Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 273/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 41/2006 Sb.

Částka 87/2007
Platnost od 31.10.2007
Účinnost od 31.10.2007
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

273

VYHLÁŠKA

ze dne 20. září 2007,

kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 41/2006 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, k provedení § 21 tohoto zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 41/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písmena k) a l) znějí:

k) při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením,

l) v sociálních službách,“.

2. V § 2 odstavec 2 zní:

(2) V případě dalšího ověření zvláštní odborné způsobilosti, jde-li o úředníka, který je držitelem platného osvědčení vydaného před 1. lednem 2003 pro některou správní činnost, přiloží územní samosprávný celek k přihlášce

a) originál tohoto osvědčení či jeho úředně ověřenou kopii v případě, že je úředník přihlašován listinnou podobou přihlášky, nebo

b) originál osvědčení převedený do elektronické podoby, je-li úředník přihlašován elektronickým způsobem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem.“.

3. V § 5 odst. 1 písmeno c) zní:

c) správní činnost, pro kterou úředník prokázal zvláštní odbornou způsobilost, anebo v případě osvědčení vydávaného pro vedoucí úřadů „obecná část zvláštní odborné způsobilosti“,“.

4. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Správní činnosti ověřené zkouškou zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů v době od 1. ledna 2003, uvedené v příloze k této vyhlášce ve sloupci 2, se považují za správní činnosti stanovené touto vyhláškou.“.

5. V příloze vyhlášky v části „Ministerstvo dopravy“ v oddíle „při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství“ ve sloupci čtvrtém se slova „č. 50/1976 Sb.“ nahrazují slovy „č. 183/2006 Sb.“.

6. V příloze vyhlášky v části „Ministerstvo dopravy“ v oddíle „při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech“ ve sloupci čtvrtém se za slova „zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů“ vkládají slova

„- rozhodování o udělení, omezení, podmínění, pozastavení a odnětí řidičských oprávnění,

- rozhodování o uložení povinnosti přezkoumání zdravotní způsobilosti nebo odborné způsobilosti držitele řidičských oprávnění,

- rozhodování o zrušení podmínění nebo omezení řidičských oprávnění a rozhodování o vrácení řidičských oprávnění,

- vydávání řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů držitelům řidičských oprávnění a vydávání řidičských průkazů příslušníkům států Evropské unie a příslušníkům jiných států,

- vyřizování ztrát řidičských průkazů a vydávání jejich duplikátů,

- řízení při odevzdání a navrácení řidičských průkazů.“.

7. V příloze vyhlášky v části „Ministerstvo pro místní rozvoj“ oddíl „územní plánování“ zní:

územní plánování v územním plánování zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
Na úrovni krajského úřadu:
- výkon státní správy na úseku územního plánování,
- pořizování a projednávání územně plánovací dokumentace kraje a jejich změny,
- pořizování územně plánovacích podkladů a jejich aktualizace,
- poskytování územně plánovacích informací,
- evidence územně plánovací činnosti,
- metodická, koordinační a kontrolní činnost vůči příslušným obecním úřadům, výkon státního dozoru ve věcech územního plánování.
Na úrovni obecního úřadu:
- výkon státní správy na úseku územního plánování,
- pořizování a projednávání územně plánovací dokumentace obce a jejich změny,
- vymezování zastavěného území,
- pořizování územně plánovacích podkladů a jejich aktualizace,
- poskytování územně plánovacích informací,
- evidence územně plánovací činnosti.

“.

8. V příloze vyhlášky v části „Ministerstvo pro místní rozvoj“ oddíl „stavební řád a vyvlastnění pozemků“ zní:

             stavební řád a vyvlastnění pozemků při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění); Na úrovni krajského a obecního úřadu:
- výkon státní správy na úseku územního rozhodování; vedení jednotlivých řízení, zejména územního řízení a řízení o vydání územního opatření, vydávání územních rozhodnutí, územních souhlasů, poskytování územně plánovacích informací a další činnosti podle stavebního zákona,
- na úseku stavebního řádu zejména souhrn znalostí při posuzování ohlašování a povolování staveb, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb; výkon stavebního dozoru a zvláštních pravomocí stavebního úřadu; znalost povinností a odpovědností osob při přípravě a provádění staveb; projednávání správních deliktů,
- na úseku vyvlastnění zejména vedení vyvlastňovacího řízení, posuzování splnění podmínek pro vyvlastnění a zrušení vyvlastnění, posuzování náhrad za vyvlastnění včetně náhrad třetím osobám.

“.

9. V příloze vyhlášky v části „Ministerstvo práce a sociálních věcí“ oddíl „sociální péče“ zní:

         sociální péče
při řízení o dávkách a službách sociální péče
při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu;
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi;
zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení;
zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení;
vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení; Na úrovni krajského úřadu:
- metodická a kontrolní činnost na těchto úsecích vůči příslušným obecním úřadům,
- správní řízení a rozhodování, v němž krajský úřad působí jako orgán II. stupně (zejména při přezkoumávání rozhodnutí). Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
- správní řízení a rozhodování v I. stupni o dávkách sociální péče pro osoby se zdravotním postižením a dávkách pomoci v hmotné nouzi.
Na úrovni pověřeného obecního úřadu:
- správní řízení a rozhodování o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče pro osoby se zdravotním postižením.

“.

10. V příloze vyhlášky v části „Ministerstvo práce a sociálních věcí“ oddíl „státní sociální podpora a další státní sociální dávky“ zní:

        sociální péče při řízení o dávkách a službách sociální péče v sociálních službách zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách;
vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách; Na úrovni krajského úřadu:
- metodická a kontrolní činnost na úseku sociálních služeb vůči příslušným obecním úřadům,
- správní řízení a rozhodování, v němž krajský úřad působí jako orgán I. stupně (registrace poskytovatele) a jako orgán II. stupně (zejména při přezkoumávání rozhodnutí o příspěvku na péči),
- vedení registru poskytovatelů sociálních služeb,
- spolupráce se zajišťováním sociálních služeb a jiné pomoci osobám nacházejícím se v bezprostředním ohrožení jejich práv a zájmů, kdy poskytovatel sociální služby ukončil její poskytování,
- inspekce poskytování sociálních služeb. Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:
- správní řízení a rozhodování ví. stupni o příspěvku na péči,
- ukládání údajů z informačního systému o příspěvku na péči,
- kontrola využívání příspěvku na péči,
- posuzování neodůvodnitelné zátěže systému,
- zastupování osoby neschopné samostatného jednání,
- zajišťování sociálních služeb nebo jiné pomoci osobám ohroženým na životě.

“.

11. V příloze vyhlášky v části „Ministerstvo práce a sociálních věcí“ v oddíle „sociálně-právní ochrana dětí“ ve sloupci čtvrtém se slova „- rozhodování ve správním řízení a přezkoumávání rozhodnutí obcí vydaných ve správním řízení,“ nahrazují slovy „- rozhodování ve správním řízení a přezkoumávání rozhodnutí obecních úřadů vydaných ve správním řízení,“.

12. V příloze vyhlášky v části „Ministerstvo práce a sociálních věcí“ v oddíle „sociálně-právní ochrana dětí“ ve sloupci čtvrtém se slova „a samostatné“ zrušují.

13. V příloze vyhlášky v části „Ministerstvo práce a sociálních věcí“ v oddíle „sociálně-právní ochrana dětí“ ve sloupci čtvrtém se slova „vyjma správního rozhodování,“ zrušují.

14. V příloze vyhlášky v části „Ministerstvo práce a sociálních věcí“ v oddíle „sociálně-právní ochrana dětí“ ve sloupci čtvrtém se za slova „- plnění úkolů krajského úřadu při zprostředkování náhradní rodinné péče,“ vkládají slova

„- zajišťování konzultací o výkonu pěstounské péče,

- zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a poskytování poradenské pomoci související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče včetně speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu,

- spolupráce s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí za účelem realizace mezinárodních smluv a poskytování sociálně-právní ochrany,“.

15. V příloze vyhlášky v části „Ministerstvo práce a sociálních věcí“ v oddíle „sociálně-právní ochrana dětí“ ve sloupci čtvrtém se za slova „- sledování vývoje dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů a sledování dodržování práv dětí v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy“ vkládají slova „a dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc“.

16. V příloze vyhlášky v části „Ministerstvo práce a sociálních věcí“ v oddíle „sociálně-právní ochrana dětí“ ve sloupci čtvrtém se za slova „- sledování vývoje dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů a sledování dodržování práv dětí v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,“ vkládají slova

„- zajišťování návštěv rodičů těchto dětí,“.

17. V příloze vyhlášky v části „Ministerstvo práce a sociálních věcí“ v oddíle „sociálně-právní ochrana dětí“ se ve sloupci čtvrtém slova „- vykonávání kontroly a dozoru nad výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřenými osobami, kterým pověření udělil obecní úřad obce s rozšířenou působností,“ nahrazují slovy „- vykonávání kontroly a dozoru nad výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřenými osobami, kterým pověření udělila komise pro sociálně-právní ochranu dětí,“.

18. V příloze vyhlášky v části „Ministerstvo práce a sociálních věcí“ v oddíle „sociálně-právní ochrana dětí“ ve sloupci čtvrtém se za slovy „- plnění úkolů obecního úřadu obce s rozšířenou působností při spolupráci s věznicemi, ve kterých jsou umístěny děti“ tečka nahrazuje čárkou a vkládají se slova

„- spolupráce s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí za účelem realizace mezinárodních smluv a poskytování sociálně-právní ochrany.“.

19. V příloze vyhlášky v části „Ministerstvo průmyslu a obchodu“ v oddíle „živnostenské podnikání“ ve sloupci čtvrtém se za slova „- činnosti spojené se zánikem živnostenského oprávnění včetně jeho zrušení podle živnostenského zákona,“ vkládají slova

„- plnění funkce centrálního registračního místa pro podnikatele,“.

20. V příloze vyhlášky v části „Ministerstvo průmyslu a obchodu“ v oddíle „živnostenské podnikání“ ve sloupci čtvrtém se slova „V kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj: zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; - správní činnost v oblasti cestovního ruchu.“ zrušují.

21. V příloze vyhlášky v části „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy“ v oddíle „školství“ ve sloupci čtvrtém se za slovy „zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)“ čárka nahrazuje středníkem a slova „ve znění zákona č. 383/2005 Sb.“ se zrušují.

22. V příloze vyhlášky v části „Ministerstvo vnitra“ v oddíle „přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku“ ve sloupci čtvrtém se slovo „udělování“ nahrazuje slovem „vydávání“.

23. V příloze vyhlášky v části „Ministerstvo zdravotnictví“ v oddíle „zdravotnictví“ ve sloupci čtvrtém se slova „zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění pozdějších předpisů;“ nahrazují slovy „zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů;“.

24. V příloze vyhlášky v části „Ministerstvo zdravotnictví“ v oddíle „zdravotnictví“ ve sloupci čtvrtém se za slovy „zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů“ tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova

„zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta;

zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).“.

25. V příloze vyhlášky v části „Ministerstvo zemědělství“ v oddíle „vodní hospodářství“ ve sloupci čtvrtém se slova „zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích;“ nahrazují slovy „zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích);“.

26. V příloze vyhlášky v části „Ministerstvo zemědělství“ v oddíle „zemědělství, myslivost a lesní hospodářství“ v pododdíle „v lesním hospodářství a myslivosti“ ve sloupci čtvrtém se slova „zákon č. 282/1991 Sb., o působnosti České inspekce životního prostředí v ochraně lesa;“ nahrazují slovy „zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa;“.

27. V příloze vyhlášky v části „Ministerstvo zemědělství“ v oddíle „zemědělství, myslivost a lesní hospodářství“ v pododdíle „v zemědělství“ sloupec čtvrtý zní:

„zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání;

zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství);

Na úrovni krajského úřadu a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností:

- vyhlašování rybářských revírů, změny hospodářských ukazatelů, přidělování výkonu rybářského práva a ustanovování rybářských hospodářů,

- vyhlašování (rušení, změna statutu) chráněných rybích oblastí,

- posuzování výběrového řízení na užívání rybářských revírů,

vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství);

Na úrovni krajského úřadu a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností:

- udělování výjimek pro výkon rybářského práva, ustanovování rybářské stráže a vydávání rybářských lístků,

zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů;

vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin;

vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů;

Na úrovni obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností:

- rostlinolékařská péče a ochranná opatření proti škodlivým organismům,

- základní povinnosti fyzických a právnických osob na úseku rostlinolékařské péče,

- přijímání opatření na úseku rostlinolékařské péče,

- státní správa na úseku rostlinolékařské péče,

- působnost obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku rostlinolékařské péče,

- ochrana včel při použití přípravků na ochranu rostlin.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Úředníci, kteří byli přihlášeni ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, ji dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr: MUDr. Mgr. Langer v. r.

Přesunout nahoru