Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 370/2007 Sb.Nařízení vlády o podmínkách, výši a způsobu poskytnutí příspěvku k řešení důsledků restrukturalizace akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Částka 113/2007
Platnost od 28.12.2007
Účinnost od 01.01.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

370

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. prosince 2007

o podmínkách, výši a způsobu poskytnutí příspěvku k řešení důsledků restrukturalizace akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb. a zákona č. 270/2007 Sb.:


§ 1

(1) Toto nařízení stanoví podmínky vzniku nároku na příspěvek k řešení důsledků restrukturalizace akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty a výši a způsob poskytnutí tohoto příspěvku.

(2) Restrukturalizací akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty (dále jen „restrukturalizace“) se pro účely tohoto nařízení rozumí

a) založení ČD Cargo, a. s. a

b) převod provozování železniční dopravní cesty ve veřejném zájmu 1) z akciové společnosti České dráhy na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty.

(3) Příspěvek podle odstavce 1 (dále jen „příspěvek“) poskytuje Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo“) z prostředků státního rozpočtu.

§ 2

(1) Na příspěvek má nárok zaměstnanec, který byl

a) k 31. prosinci 2007 zaměstnancem akciové společnosti České dráhy v pracovním poměru na dobu neurčitou a jemuž v době ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení do 31. prosince 2010 skončil tento pracovní poměr dohodou z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce v souvislosti s restrukturalizací,

b) k 30. listopadu 2007 zaměstnancem akciové společnosti České dráhy v pracovním poměru na dobu neurčitou a práva a povinnosti z tohoto pracovního poměru přešla2) přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení na obchodní společnost ČD Cargo, a. s. a jemuž v době ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení do 31. prosince 2010 skončil tento pracovní poměr dohodou z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce v souvislosti s restrukturalizací,

c) k 31. prosinci 2007 zaměstnancem akciové společnosti České dráhy v pracovním poměru na dobu neurčitou a práva a povinnosti z tohoto pracovního poměru přešla2) na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a jemuž v době ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení do 31. prosince 2010 skončil tento pracovní poměr dohodou z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce v souvislosti s restrukturalizací.

(2) Na příspěvek podle odstavce 1 má nárok pouze zaměstnanec, který

a) odpracoval celkem v pracovním poměru u akciové společnosti České dráhy, jejích právních předchůdců nebo u obchodní společnosti ČD Cargo, a. s. jako přejímajícího zaměstnavatele nebo u státní organizace Správa železniční dopravní cesty jako přejímajícího zaměstnavatele (dále jen „přejímající zaměstnavatel“) nejméně 10 let, z toho ke dni skončení pracovního poměru nepřetržitě nejméně 5 let a do dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod 3) mu chybí nejvýše 5 let,

b) utrpěl při výkonu práce u akciové společnosti České dráhy, jejích právních předchůdců nebo u přejímajícího zaměstnavatele pracovní úraz s trvalými následky nebo onemocněl nemocí z povolání s trvalými následky4) a do dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod3) mu chybí nejvýše 5 let,

c) pečuje trvale o dítě považované za nezaopatřené podle zákona o státní sociální podpoře5) a je svobodný, rozvedený, ovdovělý nebo není partnerem žijícím v registrovaném partnerství a do dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod3) mu chybí nejvýše 5 let,

d) pozbyl při výkonu práce u akciové společnosti České dráhy, jejích právních předchůdců nebo u přejímajícího zaměstnavatele podle lékařského posudku dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci nebo je k ní způsobilý jen za určitých podmínek6), a do dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod3) mu chybí nejvýše 5 let, nebo

e) ve lhůtě delší než 5 let přede dnem dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod3) splňuje ostatní podmínky uvedené v písmenech b) až d),

(dále jen „oprávněný zaměstnanec“).

§ 3

(1) Příspěvek poskytovaný oprávněnému zaměstnanci podle § 2 odst. 2 písm. a) až d) se skládá z pevné složky a pohyblivé složky.

(2) Pevná složka činí

a) 115 000 Kč při skončení pracovního poměru oprávněného zaměstnance nejméně 3 roky a nejvýše 5 let přede dnem dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod3),

b) 65 000 Kč při skončení pracovního poměru oprávněného zaměstnance nejméně 5 měsíců a nejvýše 3 roky přede dnem dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod3),

c) 32 000 Kč při skončení pracovního poměru oprávněného zaměstnance nejvýše 5 měsíců přede dnem dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod3).

(3) Pohyblivá složka činí jednu desetinu násobku průměrného měsíčního výdělku7) oprávněného zaměstnance, nejvýše však 30 000 Kč, a počtu celých kalendářních měsíců, které oprávněnému zaměstnanci zbývají do dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod3), nejvýše však 60 měsíců.

(4) Oprávněnému zaměstnanci podle § 2 odst. 2 písm. e) se poskytne příspěvek ve výši šedesátinásobku jedné desetiny jeho průměrného měsíčního výdělku7), nejvýše však 180 000 Kč.

§ 4

(1) Příspěvek se při splnění podmínek podle § 2 vyplatí oprávněnému zaměstnanci po skončení pracovního poměru takto:

a) jednorázově bez žádosti v celé výši pevné a pohyblivé složky v nejbližším výplatním termínu, nejpozději však do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém oprávněnému zaměstnanci pracovní poměr skončil, jde-li o oprávněného zaměstnance, kterému chybí od skončení pracovního poměru k dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod3) 12 a méně měsíců,

b) ve dvou částech po skončení pracovního poměru.

(2) První část příspěvku ve výši 60 % z částky vypočtené podle § 3 odst. 2 a 3 nebo 4 se bez žádosti vyplatí oprávněnému zaměstnanci v nejbližším výplatním termínu, nejpozději však do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jeho pracovní poměr skončil.

(3) Druhá část příspěvku ve výši 40 % z částky vypočtené podle § 3 odst. 2 a 3 nebo 4 se vyplatí na základě písemné žádosti oprávněného zaměstnance nejdříve uplynutím dvanáctého kalendářního měsíce a nejpozději do 24 měsíců od posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém jeho pracovní poměr skončil. Žádost musí být podána akciové společnosti České dráhy nebo příslušnému přejímajícímu zaměstnavateli nejpozději do konce patnáctého kalendářního měsíce od posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém jeho pracovní poměr skončil, jinak druhou část příspěvku nelze vyplatit.

(4) Druhou část příspěvku lze vyplatit, pokud oprávněnému zaměstnanci nevznikl nový pracovní poměr u akciové společnosti České dráhy nebo u přejímajících zaměstnavatelů.

§ 5

Splnění podmínky pro výplatu druhé části příspěvku podle § 4 odst. 4 prokazuje oprávněný zaměstnanec čestným prohlášením.

§ 6

(1) Prostředky ze státního rozpočtu ke krytí výplaty příspěvku převede ministerstvo na zvláštní vázané účty akciové společnosti České dráhy a přejímajících zaměstnavatelů u banky, a to na základě rozpisu, který sestaví po dohodě s Ministerstvem financí a po projednání s akciovou společností České dráhy a s přejímajícími zaměstnavateli.

(2) Akciová společnost České dráhy a přejímající zaměstnavatelé vedou evidenci stavu a pohybu prostředků vedených na zvláštním bankovním účtu podle odstavce 1 ve svém účetnictví na samostatném podrozvahovém účtu a po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí prokazují ministerstvu správnost vyplacených částek z tohoto účtu.

(3) Příspěvek vyplácí akciová společnost České dráhy a přejímající zaměstnavatelé za podmínek stanovených tímto nařízením. Akciová společnost České dráhy a přejímající zaměstnavatelé mohou použít prostředky ze státního rozpočtu, určené ke krytí výplaty příspěvku, a úroky z nich, pouze k účelům stanoveným tímto nařízením. V případě neoprávněného použití nebo zadržení prostředků státního rozpočtu určených na výplatu příspěvku se postupuje podle rozpočtových pravidel.


§ 7

Příspěvek podle tohoto nařízení se neposkytne, pokud vznikl nárok nebo byl zaměstnanci zcela nebo zčásti vyplacen příspěvek podle nařízení vlády č. 322/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy, ve znění nařízení vlády č. 83/2005 Sb.

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Ministr dopravy: Ing. Řebíček v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 8 odst. 1 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 293/2004 Sb.

2) § 338 zákoníku práce.

3) § 29 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb. a zákona č. 289/1997 Sb.

4) § 366 zákoníku práce.

5) § 11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 242/1997 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb.

6) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 6 odst. 3 písm. b) a c) vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.

7) Například § 351 zákoníku práce.

Přesunout nahoru