Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 278/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Částka 89/2007
Platnost od 31.10.2007
Účinnost od 31.10.2007
Zrušeno k 16.10.2008 (356/2008 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

278

VYHLÁŠKA

ze dne 12. října 2007,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 11 a 13 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb. a zákona č. 21/2004 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/2001 Sb., vyhlášky č. 472/2001 Sb., vyhlášky č. 169/2002 Sb., vyhlášky č. 544/2002 Sb., vyhlášky č. 284/2003 Sb., vyhlášky č. 434/2003 Sb., vyhlášky č. 184/2004 Sb., vyhlášky č. 77/2005 Sb. a vyhlášky č. 84/2006 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1b se na konci textu doplňuje věta „Směrnice Komise 2006/77/ES ze dne 29. září 2006, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy organochlorových sloučenin v krmivech.".

2. V § 4 odstavec 2 zní:

(2) V doplňkových krmivech, která obsahují doplňkové látky zařazené do kategorie stimulátory růstu, kokcidiostatika a histomonostatika nebo vitamin A, vitamin D2 nebo D3, měď, selen nebo zinek, zařazené do kategorie nutriční doplňkové látky, se podíl dávkování doplňkového krmiva do kompletního krmiva stanoví podle koncentračního faktoru doplňkové látky v doplňkovém krmivu (dále jen „koncentrační faktor"). Limitem pro složení a dávkování doplňkového krmiva do kompletního krmiva jsou maximální hodnoty koncentračního faktoru pro jednotlivé doplňkové látky.".

3. V § 4 se doplňují odstavce 3 až 5, které včetně poznámky pod čarou č. 2b znějí:

(3) Koncentračním faktorem doplňkové látky v doplňkovém krmivu je poměr obsahu doplňkové látky v 1 kg doplňkového krmiva a maximálního obsahu doplňkové látky povoleného příslušným právním předpisem2b) v 1 kg kompletního krmiva s vlhkostí 12 %.

(4) Způsob výpočtu koncentračního faktoru a maximální hodnoty koncentračního faktoru pro stanovené doplňkové látky jsou uvedeny v příloze č. 8A pro doplňková krmiva pro příslušné druhy a kategorie zvířat.

(5) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na doplňková krmiva dodávaná v blocích nebo ve formě lizu, a na doplňková krmiva pro zvířata, která nejsou určena k produkci potravin.

2b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 o doplňkových látkách ve výživě zvířat.“.

4. V příloze č. 3 části I. body 17 až 26 znějí:

Nežádoucí látky Produkty určené ke krmení Maximální obsah v mg/kg
(ppm) v krmivu s 12 % obsahem vlhkosti
(1) (2) (3)
„17. Aldrin12 Všechna krmiva s výjimkou: 0,0113
18.Dieldrin12 - tuků a olejů 0,113
- krmiva pro ryby 0,0213
19. Campechlor (toxafen) - souhrn ukazatelů kongenerů CHB 26, 50 a 6214 - Ryby, jiní vodní živočichové, jejich produkty a vedlejší produkty s výjimkou rybího tuku 0,02
- Rybí tuk8 0,2
- Krmivo pro ryby8 0,05
20. Chlordan (suma cis- a trans-izomerů a oxychlordanu, vyjádřená jako chlordan) Všechna krmiva s výjimkou: 0,02
- tuků a olejů 0,05
21. DDT (suma DDT-, TDE- a DDE-izomerů, vyjádřená jako DDT) Všechna krmiva s výjimkou: 0,05
- tuků a olejů 0,5
22. Endosulfan (suma alfa- a beta-izomerů a endosulfan sulfátu vyjádřená jako endosulfan) Všechna krmiva s výjimkou: 0,1
- kukuřice a kukuřičných produktů vzniklých jejím zpracováním 0,2
- olejnatých semen a produktů vzniklých jejich zpracováním, kromě surového rostlinného oleje 0,5
- surového rostlinného oleje 1,0
- kompletních krmiv pro ryby 0,005
23. Endrin (suma endrinu a delta-ketoendrinu, vyjádřená jako endrin) Všechna krmiva s výjimkou: 0,01
- tuků a olejů 0,05
24. Heptachlor (suma heptachloru a heptahlorepoxidu, vyjádřená jako heptachlor) Všechna krmiva s výjimkou: 0,01
- tuků a olejů0,2
25. Hexachlorbenzen (HCB) Všechna krmiva s výjimkou: 0,01
- tuků a olejů 0,2
26. Hexachlorcyklohexan (HCH)   
26.1 Alfa-izomery Všechna krmiva s výjimkou: 0,02
- tuků a olejů 0,2
26.2 Beta-izomery Všechny krmné suroviny s výjimkou: 0,01
- tuků a olejů 0,1
Všechny krmné směsi s výjimkou: 0,01
- krmných směsí pro skot určený k produkci mléka 0,005
26.3 Gama-izomery Všechna krmiva s výjimkou: 0,2
 - tuků a olejů 2,0“.

5. V příloze č. 3 části I. vysvětlivka č. 12 zní:

12) Jednotlivě nebo v kombinaci, vyjádřeno jako dieldrin.".

6. V příloze č. 3 části I. se doplňují vysvětlivky č. 14 a 15, které znějí:

14) Maximální obsah aldrinu a dieldrinu, jednotlivě nebo v kombinaci, vyjádřený jako dieldrin.

15) Systém číslování podle Parlara, s předčíslím ,CHB' nebo ,Parlar':

CHB 26: 2-endo, 3-exo, 5-endo, 6-exo 8, 8, 10, 10-oktochlorbornan,

CHB 50- 2-endo 3-exo 5-endo 6-exo 8 8 9 10, 10-nonachlorbornan

CHB 62-225589910 10-nonachlorbornan "

7. 2a přílohu č. 8 se vkládá nová příloha č. 8A, která zní:

„Příloha č. 8A k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

1. Pro výpočet koncentračního faktoru (CF) se použijí hodnoty obsahu doplňkové látky (LA) v kg doplňkového krmiva a maximálního obsahu doplňkové látky (MCA) povoleného v kg kompletního krmiva s vlhkostí 12 % podle vzorce:

  LA
CF =  ———
  MCA

2. Limitní hodnoty koncentračních faktorů povolené pro doplňkové látky v doplňkových krmivech jsou:

Doplňková látka Maximální koncentrační faktor (=Maxim. obsah v doplňkovém krmivu v absolutních hodnotách)
Kategorie doplňkové látky Funkční skupina Název a kód doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky Vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se shodným účinkem. E-672 Vitamin A Přežvýkavci: - výkrm telat 50 (=1 250 000 iufkg)
-ostatní přežvýkavci: 100 (=1 350 000 iu/kg) Ostatní druhy nebo kategorie zvířat: 75
(=1 012 500 iu/kg)
Nutriční doplňkové látky Vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se shodným účinkem E-670 Vitamin D2 Selata, telata a koňovití: 50
(=500 000 / 200 000 iu/kg)
Ostatní druhy nebo kategorie zvířat: 100
(=200 000 / 400 000 iu/kg)
Nutriční doplňkové látky Vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se shodným účinkem E-671 Vitamin D3 Selata, telata a koňovití: 50 (=500 000 / 200 000 iu/kg)
Drůbež:
- výkrm kuřat a krůty: 50 (=250 000 iu/kg)
- ostatní drůbež: 70 (=210 000 iu/kg)
Ostatní druhy nebo kategorie zvířat: 100 (=200 000 / 400 000 / 300 000 iu/kg)
Nutriční doplňkové látky Sloučeniny stopových prvků E4 Měď Přežvýkavci:
- ovce: 70 (=1050 mg/kg)
- ostatní přežvýkavci: 100 (=1 500 / 3 500/2 500 mg/kg) Ostatní druhy nebo kategorie zvířat: 70
(=11900/1 750 / 3 500 mg/kg)
Nutriční doplňkové látky Sloučeniny stopových prvků E8 Selen Přežvýkavci: 100
Doplňková látka Maximální koncentrační faktor
(=Maxim obsah v doplňkovém krmivu v absolutních hodnotách)
Kategorie doplňkové látky Funkční skupina Název a kód doplňkové látky
   (=50 mg/kg)
Ostatní druhy nebo kategorie zvířat: 70 (=35 mg/kg)
Nutriční doplňkové látky Sloučeniny stopových prvků E6 Zinek Přežvýkavci: 100 (=20 000/15 000 mg/kg) Ostatní druhy nebo kategorie zvířat: 70 (=25 000 / 20 000/15 000 mg/kg)
Kokcidiostatika a histomonostatika  všechny 5".

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 3 a 7, která nabývají účinnosti dnem 19. června 2008.


Ministr:

Mgr. Gandalovič v. r.

Přesunout nahoru