Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 286/2007 Sb.Vyhláška o centrální evidenci dotací

Částka 93/2007
Platnost od 15.11.2007
Účinnost od 01.01.2008
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

286

VYHLÁŠKA

ze dne 6. listopadu 2007

o centrální evidenci dotací

Ministerstvo financí stanoví podle § 75b zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 138/2006 Sb. a zákona č. 230/2006 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje obsah a rozsah údajů zaznamenávaných nebo přenášených do centrální evidence dotací a postupy a lhůty, které při tomto zaznamenávání a přenášení plní poskytovatelé dotací, návratných finančních výpomocí a dalších obdobných transferů1) poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu (dále jen „účelově poskytnuté prostředky“).

§ 2

Obsah a rozsah údajů

(1) Údaje o příjemcích účelově poskytnutých prostředků zaznamenávané nebo přenášené poskytovateli do centrální evidence dotací se stanoví v příloze č. 1.

(2) Údaje o účelově poskytnutých prostředcích zaznamenávané nebo přenášené poskytovateli do centrální evidence dotací se stanoví v příloze č. 2.

§ 3

Evidence údajů

(1) Poskytovatel zaznamenává do centrální evidence dotací údaje o účelově poskytnutých prostředcích a jejich příjemcích v elektronické podobě do datových souborů prostřednictvím zabezpečené automatizované webové služby Generálního finančního ředitelství.

(2) Poskytovatel, který informace o účelově poskytnutých prostředcích a jejich příjemcích zaznamenává do jiného informačního systému, může tyto údaje přenášet do centrální evidence dotací obdobným způsobem, jak je uvedeno v odstavci 1.

§ 4

Lhůty

Poskytovatel je povinen zaznamenávat nebo přenášet údaje o účelově poskytnutých prostředcích a jejich příjemcích do centrální evidence dotací ve lhůtě do 30 dnů od skončení prvního, druhého a třetího kalendářního čtvrtletí, ve kterém byly účelově poskytnuté prostředky poskytnuty. Údaje za čtvrté čtvrtletí včetně provedených změn musí být zaznamenány, případně přeneseny do centrální evidence dotací do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené pro finanční vypořádání se státním rozpočtem2) za příslušný kalendářní rok.


§ 5

Přechodné ustanovení

Poskytovatel, který zaznamenává nebo přenáší poprvé údaje o účelově poskytnutých prostředcích a jejich příjemcích, je povinen zaznamenat nebo přenést tyto údaje do centrální evidence dotací za rok 2008 nejpozději do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené pro finanční vypořádání se státním rozpočtem za příslušný kalendářní rok.

§ 6

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 296/2005 Sb., o centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocí se zrušuje.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.


Ministr: Ing. Kalousek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 286/2007 Sb.

Údaje o příjemcích dotací, návratných finančních výpomocí a dalších obdobných transferů poskytnutých ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu

Název položkyP/N1)Identifikátor2)
Identifikační číslo4a)P4)AA0017
Rodné číslo občanaPAA0001
Rodné číslo cizmce6)PAA0009
Kód státu podle státní příslušnosti příjemceP3)AA0033
Kód právní formy subjektuPAA0019
Název právnické osobyPAA0020
PříjmeníPAA0075
JménoPAA0074
Titul před jménemNAA0010
Titul za jménemNAA0011
Kód státu podle sídla/trvalého pobytu příjemceP3)AA0033
Předávací kód části obcePAA0175
Předávací kód městské části/městského obvoduPAA0176
Název ulice / veřejného prostranstvíPAA0063
Číslo popisné nebo číslo evidenčníPAA0065
AA0066
Číslo orientačníNAA0067
Poštovní směrovací čísloPAA0038
Předávací kód adresy stavebního objektuNAA0109
Kvalifikátor adresyPAA0039
Adresa uvedená textověP5)AA0739
Faxové číslo, telefonní čísloNAA0050
E-mailNAA0666

Vysvětlivky:

1) P - povinné údaje; N - nepovinné údaje.

2) Identifikátor je popis sledovaných datových prvků a specifikace technických podmínek předávaných dat, definovaný metodickými pokyny informačních systémů veřejné správy, v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Povinné pouze pro cizince nebo zahraniční právnické osoby.

4) Povinnost vyplnění této položky se řídí právní formou subjektu.

4a) Identifikační číslo je podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů číselný pořadový kód, který slouží k jednoznačné identifikaci ekonomických subjektů, a má pouze evidenční význam. Ekonomickým subjektům je přidělují příslušné správní orgány.

5) Povinné pouze pro cizince nebo zahraniční právnické osoby.

6) Rodné číslo cizince je datový prvek pro číselný indikátor cizince, který má povolení k pobytu v České republice. V případě, že nemá dosud přidělené rodné číslo, lze do položky „Rodné číslo cizince" uvést datum narození.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 286/2007 Sb.

Údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších obdobných transferech poskytnutých ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu

Název položkyP/N1)Identifikátor2)
Kód poskytovatelePAA0716
Kód titulu dotace/návratné finanční výpomoci/obdobného transferuPAA0717
Kód finančního zdrojePAA0720
Evidenční číslo rozhodnutí/dohodyPFormát AA0105
Datum podání žádostiNFormát AA0110
Žádaná výše finančních prostředkůNFormát AA0112
Datum poskytnutí dotace/návratné finanční výpomoci/obdobného transferuPFormát AA0110
Poskytnutá výše dotace/návratné finanční výpomoci/obdobného transferuPFormát AA0112
Kód krytí finančních prostředků4)PAA0743
Indikátor úročení návratné finanční výpomoci/obdobného transferuP3)AA0719
Datum splácení návratné finanční výpomoci/obdobného transferuP3)Formát AA0110
Splácená výše návratné finanční výpomoci/obdobného transferuP3)Formát AA0112
Čerpaná výše dotace k 31.12. daného roku5)PFormát AA0112
Spotřebovaná dotace6)PFormát AA0112
Indikátor návratnostiPAA0722
Číslo ukazatele státního rozpočtuPAA0723
Číslo položky rozpočtové skladbyPAA0724
Číslo paragrafu rozpočtové skladbyPAA0725
Rok7)PAA0231
Indikátor proplácení přes Národní fondPAA0726
Kód typu operace s finančními prostředkyNAA0727
Variabilní symbolNAA0043
Konstantní symbolNAA0042
Číslo účtu poskytovateleNFormát AA0046
Identifikační kód banky poskytovateleNAA0045
Číslo účtu příjemceNFormát AA0046
Identifikační kód banky příjemceNAA0045
Identifikační číslo dotace/návratné finanční výpomoci/obdobného transferuNAA0728
Kód klasifikace územních statistických jednotekNAA0177; AA0178
AA0179; AAC013
Popis území realizaceNAA0730
Indikátor dotace/návratné finanční výpomociPAA0731
Název dokumentuPAA0732
Obsah dokumentu předpisuNAA0733

Vysvětlivky:

1) P - povinné údaje; N - nepovinné údaje.

2) Identifikátor je popis sledovaných datových prvků a specifikace technických podmínek předávaných dat, definovaný metodickými pokyny informačních systémů veřejné správy, v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Povinný údaj pro návratné finanční výpomoci.

4) Kód krytí finančních prostředků je klasifikace, která je pro poskytovatele vymezena číselníkem pro členění finančních prostředků na poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podobné transfery podle § 44 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5) Čerpaná výše dotace k 31.12. daného roku je rozdíl sumy hodnot „Dílčí čerpané částky dotace" z finančního zdroje a sumy hodnot „Dílčí vrácené částky dotace" do finančního zdroje příjemcem od počátku rozpočtového období do daného data (menší nebo rovno termínu provedení státního závěrečného účtu). Výše finančních prostředků, které byly čerpány z finančního zdroje k danému datu (maximálně k termínu státního závěrečného účtu) sledovaného roku pro účely dané dotace či návratné finanční výpomoci. Údaj vychází z bankovních výpisů výdajových účtů finančního zdroje k danému datu.

6) Spotřebovaná dotace je skutečně spotřebovaná nebo nárokovaná částka finančních prostředků příjemcem (jinak nazývaná „předpis" nebo „nárok") na daný účel dotace či návratné finanční výpomoci. Jedná se o výši finančních prostředků, kterou konečný příjemce doloží při finančním vypořádání.

7) Rozpočtové období, je období, ve kterém jsou finanční prostředky rozpočtovány nebo poskytovány u víceletých titulů.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

2) Vyhláška č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

Přesunout nahoru