Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 300/2007 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kopičácký rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka 97/2007
Platnost od 29.11.2007
Účinnost od 01.12.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

300

VYHLÁŠKA

ze dne 12. listopadu 2007

o vyhlášení Národní přírodní památky Kopičácký rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Kopičácký rybník (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Předmětem zvláštní ochrany jsou biotopy a populace vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, zejména pěchavy slatinné (Sesleria uliginosa), rdestu trávolistého (Potamogeton gramineus) a skokana skřehotavého (Rana ridibunda) v mokřadních společenstvech slatinných a bezkolencových luk a rákosin a ve vodních společenstvech Kopičáckého rybníka.

§ 2

Vymezení národní přírodní památky

Národní přírodní památka se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálním území Kněžičky. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v jednotné trigonometrické síti katastrální1). Seznam souřadnic uzavřeného geometrického obrazce a jeho jednotlivých vrcholů uspořádaných tak, jak jdou v obrazci za sebou, je obsažen v příloze č. 1 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky je obsaženo v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce:

a) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití2),

b) zřizovat myslivecká zařízení,

c) přikrmovat zvěř,

d) rozdělávat ohně.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2007.


Ministr: RNDr. Bursík v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 300/2007 Sb.

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Kopičácký rybník.

číslo bodu souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
0070 0099 0049 676697,62 1043542,81 1
0070 0099 0068 676803,70 1043476,88 2
0070 0099 0054 676914,34 1043408,10 3
0070 0099 0053 676932,73 1043442,29 4
0070 0099 0055 677042,86 1043380,57 5
0070 0099 0059 677136,31 1043305,43 6
0070 0099 0060 677209,60 1043253,57 7
0070 0099 0065 677151,87 1043149,19 8
0070 0099 0066 677148,26 1043143,77 9
0070 0099 0064 677120,07 1043079,42 10
0070 0099 0063 677110,72 1043076,29 11
0070 0099 0062 677094,66 1043081,76 12
0070 0099 0061 677049,76 1043132,36 13
0070 0099 0056 677043,21 1043166,73 14
0070 0099 0057 676978,51 1043217,99 15
0070 0099 0058 676965,37 1043203,39 16
0070 0099 0052 676820,19 1043323,32 17
0070 0099 0051 676835,09 1043347,48 18
0070 0099 0067 676753,50 1043412,70 19
0070 0099 0050 676667,34 1043481,57 20

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 300/2007 Sb.

Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Kopičácký rybník

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru