Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 354/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění vyhlášky č. 99/2006 Sb.

Částka 109/2007
Platnost od 21.12.2007
Účinnost od 01.01.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

354

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2007,

kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění vyhlášky č. 99/2006 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):


Čl. I

Vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění vyhlášky č. 99/2006 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

2) § 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.“.

2. V § 3 odst. 4 se slova „(odstavec 6)“ zrušují a slova „žáci středních odborných učilišť nebo speciálních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť“ se nahrazují slovy „žáci a studenti, kteří u organizace vykonávají činnost, která je praktickým vyučováním nebo praktickou přípravou2a)“.

Poznámka pod čarou č. 2a zní:

2a) § 65 odst. 2 a § 96 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).“.

3. V § 3 odstavce 5 a 6 včetně poznámek pod čarou č. 3 až 3c znějí:

(5) Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v odstavci 4 za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3) nebo v místě služebního působiště3a).

(6) Organizace může strávníkům uvedeným v odstavci 4 poskytnout za sníženou úhradu další hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zákoníku práce3b) nebo podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů3c), v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3) nebo v místě služebního působiště3a).

3) § 34 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.

3a) § 6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

3b) § 88 a 89 zákoníku práce.

3c) § 60 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.“.

4. V § 3 odst. 7 se slovo „denně“ nahrazuje slovy „v kalendářním dni“.

5. V § 3 odstavec 8 zní:

(8) Organizace může zaměstnancům činným u ní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v případě, že je to umožněno kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem, poskytnout v době jejich přítomnosti v práci jedno hlavní jídlo v kalendářním dni za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin.“.

6. V § 3 odstavec 9 zní:

(9) Zaměstnanci organizace, který vykonává práci v jejím vlastním zařízení závodního stravování a přímo se podílí na přípravě nebo výdeji jídel, se poskytuje hlavní jídlo za podmínek uvedených v odstavcích 5 a 6. V případě, že je v organizaci strávníkům uvedeným v odstavci 4 stanovena odlišná výše snížené úhrady jednotlivých hlavních jídel, uhradí tento zaměstnanec jejich průměrnou výši.“.

7. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

4) § 176 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.“.

8. V § 5 odstavec 3 zní:

(3) Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v § 3 odst. 4 za úhradu sníženou o příspěvek z fondu jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3) nebo v místě služebního působiště3a). Organizace může strávníkům uvedeným v § 3 odst. 4 poskytnout za tuto úhradu další hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zákoníku práce3b) nebo podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů3c), v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3) nebo v místě služebního působiště3a).“.

9. Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

10. V § 7 odst. 1 písmeno b) zní:

b) strávníkovi uvedenému v § 3 odst. 4, pokud odběr hlavního jídla, případně dalšího hlavního jídla spadá do doby, kdy vlastní zařízení závodního stravování nepracuje, nebo“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.


Ministr: Ing. Kalousek v. r.

Přesunout nahoru