Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 315/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy

Částka 100/2007
Platnost od 11.12.2007
Účinnost od 01.01.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

315

VYHLÁŠKA

ze dne 22. listopadu 2007,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 45 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), § 469 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 539/2004 Sb., a podle § 374 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., vyhlášky č. 194/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1995 Sb., vyhlášky č. 278/1996 Sb., vyhlášky č. 234/1997 Sb., vyhlášky č. 482/2000 Sb., vyhlášky č. 104/2002 Sb., vyhlášky č. 268/2003 Sb. a vyhlášky č. 202/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. b) bod 8 zní: „8. insolvenčních,“.

2. V § 6 odst. 2 písmeno t) zní:

t) úkony v insolvenčním řízení s výjimkou jednání a rozhodnutí o

1. ustanovení insolvenčního správce,

2. odvolání insolvenčního správce z funkce,

3. zproštění výkonu funkce insolvenčního správce,

4. ustanovení prozatímního věřitelského výboru,

5. návrhu na nařízení předběžného opatření, jímž má být omezeno právo dlužníka nakládat s majetkovou podstatou,

6. úpadku,

7. zamítnutí insolvenčního návrhu,

8. tom, že dlužník není v úpadku,

9. prohlášení konkursu a o jeho zrušení,

10. schválení konečné zprávy a rozvrhového usnesení,

11. povolení reorganizace, o schválení reorganizačního plánu a jeho změn a o přeměně reorganizace v konkurs,

12. schválení plánu oddlužení a jeho změn, o přiznání osvobození od placení pohledávek zahrnutých do plánu oddlužení a o odejmutí tohoto osvobození a o zrušení plánu oddlužení,

13. ukončení provozu dlužníkova podniku,

14. věci samé v incidenčních sporech,“.

3. V § 6 se na konci odstavce 9 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e) v insolvenčním řízení sepisují do protokolu prohlášení podle § 18 odst. 3 insolvenčního zákona, vyznačují na originálech i stejnopisech písemností, pro jejichž zveřejnění je rozhodný den nebo okamžik jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku, doložku okamžiku zveřejnění v insolvenčním rejstříku a v jednoduchých případech provádí znepřístupnění osobních údajů fyzických osob v podáních zveřejňovaných v insolvenčním rejstříku.“.

4. Část sedmá se včetně nadpisu zrušuje.

5. V § 63b odst. 1 se slova „správců konkursní podstaty“ nahrazují slovy „insolvenčních správců“.

6. Poznámka pod čarou č. 7 zní:

7) § 16 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.


Ministr: JUDr. Pospíšil v. r.

Přesunout nahoru