Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 353/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 109/2007
Platnost od 21.12.2007
Účinnost od 01.01.2008
Zrušeno k 01.01.2010 (410/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

353

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2007,

kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1 tohoto zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění vyhlášky č. 477/2003 Sb., vyhlášky č. 549/2004 Sb., vyhlášky č. 401/2005 Sb. a vyhlášky č. 576/2006 Sb., se mění takto:

1. § 5 zní:

㤠5

(1) V prvním sloupci aktiv a pasiv u jednotlivé položky rozvahy (bilance) se uvádí informace o jejím stavu k 1. lednu. Stav k 1. lednu se nevykazuje u položek aktiv č. 91, 92, 97 až 103,110 až 118. Stav k 1. lednu se nevykazuje u položek pasiv č. 142 až 149 a 152.

(2) V druhém sloupci aktiv a pasiv u jednotlivé položky rozvahy (bilance) se uvádí informace o jejím finančním stavu k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky 5),6) nebo k rozvahovému dni. Položka pasiv č. 154 stav v tomto sloupci nevykazuje.

(3) Ve třetím sloupci aktiv a pasiv u jednotlivé položky rozvahy (bilance) uvádí Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) informaci o jejím stavu k 1. lednu, který vyplývá z příslušnosti hospodaření s majetkem souvisejícím s příjmy a výdaji státního rozpočtu členěnými v kapitole 312 Ministerstvo financí a se závazky vzniklými z hospodaření s tímto majetkem.

(4) Ve čtvrtém sloupci aktiv a pasiv u jednotlivé položky rozvahy (bilance) uvádí ministerstvo informaci o jejím stavu k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky 5),6) nebo k rozvahovému dni, který vyplývá z příslušnosti hospodaření s majetkem souvisejícím s příjmy a výdaji státního rozpočtu členěnými v kapitole 312 Ministerstvo financí a se závazky vzniklými z hospodaření s tímto majetkem.

(5) V pátém sloupci aktiv a pasiv u jednotlivé položky rozvahy (bilance) uvádí ministerstvo informace o jejím stavu k 1. lednu podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (dále jen „zákon o zrušení Fondu“).

(6) V šestém sloupci aktiv a pasiv u jednotlivé položky rozvahy (bilance) uvádí ministerstvo informace o jejím finančním stavu k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky5),6) nebo k rozvahovému dni podle zákona o zrušení Fondu.

(7) V sedmém sloupci aktiv a pasiv u jednotlivé položky rozvahy (bilance) uvádí ministerstvo informaci o jejím stavu k 1. lednu, který vyplývá z příslušnosti hospodaření s majetkem souvisejícím s příjmy a výdaji státního rozpočtu členěnými v kapitole 396 Státní dluh a se závazky vzniklými z hospodaření s tímto majetkem.

(8) V osmém sloupci aktiv a pasiv u jednotlivé položky rozvahy (bilance) uvádí ministerstvo informaci o jejím stavu k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky5),6) nebo k rozvahovému dni, který vyplývá z příslušnosti hospodaření s majetkem souvisejícím s příjmy a výdaji státního rozpočtu členěnými v kapitole 396 Státní dluh a se závazky vzniklými z hospodaření s tímto majetkem.

(9) V devátém sloupci aktiv a pasiv u jednotlivé položky rozvahy (bilance) uvádí ministerstvo informaci o jejím stavu k 1. lednu, který vyplývá z příslušnosti hospodaření s majetkem souvisejícím s příjmy a výdaji státního rozpočtu členěnými v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv a se závazky vzniklými z hospodaření s tímto majetkem.

(10) V desátém sloupci aktiv a pasiv u jednotlivé položky rozvahy (bilance) uvádí ministerstvo informaci o jejím stavu k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky5),6) nebo k rozvahovému dni, který vyplývá z příslušnosti hospodaření s majetkem souvisejícím s příjmy a výdaji státního rozpočtu členěnými v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv a se závazky vzniklými z hospodaření s tímto majetkem.

(11) V jedenáctém sloupci aktiv a pasiv u jednotlivé položky rozvahy (bilance) uvádí ministerstvo a účetní jednotky podle své příslušnosti hospodaření s majetkem, který souvisí s příjmy a výdaji státního rozpočtu členěnými v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa informaci o jejím stavu k 1. lednu, který vyplývá z hospodaření s tímto majetkem a závazky vzniklými z hospodaření s tímto majetkem.

(12) Ve dvanáctém sloupci aktiv a pasiv u jednotlivé položky rozvahy (bilance) uvádí ministerstvo a účetní jednotky podle své příslušnosti k hospodaření s majetkem, který souvisí s příjmy a výdaji státního rozpočtu členěnými v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa informace o jejím stavu k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky5),6) nebo k rozvahovému dni, který vyplývá z hospodaření s tímto majetkem a závazky vzniklými z hospodaření s tímto majetkem.“.

2. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

㤠5a

(1) Hodnoty položek rozvahy (bilance) se vykazují podle konečných zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy buď s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty č. 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v rozvaze (bilanci) uvedeny v aktivech i pasivech a rozdíl stran vstupuje:

a) do aktiv kladně, jestliže převažuje stav obratu strany účtu Má dáti nad stavem obratu strany Dal,

b) do pasiv kladně, jestliže převažuje stav obratu strany účtu Dal nad stavem obratu strany Má dáti.

(2) Rozvaha (bilance) při vedení účetnictví v plném rozsahu a při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu obsahuje položky v uspořádání a označování podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.“.

3. V § 7 odst. 4 písm. c) se za slovo „plynů 7a)“ vkládají slova „a jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností 7a)“.

Poznámka pod čarou č. 7a zní:

7a) § 2 odst. 1 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb.“.

4. V § 7 se doplňuje odstavec 10, který včetně poznámek pod čarou č. 7c až 7h zní:

(10) Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikace systému jakosti 7c) a software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat. Dále může účetní jednotka rozhodnout, že dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména technické audity 7d) a energetické audity 7e), lesní hospodářské plány 7f), plány povodí 7g) a povodňové plány 7h).

7c) Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7d) Například zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

7e) Například zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

7f) Například zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

7g) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7h) Například nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky.“.

5. V § 8 odst. 7 se slova „na pořizovací cenu“ nahrazují slovy „na výši ocenění“.

6. V § 8 odst. 8 větě první se slova „na výši pořizovací ceny“ nahrazují slovy „na výši ocenění“.

7. Poznámka pod čarou č. 8 zní:

8) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.“.

8. Poznámka pod čarou č. 11 zní:

11) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

9. Poznámka pod čarou č. 12 zní:

12) Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

10. Poznámka pod čarou č. 13 zní:

13) Například § 7 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, § 16 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, § 119 až 127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

11. V § 12 se na konci odstavce 1 doplňují věty včetně poznámky pod čarou č. 13a „Položka „B.2. Pohledávky zaniklé ČKA č. 214“ obsahuje u ministerstva pohledávky podle § 20 zákona o České konsolidační agentuře, které neobsahují předcházející položky. Položka „B.2. Pohledávky z výběru daní a cel č. 215“ obsahuje pohledávky vzniklé ze správy daní a cel, pokud jsou tyto daně a cla pravomocně vyměřené podle zvláštního právního předpisu 13a).

13a) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.“.

12. Na konci § 13 se doplňují věty „Položka „B.3. Účty spravovaných prostředků č. 216“ obsahuje u ministerstva zejména zůstatky na bankovních účtech spravovaných v rámci kapitol uvedených v § 5 odst. 9 až 12 vyhlášky. Položka „B.3. Souhrnné účty č. 217“ obsahuje u ministerstva a účetních jednotek podle své příslušnosti k hospodaření s majetkem, která souvisí s příjmy a výdaji státního rozpočtu kapitol uvedených v § 5 odst. 7 a 12 vyhlášky zejména zůstatky bankovních účtů. Položka „B.3. Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy č. 218“ obsahuje u ministerstva a účetních jednotek podle své příslušnosti k hospodaření s majetkem, který souvisí s příjmy a výdaji státního rozpočtu kapitoly uvedené v § 5 odst. 11 a 12 vyhlášky zejména zůstatky bankovních účtů.“.

13. V § 14 se doplňuje odstavec 11, který zní:

(11) Položka „B.4. Úroky č. 219“ obsahuje zejména úroky z úvěrů, půjček, termínovaných vkladů. Položka „B.4. Penále a poplatky č. 220“ obsahuje zejména penále z obchodních závazkových vztahů, poplatky z prodlení, správní poplatky. Položka „B.4. Kursové ztráty č. 221“ obsahuje kursové ztráty vznikající zejména při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 zákona. Položka „B.4. Finanční náklady č. 222“ obsahuje zejména bankovní poplatky, náklady z titulu úbytku cenných papírů při prodeji, postoupení pohledávek, náklady za správu, uložení a úschovu cenných papírů.“.

14. V § 19b se na konci odstavce 2 doplňují věty „Položka „D.3. Závazky zaniklé ČKA č. 223“ obsahuje u ministerstva závazky podle § 20 zákona o České konsolidační agentuře. Položka „D.3. Přijaté zálohy daní č. 224“ obsahuje přijaté zálohy daní. Položka „D.3. Závazky z výběru daní a cel č. 225“ obsahuje závazky vzniklé ze správy daní a cel. Položka „D.3. Závazky ze sdílení daní a cel č. 226“ obsahuje u ministerstva a účetních jednotek podle své příslušnosti k hospodaření s majetkem, který souvisí s příjmy a výdaji státního rozpočtu kapitoly uvedené v § 5 odst. 11 a 12 vyhlášky závazky vzniklé z hospodaření s tímto majetkem.“.

15. V § 19b odst. 3 se druhá věta nahrazuje větou „Položka „D.3. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů č. 173“ obsahuje krátkodobé závazky za převzaté a dosud nesplacené akcie nebo zatímní listy nebo vklady.“.

16. V § 24 odst. 1 se poslední věta zrušuje.

17. V § 24 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Účetní jednotky uvádí informaci o stavu jednotlivé položky knihy podrozvahových účtů k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky 5),6) nebo k rozvahovému dni.“.

18. V § 26 odst. 1 písm. h) bodě 3 se slova „jakož i úhradu nákladů vlastníkovi rozvodného zařízení za přeložku rozvodného zařízení,“ zrušují.

19. V § 26 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno i), které včetně poznámek pod čarou č. 14b až 14d zní:

i) úhrady nákladů za přeložky 14b), překládky 14c) a náhradní pozemní komunikaci 14d) účetní jednotce, která má vlastnické právo k dotčenému majetku, anebo která hospodaří s majetkem státu nebo s majetkem územních samosprávných celků,

14b) Například zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

14c) Například zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

14d) Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena j) a k).

20. V § 26 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až i), která včetně poznámky pod čarou č. 14e znějí:

e) nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba 14e),

f) náklady na zaškolení pracovníků,

g) náklady na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami,

h) náklady na biologickou rekultivaci,

i) náklady spojené s přípravou a zabezpečením dlouhodobého majetku vzniklé po uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání.

14e) § 6 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.“.

21. V § 33 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 16a zrušuje.

22. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který zní:

㤠38a

Metody ocenění při přechodu práv a závazků ČKA na ministerstvo

(1) V rozvaze ministerstva k 1. 1. 2008 se majetek, ke kterému má příslušnost hospodaření ministerstvo podle zákona § 20 zákona o České konsolidační agentuře, ocení podle účetní závěrky České konsolidační agentury sestavené k 31. 12. 2007 (dále jen „účetní závěrka ČKA“):

a) pohledávky ve výši jejich jmenovité hodnoty nebo pořizovací ceny uvedené v účetní závěrce ČKA snížené o vytvořené opravné položky uvedené v účetní závěrce ČKA,

b) dlouhodobý majetek v pořizovací ceně uvedené v účetní závěrce ČKA snížené o oprávky dlouhodobého majetku uvedené v účetní závěrce ČKA,

c) cenné papíry k obchodování a realizované cenné papíry ve výši jejich reálné hodnoty uvedené v účetní závěrce ČKA,

d) cenné papíry a podíly s rozhodujícím a podstatným vlivem ve výši jejich pořizovací ceny uvedené v účetní závěrce ČKA snížené o vytvořené opravné položky uvedené v účetní závěrce ČKA.

(2) Ministerstvo zabezpečí informace o jmenovitých hodnotách a oprávkách u majetku v odstavci 1 uvedeného v účetní závěrce ČKA.

(3) Příslušenství k pohledávkám zachycených na účtu 317 - Pohledávky zaniklé ČKA se účtuje v knihách podrozvahových účtů.“.

23. V Příloze č. 1 se za položku „B.2. Ostatní pohledávky (316) č. 57“ vkládají nové položky, které znějí:

„Pohledávky zaniklé ČKA(317)214
Pohledávky z výběru daní a cel(318)215“.

24. V Příloze č. 1 název položky č. 58 zní: „součet položek 52 až 57, 214 a 215“.

25. V Příloze č. 1 se za položku „B.3. Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) č. 210“ vkládají nové položky, které znějí:

„Účty spravovaných prostředků(247)216
Souhrnné účty(248)217
Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy(249)218".

26. V Příloze č. 1 název položky č. 83 zní: „součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218“.

27. V Příloze č. 1 se za položku „B.4. Manka a škody (460) č. 117“ vkládají nové položky, které znějí:

„Úroky (471) 219
Penále a poplatky (472) 220
Kursové ztráty (473) 221
Finanční náklady (474) 222“.

28. V Příloze č. 1 název položky č. 118 zní: „součet položek 112 až 117 a 219 až 222“.

29. V příloze č. 1 se za položku „D.3. Ostatní závazky (325) č. 170“ vkládají nové položky, které znějí:

„Závazky zaniklé ČKA (326) 223
Přijaté zálohy daní (327) 224
Závazky z výběru daní a cel (328) 225
Závazky ze sdílených daní a cel (329) 226“.

30. V Příloze č. 1 název položky č. 172 zní: „součet položek 167 až 171 a 223 až 226“.

31. V Příloze č. 4 v účtové skupině 06 se slova „Majetek převzatý k privatizaci celkem“ zrušují.

32. V Příloze č. 4 se na konci účtové skupiny 24 doplňují nové syntetické účty

„247 - Účty spravovaných prostředků
248 - Souhrnné účty
249 - Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy“.

33. V Příloze č. 4 v účtové skupině 31 se za syntetický účet 316 - Ostatní pohledávky doplňují nové syntetické účty

„317 - Pohledávky zaniklé ČKA
318 - Pohledávky z výběru daní a cel“.

34. V Příloze č. 4 se na konci účtové skupiny 32 doplňují nové syntetické účty

„326 - Závazky zaniklé ČKA
327 - Přijaté zálohy daní
328 - Závazky z výběru daní a cel
329 - Závazky ze sdílených daní a cel“.

35. V Příloze č. 4 se na konci účtové třídy 4 doplňuje nová účtová skupina včetně nových syntetických účtů

„Účtová skupina 47 - Ostatní náklady

471 - Úroky
472 - Penále a poplatky
473 - Kursové ztráty
474-Finanční náklady“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.


Ministr:

Ing. Kalousek v. r.

Přesunout nahoru