Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 250/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění vyhlášky č. 38/2005 Sb.

Částka 82/2007
Platnost od 03.10.2007
Účinnost od 01.12.2007
Zrušeno k 01.04.2012 (104/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

250

VYHLÁŠKA

ze dne 19. září 2007,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění vyhlášky č. 38/2005 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 16 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 134/1997 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění vyhlášky č. 38/2005 Sb., se mění takto:

1. § 5 včetně poznámek pod čarou č. 10c a 11 zní:

㤠5

Posudek obsahuje

a) náležitosti podle zvláštního právního předpisu stanovícího náležitosti a obsah zdravotnické dokumentace10c),

b) datum zjištění nemoci, kterým je den vyšetření, při kterém bylo poprvé prokázáno onemocnění uznané později za nemoc z povolání včetně stupně závažnosti poruchy, pokud ho zvláštní právní předpis stanovící seznam nemocí z povolání vymezuje11).

10c) Příloha č. 1 bod 8 vyhlášky č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 479/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2007 Sb.

11) Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.“.

2. § 6 včetně poznámek pod čarou č. 11a a 12 zní:

㤠6

Posudek, kterým byla uznána nemoc z povolání, zašle příslušné středisko nemocí z povolání nebo vojenské středisko nemocí z povolání

a) praktickému lékaři, který poskytuje osobě trpící nemocí z povolání primární zdravotní péči11a),

b) příslušnému lékaři závodní preventivní péče12), jde-li o zaměstnance, a

c) orgánu uvedenému v § 2 odst. 3.

11a) § 18 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb. § 19 zákona č. 48/1997 Sb.

12) § 40 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 14/1997 Sb.“.

3. V příloze se slova „Nemocnice Kladno“ nahrazují slovy „Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje“.

4. V příloze se slova „Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava“ nahrazují slovy „Fakultní nemocnice Ostrava“.

5. V příloze se slova „Nemocnice Podlesí, spol. s r. o.“ nahrazují slovy „Nemocnice Podlesí, a. s.“.


Čl. II

Pokud nebyl podle vyhlášky č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění účinném přede dnem 1. prosince 2007, vydán posudek, postupuje se podle této vyhlášky, ve znění účinném ode dne 1. prosince 2007.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2007.


Ministr: MUDr. Julínek, MBA v. r.

Přesunout nahoru