Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 277/2007 Sb.Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů

Částka 89/2007
Platnost od 31.10.2007
Účinnost od 01.01.2009
Zrušeno k 01.08.2013 (193/2013 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

277

VYHLÁŠKA

ze dne 19. října 2007

o kontrole klimatizačních systémů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 6 odst. 7 a 8 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška1) zapracovává příslušný předpis Evropských společenství2) a stanoví

a) způsob provedení kontroly a vyhodnocení výsledků kontroly klimatizačních systémů,

b) rozsah přezkoušení osob provádějících kontrolu podle písmene a).

§ 2

Pravidelná kontrola klimatizačních systémů

(1) Pravidelná kontrola klimatizačního systému zahrnuje posouzení účinnosti klimatizace a jejího výkonu v porovnání s požadavky na chlazení budovy. Výsledkem pravidelné kontroly klimatizačního systému je zpráva obsahující zjištění s návrhy na opatření, doporučení a poradenství o možném zlepšení nebo výměně klimatizačního systému a o alternativních řešeních.

(2) Kontrola klimatizačních systémů zahrnuje

a) identifikaci klimatizačního systému v rozsahu podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,

b) posouzení dokumentace, z hlediska úplnosti, aktuálnosti a dodržování, a kterou je

1. projektová dokumentace klimatizačního systému, zahrnující výchozí energetické bilance, návrh a dimenzování jednotlivých částí systému, seznam komponent systému a návrh měření a regulace jednotlivých zón a celého systému,

2. dokumentace uvedení systému do provozu, to je výsledky měření průtoků vzduchu v jednotlivých zónách systému,

3. dokumentace změn systému od jeho uvedení do provozu,

4. provozní předpisy výrobců komponent klimatizačního systému,

5. místní provozní řád, je-li příslušnými předpisy vyžadován,

6. provozní deník klimatizačního systému, je-li příslušnými předpisy vyžadován, a ostatní provozní dokumentace jako záznamy o údržbě chladicích zařízení včetně čištění vnitřních i venkovních tepelných výměníků a doplňování chladiva, záznamy o údržbě vzduchotechnických zařízení včetně čištění a výměn filtrů, čištění výměníků tepla a výdechových i nasávacích otvorů vzduchu,

7. zprávy z dřívějších kontrol,

c) vizuální prohlídku klimatizačního systému na přístupných místech, obsahující

1. identifikaci komponent klimatizačního systému včetně ověření shody instalovaných komponent s projektovou dokumentací,

2. kontrolu teplotního rozdílu mezi vstupem a výstupem chladicích agregátů s tím, že rozdíl teplot musí být zřejmý zjištěním dotykem ruky na výstupní a vratné trubce,

3. kontrolu hluku a vibrací při běhu chladicích agregátů,

4. kontrolu tepelné izolace na potrubí chladiva, kontrolu úplnosti a neporušenosti izolace,

5. kontrolu správné funkce přívodu venkovního a odvodu otepleného vzduchu, zahrnující kontrolu volnosti otvorů pro přívod a odvod vzduchu, čistotu povrchu tepelných výměníků a nepoškození chladicích žeber, stav filtrů nasávaného vzduchu,

6. kontrolu vzduchovodů včetně uzavíracích, regulačních a požárních klapek, kontrolu neporušenosti vzduchovodů a funkčnosti klapek,

7. kontrolu regulace systému klimatizace včetně identifikace komponent regulace, to je teplotních čidel, servopohonů ovládání armatur a vzduchových klapek a časovacích zařízení, ověření správnosti umístění teplotních čidel, funkce servopohonů a mechanismů ovládání armatur a klapek, správnosti a vhodnosti nastavení časovacích zařízení, ověření vzájemného blokování regulace vytápění a chlazení, aby nemohlo docházet k současnému vytápění a chlazení,

d) ověření stavu údržby klimatizačního systému zahrnující

1. zjišťování zjevných stop provádění údržbových prací při vizuální kontrole klimatizačního systému,

2. záznamy o údržbě a opravách s kontrolou záznamů o čištění filtrů a tepelných výměníků, výměnách agregátů, změnách zařízení, generálních opravách a rekonstrukcích,

3. kontrolu dokladů o údržbě a opravách včetně technické dokumentace,

e) ověření funkce klimatizačního systému zahrnující

1. vyzkoušení, zda klimatizační zařízení v provozu plní všechny funkce podle návodu dodavatele,

2. vyzkoušení funkce regulace klimatizačního zařízení, které se provádí za provozu po nezbytně nutnou dobu - kontrola ovládání a regulace, to je vyzkoušení funkcí ovládání a regulace, ověření pohody prostředí v klimatizovaných prostorech jak podle údajů teploměrů, tak podle subjektivního hodnocení uživatelů budovy,

3. ověření (identifikace) instalovaných měřidel spotřeby elektřiny pro pohony ventilátorů, chladicích kompresorů a ostatních komponent klimatizačního systému,

4. kontrolu spotřeby energie pro klimatizaci objektu (podle záznamů měřidel nebo podle provozní evidence provozovatele); v případě, že spotřeba energie pro klimatizaci není vyhodnocována, je nutno provést odborné ocenění s pomocí zjištěných údajů o příkonech hlavních spotřebičů a jejich provozní doby.

§ 3

Zpráva o kontrole klimatizačního systému

(1) Zpráva o kontrole klimatizačního systému obsahuje

a) identifikační údaje klimatizačního systému budovy,

b) zhodnocení výsledku vizuální kontroly klimatizačního systému,

c) zhodnocení stavu veškeré dokumentace, které může být provedeno s využitím a odvoláním se na předložené servisní a revizní zprávy,

d) zhodnocení úrovně údržby klimatizačního systému,

e) zhodnocení regulace klimatizačního systému,

f) návrhy na opatření k odstranění případných nedostatků, návrhy možných zlepšení nebo výměny klimatizačního systému a návrhy alternativních řešení, která respektují nákladovou efektivnost a proveditelnost.

(2) Vzor zprávy o kontrole klimatizačního systému je uveden v příloze k této vyhlášce.

(3) Provedení pravidelné kontroly klimatizačních systémů nenahrazuje kontroly a revize prováděné podle zvláštních právních předpisů3).

§ 4

Přezkoušení osob provádějících kontroly

Rozsah přezkoušení je stanoven těmito okruhy zkušebních otázek

a) zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,

b) vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů,

c) technické otázky účinnosti užití energie,

d) údržba klimatizačních systémů a ověřování funkčních schopností,

e) regulace klimatizačních systémů,

f) hodnocení klimatizačních systémů a jejich přiměřenosti s požadavky na chlazení budovy,

g) návrhy na opatření a alternativní řešení,

h) ekonomika a hodnocení efektivnosti.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009 s výjimkou ustanovení § 4, které nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2007.


Ministr: Ing. Říman v. r.

Poznámky pod čarou

1) Je vydávána na základě a v mezích zákona, do něhož již byla příslušná směrnice Evropských společenství promítnuta.

2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES o energetické náročnosti budov.

3) Například vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce, nebo nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.


Příloha k vyhlášce č. 277/2007 Sb.

Vzor zprávy o kontrole klimatizačního systému

Vzor zprávy o kontrole klimatizačního systému

Přesunout nahoru