Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 290/2007 Sb.Vyhláška o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání

Částka 95/2007
Platnost od 23.11.2007
Účinnost od 01.12.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

290

VYHLÁŠKA

ze dne 19. listopadu 2007

o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 310/2006 Sb., k provedení § 33 odst. 5 tohoto zákona:


§ 1

Výše úhrady nákladů na zřízení a vedení databáze

(1) Výše nákladů na zřízení a vedení databáze aktuálních osobních údajů účastníků-fyzických osob a identifikačních údajů účastníků-právnických osob veřejných pevných komunikačních sítí pro lokalizaci, popřípadě identifikaci volajícího při volání na čísla tísňového volání (dále jen „databáze“) se určuje jako součet výše odpisů majetku1) a provozních nákladů vynaložených na zřízení a vedení databáze.

(2) Podnikatel zajišťující připojení k veřejné pevné komunikační síti subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání2) (dále jen „podnikatel“), zahrne do výpočtu nákladů podle odstavce 1 pouze takové náklady, o nichž vede účetní záznamy v souladu se zákonem o účetnictví1).

(3) Výše měsíční úhrady fakturované subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, se určuje podle vzorce:

  P Oi  
Ui =  ——— .  ——— .  N
  Pc O  

kde je:

Ui výše měsíční úhrady nákladů určených podle odstavce 1 fakturovaná jednotlivému subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání,

P počet dnů v příslušném měsíci, kdy je databáze schopna po dobu celého dne poskytovat osobní a identifikační údaje v souladu s vyhláškou o předávání údajů pro účely tísňových volání3),

Pc počet dnů v příslušném měsíci celkem,

Oi počet obyvatel přiřazený k příslušnému číslu tísňového volání, kterému se přisuzuje pro jednotlivá čísla tísňového volání následující hodnota:

pro číslo tísňového volání 112 - počet obyvatel České republiky,

pro číslo tísňového volání 150 - počet obyvatel České republiky,

pro číslo tísňového volání 155 - počet obyvatel příslušného kraje, který je zřizovatelem územního střediska záchranné služby tohoto kraje,

pro číslo tísňového volání 156 - počet obyvatel obce, která je zřizovatelem příslušné obecní policie,

pro číslo tísňového volání 158 - počet obyvatel České republiky,

O součet všech Oi,

N celková výše měsíčních nákladů stanovených podle odstavce 1.

(4) Hodnota počtu obyvatel Oi se určuje podle Statistické ročenky České republiky vydávané Českým statistickým úřadem, aktuální v době vystavení faktury podle § 2.

§ 2

Způsob úhrady nákladů na zřízení a vedení databáze

(1) Úhrada nákladů podle § 1 náleží podnikateli pouze za dobu, kdy je databáze schopna poskytovat osobní a identifikační údaje v souladu s vyhláškou o předávání údajů pro účely tísňových volání3).

(2) Podnikatel vystavuje fakturu měsíčně.

(3) Fakturu podnikatel doručí kontaktnímu pracovišti, které mu určí subjekt, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, do dvacátého pátého dne kalendářního měsíce následujícího po uskutečnění plnění. Fakturu za měsíc listopad doručí podnikatel nejpozději do 10. prosince téhož roku.

(4) Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení.

(5) Přílohou faktury jsou tyto údaje a doklady:

a) výpočet výše měsíční úhrady nákladů podle § 1 odst. 3, včetně uvedení hodnot proměnných P, Pc, Oi, O a N,

b) výpočet výše celkových nákladů N podle § 1 odst. 1,

c) kopie dodavatelských faktur na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti se zřízením a vedením databáze, včetně příloh a s vyznačením položek a jim odpovídající pořizovací ceny zařízení, jehož odpisy se zahrnují do úhrady nákladů, a výpočet odpisů majetku v návaznosti na pořizovací cenu a odpisový plán,

d) kopie dokladů o nákladech vynaložených na zabezpečení vedení databáze prováděné vlastními zaměstnanci, zejména výkazy práce s počtem odpracovaných hodin a hodinové sazby vypočtené z posledních známých údajů z oddělené evidence nákladů a výnosů,

e) kopie dodavatelských faktur na zabezpečení vedení databáze,

f) přehled všech subjektů, kterým byla v příslušném měsíci fakturována úhrada nákladů podle § 1 odst. 3, včetně uvedení odpovídajícího počtu obyvatel Oi pro příslušné číslo tísňového volání,

g) přehled dnů, po které nesplňovala databáze podmínku podle odstavce 1.

(6) Se souhlasem subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, může podnikatel použít způsob doložení faktury odlišný od způsobu uvedeného v odstavci 5.

(7) Podnikatel zašle doklady podle odstavce 5 nebo 6 jako přílohu k faktuře subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, s první fakturou. V případě, že dojde v jednotlivých dokladech ke změně údajů, zašle podnikatel doklad o příslušné změně spolu s nejbližší příští fakturou.

(8) Se souhlasem subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, může podnikatel zaslat doklady k faktuře podle odstavce 5 nebo 6, případně doklad o změně údajů v jiném okamžiku, než je uvedeno v odstavci 7.


§ 3

Přechodná ustanovení

(1) Souhrnnou fakturu obsahující vyúčtování úhrady nákladů za období od 1. července 2006 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti této vyhlášky doručí podnikatel subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Splatnost souhrnné faktury podle odstavce 1 je 90 kalendářních dnů ode dne jejího doručení.

(3) Pro stanovení výše úhrady za období uvedené v odstavci 1 a pro její vyúčtování platí přiměřeně § 1 a 2.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvního dne měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.


Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu: PhDr. Dvořák, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 33 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích.

3) Vyhláška č. 238/2007 Sb., o rozsahu, formě a způsobu předávání osobních a identifikačních údajů, formě databáze těchto údajů a rozsahu, formě a způsobu předávání těchto údajů subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání (o předávání údajů pro účely tísňových volání).

Přesunout nahoru