Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 3/2007 Sb.Vyhláška o celostátním dopravním informačním systému

Částka 2/2007
Platnost od 05.01.2007
Účinnost od 01.03.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

3

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2006

o celostátním dopravním informačním systému

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb., k provedení § 124 odst. 3 tohoto zákona:


§ 1

Informace mající vliv na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích

Informacemi, které mají vliv na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, jsou informace o

a) okamžité hustotě a rychlosti dopravního proudu v lokalizovaném úseku pozemní komunikace,

b) dopravních nehodách, pokud vytváří překážku provozu nebo pokud šetření nebo odstraňování následků dopravní nehody brání plynulému provozu na pozemní komunikaci,

c) požáru vozidel a jejich nákladů na tělese pozemní komunikace nebo v jeho bezprostřední blízkosti,

d) požáru objektů v blízkosti pozemní komunikace, pokud mohou ohrozit provoz na pozemní komunikaci,

e) uzavírkách a objížďkách na pozemní komunikaci1),

f) zvláštním užívání pozemní komunikace2), pokud na základě vydaného rozhodnutí dojde k omezení provozu na pozemní komunikaci nebo pokud se po pozemní komunikaci nebo v jejím bezprostředním okolí pohybuje zvýšené množství chodců,

g) překážce provozu na pozemní komunikaci3),

h) opravách a údržbě pozemní komunikace4),

i) stavu sjízdnosti a závadách ve sjízdnosti pozemní komunikace5),

j) úsecích pozemních komunikací v zimním období neudržovaných6),

k) meteorologické situaci a povětrnostních podmínkách, které mají vliv na průjezdnost pozemní komunikace, sjízdnost pozemní komunikace, bezpečný pohyb vozidel na pozemní komunikaci nebo omezení viditelnosti7),

l) haváriích sítí8) v tělese pozemní komunikace nebo bezprostřední blízkosti pozemní komunikace,

m) poruchách součástí a příslušenství pozemní komunikace9),

n) čekacích dobách způsobených administrativními nebo jinými opatřeními,

o) nařízeném aktuálním omezení průjezdnosti pozemní komunikace pro určité typy vozidel,

p) omezení parkování, například z důvodu blokového čištění,

q) obsazenosti záchytných parkovišť,

r) nebezpečí z důvodu jiné mimořádné situace.

§ 2

Způsob sběru informací majících vliv na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích

(1) Policie České republiky, obecní policie, silniční správní úřady, správci pozemních komunikací a Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen „poskytovatelé informací") sbírají bezodkladně a nepřetržitě informace podle odstavců 2 až 6, které spadají do jejich působnosti nebo předmětu činnosti, a to na základě zjištění nebo hlášení svých zaměstnanců a také prostřednictvím dopravních zařízení, zařízení pro provozní informace a informačních systémů v dopravě, pokud je vlastní nebo provozují. Poskytovatelé informací mohou sbírat i další informace podle § 1, které nespadají do jejich působnosti nebo předmětu činnosti, o nichž se dozví nebo které získají.

(2) Policie České republiky sbírá z celého území České republiky informace podle § 1 písm. a) až c), g), l) až o) a r), a to prostřednictvím svého informačního systému.

(3) Obecní policie sbírá z území obce nebo obcí, pro jejichž území vykonává svou působnost, informace podle § 1 písm. a) až c), g), l), m), o) a r), a to prostřednictvím univerzálního systému vybudovaného v rámci celostátního dopravního informačního systému.

(4) Silniční správní úřady sbírají z pozemních komunikací, v jejichž věcech vykonávají svou působnost, informace podle § 1 písm. e), f), j) a p), a to prostřednictvím Centrální evidence pozemních komunikací10).

(5) Správci pozemních komunikací, kteří spravují dálnice, rychlostní silnice nebo silnice I., II. a III. tříd, a správci místních komunikací sbírají informace podle § 1 písm. a), h), i), k), m) a q), a to prostřednictvím informačního systému správy a údržby vybudovaného v rámci celostátního dopravního informačního systému z pozemních komunikací, které spravují.

(6) Hasičský záchranný sbor České republiky sbírá informace podle § 1 písm. b) až d), l) a r), a to z území krajů prostřednictvím informačních systémů krajských operačních a informačních středisek11).

§ 3

Způsob předávání informací majících vliv na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích

(1) Poskytovatelé informací předávají informace sebrané podle § 2 odst. 1 do celostátního dopravního informačního systému v elektronické podobě prostřednictvím datové sítě.

(2) Poskytovatelé informací přednostně využívají pro digitální geografickou lokalizaci místa události nebo jevu topografické mapy státního mapového díla12) vedené v geodetickém referenčním systému WGS 8413).

(3) Předávaná informace obsahuje

a) datum a čas vzniku, případně ohlášení sledované události nebo jevu,

b) datum a čas ukončení nebo předpokládaného ukončení sledované události nebo jevu, případně dobu platnosti informace,

c) typ, podtyp a rozsah podle číselníků definovaných a používaných v celostátním dopravním informačním systému v souladu s mezinárodními standardy pro dopravní a cestovní informace podle ČSN EN ISO 14819-214),

d) geografickou lokalizaci místa události nebo jevu v digitální formě s využitím státních mapových děl,

e) ovlivněný jízdní směr na pozemní komunikaci,

f) popis přijatých opatření, případně popis aktuální situace na místě vyvolané sledovanou událostí nebo jevem,

g) datum a čas pořízení informace a údaj o poskytovateli informace, případně jeho zaměstnanci, který informaci pořídil.

(4) Pokud poskytovatel informací není schopen v rámci svojí působnosti nebo předmětu činnosti sebrat a předat všechny údaje podle odstavce 3 nebo je předat ve formátu podle odstavce 3 písm. c), předává informaci jako neúplnou v rozsahu údajů, které má k dispozici.

§ 4

Způsob zveřejňování informací majících vliv na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích

(1) Informace předávané do celostátního dopravního informačního systému jako neúplné podle § 3 odst. 4 jsou v systému pro účely zveřejnění ověřovány doplněním chybějících údajů podle § 3 odst. 3.

(2) Ministerstvo dopravy nebo jím pověřená osoba zveřejňuje informace podle § 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup, včetně zveřejnění na Portálu veřejné správy, a pro informační systémy poskytovatelů informací a orgánů veřejné správy také prostřednictvím referenčního datového rozhraní.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2007.


Ministr: Ing. Řebíček v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 24 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

2) § 25 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3) § 2 písm. ee) zákona č. 361/2000 Sb.

4) § 9 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

5) § 26 odst. 1 a 6 zákona č. 13/1997 Sb.

6) § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 80/2006 Sb.

7) Například § 26 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb.

8) § 24 odst. 8 zákona č. 13/1997 Sb.

9) Například § 13 písm. a), b), c) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 102/2000 Sb.

10) § 29a zákona č. 13/1997 Sb., ve znění zákona č. 80/2006 Sb.

11) § 5 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

12) Například § 3 odst. 1 písm. e) nařízení vlády č. 430/2006 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla a zásady jejich používání.

13) § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 430/2006 Sb.

14) ČSN EN ISO 14819-2 Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv -Část 2: Kódy událostí a informací pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC).

Přesunout nahoru