Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 285/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

Částka 93/2007
Platnost od 15.11.2007
Účinnost od 15.11.2007
Zrušeno k 01.08.2022 (148/2019 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

285

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. listopadu 2007,

kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. d) se částka "50 000 Kč" nahrazuje částkou "20 000 Kč".

2. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) pořádání přednášek pro děti a mládež, zaměřených na tematiku uvedenou v části C přílohy č. 1.".

3. V § 4 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "a závazek, že toto zařízení bude držet a provozovat nejméně po dobu 5 let,".

4. V § 4 odst. 2 se doplňuje písmeno e), které zní:

"e) počet a témata přednášek, na které požaduje dotaci, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. e).".

5. V § 4 odst. 4 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "a která se zaváže držet a provozovat zařízení podle odstavce 1 písm. d) nejméně po dobu 5 let,".

6. V § 4 odst. 4 se doplňuje písmeno e), které zní:

"e) pořádání přednášek pro děti a mládež podle odstavce 1 písm. e), prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku, že jednotlivé přednášky

1. vedl vedoucí včelařského kroužku schválený žadatelem,

2. trvaly v součtu nejméně 50 hodin v příslušném období a

3. navštívilo nejméně 5 členů včelařského kroužku, kteří byli přítomni po dobu alespoň 80 % celkové doby trvání přednášky.".

7. V § 5 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

8. V § 5 odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

9. V § 5 odst. 3 se písmeno b) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a); za slova "příslušného kalendářního roku" se vkládají slova "výrobu a prodej, případně", slova "u jednotlivých chovatelů včel" se zrušují a na konci odstavce 3 se čárka nahrazuje tečkou.

10. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova "investice do zařízení" nahrazují slovy "pořízení zařízení" a částka "50 000 Kč" se nahrazuje částkou "20 000 Kč".

11. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova "péči o kočovné stanoviště včelstev, které je umístěno mimo trvalé stanoviště včelstev nejméně" nahrazují slovy "provádění kočování včelstev umístěním mimo jejich trvalé stanoviště".

12. V § 6 odst. 2 písm. a) se za slova "který provádí" vkládají slova "nebo hodlá provádět".

13. V § 6 odst. 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "a závazek, že tato zařízení bude držet a provozovat nejméně po dobu 5 let.".

14. V § 6 odstavec 3 zní:

"(3) K žádosti žadatel přiloží

a) prohlášení chovatele včel o záměru provádět kočování včelstev podle odstavce 1 písm. b),

b) oznámení chovatele včel o stanovišti včelstev podle zvláštního právního předpisu6),

c) situační náčrtek pořízený chovatelem včel podle zvláštního právního předpisu7) s uvedením počtu přistavených včelstev.".

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

15. V § 6 odst. 4 písm. a) se slova "investice do zařízení" nahrazují slovy "pořízení zařízení" a na konci písmene a) se doplňují slova "který se zaváže držet a provozovat zařízení podle odstavce 1 písm. a) nejméně po dobu 5 let,".

16. V § 6 odst. 4 písm. b) se slova "péči o kočovné stanoviště včelstev" nahrazují slovy "provádění kočování včelstev" a slova "úředně ověřenou kopií potvrzení vydaného Státní veterinární správou" zrušují.

17. V § 7 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 9 a 10 zní:

"(1) Dotaci v rámci opatření úhrada nákladů na rozbory medu lze poskytnout na úhradu nákladů na

a) fyzikálně chemický rozbor medu9),

b) rozbor medu na přítomnost spór Paenibacillus larvae, prováděný v laboratořích akreditovaných podle zákona upravujícího technické požadavky na výrobky10).

9) Tabulka 2 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb.

10) § 14 až 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 229/2006 Sb.".

18. § 8 včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

"§ 8

(1) Dotaci v rámci opatření obnova včelstev lze poskytnout na

a) chov včelích matek z uznaného šlechtitelského programu11) na území České republiky,

b) pořízení nových nástavkových úlů typu Langstroth, Dadant nebo typu s rámkovými rozměry 390 x 240 mm po zimním úhynu včelstev, za jehož příčinu stanovila Státní veterinární správa nakažlivé onemocnění.

(2) Žadatel v žádosti uvede

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, chovatele včelích matek z uznaného šlechtitelského programu, jde-li o fyzickou osobu a jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. a), nebo

b) obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, chovatele včelích matek z uznaného šlechtitelského programu, jde-li o právnickou osobu a jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. a),

c) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, chovatele včel, jde-li o fyzickou osobu a počet a typ nových nástavkových úlů tohoto chovatele včel, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. b),

d) obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, chovatele včel, jde-li o právnickou osobu, a počet a typ nových nástavkových úlů tohoto chovatele včel, jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. b).

(3) Fond poskytne dotaci na úhradu nákladů na chov včelích matek z uznaného šlechtitelského programu, doloží-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku doklady prokazující počet prodaných včelích matek z uznaného šlechtitelského programu jejich chovatelem podle odstavce 2 písm. a) nebo b).

(4) Fond poskytne dotaci na úhradu nákladů na pořízení nových nástavkových úlů, předloží-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku doklady prokazující počet pořízených nových nástavkových úlů chovatelem podle odstavce 2 písm. c) nebo d).

(5) Fond poskytne dotaci na pořízení nejvýše 2 nových nástavkových úlů podle odstavce 1 písm. b) na jednoho chovatele včel postiženého úhynem včel.

11) § 5 odst. 5 zákona č. 154/2000 Sb.".

19. V § 9 odst. 1 písm. e) se číslo "35" nahrazuje číslem "50".

20. V § 9 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f) 10 000 Kč za kalendářní rok na pořádání přednášek podle § 4 odst. 1 písm. e).".

21. V § 9 odst. 2 se slovo "a" nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova ", za kalendářní rok 2008 částku 13 430 000 Kč, za kalendářní rok 2009 částku 14 267 000 Kč a za kalendářní rok 2010 částku 14 336 000 Kč".

22. V § 10 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

23. V § 10 odst. 2 se slova ", nebo c)" zrušují, slovo "a" se nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova ", za kalendářní rok 2008 částku 16 458 000 Kč, za kalendářní rok 2009 částku 17 477 000 Kč a za kalendářní rok 2010 částku 17 563 000 Kč".

24. V § 11 odst. 1 písm. a) se číslo "35" nahrazuje číslem "50" a dále se částka "100 000 Kč" nahrazuje částkou "150 000 Kč".

25. V § 11 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) 50 Kč na jedno přistavené kočovné včelstvo podle § 6 odst. 1 písm. b), nejvýše 150 Kč za 1 kalendářní rok na jedno přistavené kočovné včelstvo.".

26. V § 11 odst. 2 se slovo "a" nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova ", za kalendářní rok 2008 částku 8 229 000 Kč, za kalendářní rok 2009 částku 8 738 000 Kč a za kalendářní rok 2010 částku 8 782 000 Kč.".

27. V § 12 odstavec 1 zní:

"(1) Výše dotace v rámci opatření podle § 7 činí

a) 800 Kč na 1 fyzikálně chemický rozbor medu9),

b) 400 Kč na 1 rozbor medu na přítomnost spór Paenibacillus larvae.".

28. V § 12 odst. 2 se slovo "a" nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova ", za kalendářní rok 2008 částku 2 743 000 Kč, za kalendářní rok 2009 částku 2 913 000 Kč a za kalendářní rok 2010 částku 2 927 000 Kč".

29. V § 13 odstavec 1 zní:

"(1) Výše dotace v rámci opatření podle § 8 činí

a) 200 Kč na jednu prodanou včelí matku z uznaného šlechtitelského programu11),

b) 2 000 Kč na jeden nový nástavkový úl podle § 8 odst. 1 písm. b).".

30. V § 13 odst. 2 se slovo "a" nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova ", za kalendářní rok 2008 částku 14 000 000 Kč, za kalendářní rok 2009 částku 14 860 000 Kč a za kalendářní rok 2010 částku 14 936 000 Kč".

31. § 14 zní:

"§ 14

Pokud se pro kalendářní rok 2009 a kalendářní rok 2010 sníží celková výše příjmů rozpočtu Fondu oproti předchozímu kalendářnímu roku, určená pro sazby dotací podle tohoto nařízení, sníží se sazby dotací podle tohoto nařízení pro kalendářní rok 2009 a kalendářní rok 2010 o takovou procentní část, o jakou se sníží celková výše příjmů rozpočtu Fondu oproti předchozímu kalendářnímu roku, určená pro tyto účely.".

32. V příloze č. 1 se na konci nadpisu části C doplňují slova ", děti a mládež".

33. V nadpisu přílohy č. 2 se slova ", témata studií" zrušují.

34. V příloze č. 2 části A se na konci textu bodu 4 doplňují slova "a nádoba určená k cezení medu".

35. V příloze č. 2 se na konci části A doplňují body 10 a 11, které znějí:

"10. Nádoby na med (konve, sudy).

11. Refraktometr.".

36. V příloze č. 2 části B bodě 2 se za slova "Varidol FUM" vkládají slova "a fumigační pásky" a dále se slova "Gabon PF 92, Gabon PA 90" nahrazují slovy "Gabon PF 90, Gabon PA 92".

37. V příloze č. 2 části B bod 4 zní:

"4. Jiné prostředky, o jejichž aplikaci rozhodl orgán státní správy příslušný ve věcech veterinární péče.".

38. V příloze č. 2 se část C zrušuje.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Dotační řízení vedená Fondem a neskončená do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí a práva a povinnosti z nich plynoucí se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 2007.


Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Ministr zemědělství:

Mgr. Gandalovič v. r.

Přesunout nahoru