Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 340/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb.

Částka 107/2007
Platnost od 21.12.2007
Účinnost od 01.01.2008
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

340

VYHLÁŠKA

ze dne 12. prosince 2007,

kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 2, § 6 odst. 2 písm. a), § 8 odst. 2, § 9 odst. 2, § 10 odst. 2 písm. a), § 11 odst. 2 písm. a), § 12 odst. 2 písm. a) a § 35 odst. 2 písm. c) se číslo „85“ nahrazuje číslem „100“.

2. V § 6 odst. 2 písm. b), § 10 odst. 2 písm. b), § 11 odst. 2 písm. b), § 12 odst. 2 písm. b), § 13 odst. 2 písm. b), § 14 odst. 2 písm. b), § 15 odst. 2 písm. b), § 16 odst. 2 písm. b), § 17 odst. 2 písm. a), § 18 odst. 2 písm. b), § 22 odst. 2 písm. a), § 32 odst. 2, § 33 odst. 2 písm. a) a § 35 odst. 2 písm. b) se číslo „140“ nahrazuje číslem „150“ a číslo „70“ se nahrazuje číslem „75“.

3. V § 10 odst. 2 písm. c), § 13 odst. 2 písm. a), § 14 odst. 2 písm. a), § 15 odst. 2 písm. a), § 16 odst. 2 písm. a), § 17 odst. 2 písm. b), § 18 odst. 2 písm. a) a § 35 odst. 2 písm. a) se číslo „160“ nahrazuje číslem „180“.

4. V § 22 odst. 2 písm. b) se číslo „90“ nahrazuje číslem „100“, číslo „60“ se nahrazuje číslem „70“ a číslo „30“ se nahrazuje číslem „40“.

5. V § 23 odst. 2 se číslo „90“ nahrazuje číslem „100“.

6. § 29 včetně nadpisu zní:

㤠29

Služby následné péče

(1) Základní činnosti při poskytování služeb následné péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k trvalé abstinenci, prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:

1. ubytování,

2. zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení,

3. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,

e) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby:

1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy, nebo

2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

(2) Maximální výše úhrady za poskytování následné péče činí

a) 150 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. d), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,

b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. e) bodě 2

1. 150 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,

2. 75 Kč za oběd,

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.“.

7. V § 33 odst. 2 písm. b) se číslo „130“ nahrazuje číslem „150“.

8. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který zní:

㤠37a

Absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání uvedených v příloze č. 4 k této vyhlášce.“.

9. V příloze č. 1 části I písm. k) bodě 6 se slova „a rozeznání“ zrušují.

10. V příloze č. 1 části I písm. p) bodě 2 se slova „školy nebo školského zařízení,“ zrušují.

11. V příloze č. 1 části I písm. q) bod 2 zní:

2. použití nebo výměna ortopedické nebo kompenzační pomůcky nebo jiného zdravotnického prostředku,“.

12. V příloze č. 1 části I písm. q) se bod 3 zrušuje. Dosavadní body 4 až 7 se označují jako body 3 až 6.

13. V příloze č. 1 části I písm. r) se na konci textu bodu 6 doplňují slova „nebo provádění logopedických cvičení“.

14. V příloze č. 1 části II písm. b) bodě 4 se za slovo „školy“ vkládají slova „nebo školského zařízení“, bod 5 se zrušuje a v závěrečné části ustanovení se slova „4 až 6“nahrazují slovy „4 a 5“.

Dosavadní body 6 a 7 se označují jako body 5 a 6.

15. V příloze č. 1 části II písm. c) bodě 2 se slovo „hodnoty“ zrušuje.

16. V příloze č. 1 části II písm. d) bodě 1 se za slova „se školou“ vkládají slova „nebo školským zařízením“.

17. V příloze č. 1 části II písm. e) se na konci bodu 3 čárka nahrazuje středníkem a bod 4 se zrušuje.

18. V příloze č. 1 části II písm. f) bodě 2 se slovo „mimopracovní“ zrušuje.

19. V příloze č. 1 části II písm. h) se na konci bodu 4 středník nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 5, který zní:

5. ohřívání jednoduchého jídla;“.

20. V příloze č. 1 části II písm. h) závěrečná část ustanovení zní:

„u osob do 7 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonu;
u osob do 15 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při činnostech uvedených v bodech 1 až 4;“.

21. V příloze č. 1 části II písm. k) se na konci bodu 3 čárka nahrazuje středníkem a bod 4 se zrušuje.

22. V příloze č. 1 části II písm. o) bodě 3 se za slovo „kohoutů“ vkládají slova „nebo pákových baterií“.

23. Za přílohu č. 3 se doplňuje příloha č. 4, která včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 505/2006 Sb.

Obory vzdělání, při jejichž absolvování se nevyžaduje absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách

Název oboru vzdělání podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání 3) Kód oboru vzdělání podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání 3)
Sociální péče - pečovatelská činnost 75-41-M/003
Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny 75-41-M/005
Sociální činnost - sociální pečovatelství 75-41-M/008
Sociální činnost v prostředí etnických minorit 75-41-M/010
Vychovatelství pro ústavy sociální péče 75-31 -L/501
Rodinná škola - sociální služby 78-41-M/003
Vychovatelství 75-31-M/002
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/005
Sociální činnost - sociální vychovatelství 75-41-M/009
Výchovná a humanitární činnost - sociálně výchovná činnost 75-41-M/012

3) Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008, s výjimkou čl. I bodů 8 a 23, které nabývají účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

RNDr. Nečas v. r.

Přesunout nahoru