Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 350/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů

Částka 109/2007
Platnost od 21.12.2007
Účinnost od 01.01.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

350

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2007,

kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1:


Čl. I

Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb., vyhlášky č. 545/2004 Sb. a vyhlášky č. 398/2005 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) a stanoví pro účetní jednotky uvedené v § 2

a) uspořádání a označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a obsahové vymezení položek těchto závěrek, účetní metody a jejich použití, metody konsolidace účetní závěrky a postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku,

b) účetní metody a jejich použití,

c) směrnou účtovou osnovu.

1) Směrnice Rady ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (86/635/EHS).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES, kterou se mění směrnice 78/660/EHS, 83/349/EHS a 86/635/EHS, pokud se jedná o pravidla oceňování pro roční účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky některých forem společností, bank a ostatních finančních institucí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/51/ES, kterou se mění směrnice 78/660/EHS, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách některých forem společností, bank a jiných finančních institucí a pojišťoven.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/46/ES ze dne 14. června 2006, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, 86/635/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven.“.

2. V § 2 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 2 až 6a zní:

㤠2

(1) Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) zákona, které jsou:

a) bankou2),

b) pobočkou zahraniční banky,

c) spořitelním a úvěrním družstvem3), (dále jen „družstevní záložna“),

d) obchodníkem s cennými papíry4),

e) organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry,

f) investiční společností5),

g) investičním fondem5),

h) smíšenou holdingovou osobou2),

i) finanční holdingovou osobou2),

j) penzijním fondem6), nebo

k) institucí elektronických peněz6a).

2) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

6a) Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 7 odstavec 1 zní:

(1) Položka „3. Pohledávka za bankami a družstevními záložnami“ obsahuje pohledávky z úvěrů a ostatní pohledávky za bankami nebo družstevními záložnami, včetně naběhlého příslušenství, zejména běžné účty u bank nebo družstevních záložen, termínové vklady u centrálních bank, u bank nebo družstevních záložen, poskytnuté úvěry centrálním bankám, bankám nebo družstevním záložnám, včetně poskytnutých úvěrů centrálním bankám, bankám nebo družstevním záložnám v rámci repo obchodů, ostatní pohledávky za bankami nebo družstevními záložnami, neobchodovatelné dluhové cenné papíry emitované bankami, které jsou pořízeny se záměrem bezprostředního nebo brzkého prodeje a nejsou oceňovány reálnou hodnotou, opravné položky k těmto pohledávkám.“.

Odstavce 2 a 3 se zrušují.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 2 a 3.

4. V § 8 odst. 3, § 17 odst. 1 a 2, § 18 odst. 3, § 44 odst. 1 a 2 se slova „ , Českou konsolidační agenturou“ zrušují.

5. V § 8 odst. 1, § 18 odst. 1 se slova „ , Českou konsolidační agenturou a“ nahrazují slovem „nebo“.

6. V § 9 odst. 2 se slova „dluhové cenné papíry pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování“ nahrazují slovy „neobchodovatelné dluhové cenné papíry, které nejsou pořízeny se záměrem bezprostředního nebo brzkého prodeje a nejsou oceňovány reálnou hodnotou“.“.

7. V § 10 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou „Vlastní akcie a vlastní zatímní listy se vykazují v položce „8. Základní kapitál“.“.

8. V § 12 se v odstavec 1 slova „zřizovací výdaje,“ zrušují.

9. V § 12 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

10. V § 15 poznámka pod čarou č. 9 zní:

9) § 4a zákona č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

11. § 24 včetně nadpisu zní:

㤠24

Základní kapitál

Položka „8. Základní kapitál“ obsahuje upsaný základní kapitál, u družstevní záložny zapisovaný i nezapisovaný základní kapitál do obchodního rejstříku. V samostatné podpoložce účetní jednotka uvede splacený základní kapitál. Tato položka dále obsahuje vlastní akcie a vlastní zatímní listy bez zřetele na účel nabytí, je-li účetní jednotka akciovou společností, nebo vlastní obchodní podíly bez zřetele na účel nabytí, je-li účetní jednotka jinou než akciovou společností, které snižují hodnotu kapitálu.“.

12. V § 25 odst. 2 se dosavadní poznámka pod čarou č. 11 označuje jako poznámka pod čarou č. 5, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

13. V § 29 odst. 2 se za slovo „majetku“ vkládají slova „a účastí s podstatným nebo rozhodujícím vlivem“.

14. V § 47 odst. 2 se za slovo „majetku“ vkládají slova „a účastí s podstatným nebo rozhodujícím vlivem oceňovaných reálnou hodnotou až v okamžiku jejich úbytku a dále v případech, kdy je prokázáno, že došlo k trvalému snížení jejich hodnoty“.

15. § 52 včetně nadpisu zní:

㤠52

Mimořádné výnosy a Mimořádné náklady

Položky „20. Mimořádné výnosy“ a „21. Mimořádné náklady“ obsahují výnosy a náklady z účetních případů zcela mimořádných vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i výnosy a náklady z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících. Tyto položky neobsahují manka a škody, náhrady mank a škod, které se vykazují v položce „7. Ostatní provozní výnosy“ nebo „8. Ostatní provozní náklady“.“.

16. V § 60 odst. 1 písm. h) se slova „zřizovacích výdajích,“ nahrazují slovy „vlastních akciích a vlastních zatímních listech,“.

17. V § 60 odst. 1 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

p) časovém rozlišení, je-li tato částka významná.“.

18. V § 60 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „dále se uvede rozsah, ve kterém daně z příjmů ovlivňují zisk nebo ztrátu z běžných a mimořádných činností,“.

19. V § 60 odst. 2 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g) mimořádných nákladech a výnosech, je-li jejich výše významná, s uvedením jejich povahy a výše. Stejná informace se uvede i pro náklady a výnosy vztahující se k jinému účetnímu období.“.

20. V § 60 odst. 3 písm. f) se dosavadní poznámka pod čarou č. 12 označuje jako poznámka pod čarou č. 4, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

21. V § 62 písm. a) se dosavadní poznámka pod čarou č. 13 označuje jako poznámka pod čarou č. 5, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

22. V části třetí se slova „(K § 14 odst. 1 zákona)“ zrušují.

23. V § 67 se slova „(K § 4 odst. 8, § 25 odst. 4 zákona)“ zrušují.

24. V § 68 se pod nadpisem slova „(K § 27 odst. 6 zákona)“ zrušují.

25. V § 68 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Investiční společnosti za jimi obhospodařované podílové fondy a investiční fondy oceňují účasti reálnou hodnotou podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Změny ocenění tohoto majetku se vykáží v příslušné položce pasiv. Při úbytku tohoto majetku se výsledná změna vykáže v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Je-li prokázáno, že došlo k trvalému snížení hodnoty (znehodnocení) této účasti, musí být tato ztráta bez zbytečného odkladu vykázána v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Výše této ztráty odpovídá rozdílu mezi oceněním při nabytí účasti a stávající reálnou hodnotou se zohledněním předchozích vykázaných ztrát ze znehodnocení.“.

26. V § 69 se pod nadpisem slova „(K § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona)“zrušují.

27. V § 69 odst. 1 poznámka pod čarou č. 16 zní:

16) § 27 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.“.

28. V § 70 a 72a se pod nadpisem slova „(K § 4 odst. 8 a § 27 odst. 6 zákona)“ zrušují.

29. V § 71 se pod nadpisem slova „(K § 4 odst. 8 a § 25 odst. 4 zákona)“ zrušují.

30. V částích druhé a čtvrté, v § 74, 76, 78 a 80 se pod nadpisem slova „(K § 4 odst. 8 zákona)“ zrušují.

31. V § 75 se pod nadpisem slova „(K § 4 odst. 8 a § 28 odst. 1 zákona)“zrušují.

32. V § 76 odst. 1 se za slovo „pravděpodobné“ vkládají slova „nebo jisté“.

33. V § 77 se pod nadpisem slova „(K § 4 odst. 8 a § 7 odst. 6 zákona)“ zrušují.

34. V § 79 se pod nadpisem slova „(K § 8 odst. 2 zákona)“ zrušují.

35. V části páté se pod nadpisem slova „(K § 22 odst. 3, § 23 odst. 2 a 5 zákona)“ zrušují.

36. V § 86 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „odděleně informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi18b) nebo auditorské společnosti za účetní období v členění na:

1. povinný audit18c) roční účetní závěrky,

2. jiné ověřovací služby,

3. daňové poradenství,

4. jiné neauditorské služby,“.

Poznámky pod čarou č. 18b a 18c znějí:

18b) Čl. 2 bod 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES.

18c) Čl. 1 bod 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES.

37. V § 86 odst. 1 písmeno j) zní:

j) charakteru a obchodním účelu transakcí, které nejsou uvedeny v konsolidované rozvaze, a finanční dopad těchto transakcí, pokud jsou rizika nebo užitky těchto transakcí významné a pokud je uvedení těchto rizik nebo užitků nezbytné k posouzení finanční situace konsolidačního celku,“.

38. V § 86 odst. 1 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které včetně poznámek pod čarou č. 18d a 18e zní:

m) transakcích, s výjimkou transakcí v rámci konsolidačního celku, které konsolidující účetní jednotka nebo jiné konsolidované účetní jednotky uzavřely se spřízněnou stranou, včetně objemu takových transakcí, povahy vztahu se spřízněnou stranou a ostatních informací o těchto transakcích, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace18d) konsolidačního celku, pokud jsou tyto transakce významné a nebyly uzavřeny za podmínek obvyklých na regulovaném trhu18e). Informace o jednotlivých transakcích lze seskupovat podle jejich charakteru s výjimkou případů, kdy jsou samostatné informace nezbytné k pochopení dopadu transakcí se spřízněnou stranou na finanční situaci konsolidačního celku. Pro účely této vyhlášky má výraz „spřízněná strana“ stejný význam jako v mezinárodních účetních standardech uvedených v § 23a odst. 1 zákona.

18d) § 21 odst. 3 zákona o účetnictví.

18e) § 27 odst. 5 zákona o účetnictví.“.

39. V příloze č. 1 se v části Pasiva v položce č. 8 písmeno b) zrušuje.

40. V příloze č. 1 části Pasiva v podpoložce 10a poznámka pod čarou č. 20 zní:

20) § 67 odst. 1 a 2, § 217 obchodního zákoníku.
§ 10 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé v účetních obdobích započatých 1. ledna 2008 a později, pokud není v bodě 2 stanoveno jinak.

2. Ustanovení čl. I bodu 36 v rozsahu § 86 odst. 1 písm. a) použijí účetní jednotky pro účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky sestavované k 29. červnu 2008 a později.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.


Ministr: Ing. Kalousek v. r.

Přesunout nahoru