Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 34/2007 Sb.Vyhláška o značkování některých dalších minerálních olejů

Částka 13/2007
Platnost od 26.02.2007
Účinnost od 13.03.2007
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

34

VYHLÁŠKA

ze dne 13. února 2007

o značkování některých dalších minerálních olejů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 139 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 575/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 134l odst. 2, § 134m odst. 3 a § 134p odst. 3, odst. 6 písm. d) a odst. 7 zákona:


§ 1

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

§ 2

Druh značkovací látky

Ke značkování některých dalších minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1 písm. a), f), g) a h) zákona (dále jen „minerální oleje“) se použije značkovací látka, jejíž chemický název zní N-ethyl-N-[2-(1-isobutoxyethoxy)ethyl]-4-(fenylazo)anilin s identifikačním barevným odstínem SOLVENT YELLOW 124. Pro značkování se použije minimálně 6 mg značkovací látky na 1 litr minerálního oleje.

§ 3

Způsob odběru vzorku

(1) K odběru vzorku minerálního oleje (dále jen „vzorek“) přizve orgán uvedený v § 134v odst. 1 zákona (dále jen „příslušný orgán“) osobu, která s tímto minerálním olejem nebo s technologickým zařízením, pro nějž byl tento minerální olej určen, v rozhodné době disponovala nebo manipulovala (dále jen „povinná osoba“); není-li to možné, příslušný orgán přizve k odběru vzorku jakoukoliv nestrannou osobu způsobilou k právním úkonům.

(2) Při odběru vzorku se příslušný orgán řídí postupem

a) stanoveným v ČSN EN 14275 Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty - Vzorkování z výdejních pistolí veřejných a neveřejných čerpacích stanic, nebo

b) stanoveným v ČSN EN ISO 3170 Ropa a ropné výrobky - Ruční odběr vzorků; případně podle ČSN 01 51 12 Vzorkování kapalin a pastovitých materiálů, v případech, kdy nelze provést odběr vzorku podle písmene a).

(3) Příslušný orgán provede vždy bezprostředně před odběrem vzorku proplach odběrového zařízení za přítomnosti osoby uvedené v odstavci 1. Proplach se provádí postupem stanoveným v ČSN EN 14275 Motorová paliva - Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty - Vzorkování z výdejních pistolí veřejných a neveřejných čerpacích stanic nebo stanoveným v ČSN EN ISO 3170 Ropa a ropné výrobky - Ruční odběr vzorků, případně ČSN 01 51 12 Vzorkování kapalin a pastovitých materiálů.

(4) Příslušný orgán provede odběr vzorku soupravou způsobilou identifikovat v terénu přítomnost značkovací látky uvedené v § 2 ve vzorku, smísením vzorku minerálního oleje s reakčním činidlem, protřepáním a odsazením spodní vrstvy.

(5) Minimální objem tohoto odebraného vzorku je 210 cm3, tj. 3 x 70 cm3, v případě, že povinná osoba požaduje vzorek pro vlastní potřebu. V případě, že povinná osoba nepožaduje vzorek pro vlastní potřebu, minimální objem odebraného vzorku je 140 cm3. Pro příslušnou akreditovanou osobu se oddělí alespoň 70 cm3 a pro kontrolní uložení alespoň 70 cm3. Odebraný vzorek se uloží ve vzorkovnici z tmavého skla, nebo z jiného materiálu, nepropouštějícího světlo, která se zapečetí a označí.

§ 4

(1) Při každém odběru vzorku příslušný orgán sepíše protokol.

(2) Protokol musí obsahovat:

a) pořadové číslo protokolu evidovaného příslušným orgánem,

b) označení příslušného orgánu, který odběr provádí,

c) datum, čas a místo uskutečnění odběru vzorku,

d) identifikační údaje povinné osoby,

e) typ a označení nádrže nebo nádoby, ze které byl vzorek odebrán; pokud je vzorek odebírán z nádoby, která je ve spojení s vozidlem, státní poznávací značku vozidla, pokud je vozidlo takovou značkou opatřeno,

f) způsob odběru vzorku,

g) účel použití minerálního oleje,

h) prohlášení povinné osoby o převzetí vzorku (zda povinná osoba požaduje vzorek pro vlastní potřebu či nikoliv),

i) číslo pečeti, označení vzorku a uvedení jeho množství,

j) jména a příjmení osob zúčastněných při odběru vzorku a případně jejich podpisy,

k) jméno, příjmení a funkci osoby, která odběr vzorku provádí, a její podpis.

(3) Protokol se pořizuje ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení protokolu si ponechá příslušný orgán k založení do evidence o odebraných vzorcích. Druhé vyhotovení protokolu obdrží povinná osoba. Vzor protokolu je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Je-li vzorek doručován příslušné akreditované osobě, vyhotoví příslušný státní orgán průvodní list k provedení analýzy příslušnou akreditovanou osobou, který bude obsahovat identifikační údaje týkající se odebraného vzorku; průvodní list však nesmí obsahovat údaje o povinné osobě, o místě a dnu provedení odběru.

§ 5

Způsob vedení evidence

(1) Fyzické a právnické osoby, které vyrábějí, zpracovávají, dopravují, skladují, nakupují nebo jinak nabývají, prodávají nebo spotřebovávají minerální oleje, vedou evidenci o druzích a množství minerálních olejů, a o údajích o podnikajících fyzických osobách1) a o právnických osobách, které jim minerální oleje dodávají, jakož i o právnických a fyzických osobách, kterým minerální oleje vydávají.

(2) Výrobci značkovací látky vedou evidenci o množství a složení vyrobené značkovací látky, o podnikajících fyzických osobách1) a o právnických osobách, kterým značkovací látku dodávají. Uživatelé značkovací látky vedou evidenci o množství a složení převzaté značkovací látky, o jejím použití, o podnikajících fyzických osobách1) a o právnických osobách, které jim značkovací látku dodávají.

(3) V evidenci vedené dle odstavců 1 a 2 se uvádějí o fyzických a právnických osobách tyto údaje:

a) u podnikatelů1) jméno, případně jména, a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, bylo-li přiděleno, obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, bylo-li přiděleno,

b) u fyzických osob jméno, případně jména, příjmení a bydliště.

§ 6

Evidence se uchovává po dobu 10 let počínaje prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kterého se týká. Způsob uchovávání evidence je obdobný způsobu uchovávání účetních záznamů podle zákona o účetnictví2).


§ 7

Seznam minerálních olejů, které podle § 134m odst. 3 zákona nesmějí být značkovány, pokud jsou určeny pro použití, při kterém by značkování bylo na závadu, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.


Ministr: Ing. Říman v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 34/2007 Sb.

Vzor protokolu o odběru vzorku
Vzor protokolu o odběru vzorku

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 34/2007 Sb.

Seznam minerálních olejů, které podle § 134m odst. 3 zákona nesmějí být značkovány, pokud jsou určeny pro použití, při kterém by značkování bylo na závadu

název a specifikace výrobkukód nomenklatury3)
Xylol (surový xylen) a Xylenyex 2707 30 a ex 2902 41 až 44
použitý
• pro výrobu nátěrových hmot (pro kódy nomenklatury 2715, 3208, 3210)
• pro ředidla pro výrobu a aplikaci nátěrových hmot (pro kód nomenklatury 3814 00 90)
• jako přípravky sloužící k mytí a odmašťování zařízení na výrobu nátěrových hmot
• v nezměněné formě nebo pro výrobu ředidel, technických čističů a technických rozpouštědel
• pro ředění aromatického izokyanátu
• pro výrobu alkydových pryskyřic (pro kód nomenklatury 3907 50)
• pro výrobu epoxidových pryskyřic (vč. komponent - tvrdidel), silikonových laků, kyseliny p-toluensulfonové a kyseliny xylensulfonové (pro kód nomenklatury 3907 30)
• pro výrobu syntetických organických barviv, pigmentů, opticky zjasňujících prostředků (pro kódy nomenklatury 3204)
• pro výrobu pesticidů
• pro výrobu anhydridu kyseliny ftalové (pro kód nomenklatury 2917 35 00)
• pro výrobu kyseliny ftalové
• pro výrobu tvrdidel (telalitů), ředidel a ostacarů (pro kódy nomenklatury 2921 29, 2902 44, 3208 90)
• pro povrchové úpravy kovů (např. lakování), pro ředění impregnačního laku ve strojírenství
• pro výrobu hliníkových past a suspenzí
• pro rafinaci, destilování, organickou povrchovou úpravu
• jako rozpouštědla v polovodičové výrobě a pro slídové elektroizolační materiály
• jako čističe na mytí tiskařských strojů
• pro výrobu lepidel a laků (pro kódy nomenklatury 3506 99, 3909 50 90)
• pro denaturaci lihu
Ostatní směsi aromatických uhlovodíkůex 2707 50
použité
• pro výrobu nátěrových hmot (pro kódy nomenklatury 2715, 3208, 3210)
• pro výrobu flotačních činidel, laků, ředidel, rozpouštědel, odmašťovacích a čistících prostředků, změkčovače epoxidových pryskyřic
• v nezměněné formě nebo pro výrobu ředidel, technických čističů, technických rozpouštědel a odmašťovadel
• pro výrobu hliníkových past a suspenzí
• pro denaturaci lihu
• pro výrobu fenolu a jeho homologů (pro kódy nomenklatury 2907 11, 2907 12)
• jako přísada do amonitrátových výbušnin
Nasycené acyklické uhlovodíkyex 2901 10 10
použité
• jako azeotropické činidlo pro výrobu speciálních aminů a některých cyklických uhlovodíků (pro kódy nomenklatury 2921, 2902 19 80 a 2933)
• pro výrobu dietyloxalátu (pro kódy nomenklatury 2917 11)
• při výrobě nízkotlakého vysokohustotního polyethylenu
• při výrobě katetrizačních souprav
• jako oleje pro textilní a oděvní průmysl a pro výrobu přípravků pro textilní průmysl
• výrobu skleněných vláken, dutého a tvarovaného skla
• pro výrobu speciálních druhů papíru a výrobu kartonů
Acyklické uhlovodíky ostatníex 2901 29 20 a ex 2901 29 80
použité
• jako oleje pro textilní a oděvní průmysl a pro výrobu přípravků pro textilní průmysl
• pro výrobu skleněných vláken, dutého a tvarovaného skla
• pro výrobu speciálních druhů papíru a pro výrobu kartonů
Toluenex 2902 30 00
použitý
• pro výrobu nátěrových hmot (pro kódy nomenklatury 2715, 3208, 3210)
• pro výrobu ředidel a pro výrobu a aplikaci nátěrových hmot (pro kód nomenklatury 3814 00 90)
• jako rozpouštědlo při výrobě mazacích a ostatních olejů
• jako přípravek sloužící k mytí a odmašťování zařízení na výrobu nátěrových hmot, mechanických součástek a mytí optických přístrojů
• pro výrobu epoxidových pryskyřic, silikonových laků a katalyzátorů pro silikonové laky, adhezivní prostředky pro silikonové tmely a kyseliny p-toluensulfonové (pro kód nomenklatury 3907 30)
• pro výrobu kyseliny akrylové a jejich esterů (pro kódy nomenklatury 2916 11, 2916 12)
• pro výrobu syntetických organických barviv, pigmentů, opticky zjasňujících prostředků (pro kódy nomenklatury 3204)
• pro výrobu kyseliny benzoové a benzonitrilu
• pro výrobu anilinu, speciálních aminů, diethyloxalátu
• pro výrobu pesticidů, barviv, pigmentů a isokyanátů jako rozpouštědlo nebo reakční prostředí
• jako rozpouštědlo při výrobě parafinu
• jako rozpouštědlo barev, smoly a vosků
• jako azeotropické činidlo pro výrobu speciálních aminů a některých cyklických uhlovodíků (pro kódy nomenklatury 2902 19 80, 2921 a 2933)
• v nezměněné formě nebo pro výrobu ředidel, technických čističů a technických rozpouštědel
• jako rozpouštědlo při výrobě synhydridu
• při výrobě jednosytných primárních alkoholů
• jako ředidlo bílých barev pro dopravní značení a k proplachu strojů, používaných pro toto značení
• jako ředidlo pro tiskací laky a rozpouštědlo pro polyuretanové barevné hmoty pro nánosování textilií
• pro výrobu lepidel a laků (pro kódy nomenklatury 3506 99, 3909 50 90)
• pro denaturaci lihu
Složená organická rozpouštědlaex 3814 00 90
použitá
• pro výrobu barviv, pigmentů a opticky zjasňujících látek, ředidel pro nátěrové hmoty
• pro výrobu a zpracování nátěrových hmot (pod kódy nomenklatury 3208, 3209, 3210)
• jako přípravek sloužící k mytí a odmašťování zařízení na výrobu nátěrových hmot
• jako čistící prostředky pro motocykly a odpařovací obráběcí kapaliny
• pro tiskací pasty v textilním průmyslu
• pro výrobu pojiv a pigmentů pro nátěrové hmoty (uvedené pod kódy nomenklatury 2916 10 00, 2916 12, 3204, 3206, 3207, 3906 90, 3907 30, 3907 50)
• v nezměněné formě nebo pro výrobu ředidel, technických čističů a technických rozpouštědel
PRO POLOŽKY
ex 2707 20, ex 2707 30, ex 2707 50, ex 2707 99 11, ex 2901 10 10, ex 2901 29 20, ex 2901 29 80, ex 2902 30 00, ex 2902 41 až 44, ex 3814 00 90
použité
• při výrobě minerálních olejů, které nesmějí být značkovány dle § 134m odst. 2 písm. a) až g) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
• při syntéze aktivních farmaceutických substancí (API) a pomocných látek a dále v technologiích spojených s výrobou a kontrolou léčiv dle zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů
• jako rozpouštědlo nebo reakční prostředí pro potravinářské nebo farmaceutické účely
• jako látky v laboratořích pro kvalitativní a kvantitativní analytická stanovení

* Pokud je před kódem nomenklatury uvedeno označení „ex", znamená to, že značkovány nesmějí být pouze ty minerální oleje, které jsou v této příloze takto označeny.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 31 odst. 3, § 34 a 35 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3) Nařízení rady č. 2658/87/ES ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Přesunout nahoru