Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 253/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)

Částka 83/2007
Platnost od 09.10.2007
Účinnost od 01.12.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

253

VYHLÁŠKA

ze dne 26. září 2007,

kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 137 odst. 3 k provedení § 85 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), se mění takto:

1. V § 4 odstavec 1 zní:

(1) Posudek musí být jednoznačný a nesmí obsahovat diagnózu nemoci; vždy obsahuje náležitosti uvedené ve vzorech posudků uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce. Posudek lze vydat i v jiném formátu a uspořádání, než je uvedeno v jeho vzoru.“.

2. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Podle vzoru posudku uvedeného v příloze č. 2

a) část II se postupuje,

1. je-li posuzovaná osoba řidičem, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a řízení motorového vozidla je druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, nebo řízení motorového vozidla je předmětem samostatné výdělečné činnosti,

2. je-li osoba uvedená v § 87 odst. 1 písm. a), d) nebo e) zákona zároveň osobou podle bodu 1,

b) část I se postupuje v ostatních případech a též, je-li osoba uvedená v písmenu a) posouzena se závěrem, že není zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, jehož řízení je druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě nebo je předmětem výdělečné činnosti, nebo je zdravotně způsobilá k řízení tohoto motorového vozidla s podmínkou.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

3. V § 5 odst. 1 se na konci písmene b) doplňují slova „ ; je-li důvodem zdravotní nezpůsobilosti k řízení motorového vozidla osoby uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti1a) k výkonu práce nebo činnosti spočívající v řízení motorového vozidla, uvede se i tento důvod“.

Poznámka pod čarou č. 1a zní:

1a) § 41 odst. 1 písm. a), § 52 písm. e) a § 235 odst. 3 písm. c) zákoníku práce.“.

4. V § 5 se označení v pořadí druhého odstavce „(3)“ nahrazuje označením „(2)“.

5. V § 7 se označení v pořadí třetího odstavce „(2)“ nahrazuje označením „(3)“.

6. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 277/2004 Sb.

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
“.


Čl. II

Pokud přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky nebyl na základě posuzování zdravotní způsobilosti podle dosavadní vyhlášky posudek vydán, postupuje se při vydání posudku podle dosavadní vyhlášky ve znění této vyhlášky.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2007.


Ministr: MUDr. Julínek, MBA v. r.

Přesunout nahoru