Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 329/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení

Částka 104/2007
Platnost od 14.12.2007
Účinnost od 01.01.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

329

VYHLÁŠKA

ze dne 7. prosince 2007,

kterou se mění vyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 104ch odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 241/1994 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „jehož výše nepřesahuje 20 000 Kč“ nahrazují slovy „jestliže jeho výše nepřesahuje 200 000 Kč a jsou-li splněny podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropských společenství pro poskytnutí veřejné podpory de minimis1a)“.

Poznámka pod čarou č. 1a zní:

1a) Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, ÚV L 379, 28. 12. 2006. Nařízení Komise (ES) č. 1860/2004 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v zemědělském odvětví a v odvětví rybolovu, ÚV L 325, 28. 10. 2004. Nařízení Komise (ES) č. 875/2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004, ÚV L 193, 25. 7. 2007.“.

2. V § 1 odst. 2 se slova „jehož výše přesahuje 20 000 Kč, avšak nepřesahuje 500 000 Kč“ nahrazují slovy „jestliže jeho výše přesahuje 200 000 Kč, avšak nepřesahuje 1 000 000 Kč, a jsou-li splněny podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropských společenství pro poskytnutí veřejné podpory de minimis1a)“.

3. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „prohlášení konkurzního řízení“ nahrazují slovy „zahájení insolvenčního řízení“.


Čl. II

Řízení o prominutí penále, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, dokončí ta správa sociálního zabezpečení, která byla příslušná k prominutí penále podle právních předpisů účinných ke dni 31. prosince 2007.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.


Ministr: RNDr. Nečas v. r.

Přesunout nahoru