Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 247/2007 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev

Částka 81/2007
Platnost od 25.09.2007
Účinnost od 25.09.2007
Zrušeno k 01.09.2008 (281/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

247

VYHLÁŠKA

ze dne 5. září 2007,

kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev

Česká národní banka stanoví podle § 8b odst. 5 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 120/2007 Sb., a podle § 7a odst. 5 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 120/2007 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém banky a spořitelního a úvěrního družstva (dále jen „družstevní záložna“).

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) povinnou osobou

1. banka,

2. družstevní záložna,

b) klientem

1. osoba, které povinná osoba poskytuje své služby na základě smluvního vztahu,

2. osoba, která s povinnou osobou jedná o uzavření smlouvy o poskytování služeb povinné osoby,

3. osoba, jejímž jménem anebo na jejíž účet jedná osoba, které povinná osoba poskytuje své služby na smluvním základě,

4. osoba, jejímž jménem anebo na jejíž účet jedná osoba, která jedná s povinnou osobou o uzavření smlouvy o poskytování služeb povinné osoby,

5. osoba, která je oprávněna k nakládání s peněžními prostředky na účtu osoby, která má s povinnou osobou uzavřenu smlouvu o poskytování služeb povinné osoby,

6. uchazeč o členství v družstevní záložně,

7. osoba, jejímž jménem anebo na jejíž účet jedná osoba, která jedná s družstevní záložnou o členství v družstevní záložně, nebo

8. osoba, která s družstevní záložnou jedná o uzavření smlouvy o poskytování služeb družstevní záložny, aniž by tato osoba byla jejím členem1),

c) neprůhlednou vlastnickou strukturou stav, kdy

1. z výpisu z obchodního rejstříku, jiné obdobné evidence země sídla zahraniční osoby, která není zapsána do obchodního rejstříku v České republice, a není-li v zemi sídla této zahraniční osoby taková evidence, pak z úředně ověřené společenské smlouvy, nebo

2. z jiné listiny, kterou byla zahraniční osoba založena a která obsahuje všechny její změny, anebo

3. z důvěryhodného zdroje, na který se povinná osoba důvodně spoléhá, nelze zjistit, kdo je společníkem klienta-právnické osoby, která nemá právní formu akciové společnosti, nebo ovládající osobou2) klienta-právnické osoby, která má právní formu akciové společnosti; o neprůhlednou vlastnickou strukturu se nejedná, pokud jsou akcie klienta kótované podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu3), nebo pokud jde o zahraniční akciovou společnost, jejíž akcie jsou přijaty k obchodování na veřejném trhu,

d) zemí původu stát,

1. jehož je fyzická osoba státním příslušníkem,

2. v němž je fyzická osoba přihlášena k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, nebo

3. v němž má právnická osoba své sídlo, pobočku nebo provozovnu,

e) rizikovým faktorem klienta

1. země původu klienta, země původu osoby ovládající2) klienta-podnikatele, země původu zřizovatele klienta, který je nadací podle zákona o nadacích a nadačních fondech4),nebo zakladatele klienta, který je obecně prospěšnou společností podle zákona o obecně prospěšných společnostech5), anebo osoby, která má obdobné postavení podle zahraniční právní úpravy, jedná-li se o zemi, která nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti6) (dále jen „legalizace výnosů“) a financování terorismu, nebo jedná-li se o zemi, kterou povinná osoba na základě svého hodnocení považuje za rizikovou,

2. země původu osoby, s níž klient provádí obchod, jedná-li se o zemi, která nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů a financování terorismu, nebo jedná-li se o zemi, kterou povinná osoba na základě svého hodnocení považuje za rizikovou,

3. zápis klienta, osoby ovládající2) klienta-podnikatele, zřizovatele klienta, který je nadací podle zákona o nadacích a nadačních fondech4), zakladatele klienta, který je obecně prospěšnou společností podle zákona o obecně prospěšných společnostech5), anebo osoby, která má obdobné postavení podle zahraniční právní úpravy, nebo osoby, s níž klient provádí obchod, na seznamu osob a hnutí, vůči nimž jsou uplatňována sankční opatření v souladu se zákonem o provádění mezinárodních sankcí a přímo použitelnými předpisy Evropských společenství7),

4. neprůhledná vlastnická struktura klienta-právnické osoby,

5. neprůhledná vlastnická struktura zakladatele klienta-nepodnikatele,

6. nejasný původ finančních prostředků klienta,

7. skutečnosti vzbuzující podezření, že klient nejedná na svůj účet nebo že zastírá, že plní pokyn třetí osoby,

8. neobvyklý způsob provedení obchodu, zejména s ohledem na typ klienta, předmět, výši a způsob vypořádání obchodu, účel zřízení účtu a předmět činnosti klienta,

9. zjištění skutečnosti nasvědčující tomu, že klient provádí podezřelý obchod,

f) pověřenou osobou zaměstnanec povinné osoby určený podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti8) k zajišťování průběžného styku a výměně informací s Ministerstvem financí (dále jen „ministerstvo“) a k plnění oznamovací povinnosti podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti9), nebo statutární orgán povinné osoby, nebyl-li takový zaměstnanec určen,

g) odpovědnou osobou osoba, která se s ohledem na své pracovní zařazení může setkat s podezřelými obchody, a osoba, která se na předmětu činnosti povinné osoby podílí na základě jiné než pracovní smlouvy a může se při své činnosti pro povinnou osobu setkat s podezřelými obchody,

h) informačním systémem získávání, zpracování, přenos, sdílení a uchovávání informací v jakékoli formě,

i) korespondentskou úvěrovou nebo finanční institucí zahraniční osoba, jejímž prostřednictvím povinná osoba provádí platby do zahraničí anebo jejímž prostřednictvím přijímá platby ze zahraničí.

§ 3

(1) Požadavky stanovené touto vyhláškou povinná osoba naplňuje s ohledem na svoji velikost, způsob řízení, počet zaměstnanců, povahu, rozsah a složitost činností, které vykonává nebo hodlá vykonávat.

(2) Povinná osoba má systém vnitřních zásad, pravidel, postupů a kontrolních opatření k předcházení legalizaci výnosů a financování terorismu10) (dále jen „systém vnitřních zásad“), jehož součástí jsou zásady, pravidla a postupy řádné správy a řízení společnosti včetně řízení rizik, obsažené v § 4 až 6 této vyhlášky.

(3) Povinná osoba vymezí pravomoci a odpovědnost orgánů, útvarů a odpovědných osob včetně pověřené osoby při plnění úkolů v souvislosti s předcházením legalizaci výnosů a financování terorismu a prováděním mezinárodních sankcí11).

(4) Povinná osoba zajistí, aby pověřená osoba nebyla bezprostředně odpovědná za uzavírání a vypořádávání obchodů ani pověřena zajišťováním výkonu vnitřního auditu.

Pravidla přijatelnosti klienta

§ 4

(1) Povinná osoba stanoví pravidla přijatelnosti klienta, podle kterých s ohledem na rizikové faktory

a) provádí kategorizaci klientů,

b) stanoví podmínky, při jejichž splnění povinná osoba nenaváže s klientem smluvní vztah nebo všechny již existující smluvní vztahy, které by klientovi umožňovaly legalizovat výnosy z trestné činnosti nebo financovat terorismus, ukončí,

c) stanoví postupy pro zjišťování rizikových faktorů u nových klientů a pro průběžné zjišťování rizikových faktorů během trvání smluvního vztahu s klientem,

d) stanoví postupy uplatňované vůči klientům, u nichž byl zjištěn rizikový faktor (dále jen „rizikový klient“).

(2) Pravidla přijatelnosti klienta schvaluje představenstvo povinné osoby.

§ 5

(1) Před navázáním smluvního vztahu s klientem povinná osoba zjišťuje důvod ukončení smluvního vztahu klienta s jinou povinnou osobou, zjistí-li skutečnosti nasvědčující tomu, že by klient mohl za trvání smluvního vztahu provádět podezřelé obchody.

(2) Při navázání smluvního vztahu s klientem, jakož i v jeho průběhu, povinná osoba zejména

a) zjišťuje a uchovává o klientovi takové informace, které jí umožní vyhodnocovat, zda se jedná o rizikového klienta,

b) zjišťuje při zřizování účtu klienta účel jeho zřízení, předpokládaný pohyb peněžních prostředků na tomto účtu, skutečnost, zda je klient v zaměstnaneckém poměru, a je-li účet zřizován pro podnikatelské účely, potom také předmět činnosti klienta,

c) zjišťuje původ finančních prostředků klienta v případě, že byl u klienta zjištěn rizikový faktor,

d) ověřuje platnost a úplnost údajů, které jsou o klientovi evidovány podle této vyhlášky, a provádí jejich aktualizaci,

e) věnuje zvýšenou pozornost všem složitým, neobvykle rozsáhlým obchodům klienta, a to jak z hlediska jejich výše, tak i počtu účastníků, a obchodům neobvyklého charakteru, které nemají zjevný ekonomický anebo právní důvod,

f) věnuje zvýšenou pozornost obchodům prováděným s fyzickými osobami, které jsou založené na individuálním přístupu ke klientovi, přičemž tyto služby povinná osoba poskytuje pouze takovým klientům, kteří splňují zvláštní, povinnou osobou stanovené podmínky; povinná osoba v této oblasti postupuje tak, že uzavření smlouvy s novým klientem podléhá předchozímu schválení alespoň jedním zaměstnancem povinné osoby, jehož funkční zařazení je o úroveň vyšší, než je funkční zařazení zaměstnance nebo zaměstnanců povinné osoby navrhujících uzavření smlouvy s klientem; není-li to s ohledem na velikost, způsob řízení nebo počet zaměstnanců povinné osoby možné, uzavření smlouvy podléhá schválení alespoň dvěma členy představenstva,

g) při provádění obchodů s využitím technologií, kdy nedochází k přímému kontaktu s klientem, povinná osoba vytvoří a uplatňuje takové postupy, které prokazují, že obchod provádí s již identifikovaným klientem.

§ 6

Vyhodnocování podezřelých obchodů

(1) Povinná osoba po zjištění rizikového faktoru vyhodnocuje, zda se nejedná o podezřelý obchod.

(2) Zjistí-li odpovědná osoba při vyhodnocování obchodu skutečnosti nasvědčující tomu, že klient provádí podezřelý obchod, vypracuje hlášení o podezřelém obchodu (dále jen „hlášení“) obsahující takové údaje o klientovi a jeho obchodech, které pověřené osobě umožní vyhodnotit, zda se jedná o podezřelý obchod.

§ 7

Informační systém povinné osoby

(1) Informační systém povinné osoby musí umožňovat zjišťování, sledování a vyhodnocování informací potřebných

a) pro dosažení účelu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti12) a

b) pro splnění požadavků stanovených touto vyhláškou.

(2) Odpovědné osoby musí mít odpovídající přístup k informacím obsaženým v informačním systému povinné osoby umožňující jejich efektivní využití pro vyhodnocování podezřelých obchodů a rizikových klientů.

§ 8

Hodnotící zpráva

Povinná osoba zajistí, aby pověřená osoba nejméně jednou ročně předložila představenstvu a dozorčí radě banky nebo představenstvu a kontrolní komisi družstevní záložny zprávu hodnotící činnost povinné osoby v oblasti předcházení legalizaci výnosů a financování terorismu. Ve zprávě zejména zhodnotí, zda povinná osoba dodržela všechna ustanovení zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti12) a této vyhlášky, zda jsou opatření v oblasti předcházení legalizaci výnosů a financování terorismu účinná, jaké nedostatky v systému předcházení legalizaci výnosů a financování terorismu byly v posledním ročním období zjištěny a jaká rizika z toho pro povinnou osobu mohou plynout. V případě zjištěných nedostatků uvede ve zprávě návrh opatření na zlepšení systému předcházení legalizaci výnosů a financování terorismu. Dále ve zprávě uvede statistická data o hlášeních a oznámeních o podezřelých obchodech. Tato data rozčlení podle organizační struktury nebo podle obchodních činností povinné osoby s ohledem na územní členění České republiky.

§ 9

Systém školení

Povinná osoba při řízení rizik, která pro ni vyplývají z jejího možného zneužití k legalizaci výnosů a financování terorismu v rámci systému školení uplatňovaného v souladu se zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti12),

a) doplňuje systém školení o zjištěné nové poznatky z oblasti předcházení legalizaci výnosů a financování terorismu a vhodným způsobem s těmito poznatky seznamuje odpovědné osoby,

b) průběžně ověřuje znalosti odpovědných osob z oblasti předcházení legalizaci výnosů a financování terorismu,

c) proškolí nové odpovědné osoby ještě před jejich zařazením na pozice, na nichž se mohou setkat s podezřelými obchody.

§ 10

Povinná osoba při řízení rizik spolupracuje pouze s takovými korespondentskými úvěrovými nebo finančními institucemi,

a) které aplikují účinná opatření v oblasti předcházení legalizaci výnosů a financování terorismu,

b) které mají zapsané sídlo a skutečné sídlo ve stejném státě, a

c) jejichž obchodní aktivity zná.

§ 11

Povinná osoba vyžaduje, aby třetí osoby jednající jménem nebo na účet povinné osoby, pokud je povinná osoba používá k nabízení svých služeb a produktů, uplatňovaly zásady, pravidla a postupy řádné správy a řízení společnosti včetně řízení rizik, obsažené v § 4 až 6 této vyhlášky ve stejném rozsahu jako povinná osoba, a provádí kontrolu jejich uplatňování těmito osobami.

§ 12

Povinná osoba průběžně aktualizuje vnitřní předpisy, zdokonaluje informační systém, systém školení a další oblasti řídicího a kontrolního systému v zájmu předcházení legalizaci výnosů a financování terorismu.


§ 13

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 5 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 1a odst. 1 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7) Například zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice, nařízení Rady (ES) č. 1412/2006 ze dne 25. září 2006 o některých omezujících opatřeních vůči Libanonu, nařízení Rady (ES) č. 817/2006 ze dne 29. května 2006, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 798/2004.

8) § 9 odst. 2 zákona č. 61/1996 Sb.

9) § 4 zákona č. 61/1996 Sb.

10) § 9 zákona č. 61/1996 Sb.

11) Zákon č. 69/2006 Sb.

12) Zákon č. 61/1996 Sb.

Přesunout nahoru