Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 386/2007 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře

Částka 117/2007
Platnost od 31.12.2007
Účinnost od 01.01.2008
Zrušeno k 01.04.2012 (39/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

386

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2007,

kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 31 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:


§ 1

Dispenzární prohlídky provádějí lékaři v takovém časovém rozmezí, které vyžaduje zdravotní stav pojištěnce, nejméně však jedenkrát ročně.

§ 2

Nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče a označení specializace dispenzarizujícího lékaře, jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.


§ 3

Vyhláška č. 60/1997 Sb., kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře se zrušuje.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.


Ministr: MUDr. Julínek, MBA v. r.


Příloha k vyhlášce č. 386/2007 Sb.

LÉKAŘ POSKYTUJÍCÍ DISPERZNÍ PÉČISEZNAM NEMOCÍ, U NICHŽ SE POSKYTUJE DISPERZNÍ PÉČE
Praktický lékař pro děti
a dorost, popřípadě jiný
ošetřující lékař
Infekční a parazitární onemocnění s prokázanou infekční etiologií s chronickým průběhem, následky těchto onemocnění vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
Závažné imunodeficientní stavy vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
Defekty koagulace
Závažné anémie vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
Diabetes mellitus
Další závažné poruchy endokrinní soustavy vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
Závažné metabolické vady včetně cystické fibrosy
Mentální retardace
Závažná forma dětské mozkové obrny s nutností soustavné rehabilitace déle než 1 rok
Mentální anorexie
Dětský autismus
Primární enuréza u dítěte nad 5 let
Enkopréza s chronickou obstipací
Hydrocefalus
Následky zánětlivých onemocnění centrálního nervového systému, onemocnění centrálního nervového systému s nejistou prognózou
Progredující neurologická a svalová postižení
Epilepsie
Vrozená nebo získaná postižení oka (mimo samotných refrakčních vad) vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
Strabismus
Vrozená nebo získaná porucha sluchu vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
Závažné alergie s perzistujícími klinickými příznaky kožními, očními, nosními, bronchiálními, gastrointestinálními a stavy po anafylaxi
Bronchopulmonální dysplázie
Stavy po chirurgické léčbě nitrohrudních procesů s následnou poruchou funkce plic
Chronická obštrukční plieni nemoc dětského věku, bronchiektázie
Idiopatické střevní záněty
Cholecystolithiasa
Vředová choroba žaludku a duodena
Stavy po operaci zažívacího traktu s nutností dlouhodobého sledování
Střevní malabsorpce včetně celiakie
Psoriasa a další závažná kožní onemocnění vyžadující soustavnou léčbu delší než 1 rok
Lupus erytematosus
Revmatická onemocnění u dětí, systémové postižení pojivové tkáně
Nefrotický syndrom
Vrozené a získané srdeční vady s příznaky srdečního selhání nebo poruchou hemodynamiky
Závažné arytmie vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
Stavy po operaci srdce, angioplastikách, valvuloplastikách
Plicní hypertenze
Kardiomyopathie vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
Intersticiální a difuzní plicní procesy s poruchou funkce plic
Stavy po dlouhodobé ventilaci plic pro syndrom dechové tísně (ARDS)
Asthma bronchiale - závažné perzistující formy, obtížně léčitelné asthma
Chronická Pankreatitis vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
Závažná chronická onemocnění jater vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
Chronická pyelonefritis a glomerulonefritis a veškeré další stavy spojené s poruchou funkce ledvin nebo vážnou poruchou funkce vývodných močových cest
Stavy po transplantaci orgánů
Vrozené anomálie a chromozómové abnormality vyžadující léčbu
Děti ohrožené sociálním prostředím, tj. týrané, zanedbávané a zneužívané děti
Praktický lékař,
popřípadě jiný
ošetřující lékař
Infekční a parazitární onemocnění s prokázanou infekční etiologií s chronickým průběhem, následky těchto onemocnění vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
Závažné anémie vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
Poruchy štítné žlázy vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
Diabetes mellitus včetně komplikací
Adrenální nedostatečnost, němé adenomy nadledvinek, vrozená adrenální hyperplasie (ve stabilizovaném stavu) vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
Afunkční adenomy hypofysy vyžadující soustavnou léčbu déle
než 1 rok
Závažné imunodeficientní stavy vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
Nelsonův syndrom, hypopituitarismus, isolované poruchy tvorby hypofyzárních hormonů ve stabilizovaném stavu vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
Diabetes insipidus vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
Závažné metabolické vady vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
Vrozené anomálie a chromozómové abnormality vyžadující léčbu déle než 1 rok
Defekty koagulace vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
Závažné anémie vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
Demyelinizační onemocnění
Degenerativní onemocnění centrálního nervového systému a periferního neuronu
Myasthenia gravis: po dvou letech remise
Progresivní svalové dystrofie
Glaukom
Uveitidy
Progredující poruchy sluchu dospělých, kontroly sluchadel
Nositelé kardiovertorů a kardiostimulátorů
Stavy po operaci srdce, angioplastikách, valvuloplastikách
Plicní hypertenze
Získané chlopenní vady
Stavy po dlouhodobé ventilaci plic pro syndrom dechové tísně (ARDS)
Sarkoidoza, plicní fibrozy s poruchou funkce, pneumokoniozy
Chronická obštrukční plicní nemoc s poruchou funkce plic, bronchiektázie
Závažné alergie s perzistujícími klinickými příznaky kožními, očními, nosními, bronchiálními, gastrointestinálními a stavy po anafylaxi
Asthma bronchiale - závažné perzistující formy, obtížně léčitelné asthma
Barretův jícen, achalázie jícnu, stavy po korozívni ezofagitidě
Primární malabsorpční syndrom
Idiopatická proctokolitida
Crohnova nemoc
Chronická Pankreatitis vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
Závažná chronická onemocnění jater vyžadující soustavnou léčbu déle než 1 rok
Ischemická choroba srdeční
Hypertenzní nemoc
Autoimunitní závažné kožní choroby puchýřnaté (např. skupina pemfigu, pemfigoidu...)
Autoimunitní závažné choroby pojiva (např. lupus erytematosus, Sklerodermie, dermatomyositida ...)
Závažné nemoci kůže a podkožního vaziva (např. atopická dermatitída, psoriáza a parapsoriáza, fotodermatózy ...)
Atypické névy
Ankylosující spondylitis
Stavy po transplantaci orgánů
Gynekolog a porodník
Pacientky s hormonální či nitroděložní antikoncepcí
Rádioterapie hrudníku v dětství a dospívání
Těhotenství: fyziologické prvních 9 lunárních měsíců 10.lunární měsíc rizikové patologické šestinedělí
Pacientky s dlouhodobou hormonální substituční léčbou
Zubní lékař
Vrozené postižení tvrdých zubních tkání (amelogenesis a dentinogenesis imperfecta aj.)
Ortodontista
Obličejové rozštěpy
Vrozené malformace kostí lebky a obličeje
Progenie, otevřené skusy, rozsáhlé aplazie zubů
Specialista v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí
Osoby nemocné tbc a jinými mykobakteriózami plicními i mimoplicními - po skončení léčby
Osoby se zvýšeným rizikem tuberkulózy, osoby v kontaktu s nemocným tuberkulózou či osoby po návratu z oblastí s vysokým výskytem tuberkulózy plic, imunokompromitované osoby (biologická léčba, léčba systémovými kortikosteroidy, léčba imunosupresivy,...).
Specialista v oboru infekčního lékařství
HIV/AIDS pozitivní osoby - asymptomatičtí nosiči
Toxoplasmóza, vrozená toxoplasmosa včetně oční formy
Hepatitídy
Ne u ro infekce
Lymeská borelliosa
Protozoární nemoci, zoonozy
Dermatovenerolog
Syfilis
Gonorrhoea
Chlamydiová onemocnění přenášená sexuálně
Další závažné pohlavně přenosné infekce
Psychiatr
Psychiatrická onemocnění dětského věku (schizofrenie, afektivní poruchy, deprese apod.)
Demence a organické psychické poruchy
Autismus
Závislosti
Amnestický syndrom a reziduálni stavy
Schizofrenie, akutní psychotické poruchy, schizoafektivní poruchy
Poruchy nálady středně těžké a těžké, těžké úzkostné poruchy
Poruchy příjmu potravy
Těžké poruchy osobnosti
Středně těžké a těžké mentální retardace
Stavy po suicidálním pokusu
Lékař se specializací v příslušném oboru, kteří jsou oprávněni k uznávání nemocí z povolání podle jiného právního předpisu1)
Všechny nemoci z povolání.
Lékař se specializací v příslušném oboru
Přednádorové stavy a stavy po ukončení léčby onkologických onemocnění

1) Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru