Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 383/2007 Sb.Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2008

Částka 117/2007
Platnost od 31.12.2007
Účinnost od 01.01.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

383

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2007,

o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2008

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 117/2006 Sb., č. 245/2006 Sb. a č. 261/2007 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

(1) Tato vyhláška stanoví pro rok 2008 hodnoty bodu, výši úhrad zdravotní péče poskytované pojištěncům podle § 2 odst. 1 zákona (dále jen „pojištěnec příslušné zdravotní pojišťovny“) a pojištěncům z ostatních členských států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska podle příslušných předpisů Evropských společenství1) a pojištěncům dalších států, se kterými má Česká republika uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení2) (dále jen „pojištěnec z EU“), hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulační omezení objemu této zdravotní péče poskytnuté

a) ve smluvních zdravotnických zařízeních ústavní péče, včetně odborných léčebných ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných, zdravotnických zařízení vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami3) (dále jen „seznam výkonů“), a zdravotnických zařízení hospicového typu podle § 22a zákona,

b) smluvními praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost,

c) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících specializovanou ambulantní zdravotní péči, včetně ambulantních zdravotnických zařízení poskytujících hemodialyzační zdravotní péči a ortoptickou zdravotní péči,

d) smluvními zubními lékaři,

e) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 až 819, 822 a 823, podle seznamu výkonů, (dále jen „vyjmenované odbornosti“),

f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornostech 911, 921 a 925, podle seznamu výkonů,

g) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornosti 902 podle seznamu výkonů,

h) smluvními zdravotnickými zařízeními zdravotnické záchranné služby, zdravotní dopravy a poskytujícími lékařskou službu první pomoci,

i) smluvními zdravotnickými zařízeními lázeňské péče a ozdravovnami,

j) v rámci neodkladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních

pro způsoby úhrady uvedené v § 2 až 14.

(2) Pokud se zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna dohodnou na jiném způsobu úhrady, než je uvedeno v § 2 až 13, dohodnutá výše úhrady podle tohoto způsobu úhrady nesmí být v rozporu se zdravotně pojistným plánem zdravotní pojišťovny.

§ 2

Pro zdravotní péči poskytovanou zdravotnickými zařízeními uvedenými v § 1 odst. 1 písm. a) až j), hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč, není-li dále stanoveno jinak.

§ 3

(1) Pro zdravotní péči poskytovanou zdravotnickými zařízeními ústavní péče, s výjimkou zdravotní péče poskytované v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů a ve zdravotnických zařízeních hospicového typu, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Pro zdravotní péči poskytovanou v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů a ve zdravotnických zařízeních hospicového typu, hrazenou paušální sazbou za jeden den hospitalizace nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 4

Pro zdravotní péči poskytovanou praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost, hrazenou kombinovanou kapitačně výkonovou platbou, kombinovanou kapitačně výkonovou platbou s dorovnáním kapitace nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 5

Pro specializovanou ambulantní zdravotní péči poskytovanou v ambulantních zdravotnických zařízeních, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 6

(1) Pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví v § 2.

(2) Zdravotní péče poskytovaná zubními lékaři nehrazená podle odstavce 1 se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením v souladu s předpisy o regulaci cen4).

(3) Zdravotní pojišťovna je oprávněna omezit celkovou výši úhrady zdravotnickému zařízení tak, aby celková výše úhrady za zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři v roce 2008 nepřekročila výši stanovenou ve zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovny na zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři.

§ 7

Pro zdravotní péči poskytovanou ambulantními zdravotnickými zařízeními ve vyjmenovaných odbornostech, hrazenou paušální úhradou nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 8

Pro zdravotní péči poskytovanou ambulantními zdravotnickými zařízeními v odbornostech 911, 921 a 925 podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 9

Pro zdravotní péči poskytovanou ambulantními zdravotnickými zařízeními v odbornosti 902 podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 10

Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci zdravotnické záchranné služby, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,03 Kč.

§ 11

Pro výkony zdravotní dopravy, hrazené podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 12

Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci lékařské služby první pomoci, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,92 Kč.

§ 13

Lázeňská péče poskytovaná zdravotnickými zařízeními lázeňské péče a zdravotní péče poskytovaná v ozdravovnách se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením v souladu s předpisy o regulaci cen4).

§ 14

Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci neodkladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví v § 2.


§ 15

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.


Ministr: MUDr. Julínek, MBA v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 383/2007 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle § 3

A) Ústavní péče podle § 3 odst. 1

1. Úhrada zdravotnickému zařízení v roce 2008 zahrnuje individuálně smluvně sjednanou složku úhrady a paušální složku úhrady.

2. Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady zahrnuje úhradu za zdravotní péči zahrnutou podle Klasifikace hospitalizovaných pacientů5) (dále jen „Klasifikace") do skupin vztažených k diagnóze 08021, 08022, 08023, 08041, 08042, 08043, 08181, 08182 a 08183 (dále jen „vyjmenované skupiny") uvedených v bodu 3.2 a úhradu za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely (dále jen „léčivé přípravky") hrazené v roce 2007 na základě zvláštní smlouvy se zdravotní pojišťovnou podle jiného právního předpisu6). Výši a způsob úhrady této zdravotní péče zdravotní pojišťovna smluvně dohodne se zdravotnickým zařízením. Pokud se zdravotní pojišťovna se zdravotnickým zařízením dohodnou, individuálně smluvně sjednaná složka úhrady může zahrnovat i úhradu jiné zdravotní péče, než je uvedeno ve větě prvé; v takovém případě se tato úhrada započítává do úhrady uvedené v bodu 3.1 (Uref, popřípadě Lref).

2.1 Zdravotní pojišťovna v roce 2008 poskytne všem zdravotnickým zařízením v souhrnu úhradu za poskytnutou zdravotní péči zahrnutou podle Klasifikace do vyjmenovaných skupin alespoň ve výši 104,8 % úhrady takové péče v roce 2007. Zdravotní pojišťovna smluvně zajistí poskytnutí této zdravotní péče alespoň stejnému počtu pojištěnců jako v roce 2007, přičemž zdravotní pojišťovna v roce 2008 zohlední změnu počtu svých pojištěnců oproti roku 2007, a to i ve výši úhrady.

2.2 Zdravotní pojišťovna v roce 2008 poskytne všem zdravotnickým zařízením v souhrnu úhradu za léčivé přípravky hrazené v roce 2007 na základě zvláštní smlouvy se zdravotní pojišťovnou podle jiného právního předpisu6), alespoň ve výši 104,8 % úhrady takové péče v roce 2007, přičemž zdravotní pojišťovna v roce 2008 zohlední změnu počtu svých pojištěnců oproti roku 2007.

3. Paušální složka úhrady (PUV2008), se stanoví pro rok 2008 postupem uvedeným v bodech 3.1 až 3.11. Referenčním obdobím se rozumí rok 2007. Paušální složka úhrady vychází ze základní paušální úhrady, jejíž výpočet je uveden v bodu 3.1.

3.1 Základní paušální úhrada (PUZ2008), která zahrnuje paušální úhradu za hospitalizační péči (PUZhosP2008) a paušální úhradu za ambulantní péči (PUZamb2008), uvedené v bodu 3.3, se stanoví takto:

PUZ2008 = (PUref - Uref - Lref) * Kn

kde:

PUref celková úhrada náležející zdravotnickému zařízení za zdravotní péči poskytnutou v referenčním období, vykázanou do 31.3.2008 a zdravotní pojišťovnou uznanou do 31.5.2008, po vypořádání všech regulačních opatření, s výjimkou regulace na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky. Do celkové úhrady se nezapočítává zdravotní péče, která již není pro rok 2008 nasmlouvána

Uref celková úhrada za zdravotní péči zdravotnickým zařízením poskytnutou v referenčním období, vykázanou do 31.3.2008 a zdravotní pojišťovnou uznanou do 31. 5. 2008, zahrnutou podle Klasifikace do vyjmenovaných skupin

Výše úhrady Uref pro výpočet PUZ2008 se stanoví takto:

Uref = Vref * ICBref + ZUMref + ZULPref + LPref + KPref

kde:

Vref počet zdravotnickým zařízením v referenčním období vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za výkony, provedené během hospitalizací, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin

ICBref vypočtená individuální cena bodu zdravotnického zařízení, která se stanoví jako podíl U2007/B2007, kde:

U2007 celková úhrada náležející zdravotnickému zařízení za veškerou zdravotní péči poskytnutou v referenčním období, po vypořádání všech regulačních opatření, s výjimkou regulace na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, snížená o úhradu za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál, poskytnuté v referenčním období, vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané v souvislosti s péčí o pacienty, o paušální částku, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 7 zákona a dále o úhradu ostatní zdravotní péče hrazené v korunách (KPref)

B2007 celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za zdravotní péči poskytnutou v referenčním období

ZUMref celková výše úhrady za zdravotnickým zařízením vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin

ZULPref celková výše úhrady za zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin

LPref paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky, k ošetřovacím dnům vykázaným a zdravotní pojišťovnou uznaným za referenční období vztaženým k hospitalizacím, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin

KPref ostatní zdravotní péče hrazená v korunách (kromě ZUMref, ZULPref aLPref) vykázaná a zdravotní pojišťovnou uznaná, poskytnutá zdravotnickým zařízením v průběhu hospitalizací, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin

Lref celková úhrada za léčivé přípravky hrazené v roce 2007 na základě zvláštní smlouvy se zdravotní pojišťovnou podle jiného právního předpisu6), která byla zdravotnickému zařízení zdravotní pojišťovnou poskytnuta v referenčním období

Kn koeficient nárůstu paušální úhrady, který se pro rok 2008 stanoví na 1,048

3.2 Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace s indexy těchto skupin (dále jen „Indexy"):

IR-DRG5)Název skupinyIndex
00011TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC BEZ CC23,0724
00012TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S CC31,7291
00013TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S MCC49,8110
00021TRANSPLANTACE JATER BEZ CC22,4577
00022TRANSPLANTACE JATER S CC22,6268
00023TRANSPLANTACE JATER S MCC38,2611
00031TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC18,2677
00032TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC19,1717
00033TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC23,5596
00041DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE S TRACHEOSTOMIÍ BEZ CC10,3796
00042DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE S TRACHEOSTOMIÍ S CC16,5360
00043DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE S TRACHEOSTOMIÍ S MCC16,5360
00051DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE BEZ TRACHEOSTOMIE BEZ CC8,0537
00052DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE BEZ TRACHEOSTOMIE S CC8,0537
00053DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE BEZ TRACHEOSTOMIE S MCC12,2795
01011KRANIOTOMIE BEZ CC6,3645
01012KRANIOTOMIE S CC8,5903
01013KRANIOTOMIE S MCC13,4239
01021SPINÁLNÍ VÝKONY BEZ CC4,0736
01022SPINÁLNÍ VÝKONY S CC8,8688
01023SPINÁLNÍ VÝKONY S MCC11,2103
01031VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH BEZ CC2,4735
01032VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH S CC2,4941
01033VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH S MCC3,2675
01041VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH BEZ CC0,4965
01042VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH S CC0,6858
01043VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH S MCC0,9640
01051UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU BEZ CC0,1705
01052UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU S CC0,2192
01053UVOLNĚNI KARPÁLNÍHO TUNELU S MCC0,2327
01061JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC1,4935
01062JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC2,6640
01063JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC8,6239
01301PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY BEZ CC0,7136
01302PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY S CC1,1500
01303PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY S MCC2,4426
01311MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,8321
01312MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC0,9123
01313MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC1,3147
01321ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE BEZ CC0,4256
01322ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE S CC0,6226
01323ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE S MCC0,9848
01331NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ BEZ CC1,2361
01332NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ S CC1,5223
01333NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENI S MCC2,4762
01341CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM BEZ CC0,9063
01342CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM S CC0,9904
01343CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM S MCC1,3997
01351NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU BEZ CC0,7514
01352NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S CC0,8282
01353NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S MCC1,0579
01361TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA BEZ CC0,5569
01362TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S CC0,6117
01363TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S MCC0,6776
01371PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ BEZ CC0,6457
01372PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ S CC0,7490
01373PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ S MCC0,8315
01381BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC2,4394
01382BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC3,4536
01383BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC5,0796
01391NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY BEZ CC0,8985
01392NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY S CC1,0381
01393NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY S MCC2,4216
01401VIROVÁ MENINGITIDA BEZ CC1,2808
01402VIROVÁ MENINGITIDA S CC1,4911
01403VIROVÁ MENINGITIDA S MCC1,7434
01411NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KOMA BEZ CC0,6490
01412NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KOMA S CC0,9169
01413NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KOMA S MCC2,0175
01421EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT BEZ CC0,4802
01422EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT S CC0,6091
01423EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT S MCC0,9097
01431MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY BEZ CC0,5065
01432MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY S CC0,6458
01433MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY S MCC0,7611
01441KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ BEZ CC0,8406
01442KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ S CC1,2110
01443KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ S MCC3,2695
01451OTŘES MOZKU BEZ CC0,2502
01452OTŘES MOZKU S CC0,2904
01453OTŘES MOZKU S MCC0,4669
01461JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,4765
01462JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC0,6615
01463JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC1,0660
02011ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI BEZ CC1,0556
02012ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI S CC1,5662
02013ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI S MCC1,5662
02021EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE BEZ CC0,3875
02022EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE S CC0,5844
02023EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE S MCC0,6275
02031INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY BEZ CC0,7068
02032INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY S CC0,8490
02033INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY S MCC0,9424
02041VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE BEZ CC0,5243
02042VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE S CC0,5719
02043VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE S MCC0,5719
02301AKUTNÍ A ZÁVAŽNÉ INFEKCE OKA BEZ CC0,5036
02302AKUTNÍ A ZÁVAŽNÉ INFEKCE OKA S CC0,5837
02303AKUTNÍ A ZÁVAŽNÉ INFEKCE OKA S MCC1,3356
02311NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA BEZ CC0,4753
02312NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA S CC0,6930
02313NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA S MCC0,8829
02321JINÉ PORUCHY OKA BEZ CC0,2992
02322JINÉ PORUCHY OKA S CC0,3664
02323JINÉ PORUCHY OKA S MCC0,4516
03011VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI BEZ CC3,6595
03012VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI S CC6,6018
03013VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI S MCC8,4143
03021JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU BEZ CC3,0742
03022JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU S CC3,5674
03023JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU S MCC6,4343
03031VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU BEZ CC1,7449
03032VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU S CC2,0582
03033VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU S MCC4,4506
03041VÝKONY NA ÚSTECH BEZ CC0,8561
03042VÝKONY NA ÚSTECH S CC0,8561
03043VÝKONY NA ÚSTECH S MCC1,0999
03051VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU BEZ CC1,4393
03052VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU S CC1,4716
03053VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU S MCC1,9900
03061VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE BEZ CC1,0647
03062VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S CC1,3239
03063VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S MCC1,3773
03071NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA BEZ CC1,7970
03072NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA S CC1,7970
03073NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA S MCC1,7970
03081VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH BEZ CC0,4975
03082VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH S CC0,6572
03083VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH S MCC1,0657
03091JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC0,7784
03092JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S CC0,8953
03093JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC1,2975
03301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC0,8106
03302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA S CC0,8465
03303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC0,8465
03311PORUCHY ROVNOVÁHY BEZ CC0,5348
03312PORUCHY ROVNOVÁHY S CC0,5892
03313PORUCHY ROVNOVÁHY S MCC0,7135
03321EPISTAXE BEZ CC0,3438
03322EPISTAXE S CC0,4353
03323EPISTAXE S MCC0,5223
03331EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS BEZ CC0,3300
03332EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS S CC0,4540
03333EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS S MCC0,5898
03341NEMOCI ZUBŮ A ÚST BEZ CC0,5060
03342NEMOCI ZUBŮ A ÚST S CC0,5659
03343NEMOCI ZUBŮ A ÚST S MCC0,7616
03351JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC0,4165
03352JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S CC0,5351
03353JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC0,5427
04011VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY BEZ CC4,8107
04012VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY S CC5,4528
04013VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY S MCC8,4785
04021MENŠÍ HRUDNÍ VÝKONY BEZ CC3,2354
04022MENŠÍ HRUDNÍ VÝKONY S CC3,2354
04023MENŠÍ HRUDNÍ VÝKONY S MCC4,6582
04031JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC1,6252
04032JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC2,2363
04033JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC3,4523
04301CYSTICKÁ FIBRÓZA BEZ CC2,4258
04302CYSTICKÁ FIBRÓZA S CC2,4258
04303CYSTICKÁ FIBRÓZA S MCC2,7644
04310RESPIRAČNÍ SELHÁNÍ2,8649
04321PLICNÍ EMBOLIE BEZ CC1,1455
04322PLICNÍ EMBOLIE S CC1,1961
04323PLICNÍ EMBOLIE S MCC1,3398
04331ZÁVAŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU BEZ CC0,5520
04332ZÁVAŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU S CC0,8659
04333ZÁVAŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU S MCC1,7009
04341MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,8615
04342MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC0,8615
04343MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC1,1205
04351INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC1,0908
04352INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC1,1928
04353INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC2,3344
04361PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL BEZ CC0,7420
04362PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL S CC0,9430
04363PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL S MCC1,3050
04371CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC BEZ CC0,6663
04372CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC S CC0,7691
04373CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC S MCC1,0133
04381ASTMA A BRONCHIOLITIDA BEZ CC0,4676
04382ASTMA A BRONCHIOLITIDA S CC0,6338
04383ASTMA A BRONCHIOLITIDA S MCC0,8267
04391INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC BEZ CC1,0433
04392INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC S CC1,0974
04393INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC S MCC1,6177
04401PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK BEZ CC1,0550
04402PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK S CC1,2511
04403PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK S MCC1,7318
04411PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,4874
04412PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC0,6806
04413PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC0,8956
05011SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE BEZ CC52,5905
05012SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE S CC54,0460
05013SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE S MCC56,6298
05021VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ BEZ CC16,7875
05022VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S CC22,0351
05023VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S MCC22,2832
05031OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY BEZ CC10,1476
05032OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY S CC11,1589
05033OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY S MCC18,1966
05041VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC14,5375
05042VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC16,3142
05043VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC18,6424
05051KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ BEZ CC12,0895
05052KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S CC14,0417
05053KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S MCC15,0073
05061KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC10,0195
05062KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC10,4284
05063KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC12,5552
05070IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU U AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU11,9405
05081JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY BEZ CC5,9993
05082JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY S CC5,9993
05083JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY S MCC5,9993
05091VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC6,6534
05092VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC8,1396
05093VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC9,5806
05101PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU BEZ CC6,9680
05102PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU S CC7,0606
05103PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU S MCC8,0973
05111IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU BEZ CC6,5566
05112IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU S CC6,5566
05113IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU S MCC7,2851
05121VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC6,5536
05122VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC6,5536
05123VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC10,3806
05131PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC5,7124
05132PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC5,8581
05133PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC6,4009
05141JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC4,3372
05142JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC4,4854
05143JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC6,3226
05151AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY BEZ CC2,3171
05152AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY S CC2,7170
05153AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY S MCC3,3721
05161VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU BEZ CC4,7336
05162VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU S CC4,7336
05163VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU S MCC6,3416
05171AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC1,3688
05172AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC1,9549
05173AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC2,9111
05181KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ BEZ CC1,0108
05182KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ S CC1,6628
05183KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ S MCC1,6628
05191LIGATURA A STRIPPING CÉV BEZ CC0,6642
05192LIGATURA A STRIPPING CÉV S CC0,7653
05193LIGATURA A STRIPPING CÉV S MCC0,7653
05201JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC1,5421
05202JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC2,2460
05203JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC5,6663
05301SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC1,6476
05302SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC1,7366
05303SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC2,3639
05311SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ BEZ CC1,0102
05312SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S CC1,1061
05313SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S MCC1,2632
05321SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC1,4642
05322SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC1,7087
05323SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC2,6629
05331AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU BEZ CC0,6724
05332AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU S CC0,9479
05333AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU S MCC1,2698
05341AKUTNÍ A SUB AKUTNÍ ENDOKARDITIDA BEZ CC2,4260
05342AKUTNÍ A SUB AKUTNÍ ENDOKARDITIDA S CC2,5894
05343AKUTNÍ A SUB AKUTNÍ ENDOKARDITIDA S MCC8,4743
05351SRDEČNÍ SELHÁNÍ BEZ CC0,7410
05352SRDEČNÍ SELHÁNÍ S CC0,8282
05353SRDEČNÍ SELHÁNÍ S MCC1,1121
05361HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA BEZ CC0,6206
05362HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA S CC0,7194
05363HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA S MCC0,8818
05371NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA BEZ CC1,0161
05372NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA S CC1,0161
05373NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA S MCC2,1377
05381PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY BEZ CC0,7406
05382PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY S CC0,8750
05383PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY S MCC0,9188
05391ATEROSKLERÓZA BEZ CC0,5251
05392ATEROSKLERÓZA S CC0,6371
05393ATEROSKLERÓZA S MCC0,8796
05401HYPERTENZE BEZ CC0,4471
05402HYPERTENZE S CC0,5140
05403HYPERTENZE S MCC0,6123
05411VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY BEZ CC0,5000
05412VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY S CC0,7038
05413VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY S MCC1,1392
05421SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ BEZ CC0,4945
05422SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ S CC0,6543
05423SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ S MCC0,9152
05431ANGINA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU BEZ CC0,4569
05432ANGINA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU S CC0,5615
05433ANGINA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU S MCC0,7229
05441SYNKOPA A KOLAPS BEZ CC0,3978
05442SYNKOPA A KOLAPS S CC0,5342
05443SYNKOPA A KOLAPS S MCC0,6674
05451KARDIOMYOPATIE BEZ CC0,4672
05452KARDIOMYOPATIE S CC0,6910
05453KARDIOMYOPATIE S MCC0,9185
05461SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU BEZ CC0,5407
05462SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU S CC0,6021
05463SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU S MCC0,6021
05471JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,5678
05472JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC0,7468
05473JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC1,0016
06011VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU BEZ CC3,6731
06012VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S CC4,2191
06013VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S MCC5,6110
06021VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU BEZ CC3,6624
06022VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S CC4,8275
06023VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S MCC6,7506
06031MENŠÍ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU BEZ CC1,7879
06032MENŠÍ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S CC2,5501
06033MENŠÍ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S MCC3,4926
06041UVOLŇOVÁNÍ SRŮSTŮ POBŘIŠNICE BEZ CC1,3429
06042UVOLŇOVÁNÍ SRŮSTŮ POBŘIŠNICE S CC1,6255
06043UVOLŇOVÁNÍ SRŮSTŮ POBŘIŠNICE S MCC2,0839
06051VÝKONY NA APENDIXU BEZ CC1,0370
06052VÝKONY NA APENDIXU S CC1,2758
06053VÝKONY NA APENDIXU S MCC1,8180
06061LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE BEZ CC1,5392
06062LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S CC1,6371
06063LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S MCC1,7226
06071MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU BEZ CC3,0442
06072MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S CC3,3392
06073MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S MCC4,2782
06081LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE BEZ CC0,7236
06082LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S CC1,0194
06083LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S MCC1,3567
06091ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY BEZ CC0,6235
06092ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY S CC0,7519
06093ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY S MCC0,8770
06101JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC1,0202
06102JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC2,1232
06103JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC3,0604
06111VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNÍ DIAGNÓZE BEZ CC1,4644
06112VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNÍ DIAGNÓZE S CC1,8829
06113VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNÍ DIAGNÓZE S MCC2,5313
06301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,5194
06302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC0,5713
06303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC0,9041
06311PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA BEZ CC0,4338
06312PEPTICKY VŘED A GASTRITIDA S CC0,7049
06313PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA S MCC0,9936
06321PORUCHY JÍCNU BEZ CC0,4639
06322PORUCHY JÍCNU S CC0,6652
06323PORUCHY JÍCNU S MCC0,9543
06331DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA BEZ CC0,5172
06332DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA S CC0,6618
06333DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA S MCC1,0051
06341VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,2081
06342VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC0,2849
06343VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC1,7401
06351OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,4627
06352OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC0,6720
06353OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC0,9796
06361ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,9576
06362ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC1,3744
06363ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC3,4782
06371JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA BEZ CC0,2976
06372JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA S CC0,4062
06373JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA S MCC0,5476
06381JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,3462
06382JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC0,5037
06383JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC0,7064
07011VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY BEZ CC5,0070
07012VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY S CC6,4394
07013VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY S MCC9,8310
07021VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC3,5489
07022VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH S CC3,9966
07023VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH S MCC5,3700
07031CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ BEZ CC1,6134
07032CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ S CC2,1594
07033CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ S MCC2,9560
07041LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE BEZ CC1,6302
07042LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE S CC1,8555
07043LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE S MCC2,2424
07051JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU BEZ CC2,3623
07052JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S CC3,2639
07053JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S MCC6,9960
07301CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA BEZ CC0,6742
07302CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA S CC0,8163
07303CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA S MCC1,1692
07311MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU BEZ CC0,7157
07312MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S CC0,7541
07313MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S MCC1,0596
07321PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEZ CC0,7580
07322PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S CC1,0448
07323PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S MCC1,7183
07331PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY BEZ CC0,5102
07332PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY S CC0,7458
07333PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY S MCC1,0898
07341JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST BEZ CC0,5747
07342JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST S CC0,8173
07343JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST S MCC1,1038
08011FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE BEZ CC11,5900
08012FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE S CC11,5900
08013FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE S MCC11,5900
08021BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN BEZ CC6,1211
08022BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN S CC7,2069
08023BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN S MCC12,2256
08031FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY BEZ CC6,9862
08032FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S CC8,7586
08033FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S MCC10,5248
08041VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ BEZ CC4,4515
08042VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S CC4,4617
08043VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S MCC5,0558
08051REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ BEZ CC2,9472
08052REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ S CC2,9472
08053REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ S MCC8,2626
08061VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ BEZ CC3,3633
08062VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S CC5,1291
08063VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S MCC9,9228
08071AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC2,7203
08072AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC2,7203
08073AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC4,9478
08081VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ BEZ CC2,6233
08082VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ S CC3,1903
08083VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ S MCC3,9092
08091TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY BEZ CC0,6543
08092TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY S CC1,1209
08093TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY S MCC2,0521
08101VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE BEZ CC2,0461
08102VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE S CC2,7290
08103VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE S MCC3,6808
08111VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA BEZ CC1,4430
08112VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA S CC1,8277
08113VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA S MCC2,3975
08121VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ BEZ CC0,4701
08122VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S CC0,5074
08123VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S MCC0,6439
08131MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU BEZ CC0,8485
08132MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU S CC1,1269
08133MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU S MCC2,0512
08141VÝKONY NA CHODIDLE BEZ CC0,5973
08142VÝKONY NA CHODIDLE S CC0,6442
08143VÝKONY NA CHODIDLE S MCC0,6442
08151VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH BEZ CC0,8746
08152VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH S CC1,2338
08153VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH S MCC1,8023
08161VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI BEZ CC0,6578
08162VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI S CC0,8631
08163VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI S MCC1,4940
08171JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC0,9187
08172JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC1,2544
08173JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC2,3116
08181VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU BEZ CC5,8446
08182VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU S CC5,8446
08183VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU S MCC6,2074
08191ARTROSKOPIE BEZ CC0,7043
08192ARTROSKOPIE S CC0,7188
08193ARTROSKOPIE S MCC0,8781
08301ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ BEZ CC0,6936
08302ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ S CC0,8794
08303ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ S MCC1,0071
08311ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE BEZ CC0,6422
08312ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE S CC0,7791
08313ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE S MCC0,8492
08321ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE BEZ CC0,3808
08322ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE S CC0,5381
08323ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE S MCC0,7977
08331MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY BEZ CC0,7854
08332MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY S CC0,8351
08333MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY S MCC1,5143
08341OSTEOMYELITIDA BEZ CC0,8291
08342OSTEOMYELITIDA S CC0,8291
08343OSTEOMYELITIDA S MCC1,4735
08351SEPTICKÁ ARTRITIDA BEZ CC0,8493
08352SEPTICKÁ ARTRITIDA S CC1,4638
08353SEPTICKÁ ARTRITIDA S MCC3,1266
08361PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC0,8386
08362PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC0,9048
08363PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC1,4629
08371KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY BEZ CC0,5933
08372KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY S CC0,6885
08373KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY S MCC0,7602
08381JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ BEZ CC0,6199
08382JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ S CC0,7428
08383JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ S MCC0,8550
08391SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU BEZ CC0,7127
08392SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU S CC1,0408
08393SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU S MCC1,1545
08401MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY BEZ CC0,4304
08402MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY S CC0,5987
08403MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY S MCC0,9768
08411JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC0,4172
08412JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC0,5994
08413JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC0,8202
09011KOŽNÍ ŠTĚP A/NEBO DEBRIDEMENT BEZ CC0,8104
09012KOŽNÍ ŠTĚP A/NEBO DEBRIDEMENT S CC1,3868
09013KOŽNÍ ŠTĚP A/NEBO DEBRIDEMENT S MCC2,6426
09021VÝKONY NA PRSECH BEZ CC0,8715
09022VÝKONY NA PRSECH S CC1,0977
09023VÝKONY NA PRSECH S MCC1,5319
09031JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU BEZ CC0,4914
09032JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S CC0,8577
09033JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S MCC1,2532
09301ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE BEZ CC0,7910
09302ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE S CC0,9569
09303ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE S MCC1,0804
09311MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSŮ BEZ CC0,7240
09312MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSŮ S CC0,7240
09313MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSŮ S MCC0,8668
09321FLEGMONA BEZ CC0,5599
09322FLEGMONA S CC0,7935
09323FLEGMONA S MCC0,9861
09331PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU BEZ CC0,2672
09332PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S CC0,3840
09333PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S MCC0,5430
09341JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU BEZ CC0,4746
09342JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU S CC0,6629
09343JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU S MCC0,7684
10011VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM BEZ CC4,1931
10012VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM S CC4,8121
10013VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM S MCC6,0017
10021KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC1,1880
10022KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC2,9672
10023KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC3,6079
10031VÝKONY PRO OBEZITU BEZ CC3,3479
10032VÝKONY PRO OBEZITU S CC4,0525
10033VÝKONY PRO OBEZITU S MCC10,0677
10041AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC1,9357
10042AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC2,7020
10043AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC2,7020
10051VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTÍTNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSÁLNÍ VÝKONY BEZ CC1,4322
10052VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTÍTNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S CC1,6735
10053VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S MCC2,0576
10061JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC2,6071
10062JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC3,2318
10063JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC5,8681
10301DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY BEZ CC0,5348
10302DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY S CC0,6489
10303DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY S MCC0,8293
10311HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTŮ BEZ CC0,3777
10312HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTŮ S CC0,5006
10313HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTU S MCC0,5381
10321VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU BEZ CC0,6562
10322VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU S CC0,9029
10323VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU S MCC1,8449
10331JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY BEZ CC0,6810
10332JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY S CC0,6810
10333JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY S MCC0,9772
11011TRANSPLANTACE LEDVIN BEZ CC9,3263
11012TRANSPLANTACE LEDVIN S CC9,3263
11013TRANSPLANTACE LEDVIN S MCC10,3505
11021VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI BEZ CC7,9821
11022VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI S CC7,9821
11023VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI S MCC10,9774
11031VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC2,3232
11032VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S CC2,7567
11033VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S MCC3,8341
11041OPERAČNÍ ZAVEDENÍ NEBO REVIZE KATETRU PRO PERITONEÁLNÍ DIALÝZU BEZ CC0,4703
11042OPERAČNÍ ZAVEDENÍ NEBO REVIZE KATETRU PRO PERITONEÁLNÍ DIALÝZU S CC0,6478
11043OPERAČNÍ ZAVEDENÍ NEBO REVIZE KATETRU PRO PERITONEÁLNÍ DIALÝZU S MCC1,8324
11051MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI BEZ CC1,2667
11052MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI S CC1,3134
11053MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI S MCC1,8144
11061PROSTATEKTOMIE BEZ CC1,3700
11062PROSTATEKTOMIE S CC1,7634
11063PROSTATEKTOMIE S MCC1,8218
11071URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY BEZ CC0,7019
11072URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY S CC0,7917
11073URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY S MCC1,0642
11081JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC2,3063
11082JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC3,2666
11083JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC6,6455
11301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ BEZ CC0,5265
11302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ S CC0,8204
11303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ S MCC1,3226
11311NEFRITIDA BEZ CC0,5893
11312NEFRITIDA S CC0,6643
11313NEFRITIDA S MCC0,7229
11321INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC0,4715
11322INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC0,6615
11323INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC0,8405
11331MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU BEZ CC0,5664
11332MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU S CC0,7284
11333MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU S MCC1,1151
11341MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE BEZ CC0,3905
11342MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE S CC0,5098
11343MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE S MCC0,6138
11351SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU BEZ CC0,3500
11352SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU S CC0,8626
11353SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU S MCC3,8827
11361PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC0,5806
11362PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S CC0,5806
11363PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S MCC0,5806
11371JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC0,3676
11372JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC0,4308
11373JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC0,6055
12011VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE BEZ CC2,3157
12012VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE S CC2,5014
12013VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE S MCC3,4334
12021VÝKONY NA PENISU BEZ CC0,6171
12022VÝKONY NA PENISU S CC1,0346
12023VÝKONY NA PENISU S MCC1,0346
12031TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE BEZ CC1,2987
12032TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S CC1,4409
12033TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S MCC1,6939
12041VÝKONY NA VARLATECH BEZ CC0,6157
12042VÝKONY NA VARLATECH S CC0,7981
12043VÝKONY NA VARLATECH S MCC0,8446
12051CIRKUMCIZE BEZ CC0,4390
12052CIRKUMCIZE S CC0,4791
12053CIRKUMCIZE S MCC0,5187
12061JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU BEZ CC0,9163
12062JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S CC1,0792
12063JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S MCC1,6729
12301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,5522
12302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,7942
12303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC0,9381
12311PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEZ CC0,2425
12312PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S CC0,3204
12313PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S MCC0,3451
13011EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE BEZ CC3,9556
13012EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE S CC4,4586
13013EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE S MCC4,6091
13021VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH BEZ CC2,9797
13022VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH S CC3,3758
13023VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH S MCC6,4743
13031VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ JINDE NEŽ NA VAJEČNÍKU A ADNEXECH BEZ CC2,1566
13032VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ JINDE NEŽ NA VAJEČNÍKU A ADNEXECH S CC2,7803
13033VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ JINDE NEŽ NA VAJEČNÍKU A ADNEXECH S MCC4,0851
13041DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH BEZ CC1,4904
13042DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH S CC1,7010
13043DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH S MCC2,2094
13051GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE BEZ CC0,7839
13052GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE S CC1,0618
13053GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE S MCC1,4398
13061REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU BEZ CC1,0415
13062REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S CC1,0539
13063REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S MCC1,2261
13071VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY BEZ CC0,3662
13072VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY S CC0,4928
13073VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY S MCC0,6676
13081ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU BEZ CC0,8259
13082ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU S CC0,8259
13083ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU S MCC0,8259
13091DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE BEZ CC0,2845
13092DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE S CC0,3325
13093DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE S MCC0,4283
13101JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC1,6135
13102JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC2,1500
13103JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC4,1447
13301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,6355
13302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,6524
13303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC0,8968
13311INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,3664
13312INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,5603
13313INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC0,8657
13321MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,2386
13322MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,3400
13323MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC0,5136
14601POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM BEZ CC1,2045
14602POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM S CC1,4349
14603POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM S MCC1,6040
14611VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ BEZ CC0,6671
14612VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ S CC0,7524
14613VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ S MCC0,7615
14621VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETÁŽE BEZ CC0,8853
14622VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETÁŽE S CC2,7523
14623VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETÁŽE S MCC3,7439
14631VAGINÁLNÍ POROD BEZ CC0,4653
14632VAGINÁLNÍ POROD s CC0,5085
14633VAGINÁLNÍ POROD S MCC0,5085
14641POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ BEZ CC0,2697
14642POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ S CC0,3406
14643POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ S MCC0,3406
14651POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE BEZ CC0,1277
14652POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE S CC0,2216
14653POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE S MCC0,3044
14661POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM BEZ CC0,2708
14662POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM S CC0,3807
14663POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM S MCC0,4520
14671POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU BEZ CC0,2178
14672POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S CC0,2860
14673POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S MCC0,2860
14681MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ S VÝKONEM BEZ CC1,4639
14682MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ S VÝKONEM S CC1,6946
14683MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ S VÝKONEM S MCC2,9878
14691MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU BEZ CC1,1601
14692MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU S CC1,4248
14693MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU S MCC1,4552
14701HROZÍCÍ POTRAT BEZ CC0,3774
14702HROZÍCÍ POTRAT S CC0,5052
14703HROZÍCÍ POTRAT S MCC0,5052
14711FALEŠNÝ POROD BEZ CC0,1588
14712FALEŠNÝ POROD S CC0,3778
14713FALEŠNÝ POROD S MCC0,3778
14721JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM BEZ CC0,4083
14722JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM S CC0,7395
14723JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM S MCC1,0419
14731JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU BEZ CC0,3110
14732JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S CC0,5296
14733JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S MCC0,5296
15601NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ < 5 DNÍ BEZ CC0,3036
15602NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ < 5 DNÍ S CC2,2586
15603NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ < 5 DNÍ S MCC5,1102
15611NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACÍ ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ BEZ CC9,7958
15612NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACÍ ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ S CC13,7141
15613NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACÍ ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ S MCC21,7956
15621NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU , SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC14,0406
15622NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU , SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC18,5304
15623NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU , SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC26,0405
15631NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU , BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC18,4531
15632NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU , BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC21,9691
15633NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU , BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC25,7012
15641NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC3,3735
15642NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC5,6668
15643NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC25,9828
15651NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC11,2610
15652NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC11,2610
15653NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC14,7248
15661NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC15,7340
15662NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC15,7340
15663NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC18,4144
15671NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC4,7872
15672NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC4,7905
15673NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC7,1666
15681NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC9,3235
15682NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC9,9334
15683NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC9,9334
15691NOVOROZENEC, VÁHA PRI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC1,0296
15692NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC2,0251
15693NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC4,4301
15701NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC3,8738
15702NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC7,2408
15703NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC9,3861
15711NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, S VÁŽNOU ANOMÁLIÍ NEBO DĚDIČNÝM STAVEM BEZ CC0,6064
15712NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, S VÁŽNOU ANOMÁLIÍ NEBO DĚDIČNÝM STAVEM S CC1,2576
15713NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, S VÁŽNOU ANOMÁLIÍ NEBO DĚDIČNÝM STAVEM S MCC2,1598
15720NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, SE SYNDROMEM DÝCHACÍCH POTÍŽÍ2,7797
15731NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM BEZ CC0,4534
15732NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM S CC2,7838
15733NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM S MCC4,9587
15741NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCÍ BEZ CC0,9037
15742NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCÍ S CC0,9037
15743NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCÍ S MCC2,2048
15751NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC0,3979
15752NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC0,5147
15753NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC0,5817
16011VÝKONY NA SLEZINĚ BEZ CC2,7542
16012VÝKONY NA SLEZINĚ S CC3,6970
16013VÝKONY NA SLEZINĚ S MCC6,3607
16021JINÉ VÝKONY PRO KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A NA KRVETVORNÝCH ORGÁNECH BEZ CC1,0326
16022JINÉ VÝKONY PRO KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A NA KRVETVORNÝCH ORGÁNECH S CC1,2198
16023JINÉ VÝKONY PRO KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A NA KRVETVORNÝCH ORGÁNECH S MCC3,7997
16301AGRANULOCYTÓZA BEZ CC1,2485
16302AGRANULOCYTÓZA S CC1,7070
16303AGRANULOCYTÓZA S MCC3,3958
16311PORUCHY SRÁŽLIVOSTI BEZ CC0,9309
16312PORUCHY SRÁŽLIVOSTI S CC1,5257
16313PORUCHY SRÁŽLIVOSTI S MCC2,0088
16321SRPKOVITÁ CHUDOKREVNOST BEZ CC0,6449
16322SRPKOVITÁ CHUDOKREVNOST S CC0,8816
16323SRPKOVITÁ CHUDOKREVNOST S MCC1,4041
16331PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI BEZ CC0,7890
16332PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI S CC0,8813
16333PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI S MCC1,2320
16341JINÉ PORUCHY KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ BEZ CC0,6296
16342JINÉ PORUCHY KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ S CC0,8054
16343JINÉ PORUCHY KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ S MCC2,2254
17011LYMFOM A LEUKÉMIE S VELKÝM VÝKONEM BEZ CC1,5945
17012LYMFOM A LEUKÉMIE S VELKÝM VÝKONEM S CC5,2622
17013LYMFOM A LEUKÉMIE S VELKÝM VÝKONEM S MCC8,0771
17021LYMFOM A LEUKÉMIE S JINÝM VÝKONEM BEZ CC1,2213
17022LYMFOM A LEUKÉMIE S JINÝM VÝKONEM S CC1,7262
17023LYMFOM A LEUKÉMIE S JINÝM VÝKONEM S MCC8,3899
17031MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S VELKÝM VÝKONEM BEZ CC2,6079
17032MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S VELKÝM VÝKONEM S CC3,6115
17033MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S VELKÝM VÝKONEM S MCC8,7045
17041MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S JINÝM VÝKONEM BEZ CC2,6052
17042MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S JINÝM VÝKONEM S CC3,2048
17043MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S JINÝM VÝKONEM S MCC4,6114
17301AKUTNÍ LEUKÉMIE B EZ CC1,7535
17302AKUTNÍ LEUKÉMIE S CC1,8164
17303AKUTNÍ LEUKÉMIE S MCC11,0888
17311LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKÉMIE BEZ CC1,0727
17312LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKÉMIE S CC1,1519
17313LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKÉMIE S MCC2,9304
17321RADIOTERAPIE BEZ CC1,4970
17322RADIOTERAPIE S CC1,4970
17323RADIOTERAPIE S MCC2,5432
17331CHEMOTERAPIE BEZ CC0,5844
17332CHEMOTERAPIE S CC0,7685
17333CHEMOTERAPIE S MCC1,1586
17341JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ BEZ CC0,7414
17342JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ S CC0,7672
17343JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ S MCC1,4545
18011VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI BEZ CC0,4600
18012VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S CC4,6989
18013VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S MCC11,0578
18021VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE BEZ CC1,2965
18022VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S CC1,5690
18023VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S MCC3,7496
18301SEPTIKÉMIE BEZ CC1,6049
18302SEPTIKÉMIE S CC1,6049
18303SEPTIKÉMIE S MCC3,3126
18311POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE BEZ CC0,6687
18312POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S CC0,6815
18313POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S MCC1,2332
18321HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU BEZ CC0,4990
18322HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU S CC0,7014
18323HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU S MCC0,8780
18331VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ BEZ CC0,5210
18332VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ S CC0,6765
18333VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ S MCC0,7385
18341JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI BEZ CC0,6951
18342JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S CC1,0270
18343JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S MCC1,9560
19011OPERAČNÍ VÝKONY S HLAVNÍ DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCI BEZ CC1,6424
19012OPERAČNÍ VÝKONY S HLAVNÍ DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCI S CC2,4313
19013OPERAČNÍ VÝKONY S HLAVNÍ DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCI S MCC5,3754
19301SCHIZOFRENIE BEZ CC1,3841
19302SCHIZOFRENIE S CC1,9730
19303SCHIZOFRENIE S MCC2,1149
19311PSYCHÓZY BEZ CC1,3775
19312PSYCHÓZY S CC1,4254
19313PSYCHÓZY S MCC1,5908
19321PORUCHY OSOBNOSTI A NÁLADY BEZ CC0,8606
19322PORUCHY OSOBNOSTI A NÁLADY S CC1,0315
19323PORUCHY OSOBNOSTI A NÁLADY S MCC1,5133
19331BIPOLÁRNÍ PORUCHY BEZ CC1,5384
19332BIPOLÁRNÍ PORUCHY S CC1,7090
19333BIPOLÁRNÍ PORUCHY S MCC2,5019
19341DEPRESE BEZ CC0,7245
19342DEPRESE S CC1,0813
19343DEPRESE S MCC1,6135
19351AKUTNÍ REAKCE, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORUCHY A NEURÓZY KROMĚ DEPRESIVNÍCH BEZ CC0,6112
19352AKUTNÍ REAKCE, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORUCHY A NEURÓZY KROMĚ DEPRESIVNÍCH S CC0,6553
19353AKUTNÍ REAKCE, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORUCHY A NEURÓZY KROMĚ DEPRESIVNÍCH S MCC0,6856
19361ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE BEZ CC0,9639
19362ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE S CC0,9672
19363ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE S MCC1,3330
19371VÝVOJOVÉ DUŠEVNÍ PORUCHY BEZ CC0,9889
19372VÝVOJOVÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S CC0,9889
19373VÝVOJOVÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S MCC1,4022
19381NUTKAVÉ NUTRIČNÍ PORUCHY BEZ CC2,3071
19382NUTKAVÉ NUTRIČNÍ PORUCHY S CC2,3071
19383NUTKAVÉ NUTRIČNÍ PORUCHY S MCC2,8580
19391JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY BEZ CC0,7644
19392JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S CC0,8276
19393JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S MCC1,6789
20301ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE BEZ CC0,2384
20302ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE S CC0,2537
20303ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE S MCC0,2537
20311ZÁVISLOST NA DROGÁCH A ALKOHOLU S REHABILITACÍ A/NEBO DETOXIKAČNÍ TERAPIÍ BEZ CC0,8000
20312ZÁVISLOST NA DROGÁCH A ALKOHOLU S REHABILITACÍ A/NEBO DETOXIKAČNÍ TERAPIÍ S CC0,8571
20313ZÁVISLOST NA DROGÁCH A ALKOHOLU S REHABILITACÍ A/NEBO DETOXIKAČNÍ TERAPII S MCC0,9306
20321ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A/NEBO KOKAINU BEZ CC0,7648
20322ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A/NEBO KOKAINU S CC0,7648
20323ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A/NEBO KOKAINU S MCC5,8964
20331ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU BEZ CC0,3741
20332ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU S CC0,4569
20333ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU S MCC1,5169
20341ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH BEZ CC0,6131
20342ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH S CC0,6131
20343ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH S MCC1,0951
21011MIKROVASKULÁRNÍ PŘENOS TKÁNĚ NEBO KOŽNÍ ŠTĚP PŘI ÚRAZECH BEZ CC1,1682
21012MIKROVASKULÁRNÍ PŘENOS TKÁNĚ NEBO KOŽNÍ ŠTĚP PŘI ÚRAZECH S CC2,6911
21013MIKROVASKULÁRNÍ PŘENOS TKÁNĚ NEBO KOŽNÍ ŠTĚP PŘI ÚRAZECH S MCC9,7516
21021JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH BEZ CC1,8442
21022JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH S CC2,7625
21023JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH S MCC7,6663
21301PORANĚNÍ NA NESPECIFIKOVANÉM MÍSTĚ NEBO NA VÍCE MÍSTECH BEZ CC2,4332
21302PORANĚNÍ NA NESPECIFIKOVANÉM MÍSTĚ NEBO NA VÍCE MÍSTECH S CC2,4332
21303PORANĚNÍ NA NESPECIFIKOVANÉM MÍSTĚ NEBO NA VÍCE MÍSTECH S MCC7,8196
21311ALERGICKÉ REAKCE BEZ CC0,1972
21312ALERGICKÉ REAKCE S CC0,2693
21313ALERGICKÉ REAKCE S MCC0,3690
21321OTRAVA A TOXICKÉ ÚČINKY LÉKŮ (DROG) BEZ CC0,2624
21322OTRAVA A TOXICKÉ ÚČINKY LÉKŮ (DROG) S CC0,4350
21323OTRAVA A TOXICKÉ ÚČINKY LÉKŮ (DROG) S MCC0,9160
21331KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ BEZ CC0,3111
21332KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ S CC0,4579
21333KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ S MCC0,6371
21341SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE NEBO DOSPĚLÉHO BEZ CC0,4566
21342SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE NEBO DOSPĚLÉHO S CC1,9586
21343SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE NEBO DOSPĚLÉHO S MCC1,9586
21351JINÉ DIAGNÓZY ZRANĚNÍ, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ BEZ CC0,3476
21352JINÉ DIAGNÓZY ZRANĚNÍ, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ S CC0,4225
21353JINÉ DIAGNÓZY ZRANĚNÍ, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ S MCC1,0752
22501POPÁLENINY, PŘEVEDENÍ DO JINÉHO ZAŘÍZENÍ AKUTNÍ PÉČE BEZ CC11,4585
22502POPÁLENINY, PŘEVEDENÍ DO JINÉHO ZAŘÍZENÍ AKUTNÍ PÉČE S CC23,5573
22503POPÁLENINY, PŘEVEDENÍ DO JINÉHO ZAŘÍZENÍ AKUTNÍ PÉČE S MCC23,5573
22510ROZSÁHLÉ POPÁLENINY S KOŽNÍM ŠTĚPEM9,0611
22521NEROZSÁHLE POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHAL. PORANĚNÍM BEZ CC3,3751
22522NEROZSÁHLE POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHAL. PORANĚNÍM S CC7,3348
22523NEROZSÁHLE POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHAL. PORANĚNÍM S MCC12,0051
22530ROZSÁHLÉ POPÁLENINY BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU4,5278
22541POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE, BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ BEZ CC0,9102
22542POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE, BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ S CC1,9672
22543POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE, BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ S MCC2,5611
22551POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE BEZ CC0,9498
22552POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE S CC1,6484
22553POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE S MCC1,6484
23011OPERAČNÍ VÝKON S DIAGNÓZOU JINÉHO KONTAKTU SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI BEZ CC0,7265
23012OPERAČNÍ VÝKON S DIAGNÓZOU JINÉHO KONTAKTU SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI S CC2,0306
23013OPERAČNÍ VÝKON S DIAGNÓZOU JINÉHO KONTAKTU SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI S MCC6,2936
23301REHABILITACE BEZ CC1,0090
23302REHABILITACE S CC1,1237
23303REHABILITACE S MCC1,2273
23311SYMPTOMY A ABNORMÁLNÍ NÁLEZY BEZ CC0,4180
23312SYMPTOMY A ABNORMÁLNÍ NÁLEZY S CC0,5787
23313SYMPTOMY A ABNORMÁLNÍ NÁLEZY S MCC0,6642
23321JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV BEZ CC0,2803
23322JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV S CC0,5618
23323JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV S MCC1,1027
24010HIV S VÝKONEM, S NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝMI INFEKCEMI SOUVISEJÍCÍMI S HIV0,8707
24020HIV S VÝKONEM, S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV2,2247
24031HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV BEZ CC0,3359
24032HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV S CC0,3359
24033HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV S MCC0,3359
24301HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU BEZ CC4,7206
24302HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU S CC4,7206
24303HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU S MCC4,7206
24311HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PŘES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ BEZ CC0,4735
24312HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PŘES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ S CC0,7510
24313HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PŘES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ S MCC1,1837
24320HIV S NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝMI INFEKCEMI SOUVISEJÍCÍMI S HIV0,7347
24331HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU BEZ CC1,7500
24332HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU S CC1,7500
24333HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU S MCC1,7500
24341HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY BEZ CC0,6383
24342HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY S CC0,6383
24343HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY S MCC0,6383
24350HIV BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV0,5699
25011KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONČ. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU BEZ CC8,6354
25012KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONČ. PRI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S CC8,6354
25013KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONČ. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S MCC15,7720
25021JINÉ VÝKONY PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU BEZ CC5,8418
25022JINÉ VÝKONY PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S CC5,8418
25023JINÉ VÝKONY PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S MCC12,8075
25301DIAGNÓZY TYKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU BEZ CC0,9668
25302DIAGNÓZY TYKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S CC1,1460
25303DIAGNÓZY TYKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S MCC2,3153
25311JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU BEZ CC1,1735
25312JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU S CC1,3023
25313JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU S MCC2,3381
88871ROZSÁHLE VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY BEZ CC1,1598
88872ROZSÁHLE VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S CC2,8373
88873ROZSÁHLE VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S MCC6,4976
88881PROSTATICKÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY BEZ CC1,0503
88882PROSTATICKÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S CC1,0910
88883PROSTATICKÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S MCC2,2361
88891VÝKONY OMEZENÉHO ROZSAHU, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY BEZ CC0,5541
88892VÝKONY OMEZENÉHO ROZSAHU, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S CC1,1476
88893VÝKONY OMEZENÉHO ROZSAHU, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S MCC2,3088
99980HLAVNÍ DIAGNÓZA NEPLATNÁ JAKO PROPOUŠTĚCÍ DIAGNÓZA0,4184
99990NEZAŘADITELNÉ0,4061

3.3 Základní paušální úhrada (PUZ2008) se nejpozději do 31.5.2009 přepočte, přičemž do přepočtu se zahrnuje zdravotní péče, která byla zdravotnickým zařízením za rok 2008 vykázána nejpozději do 31.3.2009 a zdravotní pojišťovnou uznána, takto:

PUP2008 = PUZhosp2008 * ( 1 - CMalfa / CMtot) + CMalfa * ZS + PUZamb2008

kde:

PUP2008 přepočtená základní paušální úhrada

PUZhosp2008 část základní paušální úhrady PUZ2008 za hospitalizační péči, která se stanoví takto:

PUZhosp2008= PUZhosp2007 * Kn

PUZhosp2007= Vhosp * ICBref + ZUMhosp +ZULPhosp + LPhosp + KPhosp

Vhosp celkový počet zdravotnickým zařízením v roce 2007 vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za výkony, provedené během hospitalizací, včetně výkonů ve vyjmenovaných odbornostech a konziliárních vyšetření, podle seznamu výkonů, po odečtení bodů za výkony (včetně výkonů ve vyjmenovaných odbornostech a konziliárních vyšetření, podle seznamu výkonů) provedené v roce 2007, během hospitalizací, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin

ZUMhosp celková výše úhrady za zdravotnickým zařízením vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v roce 2007 v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací, s výjimkou zvlášť účtovaného materiálu poskytnutého v roce 2007 v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin

ZULPhosp celková výše úhrady za zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v roce 2007 v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků poskytnutých v roce 2007 v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin

LPhosp paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky, k ošetřovacím dnům vykázaným a zdravotní pojišťovnou uznaným za rok 2007, s výjimkou paušální částky k ošetřovacím dnům vykázaným za rok 2007 během hospitalizací, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin

KPhosp ostatní zdravotní péče hrazená v korunách (kromě ZUMhosp, ZULPhosp a LPhosp) vykázaná a zdravotní pojišťovnou uznaná, poskytnutá zdravotnickým zařízením v roce 2007 v průběhu hospitalizací, s výjimkou zdravotní péče poskytnuté v roce 2007 v průběhu hospitalizací, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin

CMalfa počet případů hospitalizací ukončených v roce 2008, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze, vynásobený Indexy, které jsou uvedeny v bodě 3.4

CMtot počet případů hospitalizací ukončených v roce 2008, zařazených Klasifikací do skupin vztažených k diagnóze, vynásobený Indexy, které jsou uvedeny v bodě 3.2, s výjimkou případů hospitalizací, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin

ZS  základní sazba se pro rok 2008 stanoví ve výši 20 413 Kč

PUZamb2008 část paušální úhrady PUZ2008 za ambulantní péči, do které se započítává veškerá zdravotní péče poskytnutá ambulantním pacientům, včetně zdravotní péče ve vyjmenovaných odbornostech a konziliárních vyšetření, podle seznamu výkonů, vypočtená takto:

PUZamb2008 = PUZ2008 - PUZhosp2008

3.4 Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace s Indexy, použité k výpočtu hodnoty CMalfa, uvedené v bodě 3.3:

IR-DRG5)Název skupinyIndex
01051UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU BEZ CC0,1705
01052UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU S CC0,2192
01053UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU S MCC0,2327
01451OTŘES MOZKU BEZ CC0,2502
01452OTŘES MOZKU S CC0,2904
01453OTŘES MOZKU S MCC0,4669
02041VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE BEZ CC0,5243
02042VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE S CC0,5719
02043VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE S MCC0,5719
03061VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE BEZ CC1,0647
03062VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S CC1,3239
03063VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S MCC1,3773
05021VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ BEZ CC16,7875
05022VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S CC22,0351
05023VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S MCC22,2832
05041VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC14,5375
05042VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC16,3142
05043VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC18,6424
05051KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ BEZ CC12,0895
05052KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S CC14,0417
05053KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S MCC15,0073
05061KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC10,0195
05062KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC10,4284
05063KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC12,5552
05101PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU BEZ CC6,9680
05102PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU S CC7,0606
05103PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU S MCC8,0973
05111IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU BEZ CC6,5566
05112IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU S CC6,5566
05113IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU S MCC7,2851
05131PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC5,7124
05132PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC5,8581
05133PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC6,4009
05311SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ BEZ CC1,0102
05312SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S CC1,1061
05313SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S MCC1,2632
06011VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU BEZ CC3,6731
06012VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S CC4,2191
06013VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S MCC5,6110
06051VÝKONY NA APENDIXU BEZ CC1,0370
06052VÝKONY NA APENDIXU S CC1,2758
06053VÝKONY NA APENDIXU S MCC1,8180
06081LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE BEZ CC0,7236
06082LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S CC1,0194
06083LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S MCC1,3567
07041LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE BEZ CC1,6302
07042LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE S CC1,8555
07043LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE S MCC2,2424
08031FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY BEZ CC6,9862
08032FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S CC8,7586
08033FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S MCC10,5248
08081VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ BEZ CC2,6233
08082VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ S CC3,1903
08083VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ S MCC3,9092
10051VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY BEZ CC1,4322
10052VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S CC1,6735
10053VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S MCC2,0576
12031TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE BEZ CC1,2987
12032TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S CC1,4409
12033TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S MCC1,6939
13091DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE BEZ CC0,2845
13092DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE S CC0,3325
13093DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE S MCC0,4283
14601POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM BEZ CC1,2045
14602POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM S CC1,4349
14603POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM S MCC1,6040
14631VAGINÁLNÍ POROD BEZ CC0,4653
14632VAGINÁLNÍ POROD S CC0,5085
14633VAGINÁLNÍ POROD S MCC0,5085
15751NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC0,3979
15752NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC0,5147
15753NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC0,5817

3.5 Výše výsledné paušální složky úhrady (PUV2008) poskytnuté zdravotnickému zařízení v roce 2008 se rovná výši přepočtené základní paušální úhrady (PUP2008), pokud přepočtená základní paušální úhrada (PUP2008) nebude v příslušném pololetí roku 2008 menší než 104 % podílu základní paušální úhrady a koeficientu nárůstu (PUZ2008/Kn) a zároveň nebude vyšší než 106 % tohoto podílu.

3.6 Pokud přepočtená základní paušální úhrada (PUP2008) bude menší než 104 % podílu základní paušální úhrady a koeficintu nárůstu (PUZ2008/Kn), stanoví se výsledná paušální složka úhrady jako PUV2008 min takto:

PUV2008 min = 1,04 * (PUZ2008/Kn)

3.7 Pokud přepočtená základní paušální úhrada (PUP2008) bude větší než 106 % podílu základní paušální úhrady a koeficientu nárůstu (PUZ2008/Kn), stanoví se výsledná paušální složka úhrady jako PUV2008 max takto:

PUV2008max= 1,06 * (PUZ2008/Kn)

3.8 Výsledná paušální složka úhrady (PUV2008), popřípadě stanovená PUV2008 min nebo PUV2008 max náleží zdravotnickému zařízení, jestliže:

3.8.1 zdravotnické zařízení vykáže a zdravotní pojišťovna uzná počet hospitalizací za rok 2008 zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, vynásobený Indexy, které jsou uvedeny v bodu 3.2, ve výši alespoň 95 % zdravotnickým zařízením vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného počtu hospitalizací za rok 2007 zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, vynásobeného Indexy, které jsou uvedeny v bodu 3.2; do hodnoceného ani referenčního období se nezapočítávají hospitalizace, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin,

3.8.2 zdravotnické zařízení vykáže a zdravotní pojišťovna uzná počet bodů za výkony poskytnuté v rámci ambulantní péče za rok 2008 ve výši alespoň 95 % zdravotnickým zařízením vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného počtu bodů za výkony poskytnuté v rámci ambulantní péče za rok 2007.

3.9 Pokud zdravotnickým zařízením vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný počet hospitalizací za rok 2008 zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, vynásobený Indexy, které jsou uvedeny v bodu 3.2, bude menší než 95 % zdravotnickým zařízením vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného počtu hospitalizací za rok 2007 zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, vynásobeného Indexy, které jsou uvedeny v bodu 3.2, výsledná paušální úhrada (PUV2008, popřípadě PUV2008 min nebo PUV2008 max) se pro rok 2008 sníží o stejný počet procentních bodů, o který nebylo dosaženo 95 % hodnoty podle bodu 3.8.1, vynásobený indexem (PUP2008 - PUZamb2008)/ PUP2008.

3.10 Pokud zdravotnickým zařízením vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný počet bodů za výkony poskytnuté v rámci ambulantní péče za rok 2008 bude menší než 95 % počtu bodů zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných za výkony poskytnuté v rámci ambulantní péče za rok 2007, výsledná paušální úhrada (PUV2008, popřípadě PUV2008 min nebo PUV2008 max) se pro rok 2008 sníží o stejný počet procentních bodů, o který nebylo dosaženo 95 % hodnoty podle bodu 3.8.2, vynásobený indexem PUZamb2008/ PUP2008. Pro účely výpočtu počtu bodů podle bodu 3.8.2 se výkony vykazované v souvislosti s jednodenní péčí na lůžku, podle seznamu výkonů, považují za výkony poskytnuté v rámci ambulantní péče.

3.11 Výsledná paušální úhrada (PUV2008, popřípadě PUV2008 min nebo PUV2008 max) se sníží o součet procentních bodů vypočtených v bodech 3.9 a 3.10.

4. Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s rokem 2007 a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.

5. Zdravotní pojišťovna zohlední změnu objemu vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané mimořádně nákladné zdravotní péče poskytnuté v roce 2008 oproti roku 2007, pokud tato péče není hrazena jiným způsobem. Mimořádně nákladnou zdravotní péčí se pro účely této vyhlášky rozumí zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením pojištěnci, jejíž objem přesáhne částku 1 000 000 Kč. Do objemu zdravotní péče se započítávají zvlášť účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál a bodová hodnota zdravotních výkonů podle seznamu výkonů s hodnotou bodu podle § 2.

6. Do paušální úhrady podle bodů 1 až 5 se nezahrnuje zdravotní péče poskytnutá pojištěncům z EU. Je-li tato péče na základě smluvního ujednání hrazena podle seznamu výkonů, hodnota bodu se stanoví v § 2.

B) Ústavní péče podle § 3 odst. 2

1. Paušální sazba za jeden den hospitalizace

a) Paušální sazba zajeden den hospitalizace se stanoví pro každou kategorii pacienta a typ ošetřovacího dne samostatně, podle seznamu výkonů a zahrnuje hodnotu příslušného ošetřovacího dne, včetně režie přiřazené k ošetřovacímu dni a kategorie pacienta, podle seznamu výkonů, paušální částku, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 7 zákona a zdravotní výkony, kterými se vykazuje příjmové a propouštěcí vyšetření podle seznamu výkonů.

b) Výše paušální sazby zajeden den hospitalizace se stanoví ve výši 102 % paušální sazby za ošetřovací den náležející zdravotnickému zařízení, s výjimkou psychiatrických odborných léčebných ústavů vykazujících ošetřovací dny 00021 a 00026 podle seznamu výkonů, v roce 2007.

c) Výše paušální sazby za jeden den hospitalizace v psychiatrických odborných léčebných ústavech vykazujících ošetřovací dny 00021 a 00026 podle seznamu výkonů se stanoví ve výši 103 % paušální sazby za ošetřovací den náležející zdravotnickému zařízení v roce 2007.

d) Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s rokem 2007 a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.

2. Úhrada ambulantní péče, zvláštní ambulantní péče a zvláštní ústavní péče

a) Pro ambulantní zdravotní péči hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví v § 2.

b) Pro zvláštní ambulantní péči poskytovanou podle § 22 písm. c) zákona, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,03 Kč.

c) Pro zvláštní ústavní péči poskytovanou ve zdravotnických zařízeních hospicového typu podle § 22a zákona, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,03 Kč.

C) Regulační omezení

1. Pokud celková úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané zdravotnickým zařízením pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny v roce 2008, s výjimkou zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, převýší 105 % úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v roce 2007, s výjimkou zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, může zdravotní pojišťovna v rámci celkové úhrady zdravotnickému zařízení snížit úhradu o částku odpovídající nejvýše 40 % tohoto překročení. Do celkové úhrady se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona.

2. V případě, že zdravotnické zařízení poskytlo v 1. pololetí nebo ve 2. pololetí 2008 zdravotní péči 100 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, zdravotní pojišťovna neuplatní regulaci uvedenou v bodu 1.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 383/2007 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle § 4

A) Kombinovaná kapitačně výkonová platba

1. Výše kapitační platby se vypočte podle počtu přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, násobeného základní sazbou stanovenou na jednoho registrovaného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny na kalendářní měsíc. Základní sazba podle věty první se stanoví ve výši 42 Kč. Počet přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny se vypočte vynásobením počtu zdravotnickým zařízením registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny v jednotlivých věkových skupinách podle bodu 4, násobených indexem podle bodu 4. Výše základní sazby, popřípadě celková výše úhrady, může být navýšena při splnění podmínek stanovených ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením. Toto navýšení nesmí být v rozporu se zdravotně pojistným plánem zdravotní pojišťovny.

2. Pro zdravotní výkony nezahrnuté do kapitační platby, zdravotní výkony za neregistrované pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny a za pojištěnce z EU, zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.

3. Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,91 Kč.

4. Index vyjadřuje poměr nákladů na pojištěnce v dané věkové skupině vůči nákladům na pojištěnce ve věkové skupině 15 až 19 let.

Věkové skupiny a indexy:

Věková skupinaIndex
0-4 roky3,80
5 - 9 let1,65
10-14 let1,30
15-19 let1,00
20-24 let0,90
25 - 29 let0,95
30 - 34 let1,00
35 - 39 let1,05
40-44 let1,05
45 - 49 let1,10
50 - 54 let1,35
55 - 59 let1,45
60 - 64 let1,50
65 - 69 let1,70
70 - 74 let2,00
75 - 79 let2,40
80 - 84 let2,90
85 a více let3,40

B) Kombinovaná kapitačně výkonová platba s dorovnáním kapitace

1. Výše kapitační platby s dorovnáním kapitace se stanoví podle písm. A) bodu 1. Dorovnání kapitace se poskytuje v případech, kdy praktický lékař pro dospělé nebo praktický lékař pro děti a dorost má, s ohledem na geografické podmínky, menší počet pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, než je 70 % celostátního průměrného počtu pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny (celostátní průměrný počet se stanoví vždy pro daný kalendářní rok podle údajů Centrálního registru pojištěnců, spravovaného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky) a poskytování takové zdravotní péče je nezbytné ke splnění povinností zdravotní pojišťovny podle § 46 odst. 1 zákona.

2. Dorovnání kapitace lze poskytnout až do výše 90 % kapitační platby vypočtené na celostátní průměrný počet pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny. Na dorovnání se podílí zdravotní pojišťovna, se kterou má zdravotnické zařízení uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče podílem, který odpovídá procentu jejích pojištěnců registrovaných tímto zdravotnickým zařízením z celkového počtu pojištěnců všech zdravotních pojišťoven registrovaných tímto zdravotnickým zařízením.

3. Pro úhradu podle seznamu výkonů se písm. A) body 2 a 3 použijí obdobně.

C) Zdravotní péče hrazená podle seznamu výkonů

Pro zdravotní péči hrazenou podle seznamu výkonů a pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,91 Kč.

D) Regulační omezení

1. Regulace za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech (do vyžádané péče se nezahrnují zdravotní výkony mammografického screeningu prováděné zdravotnickým zařízením, které má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu):

1.1. Pokud průměrná úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané zdravotnickým zařízením, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce převýší o více než 20 % celostátní průměrnou úhradu za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení. Do průměrné úhrady na jednoho přepočteného pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona.

1.2. Pokud průměrná úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech podle seznamu výkonů, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce převýší o více než 20 % celostátní průměrnou úhradu za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení.

2. Regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 se nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení odůvodní poskytnutou zdravotní péči, na jejímž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1.1 popřípadě 1.2.

3. Regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 se dále nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení registrovalo v roce 2007 nebo 2008 50 a méně pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny nebo poskytlo zdravotní péči 50 a méně neregistrovaným pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny nebo jedná-li se o zdravotní péči poskytnutou pojištěncům z EU.

4. Regulační omezení podle bodu 1.1 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost v roce 2008 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2008 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

5. Regulační omezení podle bodu 1.2 se nepoužijí, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v roce 2008 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2008 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

6. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodů 1.1 a 1.2 maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení za kapitační platbu a zdravotní výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za rok 2008.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2007 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 5

A) Hodnota bodu a výše úhrad

1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s hodnotou bodu ve výši

a) 1,05 Kč pro zdravotnická zařízení poskytující hemodialyzační péči, pro zdravotnická zařízení vykazující výkony odbornosti 910 - psychoterapie podle seznamu výkonů společně s ošetřovacím dnem denního stacionáře podle seznamu výkonů,

b) 1,10 Kč pro zdravotnická zařízení smluvních odborností 901 - klinická psychologie, 903 - klinická logopedie a 927 - ortoptista, podle seznamu výkonů,

c) 1 Kč pro ostatní zdravotnická zařízení. V případech vymezených v bodu 6. písm. a) může zdravotní pojišťovna hradit zdravotnickému zařízení zdravotní výkony pro danou odbornost reálně dosaženou hodnotou bodu vynásobenou indexem nárůstu úhrad, stanovenými v bodu 2.

2. Není-li dále stanoveno jinak, celková výše úhrady zdravotnickému zařízení

a) poskytujícímu zdravotní péči v jedné odbornosti nepřekročí částku, která se vypočte takto:

POPzpo × PUROo × Inu

kde:

POPzpo počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2008; unikátním pojištěncem se pro účely této vyhlášky rozumí jeden pojištěnec příslušné zdravotní pojišťovny ošetřený zdravotnickým zařízením v dané odbornosti v příslušném pololetí alespoň jedenkrát, přičemž není rozhodné, zda se jedná o ošetření v rámci vlastní péče nebo péče vyžádané. Pokud byl tento pojištěnec zdravotnickým zařízením v dané odbornosti ošetřen v příslušném pololetí vícekrát, zahrnuje se do počtu unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny ošetřených v dané odbornosti pouze jedenkrát

PUROo průměrná úhrada za zdravotní výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2007 Inu index nárůstu úhrad, který činí nejméně 1,06

b) poskytujícímu zdravotní péči ve více odbornostech nepřekročí částku rovnající se součtu částek za jednotlivé odbornosti, kde se částka za jednotlivou odbornost vypočte takto:

POPzpo × PUROo × Inu

kde:

POPzpo počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2008

PUROo se vypočte takto:

PUROo = PPBROo × RDHB + PUZUMROo + PUZULPROo

kde:

PPBROo průměrný počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2007

RDHB reálně dosažená hodnota bodu pro ambulantní specializovanou péči, poskytnutou zdravotnickým zařízením, u zdravotní pojišťovny v příslušném pololetí 2007, která se stanoví jako podíl celkové úhrady poskytnuté zdravotnickému zařízení zdravotní pojišťovnou za ambulantní specializovanou péči snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za příslušné pololetí 2007 a celkového počtu bodů za ambulantní specializovanou péči zdravotnickým zařízením vykázaných za příslušné pololetí 2007 a zdravotní pojišťovnou uznaných

PUZUMROo průměrná úhrada za zvlášť účtovaný materiál na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti ve zdravotnickém zařízení v příslušném pololetí 2007

PUZULPROo průměrná úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti ve zdravotnickém zařízení v příslušném pololetí 2007

Inu index nárůstu úhrad, který činí nejméně 1,06

U zdravotnického zařízení, které v referenčním období neexistovalo, popřípadě které neposkytovalo péči v dané odbornosti, může zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu celkové výše úhrady použít průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období srovnatelných zdravotnických zařízení.

3. U zdravotnického zařízení, kde oproti příslušnému pololetí 2007 dojde vlivem změny nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče v některé odbornosti (tj. změně spektra nasmlouvaných výkonů) k nárůstu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady zdravotnickému zařízení podle bodu 2 navýší o hodnotu zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných nově nasmlouvaných zdravotních výkonů, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků. Nově nasmlouvané výkony se pro tyto účely ocení podle seznamu výkonů s použitím hodnoty bodu 0,95 Kč.

4. Zdravotní pojišťovna dále zohlední případy, kdy zdravotnické zařízení prokáže, že zvýšené průměrné náklady na zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti byly způsobeny změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených pojištěnců.

5. Nad rámec celkové výše úhrady stanovené v bodu 2. hradí zdravotní pojišťovna poskytnutou zdravotní péči podle seznamu výkonů (včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků), úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s hodnotou bodu stanovenou ve výši 0,30 Kč. Počet bodů hrazených touto hodnotou se stanoví jako rozdíl mezi celkovým počtem zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů a počtem bodů, který se stanoví jako podíl celkové výše úhrady stanovené v bodu 2., po odečtení zdravotnickým zařízením vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, a hodnoty bodu stanovené v bodu 1. c). Pokud má tento rozdíl zápornou hodnotu, ustanovení tohoto bodu se nepoužije.

6. Ustanovení bodu 2. a 5. se nepoužijí:

a) v případě zdravotnického zařízení podle bodu 1. písm. c), které v příslušném pololetí 2007 nebo 2008 v rámci jedné odbornosti ošetřilo 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané hodnotě poměrného kapacitního čísla 1,00. Limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců se přepočítává nasmlouvanou hodnotou poměrného kapacitního čísla pro danou odbornost. Poměrné kapacitní číslo vyjadřuje hodnotově velikost nasmlouvaného rozsahu zdravotní péče pro danou odbornost poskytované jedním nositelem výkonu3) se zdravotní pojišťovnou,

b) u zdravotnických zařízení smluvní odbornosti 901 (klinická psychologie), 903 (klinická logopedie), 927 (ortoptista), u zdravotnických zařízení vykazujících zdravotní výkony odbornosti 910 (psychoterapie) společně s ošetřovacím dnem denního stacionáře a ambulantních dialyzačních zařízení odbornosti 108 (nefrologie),

c) v případě zdravotní péče poskytované pojištěncům z EU.

B) Regulační omezení

1. Regulace za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech (do vyžádané péče se nezahrnují zdravotní výkony mammografického screeningu a screeningu karcinomu děložního hrdla prováděné zdravotnickým zařízením, které má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu):

1.1. Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v příslušném pololetí 2008 vyšší než 110 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v příslušném pololetí 2007, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2008, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky (nad 110 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Do průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona.

1.2. Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v příslušném pololetí 2008 vyšší než 110 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce v příslušném pololetí 2007, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2008, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů za vyžádanou péči (nad 110 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny.

1.3. Regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 se nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení odůvodní poskytnutou zdravotní péči, na jejímž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1.1 popřípadě 1.2.

1.4. Regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 se dále nepoužijí, pokud celková úhrada za zdravotnickým zařízením předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v příslušném pololetí 2008 nepřekročí 105 % celkové úhrady v příslušném pololetí 2007 a zdravotnické zařízení v příslušném pololetí 2008 ošetří alespoň 90 % unikátních pojištěnců oproti příslušnému pololetí 2007.

1.5. Regulační omezení podle bodu 1.1 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní specializovanou péči v roce 2008 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2008 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

1.6. Pokud by na základě výpočtu regulačních omezení podle bodu 1.1 nebo podle bodu 1.2 měla být zdravotní pojišťovnou uplatněna regulační srážka u více než 15 % smluvních zdravotnických zařízení, sníží tato zdravotní pojišťovna následně limity pro uplatnění příslušného regulačního omezení tak, aby počet zdravotnických zařízení s vypočtenými regulačními srážkami nepřekročil hranici 15 % všech smluvních zdravotnických zařízení.

1.7. U zdravotnického zařízení, kde oproti příslušnému pololetí 2007 došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu zdravotnických služeb (změna počtu nositelů výkonů oprávněných předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a vyžadovat péči ve vyjmenovaných odbornostech), zdravotní pojišťovna po dohodě se zdravotnickým zařízením hodnoty průměrných úhrad v příslušném pololetí 2007 pro tyto účely úměrně upraví.

1.8. U zdravotnického zařízení, které v roce 2007 nebo v části roku 2007 neexistovalo, nebo nemělo uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, může zdravotní pojišťovna použít pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 1.1 a 1.2 referenční hodnoty srovnatelných zdravotnických zařízení.

2. Pokud zdravotnické zařízení ošetřilo v příslušném pololetí 2007 nebo v příslušném pololetí 2008 v dané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané hodnotě poměrného kapacitního čísla 1,00, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 1.1 a 1.2. Limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců se přepočítává nasmlouvanou hodnotou poměrného kapacitního čísla pro danou odbornost.

3. Regulační omezení podle bodu 1.2 se nepoužijí, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v roce 2008 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2008 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

4. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodů 1.1 a 1.2 maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení za zdravotní výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za rok 2008.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 383/2007 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 7

1. Paušální úhrada

1.1 Paušální úhrada se pro 1. a 2. pololetí 2008 stanoví ve výši 102 % objemu úhrady za zdravotní výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané v příslušném pololetí 2007. Pokud bylo zdravotnickému zařízení za 1. nebo 2. pololetí 2007 zdravotní pojišťovnou uznáno a poskytnuto více než 102 % úhrady za příslušné pololetí 2006, bez úhrady bodů oceněných koeficientem variabilních nákladů, výše paušální úhrady je rovna výši paušální úhrady za příslušné pololetí 2007.

1.2 Pokud zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní péči v odbornosti 809 (radiodiagnostika) podle seznamu výkonů i v dalších odbornostech uvedených v § 7, stanoví se zvlášť paušální úhrada pro odbornost 809 a zvlášť pro ostatní odbornosti.

1.3 Pokud má zdravotnické zařízení se zdravotní pojišťovnou nasmlouvány výkony 89711 až 89725 podle seznamu výkonů, může zdravotní pojišťovna tyto výkony z paušální úhrady vyčlenit a hradit podle seznamu výkonů s hodnotou bodu, která se stanoví ve výši 0,80 Kč.

1.4 Po vyhodnocení celkového objemu poskytnuté zdravotní péče v příslušném pololetí 2008 zdravotní pojišťovna provede úpravu paušální úhrady takto:

a) pokud zdravotnické zařízení vykáže v příslušném pololetí 2008 počet bodů, který zdravotní pojišťovna uzná, v rozpětí 98 - 102 % referenčního počtu bodů, výše paušální úhrady stanovená v bodu 1.1 se nemění; referenčním počtem bodů se rozumí počet zdravotnickým zařízením vykázaných, zdravotní pojišťovnou uznaných a v plné výši proplacených bodů v příslušném pololetí 2007. Do počtu vykázaných bodů se zahrnou pouze zdravotní výkony, které byly zdravotnickým zařízením zdravotní pojišťovně vykázány za 1. pololetí 2007 nejpozději do 31. října 2007 a zdravotní pojišťovnou uznány a proplaceny do 31. prosince 2007 a za 2. pololetí 2007 vykázány nejpozději do 30. dubna 2008 a zdravotní pojišťovnou uznány do 31. května 2008,

b) pokud zdravotnické zařízení vykáže v příslušném pololetí 2008 počet bodů, který zdravotní pojišťovna uzná, nižší než 98% referenčního počtu bodů, paušální úhrada podle bodu 1.1 se upraví vynásobením koeficientem změny výkonnosti, který se vypočte jako podíl vykázaného a uznaného počtu bodů v příslušném pololetí 2008 a referenčního počtu bodů,

c) pokud zdravotnické zařízení vykáže v příslušném pololetí 2008 počet bodů, který zdravotní pojišťovna uzná, vyšší než 102 % referenčního počtu bodů, upraví zdravotní pojišťovna paušální úhradu takto:

PB
UPS = PS + [(PS × —— - PS) × PKvn]
RPB

kde:

UPS upravená paušální úhrada

PS paušální úhrada stanovená podle bodu 1.1 a 1.2

PB počet zdravotnickým zařízením vykázaných bodů za příslušné pololetí 2008 zdravotní pojišťovnou uznaných

RPB referenční počet bodů

PKvn průměrný koeficient variabilních nákladů

Koeficient PKvn se stanoví pro odbornost 809 ve výši 0,7 a pro ostatní odbornosti ve výši 0,5.

1.5 Do paušální úhrady podle bodů 1.1 až 1.4 se nezahrnuje zdravotní péče poskytovaná pojištěncům z EU, nasmlouvané výkony mammografického screeningu a screeningu děložního hrdla.

1.6 Pokud zdravotnické zařízení poskytlo příslušném pololetí 2007 zdravotní péči méně než 100 unikátním ošetřeným pojištěncům nebo není možno stanovit paušální úhradu, uhradí se poskytnutá zdravotní péče podle seznamu výkonů. Hodnota bodu se stanoví v bodu 2.

2. Zdravotní péče hrazená podle seznamu výkonů

2.1 Pro nasmlouvané výkony mammografického screeningu a pro zdravotní péči poskytovanou v odbornosti 809 podle seznamu výkonů, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,07 Kč.

2.2 Pro nasmlouvané výkony screeningu děložního hrdla, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.

2.3 Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 812 až 819, 822 a 823, podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,89 Kč.

2.4 Pro nasmlouvané výkony 89711 až 89725, podle seznamu výkonů, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,80 Kč.

2.5 Pro zdravotní péči poskytovanou pojištěncům z EU, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu podle bodu 2.1 až 2.4.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 383/2007 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 8

1. Hodnota bodu se stanoví ve výši 1,11 Kč pro ambulantní zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči v odbornosti 925 s dostupností 24 hodin 7 dní v týdnu.

2. Hodnota bodu se stanoví ve výši 0,94 Kč pro ambulantní zdravotnická zařízení

a) v odbornosti 911,

b) která neposkytují zdravotní péči v odbornosti 925 s dostupností 24 hodin 7 dní v týdnu.

3. Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornosti 921 se hodnota bodu stanoví ve výši 1 Kč.

4. Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví ve výši 0,91 Kč. Na tyto výkony se nevztahuje ustanovení bodů 5. a 6.

5. Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením do 110 % vypočteného objemu, popřípadě upraveného podle bodu 7, se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu podle bodů 1 až 3. Tento objem se vypočte takto:

POPho
PBro × ———
POPro

kde:

PBro celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za příslušné pololetí 2007

POPho celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2008

POPro celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2007

6. Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením v odbornosti 925 nad 110 % objemu vypočteného podle bodu 5, popřípadě upraveného podle bodu 7, se hradí s hodnotou bodu ve výši 0,43 Kč, jde-li o poskytování zdravotní péče s dostupností 24 hodin 7 dní v týdnu, v ostatních případech v odbornostech 911 a 925 s hodnotou bodu ve výši 0,36 Kč a v odbornosti 921 s hodnotou bodu ve výši 0,40 Kč.

7. Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s rokem 2007 a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.

8. Ustanovení bodů 5 a 6 se nepoužije, pokud zdravotnické zařízení ošetřilo 50 a méně unikátních pojištěnců v příslušném pololetí 2007.

9. Zdravotní pojišťovna může se zdravotnickým zařízením sjednat měsíční předběžnou úhradu buď ve výši hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané zdravotní péče za příslušný měsíc, nebo ve výši jedné šestiny 103 % objemu úhrady v příslušném pololetí 2007, přičemž zvolenou formu zdravotní pojišťovna zachová po celé příslušné pololetí. Předběžnou úhradu za příslušné pololetí zdravotní pojišťovna finančně vypořádá nejpozději do 150 dnů po ukončení příslušného pololetí 2008.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 383/2007 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 9

1. Hodnota bodu se stanoví ve výši 1,02 Kč.

2. Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví ve výši 0,91 Kč. Na tyto výkony se nevztahuje ustanovení bodu 3.

3. Pro zdravotní péči poskytnutou zdravotnickým zařízením nad vypočtený objem, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,59 Kč. Tento objem se vypočte takto:

POPho
PBro × ———
POPro

kde:

PBro celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za příslušné pololetí 2007

POPho celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2008

POPro celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2007

4. Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s rokem 2007 a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.

5. Ustanovení bodu 2 se nepoužije, pokud zdravotnické zařízení ošetřilo 50 a méně unikátních pojištěnců v příslušném pololetí 2007.

6. Zdravotní pojišťovna může se zdravotnickým zařízením sjednat měsíční předběžnou úhradu buď ve výši hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané, a zdravotní pojišťovnou uznané, zdravotní péče za příslušný měsíc, nebo ve výši jedné šestiny 103 % objemu úhrady v příslušném pololetí 2007, přičemž zvolenou formu zdravotní pojišťovna zachová po celé příslušné pololetí. Předběžnou úhradu za příslušné pololetí zdravotní pojišťovna finančně vypořádá nejpozději do 150 dnů po ukončení příslušného pololetí 2008.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 383/2007 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 11

1. Hodnota bodu se stanoví

a) ve výši 0,94 Kč pro zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči v nepřetržitém provozu,

b) ve výši 0,88 Kč pro zdravotnická zařízení neposkytující zdravotní péči v nepřetržitém provozu.

2. Zdravotní pojišťovna může nad 103 % vypočteného objemu upravit hodnotu bodu uvedenou v bodu. 1., a to pro zdravotnická zařízení uvedená v bodu 1. písm. a) na 0,90 Kč, pro zdravotnická zařízení uvedená v bodu 1. písm. b) na 0,80 Kč. Tento objem se vypočte takto:

POPho
PBro × ———
POPro

kde:

PBro celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za rok 2007

POPho celkový počet unikátních pojištěnců, kterým byla v roce 2008 poskytnuta zdravotní doprava

POPro celkový počet unikátních pojištěnců, kterým byla v roce 2007 poskytnuta zdravotní doprava

3. Ustanovení bodu 2, se nepoužije pro zdravotnická zařízení, která v roce 2007 nebo 2008 poskytla péči méně než 50 unikátním pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny.

4. Zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení poskytnout za 1. a 2. pololetí 2008 předběžnou úhradu ve výši 103 % objemu úhrady v příslušném pololetí 2007.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství.

2) Například sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 130/2002 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 83/2000 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 135/2004 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2007 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení.

3) Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.

5) Sdělení ČSÚ č. 309/2007 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG).

6) Vyhláška č. 63/2007 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely.

Přesunout nahoru