Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 360/2007 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2008

Částka 110/2007
Platnost od 27.12.2007
Účinnost od 01.01.2008
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

360

ZÁKON

ze dne 5. prosince 2007

o státním rozpočtu České republiky na rok 2008

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2008 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1 036 510 540 000 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 107 310 540 000 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 70 800 000 000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:

a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 60 032 364 000 Kč,

b) zvýšením stavu přijatých dlouhodobých úvěrů do výše 10 195 527 000 Kč,

c) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to snížením o 572 109 000 Kč.

(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(6) Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku jsou uvedeny v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

(7) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 76 044 899 000 Kč a odvody a příspěvky do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 30 193 000 000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(8) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 118 457 000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

(9) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotacemi a příspěvky v celkové výši 8 749 593 000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

(10) Ve státním rozpočtu je obsažen finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 675 974 000 Kč uvedenými v příloze č. 8 k tomuto zákonu.

(11) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 9 k tomuto zákonu.

(12) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. se stanoví ve výši 120 000 000 000 Kč.

§ 2

(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státních rozpočtů na roky 2002 až 2007, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na řešení povodňových škod vzniklých v roce 2002 nebo vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření a nebyly vyčerpány do 31. prosince 2007, byly těmito kraji a obcemi použity v roce 2008 ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v letech 2002 až 2007.

(2) Ministr financí se zmocňuje zvýšit ukazatele „Výdaje celkem“, „Transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku“ a „Transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření“, rozpočtované v kapitole Operace státních finančních aktiv, o prostředky, které nebyly v roce 2007 vyčerpány z prostředků určených na stejné účely. O toto zvýšení se zvyšují i celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu a snižují stavy na účtech státních finančních aktiv.

(3) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa, v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv, o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2007 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. O toto překročení se zvyšují i celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a mění se financující položka „Zvýšení stavu státních dluhopisů“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. a) a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. c).

§ 3

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2008 a způsobu kontroly jejich využití jsou uvedena v příloze č. 10 k tomuto zákonu.

§ 4

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2008 a způsobu kontroly jejich užití jsou uvedena v příloze č. 11 k tomuto zákonu.


§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.


Příloha č. 1 k zákonu č. 360/2007 Sb.

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatelv tis. Kč
Příjmy státního rozpočtu celkem1 036 510 540
Výdaje státního rozpočtu celkem1 107 310 540
z toho: finanční vztahy k rozpočtům
- krajů1 118 457
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích8 749 593
- finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy675 974
Schodek-70 800 000
Financování:
Zvýšení stavu státních dluhopisů60 032 364
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů10 195 527
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv572 109

Příloha č. 2 k zákonu č. 360/2007 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v tisících Kč
Číslo kapitolyKapitoladaňové příjmy celkemz toho povinné pojistné na důchodové pojištěnínedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkemz toho z rozpočtu Evropské unie **)
301Kancelář prezidenta republiky60
302Poslanecká sněmovna Parlamentu22 000
303Senát Parlamentu3 900
304Úřad vlády České republiky6 800
305Bezpečnostní informační služba118 000
306Ministerstvo zahraničních věcí50 000
307Ministerstvo obrany2 667 828 *)2 197 035250 000
308Národní bezpečnostní úřad0
309Kancelář Veřejného ochránce práv0
312Ministerstvo financí667 701 *)549 8721 494 25193 116
313Ministerstvo práce a sociálních věcí375 521 000 *)311 796 0513 507 9642 213 964
314Ministerstvo vnitra7 426 681 *)6 116 0902 245 6531 113 337
315Ministerstvo životního prostředí1 6108191 423 600
317Ministerstvo pro místní rozvoj12 241 60012 227 000
321Grantová agentura České republiky148
322Ministerstvo průmyslu a obchodu2 350 5422 110 333
327Ministerstvo dopravy29 084 91229 061 738
328Český telekomunikační úřad1 100 000
329Ministerstvo zemědělství26 442 76725 340 242
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy600 610545 242
334Ministerstvo kultury1 645 542783 887
335Ministerstvo zdravotnictví1 453 234649 234
336Ministerstvo spravedlnosti762 675 *)628 0851 208 721405 245
343Úřad pro ochranu osobních údajů0
344Úřad průmyslového vlastnictví60 709709
345Český statistický úřad97 49077 252
346Český úřad zeměměřický a katastrální190 000
348Český báňský úřad2 200
349Energetický regulační úřad0
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže0
355Ústav pro studium totalitních režimů0
358Ústavní soud0
361Akademie věd České republiky12 372
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání0
374Správa státních hmotných rezerv580 000
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost1 000
381Nejvyšší kontrolní úřad1 421
396Státní dluh1 460 000
397Operace státních finančních aktiv1 300 0002 607 000
398Všeobecná pokladní správa550 000 0007 714 940
CELKEM938 345 885321 287 13398 164 65576 044 899
PŘÍJMY CELKEM (daňové, nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery)1 036 510 540

*) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je podle platné rozpočtové skladby součástí daňových příjmů

**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu

Příloha č. 3 k zákonu č. 360/2007 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v tisících Kč
Číslo kapitolyKapitolaVýdaje celkem
301Kancelář prezidenta republiky438 121
302Poslanecká sněmovna Parlamentu1 206 350
303Senát Parlamentu604 492
304Úřad vlády České republiky1035 641
305Bezpečnostní informační služba1 262 725
306Ministerstvo zahraničních věcí6 783 616
307Ministerstvo obrany54 166 608
308Národní bezpečnostní úřad281 061
309Kancelář Veřejného ochránce práv95 377
312Ministerstvo financí17 346 215
313Ministerstvo práce a sociálních věcí434 305 703
314Ministerstvo vnitra58 165 469
315Ministerstvo životního prostředí5 972 909
317Ministerstvo pro místní rozvoj17 289 823
321Grantová agentura České republiky1534 710
322Ministerstvo průmyslu a obchodu13 990 456
327Ministerstvo dopravy60 160 501
328Český telekomunikační úřad987 901
329Ministerstvo zemědělství49 139 738
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy119 211935
334Ministerstvo kultury8 844 329
335Ministerstvo zdravotnictví10 610 693
336Ministerstvo spravedlnosti22 023 820
343Úřad pro ochranu osobních údajů100 015
344Úřad průmyslového vlastnictví177 186
345Český statistický úřad1 113 347
346Český úřad zeměměřický a katastrální2 824 226
348Český báňský úřad173 112
349Energetický regulační úřad119 789
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže141 949
355Ústav pro studium totalitních režimů163 000
358Ústavní soud146 838
361Akademie věd České republiky5 529 486
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání60 961
374Správa státních hmotných rezerv2 449 636
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost386 524
381Nejvyšší kontrolní úřad620 805
396Státní dluh45 460 190
397Operace státních finančních aktiv19 147 168
398Všeobecná pokladní správa143 238 115
CELKEM1 107 310 540

Příloha č. 4 k zákonu č. 360/2007 Sb.

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem60
Výdaje celkem438 121
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky96 891
v tom:náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)2 286
ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky94 605
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány310 230
Celkové výdaje na lesní hospodářství31 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci57 919
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)19412
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 058
Platy zaměstnanců v pracovním poměru52 855

1) povinné pojistné na sociální zabezpečeni a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem22 000
Výdaje celkem1 206 350
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem22 000
Specifické ukazatele - výdaje
Kapitálové výdaje43 000
Paušální náhrady výdajů poslanců89 200
Platy představitelů státní moci včetně odstupného a odchodného - poslanci a EU poslanci209 935
Ostatní běžné výdaje celkem864 215
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci383 395
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)134 083
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3 353
Platy zaměstnanců v pracovním poměru167 660

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem3 900
Výdaje celkem604 492
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3 900
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Senátu Parlamentu ČR604 492
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci196 564
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)64 313
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 914
Platy zaměstnanců v pracovním poměru95 689

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem6 800
Výdaje celkem1 035 641
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6 800
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6 800
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR1 035 641
v tom:výdaje vlastního Úřadu vlády ČR491 478
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády214 708
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie300 455
informování o evropských záležitostech v ČR29 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci253 079
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)87 145
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb4311
Platy zaměstnanců v pracovním poměru215 597
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)23 043
v tom:ze státního rozpočtu celkem23 043
v tom:institucionální výdaje celkem 3)16 073
účelové výdaje celkem 3)6 970
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)0
Národní program výzkumu 4)0
Programy v působnosti poskytovatelů 4)0
Veřejné zakázky 4)6 970
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4)0
Program protidrogové politiky100 000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity67 665
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z rozpočtu EU0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko)

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonu (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem118 000
Výdaje celkem1 262 725
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem118 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby1 262 725
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
ostatní výdaje Bezpečnostní informační služby1 262 725
Průřezové ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)9 638
v tom:ze státního rozpočtu celkem9 638
v tom:institucionální výdaje celkem 3)0
účelové výdaje celkem 3)9 638
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)0
Národní program výzkumu 4)0
Programy v působnosti poskytovatelů 4)0
Veřejné zakázky 4)9 638
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4)0

2) programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko)

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem50 000
Výdaje celkem6 783 616
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem50 000
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem50 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí6 783 616
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie284 088
transformační spolupráce0
humanitární pomoc0
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí1 192 606
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí0
zahraniční vysílání rozhlasu68 000
vrcholné státní návštěvy0
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech0
prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací0
provinční rekonstrukční tým - Afghánistán80 000
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí5 158 922
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci668 360
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)233 925
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb13 256
Platy zaměstnanců v pracovním poměru662 822
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)21 697
v tom:ze státního rozpočtu celkem21 697
v tom:institucionální výdaje celkem 3)14 274
účelové výdaje celkem 3)7 423
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)0
Národní program výzkumu 4)0
Programy v působnosti poskytovatelů 4)0
Veřejné zakázky 4)7 273
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce7 966
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.6 200
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem13 000
v tom:ze státního rozpočtu13 000
kryté příjmem z rozpočtu EU0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko)

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2 917 828
Výdaje celkem54 166 608
Specifické ukazatele - příjmy
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2 667 828
v tom:pojistné na důchodové pojištění2 197 035
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti470 793
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem250 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů reprodukce majetku a obranného výzkumu a vývoje14 723 588
v tom:výdaje na financování programů pořízení a reprodukce majetku14 247 645
výdaje na výzkum a vývoj475 943
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů reprodukce majetku a obranného výzkumu a vývoje0
Dávky důchodového pojištění3 668 210
Ostatní sociální dávky2 510 150
Výdaje na sportovní reprezentaci0
Výdaje na ostatní úkoly Ministerstva obrany33 264 660
v tom:výdaje na mise, skupiny a zastoupení MO v zahraničí3 116 367
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie10410
další úkoly MO30 137 883
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci12 003 006
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)3 963 633
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb224 094
Platy zaměstnanců v pracovním poměru3 486 678
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru7 718 074
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)475 943
v tom:ze státního rozpočtu celkem475 943
v tom: institucionální výdaje celkem 3)127 203
účelové výdaje celkem 3)348 740
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)0
Národní program výzkumu 4)0
Programy v působnosti poskytovatelů 4)102 282
Veřejné zakázky 4)243 308
Specifický výzkum na vysokých školách 4)23 129
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4)30 000
Výdaje na mezinárodní konference0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality6 321
Program protidrogové politiky4 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.5 548

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko)

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem281 061
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie683
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu280 378
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci132 481
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)46 368
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 621
Platy zaměstnanců v pracovním poměru131 045
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)21 731
v tom:ze státního rozpočtu celkem21 731
v tom:institucionální výdaje celkem 3)7 000
účelové výdaje celkem 3)14 731
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)0
Národní program výzkumu 4)0
Programy v působnosti poskytovatelů 4)0
Veřejné zakázky 4)14 731
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4)0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko)

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem95 377
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv95 377
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci44 386
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)15 535
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb779
Platy zaměstnanců v pracovním poměru38 947

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2 161 952
Výdaje celkem17 346 215
Specifické ukazatele - příjmy
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti667 701
v tom:pojistné na důchodové pojištění549 872
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti117 829
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 494 251
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem93 116
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů14 892
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 386 243
Specifické ukazatele - výdaje
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány8 521 815
v tom:daňová správa zajišťovaná finančními orgány - neprogramové výdaje7 293 505
112 110 - Pořízení, obnova a provozování ICT územních finančních orgánů967 080
112 120 - Rozvoj a obnova MTZ územních finančních orgánů146 765
212 110 - Rozvoj a obnova MTZ územních finančních orgánů45 918
112 010 - Rozvoj a obnova MTZ systému řízení Ministerstva financí - od r. 200768 547
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu2 162 069
v tom:výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu - neprogramové výdaje1 384 965
112 010 - Rozvoj a obnova MTZ systému řízení Ministerstva financí - od r. 2007479 604
112 090 - Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny237 500
212 010 - Rozvoj a obnova MTZ systému řízení Ministerstva financí0
212 910 - Výstavba, obnova a provozování centrálně řízených ICT resortu MF60 000
Daňová správa zajišťovaná celními orgány4 774 935
v tom:sociální dávky367 338
daňová správa zajišťovaná celními orgány - ostatní neprogramové výdaje3 819 138
112 210 - Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení celní správy568 259
212 210 - Rozvoj a obnova MTZ celní správy20 200
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových1 852 871
v tom:správa majetku státu a právní zastupování - neprogramové výdaje1 458 202
112 310 - Rozvoj a obnova MTZ Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových394 669
212 310 - Rozvoj a obnova MTZ Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových0
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie34 525
v tom:předsednictví v Radě EU - výdaje Ministerstva financí28 953
předsednictví v Radě EU - výdaje Generálního ředitelství cel4616
předsednictví v Radě EU - výdaje Ministerstva financí program 112 010956
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci8 244 030
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)2 885 407
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb163 707
Platy zaměstnanců v pracovním poměru6 101 131
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru1 964 113
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů120 064
Mezinárodní konference 11. zasedání národních kontaktních pracovišť RILO WE700
Program protidrogové politiky21 160
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.830
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem109 551
v tom:ze státního rozpočtu16 435
kryté příjmem z rozpočtu EU93 116
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů17 520
v tom:ze státního rozpočtu2 628
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů14 892

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem379 028 964
Výdaje celkem434 305 703
Specifické ukazatele - příjmy
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti375 521 000
v tom:pojistné na důchodové pojištění311 796 051
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti63 724 949
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3 507 964
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem1 670 364
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem543 600
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 5)1 294 000
Specifické ukazatele - výdaje
Dávky důchodového pojištění297 885 268
Dávky státní sociální podpory45 701 560
Dávky nemocenského pojištění28 853 000
Ostatní sociální dávky16 000
Podpory v nezaměstnanosti7 000 000
Aktivní politika zaměstnanosti celkem6 943 964
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.200 000
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů195 880
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením1 820 277
Transfery územním rozpočtům na dávky24 147 000
v tom:transfery na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách12 088 000
transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým12 059 000
Ostatní výdaje organizací státní správy13 167 057
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie50 658
ostatní výdaje organizací státní správy13 116399
Výdaje přímo řízených ústavů sociální péče (OSS a PO)381 560
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci44 550
Neinvestiční nedávkové transfery7 240 440
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti709 147
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci5 081 524
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)1 810 536
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb99 524
Platy zaměstnanců v pracovním poměru4 976 208
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)85 310
v tom:ze státního rozpočtu celkem85 310
v tom:institucionální výdaje celkem 3)53 735
účelové výdaje celkem 3)31 575
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)0
Národní program výzkumu 4)25 539
Programy v působnosti poskytovatelů 4)0
Veřejné zakázky 4)5 248
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4)0
Výdaje na mezinárodní konference6 664
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality0
Program protidrogové politiky0
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.300
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem1 960 195
v tom:ze státního rozpočtu289 831
kryté příjmem z rozpočtu EU1 670 364
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem671 478
v tom:ze státního rozpočtu127 878
kryté příjmem z rozpočtu EU543 600
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů0
v tom:ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko)

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

5) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 60 078 tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 901 169 tis. Kč

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem9 672 334
Výdaje celkem58 165 469
Specifické ukazatele - příjmy
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti7 426 681
v tom: pojistné na důchodové pojištění6 116 090
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti1 310 591
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 245 653
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem1 113 337
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů27 356
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 104 960
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Policie ČR35 100 513
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR8 104 739
Výdaje ústředního orgánu4 948 215
Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR1 020 075
Výdaje archivnictví812 376
Výdaje Správy uprchlických zařízení MV319 328
Výdaje na státní příspěvkové organizace865 704
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie113 373
Dávky důchodového pojištění3 489 047
Ostatní sociální dávky3 321 724
Výdaje na sportovní reprezentaci70 375
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci26 821 193
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)9 212 723
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb524 600
Platy zaměstnanců v pracovním poměru4 383 407
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru21 846 567
v tom:Policie ČR18 105 635
Hasičský záchranný sbor ČR3 740 932
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)44 030
v tom:ze státního rozpočtu celkem44 030
v tom:institucionální výdaje celkem 3)2 780
účelové výdaje celkem 3)41 250
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)0
Národní program výzkumu 4)0
Programy v působnosti poskytovatelů 4)4 000
Veřejné zakázky 4)37 175
Specifický výzkum na vysokých školách 4)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4)0
Výdaje na mezinárodní konference2 318
Konference o boji proti teroristickým útokům a trestným činům páchaným s použitím výbušnin750
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality83 491
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.723
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem1 336 698
v tom:ze státního rozpočtu223 361
kryté příjmem z rozpočtu EU1 113 337
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů32 184
v tom:ze státního rozpočtu4 828
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů27 356

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko)

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1 610 819
Výdaje celkem5 972 909
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 610 819
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem1 142 300
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem281 300
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů22 302
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem164 917
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na výzkum a vývoj465 286
Krajinotvorné programy402 558
Operační program Rozvoj lidských zdrojů55 608
Podpora ochrany životního prostředí včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU1 677 401
Ostatní výdaje spojené se státní politikou životního prostředí celkem3 372 056
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie47 160
neinvestiční transfery mezinárodním organizacím50 000
další ostatní výdaje spojené se státní politikou životního prostředí3 274 896
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci611 640
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)214 074
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb12 186
Platy zaměstnanců v pracovním poměru609 279
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)465 286
v tom:ze státního rozpočtu celkem465 286
v tom:Institucionální výdaje celkem 3)224 068
účelové výdaje celkem 3)241 218
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)0
Národní program výzkumu 4)0
Programy v působnosti poskytovatelů 4)239 618
Veřejné zakázky 4)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.4 500
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem1 282 503
v tom:ze státního rozpočtu140 203
kryté příjmem z rozpočtu EU1 142 300
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem422 300
v tom:ze státního rozpočtu141 000
kryté příjmem z rozpočtu EU281 300
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů28 206
v tom:ze státního rozpočtu5 904
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů22 302

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko)

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem12 241 600
Výdaje celkem17 289 823
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem12 241 600
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem4 038 300
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem8 188 700
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem14 600
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na financování regionálních programů15 320 043
Státní finanční podpora k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu63 500
Ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva pro místní rozvoj1 906 280
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU9 732
ostatní výdaje spojené s další činností resortu1 896 548
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci250 305
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)87 607
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb4 954
Platy zaměstnanců v pracovním poměru247 707
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)23 546
v tom:ze státního rozpočtu celkem23 546
v tom:institucionální výdaje celkem 3)0
účelové výdaje celkem 3)23 546
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)0
Národní program výzkumu 4)0
Programy v působnosti poskytovatelů 4)16 500
Veřejné zakázky 4)6 472
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4)0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem5 280 597
v tom:ze státního rozpočtu1 242 297
kryté příjmem z rozpočtu EU4 038 300
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem9 944 690
v tom:ze státního rozpočtu1 755 990
kryté příjmem z rozpočtu EU8 188 700

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko)

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem148
Výdaje celkem1 534 710
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem148
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR33 910
Dotace jiným subjektům1 500 800
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci19 975
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)6 992
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb252
Platy zaměstnanců v pracovním poměru12 610
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)1 534 710
v tom:ze státního rozpočtu celkem1 534 710
v tom:institucionální výdaje celkem 3)33 910
účelové výdaje celkem 3)1 500 800
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)0
Národní program výzkumu 4)0
Programy v působnosti poskytovatelů 4)0
Veřejné zakázky 4)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4)0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko)

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2 350 542
Výdaje celkem13 990 456
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 350 542
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem1 881 000
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem229 333
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů209
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem240 000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora podnikání7 925 525
Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje3 200 000
Výdaje spojené s další činností resortu2 864 931
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie67 758
ostatní výdaje spojené s další činností resortu2 797 173
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci706 570
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)247 300
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb13 765
Platy zaměstnanců v pracovním poměru688 265
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)2 985 946
v tom:ze státního rozpočtu celkem2 985 946
v tom:institucionální výdaje celkem 3)434 580
účelové výdaje celkem 3)2 551 366
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)0
Národní program výzkumu 4)603 296
Programy v působnosti poskytovatelů 4)1 939 943
Veřejné zakázky 4)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4)426 000
Výdaje na mezinárodní konference0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem2 508 000
v tom:ze státního rozpočtu627 000
kryté příjmem z rozpočtu EU1 881 000
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem1 285 333
v tom:ze státního rozpočtu1 056 000
kryté příjmem z rozpočtu EU229 333
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů246
v tom:ze státního rozpočtu37
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů209

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko)

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem29 084 912
Výdaje celkem60 160 501
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem29 084 912
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem2 551 762
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem26 509 976
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem23 174
Specifické ukazatele - výdaje
Drážní doprava6 255 189
v tom:doprovodný sociální program270 000
úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě3 700 000
příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI400 000
ostatní výdaje spojené s drážní dopravou1 885 189
Kombinovaná doprava0
Pozemní komunikace1 386 573
Dotace pro Státní fond dopravní Infrastruktury45 898 290
v tom:dotace na společné programy (projekty) EU a ČR25 698 290
ostatní dotace pro SFDI20 200 000
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu6 620 449
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie11 910
další výdaje spojené s dopravní politikou státu6 608 539
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci340 893
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)118 963
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6 723
Platy zaměstnanců v pracovním poměru336 158
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)158 837
v tom:ze státního rozpočtu celkem158 837
v tom:Institucionální výdaje celkem 3)28 581
účelové výdaje celkem 3)130 256
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)0
Národní program výzkumu 4)68 009
Programy v působnosti poskytovatelů 4)58 647
Veřejné zakázky 4)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.63 710
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem2 551 762
v tom:ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z rozpočtu EU2 551 762
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programové období 2007 až 2013 celkem26 566 806
v tom:ze státního rozpočtu56 830
kryté příjmem z rozpočtu EU26 509 976
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů0
v tom:ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko)

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1 100 000
Výdaje celkem987 901
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 100 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu celkem987 901
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie1 447
výdaje na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN349 351
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČTÚ637 103
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci163 460
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)57 090
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3 121
Platy zaměstnanců v pracovním poměru156 005
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.100

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem26 442 767
Výdaje celkem49 139 738
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem26 442 767
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem979 355
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem21 000
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem0
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem23 978 887
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů361 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 102 525
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora agropotravinářského komplexu39 429 803
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu35 990 048
ostatní výdaje3 439 755
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu1 001 976
v tom:dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu1 001 976
ostatní dotace0
Podpora lesního hospodářství430 000
Podpora vodního hospodářství1 170 000
Podpora neziskovým organizacím50 000
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost7 057 959
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie91 133
další výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost6 966 826
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 959 122
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)685 693
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb38 878
Platy zaměstnanců v pracovním poměru1 943 882
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)840 919
v tom:ze státního rozpočtu celkem840 919
v tom:institucionální výdaje celkem 3)477 159
účelové výdaje celkem 3)363 760
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)0
Národní program výzkumu 4)128 137
Programy v působnosti poskytovatelů 4)232 265
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4)0
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně5 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 900
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem1 422 805
v tom:ze státního rozpočtu443 450
kryté příjmem z rozpočtu EU979 355
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem28 000
v tom:ze státního rozpočtu7 000
kryté příjmem z rozpočtu EU21 000
Výdaje na společnou zemědělskou politiku - programovací období 2004 až 20060
v tom:přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu0
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu0
Horizontální plán rozvoje venkova - ze státního rozpočtu0
Horizontální plán rozvoje venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU0
Výdaje na společnou zemědělskou politiku - programovací období 2007 až 201336 839 448
v tom:přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu13 257 000
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu7 200 000
podpora venkova - ze státního rozpočtu4 028 899
podpora venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU11 293 435
Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu77 430
Společná organizace trhu - kryté příjmem z rozpočtu EU982 684

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko)

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem600 610
Výdaje celkem119 211 935
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem600 610
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem345 242
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem200 000
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů44 131
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem11 237
Specifické ukazatele - výdaje
Věda a vysoké školy33 822 076
v tom:vysoké školy24 101 935
výzkum a vývoj bez mezinárodní konference9 720 141
Výdaje regionálního školství77 407 546
Přímé výdaje přímo řízených organizací2 355 933
Podpora činnosti v oblasti mládeže230 883
Podpora činnosti v oblasti sportu2 234 450
v tom:sportovní reprezentace bez programu 233510987 256
tělovýchova včetně programu 2335101 247 194
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem mimo VaV a konference1 365 248
Ostatní:1 795 799
v tom:zahraniční rozvojová spolupráce0
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie18 629
mezinárodní konference členských zemí SICI680
mezinárodní konference k problematice ESF ve vzdělávání1 000
mezinárodní konference k OP Výzkum a vývoj pro inovace1 000
program podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova19 000
ostatní1 755 490
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci512 963
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)173 512
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb9 308
Platy zaměstnanců v pracovním poměru465 388
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)9 721 141
v tom:ze státního rozpočtu celkem9 607 772
v tom:institucionální výdaje celkem 3)6 843 572
účelové výdaje celkem 3)2 764 200
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)113 369
Národní program výzkumu 4)1 823 816
Programy v působnosti poskytovatelů 4)925 383
Veřejné zakázky 4)5 000
Specifický výzkum na vysokých školách 4)1 044 227
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4)2 068 206
Výdaje na mezinárodní konference3 300
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality10 202
Program protidrogové politiky12 702
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity25 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.400
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem469 056
v tom:ze státního rozpočtu123 814
kryté příjmem z rozpočtu EU345 242
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem2 336 499
v tom:ze státního rozpočtu2 136 499
kryté příjmem z rozpočtu EU200 000
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů51 790
v tom:ze státního rozpočtu7 659
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů44 131

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko)

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1 645 542
Výdaje celkem8 844 329
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 645 542
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 - 2006 celkem0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem783 887
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů78 331
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem783 324
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na výzkum a vývoj celkem91 431
Výdaje na činnost registrovaných CNS1 317 910
v tom:platy duchovních včetně pojistného1 191 000
provozní náklady CNS83 000
opravy církevního majetku23 740
234 410 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny CNS20 170
334 110 Podpora reprodukce majetku ve vlastnictví církví0
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury697 624
v tom:činnost úřadu218 546
234 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva kultury45 805
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie11 053
neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 (mimo ISPROFIN) celkem422 220
ostatní výdaje úřadu0
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury4 787 026
v tom:příspěvek na provoz2 990 413
234 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení988 715
134 120 Program péče o národní kulturní poklad777 000
společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (bez ISPROFIN)30 898
ostatní dotace na reprodukci majetku0
Výdaje na spolufinancování komunitárních programů3710
Kulturní služby, podpora živého umění648 803
v tom:Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů81 726
Kulturní aktivity496 681
Veřejné informační služby knihoven70 396
Záchrana a obnova kulturních památek953 483
v tom:Program záchrany architektonického dědictví355 000
Havárie střech památek95 000
Program restaurování movitých kulturních památek21 000
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón144 000
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny25 000
Podpora záchranných archeologických výzkumů4 340
Program podpory pro památky UNESCO18 000
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností200 000
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví77 593
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 200213 550
Podpora kultury národnostních menšin42 000
v tom:Podpora kulturních aktivit národnostních menšin10 000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity2 000
Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin30 000
Regionální kulturní zařízení98 374
v tom:234 210 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálních kulturních zařízení0
334 010 Reprodukce investičního majetku v působnosti MK98 374
Ostatní výdaje na reprodukci majetku195 937
v tom:234 310 Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví195 937
334 070 Náhrada objektů vydaných v restitucích0
Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války8 031
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci117 734
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)40 527
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2210
Platy zaměstnanců v pracovním poměru110 402
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)91 431
v tom:ze státního rozpočtu celkem91 431
v tom:institucionální výdaje celkem 3)68 354
účelové výdaje celkem 3)23 077
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)0
Národní program výzkumu 4)0
Programy v působnosti poskytovatelů 4)22 573
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4)0
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity2 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.50
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 -2006 celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem925 930
v tom:ze státního rozpočtu142 043
kryté příjmem z rozpočtu EU783 887
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů115 286
v tom:ze státního rozpočtu36 955
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů78 331

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko)

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1 453 234
Výdaje celkem10 610 693
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 453 234
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem649 234
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů180 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem624 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na státní správu2 078 168
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie5 673
ostatní výdaje na státní správu2 072 495
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví982 085
Ústavní péče4 086 166
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví1 769 685
Zdravotnické programy1 434 889
Ostatní činnosti ve zdravotnictví259 700
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 147 238
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)401 429
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb22 569
Platy zaměstnanců v pracovním poměru1 128 419
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)982 085
v tom:ze státního rozpočtu celkem982 085
v tom:Institucionální výdaje celkem 3)217 082
účelové výdaje celkem 3)765 003
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)0
Národní program výzkumu 4)55 742
Programy v působnosti poskytovatelů 4)690 603
Veřejné zakázky 4)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4)0
Výdaje na mezinárodní konference0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality50
Program protidrogové politiky25 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.15 700
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem22 000
v tom:ze státního rozpočtu22 000
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem821 234
v tom:ze státního rozpočtu172 000
kryté příjmem z rozpočtu EU649 234
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů208 000
v tom:ze státního rozpočtu28 000
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů180 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko)

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1 971 396
Výdaje celkem22 023 820
Specifické ukazatele - příjmy
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti762 675
v tom:pojistné na důchodové pojištění628 085
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti134 590
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 208 721
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem220
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem405 025
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů3 376
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem800 100
Specifické ukazatele - výdaje
Výdajový blok - Výdaje justiční část13 976 181
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie26 221
platy soudců3 048 145
platy státních zástupců1 112 245
ostatní výdaje justiční části9 789 570
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část8 047 639
v tom:dávky důchodového pojištění553 417
ostatní sociální dávky606 680
ostatní výdaje vězeňské části6 887 542
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci10 491 277
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)3 671 460
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb205 544
Platy zaměstnanců v pracovním poměru3 873 651
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru celkem2 243 162
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů1 112 245
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)6 000
v tom:ze státního rozpočtu celkem6 000
v tom:institucionální výdaje celkem 3)0
účelové výdaje celkem 3)6 000
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)0
Národní program výzkumu 4)0
Programy v působnosti poskytovatelů 4)0
Veřejné zakázky 4)6 000
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4)0
Výdaje na mezinárodní konference0
Program sociální prevence a prevence kriminality11 350
Program protidrogové politiky6 800
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.40
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem690
v tom:ze státního rozpočtu470
kryté příjmem z rozpočtu EU220
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem467 180
v tom:ze státního rozpočtu62 155
kryté příjmem z rozpočtu EU405 025
Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků ostatních zahraničních programů3 376
v tom:ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů3 376

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko)

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem100 015
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů100 015
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie3 070
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů96 945
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci40 526
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)14 185
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb766
Platy zaměstnanců v pracovním poměru29 347
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů8 972

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem60 709
Výdaje celkem177 186
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60 709
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 - 2013709
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví177 186
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie3 690
ostatní výdaje Úřadu průmyslového vlastnictví173 496
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci82 073
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)28 726
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 625
Platy zaměstnanců v pracovním poměru81 216
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem922
v tom:ze státního rozpočtu213
kryté příjmem z rozpočtu EU709

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem97 490
Výdaje celkem1 113 347
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem97 490
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem77 252
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů16 238
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem4 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu1 113 347
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie10 663
výdaje na volby a referenda47 000
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu1 055 684
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci562 238
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)187 870
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb10 363
Platy zaměstnanců v pracovním poměru516 456
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů1 707
Výdaje na mezinárodní konference0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem3 200
v tom:ze státního rozpočtu3 200
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem97 351
v tom:ze státního rozpočtu20 099
kryté příjmem z rozpočtu EU77 252
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů19 088
v tom:ze státního rozpočtu2 850
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů16 238

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem190 000
Výdaje celkem2 824 226
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem190 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního2 824 226
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 445 874
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)506 060
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb28 871
Platy zaměstnanců v pracovním poměru1 443 470
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)28 664
v tom: ze státního rozpočtu celkem28 664
v tom:Institucionální výdaje celkem 3)28 664
účelové výdaje celkem 3)0
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4)0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko)

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2 200
Výdaje celkem173 112
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 200
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu173 112
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci86 305
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)30 206
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 726
Platy zaměstnanců v pracovním poměru86 247
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)26 064
v tom: ze státního rozpočtu celkem26 064
v tom:institucionální výdaje celkem 3)0
účelové výdaje celkem 3)26 064
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)0
Národní program výzkumu 4)0
Programy v působnosti poskytovatelů 4)0
Veřejné zakázky 4)25 804
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4)0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko)

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem119 789
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu119 789
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie1 270
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu118519
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci45 667
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)15 983
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb890
Platy zaměstnanců v pracovním poměru44 471
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem141 949
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže141 949
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie4014
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže137 935
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci51 653
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)18 079
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb996
Platy zaměstnanců v pracovním poměru45 231
Platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů4 520
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.100

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem163 000
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavu pro studium totalitních režimů163 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci76 594
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)26 538
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 474
Platy zaměstnanců v pracovním poměru73 644
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.180

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem146 838
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu146 838
v tom:platy soudců22 270
náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zák. č. 236/1995 Sb.)3 336
ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu121 232
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci70 599
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)24 710
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 412
Platy zaměstnanců v pracovním poměru47 277

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem12 372
Výdaje celkem5 529 486
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem12 372
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem0
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů11 872
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem500
Specifické ukazatele - výdaje
Programy výzkumu893 598
Infrastruktura výzkumu4 635 888
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci46 032
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)16 111
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb896
Platy zaměstnanců v pracovním poměru44 788
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)5 529 486
v tom:ze státního rozpočtu celkem5517614
v tom:institucionální výdaje celkem 3)4 624 016
účelové výdaje celkem 3)893 598
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)11 872
Národní program výzkumu 4)192 018
Programy v působnosti poskytovatelů 4)312914
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4)1 295
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů13 167
v tom:ze státního rozpočtu1 295
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů11 872

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko)

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem60 961
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů RRTV celkem60 961
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci24 420
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)8 547
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb269
Platy zaměstnanců v pracovním poměru13 439

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem580 000
Výdaje celkem2 449 636
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem580 000
Specifické ukazatele - výdaje
Civilní připravenost na krizové stavy2 380 436
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie2 860
ostatní výdaje na civilní připravenost na krizové stavy2 377 576
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil69 200
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci126 304
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)44 068
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 516
Platy zaměstnanců v pracovním poměru125 803
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 380 436

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1 000
Výdaje celkem386 524
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost386 524
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie1 362
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost385 162
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci106 204
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)37 048
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 114
Platy zaměstnanců v pracovním poměru105 681
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)45 940
v tom:ze státního rozpočtu celkem45 940
v tom: institucionální výdaje celkem 3)19 200
účelové výdaje celkem 3)26 740
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)0
Programy v působnosti poskytovatelů 4)0
Veřejné zakázky 4)26 540
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko)

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1 421
Výdaje celkem620 805
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 421
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu620 805
v tom:náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)4 262
neinvestiční transfery mezinárodním organizacím150
ostatní výdaje Nejvyššího kontrolního úřadu616 393
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci266 226
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)94 297
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb4 855
Platy zaměstnanců v pracovním poměru242 756

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1 460 000
Výdaje celkem45 460 190
Financování
Zvýšení stavu státních dluhopisů60 032 364
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů10 195 527
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv572 109
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 460 000
Specifické ukazatele - výdaje
Úroky státního dluhu45 141 044
Poplatky spojené s obsluhou státního dluhu300 000
Úmor státního dluhu19 146
Průřezové ukazatele

Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem3 907 000
Výdaje celkem19 147 168
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 6)1 300 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 7)2 607 000
Specifické ukazatele - výdaje
Transfery do jiných kapitol16 721 342
v tom:transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí16 268 059
transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku116 283
transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření0
ostatní337 000
Výdaje na nákup akcií a majetkových podílů742 000
Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady100 000
Výdaje státu na sociální politiku0
Ostatní výdaje1 583 826
Průřezové ukazatele

6) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

7) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - ostatní příjmy

Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem557 714 940
Výdaje celkem143 238 115
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 8)550 000 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem7 714 940
Specifické ukazatele - výdaje
Vládní rozpočtová rezerva3 364 622
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (z.č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)100 000
Rezerva na mimořádné výdaje podle z.č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému100 000
Stavební spoření15 000 000
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky10 347 614
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace6 732 256
Transfery mezinárodním organizacím, zahraniční pomoc2 776 558
Finanční vztahy k rozpočtům krajů - viz příloha č. 61 118 457
Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích - viz příloha č. 78 749 593
Finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 8675 974
Další prostředky pro územní samosprávné celky1 309 985
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně47 728 500
Ostatní výdaje11 459 889
Odvody a příspěvky do rozpočtu Evropské unie30 193 000
Výdaje na financování programů reprodukce majetku3 581 667
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů0
Průřezové ukazatele

8) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Příloha č. 5 k zákonu č. 360/2007 Sb.

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

v tis. Kč
Evidenční čísloNázev programuVýdaje celkem
201 010Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky183 000
Kancelář prezidenta republiky celkem183 000
102 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.200743 000
Poslanecká sněmovna Parlamentu celkem43 000
103 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Senátu Parlamentu-od r.20070
203 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Senátu Parlamentu39 750
Senát Parlamentu celkem39 750
204 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu vlády115 698
Úřad vlády České republiky celkem115 698
105 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační služby-od r.2007144 200
Bezpečnostní informační služba celkem144 200
106 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí-od r.20071 184 428
206 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí24 000
306 020Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva zahraničních věcí v zahraničí30 000
Ministerstvo zahraničních věcí celkem1 238 428
107 010Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury-od r.20070
107 020Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany999 083
107 310Zvyšování schopností vzdušných sil II31 000
107 440Zachování a obnova historických hodnot17 283
207 010Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury0
207 020Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení0
207 030Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení228 281
207 050Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů0
207 060Ochrana utajovaných skutečností0
207 070Rozvoj komunikačních a informačních systémů100 350
207 130Rozvoj vojenského zpravodajství41 775
207 180Výstavba specializovaných sil Armády ČR0
207 210Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil474 442
207 230Modernizace protiletadlového vojska0
207 270Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil0
207 280Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil254 141
207 310Modernizace a zabezpečení provozu systému L-159898 986
207 320Modernizace vrtulníkového letectva192 648
207 350Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie0
207 360Zvyšování schopností vzdušných sil0
207 380Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu0
207 430Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích141 931
207 450Bezpečnostní investice NATO II153 987
207 610Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky1 421 281
207 630Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu66 644
207 640Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů0
207 660Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky0
207 740Výstavba a rekonstrukce zařízení správních části MO79 800
207 810Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil603 104
207 820Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku231 529
207 830Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury49 843
207 840Rekonstrukce objektů integrovaného MO287 652
207 850Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry4 410 422
207 860Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel3 060 790
307 210Modernizace mechanizovaného vojska0
307 220Rozvoj a modernizace dělostřelectva419 886
307 450Bezpečnostní investice NATO82 787
Ministerstvo obrany celkem14 247 645
208 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Národního bezpečnostního úřadu16 850
Národní bezpečnostní úřad celkem16 850
109 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Kanceláře veřejného ochránce práv-od r.200716 080
Kancelář Veřejného ochránce práv celkem16 080
112 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva financí-od r.2007549 107
112 090Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny237 500
112 110Pořízení, obnova a provozování ICT územních finančních orgánů967 080
112 120Rozvoj a obnova materiálně-technické základny územních finančních orgánů146 765
112 210Rozvoj a obnova materiálně-technického zabezpečení celní správy568 259
112 310Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových394 669
212 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva financí0
212 110Rozvoj a obnova mat.tech.základny územních finančních orgánů45 918
212 210Rozvoj a obnova mat.tech.základny celní správy20 200
212 310Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových0
212 910Výstavba, obnova a provozování centrálně řízených ICT resortu MF60 000
Ministerstvo financí celkem2 989 498
113 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva práce a sociálních věcí-od r.2007133 000
113 020Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému Státního úřadu inspekce práce80 000
113 030Rozvoj a obnova materiálně technické základny úřadů práce440 000
113 040Reprodukce majetku Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu0
113 110Rozvoj, obnova a provozování ICT resortních informačních systémů761 700
113 210Rozvoj a obnova materiálně technické základny České správy sociálního zabezpečení1 300 000
113 310Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb59 147
113 330Reprodukce majetku ústavů sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí60 000
113 340Integrovaný operační program v oblastech intervence zaměstnanosti a sociálních služeb0
213 310Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociální péče a služeb650 000
Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem3 483 847
114 040Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu Ministerstva vnitra66 989
114 050Podpora prevence kriminality60 000
114 060Podpora mezinárodní spolupráce a aktivní zapojení do formulování azylové a migrační politiky v rámci Evropské0
114 070Rozvoj informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě0
114 230Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí200 000
114 410e-Government745 676
214 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva vnitra16 041
214 020Rozvoj a obnova mat.tech.základny školství, vzdělávání a tělovýchovy142 439
214 030Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních archivů199 952
214 040Rozvoj a obnova mat.tech.základny organizací služeb resortu MV0
214 050Podpora prevence kriminality na regionální úrovni0
214 110Rozvoj a obnova mat.tech.základny Policie ČR2 676 737
214 210Rozvoj a obnova mat.tech.základny hasičského záchranného sboru1 390 702
214 220Výstavba a rozvoj informačního systému krizového řízení0
214 410Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny veřejné správy0
214 510Rozvoj a obnova systému vládního utajeného spojení36 200
214 910Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV1 553 597
Ministerstvo vnitra celkem7 088 333
115 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva životního prostředí-od r.2007425 600
115 020Podpora zahraniční rozvojové spolupráce ČR v oblasti ŽP0
115 110Podpora zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní125 768
115 120Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny14 628
115 130Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvěty1 032
115 140Státní podpora při obnově území postiženého povodní0
115 150Technická asistence208 553
115 160Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny110 000
115 170Podpora zjišťování a hodnocení stavu vod a vodních útvarů0
115 180Informační podpora adaptačních opatření na extrémní hydrometeorologické jevy-povodně a jakost vody (ADAPT)129 000
115 190Systém monitorování kvality ovzduší a změn klimatu - SMOK77 000
115 210Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí15 468
115 220Podpora udržitelného využívání zdrojů energie16416
115 230Podpora omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik1 476
115 240Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží18 948
215 110Revitalizace říčních systémů90 000
215 210Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady1 218 749
Ministerstvo životního prostředí celkem2 452 638
117 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva pro místní rozvoj-od r.200793 600
117 110Integrovaný operační program224 030
117 310Technická pomoc Národního rámce politiky soudržnosti173 975
117 510Podpora rozvoje bydlení327 374
217 110Podpora regionálního rozvoje5 137 957
217 210Podpora cestovního ruchu0
217 510Národní program PHARE 2003 -část II0
217 810Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MMR0
Ministerstvo pro místní rozvoj celkem5 956 936
122 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva průmyslu a obchodu-od r.2008197 967
122 110Podpora zahlazování následků hornické činnosti96 217
122 120Podpora podnikání a inovace210 000
122 130Podpora odstraňování povodňových a jiných škod0
122 140EFEKT - podpora úspor energie70 000
222 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva průmyslu a obchodu35 000
222 110Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví120 205
222 210Podpora konkurenceschopnosti průmyslu ČR1 800 000
222 230Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury100 000
Ministerstvo průmyslu a obchodu celkem2 629 389
127 010Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD-OSS574 734
127 020Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MD-PO508 804
127 040Rozvoj inteligentních dopravních systémů a bezpečnosti v silniční dopravě0
127 110Výstavba a modernizace silnic I. třídy0
127 130Výstavba rychlostní silnice R 48 Bělotín - Frýdek-Místek - Český Těšín69 108
127 150Výstavba rychlostní silnice R 52 Troubsko - státní hranice ČR/Rakousko6 509
127 160Výstavba rychlostní silnice R6 Praha - Karlovy Vary - st. hranice ČR/SRN0
127 210Výstavba silničního okruhu kolem Prahy, dokončení0
127 310Modernizace III. tranzitního železničního koridoru1 020 230
127 320Modernizace IV. tranzitního železničního koridoru0
127 330Interoperabilita v železniční dopravě51 800
127 340Rekonstrukce a modernizace železniční infrastruktury93 159
127 350Podpora revitalizace železničních vleček0
127 410Výstavba pražského metra0
127 420Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze458 287
127 540Podpora multimodální dopravy62 385
127 550Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy0
127 610Pomoc státu při odstraňování škod vzniklých povodní0
127 620Podpora obnovy vozidel veřejné autobusové dopravy370 500
227 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva dopravy9 975
227 020Protipovodňové zajištění dopravních objektů30 000
227 030Úspory energie a využití alternativních paliv v resortu dopravy0
227 130Výstavba a modernizace silnic I. třídy spolufinancovaných ze strukturálních fondů (2004-2006)142 515
227 140Opravy silnic I. třídy a dálnic0
227 150Výstavba mezinárodních a dopravně významných silničních staveb0
227 270Výstavba SO kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní688 010
227 520Rozvoj a modernizace vodních cest a přístavů0
227 530Podpora kombinované dopravy0
227 610Podpora pořízení a obnovy železničních kolejových vozidel420 000
227 620Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy0
327 220Výstavba dálnice D 8 Praha - Ústí n.L. - státní hranice ČR/SRN0
327 240Výstavba dálnice D 47 Lipník nad Bečvou - Ostrava - st.hranice ČR/Polsko0
327 250Výstavba dálnice D 11 Praha - Hradec Králové - st.hranice ČR/Polsko0
327 280Výstavba dálnice D 1 Praha - Brno - Lipník nad Bečvou480 431
327 410Podpora výstavby pražského metra300 000
Ministerstvo dopravy celkem5 286 447
128 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého telekomunikačního úřadu-od r.20070
228 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého telekomunikačního úřadu349 351
Český telekomunikační úřad celkem349 351
129 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva zemědělství-od r.20070
129 120Podpora prevence před povodněmi II250 000
129 130Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží170 000
129 140Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací0
129 150Podpora procesu plánování v oblasti vod60 000
129 160Podpora konkurenceschopnosti sektoru agropopotravinářského komplexu0
129 520Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení VVZ Ministerstva zemědělství0
229 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva zemědělství735 000
229 030Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod0
229 040Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod0
229 060Protipovodňová opatření0
229 110Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku0
229 210Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukcí rybníků a vodních nádrží0
229 220Podpora rozvoje venkovských mikroregionů0
229 310Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací450 000
Ministerstvo zemědělství celkem1 665 000
133 210Rozvoj a obnova materiální základny veřejných vysokých škol0
133 310Zahraniční rozvojová spolupráce v oblasti vzdělávání, mládeže a tělovýchovy0
233 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy478 104
233 110Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních škol a výchovných zařízení414 268
233 310Rozvoj a obnovy mat.tech.základny UK v Praze420 092
233 320Rozvoje a obnova mat.tech.základny ČVUT v Praze199 746
233 330Rozvoj a obnova mat. tech. základny MU v Brně631 016
233 340Rozvoj a obnova mat.tech.základny veřejných vysokých škol1 770 795
233 510Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny sportu a tělovýchovy925 100
333 310Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol0
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem4 839 121
134 120Podpora péče o národní kulturní poklad777 000
234 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva kultury45 805
234 110Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních kulturních za řízení988 715
234 210Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálních kulturních za řízení0
234 310Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví195 937
234 410Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny církví a náboženských organizací20 170
334 010Reprodukce investičního majetku v působnosti MK98 374
334 070Náhrada objektů vydaných v restitucích0
334 110Podpora reprodukce majetku ve vlastnictví církví0
Ministerstvo kultury celkem2 126 001
235 010Rozvoj a obnova mat. tech .základny systému řízení Ministerstva zdravotnictví95 000
235 020Rozvoj a obnova mat. tech.základny zdravotnického školství a vzdělávání2 000
235 110Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny fakultních nemocnic2 842 068
235 120Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny nemocnic ve státním vlastnictví445 000
235 130Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny státních léčebných ústavů171 098
235 210Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálního zdravotnictví460 000
235 220Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení zdravotnictví pro řešení krizových situací8 000
235 310Podpora rozvoje zdravotní péče41 000
235 320Rozvoj zdravotně sociální péče75 000
235 330Program podpory a ochrany veřejného zdraví7 000
Ministerstvo zdravotnictví celkem4 146 166
136 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva spravedlnosti-od r.2007844 976
136 110Rozvoj a obnova materiálně-technické základny justice0
136 310Rozvoj a obnova materiálně technické základny vězeňství- od r.20070
236 110Rozvoj a obnova mat.tech.základny regionálních složek justice1 461 556
236 210Rozvoj a obnova mat.tech.základny vězeňství443 507
336 220Rekonstrukce, modernizace a opravy vazebních věznic a věznic0
Ministerstvo spravedlnosti celkem2 750 039
143 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních údajů-od r.200724 733
Úřad pro ochranu osobních údajů celkem24 733
144 010Rozvoj a obnova mat. tech. základny Úřadu průmyslového vlastnictví-od r.200741 024
Úřad průmyslového vlastnictví celkem41 024
145 010Rozvoj a obnova mat. tech. základny Českého statistického úřadu-od r.2007187 000
245 010Rozvoj a obnova mat. tech. základny Českého statistického úřadu0
Český statistický úřad celkem187 000
146 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního-od r.2007553 162
246 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního79 514
Český úřad zeměměřický a katastrální celkem632 676
148 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého báňského úřadu-od r.20070
248 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého báňského úřadu8 500
Český báňský úřad celkem8 500
149 010Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu19510
Energetický regulační úřad celkem19 510
153 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-od r.200725 740
253 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže0
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže celkem25 740
155 010Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ústavu pro studim totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek15 457
Ústav pro studium totalitních režimů celkem15 457
158 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ústavního soudu-od r.200717 430
Ústavní soud celkem17 430
172 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Rady pro rozhlasové a televizní vysílání-od r.20075 650
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání celkem5 650
174 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Správy státních hmotných rezerv-od r.2007130 720
374 030Pořízení skladovacích kapacit k zajištění ropné bezpečnosti ČR170 000
Správa státních hmotných rezerv celkem300 720
175 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Státního úřadu pro jadernou bezpečnost-od r.2007101 595
Státní úřad pro jadernou bezpečnost celkem101 595
281 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Nejvyššího kontrolního úřadu72 780
Nejvyšší kontrolní úřad celkem72 780
298 110Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury85 000
298 210Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního školství239 000
298 220Akce financované z rozhodnuti Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR3 167 667
398 020Technická opatření v pásmech ochrany vod90 000
Všeobecná pokladní správa celkem3 581 667
Výdaje na financováni programů celkem66 841 899

Příloha č. 6 k zákonu č. 360/2007 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ

v tis. Kč
KRAJpříspěvek na výkon státní správy celkem
Středočeský122 522
Jihočeský84 031
Plzeňský75 603
Karlovarský54 507
Ústecký94 187
Liberecký65 877
Královéhradecký78 097
Pardubický71 342
Vysočina71 336
Jihomoravský119 800
Olomoucký79 635
Zlínský79 510
Moravskoslezský122 010
Úhrn1 118 457

Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:

- Počty zaměstnanců krajských úřadů na přenesený výkon státní správy (I. fáze reformy územní veřejné správy) jsou dány usnesením vlády č. 85/2001 upraveným o dopad usnesení vlády č. 62/2001. Každé funkční místo je oceněno průměrnými běžnými výdaji 379 848,- Kč.

- Funkční místa převedená z okresních úřadů (usn. vlády č. 695/2002), z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (usn. vlády č. 1359/2001) a navýšení podle usn. vlády č. 1085/2002 a usn. vlády č. 810/2003 (sekretariáty regionálních rad) jsou oceněna průměrnými běžnými výdaji 291 412,- Kč.

- Rozdílné průměrné výdaje na jedno funkční místo vyplývají z odlišné finanční náročnosti jednotlivých činností.

- Funkční místa dle usnesení vlády č. 1257/2005, o příspěvku státu na výkon státní správy v souvislosti s implementací soustavy Natura 2000, a podle usnesení vlády č. 563/2007, o zvýšení příspěvku na výkon státní správy v souvislosti s implementací soustavy Natura 2000, jsou oceněna průměrnými běžnými výdaji 573 195,- Kč.

- Pro rok 2008 byl příspěvek na výkon státní správy navýšen oproti úrovni roku 2007 o 3 %.

Příloha č. 7 k zákonu č. 360/2007 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH

v tis. Kč
KRAJÚčelové dotace na běžné výdaje a příspěvkyÚhrn
příspěvek na školstvídotace na vybraná zdravotnická zařízení
*)
příspěvek na výkon státní správy
**)
dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím
Středočeský172 474946 9582 4681 121 900
Jihočeský95 110510 48331 010636 603
Plzeňský79 0179 397452 00610 072550 492
Karlovarský45 921240 05712 368298 346
Ústecký126 627625 23239 658791 517
Liberecký67 5047 229336 771457411 961
Královéhradecký83 758445 97022 602552 330
Pardubický80 966423 3769 471513 813
Vysočina81 819430 636512 455
Jihomoravský165 00610 843841 23832 7611 049 848
Olomoucký94 887486 48820 505601 880
Zlínský88 833464 62643 498596 957
Moravskoslezský188 58010 572912 3391 111 491
Úhrn1 370 50238 0417 116 180224 8708 749 593

*) účelové dotace podléhající finančnímu vypořádání za rok 2008

**) viz příloha č. 9 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 8 k zákonu č. 360/2007 Sb.

FINANČNÍ VZTAH K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

v tis. Kč
Příspěvek na školství141 077
Příspěvek na výkon státní správy *) 534 897
Úhrn675 974

*) viz příloha č. 9 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 9 k zákonu č. 360/2007 Sb.

Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím1)

A) Obce

Výše příspěvku (P) se stanoví jako součet částek vypočtených podle vzorce 1 a vzorce 2. 2) 3) 4) U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části B), případně části C).

Vzorec 1:

B
P1 = ————× SO
A + √SO

Vzorec 2:

SC
P2 = C × ( 1 - ——) × SO
SO

Výše příspěvku je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy5),

- na velikosti správního obvodu (SO)6) vyjádřené počtem obyvatel,

- na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra (SC)6) je vyjádřená počtem trvale bydlících obyvatel obce.

Hodnoty koeficientů „A“, „B“ a „C“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí:

Rozsah působnostiABC
Obce51,616236511244216,3870
Obce s působností matričního úřadu188,15503157311355,7705070,949279
Obce s působností stavebního úřadu52,364250425708286,1059361,712180
Obce s pověřeným obecním úřadem62,8394353010433872,4811928,50171
Obce s rozšířenou působností3,2561888134744671,68829326,76935

1) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2) příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají, výsledná částka se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru

3) výpočet podle vzorce 1 a vzorce 2 se nepoužije pro stanovení výše příspěvku u hlavního města Prahy

4) do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících; u obcí, jejichž správní obvod je menší než 300 obyvatel, je pro účely vypočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 300 obyvatel; u obcí s rozšířenou působností, jejichž správní obvod je menší než 15 tis. obyvatel, je pro účely vypočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel

5) pro rok 2008 byl celkový objem příspěvku na výkon státní správy navýšen oproti úrovni roku 2007 o cca 3%

6) velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2007, podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

B) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením

ObecVýše příspěvku v Kč
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav7)4 370 349
Černošice7)4 370 349
Nýřany7)4 370 349
Šlapanice7)4 370 349
Brno8)9)24 388 884
Ostrava8)31 145 977
Plzeň8)2 468 888

7) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

8) obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech

9) § 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

C) Obce s rozšířenou působností s mimořádným příspěvkem10)

ObecVýše příspěvku v Kč
Jablunkov1 252 542
Jeseník2 101 968
Rakovník598 978
Slaný163 635

10) mimořádný příspěvek částečně kompenzuje pokles příspěvku u některých obcí s rozšířenou působností v souvislosti s přechodem na novou metodiku; částka je stanovena jako rozdíl příspěvku, který by obce získaly v roce 2008 při použití metodiky výpočtu příspěvku na výkon státní správy platné v roce 2007, a příspěvku pro rok 2008

2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze11)

A) Výkon působnosti dle § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Pro rok 2008 byl příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu ve funkci kraje navýšen oproti úrovni roku 2007 o 3 %.

Počty funkčních míst převedených na hl. m. Prahu v I. fázi reformy veřejné správy jsou dány usnesením vlády č. 85/2001 upraveným o dopad usnesení vlády č. 62/2001. Každé funkční místo je pro rok 2008 oceněno průměrnými běžnými výdaji 379 848 Kč.

Funkční místa převedená z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (usn. vlády č. 1359/2001) a navýšení podle usn. vlády č. 1085/2002 a usn. vlády č. 810/2003 jsou pro rok 2008 oceněna průměrnými běžnými výdaji 291 412 Kč.

Rozdílné průměrné výdaje na jedno funkční místo vyplývají z odlišné finanční náročnosti jednotlivých činností.

B) Výkon působnosti dle § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Výše příspěvku se stanoví násobkem pevné sazby příspěvku na každých 100 obyvatel trvale bydlících v území, v němž hlavní město Praha vykonává státní správu, a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území.

Pro rok 2008 byla sazba na 100 obyvatel pro hl. m. Prahu ve funkci obce oproti úrovni roku 2007 navýšena o 3 %, stanovena je ve výši 39 380 Kč.

Celková výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Praha je dána součtem částek získaných postupem daným v části 2.A) a 2.B).

11) § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 10 k zákonu č. 360/2007 Sb.

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2008 a způsobu kontroly jejich využití

[podle § 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

1. Obecné podmínky

(1) Podle těchto závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2008 a způsobu kontroly jejich využití (dále jen „pravidla“) se poskytují finanční příspěvky (dále jen „příspěvky“) na

a) obnovu lesů poškozených imisemi,

b) obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů,

c) sdružování vlastníků lesů malých výměr1),

d) ekologické a k přírodě šetrné technologie,

e) (neobsazeno)

f) (neobsazeno)

g) vybrané činnosti mysliveckého hospodaření2),

h) úhradu zvýšených nákladů spojených s vyhotovením digitální formy dat lesního hospodářského plánu3) (dále jen „plán“) pro účely státní správy lesů,

i) ostatní hospodaření v lesích,

j) (neobsazeno)

k) chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců2).

(2) Příspěvky podle odstavce 1 písm. a) až i) poskytuje

a) Ministerstvo životního prostředí, jde-li o pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech4),

b) Ministerstvo obrany, jde-li o pozemky důležité pro obranu státu5),

c) Ministerstvo zemědělství, jde-li o příspěvky podle odstavce 1 písm. g), h) a i) a současně se jedná o pozemky neuvedené v písmenech a) a b) tohoto odstavce.

(3) Příspěvky podle odstavce 1 písm. k) poskytuje Ministerstvo zemědělství.

(4) Pokud je žadatelem obec nebo kraj, přikládá k žádosti „Výpočet ukazatele dluhové služby“, a to v rozsahu údajů podle vzoru formuláře uvedeného v části 3.

(5) V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o příspěvek vždy osoba, která

a) má většinový spoluvlastnický podíl6), nebo

b) je zmocněna písemnou ověřenou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.

(6) Pokud je žadatelem nájemce, přikládá k žádosti nájemní smlouvu, která musí obsahovat i souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím příspěvku nájemci, v případě investičního příspěvku i způsob nakládání s pořízenou investicí. Souhlas s poskytnutím příspěvku není nutný k žádosti podle písmene g).

(7) Pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku, přikládá žadatel k žádosti stanovisko správy národního parku.

(8) Příspěvky jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku (dále jen „sazbové příspěvky“) nebo na základě vyúčtování skutečně vynaložených nákladů (dále jen „nákladové příspěvky“). Rozhodujícím dokladem pro přiznání sazbových příspěvků je dodržení účelu a podmínek stanovených v pravidlech a v rozhodnutí, skutečně vynaložené náklady se u sazbových příspěvků neprokazují.

(9) Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušného předmětu příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů.

(10) Příspěvek se neposkytne v případě, že

a) žadatel v době podání žádosti o poskytnutí příspěvku podle části 2. písmen A, B, C, D a I nehospodaří podle platného plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy,

b) celková výše příspěvku vypočtená podacím místem je nižší než 1 000 Kč.

(11) Žádost o poskytnutí příspěvku, jakož i vyúčtování příspěvku podle těchto pravidel podává žadatel podacímu místu. Podacím místem se rozumí

a) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. a), odbor výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí, v jehož územním obvodu se nachází předmětný pozemek,

b) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. b), Ministerstvo obrany,

c) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. c), krajský úřad, do jehož územní působnosti patří katastrální území, na němž se pozemky nacházejí; nacházejí-li se pozemky v územní působnosti dvou nebo více krajů, je příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází největší část honitby; v případě příspěvku dle části 2, písm. H je příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází největší část lesního hospodářského celku (LHC), pro který je zpracován lesní hospodářský plán,

d) u příspěvku podle odstavce 1 písm. k), krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází trvalé bydliště majitele loveckého psa, resp. majitele loveckého dravce.

(12) Podací místo zaeviduje žádost dnem přijetí.

(13) Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vyzve podací místo žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, bude žádost zamítnuta. Zaregistrování žádosti do pořadí pro projednání bude provedeno až po odstranění všech nedostatků.

(14) Žádosti jsou projednávány podacím místem v pořadí, v jakém byly zaregistrovány.

(15) Příspěvky jsou přiznávány do vyčerpání finančních limitů stanovených podacímu místu příslušným ministerstvem podle odstavců 2 a 3 pro jednotlivé druhy příspěvků.

(16) Žadatel je o přiznání příspěvku vyrozuměn podacím místem formou rozhodnutí. Kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku zasílá podací místo příslušnému finančnímu úřadu. Na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení7),8). V případě neposkytnutí příspěvku podací místo tuto skutečnost písemně oznámí žadateli s uvedením důvodu.

(17) Příspěvky jsou poukazovány bezhotovostně přímo na účet žadatele, a to:

a) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmen A, B, C, D, G odstavec 1, H a K po splnění podmínek a po přiznání příspěvku,

b) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmene G odstavec 2 a písmene I na základě předloženého vyúčtování po provedení prací a po přiznání příspěvku.

(18) Je-li poskytnut příspěvek podle těchto pravidel, nelze na stejný předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu z veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie.

(19) Důvodem k zamítnutí žádosti podle těchto pravidel může být skutečnost, že byla žadateli, v období tří let před doručením žádosti o finanční příspěvek na hospodaření v lesích podacímu místu, pravomocně uložena sankce za porušení lesního zákona.

(20) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito pravidly je vykonávána podle zvláštních právních předpisů9).

(21) Při zjištění, že provedení prací neodpovídá uvedenému rozsahu, účelu nebo kvalitě nebo došlo k neohlášené změně v projektové dokumentaci nebo uvedení nepravdivých údajů, postupuje se podle zvláštního právního předpisu10).

(22) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními daty žadatelů uvedenými na žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto informacích podle zvláštního právního předpisu11).

(23) Příspěvek může být poskytnut pouze za předpokladu, že žadatel písemně potvrdí na žádosti o příspěvek svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a) jméno, popř. jména a příjmení žadatele, popř. obchodní firma; název právnické osoby,

b) identifikační číslo (bylo-li přiděleno),

c) adresa místa trvalého pobytu; adresa místa podnikání,

d) předmět příspěvku,

e) výše poskytnutého příspěvku.

(24) V případě, že žadatel nemůže dodržet skutečnosti uvedené v žádosti a stanovené v rozhodnutí, požádá podací místo o jejich změnu, kterou doloží příslušnými doklady.

(25) Působnosti stanovené krajskému úřadu podle těchto pravidel jsou výkonem přenesené působnosti.

2. Příspěvky

A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi

Předmět příspěvku:

a) přirozená obnova a umělá obnova síjí,

b) umělá obnova sadbou - první,

c) umělá obnova sadbou - opakovaná,

d) ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni, zvěři, klikorohu a myšovitým),

e) zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším,

f) zlepšování kvality lesní půdy - hnojení k jednotlivým sazenicím při výsadbě.

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba v pásmu ohrožení
AB
1.Přirozená obnova a umělá obnova síjí
- meliorační a zpevňující dřeviny12)Kč/haAa115 00015 000
- ostatní dřevinyKč/haAa210 00010 000
2.Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciAb11212
- ostatní dřevinyKč/sazeniciAb288
3.Umělá obnova sadbou - opakovaná
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazenici Ac19 9
Kč/poloodrostek Ac23030
Kč/odrostekAc34040
- ostatní dřevinyKč/sazeniciAc477
4.Ochrana mladých lesních porostů
- ochrana kultur proti buřeníKč/haAd14 5004 000
- ochrana kultur proti zvěříKč/haAd23 5002 500
- ochrana kultur proti klikorohuKč/haAd31 000700
- ochrana kultur proti myšovitýmKč/haAd42 5002 000
5.Zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí se zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyššímKč/kmAe170 00070 000
6.Zlepšování kvality lesní půdy - hnojení k jednotlivým sazenicím při výsadběKč/haAf12 0002 000

Kritéria příspěvku:

- pásmo ohrožení A13),

- pásmo ohrožení B13).

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic, km).

Podmínky přiznání příspěvku:

- příspěvek se neposkytuje na činnosti prováděné v důsledku obnovy po kalamitě, které je možno financovat z prostředků poskytovaných v rámci opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013,

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu14),

- dodržení parametrů u výsadby schopného materiálu nebo stromků z náletu15),

- příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu16),

- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu16),

- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou,

- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných lesních porostů do 30 % obnovované plochy, u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,

- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,

- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,

- příspěvek na ochranu kultur proti buření se poskytuje jedenkrát za rok.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádostí podle vzoru v části 3.,

- průvodní list použitého reprodukčního materiálu18) pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- na přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. června 2008,

- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2007 po 27. září 2007 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2008,

- žádosti roku 2008 podané podle těchto pravidel po 1. říjnu 2008 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2009.

B. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů

Předmět příspěvku:

- obnova a zajištění lesních porostů v lesích neuvedených v písmenu A:

a) přirozená obnova a umělá obnova síjí,

b) umělá obnova sadbou - první,

c) umělá obnova sadbou - opakovaná,

d) zajištění lesních porostů19) v zákonné lhůtě20),

- výchova lesních porostů:

e) přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou, rekonstrukce porostů po škodách zvěří,

f) výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba).

Kritéria příspěvku:

- skupina souboru lesních typů dle tabulky „Zařazení souborů lesních typů do skupin“,

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných21) (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení22) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23) (lesy zvláštního určení),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské)24),

- předání nezajištěných kultur při vrácení vlastnického práva nebo obnově užívacího práva oprávněné osobě po 1. lednu 2006 (lesy restituční).

Zařazení souborů lesních typů do skupin:

Skupina1.2.3.
Soubory lesních typu -„SLT“9Z, 9R, 9K, 9Y
8Z, 8Y, 8T, 8S, 8R, 8Q, 8P, 8N, 8M, 8K, 8G8V, 80, 8F, 8A
7Z, 7T, 7R, 7M7K, 7N, 7Q, 7Y7V, 7S, 7P, 70, 7G, 7F, 7B
6M6L, 6Z, 6Y, 6T6V, 6S, 6R, 6Q, 6P, 60, 6N, 6K, 6I, 6H, 6G, 6F, 6D, 6B, 6A
5M, 5L5T, 5Q, 5R, 5Z, 5Y5W, 5V, 5U, 5S, 5P, 50, 5N, 5K, 5J, 5I, 5H, 5G, 5F, 5D, 5C, 5B, 5A
4Z4P, 4M, 4C, 4Q, 4X, 4Y4W, 4V, 4S, 4R, 40, 4N, 4K, 4I, 4H, 4G, 4F, 4D, 4B, 4A
3Z, 3Q, 3N, 3M, 3K, 3L, 3R3P, 3C, 3T, 3X3Y, 3W, 3V, 3U, 3S, 30, 3J, 3I, 3H, 3G, 3F, 3D, 3B, 3A
2Z, 2X, 2T, 2N, 2M, 2K, 2C, 2Y2A, 2I, 2S, 2Q, 2P2W, 2V, 2O, 2L, 2H, 2G, 2D, 2B
1Z, 1X, 1Q, 1N, 1M, 1K, 1C, 1G, 1T, 1W1A, 1B, 1H, 1I, 1J, 1S1V, 1U, 1P, 1O, 1L, 1D
0Z, 0Y, 0X, 0R, 0Q, 0M, 0K, 0C, 0T00, 0G, ON, OP

Sazba příspěvku:

Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceKategorie lesůLesy restituční “R“
ochranné “O“zvláštního určeni - “U“hospodářské - “H“
Skupina SLTSkupina SLT
1.2.3.1.2.3.
Přirozená obnova a umělá obnova síjí
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/haBa112 00012 00012 00012 00012 00012 00012 000-
- základní dřeviny13)Kč/haBa210 00010 00010 00010 00010 00010 000--
Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciBb19999999-
- základní dřevinyKč/sazeniciBb2665465--
Umělá obnova sadbou-opakovaná
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciBc1-------9
Kč/poloodrostekBc230303030303030-
Kč/odrostekBc340404040404040-
- základní dřevinyKč/sazeniciBc4-------7
Zajištění lesních porostů
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/haBd134 00034 00026 50020 00034 00026 50020 000-
- základní dřevinyKč/haBd220 00020 00016 0008 00020 00016 000--
Přeměna porostů, rekonstrukceKč/haBe110 00010 00010 00010 00010 00010 00010 000-
Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku
- prořezávkyKč/haBf14 0004 0004 0004 0004 0004 0004 000-
- předmýtní úmyslná těžbaKč/haBf23 2003 2003 2003 2003 2003 2003 200-

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic).

Podmínky přiznání příspěvku:

- příspěvek se neposkytuje na činnosti prováděné v důsledku obnovy porostů po kalamitě, které je možno financovat z prostředků poskytovaných v rámci opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013,

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu14),

- dodržení parametrů u výsadby schopného materiálu nebo stromků z náletu15),

- příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu16),

- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu16),

- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou,

- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných lesních porostů do 20 % obnovované plochy, u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,

- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,

- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,

- skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek,

- příspěvek na výchovu lesních porostů se poskytuje jedenkrát za období platnosti plánu nebo osnovy,

- příspěvek na zajištění lesních porostů se neposkytuje na porosty, na něž žadatel obdržel podporu nebo pomoc na ochranu porostů ve smyslu zvláštního právního předpisu25),

- při splnění několika kritérií může žadatel použít výhodnější sazbu.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- průvodní list použitého reprodukčního materiálu18), pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. června 2008,

- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2007 po 27. září 2007 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2008,

- žádosti roku 2008 podané podle těchto pravidel po 1. říjnu 2008 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2009.

C. Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr

Předmět příspěvku:

a) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti od 150 do 500 hektarů,

b) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 500 a do 1 000 hektarů,

c) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 1 000 hektarů.

Kritéria příspěvku:

- příspěvek je poskytován v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis,

- velikost celkového sdruženého lesního majetku k 1. lednu 2008,

- velikost výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu 2008 zaokrouhlená na celé hektary nahoru.

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Velikost sdruženého majetku v hektarechTechnické jednotkyIndikaceVýměra jednotlivých sdružujících se vlastníků
do 5 hado 50 hado 150 hado 300 ha
ABCD
1.od 150 do 500Kč/haCa1300150100-
2.nad 500 a do 1000Kč/haCb135020015050
3.nad 1 000Kč/haCc1400250200100

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu 2008, zaokrouhlené na celé hektary nahoru, ve vztahu na velikost sdruženého lesního majetku celkem.

Podmínky přiznání příspěvku:

- sdružení nejméně 5 vlastníků lesa, kteří společně hospodaří na sdruženém lesním majetku,

- minimální výměra sdruženého lesního majetku 150 hektarů,

- sdružení je otevřeným subjektem pro všechny vlastníky lesa na území, které je vymezeno smlouvou o sdružení,

- členem sdružení jsou pouze vlastníci lesa,

- sdružení není podnikem v obtížích ve smyslu pokynů Společenství o státních podporách k záchraně a restrukturalizaci společenství v obtížích,

- sdružené pozemky mají jednoho odborného lesního hospodáře.

Žadatel:

- člen sdružení bez právní subjektivity (vlastník lesa), který je smlouvou o sdružení k tomuto oprávněn,

- sdružení s právní subjektivitou.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- smlouva o sdružení vlastníků lesa,

- čestné prohlášení podle vzoru v části 3.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 31. března 2008.

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

Předmět příspěvku:

a) vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,

b) vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,

c) přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu stroji s celkovou hmotností do 10 tun,

d) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty nebo jiným využitím.

Kritéria příspěvku:

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných21) (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení22) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23) (lesy zvláštního určení),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské)24).

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceLesy
ochrannézvl. určeníhospodářské
OUH
1.Vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou [viz písm. a)]Kč/m3Da1808050
2.Vyklizování nebo přibližování dříví koněm [viz písm. b)]Kč/m3Db1303020
3.Přibližování dříví strojem bez vlečení po zemi [viz písm. c)]Kč/m3Dc1303020
4.Likvidace klestu štěpkováním nebo drcením [viz písm. d)]Kč/haDd112 00012 00012 000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (m3, ha).

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- v případě kombinace několika technologií použije žadatel pouze sazbu, která je pro něj výhodnější.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2007 po 27. září 2007 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2008,

- žádosti roku 2008 podané podle těchto pravidel po 1. říjnu 2008 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2009.

E. neobsazeno

F. neobsazeno

G. Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření

Předmět příspěvku:

Příspěvky poskytované sazbou

a) zlepšování životního prostředí zvěře

- založení nebo údržba zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř maximálně 0,5 ha na 100 ha honitby, přičemž minimální výměra zakládaného zvěřního políčka je 0,1 ha a maximální výměra 1 ha,

- zřizování napajedel pro zvěř v maximálním počtu 1 ks na 250 ha honitby,

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na odchyt lišek v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení splňujících podmínky zvláštních právních předpisů26) na zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí, pokud se v honitbě vyskytují, v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky, kteří jsou zvěří, v maximálním počtu 5 kusů na 1 ha vodní plochy.

b) podpora ohrožených druhů zvěře

- vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře (tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní) v lokalitách jejich přirozeného výskytu (v případě koroptve polní se příspěvek nevztahuje na vypouštění po zakomorování),

- pořízení a umístění nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve v počtu maximálně 1 ks na 100 ha honitby,

- komorování koroptví přes zimu.

c) oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (koza bezoárová a bílý jelen)

d) použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům

- výroba a instalace hnízdních podložek nebo budek pro ptáky, kteří jsou zvěří, v počtu 1 ks/ 100ha,

- výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) v trvalých pícninách a trvalých travních porostech, v maximálním počtu 5 berliček na 1 ha zemědělské půdy v honitbě.

e) veterinárně léčebné akce v chovech zvěře

- medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře; příspěvek se poskytuje na základě nálezu parazitóz, provedeného laboratorním vyšetřením.

Nákladové příspěvky

- veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře mimo vyšetření nákaz hrazených státní veterinární správou (serologické, virologické vyšetření nákazy a parazitologické vyšetření), vyšetření bude provedeno laboratorně.

Výše příspěvku a způsob výpočtu:

Příspěvky poskytnuté sazbou:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba
1.Založení nebo údržba zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěřKč/haGa15 000
Zřizování napajedel pro zvěřKč/ksGa21 000
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nové betonové noryKč/ksGa32 000
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízeníKč/ksGa41 000
Pořízení nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptákyKč/ksGa5500
2.Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu
- tetřev hlušecKč/ksGb17 000
- tetřívek obecnýKč/ksGb25 000
- koroptev polníKč/ks G b 3 100
Pořízení nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve Kč/ksGb4200
Komorování koroptví přes zimuKč/ksGb5200
3.Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy
- kozy bezoárovéKč/ksGc11 500
- bílého jelenaKč/ksGc21 000
4.Použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům
- výroba a instalace hnízdních podložek a budekKč/ksGd1250
- výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) na zemědělské půděKč/ksGd240
5.Medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěřeKč/kgGe1200

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek (ha, ks, kg); u příspěvku podle písm. c) a e) je rozhodující počet kusů k 31. březnu běžného roku maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti.

Nákladové příspěvky:

- výše příspěvku se stanoví na 80% skutečně vynaložených přímých nákladů na laboratorní vyšetření,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty,

- příspěvek může být poskytnut pouze na laboratorní vyšetření provedené a vyúčtované v běžném roce.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé).

Příspěvky poskytnuté sazbou:

písm. a)

- kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské komerční činnosti a musí sloužit svému účelu,

- pro přiznání příspěvku je rozhodující období, ve kterém začne zvěřní políčko sloužit svému účelu,

- zakreslení rozmístění napajedel do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000,

- příspěvek na umělé nory, lapací zařízení, hnízdní podložky nebo budky pro dravce, lovecká stanoviště pro dravce (berličky) nebo hnízdní budky pro vodní ptáky lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 14.11.2008 předložen podacímu místu.

písm. b)

- zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti (např. prodej, poplatkový odstřel),

- chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky zvláštního právního předpisu27), všichni jedinci budou trvale označeni značkami a bude o nich vedena evidence stavu,

- vypuštění jedinců do honitby bude provedeno za účasti zástupce podacího místa a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis,

- minimální počet jedinců vypouštěných do honitby je 30 ks koroptve polní,

- při vypouštění tetřeva hlušce dodržet minimální poměr pohlaví 1:1 a při vypouštění tetřívka obecného dodržet minimální poměr 1:4 ve prospěch slepic,

- příspěvek na přenosný přístřešek pro koroptve lze poskytnout jednou za 10 let,

- v případě komorování koroptví se příspěvek poskytne na každý živý kus koroptve polní znovu vypuštěný do volné přírody,

- žadatel musí doložit povolení k odchytu koroptve polní za účelem komorování vydané podle zvláštního právního předpisu28),

- vypuštění komorovaných jedinců koroptve polní do honitby bude provedeno za účasti zástupce podacího místa a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis.

písm. c)

- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 200829),

- žadatel vede evidenci chovaných jedinců, písm. d)

- příspěvek na hnízdní podložky nebo budky pro dravce, lovecká stanoviště pro dravce (berličky) lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 14.11.2008 předložen podacímu místu.

písm. e)

- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 200829).

Nákladové příspěvky:

- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 200829).

Žadatel:

- uživatel honitby.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.

Příspěvky poskytnuté sazbou:

písm. a)

- písemný souhlas vlastníka nebo nájemce pozemku, pokud uživatel honitby není vlastníkem pozemku, vč. uvedení parcelního čísla pozemku a názvu katastrálního území, v němž se pozemek nachází,

- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby),

- zákres mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000, včetně zákresu mysliveckých zařízení instalovaných v minulých letech, na která byl poskytnut příspěvek,

- v případě pořízení, výroby a instalace mysliveckých zařízení technická dokumentace,

písm. b)

- koncepce podpory ohroženého druhu,

- zpracovaný plán opatření a způsobu vypouštění na běžný rok,

- v případě vypouštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře a komorování koroptví pravomocný souhlas či výjimku30),

- v případě instalace nových přenosných přístřešků pro koroptve, technická dokumentace k výrobě, kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby).

písm. c)

- koncepce podpory vzácného druhu a v souladu s ní platný plán mysliveckého hospodaření na rok 2008.

písm. d)

- projekt ochrany konkrétních ploch dravci, včetně zakreslení rozmístnění budek nebo berliček do mapy 1:25 000 se zřetelným označením budek nebo berliček rozmístěných v minulých letech, na které byl poskytnut příspěvek a nově instalovaných, na které je žádán příspěvek,

- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby),

- souhlas uživatele zemědělských pozemků s umístěním berliček na jím užívaných pozemcích.

písm. e)

- protokol o laboratorním vyšetření,

- platný plán mysliveckého hospodaření na rok 200829)

Termín podání žádosti o příspěvek:

- žadatel podává jednu žádost do 30. května 2008.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku u nákladového příspěvku do 14. listopadu 2008.

H. Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů spojených s vyhotovením digitální formy dat lesního hospodářského plánu pro účely státní správy lesů

Předmět příspěvku:

- vyhotovení digitální formy plánu v souladu s platným informačním standardem lesního hospodářství (ISLH).

Kritéria příspěvku:

- rozsah zpracování plánu v digitální formě.

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba
1.numerická a grafická data plánu v digitální forměKč/haH11300

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a rozlohy lesa v hektarech, které jsou uvedeny v Průvodním listu k lesnímu hospodářskému plánu (LHP).

Podmínky přiznání příspěvku:

- platnost stávajícího plánu končí v roce 2007, v případě sloučení několika plánů žadatele končí platnost v roce 2007 alespoň jednoho z nich. Za splnění této podmínky se považuje i případ, kdy povinnost vyhotovení plánu vznikne žadateli v důsledku majetkových změn či změn charakteru nemovitosti, dále se za splnění této podmínky považuje i případ, kdy žadateli skončila platnost plánu již v předchozích letech, žadatel vypracoval návrh nového plánu a probíhá jeho schvalování,

- doba platnosti nově vyhotovovaného plánu nesmí být kratší než 10 let,

- předání nově vyhotoveného plánu v digitální formě schvalujícímu orgánu státní správy lesů na technickém nosiči dat a souhlas žadatele s využíváním těchto dat pro potřeby orgánů státní správy lesů, včetně jejich uložení do datového skladu organizační složky státu zřízené Ministerstvem zemědělství (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem),

- soulad výstupů s informačním standardem lesního hospodářství v rozsahu povinných položek, které vydává Ministerstvo zemědělství, jehož uveřejnění je oznámeno ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- Průvodní list k plánu podle vzoru v části 3.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 60 dnů od doručení dokladu o schválení plánu vlastníkovi lesa.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle těchto pravidel po 1. říjnu 2008 mohou být uhrazeny z prostředků roku 2009.

I. Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích

Předmět příspěvku:

a) práce související se zachováním a reprodukcí genových zdrojů lesních dřevin,

b) zakládání a provoz semenných sadů (matečnic, klonových archivů).

Výše příspěvku:

- 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schválenou kalkulací,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé).

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- kalkulace přímých nákladů podle jednotlivých výkonů s uvedením množství technických jednotek,

- u žádostí podle písm. b) uznávací list semenného sadu (matečnic, klonových archivů), u semenných sadů (matečnic, klonových archivů) dosud neuznaných potvrzení pověřené právnické osoby, že je objekt registrován, u nově zakládaných semenných sadů (matečnic, klonových archivů) doložit odborný posudek pověřené právnické osoby.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 30. května 2008.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku v souladu se schválenou kalkulací do 28. listopadu 2008.

J. neobsazeno

K. Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců

Předmět příspěvku:

a) úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek u plemen psů český teriér a český fousek,

b) úspěšný odchov loveckého dravce31) vyvedeného z umělého chovu (jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní).

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba
1.Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů
- český teriérKč/zkouškaKa12 000
- český fousekKč/zkouškaKa22 000
2.Úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu
- jestřáb lesníKč/ksKb17 000
- sokol stěhovavýKč/ksKb25 000
- raroh velkýKč/ksKb35 000
- orel skalníKč/ksKb45 000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek (počet zkoušek, počet kusů).

Podmínky přiznání příspěvku:

- lovečtí dravci budou trvale nezaměnitelně označeni,

- příspěvek se poskytuje na plně opeřeného loveckého dravce v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici ve věku od 3 do 7 měsíců.

Žadatel:

- majitel loveckého psa nebo majitel umělého chovu loveckého dravce.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.

U příspěvků podle písm. a)

- potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách psa z výkonu. U příspěvků podle písm. b)

- osvědčení nebo výjimka ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů32),

- potvrzení o složení sokolnické zkoušky,

- potvrzení o členství v sokolnické organizaci.

Termín podání žádosti o příspěvek: do 31. října 2008.

1) Finanční podpora v rámci čl. 2 Příspěvky, C. Příspěvky na sdružování vlastníků lesů malých výměr, je udělována podle Nařízení komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.

2) § 62 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

3) § 24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

4) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 139 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.

7) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 46 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.

9) Například zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve zněni pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

10) Například § 15 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

11) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

12) Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

13) Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.

14) Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

15) Příloha č. 2 vyhlášky č. 29/2004 Sb.
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).

16) Příloha č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.

17) § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.

18) Příloha č. 16,17 a 18 vyhlášky č. 29/2004 Sb. Zákon č. 149/2003 Sb.

19) § 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.

20) § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

21) § 7 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

22) § 8 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

23) Zákon č. 449/2001 Sb.

24) § 9 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

25) § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

26) § 45 zákona č. 449/2001 Sb. § 14 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

27) § 56 zákona č. 114/1992 Sb. § 5 zákona č. 449/2001 Sb.

28) § 40 zákona č. 449/2001 Sb. § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

29) § 36 zákona č. 449/2001 Sb.

30) § 54 odst. 3 či § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

31) §44 zákona č. 114/1992 Sb.

32) § 54 nebo § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

3. Vzory formulářů

3. Vzory formulářů

Příloha č. 11 k zákonu č. 360/2007 Sb.

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2008 a způsobu kontroly jejich užití

[podle § 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů]

1. Obecné podmínky

(1) Podle závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2008 a způsobu kontroly jejich užití (dále jen „závazná pravidla“) se poskytují finanční prostředky (dále jen „podpora“) k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu, na základě priorit stanovených Ministerstvem zemědělství pro rok 2008, zejména na:

a) prevenci před povodněmi, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

b) odstraňování povodňových škod, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

c) obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

d) podporu procesu plánování v oblasti vod, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

e) ostatní opatření ve vodním hospodářství.

(2) Podporou se pro účely závazných pravidel rozumí dotace příspěvkovým organizacím a ostatním právnickým a fyzickým osobám nebo výdaje na činnost organizační složky státu, poskytnuté na stanovený účel podle zvláštního právního předpisu2).

(3) Podporu podle odstavce 1 na základě žádosti poskytuje Ministerstvo zemědělství.

(4) Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé. Pokud v období od podání žádosti do doby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace dojde ke změnám, je žadatel povinen tyto změny doložit.

(5) Podpora je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

(6) Na poskytnutí podpory není právní nárok.

(7) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního poměru nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními údaji žadatelů uvedenými v žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost dle zvláštního právního předpisu3).

(8) Podpora může být poskytnuta pouze za předpokladu, že žadatel potvrdí na žádosti o podporu svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a) Jméno, příjmení a rok narození žadatele, je-li fyzickou osobou, obchodní firma nebo název, je-li žadatel právnickou osobou nebo organizační složkou státu,

b) identifikační číslo, je-li přiděleno,

c) úplná adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby nebo organizační složky státu (u cizinců s povolením k pobytu na území České republiky adresa místa pobytu),

d) předmět podpory,

e) výše poskytnuté podpory,

f) podmínky poskytnutí podpory.

(9) Podporu nelze poskytnout na ukončenou akci, u které již bylo ukončeno financování, nebo u které již požádal investor o vydání kolaudačního souhlasu.

(10) Žádosti jsou evidovány na Ministerstvu zemědělství dnem přijetí.

(11) Je-li předložená žádost neúplná nebo nesprávně vyplněna, vyzve Ministerstvo zemědělství žadatele k odstranění nedostatků. Po odstranění nedostatků bude žádost zařazena do pořadí pro projednání udělení podpory. Pokud žadatel neodstraní nedostatky v termínu stanoveném ve výzvě, bude žádost zamítnuta.

(12) Pro objektivní posouzení žádosti je Ministerstvo zemědělství oprávněno vyžádat si doplňující údaje a doklady.

(13) Ministerstvo zemědělství o žádostech rozhoduje na základě odborného technicko-ekonomického posouzení akce, podle kritérií dané podpory, v souladu s těmito závaznými pravidly a zvláštním právním předpisem4). Podle povahy akce Ministerstvo zemědělství rozhodne, zda technicko-ekonomické posouzení akce provede vlastními či externími odbornými posuzovateli.

(14) U akcí, na které byly podle závazných pravidel platných pro příslušný kalendářní rok přijaty žádosti o podporu v jednotlivých programech v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž je navrženo zahájení financování, platí ustanovení závazných pravidel platných v roce přijetí žádosti.

(15) Podpory jsou přiznávány podle důležitosti z hlediska zájmů státu do vyčerpání finančních limitů stanovených pro podpory Ministerstva zemědělství podle odstavce 1 v běžném kalendářním roce. V případě, že nebudou na některou podporu dle části 2 závazných pravidel vyčleněny finanční prostředky v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství, nebude tato podpora realizována.

(16) Podpory jsou poskytovány na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) nebo na základě Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (dále jen „Stanovení výdajů“) vydaného Ministerstvem zemědělství. Na toto Rozhodnutí a Stanovení výdajů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení5). O zamítnutí žádosti Ministerstvo zemědělství žadatele vyrozumí.

(17) Podpory jsou poskytovány:

a) pro účastníky programů podle částí 2 A „Podpora prevence před povodněmi“, 2 B „Podpora na odstraňování povodňových škod“, 2 C „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem“ a 2 D „Podpora procesu plánování v oblasti vod“, na základě zvláštních právních předpisů6),

b) pro účastníky podpor dle části 2 E „Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství“ na základě zvláštního právního předpisu7).

(18) Náklady, které jsou kryty z poskytnutých peněžních prostředků formou podpory, účtuje příjemce samostatně a prokazuje je účetními doklady.

(19) Je-li poskytnuta podpora podle těchto závazných pravidel, nelze na její předmět poskytnout v tomtéž roce jinou podporu nebo dotaci či příspěvek ze státního rozpočtu.

(20) V případě, že příjemce podpory nemůže splnit předmět podpory z vážných důvodů a na tento předmět mu byla poskytnuta podpora, je povinen o tom neprodleně informovat Ministerstvo zemědělství. Ministerstvo zemědělství může novým rozhodnutím převést podporu na jinou osobu včetně všech práv a povinností. V případě úmrtí příjemce podpory bude postupováno v souladu s ustanovením občanského zákoníku o dědění.

(21) Porušení zvláštních právních předpisů8) může být důvodem k zamítnutí žádosti o podporu podle těchto závazných pravidel.

(22) Po ukončení akce ve lhůtě stanovené v Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů je příjemce podpory dle částí 2 A až 2 D povinen předložit Ministerstvu zemědělství zprávu pro závěrečné vyhodnocení akce v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem9).

(23) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito závaznými pravidly se vykonává podle zvláštního právního předpisu4). Příjemce podpory je povinen v rámci kontrol prováděných Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem financí a místně příslušným finančním úřadem předkládat příslušné podklady a doklady a umožnit přístup zaměstnanců kontrolních orgánů do svých provozních a administrativních prostor k provedení kontroly a kontrolu umožnit.

(24) V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta podpora, vrátí příjemce podpory neoprávněně čerpané prostředky na příslušný účet Ministerstva zemědělství.

(25) Porušení podmínek, na něž je vázáno poskytnutí podpory, je porušením rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu10). V případě zjištění porušení rozpočtové kázně uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, jakož i penále finanční úřad v řízení podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Finanční úřad i příjemce podpory jsou povinni tuto skutečnost oznámit Ministerstvu zemědělství.

(26) Ministerstvo zemědělství si vyhrazuje právo neproplatit přiznanou částku podpory v případě zjištění skutečností opravňujících k úpravě Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů, nebo v případě vládou schválených regulačních opatření. Dojde-li k úpravě Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů z důvodů vládou schválených regulačních opatření, nabídne Ministerstvo zemědělství žadateli rozložení financování akce do následujícího roku. Nepřijme-li žadatel tuto nabídku, proplatí Ministerstvo zemědělství žadateli prokazatelně vynaložené náklady na přípravu akce v plné výši a náklady vynaložené na realizaci akce do výše, stanovené podle míry regulačních opatření, vyjádřené v procentech.

(27) Nebude-li do 30. listopadu 2008 na akci, jejíž financování žadatel uvažoval zahájit v roce 2008, a na niž podal žádost dle části 2 C až 2 D, vydán registrační list akce, považuje se žádost za zamítnutou z důvodu nedostatku finančních prostředků.

(28) Ministr zemědělství je oprávněn v mimořádných případech a ve veřejném zájmu, např. při ohrožení zdraví a životů obyvatel nebo při hrozících škodách velkého rozsahu, udělit výjimku oproti ustanovením těchto závazných pravidel. Jedná-li se o individuálně posuzované výdaje nebo individuální dotace podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., je k udělení výjimky potřeba předchozí souhlasné stanovisko ministra financí.

2. Podpory

2 A. Podpora prevence před povodněmi

podle § 102 odst. 1 písm. e), g), h) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci:

programu 129 120 - „Podpora prevence před povodněmi II“, který se řídí následujícími pravidly:

I. Předmět podpory:

a) Podpora protipovodňových opatření s retencí (podprogram 129 122):

- výstavba, rekonstrukce a obnova vodních nádrží a jejich hrází, a dále zajištění jejich oprav,

- výstavba, rekonstrukce a obnova suchých nádrží a jejich hrází, a dále zajištění jejich oprav,

- výstavba a rekonstrukce stavebních objektů v území určených k rozlivům povodní;

b) Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků (podprogram 129 123):

- zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků (zejména rozšířením nebo prohloubením koryta) a zajištění rekonstrukcí a oprav souvisejících objektů a zařízení k regulaci průtokových a odtokových podmínek,

- ochranné hráze (rovněž mobilní hrazení nebo stěny jako součást systémových opatření správců vodních toků),

- odlehčovací koryta a štoly,

- zvyšování průtočné kapacity jezů,

- rekonstrukce hrází,

- stabilizace koryt vodních toků;

c) Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl (podprogram 129 124);

d) Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů (podprogram 129 125).

II. Forma podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b) je poskytována podpora na kapitálové a běžné výdaje. Podporu na běžné výdaje lze poskytnout pouze Zemědělské vodohospodářské správě (dále jen „ZVHS“);

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c) a d) je poskytována podpora na kapitálové výdaje.

III. Navrhovatel a žadatel:

Navrhovatelem protipovodňového opatření může být obec, město, sdružení obcí či kraj.

Žadatelem o podporu je:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b): státní podniky Povodí11), ZVHS, Lesy České republiky, s.p. a správci drobných vodních toků určení Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c): státní podniky Povodí11),

c) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d): státní podniky Povodí11) a ZVHS.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu nebo žádosti o posouzení návrhu protipovodňového opatření:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2008 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2008 a do 30. listopadu 2008 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2009,

- žádosti o podporu vycházející z návrhů navrhovatelů se podávají průběžně,

- žádosti o posouzení návrhu protipovodňového opatření se podávají v termínu od 1. února do 31. března 2008,

- místem podání žádosti o podporu nebo žádosti o posouzení návrhu protipovodňového opatření je odbor programového financování ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b):

- přednostní řešení území s vyšší pravděpodobností výskytu povodňových situací s ohledem na hydrologické poměry a nebo možnost vzniku velkých povodňových škod,

- návaznost na zpracované generely protipovodňové ochrany daného území, využití studií odtokových poměrů nebo studií pro stanovení záplavových území, pokud jsou pro dané území vytvořeny,

- efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření vzhledem k chráněným hodnotám a přínosům, s využitím moderních metod a postupů,

- integrace do připravovaných plánů oblastí povodí nebo soulad s platným Směrným vodohospodářským plánem,

- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na ZVHS), územních rozpočtů či fondů Evropské unie,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c) a d):

- počet ohrožených měst a obcí, odhad počtu ohrožených obyvatel, výskyt povodňových situací v zájmovém území v posledních letech včetně uvedení velikosti kulminačních průtoků těchto povodní (pokud jsou k dispozici), odhad možných povodňových škod nebo uvedení skutečných škod způsobených povodněmi (je-li tento údaj k dispozici).

VI. Způsob výpočtu podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a), b) a c):

- u státních podniků Povodí11), ZVHS a s.p. Lesy České republiky: úhrada do výše 100% výdajů na: dokumentaci pro územní a stavební řízení, související investorské a inženýrské činnosti, výkupy pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a výdajů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu12), úhrada výdajů na odstranění sedimentů se poskytuje maximálně do výše 210,- Kč na 1 m3 vytěženého sedimentu,

- u správců drobných vodních toků určených Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: úhrada do výše 80 % výdajů na: výkupy pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu12) ,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d):

- výši podpory, do 100 % výdajů, Ministerstvo zemědělství stanoví podle velikosti zájmového území (např. objem nutných geodetických prací, délka zpracovaného úseku v km, plocha povodí v km2, průměrná šířka inundace).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář A v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

- technická zpráva dle formuláře D v části 3,

- vyplněný formulář indikátorů a parametrů akce (U v části 3),

- doklad, že žadatel je správcem drobného vodního toku určeným Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- stanovisko správce povodí13) (je-li žadatelem jiný subjekt než správce povodí, ZVHS nebo Lesy České republiky, s.p.),

- výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem obec),

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16014).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář F v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- návrh smlouvy včetně položkového rozpočtu,

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12).

IX. Podmínky přiznání podpory:

- jedná se o akci protipovodňového charakteru, která naplňuje stanovené závazné ukazatele ve schválené dokumentaci programu,

- dodržení osnovy studie stanovování záplavových území, studie odtokových poměrů,

- posudek environmentálního experta,

- posudek strategického experta,

- dodržení všech parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F v části 3),

- doložení platné smlouvy v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- doložení vyplněného formuláře dle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- pro závěrečné vyhodnocení akce doložení aktualizovaného formuláře U z části 3.

X. Zvláštní ustanovení:

Navrhovatel podá žádost o posouzení návrhu protipovodňového opatření a předloží:

- zpracovanou dokumentaci pro územní řízení,

- vyjádření správce povodí (s.p. Povodí) k navrhovanému opatření, hodnotící zejména systémovost opatření a jeho vliv v povodí,

- vyjádření správce vodního toku, tedy potenciálního žadatele - investora, zda požaduje převedení navrhovaného opatření (nebo jeho části) po realizaci do vlastnictví navrhovatele, a v případě, že ano, pak rovněž včetně

závazek navrhovatele s přiloženým usnesením zastupitelstva (zastupitelstev - v případě sdružení obcí), že navrhovatel po realizaci akce bezúplatně převezme protipovodňové opatření (nebo jeho část) do svého majetku a bude se o ně starat s péčí řádného hospodáře bez dalších nároků na státní rozpočet.

Správce programu nechá podklady posoudit strategickým expertem programu podle jednotné metodiky schválené vládou, zpravidla na své náklady (může rozhodnout, že náklady na opětovné posouzení hradí navrhovatel).

2 B. Podpora na odstraňování povodňových škod

podle § 102 odst. 1 písm. f), k), n) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programu 229 110 - „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“.

I. Předmět podpory:

Náprava povodňových škod vzniklých při povodních od roku 2000 na vodních tocích a souvisejících vodních dílech ve vlastnictví státu. Obnova vodních děl (včetně hlavních odvodňovacích zařízení) a koryt vodních toků po povodních včetně souvisejících objektů a zařízení, zejména v intravilánech obcí a dále na volných úsecích vodních toků tam, kde náprava povodňových škod obnoví významné vodohospodářské dílo, koryto vodního toku či protipovodňovou ochranu území, a dále obnova objektů a zařízení sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství prostřednictvím:

a) podprogramu 229 114 - „Odstranění následků povodní roku 2006“,

b) podprogramu 229 115, který bude vytvořen, pokud rozsah případných dalších povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na celém území České republiky v kalendářním roce přesáhne 100 mil. Kč nebo přesáhne-li výše vzniklých povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na území oblasti povodí (vyhláška MZe č. 92/2002 Sb., o oblastech povodí) částku 50 mil. Kč v příslušném kalendářním roce.

II. Forma podpory:

Podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

III. Žadatel:

Státní podniky Povodí11), Lesy České republiky, s.p., ZVHS.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. I. písm. a) v podprogramu 229 114, jejichž zahájení financování se uvažuje v roce 2008, se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2008,

- žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. I. písm. a) v podprogramu 229 114, jejichž zahájení financování se uvažuje v roce 2009, se podávají průběžně, nejpozději do 30. listopadu 2008,

- žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. I. písm. b) v podprogramu 229 115, se podávají průběžně, nejpozději v termínu stanoveném Ministerstvem zemědělství,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

Vyjádření omezené funkce - koryta vodního toku, vodních děl (včetně hlavních odvodňovacích zařízení) a dále objektů a zařízení sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství - v důsledku povodňové škody na státním vodohospodářském majetku jako např.:

- omezení průtočnosti nebo kapacity koryta vodního toku,

- snížení stability dna a břehů koryta vodního toku,

- ohrožení funkce stability objektů v korytě vodního toku včetně zařízení křižujících vodní tok,

- ohrožení funkce objektů a zařízení umístěných v blízkosti objektů sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství,

- snížení stability vodního toku jako významného krajinotvorného prvku v území,

- vliv poruchového stavu koryta na okolí včetně pozemků, porostů, staveb při březích apod.,

- odhad velikosti možných škod vzniklých v důsledku dalšího trvání poruchového stavu,

- efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření s využitím moderních metod a postupů, v návaznosti na protokol o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- úhrada ve výši do 100% nákladů stavebních prací a technologických dodávek. To se nevztahuje na ZVHS, jíž budou poskytovány prostředky na odstranění veškerých povodňových škod v plné výši, tj. včetně projektových, přípravných a ostatních prací (včetně výkupů pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby). Úhrada se provádí podle výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu12).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář B v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

- technická zpráva dle formuláře E v části 3,

- protokol(y) z místního šetření o rozsahu povodňových škod (kopie) vztahující se k akci,

- vyjádření věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, že se jedná o povodňovou škodu (pokud není součástí protokolu z místního šetření),

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

- situace území (povodí) v měřítku přiměřeném povaze akce s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce,

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 160l4).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář F v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- návrh smlouvy o dílo, včetně položkového rozpočtu

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12).

IX. Podmínky přiznání podpory:

- doklad, že se jedná o povodňovou škodu na státním vodohospodářském majetku,

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F v části 3),

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- doložení vyplněného formuláře dle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů.

2 C. Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem

podle § 102 odst. 1 písm. g) a j) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci:

programu 129 130 - „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“, který se řídí následujícími pravidly:

I. Předmět podpory:

a) obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, za účelem obnovy jejich základních funkcí, zlepšení bezpečnosti jejich provozu (zejména za povodňových situací), zlepšení vodohospodářských a mimoprodukčních funkcí s důrazem na posílení jejich retenčních schopností,

b) odbahnění nejvíce zanesených rybníků,

c) výstavba vodních nádrží k ochraně před povodněmi a suchem,

d) odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží způsobených případnou povodní v roce 2008 a jednotlivě přesahujících 250 tis. Kč, za předpokladu, že na tyto škody budou uvolněny prostředky nad rámec prostředků schválených ve státním rozpočtu na program 129 130. Na odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží vystavěných či obnovených z podprogramu 129 132 lze poskytnout podporu pouze za předpokladu, že byly způsobeny povodní o průtoku větším než Q100.

II. Forma podpory:

- podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

III. Žadatel:

Žadatel o podporu může být subjekt podnikající v zemědělské prvovýrobě, provozující chov a lov ryb na rybníku či vodním díle, na který je poskytována podpora, a splňující podmínku, že se jedná o:

- právnickou osobu, podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

- fyzickou osobu zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

- Školní rybářství Protivín (1Č 00072648),

- Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech (IČ 60076658).

Žadatelem dále mohou být organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu provozující chov a lov ryb na rybníku či vodní nádrži, na který je žádáno o poskytnutí podpory.

Z podprogramu 129 132 nelze poskytnou podporu žadatelům, jejichž předmět podpory (rybník či vodní nádrž) se nachází na území hlavního města Prahy.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2008,

- žádosti o podporu dle části 2 C odst. I. písm. d) se podávají průběžně, nejpozději v termínu stanoveném Ministerstvem zemědělství,

- právnické osoby podávají žádost na odbor zemědělské agentury a pozemkového úřadu Ministerstva zemědělství příslušný podle místa sídla právnické osoby,

- podnikající fyzické osoby podávají žádost na odbor zemědělské agentury a pozemkového úřadu Ministerstva zemědělství příslušný podle sídla zapsaného v evidenci zemědělského podnikatele.

V. Kritéria podpory:

- obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, jejichž základní parametry nejsou v souladu s normami a je ohrožena bezpečnost vodního díla, nebo je narušena nebo významně omezena jejich vodohospodářská funkce,

- celkové odbahnění rybníků a vodních nádrží o katastrální výměře 1 až 30 ha, u kterých vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm,

- zlepšení bezpečnosti provozu rybníků a vodních nádrží za povodní,

- výstavba vodních nádrží o katastrální výměře (nebo výstavba soustavy vodních nádrží nacházejících se ve stejném dílčím hydrologickém pořadí, a zároveň ve stejném katastrálním území, nebo v sousedních katastrálních územích, v součtu o katastrální výměře) větší než 1 ha, jejichž hlavním účelem bude ochrana před povodněmi a suchem (povolen pouze extenzivní chov ryb),

- efektivnost vynaložených nákladů.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- úhrada do výše 100 % nákladů na vlastní realizaci (zahrnující stavební práce a technologické dodávky) a u výstavby nových vodních nádrží i na výkupy pozemků (ve výši podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nutných pro realizaci stavby. Úhrada nákladů na odbahnění se poskytuje maximálně do výše 210,- Kč na 1 m3 vytěženého sedimentu. Úhrada se provádí na základě výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu12).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (dle formuláře G v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- čestné prohlášení (dle formuláře H v části 3),

- technická zpráva dle formuláře I v části 3,

- ověřená kopie osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele (ne starší než 3 měsíce) s předmětem činnosti chov ryb, podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (je-li žadatelem fyzická osoba nebo právnická osoba podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), nebo

- zřizovací listina, respektive její ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem), nebo

- statut, respektive jeho ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem vysoká škola či její organizační jednotka), nebo

- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku),

- ověřená kopie registračního listu organizační jednotky Českého rybářského svazu nebo Moravského rybářského svazu (je-li žadatelem),

- doklad evidence rybářského hospodaření na více než 20 ha vodních ploch dle zvláštního právního předpisul5), prokázané za uplynulý kalendářní rok, podepsané žadatelem (je-li žadatelem fyzická osoba), nebo podepsané statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d),

- doklad o vlastnictví, nájmu nebo jiném právním vztahu k 20 ha vodních ploch, na kterých žadatel rybářsky hospodaří dle zvláštního právního předpisu15), doložené výpisy z katastru nemovitostí (list vlastnictví ne starší než 3 měsíce s uvedením druhu pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník, nebo vodní nádrž umělá), nebo platnými nájemními smlouvami (v kopiích), nebo doklady o jiném právním vztahu. Tutéž plochu lze uplatňovat pouze jedenkrát, např. při bezpodílovém spoluvlastnictví rybníků. Doklady o vyhlášení rybářského revíru, ke kterému mají organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu právo hospodaření dle § 11 zákona o rybářství, jsou považovány za jiný právní vztah, kde pro účely dotace poskytovatel uznává kromě výše uvedených způsobů využití vodních ploch i způsob využití - vodní nádrž přírodní (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d),

- doklad evidence o hospodaření na předmětu podpory podle zvláštního právního předpisu15), prokázaný za období minimálně posledních tří let, podepsaný žadatelem (je-li žadatelem fyzická osoba), nebo podepsaný statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c),

- doklad o vlastnictví, nájmu nebo o jiném právním vztahu k vodnímu dílu (pozemkům dotčeným stavbou - pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c), doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce; ve výpisu bude pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a), b) a d) uvedeno: druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník, nebo vodní nádrž umělá,

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),

- stanovisko správce příslušného povodí13) (státního podniku Povodí) k připravované akci (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d) v případě, že akce nebude podléhat stavebnímu povolení),

- stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k připravované akci (nebo doložení skutečnosti, že určeným správcem tohoto vodního toku je žadatel),

- stanovisko věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu16), v jehož správním území se předmět podpory nachází, ve kterém bude uvedeno, zda akce, na kterou se vztahuje žádost, bude podléhat ohlášení nebo stavebnímu povolení,

- odpovídající vyjádření (rozhodnutí, stanovisko) věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody17), v jehož správním území se vodní dílo nachází, nebo bude nacházet, k připravované akci,

- kopie posudku o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (dle § 61 zákona č. 254/2001 Sb.) v případě, že se jedná o změnu stavby vyžadující stavební povolení,

- návrh manipulačního a provozního řádu s rozčleněním prostor18) rybníka či vodní nádrže,

- výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže před započetím těžby sedimentu (podélný řez a příčné řezy ve vzdálenosti max. 40 metrů), stanovení průměrné výšky sedimentu a odhad kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou19) (tyto náležitosti pouze pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže),

- doložení interpretovaných údajů (zpracovaných ve formě příčných a podélných řezů, vrstevnicových plánů a kubatur) z metod radarového či sonarového měření vrstvy sedimentu, provedených odborně způsobilou osobou19) - v případě, že uváděná vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 80 cm,

- kopie protokolu z místního šetření o rozsahu povodňových škod (vztahujícího se k akci), který byl vypracován podle metodiky stanovené Ministerstvem zemědělství (pouze pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d),

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16014).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář J v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- zadávací dokumentace veřejné zakázky,

- návrh smlouvy o dílo,

- položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem,

- výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže provedené nejdříve po 30 dnech od vypuštění rybníka nebo vodní nádrže, avšak před započetím těžby sedimentu (ve stejných profilech jako u zaměření, které tvoří základní náležitost žádosti), upřesnění průměrné výšky sedimentu a upřesnění odhadu kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou19) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže). Tyto náležitosti není potřeba znovu předkládat pouze v případě, pokud měření předložené jako základní náležitost žádosti dle části 2 C odst. VII. bylo provedeno v době, kdy rybník nebo vodní nádrž byly vypuštěny déle než 3 měsíce,

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- pravomocné rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami k užívání těchto vod v rybníku nebo vodní nádrži, která je předmětem podpory, pro chov ryb za účelem podnikání20) (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c),

- hydrotechnický posudek bezpečnostních přelivů a bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (nebo posudek bezpečnosti vodního díla při povodni21), zpracovaný a podepsaný autorizovanou osobou19),

- stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k návrhu manipulačního řádu a doklad o jeho předložení příslušnému vodoprávnímu úřadu k projednání,

- údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení,

- údaje o pozemcích, na které bude vytěžený sediment ukládán, tj. snímky katastrálních map a výpis z katastru nemovitostí (případně informace o parcelách), ne starší než 3 měsíce, vše potvrzené katastrálním úřadem, dále souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12),

- tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí.

IX. Podmínky přiznání podpory:

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- dodržení kalkulace nákladů,

- kladný posudek strategického experta a environmentálního experta (v případě spolufinancování z úvěru od Evropské investiční banky),

- trvalé vyčlenění retenčního ochranného prostoru18) o velikosti minimálně 10% z celkového (tj. ovladatelného i neovladatelného) prostoru18) rybníka nebo vodní nádrže (objem tohoto prostoru nebude zmenšen oproti stavu před realizací akce),

- u výstavby vodních nádrží dle části 2 C odst. I. písm. c): v manipulačním a provozním řádu vodní nádrže bude stanovena trvalá podmínka, že každoročně v období od 15. listopadu do 31. března bude vodní nádrž vypuštěna a bude sloužit: jako suchá nádrž (poldr), nebo jako suchá nádrž s částečným stálým nadržením do 35% z celkového prostoru nádrže, nebo do 35% z celkového prostoru nově vybudované soustavy nádrží,

- prokázání, že bezpečnostní přelivy a bezpečnostní zařízení rybníka nebo vodní nádrže jsou schopny bezpečně převést průtok odpovídající minimálně Q100 či vyšší v souladu s platnými předpisy,

- žadatel, případně následující uživatel, povede průběžně doklady o hnojení a krmení ryb, ze kterých bude patrné, že na předmětu podpory neprovozuje intenzivní chov ryb,

- doložení doplňku žádosti, včetně příloh (formulář J v části 3) v termínu, který stanoví Ministerstvo zemědělství,

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

- doložení vyplněného formuláře dle odst. 3 § 4 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

- doložení výškopisného a polohopisného zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže po ukončení těžby sedimentu ve stejných profilech jako před započetím odbahnění, a výpočet skutečného množství vytěženého sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou19) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka),

- doložení dokumentace o zřízení nivelačního bodu a určení jeho nadmořské výšky v systému Bpv odborně způsobilou osobou podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,

- doklad o zřízení vodočetné latě,

- doložení čestného prohlášení žadatele o podporu, potvrzené odborně způsobilou osobou19', že údaj o množství vytěženého sedimentu odpovídá skutečnosti (formulář K v části 3) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka),

- po dobu realizace odbahnění bude veden stavební deník, který bude obsahovat údaje o použité mechanizaci (počet a druh těžebních a dopravních prostředků),

- počet žádostí jednoho žadatele o podporu, na které může žadatel v kalendářním roce 2008 podporu získat, se odvíjí od celkové rybářsky obhospodařované plochy (nevztahuje se na předmět podpory dle části 2 C odst. 1. písm. c) a d)). V případě, že žadatel rybářsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu22) na:

- méně než 100 ha vodní plochy, může podat jednu žádost najeden rybník,

- více než 100 ha vodní plochy, může podat dvě žádosti, každou na jeden rybník, a v případě, kdy katastrální výměra ani jednoho z rybníků nepřesahuje 10 ha vodní plochy, může podat tři žádosti, každou najeden rybník;

- pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) může žadatel v roce 2008 podat jednu žádost na jednu vodní nádrž nebo jednu soustavu nádrží;

- pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d) není počet žádostí omezen.

X. Přechodná ustanovení

U žádostí, na které byl vydán v roce 2007 příslib podpory pro rok 2008, žadatel písemně potvrdí Ministerstvu zemědělství do 31. března 2008 platnost požadavku pro rok 2008 na formulářích zaslaných společně s příslibem. Omezení počtu žádostí dle části 2 C odst. IX. se vztahují na nově podané žádosti v r. 2008, nesouvisejí s přísliby z r. 2007.

2 D. Podpora procesu plánování v oblasti vod

podle § 102 odst. 1 písm. d) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programu 129 150 - „Podpora procesu plánování v oblasti vod“.

I. Předmět podpory:

a) Podpora informačního procesu plánování v oblasti vod (podprogram 129 151),

- sestavení modelů jednotlivých oblasti povodí,

- technické řešení báze informací o oblasti povodí, včetně komunikačního rozhraní umožňujícího vzdálený přístup v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,

- úprava komunikačních rozhraní stávajících informačních systémů tak, aby byly schopné využívat báze informací o oblasti povodí,

b) Podpora podkladů pro návrh plánů oblastí povodí (podprogram 129 152).

- shromáždění demografických a hospodářských údajů,

- shromáždění informací o stavu ochrany před povodněmi a o vodním režimu krajiny,

- shromáždění údajů o užívání vod a nakládání s nimi,

- shromáždění údajů o vlivech na stav povrchových a podzemních vod,

- analýzy všeobecných a vodohospodářských charakteristik vodního útvaru, skupiny vodních útvarů či oblastí povodí,

- analýzy významných vlivů na stav vod,

- určení předpokládaných požadavků na užívání vod, včetně ochrany před škodlivými účinky vod,

- analýzy dopadů na stav povrchových a podzemních vod,

- vymezení silně ovlivněných vodních útvarů,

- určení rizikových vodních útvarů,

- stanovení cílů ochrany pro vodní útvary a chráněné oblasti, včetně výchozího návrhu zvláštních cílů ochrany podle § 23 a odst. 4 vodního zákona,

- ekonomické analýzy užívání vody,

- sestavení návrhu přehledu významných problémů nakládání s vodami,

- zpracování podkladů pro návrh programů opatření,

- zpracování návrhů opatření naplňující stanovené cíle ochrany vod,

- zpracování návrhů opatření vyvolaných požadavky práva Evropských společenství v oblasti životního prostředí,

- zpracování návrhů opatření k ochraně vod používaných k výrobě pitné vody,

- zpracování návrhů opatření k regulaci odběrů povrchových a podzemních vod,

- zpracování návrhů opatření k regulaci umělých infiltrací,

- zpracování návrhů opatření u bodových zdrojů znečištění,

- zpracování návrhů opatření regulujících znečištění z plošných zdrojů znečištění,

- zpracování návrhů opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu,

- zpracování návrhů opatření k zábraně vypouštění znečišťujících látek do podzemních vod,

- zpracování návrhů opatření k odstranění znečištění povrchových vod zvlášť nebezpečnými závadnými látkami a nebezpečnými závadnými látkami,

- zpracování návrhů opatření k prevenci havarijního znečištění,

- zpracování návrhů opatření k ochraně povrchových vod využívaných ke koupání osob,

- zpracování návrhů opatření ochrany před povodněmi a dalšími nepříznivými účinky vod,

- zpracování návrhů opatření v řízení a využívání vodních zdrojů, popřípadě opatření doplňující vodohospodářskou infrastrukturu v oblasti povodí,

- analýzy efektivnosti navržených opatření, jejich kombinací a variant.

II. Forma podpory:

- podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové výdaje.

III. Žadatel:

Žadatelem o podporu může být subjekt podílející se na pořízení plánů oblastí povodí (§ 25 odst. 2 vodního zákona) a pověřené odborné subjekty (§ 21 odst. 4 vodního zákona), které se přímo podílejí na přípravě podkladů pro Plány oblastí povodí.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 30. června 2008,

- místem podání žádosti o podporuje odbor vodohospodářské politiky.

V. Kritéria podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. a):

- efektivnost vynaložených nákladů,

- naplňování cílů e-Governmentu a elektronizace veřejné správy,

- návaznost na stávající informační systémy veřejné správy,

- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na ZVHS), územních rozpočtů nebo fondů Evropské unie.

b) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. b):

- efektivnost vynaložených nákladů,

- přednostní řešení okruhů uvedených v kapitole 3.1.4. Povrchové vody - Nejistoty a chybějící data a v kapitole 3.2.7. Podzemní vody - Nejistoty a chybějící data ve Zprávě České republiky (Zpráva 2005) dle článku 15 Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec pro činnost Společenství v oblast vodní politiky

- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na ZVHS), územních rozpočtů nebo fondů Evropské unie.

VI. Způsob výpočtu podpory:

pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. a):

- podpora se poskytuje ZVHS do výše 100 % kapitálových nákladů, ostatním oprávněným žadatelům maximálně do výše 75% kapitálových nákladů,

- konkrétní výši podpory stanoví Ministerstvo zemědělství podle rozsahu potřebných prací v souladu se schválenou dokumentací programu 129 150 a podle dostupných finančních prostředků,

pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. b):

- podpora se poskytuje ZVHS do výše 100 % kapitálových nákladů, ostatním oprávněným žadatelům maximálně do výše 75% kapitálových nákladů,

- konkrétní výši podpory stanoví Ministerstvo zemědělství podle rozsahu řešeného území či délky řešeného úseku vodního toku, počtu řešených vodních útvarů a počtu posuzovaných variant v souladu se schválenou dokumentací programu 129 150 a podle výše dostupných finančních prostředků.

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (dle formuláře R v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- čestné prohlášení (dle formuláře C v části 3),

- technická zpráva (dle formuláře S v části 3),

- stanovisko správce příslušného povodí13) (není-li sám žadatelem) ke vhodnosti a potřebě akce,

- výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem krajský úřad)

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16014).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář T v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- návrh smlouvy o dílo,

- položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12),

- tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí.

IX. Podmínky přiznání podpory:

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- dodržení kalkulace nákladů,

- doložení doplňku žádosti, včetně příloh (formulář T v části 3) v termínu, který stanoví Ministerstvo zemědělství,

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- doložení vyplněného formuláře dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení) v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů (pouze pokud již nebyly předloženy jako náležitost doplňku žádosti).

- zpracovatel plánů oblastí povodí (příjemce podpory) musí nejpozději do tří let po schválení plánů oblastí povodí radou kraje podat v příslušných územně správních celcích návrhy na změnu územně plánovací dokumentace (územních plánů) ve smyslu schváleného plánu oblasti povodí.

2 E. Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství

podle § 102 odst. 1 písm. b), i), k) vodního zákona

Podpora je neinvestičního charakteru a je poskytována v rámci běžných výdajů specifického ukazatele „Podpora vodnímu hospodářství celkem“.

I. Předmět podpory je zejména:

a) správa drobných vodních toků,

b) správa hlavních odvodňovacích zařízení,

c) obnova a provoz vodních cest.

II. Forma podpory:

- podporaje účelově vázaná a je neinvestičního charakteru.

III. Žadatel:

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a) - správci drobných vodních toků určení Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 vodního zákona a ZVHS,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b) - ZVHS,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. c) - státní podniky Povodí11).

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a) - u organizační složky státu průběžně do 31. října 2007, u ostatních správců vodních toků průběžně do 31. března 2008,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b) - průběžně do 31. října 2008,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. c) - průběžně do 31. března 2008,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

- pro činnosti dle části 2 E odst. I. písm. a) - údržba a opravy na vodních tocích a objektech k zajištění provozuschopnosti a funkčnosti upravených i neupravených drobných vodních toků (např. odstranění nátrží a nánosů, péče o břehové porosty a pod.), a dále provádění prvotních zásahů (zásahů, které umožní neodkladné zprovoznění vodního toku nebo odstranění ekologické havárie - dále jen „prvotní zásahy“) na drobných vodních tocích ve správě ZVHS,

- pro činnosti dle části 2 E odst. I. písm. b) - údržba a opravy na hlavních odvodňovacích zařízeních a objektech k zajištění jejich provozuschopnosti a funkčnosti a dále provádění prvotních zásahů na nich,

- pro činnosti dle části 2 E odst. I. písm. c) - zajištění provozu a údržby využitelné dopravně významné vodní cesty podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, doložené stanoviskem Státní plavební správy.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- podpora dle části 2 E odst. I. písm. a) a b) se poskytuje organizační složce státu do 100 % na realizaci včetně projektové dokumentace, ostatním správcům vodních toků do 65 % nákladů na realizaci, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu12),

- podpora dle části 2 E odst. I. písm. c) se poskytuje do 65 % nákladů, na úhradu nákladů na opravy dlouhodobého hmotného majetku.

VII. Základní náležitosti žádosti:

a) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a):

- žádost (formulář L v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- jmenovitý seznam akcí a finanční rezerva na provádění prvotních zásahů,

- čestné prohlášení (formulář H v části 3),

- návrh technického řešení (technická zpráva podle formuláře M v části 3),

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

- kalkulace nákladů na akci, včetně uvedení finančních zdrojů,

- přehledná situace území v měřítku dle povahy akce s vyznačením úseku vodního toku a objektů, které jsou předmětem podpory,

- katastrální mapa v přiměřeném měřítku se zákresem stávajícího stavu a navrhovaného technického řešení (nevztahuje se na ZVHS),

- doklad, že žadatel je správcem drobného vodního toku určený Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje je se na ZVHS),

- doklad o vlastnictví majetku, který je předmětem oprav a údržby, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce (nevztahuje se na ZVHS),

- ověřenou kopii (ne starší než 3 měsíce) platného dokladu o podnikání podle § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo

- výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, respektive jeho ověřená kopie (je-li žadatelem právnická osoba podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), nebo

- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku; nevztahuje se na ZVHS),

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),

- stanovisko správce příslušného povodí (státního podniku Povodí) k připravované akci (u ZVHS pouze v případě, kdy se tok, na němž se provádí oprava objektů nebo údržba, vlévá do toku spravovaného jiným správcem vodního toku),

- ohlášení drobné stavby, stavební úpravy nebo udržovacích prací, doložené potvrzením o přijetí vodoprávním úřadem minimálně 35 dnů před podáním žádosti, případně doplněné o další vodoprávním úřadem požadované doklady,

- výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem obec),

b) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b):

- žádost (formulář N v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- jmenovitý seznam hlavních odvodňovacích zařízení (s uvedením pracoviště ZVHS, názvu a označení hlavního odvodňovacího zařízení (číslo DHM), délky předmětného úseku, specifikace prací a nákladů) a finanční rezerva na provádění prvotních zásahů,

- čestné prohlášení (formulář H v části 3),

c) pro předmět podpory dle části 2 E odst. 1. písm. c):

- písemná žádost s konkretizací požadavku doložená:

- seznamem akcí, na nichž bude prováděna oprava a údržba,

- kalkulací nákladů na provoz a údržbu vodní cesty, jmenovitě vždy u každého opatření, na které je žádána podpora,

- vyčíslením výše odpisů jednotlivého majetku, na který je žádána podpora.

VIII. Podmínky přiznání podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- ohlášení potvrzené vodoprávním úřadem,

- dodržení kalkulace nákladů,

- předložení Protokolu o vzniku havarijní situace a způsobu prvotního zásahu (formulář O v části 3) - týká se pouze ZVHS,

b) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací potvrzené vodoprávním úřadem,

- dodržení kalkulace nákladů uvedené v žádosti o podporu,

- předložení Protokolu o vzniku havarijní situace a způsobu prvotního zásahu (formulář O v části 3) - týká se pouze ZVHS,

c) pro předmět podpory dle části E odst. I. písm. c):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- pravomocné ohlášení potvrzené Státní plavební správou,

- vypořádání předchozích závazků vůči státnímu rozpočtu.

1) § 12 až 16 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

2) § 13 odst. 3 písmene a) až d) zákona č. 218/2000 Sb.

3) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 218/2000 Sb. Vyhláška č. 560/2006 Sb.

7) Zákon č. 218/2000 Sb.

8) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 218/2000 Sb.
Vyhláška č. 560/2006 Sb.

9) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb.

10) § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.

11) Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích.

12) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

13) § 54 zákona č. 254/2001 Sb.

14) Vyhláška č. 560/2006 Sb.

15) § 3 nebo § 11 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

16) § 15 zákona č. 254/2001 Sb.

17) § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

18) ČSN 73 65 15 Názvosloví hydrotechniky - Vodní nádrže.

19) § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo
§ 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplněni některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

20) § 8 zákona č. 254/2001 Sb.

21) TNV 75 29 35 Posuzování bezpečnosti vodního díla při povodni.

22) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2008 a způsobu kontroly jejich užití

[podle § 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů]

1. Obecné podmínky

(1) Podle závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2008 a způsobu kontroly jejich užití (dále jen „závazná pravidla“) se poskytují finanční prostředky (dále jen „podpora“) k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu, na základě priorit stanovených Ministerstvem zemědělství pro rok 2008, zejména na:

a) prevenci před povodněmi, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

b) odstraňování povodňových škod, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

c) obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

d) podporu procesu plánování v oblasti vod, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

e) ostatní opatření ve vodním hospodářství.

(2) Podporou se pro účely závazných pravidel rozumí dotace příspěvkovým organizacím a ostatním právnickým a fyzickým osobám nebo výdaje na činnost organizační složky státu, poskytnuté na stanovený účel podle zvláštního právního předpisu2).

(3) Podporu podle odstavce 1 na základě žádosti poskytuje Ministerstvo zemědělství.

(4) Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé. Pokud v období od podání žádosti do doby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace dojde ke změnám, je žadatel povinen tyto změny doložit.

(5) Podpora je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

(6) Na poskytnutí podpory není právní nárok.

(7) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního poměru nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními údaji žadatelů uvedenými v žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost dle zvláštního právního předpisu3).

(8) Podpora může být poskytnuta pouze za předpokladu, že žadatel potvrdí na žádosti o podporu svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a) Jméno, příjmení a rok narození žadatele, je-li fyzickou osobou, obchodní firma nebo název, je-li žadatel právnickou osobou nebo organizační složkou státu,

b) identifikační číslo, je-li přiděleno,

c) úplná adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby nebo organizační složky státu (u cizinců s povolením k pobytu na území České republiky adresa místa pobytu),

d) předmět podpory,

e) výše poskytnuté podpory,

f) podmínky poskytnutí podpory.

(9) Podporu nelze poskytnout na ukončenou akci, u které již bylo ukončeno financování, nebo u které již požádal investor o vydání kolaudačního souhlasu.

(10) Žádosti jsou evidovány na Ministerstvu zemědělství dnem přijetí.

(11)Je-li předložená žádost neúplná nebo nesprávně vyplněna, vyzve Ministerstvo zemědělství žadatele k odstranění nedostatků. Po odstranění nedostatků bude žádost zařazena do pořadí pro projednání udělení podpory. Pokud žadatel neodstraní nedostatky v termínu stanoveném ve výzvě, bude žádost zamítnuta.

(12) Pro objektivní posouzení žádosti je Ministerstvo zemědělství oprávněno vyžádat si doplňující údaje a doklady.

(13) Ministerstvo zemědělství o žádostech rozhoduje na základě odborného technicko-ekonomického posouzení akce, podle kritérií dané podpory, v souladu s těmito závaznými pravidly a zvláštním právním předpisem4). Podle povahy akce Ministerstvo zemědělství rozhodne, zda technicko-ekonomické posouzení akce provede vlastními či externími odbornými posuzovateli.

(14) U akcí, na které byly podle závazných pravidel platných pro příslušný kalendářní rok přijaty žádosti o podporu v jednotlivých programech v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž je navrženo zahájení financování, platí ustanovení závazných pravidel platných v roce přijetí žádosti.

(15) Podpory jsou přiznávány podle důležitosti z hlediska zájmů státu do vyčerpání finančních limitů stanovených pro podpory Ministerstva zemědělství podle odstavce 1 v běžném kalendářním roce. V případě, že nebudou na některou podporu dle části 2 závazných pravidel vyčleněny finanční prostředky v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství, nebude tato podpora realizována.

(16) Podpory jsou poskytovány na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) nebo na základě Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (dále jen „Stanovení výdajů“) vydaného Ministerstvem zemědělství. Na toto Rozhodnutí a Stanovení výdajů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení5). O zamítnutí žádosti Ministerstvo zemědělství žadatele vyrozumí.

(17) Podpory jsou poskytovány:

a) pro účastníky programů podle částí 2 A „Podpora prevence před povodněmi“, 2 B „Podpora na odstraňování povodňových škod“, 2 C „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem“ a 2 D „Podpora procesu plánování v oblasti vod“, na základě zvláštních právních předpisů6),

b) pro účastníky podpor dle části 2 E „Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství“ na základě zvláštního právního předpisu7).

(18) Náklady, které jsou kryty z poskytnutých peněžních prostředků formou podpory, účtuje příjemce samostatně a prokazuje je účetními doklady.

(19) Je-li poskytnuta podpora podle těchto závazných pravidel, nelze na její předmět poskytnout v tomtéž roce jinou podporu nebo dotaci či příspěvek ze státního rozpočtu.

(20) V případě, že příjemce podpory nemůže splnit předmět podpory z vážných důvodů a na tento předmět mu byla poskytnuta podpora, je povinen o tom neprodleně informovat Ministerstvo zemědělství. Ministerstvo zemědělství může novým rozhodnutím převést podporu na jinou osobu včetně všech práv a povinností. V případě úmrtí příjemce podpory bude postupováno v souladu s ustanovením občanského zákoníku o dědění.

(21) Porušení zvláštních právních předpisů8) může být důvodem k zamítnutí žádosti o podporu podle těchto závazných pravidel.

(22) Po ukončení akce ve lhůtě stanovené v Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů je příjemce podpory dle částí 2 A až 2 D povinen předložit Ministerstvu zemědělství zprávu pro závěrečné vyhodnocení akce v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem9).

(23) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito závaznými pravidly se vykonává podle zvláštního právního předpisu4). Příjemce podpory je povinen v rámci kontrol prováděných Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem financí a místně příslušným finančním úřadem předkládat příslušné podklady a doklady a umožnit přístup zaměstnanců kontrolních orgánů do svých provozních a administrativních prostor k provedení kontroly a kontrolu umožnit.

(24) V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta podpora, vrátí příjemce podpory neoprávněně čerpané prostředky na příslušný účet Ministerstva zemědělství.

(25) Porušení podmínek, na něž je vázáno poskytnutí podpory, je porušením rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu10). V případě zjištění porušení rozpočtové kázně uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, jakož i penále finanční úřad v řízení podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Finanční úřad i příjemce podpory jsou povinni tuto skutečnost oznámit Ministerstvu zemědělství.

(26) Ministerstvo zemědělství si vyhrazuje právo neproplatit přiznanou částku podpory v případě zjištění skutečností opravňujících k úpravě Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů, nebo v případě vládou schválených regulačních opatření. Dojde-li k úpravě Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů z důvodů vládou schválených regulačních opatření, nabídne Ministerstvo zemědělství žadateli rozložení financování akce do následujícího roku. Nepřijme-li žadatel tuto nabídku, proplatí Ministerstvo zemědělství žadateli prokazatelně vynaložené náklady na přípravu akce v plné výši a náklady vynaložené na realizaci akce do výše, stanovené podle míry regulačních opatření, vyjádřené v procentech.

(27) Nebude-li do 30. listopadu 2008 na akci, jejíž financování žadatel uvažoval zahájit v roce 2008, a na niž podal žádost dle části 2 C až 2 D, vydán registrační list akce, považuje se žádost za zamítnutou z důvodu nedostatku finančních prostředků.

(28) Ministr zemědělství je oprávněn v mimořádných případech a ve veřejném zájmu, např. při ohrožení zdraví a životů obyvatel nebo při hrozících škodách velkého rozsahu, udělit výjimku oproti ustanovením těchto závazných pravidel. Jedná-li se o individuálně posuzované výdaje nebo individuální dotace podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., je k udělení výjimky potřeba předchozí souhlasné stanovisko ministra financí.

2. Podpory

2 A. Podpora prevence před povodněmi

podle § 102 odst. 1 písm. e), g), h) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci:

programu 129 120 - „Podpora prevence před povodněmi II“, který se řídí následujícími pravidly:

I. Předmět podpory:

a) Podpora protipovodňových opatření s retencí (podprogram 129 122):

- výstavba, rekonstrukce a obnova vodních nádrží a jejich hrází, a dále zajištění jejich oprav,

- výstavba, rekonstrukce a obnova suchých nádrží a jejich hrází, a dále zajištění jejich oprav,

- výstavba a rekonstrukce stavebních objektů v území určených k rozlivům povodní;

b) Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků (podprogram 129 123):

- zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků (zejména rozšířením nebo prohloubením koryta) a zajištění rekonstrukcí a oprav souvisejících objektů a zařízení k regulaci průtokových a odtokových podmínek,

- ochranné hráze (rovněž mobilní hrazení nebo stěny jako součást systémových opatření správců vodních toků),

- odlehčovací koryta a štoly,

- zvyšování průtočné kapacity jezů,

- rekonstrukce hrází,

- stabilizace koryt vodních toků;

c) Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl (podprogram 129 124);

d) Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů (podprogram 129 125).

II. Forma podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b) je poskytována podpora na kapitálové a běžné výdaje. Podporu na běžné výdaje lze poskytnout pouze Zemědělské vodohospodářské správě (dále jen „ZVHS“);

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c) a d) je poskytována podpora na kapitálové výdaje.

III. Navrhovatel a žadatel:

Navrhovatelem protipovodňového opatření může být obec, město, sdružení obcí či kraj.

Žadatelem o podporu je:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b): státní podniky Povodí11), ZVHS, Lesy České republiky, s.p. a správci drobných vodních toků určení Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c): státní podniky Povodí11),

c) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d): státní podniky Povodí11) a ZVHS.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu nebo žádosti o posouzení návrhu protipovodňového opatření:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2008 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2008 a do 30. listopadu 2008 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2009,

- žádosti o podporu vycházející z návrhů navrhovatelů se podávají průběžně,

- žádosti o posouzení návrhu protipovodňového opatření se podávají v termínu od 1. února do 31. března 2008,

- místem podání žádosti o podporu nebo žádosti o posouzení návrhu protipovodňového opatření je odbor programového financování ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b):

- přednostní řešení území s vyšší pravděpodobností výskytu povodňových situací s ohledem na hydrologické poměry a nebo možnost vzniku velkých povodňových škod,

- návaznost na zpracované generely protipovodňové ochrany daného území, využití studií odtokových poměrů nebo studií pro stanovení záplavových území, pokud jsou pro dané území vytvořeny,

- efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření vzhledem k chráněným hodnotám a přínosům, s využitím moderních metod a postupů,

- integrace do připravovaných plánů oblastí povodí nebo soulad s platným Směrným vodohospodářským plánem,

- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na ZVHS), územních rozpočtů či fondů Evropské unie,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c) a d):

- počet ohrožených měst a obcí, odhad počtu ohrožených obyvatel, výskyt povodňových situací v zájmovém území v posledních letech včetně uvedení velikosti kulminačních průtoků těchto povodní (pokud jsou k dispozici), odhad možných povodňových škod nebo uvedení skutečných škod způsobených povodněmi (je-li tento údaj k dispozici).

VI. Způsob výpočtu podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a), b) a c):

- u státních podniků Povodí11), ZVHS a s.p. Lesy České republiky: úhrada do výše 100% výdajů na: dokumentaci pro územní a stavební řízení, související investorské a inženýrské činnosti, výkupy pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a výdajů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu12), úhrada výdajů na odstranění sedimentů se poskytuje maximálně do výše 210,- Kč na 1 m3 vytěženého sedimentu,

- u správců drobných vodních toků určených Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: úhrada do výše 80 % výdajů na: výkupy pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu12) ,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d):

- výši podpory, do 100 % výdajů, Ministerstvo zemědělství stanoví podle velikosti zájmového území (např. objem nutných geodetických prací, délka zpracovaného úseku v km, plocha povodí v km2, průměrná šířka inundace).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář A v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

- technická zpráva dle formuláře D v části 3,

- vyplněný formulář indikátorů a parametrů akce (U v části 3),

- doklad, že žadatel je správcem drobného vodního toku určeným Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- stanovisko správce povodí13) (je-li žadatelem jiný subjekt než správce povodí, ZVHS nebo Lesy České republiky, s.p.),

- výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem obec),

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16014).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář F v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- návrh smlouvy včetně položkového rozpočtu,

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12).

IX. Podmínky přiznání podpory:

- jedná se o akci protipovodňového charakteru, která naplňuje stanovené závazné ukazatele ve schválené dokumentaci programu,

- dodržení osnovy studie stanovování záplavových území, studie odtokových poměrů,

- posudek environmentálního experta,

- posudek strategického experta,

- dodržení všech parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F v části 3),

- doložení platné smlouvy v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- doložení vyplněného formuláře dle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- pro závěrečné vyhodnocení akce doložení aktualizovaného formuláře U z části 3.

X. Zvláštní ustanovení:

Navrhovatel podá žádost o posouzení návrhu protipovodňového opatření a předloží:

- zpracovanou dokumentaci pro územní řízení,

- vyjádření správce povodí (s.p. Povodí) k navrhovanému opatření, hodnotící zejména systémovost opatření a jeho vliv v povodí,

- vyjádření správce vodního toku, tedy potenciálního žadatele - investora, zda požaduje převedení navrhovaného opatření (nebo jeho části) po realizaci do vlastnictví navrhovatele, a v případě, že ano, pak rovněž včetně

závazek navrhovatele s přiloženým usnesením zastupitelstva (zastupitelstev - v případě sdružení obcí), že navrhovatel po realizaci akce bezúplatně převezme protipovodňové opatření (nebo jeho část) do svého majetku a bude se o ně starat s péčí řádného hospodáře bez dalších nároků na státní rozpočet.

Správce programu nechá podklady posoudit strategickým expertem programu podle jednotné metodiky schválené vládou, zpravidla na své náklady (může rozhodnout, že náklady na opětovné posouzení hradí navrhovatel).

2 B. Podpora na odstraňování povodňových škod

podle § 102 odst. 1 písm. f), k), n) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programu 229 110 - „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“.

I. Předmět podpory:

Náprava povodňových škod vzniklých při povodních od roku 2000 na vodních tocích a souvisejících vodních dílech ve vlastnictví státu. Obnova vodních děl (včetně hlavních odvodňovacích zařízení) a koryt vodních toků po povodních včetně souvisejících objektů a zařízení, zejména v intravilánech obcí a dále na volných úsecích vodních toků tam, kde náprava povodňových škod obnoví významné vodohospodářské dílo, koryto vodního toku či protipovodňovou ochranu území, a dále obnova objektů a zařízení sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství prostřednictvím:

a) podprogramu 229 114 - „Odstranění následků povodní roku 2006“,

b) podprogramu 229 115, který bude vytvořen, pokud rozsah případných dalších povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na celém území České republiky v kalendářním roce přesáhne 100 mil. Kč nebo přesáhne-li výše vzniklých povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na území oblasti povodí (vyhláška MZe č. 92/2002 Sb., o oblastech povodí) částku 50 mil. Kč v příslušném kalendářním roce.

II. Forma podpory:

Podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

III. Žadatel:

Státní podniky Povodí11), Lesy České republiky, s.p., ZVHS.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. I. písm. a) v podprogramu 229 114, jejichž zahájení financování se uvažuje v roce 2008, se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2008,

- žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. I. písm. a) v podprogramu 229 114, jejichž zahájení financování se uvažuje v roce 2009, se podávají průběžně, nejpozději do 30. listopadu 2008,

- žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. I. písm. b) v podprogramu 229 115, se podávají průběžně, nejpozději v termínu stanoveném Ministerstvem zemědělství,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

Vyjádření omezené funkce - koryta vodního toku, vodních děl (včetně hlavních odvodňovacích zařízení) a dále objektů a zařízení sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství - v důsledku povodňové škody na státním vodohospodářském majetku jako např.:

- omezení průtočnosti nebo kapacity koryta vodního toku,

- snížení stability dna a břehů koryta vodního toku,

- ohrožení funkce stability objektů v korytě vodního toku včetně zařízení křižujících vodní tok,

- ohrožení funkce objektů a zařízení umístěných v blízkosti objektů sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství,

- snížení stability vodního toku jako významného krajinotvorného prvku v území,

- vliv poruchového stavu koryta na okolí včetně pozemků, porostů, staveb při březích apod.,

- odhad velikosti možných škod vzniklých v důsledku dalšího trvání poruchového stavu,

- efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření s využitím moderních metod a postupů, v návaznosti na protokol o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- úhrada ve výši do 100% nákladů stavebních prací a technologických dodávek. To se nevztahuje na ZVHS, jíž budou poskytovány prostředky na odstranění veškerých povodňových škod v plné výši, tj. včetně projektových, přípravných a ostatních prací (včetně výkupů pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby). Úhrada se provádí podle výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu12).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář B v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

- technická zpráva dle formuláře E v části 3,

- protokol(y) z místního šetření o rozsahu povodňových škod (kopie) vztahující se k akci,

- vyjádření věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, že se jedná o povodňovou škodu (pokud není součástí protokolu z místního šetření),

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

- situace území (povodí) v měřítku přiměřeném povaze akce s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce,

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 160l4).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář F v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- návrh smlouvy o dílo, včetně položkového rozpočtu

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12).

IX. Podmínky přiznání podpory:

- doklad, že se jedná o povodňovou škodu na státním vodohospodářském majetku,

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F v části 3),

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- doložení vyplněného formuláře dle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů.

2 C. Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem

podle § 102 odst. 1 písm. g) a j) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci:

programu 129 130 - „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“, který se řídí následujícími pravidly:

I. Předmět podpory:

a) obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, za účelem obnovy jejich základních funkcí, zlepšení bezpečnosti jejich provozu (zejména za povodňových situací), zlepšení vodohospodářských a mimoprodukčních funkcí s důrazem na posílení jejich retenčních schopností,

b) odbahnění nejvíce zanesených rybníků,

c) výstavba vodních nádrží k ochraně před povodněmi a suchem,

d) odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží způsobených případnou povodní v roce 2008 a jednotlivě přesahujících 250 tis. Kč, za předpokladu, že na tyto škody budou uvolněny prostředky nad rámec prostředků schválených ve státním rozpočtu na program 129 130. Na odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží vystavěných či obnovených z podprogramu 129 132 lze poskytnout podporu pouze za předpokladu, že byly způsobeny povodní o průtoku větším než Q100.

II. Forma podpory:

- podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

III. Žadatel:

Žadatel o podporu může být subjekt podnikající v zemědělské prvovýrobě, provozující chov a lov ryb na rybníku či vodním díle, na který je poskytována podpora, a splňující podmínku, že se jedná o:

- právnickou osobu, podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

- fyzickou osobu zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

- Školní rybářství Protivín (1Č 00072648),

- Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech (IČ 60076658).

Žadatelem dále mohou být organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu provozující chov a lov ryb na rybníku či vodní nádrži, na který je žádáno o poskytnutí podpory.

Z podprogramu 129 132 nelze poskytnou podporu žadatelům, jejichž předmět podpory (rybník či vodní nádrž) se nachází na území hlavního města Prahy.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2008,

- žádosti o podporu dle části 2 C odst. I. písm. d) se podávají průběžně, nejpozději v termínu stanoveném Ministerstvem zemědělství,

- právnické osoby podávají žádost na odbor zemědělské agentury a pozemkového úřadu Ministerstva zemědělství příslušný podle místa sídla právnické osoby,

- podnikající fyzické osoby podávají žádost na odbor zemědělské agentury a pozemkového úřadu Ministerstva zemědělství příslušný podle sídla zapsaného v evidenci zemědělského podnikatele.

V. Kritéria podpory:

- obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, jejichž základní parametry nejsou v souladu s normami a je ohrožena bezpečnost vodního díla, nebo je narušena nebo významně omezena jejich vodohospodářská funkce,

- celkové odbahnění rybníků a vodních nádrží o katastrální výměře 1 až 30 ha, u kterých vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm,

- zlepšení bezpečnosti provozu rybníků a vodních nádrží za povodní,

- výstavba vodních nádrží o katastrální výměře (nebo výstavba soustavy vodních nádrží nacházejících se ve stejném dílčím hydrologickém pořadí, a zároveň ve stejném katastrálním území, nebo v sousedních katastrálních územích, v součtu o katastrální výměře) větší než 1 ha, jejichž hlavním účelem bude ochrana před povodněmi a suchem (povolen pouze extenzivní chov ryb),

- efektivnost vynaložených nákladů.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- úhrada do výše 100 % nákladů na vlastní realizaci (zahrnující stavební práce a technologické dodávky) a u výstavby nových vodních nádrží i na výkupy pozemků (ve výši podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nutných pro realizaci stavby. Úhrada nákladů na odbahnění se poskytuje maximálně do výše 210,- Kč na 1 m3 vytěženého sedimentu. Úhrada se provádí na základě výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu12).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (dle formuláře G v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- čestné prohlášení (dle formuláře H v části 3),

- technická zpráva dle formuláře I v části 3,

- ověřená kopie osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele (ne starší než 3 měsíce) s předmětem činnosti chov ryb, podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (je-li žadatelem fyzická osoba nebo právnická osoba podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), nebo

- zřizovací listina, respektive její ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem), nebo

- statut, respektive jeho ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem vysoká škola či její organizační jednotka), nebo

- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku),

- ověřená kopie registračního listu organizační jednotky Českého rybářského svazu nebo Moravského rybářského svazu (je-li žadatelem),

- doklad evidence rybářského hospodaření na více než 20 ha vodních ploch dle zvláštního právního předpisul5), prokázané za uplynulý kalendářní rok, podepsané žadatelem (je-li žadatelem fyzická osoba), nebo podepsané statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d),

- doklad o vlastnictví, nájmu nebo jiném právním vztahu k 20 ha vodních ploch, na kterých žadatel rybářsky hospodaří dle zvláštního právního předpisu15), doložené výpisy z katastru nemovitostí (list vlastnictví ne starší než 3 měsíce s uvedením druhu pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník, nebo vodní nádrž umělá), nebo platnými nájemními smlouvami (v kopiích), nebo doklady o jiném právním vztahu. Tutéž plochu lze uplatňovat pouze jedenkrát, např. při bezpodílovém spoluvlastnictví rybníků. Doklady o vyhlášení rybářského revíru, ke kterému mají organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu právo hospodaření dle § 11 zákona o rybářství, jsou považovány za jiný právní vztah, kde pro účely dotace poskytovatel uznává kromě výše uvedených způsobů využití vodních ploch i způsob využití - vodní nádrž přírodní (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d),

- doklad evidence o hospodaření na předmětu podpory podle zvláštního právního předpisu15), prokázaný za období minimálně posledních tří let, podepsaný žadatelem (je-li žadatelem fyzická osoba), nebo podepsaný statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c),

- doklad o vlastnictví, nájmu nebo o jiném právním vztahu k vodnímu dílu (pozemkům dotčeným stavbou - pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c), doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce; ve výpisu bude pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a), b) a d) uvedeno: druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník, nebo vodní nádrž umělá,

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),

- stanovisko správce příslušného povodí13) (státního podniku Povodí) k připravované akci (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d) v případě, že akce nebude podléhat stavebnímu povolení),

- stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k připravované akci (nebo doložení skutečnosti, že určeným správcem tohoto vodního toku je žadatel),

- stanovisko věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu16), v jehož správním území se předmět podpory nachází, ve kterém bude uvedeno, zda akce, na kterou se vztahuje žádost, bude podléhat ohlášení nebo stavebnímu povolení,

- odpovídající vyjádření (rozhodnutí, stanovisko) věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody17), v jehož správním území se vodní dílo nachází, nebo bude nacházet, k připravované akci,

- kopie posudku o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (dle § 61 zákona č. 254/2001 Sb.) v případě, že se jedná o změnu stavby vyžadující stavební povolení,

- návrh manipulačního a provozního řádu s rozčleněním prostor18) rybníka či vodní nádrže,

- výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže před započetím těžby sedimentu (podélný řez a příčné řezy ve vzdálenosti max. 40 metrů), stanovení průměrné výšky sedimentu a odhad kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou19) (tyto náležitosti pouze pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže),

- doložení interpretovaných údajů (zpracovaných ve formě příčných a podélných řezů, vrstevnicových plánů a kubatur) z metod radarového či sonarového měření vrstvy sedimentu, provedených odborně způsobilou osobou19) - v případě, že uváděná vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 80 cm,

- kopie protokolu z místního šetření o rozsahu povodňových škod (vztahujícího se k akci), který byl vypracován podle metodiky stanovené Ministerstvem zemědělství (pouze pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d),

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16014).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář J v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- zadávací dokumentace veřejné zakázky,

- návrh smlouvy o dílo,

- položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem,

- výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže provedené nejdříve po 30 dnech od vypuštění rybníka nebo vodní nádrže, avšak před započetím těžby sedimentu (ve stejných profilech jako u zaměření, které tvoří základní náležitost žádosti), upřesnění průměrné výšky sedimentu a upřesnění odhadu kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou19) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže). Tyto náležitosti není potřeba znovu předkládat pouze v případě, pokud měření předložené jako základní náležitost žádosti dle části 2 C odst. VII. bylo provedeno v době, kdy rybník nebo vodní nádrž byly vypuštěny déle než 3 měsíce,

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- pravomocné rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami k užívání těchto vod v rybníku nebo vodní nádrži, která je předmětem podpory, pro chov ryb za účelem podnikání20) (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c),

- hydrotechnický posudek bezpečnostních přelivů a bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (nebo posudek bezpečnosti vodního díla při povodni21), zpracovaný a podepsaný autorizovanou osobou19),

- stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k návrhu manipulačního řádu a doklad o jeho předložení příslušnému vodoprávnímu úřadu k projednání,

- údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení,

- údaje o pozemcích, na které bude vytěžený sediment ukládán, tj. snímky katastrálních map a výpis z katastru nemovitostí (případně informace o parcelách), ne starší než 3 měsíce, vše potvrzené katastrálním úřadem, dále souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12),

- tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí.

IX. Podmínky přiznání podpory:

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- dodržení kalkulace nákladů,

- kladný posudek strategického experta a environmentálního experta (v případě spolufinancování z úvěru od Evropské investiční banky),

- trvalé vyčlenění retenčního ochranného prostoru18) o velikosti minimálně 10% z celkového (tj. ovladatelného i neovladatelného) prostoru18) rybníka nebo vodní nádrže (objem tohoto prostoru nebude zmenšen oproti stavu před realizací akce),

- u výstavby vodních nádrží dle části 2 C odst. I. písm. c): v manipulačním a provozním řádu vodní nádrže bude stanovena trvalá podmínka, že každoročně v období od 15. listopadu do 31. března bude vodní nádrž vypuštěna a bude sloužit: jako suchá nádrž (poldr), nebo jako suchá nádrž s částečným stálým nadržením do 35% z celkového prostoru nádrže, nebo do 35% z celkového prostoru nově vybudované soustavy nádrží,

- prokázání, že bezpečnostní přelivy a bezpečnostní zařízení rybníka nebo vodní nádrže jsou schopny bezpečně převést průtok odpovídající minimálně Q100 či vyšší v souladu s platnými předpisy,

- žadatel, případně následující uživatel, povede průběžně doklady o hnojení a krmení ryb, ze kterých bude patrné, že na předmětu podpory neprovozuje intenzivní chov ryb,

- doložení doplňku žádosti, včetně příloh (formulář J v části 3) v termínu, který stanoví Ministerstvo zemědělství,

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

- doložení vyplněného formuláře dle odst. 3 § 4 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

- doložení výškopisného a polohopisného zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže po ukončení těžby sedimentu ve stejných profilech jako před započetím odbahnění, a výpočet skutečného množství vytěženého sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou19) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka),

- doložení dokumentace o zřízení nivelačního bodu a určení jeho nadmořské výšky v systému Bpv odborně způsobilou osobou podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,

- doklad o zřízení vodočetné latě,

- doložení čestného prohlášení žadatele o podporu, potvrzené odborně způsobilou osobou19', že údaj o množství vytěženého sedimentu odpovídá skutečnosti (formulář K v části 3) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka),

- po dobu realizace odbahnění bude veden stavební deník, který bude obsahovat údaje o použité mechanizaci (počet a druh těžebních a dopravních prostředků),

- počet žádostí jednoho žadatele o podporu, na které může žadatel v kalendářním roce 2008 podporu získat, se odvíjí od celkové rybářsky obhospodařované plochy (nevztahuje se na předmět podpory dle části 2 C odst. 1. písm. c) a d)). V případě, že žadatel rybářsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu22) na:

- méně než 100 ha vodní plochy, může podat jednu žádost najeden rybník,

- více než 100 ha vodní plochy, může podat dvě žádosti, každou na jeden rybník, a v případě, kdy katastrální výměra ani jednoho z rybníků nepřesahuje 10 ha vodní plochy, může podat tři žádosti, každou najeden rybník;

- pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) může žadatel v roce 2008 podat jednu žádost na jednu vodní nádrž nebo jednu soustavu nádrží;

- pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d) není počet žádostí omezen.

X. Přechodná ustanovení

U žádostí, na které byl vydán v roce 2007 příslib podpory pro rok 2008, žadatel písemně potvrdí Ministerstvu zemědělství do 31. března 2008 platnost požadavku pro rok 2008 na formulářích zaslaných společně s příslibem. Omezení počtu žádostí dle části 2 C odst. IX. se vztahují na nově podané žádosti v r. 2008, nesouvisejí s přísliby z r. 2007.

2 D. Podpora procesu plánování v oblasti vod

podle § 102 odst. 1 písm. d) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programu 129 150 - „Podpora procesu plánování v oblasti vod“.

I. Předmět podpory:

a) Podpora informačního procesu plánování v oblasti vod (podprogram 129 151),

- sestavení modelů jednotlivých oblasti povodí,

- technické řešení báze informací o oblasti povodí, včetně komunikačního rozhraní umožňujícího vzdálený přístup v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,

- úprava komunikačních rozhraní stávajících informačních systémů tak, aby byly schopné využívat báze informací o oblasti povodí,

b) Podpora podkladů pro návrh plánů oblastí povodí (podprogram 129 152).

- shromáždění demografických a hospodářských údajů,

- shromáždění informací o stavu ochrany před povodněmi a o vodním režimu krajiny,

- shromáždění údajů o užívání vod a nakládání s nimi,

- shromáždění údajů o vlivech na stav povrchových a podzemních vod,

- analýzy všeobecných a vodohospodářských charakteristik vodního útvaru, skupiny vodních útvarů či oblastí povodí,

- analýzy významných vlivů na stav vod,

- určení předpokládaných požadavků na užívání vod, včetně ochrany před škodlivými účinky vod,

- analýzy dopadů na stav povrchových a podzemních vod,

- vymezení silně ovlivněných vodních útvarů,

- určení rizikových vodních útvarů,

- stanovení cílů ochrany pro vodní útvary a chráněné oblasti, včetně výchozího návrhu zvláštních cílů ochrany podle § 23 a odst. 4 vodního zákona,

- ekonomické analýzy užívání vody,

- sestavení návrhu přehledu významných problémů nakládání s vodami,

- zpracování podkladů pro návrh programů opatření,

- zpracování návrhů opatření naplňující stanovené cíle ochrany vod,

- zpracování návrhů opatření vyvolaných požadavky práva Evropských společenství v oblasti životního prostředí,

- zpracování návrhů opatření k ochraně vod používaných k výrobě pitné vody,

- zpracování návrhů opatření k regulaci odběrů povrchových a podzemních vod,

- zpracování návrhů opatření k regulaci umělých infiltrací,

- zpracování návrhů opatření u bodových zdrojů znečištění,

- zpracování návrhů opatření regulujících znečištění z plošných zdrojů znečištění,

- zpracování návrhů opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu,

- zpracování návrhů opatření k zábraně vypouštění znečišťujících látek do podzemních vod,

- zpracování návrhů opatření k odstranění znečištění povrchových vod zvlášť nebezpečnými závadnými látkami a nebezpečnými závadnými látkami,

- zpracování návrhů opatření k prevenci havarijního znečištění,

- zpracování návrhů opatření k ochraně povrchových vod využívaných ke koupání osob,

- zpracování návrhů opatření ochrany před povodněmi a dalšími nepříznivými účinky vod,

- zpracování návrhů opatření v řízení a využívání vodních zdrojů, popřípadě opatření doplňující vodohospodářskou infrastrukturu v oblasti povodí,

- analýzy efektivnosti navržených opatření, jejich kombinací a variant.

II. Forma podpory:

- podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové výdaje.

III. Žadatel:

Žadatelem o podporu může být subjekt podílející se na pořízení plánů oblastí povodí (§ 25 odst. 2 vodního zákona) a pověřené odborné subjekty (§ 21 odst. 4 vodního zákona), které se přímo podílejí na přípravě podkladů pro Plány oblastí povodí.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 30. června 2008,

- místem podání žádosti o podporuje odbor vodohospodářské politiky.

V. Kritéria podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. a):

- efektivnost vynaložených nákladů,

- naplňování cílů e-Governmentu a elektronizace veřejné správy,

- návaznost na stávající informační systémy veřejné správy,

- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na ZVHS), územních rozpočtů nebo fondů Evropské unie.

b) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. b):

- efektivnost vynaložených nákladů,

- přednostní řešení okruhů uvedených v kapitole 3.1.4. Povrchové vody - Nejistoty a chybějící data a v kapitole 3.2.7. Podzemní vody - Nejistoty a chybějící data ve Zprávě České republiky (Zpráva 2005) dle článku 15 Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec pro činnost Společenství v oblast vodní politiky

- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na ZVHS), územních rozpočtů nebo fondů Evropské unie.

VI. Způsob výpočtu podpory:

pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. a):

- podpora se poskytuje ZVHS do výše 100 % kapitálových nákladů, ostatním oprávněným žadatelům maximálně do výše 75% kapitálových nákladů,

- konkrétní výši podpory stanoví Ministerstvo zemědělství podle rozsahu potřebných prací v souladu se schválenou dokumentací programu 129 150 a podle dostupných finančních prostředků,

pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. b):

- podpora se poskytuje ZVHS do výše 100 % kapitálových nákladů, ostatním oprávněným žadatelům maximálně do výše 75% kapitálových nákladů,

- konkrétní výši podpory stanoví Ministerstvo zemědělství podle rozsahu řešeného území či délky řešeného úseku vodního toku, počtu řešených vodních útvarů a počtu posuzovaných variant v souladu se schválenou dokumentací programu 129 150 a podle výše dostupných finančních prostředků.

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (dle formuláře R v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- čestné prohlášení (dle formuláře C v části 3),

- technická zpráva (dle formuláře S v části 3),

- stanovisko správce příslušného povodí13) (není-li sám žadatelem) ke vhodnosti a potřebě akce,

- výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem krajský úřad)

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16014).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář T v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- návrh smlouvy o dílo,

- položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12),

- tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí.

IX. Podmínky přiznání podpory:

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- dodržení kalkulace nákladů,

- doložení doplňku žádosti, včetně příloh (formulář T v části 3) v termínu, který stanoví Ministerstvo zemědělství,

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- doložení vyplněného formuláře dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení) v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů (pouze pokud již nebyly předloženy jako náležitost doplňku žádosti).

- zpracovatel plánů oblastí povodí (příjemce podpory) musí nejpozději do tří let po schválení plánů oblastí povodí radou kraje podat v příslušných územně správních celcích návrhy na změnu územně plánovací dokumentace (územních plánů) ve smyslu schváleného plánu oblasti povodí.

2 E. Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství

podle § 102 odst. 1 písm. b), i), k) vodního zákona

Podpora je neinvestičního charakteru a je poskytována v rámci běžných výdajů specifického ukazatele „Podpora vodnímu hospodářství celkem“.

I. Předmět podpory je zejména:

a) správa drobných vodních toků,

b) správa hlavních odvodňovacích zařízení,

c) obnova a provoz vodních cest.

II. Forma podpory:

- podporaje účelově vázaná a je neinvestičního charakteru.

III. Žadatel:

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a) - správci drobných vodních toků určení Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 vodního zákona a ZVHS,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b) - ZVHS,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. c) - státní podniky Povodí11).

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a) - u organizační složky státu průběžně do 31. října 2007, u ostatních správců vodních toků průběžně do 31. března 2008,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b) - průběžně do 31. října 2008,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. c) - průběžně do 31. března 2008,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

- pro činnosti dle části 2 E odst. I. písm. a) - údržba a opravy na vodních tocích a objektech k zajištění provozuschopnosti a funkčnosti upravených i neupravených drobných vodních toků (např. odstranění nátrží a nánosů, péče o břehové porosty a pod.), a dále provádění prvotních zásahů (zásahů, které umožní neodkladné zprovoznění vodního toku nebo odstranění ekologické havárie - dále jen „prvotní zásahy“) na drobných vodních tocích ve správě ZVHS,

- pro činnosti dle části 2 E odst. I. písm. b) - údržba a opravy na hlavních odvodňovacích zařízeních a objektech k zajištění jejich provozuschopnosti a funkčnosti a dále provádění prvotních zásahů na nich,

- pro činnosti dle části 2 E odst. I. písm. c) - zajištění provozu a údržby využitelné dopravně významné vodní cesty podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, doložené stanoviskem Státní plavební správy.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- podpora dle části 2 E odst. I. písm. a) a b) se poskytuje organizační složce státu do 100 % na realizaci včetně projektové dokumentace, ostatním správcům vodních toků do 65 % nákladů na realizaci, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu12),

- podpora dle části 2 E odst. I. písm. c) se poskytuje do 65 % nákladů, na úhradu nákladů na opravy dlouhodobého hmotného majetku.

VII. Základní náležitosti žádosti:

a) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a):

- žádost (formulář L v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- jmenovitý seznam akcí a finanční rezerva na provádění prvotních zásahů,

- čestné prohlášení (formulář H v části 3),

- návrh technického řešení (technická zpráva podle formuláře M v části 3),

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

- kalkulace nákladů na akci, včetně uvedení finančních zdrojů,

- přehledná situace území v měřítku dle povahy akce s vyznačením úseku vodního toku a objektů, které jsou předmětem podpory,

- katastrální mapa v přiměřeném měřítku se zákresem stávajícího stavu a navrhovaného technického řešení (nevztahuje se na ZVHS),

- doklad, že žadatel je správcem drobného vodního toku určený Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje je se na ZVHS),

- doklad o vlastnictví majetku, který je předmětem oprav a údržby, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce (nevztahuje se na ZVHS),

- ověřenou kopii (ne starší než 3 měsíce) platného dokladu o podnikání podle § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo

- výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, respektive jeho ověřená kopie (je-li žadatelem právnická osoba podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), nebo

- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku; nevztahuje se na ZVHS),

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),

- stanovisko správce příslušného povodí (státního podniku Povodí) k připravované akci (u ZVHS pouze v případě, kdy se tok, na němž se provádí oprava objektů nebo údržba, vlévá do toku spravovaného jiným správcem vodního toku),

- ohlášení drobné stavby, stavební úpravy nebo udržovacích prací, doložené potvrzením o přijetí vodoprávním úřadem minimálně 35 dnů před podáním žádosti, případně doplněné o další vodoprávním úřadem požadované doklady,

- výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem obec),

b) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b):

- žádost (formulář N v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- jmenovitý seznam hlavních odvodňovacích zařízení (s uvedením pracoviště ZVHS, názvu a označení hlavního odvodňovacího zařízení (číslo DHM), délky předmětného úseku, specifikace prací a nákladů) a finanční rezerva na provádění prvotních zásahů,

- čestné prohlášení (formulář H v části 3),

c) pro předmět podpory dle části 2 E odst. 1. písm. c):

- písemná žádost s konkretizací požadavku doložená:

- seznamem akcí, na nichž bude prováděna oprava a údržba,

- kalkulací nákladů na provoz a údržbu vodní cesty, jmenovitě vždy u každého opatření, na které je žádána podpora,

- vyčíslením výše odpisů jednotlivého majetku, na který je žádána podpora.

VIII. Podmínky přiznání podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- ohlášení potvrzené vodoprávním úřadem,

- dodržení kalkulace nákladů,

- předložení Protokolu o vzniku havarijní situace a způsobu prvotního zásahu (formulář O v části 3) - týká se pouze ZVHS,

b) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací potvrzené vodoprávním úřadem,

- dodržení kalkulace nákladů uvedené v žádosti o podporu,

- předložení Protokolu o vzniku havarijní situace a způsobu prvotního zásahu (formulář O v části 3) - týká se pouze ZVHS,

c) pro předmět podpory dle části E odst. I. písm. c):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- pravomocné ohlášení potvrzené Státní plavební správou,

- vypořádání předchozích závazků vůči státnímu rozpočtu.

1) § 12 až 16 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

2) § 13 odst. 3 písmene a) až d) zákona č. 218/2000 Sb.

3) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 218/2000 Sb. Vyhláška č. 560/2006 Sb.

7) Zákon č. 218/2000 Sb.

8) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 218/2000 Sb.
Vyhláška č. 560/2006 Sb.

9) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb.

10) § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.

11) Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích.

12) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

13) § 54 zákona č. 254/2001 Sb.

14) Vyhláška č. 560/2006 Sb.

15) § 3 nebo § 11 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

16) § 15 zákona č. 254/2001 Sb.

17) § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

18) ČSN 73 65 15 Názvosloví hydrotechniky - Vodní nádrže.

19) § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo
§ 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplněni některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

20) § 8 zákona č. 254/2001 Sb.

21) TNV 75 29 35 Posuzování bezpečnosti vodního díla při povodni.

22) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2008 a způsobu kontroly jejich užití

[podle § 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů]

1. Obecné podmínky

(1) Podle závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2008 a způsobu kontroly jejich užití (dále jen „závazná pravidla“) se poskytují finanční prostředky (dále jen „podpora“) k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu, na základě priorit stanovených Ministerstvem zemědělství pro rok 2008, zejména na:

a) prevenci před povodněmi, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

b) odstraňování povodňových škod, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

c) obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

d) podporu procesu plánování v oblasti vod, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

e) ostatní opatření ve vodním hospodářství.

(2) Podporou se pro účely závazných pravidel rozumí dotace příspěvkovým organizacím a ostatním právnickým a fyzickým osobám nebo výdaje na činnost organizační složky státu, poskytnuté na stanovený účel podle zvláštního právního předpisu2).

(3) Podporu podle odstavce 1 na základě žádosti poskytuje Ministerstvo zemědělství.

(4) Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé. Pokud v období od podání žádosti do doby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace dojde ke změnám, je žadatel povinen tyto změny doložit.

(5) Podpora je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

(6) Na poskytnutí podpory není právní nárok.

(7) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního poměru nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními údaji žadatelů uvedenými v žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost dle zvláštního právního předpisu3).

(8) Podpora může být poskytnuta pouze za předpokladu, že žadatel potvrdí na žádosti o podporu svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a) Jméno, příjmení a rok narození žadatele, je-li fyzickou osobou, obchodní firma nebo název, je-li žadatel právnickou osobou nebo organizační složkou státu,

b) identifikační číslo, je-li přiděleno,

c) úplná adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby nebo organizační složky státu (u cizinců s povolením k pobytu na území České republiky adresa místa pobytu),

d) předmět podpory,

e) výše poskytnuté podpory,

f) podmínky poskytnutí podpory.

(9) Podporu nelze poskytnout na ukončenou akci, u které již bylo ukončeno financování, nebo u které již požádal investor o vydání kolaudačního souhlasu.

(10) Žádosti jsou evidovány na Ministerstvu zemědělství dnem přijetí.

(11)Je-li předložená žádost neúplná nebo nesprávně vyplněna, vyzve Ministerstvo zemědělství žadatele k odstranění nedostatků. Po odstranění nedostatků bude žádost zařazena do pořadí pro projednání udělení podpory. Pokud žadatel neodstraní nedostatky v termínu stanoveném ve výzvě, bude žádost zamítnuta.

(12) Pro objektivní posouzení žádosti je Ministerstvo zemědělství oprávněno vyžádat si doplňující údaje a doklady.

(13) Ministerstvo zemědělství o žádostech rozhoduje na základě odborného technicko-ekonomického posouzení akce, podle kritérií dané podpory, v souladu s těmito závaznými pravidly a zvláštním právním předpisem4). Podle povahy akce Ministerstvo zemědělství rozhodne, zda technicko-ekonomické posouzení akce provede vlastními či externími odbornými posuzovateli.

(14) U akcí, na které byly podle závazných pravidel platných pro příslušný kalendářní rok přijaty žádosti o podporu v jednotlivých programech v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž je navrženo zahájení financování, platí ustanovení závazných pravidel platných v roce přijetí žádosti.

(15) Podpory jsou přiznávány podle důležitosti z hlediska zájmů státu do vyčerpání finančních limitů stanovených pro podpory Ministerstva zemědělství podle odstavce 1 v běžném kalendářním roce. V případě, že nebudou na některou podporu dle části 2 závazných pravidel vyčleněny finanční prostředky v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství, nebude tato podpora realizována.

(16) Podpory jsou poskytovány na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) nebo na základě Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (dále jen „Stanovení výdajů“) vydaného Ministerstvem zemědělství. Na toto Rozhodnutí a Stanovení výdajů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení5). O zamítnutí žádosti Ministerstvo zemědělství žadatele vyrozumí.

(17) Podpory jsou poskytovány:

a) pro účastníky programů podle částí 2 A „Podpora prevence před povodněmi“, 2 B „Podpora na odstraňování povodňových škod“, 2 C „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem“ a 2 D „Podpora procesu plánování v oblasti vod“, na základě zvláštních právních předpisů6),

b) pro účastníky podpor dle části 2 E „Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství“ na základě zvláštního právního předpisu7).

(18) Náklady, které jsou kryty z poskytnutých peněžních prostředků formou podpory, účtuje příjemce samostatně a prokazuje je účetními doklady.

(19) Je-li poskytnuta podpora podle těchto závazných pravidel, nelze na její předmět poskytnout v tomtéž roce jinou podporu nebo dotaci či příspěvek ze státního rozpočtu.

(20) V případě, že příjemce podpory nemůže splnit předmět podpory z vážných důvodů a na tento předmět mu byla poskytnuta podpora, je povinen o tom neprodleně informovat Ministerstvo zemědělství. Ministerstvo zemědělství může novým rozhodnutím převést podporu na jinou osobu včetně všech práv a povinností. V případě úmrtí příjemce podpory bude postupováno v souladu s ustanovením občanského zákoníku o dědění.

(21) Porušení zvláštních právních předpisů8) může být důvodem k zamítnutí žádosti o podporu podle těchto závazných pravidel.

(22) Po ukončení akce ve lhůtě stanovené v Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů je příjemce podpory dle částí 2 A až 2 D povinen předložit Ministerstvu zemědělství zprávu pro závěrečné vyhodnocení akce v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem9).

(23) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito závaznými pravidly se vykonává podle zvláštního právního předpisu4). Příjemce podpory je povinen v rámci kontrol prováděných Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem financí a místně příslušným finančním úřadem předkládat příslušné podklady a doklady a umožnit přístup zaměstnanců kontrolních orgánů do svých provozních a administrativních prostor k provedení kontroly a kontrolu umožnit.

(24) V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta podpora, vrátí příjemce podpory neoprávněně čerpané prostředky na příslušný účet Ministerstva zemědělství.

(25) Porušení podmínek, na něž je vázáno poskytnutí podpory, je porušením rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu10). V případě zjištění porušení rozpočtové kázně uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, jakož i penále finanční úřad v řízení podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Finanční úřad i příjemce podpory jsou povinni tuto skutečnost oznámit Ministerstvu zemědělství.

(26) Ministerstvo zemědělství si vyhrazuje právo neproplatit přiznanou částku podpory v případě zjištění skutečností opravňujících k úpravě Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů, nebo v případě vládou schválených regulačních opatření. Dojde-li k úpravě Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů z důvodů vládou schválených regulačních opatření, nabídne Ministerstvo zemědělství žadateli rozložení financování akce do následujícího roku. Nepřijme-li žadatel tuto nabídku, proplatí Ministerstvo zemědělství žadateli prokazatelně vynaložené náklady na přípravu akce v plné výši a náklady vynaložené na realizaci akce do výše, stanovené podle míry regulačních opatření, vyjádřené v procentech.

(27) Nebude-li do 30. listopadu 2008 na akci, jejíž financování žadatel uvažoval zahájit v roce 2008, a na niž podal žádost dle části 2 C až 2 D, vydán registrační list akce, považuje se žádost za zamítnutou z důvodu nedostatku finančních prostředků.

(28) Ministr zemědělství je oprávněn v mimořádných případech a ve veřejném zájmu, např. při ohrožení zdraví a životů obyvatel nebo při hrozících škodách velkého rozsahu, udělit výjimku oproti ustanovením těchto závazných pravidel. Jedná-li se o individuálně posuzované výdaje nebo individuální dotace podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., je k udělení výjimky potřeba předchozí souhlasné stanovisko ministra financí.

2. Podpory

2 A. Podpora prevence před povodněmi

podle § 102 odst. 1 písm. e), g), h) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci:

programu 129 120 - „Podpora prevence před povodněmi II“, který se řídí následujícími pravidly:

I. Předmět podpory:

a) Podpora protipovodňových opatření s retencí (podprogram 129 122):

- výstavba, rekonstrukce a obnova vodních nádrží a jejich hrází, a dále zajištění jejich oprav,

- výstavba, rekonstrukce a obnova suchých nádrží a jejich hrází, a dále zajištění jejich oprav,

- výstavba a rekonstrukce stavebních objektů v území určených k rozlivům povodní;

b) Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků (podprogram 129 123):

- zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků (zejména rozšířením nebo prohloubením koryta) a zajištění rekonstrukcí a oprav souvisejících objektů a zařízení k regulaci průtokových a odtokových podmínek,

- ochranné hráze (rovněž mobilní hrazení nebo stěny jako součást systémových opatření správců vodních toků),

- odlehčovací koryta a štoly,

- zvyšování průtočné kapacity jezů,

- rekonstrukce hrází,

- stabilizace koryt vodních toků;

c) Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl (podprogram 129 124);

d) Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů (podprogram 129 125).

II. Forma podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b) je poskytována podpora na kapitálové a běžné výdaje. Podporu na běžné výdaje lze poskytnout pouze Zemědělské vodohospodářské správě (dále jen „ZVHS“);

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c) a d) je poskytována podpora na kapitálové výdaje.

III. Navrhovatel a žadatel:

Navrhovatelem protipovodňového opatření může být obec, město, sdružení obcí či kraj.

Žadatelem o podporu je:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b): státní podniky Povodí11), ZVHS, Lesy České republiky, s.p. a správci drobných vodních toků určení Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c): státní podniky Povodí11),

c) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d): státní podniky Povodí11) a ZVHS.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu nebo žádosti o posouzení návrhu protipovodňového opatření:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2008 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2008 a do 30. listopadu 2008 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2009,

- žádosti o podporu vycházející z návrhů navrhovatelů se podávají průběžně,

- žádosti o posouzení návrhu protipovodňového opatření se podávají v termínu od 1. února do 31. března 2008,

- místem podání žádosti o podporu nebo žádosti o posouzení návrhu protipovodňového opatření je odbor programového financování ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b):

- přednostní řešení území s vyšší pravděpodobností výskytu povodňových situací s ohledem na hydrologické poměry a nebo možnost vzniku velkých povodňových škod,

- návaznost na zpracované generely protipovodňové ochrany daného území, využití studií odtokových poměrů nebo studií pro stanovení záplavových území, pokud jsou pro dané území vytvořeny,

- efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření vzhledem k chráněným hodnotám a přínosům, s využitím moderních metod a postupů,

- integrace do připravovaných plánů oblastí povodí nebo soulad s platným Směrným vodohospodářským plánem,

- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na ZVHS), územních rozpočtů či fondů Evropské unie,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c) a d):

- počet ohrožených měst a obcí, odhad počtu ohrožených obyvatel, výskyt povodňových situací v zájmovém území v posledních letech včetně uvedení velikosti kulminačních průtoků těchto povodní (pokud jsou k dispozici), odhad možných povodňových škod nebo uvedení skutečných škod způsobených povodněmi (je-li tento údaj k dispozici).

VI. Způsob výpočtu podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a), b) a c):

- u státních podniků Povodí11), ZVHS a s.p. Lesy České republiky: úhrada do výše 100% výdajů na: dokumentaci pro územní a stavební řízení, související investorské a inženýrské činnosti, výkupy pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a výdajů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu12), úhrada výdajů na odstranění sedimentů se poskytuje maximálně do výše 210,- Kč na 1 m3 vytěženého sedimentu,

- u správců drobných vodních toků určených Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: úhrada do výše 80 % výdajů na: výkupy pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu12) ,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d):

- výši podpory, do 100 % výdajů, Ministerstvo zemědělství stanoví podle velikosti zájmového území (např. objem nutných geodetických prací, délka zpracovaného úseku v km, plocha povodí v km2, průměrná šířka inundace).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář A v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

- technická zpráva dle formuláře D v části 3,

- vyplněný formulář indikátorů a parametrů akce (U v části 3),

- doklad, že žadatel je správcem drobného vodního toku určeným Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- stanovisko správce povodí13) (je-li žadatelem jiný subjekt než správce povodí, ZVHS nebo Lesy České republiky, s.p.),

- výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem obec),

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16014).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář F v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- návrh smlouvy včetně položkového rozpočtu,

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12).

IX. Podmínky přiznání podpory:

- jedná se o akci protipovodňového charakteru, která naplňuje stanovené závazné ukazatele ve schválené dokumentaci programu,

- dodržení osnovy studie stanovování záplavových území, studie odtokových poměrů,

- posudek environmentálního experta,

- posudek strategického experta,

- dodržení všech parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F v části 3),

- doložení platné smlouvy v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- doložení vyplněného formuláře dle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- pro závěrečné vyhodnocení akce doložení aktualizovaného formuláře U z části 3.

X. Zvláštní ustanovení:

Navrhovatel podá žádost o posouzení návrhu protipovodňového opatření a předloží:

- zpracovanou dokumentaci pro územní řízení,

- vyjádření správce povodí (s.p. Povodí) k navrhovanému opatření, hodnotící zejména systémovost opatření a jeho vliv v povodí,

- vyjádření správce vodního toku, tedy potenciálního žadatele - investora, zda požaduje převedení navrhovaného opatření (nebo jeho části) po realizaci do vlastnictví navrhovatele, a v případě, že ano, pak rovněž včetně

závazek navrhovatele s přiloženým usnesením zastupitelstva (zastupitelstev - v případě sdružení obcí), že navrhovatel po realizaci akce bezúplatně převezme protipovodňové opatření (nebo jeho část) do svého majetku a bude se o ně starat s péčí řádného hospodáře bez dalších nároků na státní rozpočet.

Správce programu nechá podklady posoudit strategickým expertem programu podle jednotné metodiky schválené vládou, zpravidla na své náklady (může rozhodnout, že náklady na opětovné posouzení hradí navrhovatel).

2 B. Podpora na odstraňování povodňových škod

podle § 102 odst. 1 písm. f), k), n) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programu 229 110 - „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“.

I. Předmět podpory:

Náprava povodňových škod vzniklých při povodních od roku 2000 na vodních tocích a souvisejících vodních dílech ve vlastnictví státu. Obnova vodních děl (včetně hlavních odvodňovacích zařízení) a koryt vodních toků po povodních včetně souvisejících objektů a zařízení, zejména v intravilánech obcí a dále na volných úsecích vodních toků tam, kde náprava povodňových škod obnoví významné vodohospodářské dílo, koryto vodního toku či protipovodňovou ochranu území, a dále obnova objektů a zařízení sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství prostřednictvím:

a) podprogramu 229 114 - „Odstranění následků povodní roku 2006“,

b) podprogramu 229 115, který bude vytvořen, pokud rozsah případných dalších povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na celém území České republiky v kalendářním roce přesáhne 100 mil. Kč nebo přesáhne-li výše vzniklých povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na území oblasti povodí (vyhláška MZe č. 92/2002 Sb., o oblastech povodí) částku 50 mil. Kč v příslušném kalendářním roce.

II. Forma podpory:

Podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

III. Žadatel:

Státní podniky Povodí11), Lesy České republiky, s.p., ZVHS.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. I. písm. a) v podprogramu 229 114, jejichž zahájení financování se uvažuje v roce 2008, se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2008,

- žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. I. písm. a) v podprogramu 229 114, jejichž zahájení financování se uvažuje v roce 2009, se podávají průběžně, nejpozději do 30. listopadu 2008,

- žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. I. písm. b) v podprogramu 229 115, se podávají průběžně, nejpozději v termínu stanoveném Ministerstvem zemědělství,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

Vyjádření omezené funkce - koryta vodního toku, vodních děl (včetně hlavních odvodňovacích zařízení) a dále objektů a zařízení sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství - v důsledku povodňové škody na státním vodohospodářském majetku jako např.:

- omezení průtočnosti nebo kapacity koryta vodního toku,

- snížení stability dna a břehů koryta vodního toku,

- ohrožení funkce stability objektů v korytě vodního toku včetně zařízení křižujících vodní tok,

- ohrožení funkce objektů a zařízení umístěných v blízkosti objektů sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství,

- snížení stability vodního toku jako významného krajinotvorného prvku v území,

- vliv poruchového stavu koryta na okolí včetně pozemků, porostů, staveb při březích apod.,

- odhad velikosti možných škod vzniklých v důsledku dalšího trvání poruchového stavu,

- efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření s využitím moderních metod a postupů, v návaznosti na protokol o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- úhrada ve výši do 100% nákladů stavebních prací a technologických dodávek. To se nevztahuje na ZVHS, jíž budou poskytovány prostředky na odstranění veškerých povodňových škod v plné výši, tj. včetně projektových, přípravných a ostatních prací (včetně výkupů pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby). Úhrada se provádí podle výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu12).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář B v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

- technická zpráva dle formuláře E v části 3,

- protokol(y) z místního šetření o rozsahu povodňových škod (kopie) vztahující se k akci,

- vyjádření věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, že se jedná o povodňovou škodu (pokud není součástí protokolu z místního šetření),

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

- situace území (povodí) v měřítku přiměřeném povaze akce s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce,

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 160l4).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář F v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- návrh smlouvy o dílo, včetně položkového rozpočtu

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12).

IX. Podmínky přiznání podpory:

- doklad, že se jedná o povodňovou škodu na státním vodohospodářském majetku,

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F v části 3),

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- doložení vyplněného formuláře dle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů.

2 C. Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem

podle § 102 odst. 1 písm. g) a j) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci:

programu 129 130 - „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“, který se řídí následujícími pravidly:

I. Předmět podpory:

a) obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, za účelem obnovy jejich základních funkcí, zlepšení bezpečnosti jejich provozu (zejména za povodňových situací), zlepšení vodohospodářských a mimoprodukčních funkcí s důrazem na posílení jejich retenčních schopností,

b) odbahnění nejvíce zanesených rybníků,

c) výstavba vodních nádrží k ochraně před povodněmi a suchem,

d) odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží způsobených případnou povodní v roce 2008 a jednotlivě přesahujících 250 tis. Kč, za předpokladu, že na tyto škody budou uvolněny prostředky nad rámec prostředků schválených ve státním rozpočtu na program 129 130. Na odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží vystavěných či obnovených z podprogramu 129 132 lze poskytnout podporu pouze za předpokladu, že byly způsobeny povodní o průtoku větším než Q100.

II. Forma podpory:

- podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

III. Žadatel:

Žadatel o podporu může být subjekt podnikající v zemědělské prvovýrobě, provozující chov a lov ryb na rybníku či vodním díle, na který je poskytována podpora, a splňující podmínku, že se jedná o:

- právnickou osobu, podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

- fyzickou osobu zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

- Školní rybářství Protivín (1Č 00072648),

- Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech (IČ 60076658).

Žadatelem dále mohou být organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu provozující chov a lov ryb na rybníku či vodní nádrži, na který je žádáno o poskytnutí podpory.

Z podprogramu 129 132 nelze poskytnou podporu žadatelům, jejichž předmět podpory (rybník či vodní nádrž) se nachází na území hlavního města Prahy.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2008,

- žádosti o podporu dle části 2 C odst. I. písm. d) se podávají průběžně, nejpozději v termínu stanoveném Ministerstvem zemědělství,

- právnické osoby podávají žádost na odbor zemědělské agentury a pozemkového úřadu Ministerstva zemědělství příslušný podle místa sídla právnické osoby,

- podnikající fyzické osoby podávají žádost na odbor zemědělské agentury a pozemkového úřadu Ministerstva zemědělství příslušný podle sídla zapsaného v evidenci zemědělského podnikatele.

V. Kritéria podpory:

- obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, jejichž základní parametry nejsou v souladu s normami a je ohrožena bezpečnost vodního díla, nebo je narušena nebo významně omezena jejich vodohospodářská funkce,

- celkové odbahnění rybníků a vodních nádrží o katastrální výměře 1 až 30 ha, u kterých vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm,

- zlepšení bezpečnosti provozu rybníků a vodních nádrží za povodní,

- výstavba vodních nádrží o katastrální výměře (nebo výstavba soustavy vodních nádrží nacházejících se ve stejném dílčím hydrologickém pořadí, a zároveň ve stejném katastrálním území, nebo v sousedních katastrálních územích, v součtu o katastrální výměře) větší než 1 ha, jejichž hlavním účelem bude ochrana před povodněmi a suchem (povolen pouze extenzivní chov ryb),

- efektivnost vynaložených nákladů.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- úhrada do výše 100 % nákladů na vlastní realizaci (zahrnující stavební práce a technologické dodávky) a u výstavby nových vodních nádrží i na výkupy pozemků (ve výši podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nutných pro realizaci stavby. Úhrada nákladů na odbahnění se poskytuje maximálně do výše 210,- Kč na 1 m3 vytěženého sedimentu. Úhrada se provádí na základě výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu12).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (dle formuláře G v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- čestné prohlášení (dle formuláře H v části 3),

- technická zpráva dle formuláře I v části 3,

- ověřená kopie osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele (ne starší než 3 měsíce) s předmětem činnosti chov ryb, podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (je-li žadatelem fyzická osoba nebo právnická osoba podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), nebo

- zřizovací listina, respektive její ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem), nebo

- statut, respektive jeho ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem vysoká škola či její organizační jednotka), nebo

- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku),

- ověřená kopie registračního listu organizační jednotky Českého rybářského svazu nebo Moravského rybářského svazu (je-li žadatelem),

- doklad evidence rybářského hospodaření na více než 20 ha vodních ploch dle zvláštního právního předpisul5), prokázané za uplynulý kalendářní rok, podepsané žadatelem (je-li žadatelem fyzická osoba), nebo podepsané statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d),

- doklad o vlastnictví, nájmu nebo jiném právním vztahu k 20 ha vodních ploch, na kterých žadatel rybářsky hospodaří dle zvláštního právního předpisu15), doložené výpisy z katastru nemovitostí (list vlastnictví ne starší než 3 měsíce s uvedením druhu pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník, nebo vodní nádrž umělá), nebo platnými nájemními smlouvami (v kopiích), nebo doklady o jiném právním vztahu. Tutéž plochu lze uplatňovat pouze jedenkrát, např. při bezpodílovém spoluvlastnictví rybníků. Doklady o vyhlášení rybářského revíru, ke kterému mají organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu právo hospodaření dle § 11 zákona o rybářství, jsou považovány za jiný právní vztah, kde pro účely dotace poskytovatel uznává kromě výše uvedených způsobů využití vodních ploch i způsob využití - vodní nádrž přírodní (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d),

- doklad evidence o hospodaření na předmětu podpory podle zvláštního právního předpisu15), prokázaný za období minimálně posledních tří let, podepsaný žadatelem (je-li žadatelem fyzická osoba), nebo podepsaný statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c),

- doklad o vlastnictví, nájmu nebo o jiném právním vztahu k vodnímu dílu (pozemkům dotčeným stavbou - pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c), doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce; ve výpisu bude pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a), b) a d) uvedeno: druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník, nebo vodní nádrž umělá,

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),

- stanovisko správce příslušného povodí13) (státního podniku Povodí) k připravované akci (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d) v případě, že akce nebude podléhat stavebnímu povolení),

- stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k připravované akci (nebo doložení skutečnosti, že určeným správcem tohoto vodního toku je žadatel),

- stanovisko věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu16), v jehož správním území se předmět podpory nachází, ve kterém bude uvedeno, zda akce, na kterou se vztahuje žádost, bude podléhat ohlášení nebo stavebnímu povolení,

- odpovídající vyjádření (rozhodnutí, stanovisko) věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody17), v jehož správním území se vodní dílo nachází, nebo bude nacházet, k připravované akci,

- kopie posudku o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (dle § 61 zákona č. 254/2001 Sb.) v případě, že se jedná o změnu stavby vyžadující stavební povolení,

- návrh manipulačního a provozního řádu s rozčleněním prostor18) rybníka či vodní nádrže,

- výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže před započetím těžby sedimentu (podélný řez a příčné řezy ve vzdálenosti max. 40 metrů), stanovení průměrné výšky sedimentu a odhad kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou19) (tyto náležitosti pouze pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže),

- doložení interpretovaných údajů (zpracovaných ve formě příčných a podélných řezů, vrstevnicových plánů a kubatur) z metod radarového či sonarového měření vrstvy sedimentu, provedených odborně způsobilou osobou19) - v případě, že uváděná vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 80 cm,

- kopie protokolu z místního šetření o rozsahu povodňových škod (vztahujícího se k akci), který byl vypracován podle metodiky stanovené Ministerstvem zemědělství (pouze pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d),

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16014).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář J v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- zadávací dokumentace veřejné zakázky,

- návrh smlouvy o dílo,

- položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem,

- výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže provedené nejdříve po 30 dnech od vypuštění rybníka nebo vodní nádrže, avšak před započetím těžby sedimentu (ve stejných profilech jako u zaměření, které tvoří základní náležitost žádosti), upřesnění průměrné výšky sedimentu a upřesnění odhadu kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou19) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže). Tyto náležitosti není potřeba znovu předkládat pouze v případě, pokud měření předložené jako základní náležitost žádosti dle části 2 C odst. VII. bylo provedeno v době, kdy rybník nebo vodní nádrž byly vypuštěny déle než 3 měsíce,

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- pravomocné rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami k užívání těchto vod v rybníku nebo vodní nádrži, která je předmětem podpory, pro chov ryb za účelem podnikání20) (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c),

- hydrotechnický posudek bezpečnostních přelivů a bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (nebo posudek bezpečnosti vodního díla při povodni21), zpracovaný a podepsaný autorizovanou osobou19),

- stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k návrhu manipulačního řádu a doklad o jeho předložení příslušnému vodoprávnímu úřadu k projednání,

- údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení,

- údaje o pozemcích, na které bude vytěžený sediment ukládán, tj. snímky katastrálních map a výpis z katastru nemovitostí (případně informace o parcelách), ne starší než 3 měsíce, vše potvrzené katastrálním úřadem, dále souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12),

- tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí.

IX. Podmínky přiznání podpory:

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- dodržení kalkulace nákladů,

- kladný posudek strategického experta a environmentálního experta (v případě spolufinancování z úvěru od Evropské investiční banky),

- trvalé vyčlenění retenčního ochranného prostoru18) o velikosti minimálně 10% z celkového (tj. ovladatelného i neovladatelného) prostoru18) rybníka nebo vodní nádrže (objem tohoto prostoru nebude zmenšen oproti stavu před realizací akce),

- u výstavby vodních nádrží dle části 2 C odst. I. písm. c): v manipulačním a provozním řádu vodní nádrže bude stanovena trvalá podmínka, že každoročně v období od 15. listopadu do 31. března bude vodní nádrž vypuštěna a bude sloužit: jako suchá nádrž (poldr), nebo jako suchá nádrž s částečným stálým nadržením do 35% z celkového prostoru nádrže, nebo do 35% z celkového prostoru nově vybudované soustavy nádrží,

- prokázání, že bezpečnostní přelivy a bezpečnostní zařízení rybníka nebo vodní nádrže jsou schopny bezpečně převést průtok odpovídající minimálně Q100 či vyšší v souladu s platnými předpisy,

- žadatel, případně následující uživatel, povede průběžně doklady o hnojení a krmení ryb, ze kterých bude patrné, že na předmětu podpory neprovozuje intenzivní chov ryb,

- doložení doplňku žádosti, včetně příloh (formulář J v části 3) v termínu, který stanoví Ministerstvo zemědělství,

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

- doložení vyplněného formuláře dle odst. 3 § 4 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

- doložení výškopisného a polohopisného zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže po ukončení těžby sedimentu ve stejných profilech jako před započetím odbahnění, a výpočet skutečného množství vytěženého sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou19) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka),

- doložení dokumentace o zřízení nivelačního bodu a určení jeho nadmořské výšky v systému Bpv odborně způsobilou osobou podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,

- doklad o zřízení vodočetné latě,

- doložení čestného prohlášení žadatele o podporu, potvrzené odborně způsobilou osobou19', že údaj o množství vytěženého sedimentu odpovídá skutečnosti (formulář K v části 3) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka),

- po dobu realizace odbahnění bude veden stavební deník, který bude obsahovat údaje o použité mechanizaci (počet a druh těžebních a dopravních prostředků),

- počet žádostí jednoho žadatele o podporu, na které může žadatel v kalendářním roce 2008 podporu získat, se odvíjí od celkové rybářsky obhospodařované plochy (nevztahuje se na předmět podpory dle části 2 C odst. 1. písm. c) a d)). V případě, že žadatel rybářsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu22) na:

- méně než 100 ha vodní plochy, může podat jednu žádost najeden rybník,

- více než 100 ha vodní plochy, může podat dvě žádosti, každou na jeden rybník, a v případě, kdy katastrální výměra ani jednoho z rybníků nepřesahuje 10 ha vodní plochy, může podat tři žádosti, každou najeden rybník;

- pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) může žadatel v roce 2008 podat jednu žádost na jednu vodní nádrž nebo jednu soustavu nádrží;

- pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d) není počet žádostí omezen.

X. Přechodná ustanovení

U žádostí, na které byl vydán v roce 2007 příslib podpory pro rok 2008, žadatel písemně potvrdí Ministerstvu zemědělství do 31. března 2008 platnost požadavku pro rok 2008 na formulářích zaslaných společně s příslibem. Omezení počtu žádostí dle části 2 C odst. IX. se vztahují na nově podané žádosti v r. 2008, nesouvisejí s přísliby z r. 2007.

2 D. Podpora procesu plánování v oblasti vod

podle § 102 odst. 1 písm. d) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programu 129 150 - „Podpora procesu plánování v oblasti vod“.

I. Předmět podpory:

a) Podpora informačního procesu plánování v oblasti vod (podprogram 129 151),

- sestavení modelů jednotlivých oblasti povodí,

- technické řešení báze informací o oblasti povodí, včetně komunikačního rozhraní umožňujícího vzdálený přístup v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,

- úprava komunikačních rozhraní stávajících informačních systémů tak, aby byly schopné využívat báze informací o oblasti povodí,

b) Podpora podkladů pro návrh plánů oblastí povodí (podprogram 129 152).

- shromáždění demografických a hospodářských údajů,

- shromáždění informací o stavu ochrany před povodněmi a o vodním režimu krajiny,

- shromáždění údajů o užívání vod a nakládání s nimi,

- shromáždění údajů o vlivech na stav povrchových a podzemních vod,

- analýzy všeobecných a vodohospodářských charakteristik vodního útvaru, skupiny vodních útvarů či oblastí povodí,

- analýzy významných vlivů na stav vod,

- určení předpokládaných požadavků na užívání vod, včetně ochrany před škodlivými účinky vod,

- analýzy dopadů na stav povrchových a podzemních vod,

- vymezení silně ovlivněných vodních útvarů,

- určení rizikových vodních útvarů,

- stanovení cílů ochrany pro vodní útvary a chráněné oblasti, včetně výchozího návrhu zvláštních cílů ochrany podle § 23 a odst. 4 vodního zákona,

- ekonomické analýzy užívání vody,

- sestavení návrhu přehledu významných problémů nakládání s vodami,

- zpracování podkladů pro návrh programů opatření,

- zpracování návrhů opatření naplňující stanovené cíle ochrany vod,

- zpracování návrhů opatření vyvolaných požadavky práva Evropských společenství v oblasti životního prostředí,

- zpracování návrhů opatření k ochraně vod používaných k výrobě pitné vody,

- zpracování návrhů opatření k regulaci odběrů povrchových a podzemních vod,

- zpracování návrhů opatření k regulaci umělých infiltrací,

- zpracování návrhů opatření u bodových zdrojů znečištění,

- zpracování návrhů opatření regulujících znečištění z plošných zdrojů znečištění,

- zpracování návrhů opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu,

- zpracování návrhů opatření k zábraně vypouštění znečišťujících látek do podzemních vod,

- zpracování návrhů opatření k odstranění znečištění povrchových vod zvlášť nebezpečnými závadnými látkami a nebezpečnými závadnými látkami,

- zpracování návrhů opatření k prevenci havarijního znečištění,

- zpracování návrhů opatření k ochraně povrchových vod využívaných ke koupání osob,

- zpracování návrhů opatření ochrany před povodněmi a dalšími nepříznivými účinky vod,

- zpracování návrhů opatření v řízení a využívání vodních zdrojů, popřípadě opatření doplňující vodohospodářskou infrastrukturu v oblasti povodí,

- analýzy efektivnosti navržených opatření, jejich kombinací a variant.

II. Forma podpory:

- podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové výdaje.

III. Žadatel:

Žadatelem o podporu může být subjekt podílející se na pořízení plánů oblastí povodí (§ 25 odst. 2 vodního zákona) a pověřené odborné subjekty (§ 21 odst. 4 vodního zákona), které se přímo podílejí na přípravě podkladů pro Plány oblastí povodí.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 30. června 2008,

- místem podání žádosti o podporuje odbor vodohospodářské politiky.

V. Kritéria podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. a):

- efektivnost vynaložených nákladů,

- naplňování cílů e-Governmentu a elektronizace veřejné správy,

- návaznost na stávající informační systémy veřejné správy,

- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na ZVHS), územních rozpočtů nebo fondů Evropské unie.

b) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. b):

- efektivnost vynaložených nákladů,

- přednostní řešení okruhů uvedených v kapitole 3.1.4. Povrchové vody - Nejistoty a chybějící data a v kapitole 3.2.7. Podzemní vody - Nejistoty a chybějící data ve Zprávě České republiky (Zpráva 2005) dle článku 15 Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec pro činnost Společenství v oblast vodní politiky

- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na ZVHS), územních rozpočtů nebo fondů Evropské unie.

VI. Způsob výpočtu podpory:

pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. a):

- podpora se poskytuje ZVHS do výše 100 % kapitálových nákladů, ostatním oprávněným žadatelům maximálně do výše 75% kapitálových nákladů,

- konkrétní výši podpory stanoví Ministerstvo zemědělství podle rozsahu potřebných prací v souladu se schválenou dokumentací programu 129 150 a podle dostupných finančních prostředků,

pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. b):

- podpora se poskytuje ZVHS do výše 100 % kapitálových nákladů, ostatním oprávněným žadatelům maximálně do výše 75% kapitálových nákladů,

- konkrétní výši podpory stanoví Ministerstvo zemědělství podle rozsahu řešeného území či délky řešeného úseku vodního toku, počtu řešených vodních útvarů a počtu posuzovaných variant v souladu se schválenou dokumentací programu 129 150 a podle výše dostupných finančních prostředků.

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (dle formuláře R v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- čestné prohlášení (dle formuláře C v části 3),

- technická zpráva (dle formuláře S v části 3),

- stanovisko správce příslušného povodí13) (není-li sám žadatelem) ke vhodnosti a potřebě akce,

- výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem krajský úřad)

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16014).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář T v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- návrh smlouvy o dílo,

- položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12),

- tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí.

IX. Podmínky přiznání podpory:

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- dodržení kalkulace nákladů,

- doložení doplňku žádosti, včetně příloh (formulář T v části 3) v termínu, který stanoví Ministerstvo zemědělství,

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- doložení vyplněného formuláře dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení) v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů (pouze pokud již nebyly předloženy jako náležitost doplňku žádosti).

- zpracovatel plánů oblastí povodí (příjemce podpory) musí nejpozději do tří let po schválení plánů oblastí povodí radou kraje podat v příslušných územně správních celcích návrhy na změnu územně plánovací dokumentace (územních plánů) ve smyslu schváleného plánu oblasti povodí.

2 E. Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství

podle § 102 odst. 1 písm. b), i), k) vodního zákona

Podpora je neinvestičního charakteru a je poskytována v rámci běžných výdajů specifického ukazatele „Podpora vodnímu hospodářství celkem“.

I. Předmět podpory je zejména:

a) správa drobných vodních toků,

b) správa hlavních odvodňovacích zařízení,

c) obnova a provoz vodních cest.

II. Forma podpory:

- podporaje účelově vázaná a je neinvestičního charakteru.

III. Žadatel:

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a) - správci drobných vodních toků určení Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 vodního zákona a ZVHS,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b) - ZVHS,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. c) - státní podniky Povodí11).

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a) - u organizační složky státu průběžně do 31. října 2007, u ostatních správců vodních toků průběžně do 31. března 2008,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b) - průběžně do 31. října 2008,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. c) - průběžně do 31. března 2008,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

- pro činnosti dle části 2 E odst. I. písm. a) - údržba a opravy na vodních tocích a objektech k zajištění provozuschopnosti a funkčnosti upravených i neupravených drobných vodních toků (např. odstranění nátrží a nánosů, péče o břehové porosty a pod.), a dále provádění prvotních zásahů (zásahů, které umožní neodkladné zprovoznění vodního toku nebo odstranění ekologické havárie - dále jen „prvotní zásahy“) na drobných vodních tocích ve správě ZVHS,

- pro činnosti dle části 2 E odst. I. písm. b) - údržba a opravy na hlavních odvodňovacích zařízeních a objektech k zajištění jejich provozuschopnosti a funkčnosti a dále provádění prvotních zásahů na nich,

- pro činnosti dle části 2 E odst. I. písm. c) - zajištění provozu a údržby využitelné dopravně významné vodní cesty podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, doložené stanoviskem Státní plavební správy.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- podpora dle části 2 E odst. I. písm. a) a b) se poskytuje organizační složce státu do 100 % na realizaci včetně projektové dokumentace, ostatním správcům vodních toků do 65 % nákladů na realizaci, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu12),

- podpora dle části 2 E odst. I. písm. c) se poskytuje do 65 % nákladů, na úhradu nákladů na opravy dlouhodobého hmotného majetku.

VII. Základní náležitosti žádosti:

a) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a):

- žádost (formulář L v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- jmenovitý seznam akcí a finanční rezerva na provádění prvotních zásahů,

- čestné prohlášení (formulář H v části 3),

- návrh technického řešení (technická zpráva podle formuláře M v části 3),

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

- kalkulace nákladů na akci, včetně uvedení finančních zdrojů,

- přehledná situace území v měřítku dle povahy akce s vyznačením úseku vodního toku a objektů, které jsou předmětem podpory,

- katastrální mapa v přiměřeném měřítku se zákresem stávajícího stavu a navrhovaného technického řešení (nevztahuje se na ZVHS),

- doklad, že žadatel je správcem drobného vodního toku určený Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje je se na ZVHS),

- doklad o vlastnictví majetku, který je předmětem oprav a údržby, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce (nevztahuje se na ZVHS),

- ověřenou kopii (ne starší než 3 měsíce) platného dokladu o podnikání podle § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo

- výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, respektive jeho ověřená kopie (je-li žadatelem právnická osoba podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), nebo

- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku; nevztahuje se na ZVHS),

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),

- stanovisko správce příslušného povodí (státního podniku Povodí) k připravované akci (u ZVHS pouze v případě, kdy se tok, na němž se provádí oprava objektů nebo údržba, vlévá do toku spravovaného jiným správcem vodního toku),

- ohlášení drobné stavby, stavební úpravy nebo udržovacích prací, doložené potvrzením o přijetí vodoprávním úřadem minimálně 35 dnů před podáním žádosti, případně doplněné o další vodoprávním úřadem požadované doklady,

- výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem obec),

b) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b):

- žádost (formulář N v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- jmenovitý seznam hlavních odvodňovacích zařízení (s uvedením pracoviště ZVHS, názvu a označení hlavního odvodňovacího zařízení (číslo DHM), délky předmětného úseku, specifikace prací a nákladů) a finanční rezerva na provádění prvotních zásahů,

- čestné prohlášení (formulář H v části 3),

c) pro předmět podpory dle části 2 E odst. 1. písm. c):

- písemná žádost s konkretizací požadavku doložená:

- seznamem akcí, na nichž bude prováděna oprava a údržba,

- kalkulací nákladů na provoz a údržbu vodní cesty, jmenovitě vždy u každého opatření, na které je žádána podpora,

- vyčíslením výše odpisů jednotlivého majetku, na který je žádána podpora.

VIII. Podmínky přiznání podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- ohlášení potvrzené vodoprávním úřadem,

- dodržení kalkulace nákladů,

- předložení Protokolu o vzniku havarijní situace a způsobu prvotního zásahu (formulář O v části 3) - týká se pouze ZVHS,

b) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací potvrzené vodoprávním úřadem,

- dodržení kalkulace nákladů uvedené v žádosti o podporu,

- předložení Protokolu o vzniku havarijní situace a způsobu prvotního zásahu (formulář O v části 3) - týká se pouze ZVHS,

c) pro předmět podpory dle části E odst. I. písm. c):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- pravomocné ohlášení potvrzené Státní plavební správou,

- vypořádání předchozích závazků vůči státnímu rozpočtu.

1) § 12 až 16 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

2) § 13 odst. 3 písmene a) až d) zákona č. 218/2000 Sb.

3) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 218/2000 Sb. Vyhláška č. 560/2006 Sb.

7) Zákon č. 218/2000 Sb.

8) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 218/2000 Sb.
Vyhláška č. 560/2006 Sb.

9) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb.

10) § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.

11) Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích.

12) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

13) § 54 zákona č. 254/2001 Sb.

14) Vyhláška č. 560/2006 Sb.

15) § 3 nebo § 11 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

16) § 15 zákona č. 254/2001 Sb.

17) § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

18) ČSN 73 65 15 Názvosloví hydrotechniky - Vodní nádrže.

19) § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo
§ 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplněni některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

20) § 8 zákona č. 254/2001 Sb.

21) TNV 75 29 35 Posuzování bezpečnosti vodního díla při povodni.

22) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2008 a způsobu kontroly jejich užití

[podle § 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů]

1. Obecné podmínky

(1) Podle závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2008 a způsobu kontroly jejich užití (dále jen „závazná pravidla“) se poskytují finanční prostředky (dále jen „podpora“) k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu, na základě priorit stanovených Ministerstvem zemědělství pro rok 2008, zejména na:

a) prevenci před povodněmi, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

b) odstraňování povodňových škod, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

c) obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

d) podporu procesu plánování v oblasti vod, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

e) ostatní opatření ve vodním hospodářství.

(2) Podporou se pro účely závazných pravidel rozumí dotace příspěvkovým organizacím a ostatním právnickým a fyzickým osobám nebo výdaje na činnost organizační složky státu, poskytnuté na stanovený účel podle zvláštního právního předpisu2).

(3) Podporu podle odstavce 1 na základě žádosti poskytuje Ministerstvo zemědělství.

(4) Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé. Pokud v období od podání žádosti do doby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace dojde ke změnám, je žadatel povinen tyto změny doložit.

(5) Podpora je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

(6) Na poskytnutí podpory není právní nárok.

(7) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního poměru nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními údaji žadatelů uvedenými v žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost dle zvláštního právního předpisu3).

(8) Podpora může být poskytnuta pouze za předpokladu, že žadatel potvrdí na žádosti o podporu svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a) Jméno, příjmení a rok narození žadatele, je-li fyzickou osobou, obchodní firma nebo název, je-li žadatel právnickou osobou nebo organizační složkou státu,

b) identifikační číslo, je-li přiděleno,

c) úplná adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby nebo organizační složky státu (u cizinců s povolením k pobytu na území České republiky adresa místa pobytu),

d) předmět podpory,

e) výše poskytnuté podpory,

f) podmínky poskytnutí podpory.

(9) Podporu nelze poskytnout na ukončenou akci, u které již bylo ukončeno financování, nebo u které již požádal investor o vydání kolaudačního souhlasu.

(10) Žádosti jsou evidovány na Ministerstvu zemědělství dnem přijetí.

(11)Je-li předložená žádost neúplná nebo nesprávně vyplněna, vyzve Ministerstvo zemědělství žadatele k odstranění nedostatků. Po odstranění nedostatků bude žádost zařazena do pořadí pro projednání udělení podpory. Pokud žadatel neodstraní nedostatky v termínu stanoveném ve výzvě, bude žádost zamítnuta.

(12) Pro objektivní posouzení žádosti je Ministerstvo zemědělství oprávněno vyžádat si doplňující údaje a doklady.

(13) Ministerstvo zemědělství o žádostech rozhoduje na základě odborného technicko-ekonomického posouzení akce, podle kritérií dané podpory, v souladu s těmito závaznými pravidly a zvláštním právním předpisem4). Podle povahy akce Ministerstvo zemědělství rozhodne, zda technicko-ekonomické posouzení akce provede vlastními či externími odbornými posuzovateli.

(14) U akcí, na které byly podle závazných pravidel platných pro příslušný kalendářní rok přijaty žádosti o podporu v jednotlivých programech v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž je navrženo zahájení financování, platí ustanovení závazných pravidel platných v roce přijetí žádosti.

(15) Podpory jsou přiznávány podle důležitosti z hlediska zájmů státu do vyčerpání finančních limitů stanovených pro podpory Ministerstva zemědělství podle odstavce 1 v běžném kalendářním roce. V případě, že nebudou na některou podporu dle části 2 závazných pravidel vyčleněny finanční prostředky v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství, nebude tato podpora realizována.

(16) Podpory jsou poskytovány na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) nebo na základě Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (dále jen „Stanovení výdajů“) vydaného Ministerstvem zemědělství. Na toto Rozhodnutí a Stanovení výdajů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení5). O zamítnutí žádosti Ministerstvo zemědělství žadatele vyrozumí.

(17) Podpory jsou poskytovány:

a) pro účastníky programů podle částí 2 A „Podpora prevence před povodněmi“, 2 B „Podpora na odstraňování povodňových škod“, 2 C „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem“ a 2 D „Podpora procesu plánování v oblasti vod“, na základě zvláštních právních předpisů6),

b) pro účastníky podpor dle části 2 E „Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství“ na základě zvláštního právního předpisu7).

(18) Náklady, které jsou kryty z poskytnutých peněžních prostředků formou podpory, účtuje příjemce samostatně a prokazuje je účetními doklady.

(19) Je-li poskytnuta podpora podle těchto závazných pravidel, nelze na její předmět poskytnout v tomtéž roce jinou podporu nebo dotaci či příspěvek ze státního rozpočtu.

(20) V případě, že příjemce podpory nemůže splnit předmět podpory z vážných důvodů a na tento předmět mu byla poskytnuta podpora, je povinen o tom neprodleně informovat Ministerstvo zemědělství. Ministerstvo zemědělství může novým rozhodnutím převést podporu na jinou osobu včetně všech práv a povinností. V případě úmrtí příjemce podpory bude postupováno v souladu s ustanovením občanského zákoníku o dědění.

(21) Porušení zvláštních právních předpisů8) může být důvodem k zamítnutí žádosti o podporu podle těchto závazných pravidel.

(22) Po ukončení akce ve lhůtě stanovené v Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů je příjemce podpory dle částí 2 A až 2 D povinen předložit Ministerstvu zemědělství zprávu pro závěrečné vyhodnocení akce v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem9).

(23) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito závaznými pravidly se vykonává podle zvláštního právního předpisu4). Příjemce podpory je povinen v rámci kontrol prováděných Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem financí a místně příslušným finančním úřadem předkládat příslušné podklady a doklady a umožnit přístup zaměstnanců kontrolních orgánů do svých provozních a administrativních prostor k provedení kontroly a kontrolu umožnit.

(24) V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta podpora, vrátí příjemce podpory neoprávněně čerpané prostředky na příslušný účet Ministerstva zemědělství.

(25) Porušení podmínek, na něž je vázáno poskytnutí podpory, je porušením rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu10). V případě zjištění porušení rozpočtové kázně uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, jakož i penále finanční úřad v řízení podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Finanční úřad i příjemce podpory jsou povinni tuto skutečnost oznámit Ministerstvu zemědělství.

(26) Ministerstvo zemědělství si vyhrazuje právo neproplatit přiznanou částku podpory v případě zjištění skutečností opravňujících k úpravě Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů, nebo v případě vládou schválených regulačních opatření. Dojde-li k úpravě Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů z důvodů vládou schválených regulačních opatření, nabídne Ministerstvo zemědělství žadateli rozložení financování akce do následujícího roku. Nepřijme-li žadatel tuto nabídku, proplatí Ministerstvo zemědělství žadateli prokazatelně vynaložené náklady na přípravu akce v plné výši a náklady vynaložené na realizaci akce do výše, stanovené podle míry regulačních opatření, vyjádřené v procentech.

(27) Nebude-li do 30. listopadu 2008 na akci, jejíž financování žadatel uvažoval zahájit v roce 2008, a na niž podal žádost dle části 2 C až 2 D, vydán registrační list akce, považuje se žádost za zamítnutou z důvodu nedostatku finančních prostředků.

(28) Ministr zemědělství je oprávněn v mimořádných případech a ve veřejném zájmu, např. při ohrožení zdraví a životů obyvatel nebo při hrozících škodách velkého rozsahu, udělit výjimku oproti ustanovením těchto závazných pravidel. Jedná-li se o individuálně posuzované výdaje nebo individuální dotace podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., je k udělení výjimky potřeba předchozí souhlasné stanovisko ministra financí.

2. Podpory

2 A. Podpora prevence před povodněmi

podle § 102 odst. 1 písm. e), g), h) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci:

programu 129 120 - „Podpora prevence před povodněmi II“, který se řídí následujícími pravidly:

I. Předmět podpory:

a) Podpora protipovodňových opatření s retencí (podprogram 129 122):

- výstavba, rekonstrukce a obnova vodních nádrží a jejich hrází, a dále zajištění jejich oprav,

- výstavba, rekonstrukce a obnova suchých nádrží a jejich hrází, a dále zajištění jejich oprav,

- výstavba a rekonstrukce stavebních objektů v území určených k rozlivům povodní;

b) Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků (podprogram 129 123):

- zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků (zejména rozšířením nebo prohloubením koryta) a zajištění rekonstrukcí a oprav souvisejících objektů a zařízení k regulaci průtokových a odtokových podmínek,

- ochranné hráze (rovněž mobilní hrazení nebo stěny jako součást systémových opatření správců vodních toků),

- odlehčovací koryta a štoly,

- zvyšování průtočné kapacity jezů,

- rekonstrukce hrází,

- stabilizace koryt vodních toků;

c) Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl (podprogram 129 124);

d) Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů (podprogram 129 125).

II. Forma podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b) je poskytována podpora na kapitálové a běžné výdaje. Podporu na běžné výdaje lze poskytnout pouze Zemědělské vodohospodářské správě (dále jen „ZVHS“);

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c) a d) je poskytována podpora na kapitálové výdaje.

III. Navrhovatel a žadatel:

Navrhovatelem protipovodňového opatření může být obec, město, sdružení obcí či kraj.

Žadatelem o podporu je:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b): státní podniky Povodí11), ZVHS, Lesy České republiky, s.p. a správci drobných vodních toků určení Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c): státní podniky Povodí11),

c) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d): státní podniky Povodí11) a ZVHS.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu nebo žádosti o posouzení návrhu protipovodňového opatření:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2008 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2008 a do 30. listopadu 2008 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2009,

- žádosti o podporu vycházející z návrhů navrhovatelů se podávají průběžně,

- žádosti o posouzení návrhu protipovodňového opatření se podávají v termínu od 1. února do 31. března 2008,

- místem podání žádosti o podporu nebo žádosti o posouzení návrhu protipovodňového opatření je odbor programového financování ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b):

- přednostní řešení území s vyšší pravděpodobností výskytu povodňových situací s ohledem na hydrologické poměry a nebo možnost vzniku velkých povodňových škod,

- návaznost na zpracované generely protipovodňové ochrany daného území, využití studií odtokových poměrů nebo studií pro stanovení záplavových území, pokud jsou pro dané území vytvořeny,

- efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření vzhledem k chráněným hodnotám a přínosům, s využitím moderních metod a postupů,

- integrace do připravovaných plánů oblastí povodí nebo soulad s platným Směrným vodohospodářským plánem,

- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na ZVHS), územních rozpočtů či fondů Evropské unie,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c) a d):

- počet ohrožených měst a obcí, odhad počtu ohrožených obyvatel, výskyt povodňových situací v zájmovém území v posledních letech včetně uvedení velikosti kulminačních průtoků těchto povodní (pokud jsou k dispozici), odhad možných povodňových škod nebo uvedení skutečných škod způsobených povodněmi (je-li tento údaj k dispozici).

VI. Způsob výpočtu podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a), b) a c):

- u státních podniků Povodí11), ZVHS a s.p. Lesy České republiky: úhrada do výše 100% výdajů na: dokumentaci pro územní a stavební řízení, související investorské a inženýrské činnosti, výkupy pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a výdajů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu12), úhrada výdajů na odstranění sedimentů se poskytuje maximálně do výše 210,- Kč na 1 m3 vytěženého sedimentu,

- u správců drobných vodních toků určených Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: úhrada do výše 80 % výdajů na: výkupy pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu12) ,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d):

- výši podpory, do 100 % výdajů, Ministerstvo zemědělství stanoví podle velikosti zájmového území (např. objem nutných geodetických prací, délka zpracovaného úseku v km, plocha povodí v km2, průměrná šířka inundace).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář A v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

- technická zpráva dle formuláře D v části 3,

- vyplněný formulář indikátorů a parametrů akce (U v části 3),

- doklad, že žadatel je správcem drobného vodního toku určeným Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- stanovisko správce povodí13) (je-li žadatelem jiný subjekt než správce povodí, ZVHS nebo Lesy České republiky, s.p.),

- výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem obec),

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16014).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář F v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- návrh smlouvy včetně položkového rozpočtu,

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12).

IX. Podmínky přiznání podpory:

- jedná se o akci protipovodňového charakteru, která naplňuje stanovené závazné ukazatele ve schválené dokumentaci programu,

- dodržení osnovy studie stanovování záplavových území, studie odtokových poměrů,

- posudek environmentálního experta,

- posudek strategického experta,

- dodržení všech parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F v části 3),

- doložení platné smlouvy v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- doložení vyplněného formuláře dle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- pro závěrečné vyhodnocení akce doložení aktualizovaného formuláře U z části 3.

X. Zvláštní ustanovení:

Navrhovatel podá žádost o posouzení návrhu protipovodňového opatření a předloží:

- zpracovanou dokumentaci pro územní řízení,

- vyjádření správce povodí (s.p. Povodí) k navrhovanému opatření, hodnotící zejména systémovost opatření a jeho vliv v povodí,

- vyjádření správce vodního toku, tedy potenciálního žadatele - investora, zda požaduje převedení navrhovaného opatření (nebo jeho části) po realizaci do vlastnictví navrhovatele, a v případě, že ano, pak rovněž včetně

závazek navrhovatele s přiloženým usnesením zastupitelstva (zastupitelstev - v případě sdružení obcí), že navrhovatel po realizaci akce bezúplatně převezme protipovodňové opatření (nebo jeho část) do svého majetku a bude se o ně starat s péčí řádného hospodáře bez dalších nároků na státní rozpočet.

Správce programu nechá podklady posoudit strategickým expertem programu podle jednotné metodiky schválené vládou, zpravidla na své náklady (může rozhodnout, že náklady na opětovné posouzení hradí navrhovatel).

2 B. Podpora na odstraňování povodňových škod

podle § 102 odst. 1 písm. f), k), n) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programu 229 110 - „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“.

I. Předmět podpory:

Náprava povodňových škod vzniklých při povodních od roku 2000 na vodních tocích a souvisejících vodních dílech ve vlastnictví státu. Obnova vodních děl (včetně hlavních odvodňovacích zařízení) a koryt vodních toků po povodních včetně souvisejících objektů a zařízení, zejména v intravilánech obcí a dále na volných úsecích vodních toků tam, kde náprava povodňových škod obnoví významné vodohospodářské dílo, koryto vodního toku či protipovodňovou ochranu území, a dále obnova objektů a zařízení sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství prostřednictvím:

a) podprogramu 229 114 - „Odstranění následků povodní roku 2006“,

b) podprogramu 229 115, který bude vytvořen, pokud rozsah případných dalších povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na celém území České republiky v kalendářním roce přesáhne 100 mil. Kč nebo přesáhne-li výše vzniklých povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na území oblasti povodí (vyhláška MZe č. 92/2002 Sb., o oblastech povodí) částku 50 mil. Kč v příslušném kalendářním roce.

II. Forma podpory:

Podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

III. Žadatel:

Státní podniky Povodí11), Lesy České republiky, s.p., ZVHS.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. I. písm. a) v podprogramu 229 114, jejichž zahájení financování se uvažuje v roce 2008, se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2008,

- žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. I. písm. a) v podprogramu 229 114, jejichž zahájení financování se uvažuje v roce 2009, se podávají průběžně, nejpozději do 30. listopadu 2008,

- žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. I. písm. b) v podprogramu 229 115, se podávají průběžně, nejpozději v termínu stanoveném Ministerstvem zemědělství,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

Vyjádření omezené funkce - koryta vodního toku, vodních děl (včetně hlavních odvodňovacích zařízení) a dále objektů a zařízení sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství - v důsledku povodňové škody na státním vodohospodářském majetku jako např.:

- omezení průtočnosti nebo kapacity koryta vodního toku,

- snížení stability dna a břehů koryta vodního toku,

- ohrožení funkce stability objektů v korytě vodního toku včetně zařízení křižujících vodní tok,

- ohrožení funkce objektů a zařízení umístěných v blízkosti objektů sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství,

- snížení stability vodního toku jako významného krajinotvorného prvku v území,

- vliv poruchového stavu koryta na okolí včetně pozemků, porostů, staveb při březích apod.,

- odhad velikosti možných škod vzniklých v důsledku dalšího trvání poruchového stavu,

- efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření s využitím moderních metod a postupů, v návaznosti na protokol o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- úhrada ve výši do 100% nákladů stavebních prací a technologických dodávek. To se nevztahuje na ZVHS, jíž budou poskytovány prostředky na odstranění veškerých povodňových škod v plné výši, tj. včetně projektových, přípravných a ostatních prací (včetně výkupů pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby). Úhrada se provádí podle výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu12).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář B v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

- technická zpráva dle formuláře E v části 3,

- protokol(y) z místního šetření o rozsahu povodňových škod (kopie) vztahující se k akci,

- vyjádření věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, že se jedná o povodňovou škodu (pokud není součástí protokolu z místního šetření),

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

- situace území (povodí) v měřítku přiměřeném povaze akce s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce,

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 160l4).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář F v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- návrh smlouvy o dílo, včetně položkového rozpočtu

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12).

IX. Podmínky přiznání podpory:

- doklad, že se jedná o povodňovou škodu na státním vodohospodářském majetku,

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F v části 3),

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- doložení vyplněného formuláře dle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů.

2 C. Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem

podle § 102 odst. 1 písm. g) a j) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci:

programu 129 130 - „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“, který se řídí následujícími pravidly:

I. Předmět podpory:

a) obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, za účelem obnovy jejich základních funkcí, zlepšení bezpečnosti jejich provozu (zejména za povodňových situací), zlepšení vodohospodářských a mimoprodukčních funkcí s důrazem na posílení jejich retenčních schopností,

b) odbahnění nejvíce zanesených rybníků,

c) výstavba vodních nádrží k ochraně před povodněmi a suchem,

d) odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží způsobených případnou povodní v roce 2008 a jednotlivě přesahujících 250 tis. Kč, za předpokladu, že na tyto škody budou uvolněny prostředky nad rámec prostředků schválených ve státním rozpočtu na program 129 130. Na odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží vystavěných či obnovených z podprogramu 129 132 lze poskytnout podporu pouze za předpokladu, že byly způsobeny povodní o průtoku větším než Q100.

II. Forma podpory:

- podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

III. Žadatel:

Žadatel o podporu může být subjekt podnikající v zemědělské prvovýrobě, provozující chov a lov ryb na rybníku či vodním díle, na který je poskytována podpora, a splňující podmínku, že se jedná o:

- právnickou osobu, podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

- fyzickou osobu zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

- Školní rybářství Protivín (1Č 00072648),

- Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech (IČ 60076658).

Žadatelem dále mohou být organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu provozující chov a lov ryb na rybníku či vodní nádrži, na který je žádáno o poskytnutí podpory.

Z podprogramu 129 132 nelze poskytnou podporu žadatelům, jejichž předmět podpory (rybník či vodní nádrž) se nachází na území hlavního města Prahy.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2008,

- žádosti o podporu dle části 2 C odst. I. písm. d) se podávají průběžně, nejpozději v termínu stanoveném Ministerstvem zemědělství,

- právnické osoby podávají žádost na odbor zemědělské agentury a pozemkového úřadu Ministerstva zemědělství příslušný podle místa sídla právnické osoby,

- podnikající fyzické osoby podávají žádost na odbor zemědělské agentury a pozemkového úřadu Ministerstva zemědělství příslušný podle sídla zapsaného v evidenci zemědělského podnikatele.

V. Kritéria podpory:

- obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, jejichž základní parametry nejsou v souladu s normami a je ohrožena bezpečnost vodního díla, nebo je narušena nebo významně omezena jejich vodohospodářská funkce,

- celkové odbahnění rybníků a vodních nádrží o katastrální výměře 1 až 30 ha, u kterých vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm,

- zlepšení bezpečnosti provozu rybníků a vodních nádrží za povodní,

- výstavba vodních nádrží o katastrální výměře (nebo výstavba soustavy vodních nádrží nacházejících se ve stejném dílčím hydrologickém pořadí, a zároveň ve stejném katastrálním území, nebo v sousedních katastrálních územích, v součtu o katastrální výměře) větší než 1 ha, jejichž hlavním účelem bude ochrana před povodněmi a suchem (povolen pouze extenzivní chov ryb),

- efektivnost vynaložených nákladů.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- úhrada do výše 100 % nákladů na vlastní realizaci (zahrnující stavební práce a technologické dodávky) a u výstavby nových vodních nádrží i na výkupy pozemků (ve výši podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nutných pro realizaci stavby. Úhrada nákladů na odbahnění se poskytuje maximálně do výše 210,- Kč na 1 m3 vytěženého sedimentu. Úhrada se provádí na základě výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu12).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (dle formuláře G v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- čestné prohlášení (dle formuláře H v části 3),

- technická zpráva dle formuláře I v části 3,

- ověřená kopie osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele (ne starší než 3 měsíce) s předmětem činnosti chov ryb, podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (je-li žadatelem fyzická osoba nebo právnická osoba podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), nebo

- zřizovací listina, respektive její ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem), nebo

- statut, respektive jeho ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem vysoká škola či její organizační jednotka), nebo

- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku),

- ověřená kopie registračního listu organizační jednotky Českého rybářského svazu nebo Moravského rybářského svazu (je-li žadatelem),

- doklad evidence rybářského hospodaření na více než 20 ha vodních ploch dle zvláštního právního předpisul5), prokázané za uplynulý kalendářní rok, podepsané žadatelem (je-li žadatelem fyzická osoba), nebo podepsané statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d),

- doklad o vlastnictví, nájmu nebo jiném právním vztahu k 20 ha vodních ploch, na kterých žadatel rybářsky hospodaří dle zvláštního právního předpisu15), doložené výpisy z katastru nemovitostí (list vlastnictví ne starší než 3 měsíce s uvedením druhu pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník, nebo vodní nádrž umělá), nebo platnými nájemními smlouvami (v kopiích), nebo doklady o jiném právním vztahu. Tutéž plochu lze uplatňovat pouze jedenkrát, např. při bezpodílovém spoluvlastnictví rybníků. Doklady o vyhlášení rybářského revíru, ke kterému mají organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu právo hospodaření dle § 11 zákona o rybářství, jsou považovány za jiný právní vztah, kde pro účely dotace poskytovatel uznává kromě výše uvedených způsobů využití vodních ploch i způsob využití - vodní nádrž přírodní (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d),

- doklad evidence o hospodaření na předmětu podpory podle zvláštního právního předpisu15), prokázaný za období minimálně posledních tří let, podepsaný žadatelem (je-li žadatelem fyzická osoba), nebo podepsaný statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c),

- doklad o vlastnictví, nájmu nebo o jiném právním vztahu k vodnímu dílu (pozemkům dotčeným stavbou - pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c), doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce; ve výpisu bude pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a), b) a d) uvedeno: druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník, nebo vodní nádrž umělá,

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),

- stanovisko správce příslušného povodí13) (státního podniku Povodí) k připravované akci (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d) v případě, že akce nebude podléhat stavebnímu povolení),

- stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k připravované akci (nebo doložení skutečnosti, že určeným správcem tohoto vodního toku je žadatel),

- stanovisko věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu16), v jehož správním území se předmět podpory nachází, ve kterém bude uvedeno, zda akce, na kterou se vztahuje žádost, bude podléhat ohlášení nebo stavebnímu povolení,

- odpovídající vyjádření (rozhodnutí, stanovisko) věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody17), v jehož správním území se vodní dílo nachází, nebo bude nacházet, k připravované akci,

- kopie posudku o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (dle § 61 zákona č. 254/2001 Sb.) v případě, že se jedná o změnu stavby vyžadující stavební povolení,

- návrh manipulačního a provozního řádu s rozčleněním prostor18) rybníka či vodní nádrže,

- výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže před započetím těžby sedimentu (podélný řez a příčné řezy ve vzdálenosti max. 40 metrů), stanovení průměrné výšky sedimentu a odhad kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou19) (tyto náležitosti pouze pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže),

- doložení interpretovaných údajů (zpracovaných ve formě příčných a podélných řezů, vrstevnicových plánů a kubatur) z metod radarového či sonarového měření vrstvy sedimentu, provedených odborně způsobilou osobou19) - v případě, že uváděná vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 80 cm,

- kopie protokolu z místního šetření o rozsahu povodňových škod (vztahujícího se k akci), který byl vypracován podle metodiky stanovené Ministerstvem zemědělství (pouze pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d),

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16014).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář J v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- zadávací dokumentace veřejné zakázky,

- návrh smlouvy o dílo,

- položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem,

- výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže provedené nejdříve po 30 dnech od vypuštění rybníka nebo vodní nádrže, avšak před započetím těžby sedimentu (ve stejných profilech jako u zaměření, které tvoří základní náležitost žádosti), upřesnění průměrné výšky sedimentu a upřesnění odhadu kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou19) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže). Tyto náležitosti není potřeba znovu předkládat pouze v případě, pokud měření předložené jako základní náležitost žádosti dle části 2 C odst. VII. bylo provedeno v době, kdy rybník nebo vodní nádrž byly vypuštěny déle než 3 měsíce,

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- pravomocné rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami k užívání těchto vod v rybníku nebo vodní nádrži, která je předmětem podpory, pro chov ryb za účelem podnikání20) (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c),

- hydrotechnický posudek bezpečnostních přelivů a bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (nebo posudek bezpečnosti vodního díla při povodni21), zpracovaný a podepsaný autorizovanou osobou19),

- stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k návrhu manipulačního řádu a doklad o jeho předložení příslušnému vodoprávnímu úřadu k projednání,

- údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení,

- údaje o pozemcích, na které bude vytěžený sediment ukládán, tj. snímky katastrálních map a výpis z katastru nemovitostí (případně informace o parcelách), ne starší než 3 měsíce, vše potvrzené katastrálním úřadem, dále souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12),

- tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí.

IX. Podmínky přiznání podpory:

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- dodržení kalkulace nákladů,

- kladný posudek strategického experta a environmentálního experta (v případě spolufinancování z úvěru od Evropské investiční banky),

- trvalé vyčlenění retenčního ochranného prostoru18) o velikosti minimálně 10% z celkového (tj. ovladatelného i neovladatelného) prostoru18) rybníka nebo vodní nádrže (objem tohoto prostoru nebude zmenšen oproti stavu před realizací akce),

- u výstavby vodních nádrží dle části 2 C odst. I. písm. c): v manipulačním a provozním řádu vodní nádrže bude stanovena trvalá podmínka, že každoročně v období od 15. listopadu do 31. března bude vodní nádrž vypuštěna a bude sloužit: jako suchá nádrž (poldr), nebo jako suchá nádrž s částečným stálým nadržením do 35% z celkového prostoru nádrže, nebo do 35% z celkového prostoru nově vybudované soustavy nádrží,

- prokázání, že bezpečnostní přelivy a bezpečnostní zařízení rybníka nebo vodní nádrže jsou schopny bezpečně převést průtok odpovídající minimálně Q100 či vyšší v souladu s platnými předpisy,

- žadatel, případně následující uživatel, povede průběžně doklady o hnojení a krmení ryb, ze kterých bude patrné, že na předmětu podpory neprovozuje intenzivní chov ryb,

- doložení doplňku žádosti, včetně příloh (formulář J v části 3) v termínu, který stanoví Ministerstvo zemědělství,

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

- doložení vyplněného formuláře dle odst. 3 § 4 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

- doložení výškopisného a polohopisného zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže po ukončení těžby sedimentu ve stejných profilech jako před započetím odbahnění, a výpočet skutečného množství vytěženého sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou19) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka),

- doložení dokumentace o zřízení nivelačního bodu a určení jeho nadmořské výšky v systému Bpv odborně způsobilou osobou podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,

- doklad o zřízení vodočetné latě,

- doložení čestného prohlášení žadatele o podporu, potvrzené odborně způsobilou osobou19', že údaj o množství vytěženého sedimentu odpovídá skutečnosti (formulář K v části 3) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka),

- po dobu realizace odbahnění bude veden stavební deník, který bude obsahovat údaje o použité mechanizaci (počet a druh těžebních a dopravních prostředků),

- počet žádostí jednoho žadatele o podporu, na které může žadatel v kalendářním roce 2008 podporu získat, se odvíjí od celkové rybářsky obhospodařované plochy (nevztahuje se na předmět podpory dle části 2 C odst. 1. písm. c) a d)). V případě, že žadatel rybářsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu22) na:

- méně než 100 ha vodní plochy, může podat jednu žádost najeden rybník,

- více než 100 ha vodní plochy, může podat dvě žádosti, každou na jeden rybník, a v případě, kdy katastrální výměra ani jednoho z rybníků nepřesahuje 10 ha vodní plochy, může podat tři žádosti, každou najeden rybník;

- pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) může žadatel v roce 2008 podat jednu žádost na jednu vodní nádrž nebo jednu soustavu nádrží;

- pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d) není počet žádostí omezen.

X. Přechodná ustanovení

U žádostí, na které byl vydán v roce 2007 příslib podpory pro rok 2008, žadatel písemně potvrdí Ministerstvu zemědělství do 31. března 2008 platnost požadavku pro rok 2008 na formulářích zaslaných společně s příslibem. Omezení počtu žádostí dle části 2 C odst. IX. se vztahují na nově podané žádosti v r. 2008, nesouvisejí s přísliby z r. 2007.

2 D. Podpora procesu plánování v oblasti vod

podle § 102 odst. 1 písm. d) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programu 129 150 - „Podpora procesu plánování v oblasti vod“.

I. Předmět podpory:

a) Podpora informačního procesu plánování v oblasti vod (podprogram 129 151),

- sestavení modelů jednotlivých oblasti povodí,

- technické řešení báze informací o oblasti povodí, včetně komunikačního rozhraní umožňujícího vzdálený přístup v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,

- úprava komunikačních rozhraní stávajících informačních systémů tak, aby byly schopné využívat báze informací o oblasti povodí,

b) Podpora podkladů pro návrh plánů oblastí povodí (podprogram 129 152).

- shromáždění demografických a hospodářských údajů,

- shromáždění informací o stavu ochrany před povodněmi a o vodním režimu krajiny,

- shromáždění údajů o užívání vod a nakládání s nimi,

- shromáždění údajů o vlivech na stav povrchových a podzemních vod,

- analýzy všeobecných a vodohospodářských charakteristik vodního útvaru, skupiny vodních útvarů či oblastí povodí,

- analýzy významných vlivů na stav vod,

- určení předpokládaných požadavků na užívání vod, včetně ochrany před škodlivými účinky vod,

- analýzy dopadů na stav povrchových a podzemních vod,

- vymezení silně ovlivněných vodních útvarů,

- určení rizikových vodních útvarů,

- stanovení cílů ochrany pro vodní útvary a chráněné oblasti, včetně výchozího návrhu zvláštních cílů ochrany podle § 23 a odst. 4 vodního zákona,

- ekonomické analýzy užívání vody,

- sestavení návrhu přehledu významných problémů nakládání s vodami,

- zpracování podkladů pro návrh programů opatření,

- zpracování návrhů opatření naplňující stanovené cíle ochrany vod,

- zpracování návrhů opatření vyvolaných požadavky práva Evropských společenství v oblasti životního prostředí,

- zpracování návrhů opatření k ochraně vod používaných k výrobě pitné vody,

- zpracování návrhů opatření k regulaci odběrů povrchových a podzemních vod,

- zpracování návrhů opatření k regulaci umělých infiltrací,

- zpracování návrhů opatření u bodových zdrojů znečištění,

- zpracování návrhů opatření regulujících znečištění z plošných zdrojů znečištění,

- zpracování návrhů opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu,

- zpracování návrhů opatření k zábraně vypouštění znečišťujících látek do podzemních vod,

- zpracování návrhů opatření k odstranění znečištění povrchových vod zvlášť nebezpečnými závadnými látkami a nebezpečnými závadnými látkami,

- zpracování návrhů opatření k prevenci havarijního znečištění,

- zpracování návrhů opatření k ochraně povrchových vod využívaných ke koupání osob,

- zpracování návrhů opatření ochrany před povodněmi a dalšími nepříznivými účinky vod,

- zpracování návrhů opatření v řízení a využívání vodních zdrojů, popřípadě opatření doplňující vodohospodářskou infrastrukturu v oblasti povodí,

- analýzy efektivnosti navržených opatření, jejich kombinací a variant.

II. Forma podpory:

- podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové výdaje.

III. Žadatel:

Žadatelem o podporu může být subjekt podílející se na pořízení plánů oblastí povodí (§ 25 odst. 2 vodního zákona) a pověřené odborné subjekty (§ 21 odst. 4 vodního zákona), které se přímo podílejí na přípravě podkladů pro Plány oblastí povodí.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 30. června 2008,

- místem podání žádosti o podporuje odbor vodohospodářské politiky.

V. Kritéria podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. a):

- efektivnost vynaložených nákladů,

- naplňování cílů e-Governmentu a elektronizace veřejné správy,

- návaznost na stávající informační systémy veřejné správy,

- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na ZVHS), územních rozpočtů nebo fondů Evropské unie.

b) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. b):

- efektivnost vynaložených nákladů,

- přednostní řešení okruhů uvedených v kapitole 3.1.4. Povrchové vody - Nejistoty a chybějící data a v kapitole 3.2.7. Podzemní vody - Nejistoty a chybějící data ve Zprávě České republiky (Zpráva 2005) dle článku 15 Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec pro činnost Společenství v oblast vodní politiky

- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na ZVHS), územních rozpočtů nebo fondů Evropské unie.

VI. Způsob výpočtu podpory:

pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. a):

- podpora se poskytuje ZVHS do výše 100 % kapitálových nákladů, ostatním oprávněným žadatelům maximálně do výše 75% kapitálových nákladů,

- konkrétní výši podpory stanoví Ministerstvo zemědělství podle rozsahu potřebných prací v souladu se schválenou dokumentací programu 129 150 a podle dostupných finančních prostředků,

pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. b):

- podpora se poskytuje ZVHS do výše 100 % kapitálových nákladů, ostatním oprávněným žadatelům maximálně do výše 75% kapitálových nákladů,

- konkrétní výši podpory stanoví Ministerstvo zemědělství podle rozsahu řešeného území či délky řešeného úseku vodního toku, počtu řešených vodních útvarů a počtu posuzovaných variant v souladu se schválenou dokumentací programu 129 150 a podle výše dostupných finančních prostředků.

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (dle formuláře R v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- čestné prohlášení (dle formuláře C v části 3),

- technická zpráva (dle formuláře S v části 3),

- stanovisko správce příslušného povodí13) (není-li sám žadatelem) ke vhodnosti a potřebě akce,

- výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem krajský úřad)

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16014).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář T v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- návrh smlouvy o dílo,

- položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12),

- tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí.

IX. Podmínky přiznání podpory:

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- dodržení kalkulace nákladů,

- doložení doplňku žádosti, včetně příloh (formulář T v části 3) v termínu, který stanoví Ministerstvo zemědělství,

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- doložení vyplněného formuláře dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení) v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů (pouze pokud již nebyly předloženy jako náležitost doplňku žádosti).

- zpracovatel plánů oblastí povodí (příjemce podpory) musí nejpozději do tří let po schválení plánů oblastí povodí radou kraje podat v příslušných územně správních celcích návrhy na změnu územně plánovací dokumentace (územních plánů) ve smyslu schváleného plánu oblasti povodí.

2 E. Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství

podle § 102 odst. 1 písm. b), i), k) vodního zákona

Podpora je neinvestičního charakteru a je poskytována v rámci běžných výdajů specifického ukazatele „Podpora vodnímu hospodářství celkem“.

I. Předmět podpory je zejména:

a) správa drobných vodních toků,

b) správa hlavních odvodňovacích zařízení,

c) obnova a provoz vodních cest.

II. Forma podpory:

- podporaje účelově vázaná a je neinvestičního charakteru.

III. Žadatel:

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a) - správci drobných vodních toků určení Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 vodního zákona a ZVHS,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b) - ZVHS,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. c) - státní podniky Povodí11).

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a) - u organizační složky státu průběžně do 31. října 2007, u ostatních správců vodních toků průběžně do 31. března 2008,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b) - průběžně do 31. října 2008,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. c) - průběžně do 31. března 2008,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

- pro činnosti dle části 2 E odst. I. písm. a) - údržba a opravy na vodních tocích a objektech k zajištění provozuschopnosti a funkčnosti upravených i neupravených drobných vodních toků (např. odstranění nátrží a nánosů, péče o břehové porosty a pod.), a dále provádění prvotních zásahů (zásahů, které umožní neodkladné zprovoznění vodního toku nebo odstranění ekologické havárie - dále jen „prvotní zásahy“) na drobných vodních tocích ve správě ZVHS,

- pro činnosti dle části 2 E odst. I. písm. b) - údržba a opravy na hlavních odvodňovacích zařízeních a objektech k zajištění jejich provozuschopnosti a funkčnosti a dále provádění prvotních zásahů na nich,

- pro činnosti dle části 2 E odst. I. písm. c) - zajištění provozu a údržby využitelné dopravně významné vodní cesty podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, doložené stanoviskem Státní plavební správy.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- podpora dle části 2 E odst. I. písm. a) a b) se poskytuje organizační složce státu do 100 % na realizaci včetně projektové dokumentace, ostatním správcům vodních toků do 65 % nákladů na realizaci, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu12),

- podpora dle části 2 E odst. I. písm. c) se poskytuje do 65 % nákladů, na úhradu nákladů na opravy dlouhodobého hmotného majetku.

VII. Základní náležitosti žádosti:

a) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a):

- žádost (formulář L v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- jmenovitý seznam akcí a finanční rezerva na provádění prvotních zásahů,

- čestné prohlášení (formulář H v části 3),

- návrh technického řešení (technická zpráva podle formuláře M v části 3),

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

- kalkulace nákladů na akci, včetně uvedení finančních zdrojů,

- přehledná situace území v měřítku dle povahy akce s vyznačením úseku vodního toku a objektů, které jsou předmětem podpory,

- katastrální mapa v přiměřeném měřítku se zákresem stávajícího stavu a navrhovaného technického řešení (nevztahuje se na ZVHS),

- doklad, že žadatel je správcem drobného vodního toku určený Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje je se na ZVHS),

- doklad o vlastnictví majetku, který je předmětem oprav a údržby, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce (nevztahuje se na ZVHS),

- ověřenou kopii (ne starší než 3 měsíce) platného dokladu o podnikání podle § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo

- výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, respektive jeho ověřená kopie (je-li žadatelem právnická osoba podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), nebo

- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku; nevztahuje se na ZVHS),

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),

- stanovisko správce příslušného povodí (státního podniku Povodí) k připravované akci (u ZVHS pouze v případě, kdy se tok, na němž se provádí oprava objektů nebo údržba, vlévá do toku spravovaného jiným správcem vodního toku),

- ohlášení drobné stavby, stavební úpravy nebo udržovacích prací, doložené potvrzením o přijetí vodoprávním úřadem minimálně 35 dnů před podáním žádosti, případně doplněné o další vodoprávním úřadem požadované doklady,

- výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem obec),

b) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b):

- žádost (formulář N v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- jmenovitý seznam hlavních odvodňovacích zařízení (s uvedením pracoviště ZVHS, názvu a označení hlavního odvodňovacího zařízení (číslo DHM), délky předmětného úseku, specifikace prací a nákladů) a finanční rezerva na provádění prvotních zásahů,

- čestné prohlášení (formulář H v části 3),

c) pro předmět podpory dle části 2 E odst. 1. písm. c):

- písemná žádost s konkretizací požadavku doložená:

- seznamem akcí, na nichž bude prováděna oprava a údržba,

- kalkulací nákladů na provoz a údržbu vodní cesty, jmenovitě vždy u každého opatření, na které je žádána podpora,

- vyčíslením výše odpisů jednotlivého majetku, na který je žádána podpora.

VIII. Podmínky přiznání podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- ohlášení potvrzené vodoprávním úřadem,

- dodržení kalkulace nákladů,

- předložení Protokolu o vzniku havarijní situace a způsobu prvotního zásahu (formulář O v části 3) - týká se pouze ZVHS,

b) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací potvrzené vodoprávním úřadem,

- dodržení kalkulace nákladů uvedené v žádosti o podporu,

- předložení Protokolu o vzniku havarijní situace a způsobu prvotního zásahu (formulář O v části 3) - týká se pouze ZVHS,

c) pro předmět podpory dle části E odst. I. písm. c):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- pravomocné ohlášení potvrzené Státní plavební správou,

- vypořádání předchozích závazků vůči státnímu rozpočtu.

1) § 12 až 16 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

2) § 13 odst. 3 písmene a) až d) zákona č. 218/2000 Sb.

3) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 218/2000 Sb. Vyhláška č. 560/2006 Sb.

7) Zákon č. 218/2000 Sb.

8) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 218/2000 Sb.
Vyhláška č. 560/2006 Sb.

9) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb.

10) § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.

11) Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích.

12) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

13) § 54 zákona č. 254/2001 Sb.

14) Vyhláška č. 560/2006 Sb.

15) § 3 nebo § 11 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

16) § 15 zákona č. 254/2001 Sb.

17) § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

18) ČSN 73 65 15 Názvosloví hydrotechniky - Vodní nádrže.

19) § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo
§ 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplněni některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

20) § 8 zákona č. 254/2001 Sb.

21) TNV 75 29 35 Posuzování bezpečnosti vodního díla při povodni.

22) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2008 a způsobu kontroly jejich užití

[podle § 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů]

1. Obecné podmínky

(1) Podle závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2008 a způsobu kontroly jejich užití (dále jen „závazná pravidla“) se poskytují finanční prostředky (dále jen „podpora“) k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu, na základě priorit stanovených Ministerstvem zemědělství pro rok 2008, zejména na:

a) prevenci před povodněmi, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

b) odstraňování povodňových škod, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

c) obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

d) podporu procesu plánování v oblasti vod, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

e) ostatní opatření ve vodním hospodářství.

(2) Podporou se pro účely závazných pravidel rozumí dotace příspěvkovým organizacím a ostatním právnickým a fyzickým osobám nebo výdaje na činnost organizační složky státu, poskytnuté na stanovený účel podle zvláštního právního předpisu2).

(3) Podporu podle odstavce 1 na základě žádosti poskytuje Ministerstvo zemědělství.

(4) Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé. Pokud v období od podání žádosti do doby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace dojde ke změnám, je žadatel povinen tyto změny doložit.

(5) Podpora je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

(6) Na poskytnutí podpory není právní nárok.

(7) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního poměru nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními údaji žadatelů uvedenými v žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost dle zvláštního právního předpisu3).

(8) Podpora může být poskytnuta pouze za předpokladu, že žadatel potvrdí na žádosti o podporu svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a) Jméno, příjmení a rok narození žadatele, je-li fyzickou osobou, obchodní firma nebo název, je-li žadatel právnickou osobou nebo organizační složkou státu,

b) identifikační číslo, je-li přiděleno,

c) úplná adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby nebo organizační složky státu (u cizinců s povolením k pobytu na území České republiky adresa místa pobytu),

d) předmět podpory,

e) výše poskytnuté podpory,

f) podmínky poskytnutí podpory.

(9) Podporu nelze poskytnout na ukončenou akci, u které již bylo ukončeno financování, nebo u které již požádal investor o vydání kolaudačního souhlasu.

(10) Žádosti jsou evidovány na Ministerstvu zemědělství dnem přijetí.

(11)Je-li předložená žádost neúplná nebo nesprávně vyplněna, vyzve Ministerstvo zemědělství žadatele k odstranění nedostatků. Po odstranění nedostatků bude žádost zařazena do pořadí pro projednání udělení podpory. Pokud žadatel neodstraní nedostatky v termínu stanoveném ve výzvě, bude žádost zamítnuta.

(12) Pro objektivní posouzení žádosti je Ministerstvo zemědělství oprávněno vyžádat si doplňující údaje a doklady.

(13) Ministerstvo zemědělství o žádostech rozhoduje na základě odborného technicko-ekonomického posouzení akce, podle kritérií dané podpory, v souladu s těmito závaznými pravidly a zvláštním právním předpisem4). Podle povahy akce Ministerstvo zemědělství rozhodne, zda technicko-ekonomické posouzení akce provede vlastními či externími odbornými posuzovateli.

(14) U akcí, na které byly podle závazných pravidel platných pro příslušný kalendářní rok přijaty žádosti o podporu v jednotlivých programech v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž je navrženo zahájení financování, platí ustanovení závazných pravidel platných v roce přijetí žádosti.

(15) Podpory jsou přiznávány podle důležitosti z hlediska zájmů státu do vyčerpání finančních limitů stanovených pro podpory Ministerstva zemědělství podle odstavce 1 v běžném kalendářním roce. V případě, že nebudou na některou podporu dle části 2 závazných pravidel vyčleněny finanční prostředky v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství, nebude tato podpora realizována.

(16) Podpory jsou poskytovány na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) nebo na základě Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (dále jen „Stanovení výdajů“) vydaného Ministerstvem zemědělství. Na toto Rozhodnutí a Stanovení výdajů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení5). O zamítnutí žádosti Ministerstvo zemědělství žadatele vyrozumí.

(17) Podpory jsou poskytovány:

a) pro účastníky programů podle částí 2 A „Podpora prevence před povodněmi“, 2 B „Podpora na odstraňování povodňových škod“, 2 C „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem“ a 2 D „Podpora procesu plánování v oblasti vod“, na základě zvláštních právních předpisů6),

b) pro účastníky podpor dle části 2 E „Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství“ na základě zvláštního právního předpisu7).

(18) Náklady, které jsou kryty z poskytnutých peněžních prostředků formou podpory, účtuje příjemce samostatně a prokazuje je účetními doklady.

(19) Je-li poskytnuta podpora podle těchto závazných pravidel, nelze na její předmět poskytnout v tomtéž roce jinou podporu nebo dotaci či příspěvek ze státního rozpočtu.

(20) V případě, že příjemce podpory nemůže splnit předmět podpory z vážných důvodů a na tento předmět mu byla poskytnuta podpora, je povinen o tom neprodleně informovat Ministerstvo zemědělství. Ministerstvo zemědělství může novým rozhodnutím převést podporu na jinou osobu včetně všech práv a povinností. V případě úmrtí příjemce podpory bude postupováno v souladu s ustanovením občanského zákoníku o dědění.

(21) Porušení zvláštních právních předpisů8) může být důvodem k zamítnutí žádosti o podporu podle těchto závazných pravidel.

(22) Po ukončení akce ve lhůtě stanovené v Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů je příjemce podpory dle částí 2 A až 2 D povinen předložit Ministerstvu zemědělství zprávu pro závěrečné vyhodnocení akce v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem9).

(23) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito závaznými pravidly se vykonává podle zvláštního právního předpisu4). Příjemce podpory je povinen v rámci kontrol prováděných Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem financí a místně příslušným finančním úřadem předkládat příslušné podklady a doklady a umožnit přístup zaměstnanců kontrolních orgánů do svých provozních a administrativních prostor k provedení kontroly a kontrolu umožnit.

(24) V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta podpora, vrátí příjemce podpory neoprávněně čerpané prostředky na příslušný účet Ministerstva zemědělství.

(25) Porušení podmínek, na něž je vázáno poskytnutí podpory, je porušením rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu10). V případě zjištění porušení rozpočtové kázně uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, jakož i penále finanční úřad v řízení podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Finanční úřad i příjemce podpory jsou povinni tuto skutečnost oznámit Ministerstvu zemědělství.

(26) Ministerstvo zemědělství si vyhrazuje právo neproplatit přiznanou částku podpory v případě zjištění skutečností opravňujících k úpravě Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů, nebo v případě vládou schválených regulačních opatření. Dojde-li k úpravě Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů z důvodů vládou schválených regulačních opatření, nabídne Ministerstvo zemědělství žadateli rozložení financování akce do následujícího roku. Nepřijme-li žadatel tuto nabídku, proplatí Ministerstvo zemědělství žadateli prokazatelně vynaložené náklady na přípravu akce v plné výši a náklady vynaložené na realizaci akce do výše, stanovené podle míry regulačních opatření, vyjádřené v procentech.

(27) Nebude-li do 30. listopadu 2008 na akci, jejíž financování žadatel uvažoval zahájit v roce 2008, a na niž podal žádost dle části 2 C až 2 D, vydán registrační list akce, považuje se žádost za zamítnutou z důvodu nedostatku finančních prostředků.

(28) Ministr zemědělství je oprávněn v mimořádných případech a ve veřejném zájmu, např. při ohrožení zdraví a životů obyvatel nebo při hrozících škodách velkého rozsahu, udělit výjimku oproti ustanovením těchto závazných pravidel. Jedná-li se o individuálně posuzované výdaje nebo individuální dotace podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., je k udělení výjimky potřeba předchozí souhlasné stanovisko ministra financí.

2. Podpory

2 A. Podpora prevence před povodněmi

podle § 102 odst. 1 písm. e), g), h) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci:

programu 129 120 - „Podpora prevence před povodněmi II“, který se řídí následujícími pravidly:

I. Předmět podpory:

a) Podpora protipovodňových opatření s retencí (podprogram 129 122):

- výstavba, rekonstrukce a obnova vodních nádrží a jejich hrází, a dále zajištění jejich oprav,

- výstavba, rekonstrukce a obnova suchých nádrží a jejich hrází, a dále zajištění jejich oprav,

- výstavba a rekonstrukce stavebních objektů v území určených k rozlivům povodní;

b) Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků (podprogram 129 123):

- zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků (zejména rozšířením nebo prohloubením koryta) a zajištění rekonstrukcí a oprav souvisejících objektů a zařízení k regulaci průtokových a odtokových podmínek,

- ochranné hráze (rovněž mobilní hrazení nebo stěny jako součást systémových opatření správců vodních toků),

- odlehčovací koryta a štoly,

- zvyšování průtočné kapacity jezů,

- rekonstrukce hrází,

- stabilizace koryt vodních toků;

c) Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl (podprogram 129 124);

d) Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů (podprogram 129 125).

II. Forma podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b) je poskytována podpora na kapitálové a běžné výdaje. Podporu na běžné výdaje lze poskytnout pouze Zemědělské vodohospodářské správě (dále jen „ZVHS“);

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c) a d) je poskytována podpora na kapitálové výdaje.

III. Navrhovatel a žadatel:

Navrhovatelem protipovodňového opatření může být obec, město, sdružení obcí či kraj.

Žadatelem o podporu je:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b): státní podniky Povodí11), ZVHS, Lesy České republiky, s.p. a správci drobných vodních toků určení Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c): státní podniky Povodí11),

c) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d): státní podniky Povodí11) a ZVHS.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu nebo žádosti o posouzení návrhu protipovodňového opatření:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2008 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2008 a do 30. listopadu 2008 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2009,

- žádosti o podporu vycházející z návrhů navrhovatelů se podávají průběžně,

- žádosti o posouzení návrhu protipovodňového opatření se podávají v termínu od 1. února do 31. března 2008,

- místem podání žádosti o podporu nebo žádosti o posouzení návrhu protipovodňového opatření je odbor programového financování ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b):

- přednostní řešení území s vyšší pravděpodobností výskytu povodňových situací s ohledem na hydrologické poměry a nebo možnost vzniku velkých povodňových škod,

- návaznost na zpracované generely protipovodňové ochrany daného území, využití studií odtokových poměrů nebo studií pro stanovení záplavových území, pokud jsou pro dané území vytvořeny,

- efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření vzhledem k chráněným hodnotám a přínosům, s využitím moderních metod a postupů,

- integrace do připravovaných plánů oblastí povodí nebo soulad s platným Směrným vodohospodářským plánem,

- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na ZVHS), územních rozpočtů či fondů Evropské unie,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c) a d):

- počet ohrožených měst a obcí, odhad počtu ohrožených obyvatel, výskyt povodňových situací v zájmovém území v posledních letech včetně uvedení velikosti kulminačních průtoků těchto povodní (pokud jsou k dispozici), odhad možných povodňových škod nebo uvedení skutečných škod způsobených povodněmi (je-li tento údaj k dispozici).

VI. Způsob výpočtu podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a), b) a c):

- u státních podniků Povodí11), ZVHS a s.p. Lesy České republiky: úhrada do výše 100% výdajů na: dokumentaci pro územní a stavební řízení, související investorské a inženýrské činnosti, výkupy pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a výdajů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu12), úhrada výdajů na odstranění sedimentů se poskytuje maximálně do výše 210,- Kč na 1 m3 vytěženého sedimentu,

- u správců drobných vodních toků určených Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: úhrada do výše 80 % výdajů na: výkupy pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu12) ,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d):

- výši podpory, do 100 % výdajů, Ministerstvo zemědělství stanoví podle velikosti zájmového území (např. objem nutných geodetických prací, délka zpracovaného úseku v km, plocha povodí v km2, průměrná šířka inundace).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář A v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

- technická zpráva dle formuláře D v části 3,

- vyplněný formulář indikátorů a parametrů akce (U v části 3),

- doklad, že žadatel je správcem drobného vodního toku určeným Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- stanovisko správce povodí13) (je-li žadatelem jiný subjekt než správce povodí, ZVHS nebo Lesy České republiky, s.p.),

- výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem obec),

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16014).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář F v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- návrh smlouvy včetně položkového rozpočtu,

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12).

IX. Podmínky přiznání podpory:

- jedná se o akci protipovodňového charakteru, která naplňuje stanovené závazné ukazatele ve schválené dokumentaci programu,

- dodržení osnovy studie stanovování záplavových území, studie odtokových poměrů,

- posudek environmentálního experta,

- posudek strategického experta,

- dodržení všech parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F v části 3),

- doložení platné smlouvy v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- doložení vyplněného formuláře dle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- pro závěrečné vyhodnocení akce doložení aktualizovaného formuláře U z části 3.

X. Zvláštní ustanovení:

Navrhovatel podá žádost o posouzení návrhu protipovodňového opatření a předloží:

- zpracovanou dokumentaci pro územní řízení,

- vyjádření správce povodí (s.p. Povodí) k navrhovanému opatření, hodnotící zejména systémovost opatření a jeho vliv v povodí,

- vyjádření správce vodního toku, tedy potenciálního žadatele - investora, zda požaduje převedení navrhovaného opatření (nebo jeho části) po realizaci do vlastnictví navrhovatele, a v případě, že ano, pak rovněž včetně

závazek navrhovatele s přiloženým usnesením zastupitelstva (zastupitelstev - v případě sdružení obcí), že navrhovatel po realizaci akce bezúplatně převezme protipovodňové opatření (nebo jeho část) do svého majetku a bude se o ně starat s péčí řádného hospodáře bez dalších nároků na státní rozpočet.

Správce programu nechá podklady posoudit strategickým expertem programu podle jednotné metodiky schválené vládou, zpravidla na své náklady (může rozhodnout, že náklady na opětovné posouzení hradí navrhovatel).

2 B. Podpora na odstraňování povodňových škod

podle § 102 odst. 1 písm. f), k), n) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programu 229 110 - „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“.

I. Předmět podpory:

Náprava povodňových škod vzniklých při povodních od roku 2000 na vodních tocích a souvisejících vodních dílech ve vlastnictví státu. Obnova vodních děl (včetně hlavních odvodňovacích zařízení) a koryt vodních toků po povodních včetně souvisejících objektů a zařízení, zejména v intravilánech obcí a dále na volných úsecích vodních toků tam, kde náprava povodňových škod obnoví významné vodohospodářské dílo, koryto vodního toku či protipovodňovou ochranu území, a dále obnova objektů a zařízení sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství prostřednictvím:

a) podprogramu 229 114 - „Odstranění následků povodní roku 2006“,

b) podprogramu 229 115, který bude vytvořen, pokud rozsah případných dalších povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na celém území České republiky v kalendářním roce přesáhne 100 mil. Kč nebo přesáhne-li výše vzniklých povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na území oblasti povodí (vyhláška MZe č. 92/2002 Sb., o oblastech povodí) částku 50 mil. Kč v příslušném kalendářním roce.

II. Forma podpory:

Podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

III. Žadatel:

Státní podniky Povodí11), Lesy České republiky, s.p., ZVHS.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. I. písm. a) v podprogramu 229 114, jejichž zahájení financování se uvažuje v roce 2008, se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2008,

- žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. I. písm. a) v podprogramu 229 114, jejichž zahájení financování se uvažuje v roce 2009, se podávají průběžně, nejpozději do 30. listopadu 2008,

- žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. I. písm. b) v podprogramu 229 115, se podávají průběžně, nejpozději v termínu stanoveném Ministerstvem zemědělství,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

Vyjádření omezené funkce - koryta vodního toku, vodních děl (včetně hlavních odvodňovacích zařízení) a dále objektů a zařízení sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství - v důsledku povodňové škody na státním vodohospodářském majetku jako např.:

- omezení průtočnosti nebo kapacity koryta vodního toku,

- snížení stability dna a břehů koryta vodního toku,

- ohrožení funkce stability objektů v korytě vodního toku včetně zařízení křižujících vodní tok,

- ohrožení funkce objektů a zařízení umístěných v blízkosti objektů sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství,

- snížení stability vodního toku jako významného krajinotvorného prvku v území,

- vliv poruchového stavu koryta na okolí včetně pozemků, porostů, staveb při březích apod.,

- odhad velikosti možných škod vzniklých v důsledku dalšího trvání poruchového stavu,

- efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření s využitím moderních metod a postupů, v návaznosti na protokol o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- úhrada ve výši do 100% nákladů stavebních prací a technologických dodávek. To se nevztahuje na ZVHS, jíž budou poskytovány prostředky na odstranění veškerých povodňových škod v plné výši, tj. včetně projektových, přípravných a ostatních prací (včetně výkupů pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby). Úhrada se provádí podle výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu12).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář B v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

- technická zpráva dle formuláře E v části 3,

- protokol(y) z místního šetření o rozsahu povodňových škod (kopie) vztahující se k akci,

- vyjádření věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, že se jedná o povodňovou škodu (pokud není součástí protokolu z místního šetření),

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

- situace území (povodí) v měřítku přiměřeném povaze akce s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce,

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 160l4).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář F v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- návrh smlouvy o dílo, včetně položkového rozpočtu

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12).

IX. Podmínky přiznání podpory:

- doklad, že se jedná o povodňovou škodu na státním vodohospodářském majetku,

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F v části 3),

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- doložení vyplněného formuláře dle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů.

2 C. Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem

podle § 102 odst. 1 písm. g) a j) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci:

programu 129 130 - „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“, který se řídí následujícími pravidly:

I. Předmět podpory:

a) obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, za účelem obnovy jejich základních funkcí, zlepšení bezpečnosti jejich provozu (zejména za povodňových situací), zlepšení vodohospodářských a mimoprodukčních funkcí s důrazem na posílení jejich retenčních schopností,

b) odbahnění nejvíce zanesených rybníků,

c) výstavba vodních nádrží k ochraně před povodněmi a suchem,

d) odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží způsobených případnou povodní v roce 2008 a jednotlivě přesahujících 250 tis. Kč, za předpokladu, že na tyto škody budou uvolněny prostředky nad rámec prostředků schválených ve státním rozpočtu na program 129 130. Na odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží vystavěných či obnovených z podprogramu 129 132 lze poskytnout podporu pouze za předpokladu, že byly způsobeny povodní o průtoku větším než Q100.

II. Forma podpory:

- podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

III. Žadatel:

Žadatel o podporu může být subjekt podnikající v zemědělské prvovýrobě, provozující chov a lov ryb na rybníku či vodním díle, na který je poskytována podpora, a splňující podmínku, že se jedná o:

- právnickou osobu, podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

- fyzickou osobu zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

- Školní rybářství Protivín (1Č 00072648),

- Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech (IČ 60076658).

Žadatelem dále mohou být organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu provozující chov a lov ryb na rybníku či vodní nádrži, na který je žádáno o poskytnutí podpory.

Z podprogramu 129 132 nelze poskytnou podporu žadatelům, jejichž předmět podpory (rybník či vodní nádrž) se nachází na území hlavního města Prahy.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2008,

- žádosti o podporu dle části 2 C odst. I. písm. d) se podávají průběžně, nejpozději v termínu stanoveném Ministerstvem zemědělství,

- právnické osoby podávají žádost na odbor zemědělské agentury a pozemkového úřadu Ministerstva zemědělství příslušný podle místa sídla právnické osoby,

- podnikající fyzické osoby podávají žádost na odbor zemědělské agentury a pozemkového úřadu Ministerstva zemědělství příslušný podle sídla zapsaného v evidenci zemědělského podnikatele.

V. Kritéria podpory:

- obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, jejichž základní parametry nejsou v souladu s normami a je ohrožena bezpečnost vodního díla, nebo je narušena nebo významně omezena jejich vodohospodářská funkce,

- celkové odbahnění rybníků a vodních nádrží o katastrální výměře 1 až 30 ha, u kterých vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm,

- zlepšení bezpečnosti provozu rybníků a vodních nádrží za povodní,

- výstavba vodních nádrží o katastrální výměře (nebo výstavba soustavy vodních nádrží nacházejících se ve stejném dílčím hydrologickém pořadí, a zároveň ve stejném katastrálním území, nebo v sousedních katastrálních územích, v součtu o katastrální výměře) větší než 1 ha, jejichž hlavním účelem bude ochrana před povodněmi a suchem (povolen pouze extenzivní chov ryb),

- efektivnost vynaložených nákladů.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- úhrada do výše 100 % nákladů na vlastní realizaci (zahrnující stavební práce a technologické dodávky) a u výstavby nových vodních nádrží i na výkupy pozemků (ve výši podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nutných pro realizaci stavby. Úhrada nákladů na odbahnění se poskytuje maximálně do výše 210,- Kč na 1 m3 vytěženého sedimentu. Úhrada se provádí na základě výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu12).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (dle formuláře G v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- čestné prohlášení (dle formuláře H v části 3),

- technická zpráva dle formuláře I v části 3,

- ověřená kopie osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele (ne starší než 3 měsíce) s předmětem činnosti chov ryb, podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (je-li žadatelem fyzická osoba nebo právnická osoba podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), nebo

- zřizovací listina, respektive její ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem), nebo

- statut, respektive jeho ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem vysoká škola či její organizační jednotka), nebo

- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku),

- ověřená kopie registračního listu organizační jednotky Českého rybářského svazu nebo Moravského rybářského svazu (je-li žadatelem),

- doklad evidence rybářského hospodaření na více než 20 ha vodních ploch dle zvláštního právního předpisul5), prokázané za uplynulý kalendářní rok, podepsané žadatelem (je-li žadatelem fyzická osoba), nebo podepsané statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d),

- doklad o vlastnictví, nájmu nebo jiném právním vztahu k 20 ha vodních ploch, na kterých žadatel rybářsky hospodaří dle zvláštního právního předpisu15), doložené výpisy z katastru nemovitostí (list vlastnictví ne starší než 3 měsíce s uvedením druhu pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník, nebo vodní nádrž umělá), nebo platnými nájemními smlouvami (v kopiích), nebo doklady o jiném právním vztahu. Tutéž plochu lze uplatňovat pouze jedenkrát, např. při bezpodílovém spoluvlastnictví rybníků. Doklady o vyhlášení rybářského revíru, ke kterému mají organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu právo hospodaření dle § 11 zákona o rybářství, jsou považovány za jiný právní vztah, kde pro účely dotace poskytovatel uznává kromě výše uvedených způsobů využití vodních ploch i způsob využití - vodní nádrž přírodní (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d),

- doklad evidence o hospodaření na předmětu podpory podle zvláštního právního předpisu15), prokázaný za období minimálně posledních tří let, podepsaný žadatelem (je-li žadatelem fyzická osoba), nebo podepsaný statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c),

- doklad o vlastnictví, nájmu nebo o jiném právním vztahu k vodnímu dílu (pozemkům dotčeným stavbou - pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c), doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce; ve výpisu bude pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a), b) a d) uvedeno: druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník, nebo vodní nádrž umělá,

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),

- stanovisko správce příslušného povodí13) (státního podniku Povodí) k připravované akci (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d) v případě, že akce nebude podléhat stavebnímu povolení),

- stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k připravované akci (nebo doložení skutečnosti, že určeným správcem tohoto vodního toku je žadatel),

- stanovisko věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu16), v jehož správním území se předmět podpory nachází, ve kterém bude uvedeno, zda akce, na kterou se vztahuje žádost, bude podléhat ohlášení nebo stavebnímu povolení,

- odpovídající vyjádření (rozhodnutí, stanovisko) věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody17), v jehož správním území se vodní dílo nachází, nebo bude nacházet, k připravované akci,

- kopie posudku o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (dle § 61 zákona č. 254/2001 Sb.) v případě, že se jedná o změnu stavby vyžadující stavební povolení,

- návrh manipulačního a provozního řádu s rozčleněním prostor18) rybníka či vodní nádrže,

- výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže před započetím těžby sedimentu (podélný řez a příčné řezy ve vzdálenosti max. 40 metrů), stanovení průměrné výšky sedimentu a odhad kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou19) (tyto náležitosti pouze pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže),

- doložení interpretovaných údajů (zpracovaných ve formě příčných a podélných řezů, vrstevnicových plánů a kubatur) z metod radarového či sonarového měření vrstvy sedimentu, provedených odborně způsobilou osobou19) - v případě, že uváděná vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 80 cm,

- kopie protokolu z místního šetření o rozsahu povodňových škod (vztahujícího se k akci), který byl vypracován podle metodiky stanovené Ministerstvem zemědělství (pouze pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d),

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16014).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář J v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- zadávací dokumentace veřejné zakázky,

- návrh smlouvy o dílo,

- položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem,

- výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže provedené nejdříve po 30 dnech od vypuštění rybníka nebo vodní nádrže, avšak před započetím těžby sedimentu (ve stejných profilech jako u zaměření, které tvoří základní náležitost žádosti), upřesnění průměrné výšky sedimentu a upřesnění odhadu kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou19) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže). Tyto náležitosti není potřeba znovu předkládat pouze v případě, pokud měření předložené jako základní náležitost žádosti dle části 2 C odst. VII. bylo provedeno v době, kdy rybník nebo vodní nádrž byly vypuštěny déle než 3 měsíce,

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- pravomocné rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami k užívání těchto vod v rybníku nebo vodní nádrži, která je předmětem podpory, pro chov ryb za účelem podnikání20) (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c),

- hydrotechnický posudek bezpečnostních přelivů a bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (nebo posudek bezpečnosti vodního díla při povodni21), zpracovaný a podepsaný autorizovanou osobou19),

- stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k návrhu manipulačního řádu a doklad o jeho předložení příslušnému vodoprávnímu úřadu k projednání,

- údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení,

- údaje o pozemcích, na které bude vytěžený sediment ukládán, tj. snímky katastrálních map a výpis z katastru nemovitostí (případně informace o parcelách), ne starší než 3 měsíce, vše potvrzené katastrálním úřadem, dále souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12),

- tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí.

IX. Podmínky přiznání podpory:

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- dodržení kalkulace nákladů,

- kladný posudek strategického experta a environmentálního experta (v případě spolufinancování z úvěru od Evropské investiční banky),

- trvalé vyčlenění retenčního ochranného prostoru18) o velikosti minimálně 10% z celkového (tj. ovladatelného i neovladatelného) prostoru18) rybníka nebo vodní nádrže (objem tohoto prostoru nebude zmenšen oproti stavu před realizací akce),

- u výstavby vodních nádrží dle části 2 C odst. I. písm. c): v manipulačním a provozním řádu vodní nádrže bude stanovena trvalá podmínka, že každoročně v období od 15. listopadu do 31. března bude vodní nádrž vypuštěna a bude sloužit: jako suchá nádrž (poldr), nebo jako suchá nádrž s částečným stálým nadržením do 35% z celkového prostoru nádrže, nebo do 35% z celkového prostoru nově vybudované soustavy nádrží,

- prokázání, že bezpečnostní přelivy a bezpečnostní zařízení rybníka nebo vodní nádrže jsou schopny bezpečně převést průtok odpovídající minimálně Q100 či vyšší v souladu s platnými předpisy,

- žadatel, případně následující uživatel, povede průběžně doklady o hnojení a krmení ryb, ze kterých bude patrné, že na předmětu podpory neprovozuje intenzivní chov ryb,

- doložení doplňku žádosti, včetně příloh (formulář J v části 3) v termínu, který stanoví Ministerstvo zemědělství,

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

- doložení vyplněného formuláře dle odst. 3 § 4 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

- doložení výškopisného a polohopisného zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže po ukončení těžby sedimentu ve stejných profilech jako před započetím odbahnění, a výpočet skutečného množství vytěženého sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou19) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka),

- doložení dokumentace o zřízení nivelačního bodu a určení jeho nadmořské výšky v systému Bpv odborně způsobilou osobou podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,

- doklad o zřízení vodočetné latě,

- doložení čestného prohlášení žadatele o podporu, potvrzené odborně způsobilou osobou19', že údaj o množství vytěženého sedimentu odpovídá skutečnosti (formulář K v části 3) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka),

- po dobu realizace odbahnění bude veden stavební deník, který bude obsahovat údaje o použité mechanizaci (počet a druh těžebních a dopravních prostředků),

- počet žádostí jednoho žadatele o podporu, na které může žadatel v kalendářním roce 2008 podporu získat, se odvíjí od celkové rybářsky obhospodařované plochy (nevztahuje se na předmět podpory dle části 2 C odst. 1. písm. c) a d)). V případě, že žadatel rybářsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu22) na:

- méně než 100 ha vodní plochy, může podat jednu žádost najeden rybník,

- více než 100 ha vodní plochy, může podat dvě žádosti, každou na jeden rybník, a v případě, kdy katastrální výměra ani jednoho z rybníků nepřesahuje 10 ha vodní plochy, může podat tři žádosti, každou najeden rybník;

- pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) může žadatel v roce 2008 podat jednu žádost na jednu vodní nádrž nebo jednu soustavu nádrží;

- pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d) není počet žádostí omezen.

X. Přechodná ustanovení

U žádostí, na které byl vydán v roce 2007 příslib podpory pro rok 2008, žadatel písemně potvrdí Ministerstvu zemědělství do 31. března 2008 platnost požadavku pro rok 2008 na formulářích zaslaných společně s příslibem. Omezení počtu žádostí dle části 2 C odst. IX. se vztahují na nově podané žádosti v r. 2008, nesouvisejí s přísliby z r. 2007.

2 D. Podpora procesu plánování v oblasti vod

podle § 102 odst. 1 písm. d) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programu 129 150 - „Podpora procesu plánování v oblasti vod“.

I. Předmět podpory:

a) Podpora informačního procesu plánování v oblasti vod (podprogram 129 151),

- sestavení modelů jednotlivých oblasti povodí,

- technické řešení báze informací o oblasti povodí, včetně komunikačního rozhraní umožňujícího vzdálený přístup v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,

- úprava komunikačních rozhraní stávajících informačních systémů tak, aby byly schopné využívat báze informací o oblasti povodí,

b) Podpora podkladů pro návrh plánů oblastí povodí (podprogram 129 152).

- shromáždění demografických a hospodářských údajů,

- shromáždění informací o stavu ochrany před povodněmi a o vodním režimu krajiny,

- shromáždění údajů o užívání vod a nakládání s nimi,

- shromáždění údajů o vlivech na stav povrchových a podzemních vod,

- analýzy všeobecných a vodohospodářských charakteristik vodního útvaru, skupiny vodních útvarů či oblastí povodí,

- analýzy významných vlivů na stav vod,

- určení předpokládaných požadavků na užívání vod, včetně ochrany před škodlivými účinky vod,

- analýzy dopadů na stav povrchových a podzemních vod,

- vymezení silně ovlivněných vodních útvarů,

- určení rizikových vodních útvarů,

- stanovení cílů ochrany pro vodní útvary a chráněné oblasti, včetně výchozího návrhu zvláštních cílů ochrany podle § 23 a odst. 4 vodního zákona,

- ekonomické analýzy užívání vody,

- sestavení návrhu přehledu významných problémů nakládání s vodami,

- zpracování podkladů pro návrh programů opatření,

- zpracování návrhů opatření naplňující stanovené cíle ochrany vod,

- zpracování návrhů opatření vyvolaných požadavky práva Evropských společenství v oblasti životního prostředí,

- zpracování návrhů opatření k ochraně vod používaných k výrobě pitné vody,

- zpracování návrhů opatření k regulaci odběrů povrchových a podzemních vod,

- zpracování návrhů opatření k regulaci umělých infiltrací,

- zpracování návrhů opatření u bodových zdrojů znečištění,

- zpracování návrhů opatření regulujících znečištění z plošných zdrojů znečištění,

- zpracování návrhů opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu,

- zpracování návrhů opatření k zábraně vypouštění znečišťujících látek do podzemních vod,

- zpracování návrhů opatření k odstranění znečištění povrchových vod zvlášť nebezpečnými závadnými látkami a nebezpečnými závadnými látkami,

- zpracování návrhů opatření k prevenci havarijního znečištění,

- zpracování návrhů opatření k ochraně povrchových vod využívaných ke koupání osob,

- zpracování návrhů opatření ochrany před povodněmi a dalšími nepříznivými účinky vod,

- zpracování návrhů opatření v řízení a využívání vodních zdrojů, popřípadě opatření doplňující vodohospodářskou infrastrukturu v oblasti povodí,

- analýzy efektivnosti navržených opatření, jejich kombinací a variant.

II. Forma podpory:

- podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové výdaje.

III. Žadatel:

Žadatelem o podporu může být subjekt podílející se na pořízení plánů oblastí povodí (§ 25 odst. 2 vodního zákona) a pověřené odborné subjekty (§ 21 odst. 4 vodního zákona), které se přímo podílejí na přípravě podkladů pro Plány oblastí povodí.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 30. června 2008,

- místem podání žádosti o podporuje odbor vodohospodářské politiky.

V. Kritéria podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. a):

- efektivnost vynaložených nákladů,

- naplňování cílů e-Governmentu a elektronizace veřejné správy,

- návaznost na stávající informační systémy veřejné správy,

- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na ZVHS), územních rozpočtů nebo fondů Evropské unie.

b) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. b):

- efektivnost vynaložených nákladů,

- přednostní řešení okruhů uvedených v kapitole 3.1.4. Povrchové vody - Nejistoty a chybějící data a v kapitole 3.2.7. Podzemní vody - Nejistoty a chybějící data ve Zprávě České republiky (Zpráva 2005) dle článku 15 Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec pro činnost Společenství v oblast vodní politiky

- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na ZVHS), územních rozpočtů nebo fondů Evropské unie.

VI. Způsob výpočtu podpory:

pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. a):

- podpora se poskytuje ZVHS do výše 100 % kapitálových nákladů, ostatním oprávněným žadatelům maximálně do výše 75% kapitálových nákladů,

- konkrétní výši podpory stanoví Ministerstvo zemědělství podle rozsahu potřebných prací v souladu se schválenou dokumentací programu 129 150 a podle dostupných finančních prostředků,

pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. b):

- podpora se poskytuje ZVHS do výše 100 % kapitálových nákladů, ostatním oprávněným žadatelům maximálně do výše 75% kapitálových nákladů,

- konkrétní výši podpory stanoví Ministerstvo zemědělství podle rozsahu řešeného území či délky řešeného úseku vodního toku, počtu řešených vodních útvarů a počtu posuzovaných variant v souladu se schválenou dokumentací programu 129 150 a podle výše dostupných finančních prostředků.

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (dle formuláře R v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- čestné prohlášení (dle formuláře C v části 3),

- technická zpráva (dle formuláře S v části 3),

- stanovisko správce příslušného povodí13) (není-li sám žadatelem) ke vhodnosti a potřebě akce,

- výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem krajský úřad)

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16014).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář T v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- návrh smlouvy o dílo,

- položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12),

- tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí.

IX. Podmínky přiznání podpory:

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- dodržení kalkulace nákladů,

- doložení doplňku žádosti, včetně příloh (formulář T v části 3) v termínu, který stanoví Ministerstvo zemědělství,

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- doložení vyplněného formuláře dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení) v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů (pouze pokud již nebyly předloženy jako náležitost doplňku žádosti).

- zpracovatel plánů oblastí povodí (příjemce podpory) musí nejpozději do tří let po schválení plánů oblastí povodí radou kraje podat v příslušných územně správních celcích návrhy na změnu územně plánovací dokumentace (územních plánů) ve smyslu schváleného plánu oblasti povodí.

2 E. Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství

podle § 102 odst. 1 písm. b), i), k) vodního zákona

Podpora je neinvestičního charakteru a je poskytována v rámci běžných výdajů specifického ukazatele „Podpora vodnímu hospodářství celkem“.

I. Předmět podpory je zejména:

a) správa drobných vodních toků,

b) správa hlavních odvodňovacích zařízení,

c) obnova a provoz vodních cest.

II. Forma podpory:

- podporaje účelově vázaná a je neinvestičního charakteru.

III. Žadatel:

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a) - správci drobných vodních toků určení Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 vodního zákona a ZVHS,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b) - ZVHS,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. c) - státní podniky Povodí11).

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a) - u organizační složky státu průběžně do 31. října 2007, u ostatních správců vodních toků průběžně do 31. března 2008,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b) - průběžně do 31. října 2008,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. c) - průběžně do 31. března 2008,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

- pro činnosti dle části 2 E odst. I. písm. a) - údržba a opravy na vodních tocích a objektech k zajištění provozuschopnosti a funkčnosti upravených i neupravených drobných vodních toků (např. odstranění nátrží a nánosů, péče o břehové porosty a pod.), a dále provádění prvotních zásahů (zásahů, které umožní neodkladné zprovoznění vodního toku nebo odstranění ekologické havárie - dále jen „prvotní zásahy“) na drobných vodních tocích ve správě ZVHS,

- pro činnosti dle části 2 E odst. I. písm. b) - údržba a opravy na hlavních odvodňovacích zařízeních a objektech k zajištění jejich provozuschopnosti a funkčnosti a dále provádění prvotních zásahů na nich,

- pro činnosti dle části 2 E odst. I. písm. c) - zajištění provozu a údržby využitelné dopravně významné vodní cesty podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, doložené stanoviskem Státní plavební správy.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- podpora dle části 2 E odst. I. písm. a) a b) se poskytuje organizační složce státu do 100 % na realizaci včetně projektové dokumentace, ostatním správcům vodních toků do 65 % nákladů na realizaci, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu12),

- podpora dle části 2 E odst. I. písm. c) se poskytuje do 65 % nákladů, na úhradu nákladů na opravy dlouhodobého hmotného majetku.

VII. Základní náležitosti žádosti:

a) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a):

- žádost (formulář L v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- jmenovitý seznam akcí a finanční rezerva na provádění prvotních zásahů,

- čestné prohlášení (formulář H v části 3),

- návrh technického řešení (technická zpráva podle formuláře M v části 3),

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

- kalkulace nákladů na akci, včetně uvedení finančních zdrojů,

- přehledná situace území v měřítku dle povahy akce s vyznačením úseku vodního toku a objektů, které jsou předmětem podpory,

- katastrální mapa v přiměřeném měřítku se zákresem stávajícího stavu a navrhovaného technického řešení (nevztahuje se na ZVHS),

- doklad, že žadatel je správcem drobného vodního toku určený Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje je se na ZVHS),

- doklad o vlastnictví majetku, který je předmětem oprav a údržby, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce (nevztahuje se na ZVHS),

- ověřenou kopii (ne starší než 3 měsíce) platného dokladu o podnikání podle § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo

- výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, respektive jeho ověřená kopie (je-li žadatelem právnická osoba podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), nebo

- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku; nevztahuje se na ZVHS),

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),

- stanovisko správce příslušného povodí (státního podniku Povodí) k připravované akci (u ZVHS pouze v případě, kdy se tok, na němž se provádí oprava objektů nebo údržba, vlévá do toku spravovaného jiným správcem vodního toku),

- ohlášení drobné stavby, stavební úpravy nebo udržovacích prací, doložené potvrzením o přijetí vodoprávním úřadem minimálně 35 dnů před podáním žádosti, případně doplněné o další vodoprávním úřadem požadované doklady,

- výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem obec),

b) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b):

- žádost (formulář N v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- jmenovitý seznam hlavních odvodňovacích zařízení (s uvedením pracoviště ZVHS, názvu a označení hlavního odvodňovacího zařízení (číslo DHM), délky předmětného úseku, specifikace prací a nákladů) a finanční rezerva na provádění prvotních zásahů,

- čestné prohlášení (formulář H v části 3),

c) pro předmět podpory dle části 2 E odst. 1. písm. c):

- písemná žádost s konkretizací požadavku doložená:

- seznamem akcí, na nichž bude prováděna oprava a údržba,

- kalkulací nákladů na provoz a údržbu vodní cesty, jmenovitě vždy u každého opatření, na které je žádána podpora,

- vyčíslením výše odpisů jednotlivého majetku, na který je žádána podpora.

VIII. Podmínky přiznání podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- ohlášení potvrzené vodoprávním úřadem,

- dodržení kalkulace nákladů,

- předložení Protokolu o vzniku havarijní situace a způsobu prvotního zásahu (formulář O v části 3) - týká se pouze ZVHS,

b) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací potvrzené vodoprávním úřadem,

- dodržení kalkulace nákladů uvedené v žádosti o podporu,

- předložení Protokolu o vzniku havarijní situace a způsobu prvotního zásahu (formulář O v části 3) - týká se pouze ZVHS,

c) pro předmět podpory dle části E odst. I. písm. c):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- pravomocné ohlášení potvrzené Státní plavební správou,

- vypořádání předchozích závazků vůči státnímu rozpočtu.

1) § 12 až 16 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

2) § 13 odst. 3 písmene a) až d) zákona č. 218/2000 Sb.

3) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 218/2000 Sb. Vyhláška č. 560/2006 Sb.

7) Zákon č. 218/2000 Sb.

8) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 218/2000 Sb.
Vyhláška č. 560/2006 Sb.

9) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb.

10) § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.

11) Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích.

12) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

13) § 54 zákona č. 254/2001 Sb.

14) Vyhláška č. 560/2006 Sb.

15) § 3 nebo § 11 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

16) § 15 zákona č. 254/2001 Sb.

17) § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

18) ČSN 73 65 15 Názvosloví hydrotechniky - Vodní nádrže.

19) § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo
§ 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplněni některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

20) § 8 zákona č. 254/2001 Sb.

21) TNV 75 29 35 Posuzování bezpečnosti vodního díla při povodni.

22) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2008 a způsobu kontroly jejich užití

[podle § 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů]

1. Obecné podmínky

(1) Podle závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2008 a způsobu kontroly jejich užití (dále jen „závazná pravidla“) se poskytují finanční prostředky (dále jen „podpora“) k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu, na základě priorit stanovených Ministerstvem zemědělství pro rok 2008, zejména na:

a) prevenci před povodněmi, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

b) odstraňování povodňových škod, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

c) obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

d) podporu procesu plánování v oblasti vod, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

e) ostatní opatření ve vodním hospodářství.

(2) Podporou se pro účely závazných pravidel rozumí dotace příspěvkovým organizacím a ostatním právnickým a fyzickým osobám nebo výdaje na činnost organizační složky státu, poskytnuté na stanovený účel podle zvláštního právního předpisu2).

(3) Podporu podle odstavce 1 na základě žádosti poskytuje Ministerstvo zemědělství.

(4) Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé. Pokud v období od podání žádosti do doby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace dojde ke změnám, je žadatel povinen tyto změny doložit.

(5) Podpora je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

(6) Na poskytnutí podpory není právní nárok.

(7) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního poměru nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními údaji žadatelů uvedenými v žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost dle zvláštního právního předpisu3).

(8) Podpora může být poskytnuta pouze za předpokladu, že žadatel potvrdí na žádosti o podporu svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a) Jméno, příjmení a rok narození žadatele, je-li fyzickou osobou, obchodní firma nebo název, je-li žadatel právnickou osobou nebo organizační složkou státu,

b) identifikační číslo, je-li přiděleno,

c) úplná adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby nebo organizační složky státu (u cizinců s povolením k pobytu na území České republiky adresa místa pobytu),

d) předmět podpory,

e) výše poskytnuté podpory,

f) podmínky poskytnutí podpory.

(9) Podporu nelze poskytnout na ukončenou akci, u které již bylo ukončeno financování, nebo u které již požádal investor o vydání kolaudačního souhlasu.

(10) Žádosti jsou evidovány na Ministerstvu zemědělství dnem přijetí.

(11)Je-li předložená žádost neúplná nebo nesprávně vyplněna, vyzve Ministerstvo zemědělství žadatele k odstranění nedostatků. Po odstranění nedostatků bude žádost zařazena do pořadí pro projednání udělení podpory. Pokud žadatel neodstraní nedostatky v termínu stanoveném ve výzvě, bude žádost zamítnuta.

(12) Pro objektivní posouzení žádosti je Ministerstvo zemědělství oprávněno vyžádat si doplňující údaje a doklady.

(13) Ministerstvo zemědělství o žádostech rozhoduje na základě odborného technicko-ekonomického posouzení akce, podle kritérií dané podpory, v souladu s těmito závaznými pravidly a zvláštním právním předpisem4). Podle povahy akce Ministerstvo zemědělství rozhodne, zda technicko-ekonomické posouzení akce provede vlastními či externími odbornými posuzovateli.

(14) U akcí, na které byly podle závazných pravidel platných pro příslušný kalendářní rok přijaty žádosti o podporu v jednotlivých programech v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž je navrženo zahájení financování, platí ustanovení závazných pravidel platných v roce přijetí žádosti.

(15) Podpory jsou přiznávány podle důležitosti z hlediska zájmů státu do vyčerpání finančních limitů stanovených pro podpory Ministerstva zemědělství podle odstavce 1 v běžném kalendářním roce. V případě, že nebudou na některou podporu dle části 2 závazných pravidel vyčleněny finanční prostředky v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství, nebude tato podpora realizována.

(16) Podpory jsou poskytovány na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) nebo na základě Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (dále jen „Stanovení výdajů“) vydaného Ministerstvem zemědělství. Na toto Rozhodnutí a Stanovení výdajů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení5). O zamítnutí žádosti Ministerstvo zemědělství žadatele vyrozumí.

(17) Podpory jsou poskytovány:

a) pro účastníky programů podle částí 2 A „Podpora prevence před povodněmi“, 2 B „Podpora na odstraňování povodňových škod“, 2 C „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem“ a 2 D „Podpora procesu plánování v oblasti vod“, na základě zvláštních právních předpisů6),

b) pro účastníky podpor dle části 2 E „Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství“ na základě zvláštního právního předpisu7).

(18) Náklady, které jsou kryty z poskytnutých peněžních prostředků formou podpory, účtuje příjemce samostatně a prokazuje je účetními doklady.

(19) Je-li poskytnuta podpora podle těchto závazných pravidel, nelze na její předmět poskytnout v tomtéž roce jinou podporu nebo dotaci či příspěvek ze státního rozpočtu.

(20) V případě, že příjemce podpory nemůže splnit předmět podpory z vážných důvodů a na tento předmět mu byla poskytnuta podpora, je povinen o tom neprodleně informovat Ministerstvo zemědělství. Ministerstvo zemědělství může novým rozhodnutím převést podporu na jinou osobu včetně všech práv a povinností. V případě úmrtí příjemce podpory bude postupováno v souladu s ustanovením občanského zákoníku o dědění.

(21) Porušení zvláštních právních předpisů8) může být důvodem k zamítnutí žádosti o podporu podle těchto závazných pravidel.

(22) Po ukončení akce ve lhůtě stanovené v Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů je příjemce podpory dle částí 2 A až 2 D povinen předložit Ministerstvu zemědělství zprávu pro závěrečné vyhodnocení akce v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem9).

(23) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito závaznými pravidly se vykonává podle zvláštního právního předpisu4). Příjemce podpory je povinen v rámci kontrol prováděných Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem financí a místně příslušným finančním úřadem předkládat příslušné podklady a doklady a umožnit přístup zaměstnanců kontrolních orgánů do svých provozních a administrativních prostor k provedení kontroly a kontrolu umožnit.

(24) V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta podpora, vrátí příjemce podpory neoprávněně čerpané prostředky na příslušný účet Ministerstva zemědělství.

(25) Porušení podmínek, na něž je vázáno poskytnutí podpory, je porušením rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu10). V případě zjištění porušení rozpočtové kázně uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, jakož i penále finanční úřad v řízení podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Finanční úřad i příjemce podpory jsou povinni tuto skutečnost oznámit Ministerstvu zemědělství.

(26) Ministerstvo zemědělství si vyhrazuje právo neproplatit přiznanou částku podpory v případě zjištění skutečností opravňujících k úpravě Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů, nebo v případě vládou schválených regulačních opatření. Dojde-li k úpravě Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů z důvodů vládou schválených regulačních opatření, nabídne Ministerstvo zemědělství žadateli rozložení financování akce do následujícího roku. Nepřijme-li žadatel tuto nabídku, proplatí Ministerstvo zemědělství žadateli prokazatelně vynaložené náklady na přípravu akce v plné výši a náklady vynaložené na realizaci akce do výše, stanovené podle míry regulačních opatření, vyjádřené v procentech.

(27) Nebude-li do 30. listopadu 2008 na akci, jejíž financování žadatel uvažoval zahájit v roce 2008, a na niž podal žádost dle části 2 C až 2 D, vydán registrační list akce, považuje se žádost za zamítnutou z důvodu nedostatku finančních prostředků.

(28) Ministr zemědělství je oprávněn v mimořádných případech a ve veřejném zájmu, např. při ohrožení zdraví a životů obyvatel nebo při hrozících škodách velkého rozsahu, udělit výjimku oproti ustanovením těchto závazných pravidel. Jedná-li se o individuálně posuzované výdaje nebo individuální dotace podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., je k udělení výjimky potřeba předchozí souhlasné stanovisko ministra financí.

2. Podpory

2 A. Podpora prevence před povodněmi

podle § 102 odst. 1 písm. e), g), h) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci:

programu 129 120 - „Podpora prevence před povodněmi II“, který se řídí následujícími pravidly:

I. Předmět podpory:

a) Podpora protipovodňových opatření s retencí (podprogram 129 122):

- výstavba, rekonstrukce a obnova vodních nádrží a jejich hrází, a dále zajištění jejich oprav,

- výstavba, rekonstrukce a obnova suchých nádrží a jejich hrází, a dále zajištění jejich oprav,

- výstavba a rekonstrukce stavebních objektů v území určených k rozlivům povodní;

b) Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků (podprogram 129 123):

- zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků (zejména rozšířením nebo prohloubením koryta) a zajištění rekonstrukcí a oprav souvisejících objektů a zařízení k regulaci průtokových a odtokových podmínek,

- ochranné hráze (rovněž mobilní hrazení nebo stěny jako součást systémových opatření správců vodních toků),

- odlehčovací koryta a štoly,

- zvyšování průtočné kapacity jezů,

- rekonstrukce hrází,

- stabilizace koryt vodních toků;

c) Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl (podprogram 129 124);

d) Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů (podprogram 129 125).

II. Forma podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b) je poskytována podpora na kapitálové a běžné výdaje. Podporu na běžné výdaje lze poskytnout pouze Zemědělské vodohospodářské správě (dále jen „ZVHS“);

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c) a d) je poskytována podpora na kapitálové výdaje.

III. Navrhovatel a žadatel:

Navrhovatelem protipovodňového opatření může být obec, město, sdružení obcí či kraj.

Žadatelem o podporu je:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b): státní podniky Povodí11), ZVHS, Lesy České republiky, s.p. a správci drobných vodních toků určení Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c): státní podniky Povodí11),

c) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d): státní podniky Povodí11) a ZVHS.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu nebo žádosti o posouzení návrhu protipovodňového opatření:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2008 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2008 a do 30. listopadu 2008 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2009,

- žádosti o podporu vycházející z návrhů navrhovatelů se podávají průběžně,

- žádosti o posouzení návrhu protipovodňového opatření se podávají v termínu od 1. února do 31. března 2008,

- místem podání žádosti o podporu nebo žádosti o posouzení návrhu protipovodňového opatření je odbor programového financování ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b):

- přednostní řešení území s vyšší pravděpodobností výskytu povodňových situací s ohledem na hydrologické poměry a nebo možnost vzniku velkých povodňových škod,

- návaznost na zpracované generely protipovodňové ochrany daného území, využití studií odtokových poměrů nebo studií pro stanovení záplavových území, pokud jsou pro dané území vytvořeny,

- efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření vzhledem k chráněným hodnotám a přínosům, s využitím moderních metod a postupů,

- integrace do připravovaných plánů oblastí povodí nebo soulad s platným Směrným vodohospodářským plánem,

- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na ZVHS), územních rozpočtů či fondů Evropské unie,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c) a d):

- počet ohrožených měst a obcí, odhad počtu ohrožených obyvatel, výskyt povodňových situací v zájmovém území v posledních letech včetně uvedení velikosti kulminačních průtoků těchto povodní (pokud jsou k dispozici), odhad možných povodňových škod nebo uvedení skutečných škod způsobených povodněmi (je-li tento údaj k dispozici).

VI. Způsob výpočtu podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a), b) a c):

- u státních podniků Povodí11), ZVHS a s.p. Lesy České republiky: úhrada do výše 100% výdajů na: dokumentaci pro územní a stavební řízení, související investorské a inženýrské činnosti, výkupy pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a výdajů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu12), úhrada výdajů na odstranění sedimentů se poskytuje maximálně do výše 210,- Kč na 1 m3 vytěženého sedimentu,

- u správců drobných vodních toků určených Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: úhrada do výše 80 % výdajů na: výkupy pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu12) ,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d):

- výši podpory, do 100 % výdajů, Ministerstvo zemědělství stanoví podle velikosti zájmového území (např. objem nutných geodetických prací, délka zpracovaného úseku v km, plocha povodí v km2, průměrná šířka inundace).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář A v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

- technická zpráva dle formuláře D v části 3,

- vyplněný formulář indikátorů a parametrů akce (U v části 3),

- doklad, že žadatel je správcem drobného vodního toku určeným Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- stanovisko správce povodí13) (je-li žadatelem jiný subjekt než správce povodí, ZVHS nebo Lesy České republiky, s.p.),

- výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem obec),

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16014).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář F v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- návrh smlouvy včetně položkového rozpočtu,

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12).

IX. Podmínky přiznání podpory:

- jedná se o akci protipovodňového charakteru, která naplňuje stanovené závazné ukazatele ve schválené dokumentaci programu,

- dodržení osnovy studie stanovování záplavových území, studie odtokových poměrů,

- posudek environmentálního experta,

- posudek strategického experta,

- dodržení všech parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F v části 3),

- doložení platné smlouvy v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- doložení vyplněného formuláře dle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- pro závěrečné vyhodnocení akce doložení aktualizovaného formuláře U z části 3.

X. Zvláštní ustanovení:

Navrhovatel podá žádost o posouzení návrhu protipovodňového opatření a předloží:

- zpracovanou dokumentaci pro územní řízení,

- vyjádření správce povodí (s.p. Povodí) k navrhovanému opatření, hodnotící zejména systémovost opatření a jeho vliv v povodí,

- vyjádření správce vodního toku, tedy potenciálního žadatele - investora, zda požaduje převedení navrhovaného opatření (nebo jeho části) po realizaci do vlastnictví navrhovatele, a v případě, že ano, pak rovněž včetně

závazek navrhovatele s přiloženým usnesením zastupitelstva (zastupitelstev - v případě sdružení obcí), že navrhovatel po realizaci akce bezúplatně převezme protipovodňové opatření (nebo jeho část) do svého majetku a bude se o ně starat s péčí řádného hospodáře bez dalších nároků na státní rozpočet.

Správce programu nechá podklady posoudit strategickým expertem programu podle jednotné metodiky schválené vládou, zpravidla na své náklady (může rozhodnout, že náklady na opětovné posouzení hradí navrhovatel).

2 B. Podpora na odstraňování povodňových škod

podle § 102 odst. 1 písm. f), k), n) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programu 229 110 - „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“.

I. Předmět podpory:

Náprava povodňových škod vzniklých při povodních od roku 2000 na vodních tocích a souvisejících vodních dílech ve vlastnictví státu. Obnova vodních děl (včetně hlavních odvodňovacích zařízení) a koryt vodních toků po povodních včetně souvisejících objektů a zařízení, zejména v intravilánech obcí a dále na volných úsecích vodních toků tam, kde náprava povodňových škod obnoví významné vodohospodářské dílo, koryto vodního toku či protipovodňovou ochranu území, a dále obnova objektů a zařízení sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství prostřednictvím:

a) podprogramu 229 114 - „Odstranění následků povodní roku 2006“,

b) podprogramu 229 115, který bude vytvořen, pokud rozsah případných dalších povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na celém území České republiky v kalendářním roce přesáhne 100 mil. Kč nebo přesáhne-li výše vzniklých povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na území oblasti povodí (vyhláška MZe č. 92/2002 Sb., o oblastech povodí) částku 50 mil. Kč v příslušném kalendářním roce.

II. Forma podpory:

Podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

III. Žadatel:

Státní podniky Povodí11), Lesy České republiky, s.p., ZVHS.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. I. písm. a) v podprogramu 229 114, jejichž zahájení financování se uvažuje v roce 2008, se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2008,

- žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. I. písm. a) v podprogramu 229 114, jejichž zahájení financování se uvažuje v roce 2009, se podávají průběžně, nejpozději do 30. listopadu 2008,

- žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. I. písm. b) v podprogramu 229 115, se podávají průběžně, nejpozději v termínu stanoveném Ministerstvem zemědělství,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

Vyjádření omezené funkce - koryta vodního toku, vodních děl (včetně hlavních odvodňovacích zařízení) a dále objektů a zařízení sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství - v důsledku povodňové škody na státním vodohospodářském majetku jako např.:

- omezení průtočnosti nebo kapacity koryta vodního toku,

- snížení stability dna a břehů koryta vodního toku,

- ohrožení funkce stability objektů v korytě vodního toku včetně zařízení křižujících vodní tok,

- ohrožení funkce objektů a zařízení umístěných v blízkosti objektů sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství,

- snížení stability vodního toku jako významného krajinotvorného prvku v území,

- vliv poruchového stavu koryta na okolí včetně pozemků, porostů, staveb při březích apod.,

- odhad velikosti možných škod vzniklých v důsledku dalšího trvání poruchového stavu,

- efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření s využitím moderních metod a postupů, v návaznosti na protokol o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- úhrada ve výši do 100% nákladů stavebních prací a technologických dodávek. To se nevztahuje na ZVHS, jíž budou poskytovány prostředky na odstranění veškerých povodňových škod v plné výši, tj. včetně projektových, přípravných a ostatních prací (včetně výkupů pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby). Úhrada se provádí podle výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu12).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář B v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

- technická zpráva dle formuláře E v části 3,

- protokol(y) z místního šetření o rozsahu povodňových škod (kopie) vztahující se k akci,

- vyjádření věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, že se jedná o povodňovou škodu (pokud není součástí protokolu z místního šetření),

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

- situace území (povodí) v měřítku přiměřeném povaze akce s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce,

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 160l4).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář F v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- návrh smlouvy o dílo, včetně položkového rozpočtu

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12).

IX. Podmínky přiznání podpory:

- doklad, že se jedná o povodňovou škodu na státním vodohospodářském majetku,

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F v části 3),

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- doložení vyplněného formuláře dle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů.

2 C. Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem

podle § 102 odst. 1 písm. g) a j) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci:

programu 129 130 - „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“, který se řídí následujícími pravidly:

I. Předmět podpory:

a) obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, za účelem obnovy jejich základních funkcí, zlepšení bezpečnosti jejich provozu (zejména za povodňových situací), zlepšení vodohospodářských a mimoprodukčních funkcí s důrazem na posílení jejich retenčních schopností,

b) odbahnění nejvíce zanesených rybníků,

c) výstavba vodních nádrží k ochraně před povodněmi a suchem,

d) odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží způsobených případnou povodní v roce 2008 a jednotlivě přesahujících 250 tis. Kč, za předpokladu, že na tyto škody budou uvolněny prostředky nad rámec prostředků schválených ve státním rozpočtu na program 129 130. Na odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží vystavěných či obnovených z podprogramu 129 132 lze poskytnout podporu pouze za předpokladu, že byly způsobeny povodní o průtoku větším než Q100.

II. Forma podpory:

- podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

III. Žadatel:

Žadatel o podporu může být subjekt podnikající v zemědělské prvovýrobě, provozující chov a lov ryb na rybníku či vodním díle, na který je poskytována podpora, a splňující podmínku, že se jedná o:

- právnickou osobu, podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

- fyzickou osobu zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

- Školní rybářství Protivín (1Č 00072648),

- Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech (IČ 60076658).

Žadatelem dále mohou být organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu provozující chov a lov ryb na rybníku či vodní nádrži, na který je žádáno o poskytnutí podpory.

Z podprogramu 129 132 nelze poskytnou podporu žadatelům, jejichž předmět podpory (rybník či vodní nádrž) se nachází na území hlavního města Prahy.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2008,

- žádosti o podporu dle části 2 C odst. I. písm. d) se podávají průběžně, nejpozději v termínu stanoveném Ministerstvem zemědělství,

- právnické osoby podávají žádost na odbor zemědělské agentury a pozemkového úřadu Ministerstva zemědělství příslušný podle místa sídla právnické osoby,

- podnikající fyzické osoby podávají žádost na odbor zemědělské agentury a pozemkového úřadu Ministerstva zemědělství příslušný podle sídla zapsaného v evidenci zemědělského podnikatele.

V. Kritéria podpory:

- obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, jejichž základní parametry nejsou v souladu s normami a je ohrožena bezpečnost vodního díla, nebo je narušena nebo významně omezena jejich vodohospodářská funkce,

- celkové odbahnění rybníků a vodních nádrží o katastrální výměře 1 až 30 ha, u kterých vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm,

- zlepšení bezpečnosti provozu rybníků a vodních nádrží za povodní,

- výstavba vodních nádrží o katastrální výměře (nebo výstavba soustavy vodních nádrží nacházejících se ve stejném dílčím hydrologickém pořadí, a zároveň ve stejném katastrálním území, nebo v sousedních katastrálních územích, v součtu o katastrální výměře) větší než 1 ha, jejichž hlavním účelem bude ochrana před povodněmi a suchem (povolen pouze extenzivní chov ryb),

- efektivnost vynaložených nákladů.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- úhrada do výše 100 % nákladů na vlastní realizaci (zahrnující stavební práce a technologické dodávky) a u výstavby nových vodních nádrží i na výkupy pozemků (ve výši podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nutných pro realizaci stavby. Úhrada nákladů na odbahnění se poskytuje maximálně do výše 210,- Kč na 1 m3 vytěženého sedimentu. Úhrada se provádí na základě výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu12).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (dle formuláře G v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- čestné prohlášení (dle formuláře H v části 3),

- technická zpráva dle formuláře I v části 3,

- ověřená kopie osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele (ne starší než 3 měsíce) s předmětem činnosti chov ryb, podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (je-li žadatelem fyzická osoba nebo právnická osoba podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), nebo

- zřizovací listina, respektive její ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem), nebo

- statut, respektive jeho ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem vysoká škola či její organizační jednotka), nebo

- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku),

- ověřená kopie registračního listu organizační jednotky Českého rybářského svazu nebo Moravského rybářského svazu (je-li žadatelem),

- doklad evidence rybářského hospodaření na více než 20 ha vodních ploch dle zvláštního právního předpisul5), prokázané za uplynulý kalendářní rok, podepsané žadatelem (je-li žadatelem fyzická osoba), nebo podepsané statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d),

- doklad o vlastnictví, nájmu nebo jiném právním vztahu k 20 ha vodních ploch, na kterých žadatel rybářsky hospodaří dle zvláštního právního předpisu15), doložené výpisy z katastru nemovitostí (list vlastnictví ne starší než 3 měsíce s uvedením druhu pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník, nebo vodní nádrž umělá), nebo platnými nájemními smlouvami (v kopiích), nebo doklady o jiném právním vztahu. Tutéž plochu lze uplatňovat pouze jedenkrát, např. při bezpodílovém spoluvlastnictví rybníků. Doklady o vyhlášení rybářského revíru, ke kterému mají organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu právo hospodaření dle § 11 zákona o rybářství, jsou považovány za jiný právní vztah, kde pro účely dotace poskytovatel uznává kromě výše uvedených způsobů využití vodních ploch i způsob využití - vodní nádrž přírodní (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d),

- doklad evidence o hospodaření na předmětu podpory podle zvláštního právního předpisu15), prokázaný za období minimálně posledních tří let, podepsaný žadatelem (je-li žadatelem fyzická osoba), nebo podepsaný statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c),

- doklad o vlastnictví, nájmu nebo o jiném právním vztahu k vodnímu dílu (pozemkům dotčeným stavbou - pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c), doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce; ve výpisu bude pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a), b) a d) uvedeno: druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník, nebo vodní nádrž umělá,

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),

- stanovisko správce příslušného povodí13) (státního podniku Povodí) k připravované akci (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d) v případě, že akce nebude podléhat stavebnímu povolení),

- stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k připravované akci (nebo doložení skutečnosti, že určeným správcem tohoto vodního toku je žadatel),

- stanovisko věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu16), v jehož správním území se předmět podpory nachází, ve kterém bude uvedeno, zda akce, na kterou se vztahuje žádost, bude podléhat ohlášení nebo stavebnímu povolení,

- odpovídající vyjádření (rozhodnutí, stanovisko) věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody17), v jehož správním území se vodní dílo nachází, nebo bude nacházet, k připravované akci,

- kopie posudku o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (dle § 61 zákona č. 254/2001 Sb.) v případě, že se jedná o změnu stavby vyžadující stavební povolení,

- návrh manipulačního a provozního řádu s rozčleněním prostor18) rybníka či vodní nádrže,

- výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže před započetím těžby sedimentu (podélný řez a příčné řezy ve vzdálenosti max. 40 metrů), stanovení průměrné výšky sedimentu a odhad kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou19) (tyto náležitosti pouze pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže),

- doložení interpretovaných údajů (zpracovaných ve formě příčných a podélných řezů, vrstevnicových plánů a kubatur) z metod radarového či sonarového měření vrstvy sedimentu, provedených odborně způsobilou osobou19) - v případě, že uváděná vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 80 cm,

- kopie protokolu z místního šetření o rozsahu povodňových škod (vztahujícího se k akci), který byl vypracován podle metodiky stanovené Ministerstvem zemědělství (pouze pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d),

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16014).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář J v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- zadávací dokumentace veřejné zakázky,

- návrh smlouvy o dílo,

- položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem,

- výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže provedené nejdříve po 30 dnech od vypuštění rybníka nebo vodní nádrže, avšak před započetím těžby sedimentu (ve stejných profilech jako u zaměření, které tvoří základní náležitost žádosti), upřesnění průměrné výšky sedimentu a upřesnění odhadu kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou19) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže). Tyto náležitosti není potřeba znovu předkládat pouze v případě, pokud měření předložené jako základní náležitost žádosti dle části 2 C odst. VII. bylo provedeno v době, kdy rybník nebo vodní nádrž byly vypuštěny déle než 3 měsíce,

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- pravomocné rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami k užívání těchto vod v rybníku nebo vodní nádrži, která je předmětem podpory, pro chov ryb za účelem podnikání20) (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c),

- hydrotechnický posudek bezpečnostních přelivů a bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (nebo posudek bezpečnosti vodního díla při povodni21), zpracovaný a podepsaný autorizovanou osobou19),

- stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k návrhu manipulačního řádu a doklad o jeho předložení příslušnému vodoprávnímu úřadu k projednání,

- údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení,

- údaje o pozemcích, na které bude vytěžený sediment ukládán, tj. snímky katastrálních map a výpis z katastru nemovitostí (případně informace o parcelách), ne starší než 3 měsíce, vše potvrzené katastrálním úřadem, dále souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12),

- tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí.

IX. Podmínky přiznání podpory:

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- dodržení kalkulace nákladů,

- kladný posudek strategického experta a environmentálního experta (v případě spolufinancování z úvěru od Evropské investiční banky),

- trvalé vyčlenění retenčního ochranného prostoru18) o velikosti minimálně 10% z celkového (tj. ovladatelného i neovladatelného) prostoru18) rybníka nebo vodní nádrže (objem tohoto prostoru nebude zmenšen oproti stavu před realizací akce),

- u výstavby vodních nádrží dle části 2 C odst. I. písm. c): v manipulačním a provozním řádu vodní nádrže bude stanovena trvalá podmínka, že každoročně v období od 15. listopadu do 31. března bude vodní nádrž vypuštěna a bude sloužit: jako suchá nádrž (poldr), nebo jako suchá nádrž s částečným stálým nadržením do 35% z celkového prostoru nádrže, nebo do 35% z celkového prostoru nově vybudované soustavy nádrží,

- prokázání, že bezpečnostní přelivy a bezpečnostní zařízení rybníka nebo vodní nádrže jsou schopny bezpečně převést průtok odpovídající minimálně Q100 či vyšší v souladu s platnými předpisy,

- žadatel, případně následující uživatel, povede průběžně doklady o hnojení a krmení ryb, ze kterých bude patrné, že na předmětu podpory neprovozuje intenzivní chov ryb,

- doložení doplňku žádosti, včetně příloh (formulář J v části 3) v termínu, který stanoví Ministerstvo zemědělství,

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

- doložení vyplněného formuláře dle odst. 3 § 4 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

- doložení výškopisného a polohopisného zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže po ukončení těžby sedimentu ve stejných profilech jako před započetím odbahnění, a výpočet skutečného množství vytěženého sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou19) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka),

- doložení dokumentace o zřízení nivelačního bodu a určení jeho nadmořské výšky v systému Bpv odborně způsobilou osobou podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,

- doklad o zřízení vodočetné latě,

- doložení čestného prohlášení žadatele o podporu, potvrzené odborně způsobilou osobou19', že údaj o množství vytěženého sedimentu odpovídá skutečnosti (formulář K v části 3) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka),

- po dobu realizace odbahnění bude veden stavební deník, který bude obsahovat údaje o použité mechanizaci (počet a druh těžebních a dopravních prostředků),

- počet žádostí jednoho žadatele o podporu, na které může žadatel v kalendářním roce 2008 podporu získat, se odvíjí od celkové rybářsky obhospodařované plochy (nevztahuje se na předmět podpory dle části 2 C odst. 1. písm. c) a d)). V případě, že žadatel rybářsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu22) na:

- méně než 100 ha vodní plochy, může podat jednu žádost najeden rybník,

- více než 100 ha vodní plochy, může podat dvě žádosti, každou na jeden rybník, a v případě, kdy katastrální výměra ani jednoho z rybníků nepřesahuje 10 ha vodní plochy, může podat tři žádosti, každou najeden rybník;

- pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) může žadatel v roce 2008 podat jednu žádost na jednu vodní nádrž nebo jednu soustavu nádrží;

- pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d) není počet žádostí omezen.

X. Přechodná ustanovení

U žádostí, na které byl vydán v roce 2007 příslib podpory pro rok 2008, žadatel písemně potvrdí Ministerstvu zemědělství do 31. března 2008 platnost požadavku pro rok 2008 na formulářích zaslaných společně s příslibem. Omezení počtu žádostí dle části 2 C odst. IX. se vztahují na nově podané žádosti v r. 2008, nesouvisejí s přísliby z r. 2007.

2 D. Podpora procesu plánování v oblasti vod

podle § 102 odst. 1 písm. d) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programu 129 150 - „Podpora procesu plánování v oblasti vod“.

I. Předmět podpory:

a) Podpora informačního procesu plánování v oblasti vod (podprogram 129 151),

- sestavení modelů jednotlivých oblasti povodí,

- technické řešení báze informací o oblasti povodí, včetně komunikačního rozhraní umožňujícího vzdálený přístup v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,

- úprava komunikačních rozhraní stávajících informačních systémů tak, aby byly schopné využívat báze informací o oblasti povodí,

b) Podpora podkladů pro návrh plánů oblastí povodí (podprogram 129 152).

- shromáždění demografických a hospodářských údajů,

- shromáždění informací o stavu ochrany před povodněmi a o vodním režimu krajiny,

- shromáždění údajů o užívání vod a nakládání s nimi,

- shromáždění údajů o vlivech na stav povrchových a podzemních vod,

- analýzy všeobecných a vodohospodářských charakteristik vodního útvaru, skupiny vodních útvarů či oblastí povodí,

- analýzy významných vlivů na stav vod,

- určení předpokládaných požadavků na užívání vod, včetně ochrany před škodlivými účinky vod,

- analýzy dopadů na stav povrchových a podzemních vod,

- vymezení silně ovlivněných vodních útvarů,

- určení rizikových vodních útvarů,

- stanovení cílů ochrany pro vodní útvary a chráněné oblasti, včetně výchozího návrhu zvláštních cílů ochrany podle § 23 a odst. 4 vodního zákona,

- ekonomické analýzy užívání vody,

- sestavení návrhu přehledu významných problémů nakládání s vodami,

- zpracování podkladů pro návrh programů opatření,

- zpracování návrhů opatření naplňující stanovené cíle ochrany vod,

- zpracování návrhů opatření vyvolaných požadavky práva Evropských společenství v oblasti životního prostředí,

- zpracování návrhů opatření k ochraně vod používaných k výrobě pitné vody,

- zpracování návrhů opatření k regulaci odběrů povrchových a podzemních vod,

- zpracování návrhů opatření k regulaci umělých infiltrací,

- zpracování návrhů opatření u bodových zdrojů znečištění,

- zpracování návrhů opatření regulujících znečištění z plošných zdrojů znečištění,

- zpracování návrhů opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu,

- zpracování návrhů opatření k zábraně vypouštění znečišťujících látek do podzemních vod,

- zpracování návrhů opatření k odstranění znečištění povrchových vod zvlášť nebezpečnými závadnými látkami a nebezpečnými závadnými látkami,

- zpracování návrhů opatření k prevenci havarijního znečištění,

- zpracování návrhů opatření k ochraně povrchových vod využívaných ke koupání osob,

- zpracování návrhů opatření ochrany před povodněmi a dalšími nepříznivými účinky vod,

- zpracování návrhů opatření v řízení a využívání vodních zdrojů, popřípadě opatření doplňující vodohospodářskou infrastrukturu v oblasti povodí,

- analýzy efektivnosti navržených opatření, jejich kombinací a variant.

II. Forma podpory:

- podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové výdaje.

III. Žadatel:

Žadatelem o podporu může být subjekt podílející se na pořízení plánů oblastí povodí (§ 25 odst. 2 vodního zákona) a pověřené odborné subjekty (§ 21 odst. 4 vodního zákona), které se přímo podílejí na přípravě podkladů pro Plány oblastí povodí.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 30. června 2008,

- místem podání žádosti o podporuje odbor vodohospodářské politiky.

V. Kritéria podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. a):

- efektivnost vynaložených nákladů,

- naplňování cílů e-Governmentu a elektronizace veřejné správy,

- návaznost na stávající informační systémy veřejné správy,

- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na ZVHS), územních rozpočtů nebo fondů Evropské unie.

b) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. b):

- efektivnost vynaložených nákladů,

- přednostní řešení okruhů uvedených v kapitole 3.1.4. Povrchové vody - Nejistoty a chybějící data a v kapitole 3.2.7. Podzemní vody - Nejistoty a chybějící data ve Zprávě České republiky (Zpráva 2005) dle článku 15 Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec pro činnost Společenství v oblast vodní politiky

- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na ZVHS), územních rozpočtů nebo fondů Evropské unie.

VI. Způsob výpočtu podpory:

pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. a):

- podpora se poskytuje ZVHS do výše 100 % kapitálových nákladů, ostatním oprávněným žadatelům maximálně do výše 75% kapitálových nákladů,

- konkrétní výši podpory stanoví Ministerstvo zemědělství podle rozsahu potřebných prací v souladu se schválenou dokumentací programu 129 150 a podle dostupných finančních prostředků,

pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. b):

- podpora se poskytuje ZVHS do výše 100 % kapitálových nákladů, ostatním oprávněným žadatelům maximálně do výše 75% kapitálových nákladů,

- konkrétní výši podpory stanoví Ministerstvo zemědělství podle rozsahu řešeného území či délky řešeného úseku vodního toku, počtu řešených vodních útvarů a počtu posuzovaných variant v souladu se schválenou dokumentací programu 129 150 a podle výše dostupných finančních prostředků.

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (dle formuláře R v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- čestné prohlášení (dle formuláře C v části 3),

- technická zpráva (dle formuláře S v části 3),

- stanovisko správce příslušného povodí13) (není-li sám žadatelem) ke vhodnosti a potřebě akce,

- výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem krajský úřad)

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16014).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář T v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- návrh smlouvy o dílo,

- položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12),

- tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí.

IX. Podmínky přiznání podpory:

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- dodržení kalkulace nákladů,

- doložení doplňku žádosti, včetně příloh (formulář T v části 3) v termínu, který stanoví Ministerstvo zemědělství,

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- doložení vyplněného formuláře dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení) v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů (pouze pokud již nebyly předloženy jako náležitost doplňku žádosti).

- zpracovatel plánů oblastí povodí (příjemce podpory) musí nejpozději do tří let po schválení plánů oblastí povodí radou kraje podat v příslušných územně správních celcích návrhy na změnu územně plánovací dokumentace (územních plánů) ve smyslu schváleného plánu oblasti povodí.

2 E. Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství

podle § 102 odst. 1 písm. b), i), k) vodního zákona

Podpora je neinvestičního charakteru a je poskytována v rámci běžných výdajů specifického ukazatele „Podpora vodnímu hospodářství celkem“.

I. Předmět podpory je zejména:

a) správa drobných vodních toků,

b) správa hlavních odvodňovacích zařízení,

c) obnova a provoz vodních cest.

II. Forma podpory:

- podporaje účelově vázaná a je neinvestičního charakteru.

III. Žadatel:

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a) - správci drobných vodních toků určení Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 vodního zákona a ZVHS,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b) - ZVHS,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. c) - státní podniky Povodí11).

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a) - u organizační složky státu průběžně do 31. října 2007, u ostatních správců vodních toků průběžně do 31. března 2008,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b) - průběžně do 31. října 2008,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. c) - průběžně do 31. března 2008,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

- pro činnosti dle části 2 E odst. I. písm. a) - údržba a opravy na vodních tocích a objektech k zajištění provozuschopnosti a funkčnosti upravených i neupravených drobných vodních toků (např. odstranění nátrží a nánosů, péče o břehové porosty a pod.), a dále provádění prvotních zásahů (zásahů, které umožní neodkladné zprovoznění vodního toku nebo odstranění ekologické havárie - dále jen „prvotní zásahy“) na drobných vodních tocích ve správě ZVHS,

- pro činnosti dle části 2 E odst. I. písm. b) - údržba a opravy na hlavních odvodňovacích zařízeních a objektech k zajištění jejich provozuschopnosti a funkčnosti a dále provádění prvotních zásahů na nich,

- pro činnosti dle části 2 E odst. I. písm. c) - zajištění provozu a údržby využitelné dopravně významné vodní cesty podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, doložené stanoviskem Státní plavební správy.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- podpora dle části 2 E odst. I. písm. a) a b) se poskytuje organizační složce státu do 100 % na realizaci včetně projektové dokumentace, ostatním správcům vodních toků do 65 % nákladů na realizaci, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu12),

- podpora dle části 2 E odst. I. písm. c) se poskytuje do 65 % nákladů, na úhradu nákladů na opravy dlouhodobého hmotného majetku.

VII. Základní náležitosti žádosti:

a) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a):

- žádost (formulář L v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- jmenovitý seznam akcí a finanční rezerva na provádění prvotních zásahů,

- čestné prohlášení (formulář H v části 3),

- návrh technického řešení (technická zpráva podle formuláře M v části 3),

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

- kalkulace nákladů na akci, včetně uvedení finančních zdrojů,

- přehledná situace území v měřítku dle povahy akce s vyznačením úseku vodního toku a objektů, které jsou předmětem podpory,

- katastrální mapa v přiměřeném měřítku se zákresem stávajícího stavu a navrhovaného technického řešení (nevztahuje se na ZVHS),

- doklad, že žadatel je správcem drobného vodního toku určený Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje je se na ZVHS),

- doklad o vlastnictví majetku, který je předmětem oprav a údržby, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce (nevztahuje se na ZVHS),

- ověřenou kopii (ne starší než 3 měsíce) platného dokladu o podnikání podle § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo

- výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, respektive jeho ověřená kopie (je-li žadatelem právnická osoba podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), nebo

- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku; nevztahuje se na ZVHS),

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),

- stanovisko správce příslušného povodí (státního podniku Povodí) k připravované akci (u ZVHS pouze v případě, kdy se tok, na němž se provádí oprava objektů nebo údržba, vlévá do toku spravovaného jiným správcem vodního toku),

- ohlášení drobné stavby, stavební úpravy nebo udržovacích prací, doložené potvrzením o přijetí vodoprávním úřadem minimálně 35 dnů před podáním žádosti, případně doplněné o další vodoprávním úřadem požadované doklady,

- výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem obec),

b) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b):

- žádost (formulář N v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- jmenovitý seznam hlavních odvodňovacích zařízení (s uvedením pracoviště ZVHS, názvu a označení hlavního odvodňovacího zařízení (číslo DHM), délky předmětného úseku, specifikace prací a nákladů) a finanční rezerva na provádění prvotních zásahů,

- čestné prohlášení (formulář H v části 3),

c) pro předmět podpory dle části 2 E odst. 1. písm. c):

- písemná žádost s konkretizací požadavku doložená:

- seznamem akcí, na nichž bude prováděna oprava a údržba,

- kalkulací nákladů na provoz a údržbu vodní cesty, jmenovitě vždy u každého opatření, na které je žádána podpora,

- vyčíslením výše odpisů jednotlivého majetku, na který je žádána podpora.

VIII. Podmínky přiznání podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- ohlášení potvrzené vodoprávním úřadem,

- dodržení kalkulace nákladů,

- předložení Protokolu o vzniku havarijní situace a způsobu prvotního zásahu (formulář O v části 3) - týká se pouze ZVHS,

b) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací potvrzené vodoprávním úřadem,

- dodržení kalkulace nákladů uvedené v žádosti o podporu,

- předložení Protokolu o vzniku havarijní situace a způsobu prvotního zásahu (formulář O v části 3) - týká se pouze ZVHS,

c) pro předmět podpory dle části E odst. I. písm. c):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- pravomocné ohlášení potvrzené Státní plavební správou,

- vypořádání předchozích závazků vůči státnímu rozpočtu.

1) § 12 až 16 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

2) § 13 odst. 3 písmene a) až d) zákona č. 218/2000 Sb.

3) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 218/2000 Sb. Vyhláška č. 560/2006 Sb.

7) Zákon č. 218/2000 Sb.

8) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 218/2000 Sb.
Vyhláška č. 560/2006 Sb.

9) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb.

10) § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.

11) Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích.

12) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

13) § 54 zákona č. 254/2001 Sb.

14) Vyhláška č. 560/2006 Sb.

15) § 3 nebo § 11 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

16) § 15 zákona č. 254/2001 Sb.

17) § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

18) ČSN 73 65 15 Názvosloví hydrotechniky - Vodní nádrže.

19) § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo
§ 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplněni některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

20) § 8 zákona č. 254/2001 Sb.

21) TNV 75 29 35 Posuzování bezpečnosti vodního díla při povodni.

22) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

3. Vzory formulářů

Formulář A
Formulář A

Formulář B
Formulář B

Formulář C
Formulář C

Formulář D
Formulář D

Formulář E
Formulář E

Formulář F
Formulář F

Formulář G
Formulář G

Formulář H
Formulář H

Formulář I
Formulář I

Formulář J
Formulář J

Formulář K
Formulář K

Formulář L
Formulář L

Formulář M
Formulář M

Formulář N
Formulář N

Formulář O
Formulář O

Formulář P
Formulář P

Formulář R
Formulář R

Formulář S
Formulář S

Formulář T
Formulář T

Formulář U
Formulář U

Přesunout nahoru