Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 375/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Částka 114/2007
Platnost od 31.12.2007
Účinnost od 31.12.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

375

ZÁKON

ze dne 6. prosince 2007,

kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 221/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za slovo „získat“ vkládají slova „v České republice“.

2. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:

(2) Zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství upravující ochranu zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin 1) (dále jen „ přímo použitelný předpis Společenství“)

a) pravomoci správních orgánů k činnostem, které podle přímo použitelného předpisu Společenství vykonává členský stát,

b) postup při podávání žádostí o zápis označení původu či zeměpisného označení zemědělských výrobků nebo potravin vyrobených nebo zpracovaných anebo připravených na území, které se nachází v České republice, do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vedeného Komisí 1a),

c) postup při změnách specifikace,

d) postup při podávání žádostí o zrušení zápisu označení původu či zeměpisného označení v Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vedeném Komisí 1a).

1) Nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin.

1a) Čl. 211 až 219 Smlouvy o založení Evropského společenství.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1b, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

3. Hlava VII včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 7 a 8 zní:

„HLAVA VII

PROJEDNÁNÍ A POSTOUPENÍ ŽÁDOSTÍ O ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ PODLE PŘÍMO POUŽITELNÉHO PŘEDPISU SPOLEČENSTVÍ

§ 18

Orgány České republiky, které plní úkoly podle přímo použitelného předpisu Společenství, jsou Úřad a Ministerstvo zemědělství, s výjimkou činností, které provádějí kontrolní orgány stanovené v § 10 odst. 1.

Žádost o zápis označení původu a zeměpisného označení

§ 19

(1) Žádost o zápis označení původu či zeměpisného označení (dále jen „označení“) podle přímo použitelného předpisu Společenství (dále jen „žádost o komunitární zápis“) týkajícího se zemědělského výrobku nebo potraviny vyrobené nebo zpracované anebo připravené na území, které se nachází v České republice, a toto označení je v České republice užíváno v souvislosti se zemědělským výrobkem nebo potravinou, se podává Úřadu.

(2) K žádosti o komunitární zápis musí být přiloženy doklady vyžadované přímo použitelným předpisem Společenství a závazný nález kontrolního orgánu.

(3) Nejsou-li k žádosti o komunitární zápis přiloženy doklady podle odstavce 2, vyzve Úřad žadatele, aby ve lhůtě 2 měsíců nedostatky odstranil. Pokud žadatel nedostatky neodstraní, Úřad řízení zastaví.

(4) Úřad požádá Ministerstvo zemědělství o vyjádření k žádosti o komunitární zápis, zda označení, jehož zápis je požadován, neobsahuje název, který zdruhověl, název odrůdy rostlin nebo plemene zvířat, nebo název homonymní. K tomu stanoví lhůtu, která nesmí být kratší než 10 dnů. Pokud se Ministerstvo zemědělství ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že k podané žádosti nemá připomínky.

(5) Pokud žádost o komunitární zápis obsahuje názvy, které

a) zdruhověly,

b) se shodují s ochrannou známkou, s názvem odrůdy rostlin či plemene zvířat, nebo

c) jsou homonymní

a které by v důsledku toho mohly uvést spotřebitele v omyl ohledně skutečného původu zemědělského výrobku nebo potraviny, Úřad žádost o komunitární zápis zamítne.

(6) Pokud se žádost o komunitární zápis týká názvu označujícího zeměpisnou oblast, která zasahuje také území jiného členského státu Evropských společenství, mají fyzické nebo právnické osoby usazené nebo fyzické osoby s bydlištěm na území tohoto státu v řízení před Úřadem stejná práva jako fyzické nebo právnické osoby usazené nebo fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky.

§ 20

Žádost o komunitární zápis, která má náležitosti a jsou k ní přiloženy doklady podle přímo použitelného předpisu Společenství a tohoto zákona a pokud označení v ní uvedené není vyloučeno ze zápisu podle přímo použitelného předpisu Společenství, Úřad

a) zveřejní s uvedením základních údajů vyžadovaných přímo použitelným předpisem Společenství o podané žádosti ve Věstníku a s oznámením, že každá fyzická nebo právnická osoba usazená nebo fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky s oprávněným zájmem může vznést u Úřadu proti žádosti o komunitární zápis námitky, a

b) vyloží po dobu 3 měsíců k veřejnému nahlížení.

Námitky

§ 21

(1) Námitky se podávají písemně ve lhůtě 3 měsíců ode dne zveřejnění žádosti o komunitární zápis ve Věstníku podle § 20. Námitky musí obsahovat důvody a musí v nich být označeny důkazy, že označení, jehož zápis je požadován, nesplňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Společenství pro zápis do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vedeného Komisí 1a). Úřad informuje o podaných námitkách Ministerstvo zemědělství.

(2) Pokud namítající neprokáže, že je osobou, která má oprávněný zájem, Úřad námitky rozhodnutím zamítne.

(3) Podané námitky, které jsou v souladu s odstavcem 1, předloží Úřad ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich doručení, popřípadě od právní moci rozhodnutí o jejich přípustnosti žadateli k vyjádření a současně jej vyzve, aby smírným jednáním s namítajícím rozpor odstranili. K tomu Úřad stanoví přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů. V případě, že mezi žadatelem a tím, kdo uplatnil námitku, byl rozpor odstraněn, má se za to, že námitka byla vzata zpět.

(4) Nepodaří-li se jednáním podle odstavce 3 rozpor odstranit, Úřad v případě, že se námitky týkají skutečností uvedených v § 19 odst. 4, požádá Ministerstvo zemědělství o vyjádření k důvodnosti námitek. K tomu stanoví lhůtu, která nesmí být kratší než 10 dnů. Úřad o námitkách rozhodne poté, co obdrží vyjádření Ministerstva zemědělství, nebo poté, co lhůta k vyjádření marně uplyne. Pokud se Ministerstvo zemědělství ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že k podané žádosti nemá připomínky.

(5) V případě, že se námitky týkají specifikace zemědělského výrobku nebo potraviny, například souvislosti mezi zemědělským výrobkem nebo potravinou a zeměpisným prostředím, v němž je zemědělský výrobek nebo potravina vyrobena nebo zpracována anebo připravena, požádá Úřad kontrolní orgán o vydání závazného nálezu pro účely postoupení žádosti o komunitární zápis.

(6) Kontrolní orgán je povinen podat závazný nález podle odstavce 5 do 2 měsíců ode dne, kdy mu Úřad předloží úplný spis žádosti o komunitární zápis.

(7) Jestliže námitky podané proti žádosti o komunitární zápis jsou podle přímo použitelného předpisu Společenství důvodné, Úřad žádost o komunitární zápis zamítne a k dalšímu řízení Komisi1a) ji nepostoupí.

§ 22

(1) Splňuje-li žádost o komunitární zápis podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Společenství a nebyly-li proti žádosti o komunitární zápis u Úřadu podány námitky, nebo nejsou-li podané námitky v souladu s přímo použitelným předpisem Společenství, Úřad rozhodne o postoupení žádosti o komunitární zápis spolu s prohlášením vyžadovaným přímo použitelným předpisem Společenství Komisi 1a) k dalšímu řízení.

(2) Rozhodnutí o postoupení žádosti o komunitární zápis Úřad doručí veřejnou vyhláškou7). Dnem po vyvěšení na úřední desce Úřadu se rozhodnutí považuje za doručené. Proti tomuto rozhodnutí může podat rozklad každá fyzická nebo právnická osoba usazená nebo fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky, která prokáže oprávněný zájem. Lhůta pro podání rozkladu počíná dnem uveřejnění rozhodnutí.

(3) Bude-li žádost o komunitární zápis postoupena k dalšímu řízení Komisi 1a), Úřad současně zpřístupní znění specifikace na svých internetových stránkách.

§ 22a

Změna specifikace

(1) Každá fyzická nebo právnická osoba usazená nebo fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky, která má zapsáno označení zemědělského výrobku nebo potraviny vyrobené nebo zpracované anebo připravené na území, které se nachází v České republice, v Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vedeném Komisí 1a) (dále jen „tuzemský držitel komunitárního označení“) a která prokáže oprávněný zájem, může u Úřadu podat žádost o změnu specifikace svého označení.

(2) Úřad změnu specifikace vyloží po dobu 3 měsíců k veřejnému nahlížení a žádost o změnu specifikace zveřejní ve Věstníku s oznámením, že námitky proti změně specifikace může namítající podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne tohoto zveřejnění. Námitky musí obsahovat důvody a musí v nich být označeny důkazy, že změněná specifikace nesplňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Společenství pro zápis do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vedeného Komisí 1a).

(3) Pokud namítající neprokáže, že je osobou, která má oprávněný zájem, Úřad námitky rozhodnutím zamítne.

(4) Podané námitky, které jsou v souladu s odstavcem 2, předloží Úřad ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich doručení, popřípadě od právní moci rozhodnutí o přípustnosti námitek tuzemskému držiteli komunitárního označení k vyjádření a současně jej vyzve, aby smírným jednáním s namítajícím rozpor odstranili. K tomu Úřad stanoví přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů. V případě, že mezi žadatelem a tím, kdo uplatnil námitku, byl rozpor odstraněn, má se za to, že námitka byla vzata zpět.

(5) Nepodaří-li se jednáním podle odstavce 4 rozpor odstranit, Úřad o námitkách rozhodne na základě závazného nálezu kontrolního orgánu o splnění podmínek pro změnu specifikace stanovených přímo použitelným předpisem Společenství, který jej vydá do 2 měsíců ode dne, kdy mu Úřad předloží úplný spis žádosti o změnu specifikace.

(6) Jestliže námitky podané proti žádosti o změnu specifikace jsou podle přímo použitelného předpisu Společenství důvodné, Úřad žádost o změnu specifikace zamítne a k dalšímu řízení Komisi 1a) ji nepostoupí.

(7) Splňuje-li žádost o změnu specifikace podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Společenství a nebyly-li proti žádosti o změnu specifikace u Úřadu podány námitky, nebo zjistí-li Úřad, že podané námitky nejsou v souladu s přímo použitelným předpisem Společenství, rozhodne o postoupení žádosti o změnu specifikace spolu s prohlášením vyžadovaným přímo použitelným předpisem Společenství Komisi 1a) k dalšímu řízení.

(8) Rozhodnutí o postoupení žádosti o změnu specifikace Úřad doručí veřejnou vyhláškou 7). Dnem po vyvěšení na úřední desce Úřadu se rozhodnutí považuje za doručené. Proti tomuto rozhodnutí může podat rozklad každá fyzická nebo právnická osoba usazená nebo fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky, která prokáže oprávněný zájem. Lhůta pro podání rozkladu počíná dnem uveřejnění rozhodnutí.

(9) Bude-li žádost o změnu specifikace postoupena k dalšímu řízení Komisi 1a), Úřad současně zpřístupní znění změněné specifikace na svých internetových stránkách.

§ 22b

Žádost o zrušení zápisu označení

(1) Každá fyzická nebo právnická osoba usazená nebo fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky, která prokáže oprávněný zájem, může u Úřadu podat řádně odůvodněnou žádost o zrušení zápisu označení podle přímo použitelného předpisu Společenství (dále jen „žádost o zrušení komunitárního zápisu“) týkajícího se zemědělského výrobku nebo potraviny vyrobené nebo zpracované anebo připravené na území, které se nachází v České republice, zejména z důvodu, že zemědělský výrobek či potravina nesplňuje podmínky specifikace.

(2) Úřad žádost podle odstavce 1 zveřejní ve Věstníku s oznámením, že námitky proti žádosti o zrušení komunitárního zápisu může vznést každý, kdo prokáže oprávněný zájem, ve lhůtě 3 měsíců ode dne zveřejnění žádosti. Námitky musí obsahovat důvody a musí v nich být doloženy důkazy, z nichž vyplývá, že zapsané označení splňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Společenství pro zápis do Rejstříku chráněných označení původů a chráněných zeměpisných označení vedeného Komisí 1a).

(3) Pokud namítající neprokáže, že je osobou, která má oprávněný zájem, Úřad námitky rozhodnutím zamítne.

(4) Žádost o zrušení komunitárního zápisu včetně podaných námitek, které jsou v souladu s odstavcem 2, předloží Úřad ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení námitek, popřípadě od právní moci rozhodnutí o přípustnosti námitek tuzemskému držiteli komunitárního označení k vyjádření a současně jej vyzve, aby smírným jednáním s žadatelem o zrušení komunitárního zápisu a s namítajícím rozpor odstranili. K tomu Úřad stanoví přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů. V případě, že mezi žadatelem, tuzemským držitelem komunitárního označení a tím, kdo uplatnil námitku, byl rozpor odstraněn, má se za to, že žádost byla vzata zpět.

(5) Nepodaří-li se jednáním podle odstavce 4 rozpor odstranit a důvod zrušení komunitárního zápisu spočívá ve specifikaci zemědělského výrobku nebo potraviny, například souvislosti mezi zemědělským výrobkem nebo potravinou a zeměpisným prostředím, v němž je zemědělský výrobek nebo potravina vyrobena nebo zpracována anebo připravena, požádá Úřad kontrolní orgán o vydání závazného nálezu o splnění podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Společenství.

(6) Kontrolní orgán vydá závazný nález podle odstavce 5 do 2 měsíců ode dne, kdy mu Úřad předloží úplný spis žádosti o zrušení komunitárního zápisu.

(7) Pokud označení nesplňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Společenství, Úřad postoupí žádost o zrušení komunitárního zápisu Komisi 1a) k dalšímu řízení. V opačném případě žádost zamítne.

(8) Rozhodnutí o postoupení žádosti o zrušení komunitárního zápisu Úřad doručí veřejnou vyhláškou 7). Dnem po vyvěšení na úřední desce Úřadu se rozhodnutí považuje za doručené. Proti tomuto rozhodnutí může podat rozklad každá fyzická nebo právnická osoba usazená nebo fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky, která prokáže oprávněný zájem. Lhůta pro podání rozkladu počíná dnem uveřejnění rozhodnutí.

§ 22c

Námitky proti žádosti o komunitární zápis, o změnu specifikace a o zrušení komunitárního zápisu a žádost o zrušení komunitárního zápisu označení pocházejícího z jiného státu

(1) Námitky fyzických nebo právnických osob usazených nebo fyzických osob s bydlištěm na území České republiky proti žádosti o komunitární zápis, námitky proti žádosti o zrušení komunitárního zápisu a námitky proti žádosti o změnu specifikace označení, které pocházejí z jiného státu, jež mají být uplatněny v řízení před Komisí 1a), se podávají u Úřadu nejpozději 1 měsíc před skončením lhůty 8) stanovené přímo použitelným předpisem Společenství. Týkají-li se námitky skutečností uvedených v § 19 odst. 4, požádá Úřad před postoupením námitek Komisi 1a) o vyjádření Ministerstvo zemědělství. K tomu stanoví lhůtu, která nesmí být kratší než 10 dnů. Úřad nepostoupí Komisi 1a) námitky, které byly podány po lhůtě; o této skutečnosti Úřad osobu, která podala námitky, vyrozumí.

(2) Žádost fyzických nebo právnických osob usazených nebo fyzických osob s bydlištěm na území České republiky o zrušení komunitárního zápisu označení, pocházejícího z jiného státu, se podává prostřednictvím Úřadu.

7) § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

8) Čl. 7 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin.“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

Přesunout nahoru