas Superiores de Enfermagem- Escolas Superiores de SaúdeEnfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica1. leden 1986
RomâniaDiplomă de licenţă de moaşăUniversităţiMoaşă1. leden 2007
SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni
naslov „diplomirana babica/ diplomirani babičar“
1. Univerza 2. Visoka strokovna šoladiplomirana
babica/diplomirani
babičar
1. květen 2004
Slovensko1. Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu „bakalár z pôrodnej asistencie“ („Bc.“) 2. Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka1. Vysoká škola 2. Stredná zdravotnícka školaPôrodná asistentka1. květen 2004
Suomi/ Finland1. Kätilön
tutkinto/barnmorskeexamen 2. Sosiaali-ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö
(AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH)
1. Terveydenhuoltooppi-laitokset/ Hälsovårdsläroanstalter 2. Ammattikorkeakoulut/ YrkeshögskolorKätilö/Barnmorska1. leden 1994
SverigeBarnmorskeexamenUniversitet eller högskolaBarnmorska1. leden 1994
United KingdomStatement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visitingVariousMidwife23. leden 1983

Podle sdělení č. 321/2005 Sb. se nepostupuje od data vyhlášení tohoto sdělení.

Ministr: MUDr. Julínek v. r.

Přesunout nahoru