Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 314/2007 Sb.Vyhláška o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců

Částka 100/2007
Platnost od 11.12.2007
Účinnost od 01.01.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

314

VYHLÁŠKA

ze dne 22. listopadu 2007

o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 39 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje minimální limit pojistného plnění a minimální standardy pojistných smluv podle § 6 odst. 1 písm. f) a § 8 odst. 1 písm. c) zákona.

§ 2

Minimální limit pojistného plnění

(1) Minimální limit pojistného plnění z pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce podle insolvenčního zákona nebo s činností jeho zaměstnanců (dále jen „pojištění“), se pro fyzické osoby stanoví částkou 1 000 000 Kč; pro fyzické osoby, které mají právo vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 zákona, se stanoví částkou 10000000 Kč.

(2) Minimální limit pojistného plnění z pojištění se pro veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti stanoví jako součet částek, které by byly stanoveny jednotlivým ohlášeným společníkům podle odstavce 1.

(3) Minimální limit pojistného plnění z pojištění se stanoví pro jednu pojistnou událost.

§ 3

Minimální standardy pojistných smluv

Pojištění se vztahuje na odpovědnost insolvenčního správce za škodu, která je způsobena jeho konáním nebo opomenutím při výkonu funkce insolvenčního správce nebo v souvislosti s ní nebo konáním nebo opomenutím jeho zaměstnanců při výkonu jeho funkce, pokud ke konání nebo opomenutí došlo v době trvání pojištění.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 360/2013 Sb. Čl. II

Pojistná smlouva, která splňuje podmínky podle vyhlášky č. 314/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky považuje za pojistnou smlouvu splňující podmínky podle vyhlášky č. 314/2007 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.


Ministr:

JUDr. Pospíšil v. r.

Přesunout nahoru