Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 239/2007 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy

Částka 79/2007
Platnost od 20.09.2007
Účinnost od 01.10.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

239

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. srpna 2007

o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2c odst. 2 písm. b) zákona a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen „předpis Evropských společenství“) bližší podmínky poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy.

(2) Dotace podle odstavce 1 se poskytují na založení lesního porostu výsadbou na pozemku evidovaném v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů3) (dále jen „evidence půdy“) na žadatele a následné pečování o takto vzniklý lesní porost.

§ 2

Dotace na zalesňování zemědělské půdy

(1) Na zalesňování zemědělské půdy lze poskytnout

a) dotaci na založení lesního porostu (dále jen „dotace na zalesnění“),

b) dotaci na péči o lesní porost po dobu 5 kalendářních let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž bylo provedeno zalesnění, (dále jen „dotace na péči o lesní porost“),

c) náhradu za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku po dobu 15 kalendářních let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž bylo provedeno zalesnění, (dále jen „náhrada za ukončení zemědělské výroby“).

(2) Dotace na péči o lesní porost se poskytne nejvýše na výměru, na kterou byla poskytnuta dotace na zalesnění, nestanoví-li toto nařízení jinak.

(3) Náhrada za ukončení zemědělské výroby se poskytne

a) nejvýše na výměru, na kterou byla poskytnuta dotace na zalesnění, nestanoví-li toto nařízení jinak,

b) pokud tento pozemek byl alespoň po dobu nejméně 12 měsíců předcházejících datu podání žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění evidován v evidenci půdy.

(4) Dotace na zalesňování zemědělské půdy se poskytne žadateli, který je

a) vlastníkem pozemku určeného k zalesnění,

b) sdružením vlastníků pozemků určených k zalesnění, jde-li o sdružení s právní subjektivitou,

c) spoluvlastníkem pozemku určeného k zalesnění, a to za podmínky písemného souhlasu spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů4),

d) nájemcem pozemku určeného k zalesnění, a to za podmínky písemného souhlasu vlastníka, popřípadě spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů4) k využití pozemku pro zalesnění, a za podmínky, že nájemní smlouva umožňuje dodržení podmínky pro poskytnutí dotace podle § 6 odst. 1 písm. a), nebo

e) sdružením nájemců pozemků určených k zalesnění, jde-li o sdružení s právní subjektivitou, a to za podmínky písemného souhlasu vlastníků, popřípadě spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů4) k využití pozemků pro zalesnění, a za podmínky, že nájemní smlouvy umožňují dodržení podmínky pro poskytnutí dotace podle § 6 odst. 1 písm. a).

(5) Dotace na péči o lesní porost a náhrada za ukončení zemědělské výroby se neposkytne státnímu podniku, obci, sdružení obcí, kraji, sdružení krajů, sdružení obcí a krajů, státu a jimi zřízeným příspěvkovým organizacím a organizačním složkám a veřejným výzkumným institucím. Dotace na péči o lesní porost a náhrada za ukončení zemědělské výroby se neposkytne rovněž právnické osobě, v níž mají osoby uvedené ve větě první alespoň 50% majetkovou účast.

(6) Dotaci na zalesnění, dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby nelze poskytnout na pozemek, který se nachází na území hlavního města Prahy5).

(7) Dotaci na zalesňování nelze poskytnout na část půdního bloku6), popřípadě na část dílu půdního bloku, evidovanou v evidenci půdy, na které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona.

§ 3

Žádost o poskytnutí dotace na zalesnění

(1) Žádost o poskytnutí dotace na zalesnění pro příslušný kalendářní rok doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na Fondem vydaném formuláři po provedení zalesnění, a to nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, ve kterém byl pozemek zalesněn; k žádostem doručeným po tomto datu se nepřihlíží.

(2) Nedílnou součástí žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění je

a) seznam zalesněných pozemků, jejich označení v katastru nemovitostí a příslušnost do půdního bloku6), popřípadě jeho dílu, včetně druhu kultury v evidenci půdy před zalesněním a výměry, druhu a počtu dřevin,

b) výpis z katastru nemovitostí pro zalesňované pozemky, který není starší 3 měsíců,

c) písemný souhlas vlastníka, popřípadě spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů4) pozemku se zalesňováním tohoto pozemku, jde-li o žadatele podle § 2 odst. 4 písm. c), d) nebo e),

d) úředně ověřená kopie nájemní smlouvy umožňující dodržet podmínku stanovenou v § 6 odst. 1 písm. a), jde-li o žadatele podle § 2 odst. 4 písm. d) nebo e),

e) rozhodnutí orgánu státní správy lesů o prohlášení zalesněného pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa podle zvláštního právního předpisu7); lhůta, která uplyne ode dne nabytí právní moci rozhodnutí k datu zalesnění, nesmí být delší než lhůta stanovená pro zalesnění podle zvláštního právního předpisu7),

f) vyjádření místně příslušného pozemkového úřadu v těch případech, kdy zalesněný pozemek je na základě rozhodnutí pozemkového úřadu v řízení o pozemkových úpravách evidován v katastru nemovitostí již jako lesní pozemek; doklad podle tohoto písmene nahrazuje doklad podle písmene e), k) a l); lhůta, která uplyne ode dne nabytí právní moci rozhodnutí k datu zalesnění, nesmí být delší než 24 měsíců,

g) projekt zalesnění, jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

h) potvrzení odborného lesního hospodáře, že projekt zalesnění byl zpracován v souladu s vyjádřením Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů o typologickém zařazení zalesňovaných pozemků a zalesnění bylo provedeno v souladu s projektem zalesnění,

i) doklad o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin použitého při zalesnění8),

j) zákres příslušných půdních bloků6), popřípadě jejich dílů v mapě půdních bloků z evidence půdy v měřítku 1 : 10000, s vyznačením rozmístění jednotlivých druhů dřevin a umístění oplocení, pokud je navrhováno,

k) kopie ohlášení změny druhu pozemku na lesní pozemek potvrzená podatelnou příslušného katastrálního úřadu podle zvláštního právního předpisu9),

l) rozhodnutí o změně využití území podle zvláštního právního předpisu10).

(3) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2014 a pro období následující.

§ 4

Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost a žádost o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby

(1) Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost doručí žadatel Fondu na jím vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok každoročně po dobu 5 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění, a to do 15. května příslušného kalendářního roku.

(2) Žádost o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby doručí žadatel Fondu na jím vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok každoročně po dobu 15 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění, a to do 15. května příslušného kalendářního roku. Byl-li žadatel v době zalesnění zemědělským podnikatelem12), přikládá k žádosti v prvním roce, ve kterém žádá o náhradu za ukončení zemědělské výroby, osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele12).

(3) Je-li žádost doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1 nebo 2, bude platba za podmínek stanovených předpisem Evropských společenství13) snížena nebo žádost zamítnuta.

(4) Současně s doručením žádosti uvedené v odstavci 1 nebo 2 žadatel doručí formulář jednotné žádosti, ve kterém uvede veškerou plochu v souladu s předpisy Evropských společenství13).

§ 5

Výše dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby

(1) Sazba

a) dotace na zalesnění

1. listnatými dřevinami činí 2 590 EUR na 1 hektar; v méně příznivých oblastech14) 2 961 EUR na 1 hektar,

2. jehličnatými dřevinami činí 1 954 EUR na 1 hektar; v méně příznivých oblastech14) 2 233 EUR na 1 hektar,

b) dotace na péči o lesní porost činí 437 EUR na 1 hektar za kalendářní rok,

c) náhrady za ukončení zemědělské výroby u pozemku, který byl před jeho zalesněním travním porostem nebo jinou kulturou podle evidence půdy, činí 149 EUR na 1 hektar za kalendářní rok,

d) náhrady za ukončení zemědělské výroby u pozemku, který byl před jeho zalesněním ornou půdou, chmelnicí, vinicí, ovocným sadem, školkou nebo zelinářskou zahradou podle evidence půdy, pro žadatele, který v době zalesnění

1. byl zemědělským podnikatelem12), činí 294 EUR na 1 hektar za kalendářní rok,

2. nebyl zemědělským podnikatelem12), činí 149 EUR na 1 hektar za kalendářní rok.

(2) Pokud se více než 50 % výměry zalesněného půdního bloku6), popřípadě jeho dílu nachází v méně příznivých oblastech14), pro dotaci na zalesnění se použije sazba pro tyto oblasti uvedená v odstavci 1.

(3) Výši dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby Fond vypočte jako součin výměry, na kterou je poskytována dotace, a sazby uvedené v odstavci 1.

(4) Z výměry, na kterou se poskytuje dotace na zalesnění, se neodečítají neosázené plochy do šířky 4 metrů včetně, sloužící zejména jako rozčleňovací průseky nebo nezpevněné lesní cesty7).

(5) Je-li v příslušném kalendářním roce zalesněný pozemek deklarován žadatelem v jednotné žádosti jako plocha využívaná v ekologickém zájmu podle § 16 odst. 2 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, náhrada za ukončení zemědělské výroby podle odstavce 1 písm. c) a d) se neposkytne na výměru zalesněného pozemku vyhrazenou jako plocha využívaná v ekologickém zájmu.

(6) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v prvním Úředním věstníku Evropské unie vydaném v kalendářním roce, za který se platba poskytuje, a který je uveden k datu, které je nejblíže začátku tohoto kalendářního roku.

§ 6

Podmínky poskytnutí dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby

(1) Dotaci na zalesnění, dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby lze poskytnout, jestliže pozemek žadatele byl před zalesněním evidován v evidenci půdy, je součástí půdního bloku6), popřípadě jeho dílu, a je součástí souvisle zalesňované plochy o výměře alespoň 0,5 hektaru, nejde-li o plochu navazující na stávající pozemek určený podle lesního zákona7) k plnění funkcí lesa; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že překážka návaznosti nebo souvislosti pozemku není širší než 4 metry. Další podmínkou je závazek žadatele

a) dodržet výměru zalesněné plochy, na kterou Fond poskytne dotaci podle § 2 odst. 1 písm. a), po dobu 15 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění,

b) zajistit, že v období od 15. května kalendářního roku následujícího po roce zalesnění do konce pátého roku po roce zalesnění porost vykazuje znaky péče a ochrany směřující k jeho zajištění, tedy stav, kdy stromky nejsou výrazně poškozeny, vykazují trvalý výškový růst, jsou jednotlivě nebo skupinovitě rovnoměrně rozmístěny po ploše a počet životaschopných jedinců neklesne v období od 15. května kalendářního roku následujícího po roce zalesnění do konce pátého roku po roce zalesnění pod 80 % minimálního počtu stanoveného zvláštním právním předpisem15),

c) zajistit, že v kalendářním roce, za který má být dotace poskytnuta, dodrží podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedené v přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, po dobu celého kalendářního roku na všech půdních blocích6), popřípadě jejich dílech evidovaných v evidenci půdy na žadatele.

(2) Kromě podmínek stanovených v odstavci 1 musí být pro poskytnutí dotace na zalesnění splněny tyto další podmínky:

a) plochy jehličnatých nebo listnatých dřevin uvedené v žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění jsou na pozemku vysázeny v souladu s předloženým projektem zalesnění,

b) žadatel po provedení zalesnění ohlásil změnu kultury v evidenci půdy,

c) počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše neklesne v období ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění do 14. května kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž bylo provedeno zalesnění, pod 90 % minimálního počtu jedinců jednotlivých druhů dřevin na 1 ha pozemku, jde-li o obnovu lesa a zalesňování, stanoveného vyhláškou upravující podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa15).

§ 7

Snížení nebo neposkytnutí dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby

(1) Zjistí-li Fond, že plocha jehličnatých nebo listnatých dřevin uvedená v žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění je větší než plocha zjištěná, dotaci na zalesnění listnatými nebo jehličnatými dřevinami poskytne pouze na zjištěnou plochu, pokud tento rozdíl nepřesahuje 30 %. Pokud je rozdíl větší než 30 % zjištěné plochy, Fond dotaci na zalesnění listnatými nebo jehličnatými dřevinami neposkytne.

(2) Zjistí-li Fond porušení podmínky uvedené v § 6 odst. 2 písm. c), a to tak, že počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše klesl

a) pod 90 do 80 %, dotaci na zalesnění sníží o 5 %,

b) pod 80 do 70 %, dotaci na zalesnění sníží o 10 %,

c) pod 70 %, dotaci na zalesnění neposkytne.

(3) Bylo-li příčinou porušení podmínky uvedené v § 6 odst. 2 písm. c) působení biotických nebo abiotických činitelů bez zavinění žadatele, žadatel bez zbytečného odkladu provede dosadbu v souladu s projektem zalesnění zajišťující splnění stanovených podmínek a provedení dosadby oznámí Fondu na jím vydaném formuláři; postup podle odstavce 2 se neuplatní.

(4) Zjistí-li Fond porušení podmínky stanovené v § 6 odst. 1 písm. b) pro poskytnutí dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby, spočívající v tom, že počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše klesl

a) pod 80 % do 70 %, dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby sníží o 10 %,

b) pod 70 % do 60 %, dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby sníží o 20 %,

c) pod 60 %, dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby neposkytne.

(5) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 6 odst. 2 písm. b), sníží Fond dotaci na zalesnění o 3 %.

(6) Zjistí-li Fond, že žadatel ve formuláři jednotné žádosti podle § 4 odst. 4 neuvedl veškerou plochu v souladu s předpisy Evropských společenství13) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou ve formuláři jednotné žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené ve formuláři jednotné žádosti a ve formuláři jednotné žádosti nevykázané je

a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží platbu o 1 %13),

b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží platbu o 2 %13),

c) vyšší než 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží platbu o 3 %13).

§ 8

Vrácení dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby

(1) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 6 odst. 1 písm. a), rozhodne o vrácení poskytnuté dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby na výměru, na které žadatel podmínku porušil.

(2) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 6 odst. 1 písm. b), a to tak, že počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše klesl

a) pod 80 do 70 %, je žadatel povinen vrátit poskytnutou dotaci na zalesnění ve výši 5 %,

b) pod 70 do 60 %, je žadatel povinen vrátit poskytnutou dotaci na zalesnění ve výši 10 %,

c) pod 60 %, je žadatel povinen vrátit poskytnutou dotaci na zalesnění ve výši 30 %.

(3) Ustanovení odstavce 1 o vrácení dotace se nepoužije, dojde-li u žadatele k porušení podmínky uvedené v § 6 odst. 1 písm. a) v důsledku

a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi18),

b) provedení pozemkové úpravy19), nebo

c) zřízení stavby ve veřejném zájmu20).

(4) Dojde-li u žadatele k nesplnění podmínky podle § 6 odst. 1 písm. a) v případě stanoveném v předpise Evropských společenství21), zejména v důsledku ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby nebo zániku právnické osoby bez likvidace22) anebo v důsledku převodu, nájmu nebo prodeje části nebo celého podniku23), ustanovení o vrácení dotace podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže se právní nástupce zaniklé osoby nebo nabyvatel podniku nebo nový uživatel půdy dříve obhospodařované žadatelem písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek na dotčených pozemcích.


§ 9

Společné ustanovení

Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci25), ustanovení § 7 a 8 se nepoužijí.

§ 10

Zaokrouhlování

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.

§ 10a

Lhůty pro podání žádosti o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby v roce 2020

(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby podle § 4 odst. 2 doručit Fondu do 15. června 2020.

(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se § 4 odst. 3 obdobně.

§ 11

Přechodné ustanovení

(1) Za splnění podmínky pro poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby uvedené v § 2 odst. 3 písm. b) se do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení považuje rovněž předložení prohlášení o zemědělském obhospodařování na formuláři vydaném Fondem.

(2) Pro rok 2015 lze žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost podle § 4 odst. 1 doručit Fondu do 29. května 2015.

(3) Pro rok 2015 lze žádost o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby podle § 4 odst. 2 doručit Fondu do 29. května 2015.

(4) Je-li pro rok 2015 žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost nebo žádost o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby doručena po lhůtě uvedené v odstavci 2 nebo 3, použije se § 4 odst. 3 obdobně.

§ 12

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2007.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 480/2009 Sb. Čl. XIV

Řízení pro rok 2009 podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 369/2010 Sb. Čl. XIV

Řízení o poskytnutí dotace o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb. zahájená před 1. červencem 2011 se dokončí podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném do 1. července 2011.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 448/2012 Sb. Čl. XIV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 400/2013 Sb. Čl. XIV

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 308/2014 Sb. § 10

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 113/2015 Sb. § 6

Řízení o žádostech pro rok 2015 zahájená podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 61/2016 Sb. Čl. VIII

Řízení zahájená podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 49/2017 Sb. Čl. VIII

Řízení, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 64/2020 Sb. Čl. VI

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 217/2020 Sb. Čl. IV

Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Ministr zemědělství: Mgr. Gandalovič v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 239/2007 Sb.

Náležitosti projektu zalesnění

A. Povinné údaje uváděné v projektu zalesnění

I. Identifikace žadatele:

a) je-li fyzickou osobou

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, popřípadě název nebo obchodní firma,

2. datum narození,

3. identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

4. adresa místa trvalého pobytu - ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ, obec (městská část, část obce),

5. telefon, fax, popřípadě e-mail,

b) je-li právnickou osobou

1. obchodní firma nebo název právnické osoby,

2. identifikační číslo,

3. sídlo právnické osoby - ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ, obec (městská část, část obce),

4. telefon, fax, popřípadě e-mail,

5. statutární orgán právnické osoby, jméno, popřípadě jména, příjmení, titul.

II. Identifikace zpracovatele projektu zalesnění:

a) je-li fyzickou osobou

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, popřípadě název nebo obchodní firma,

2. adresa místa trvalého pobytu - ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ, obec (městská část, část obce),

3. telefon, fax, popřípadě e-mail,

b) je-li právnickou osobou

1. obchodní firma nebo název právnické osoby,

2. identifikační číslo,

3. sídlo právnické osoby - ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ, obec (městská část, část obce),

4. telefon, fax, popřípadě e-mail,

5. statutární orgán právnické osoby, jméno, popřípadě jména, příjmení, titul.

III. Identifikace zalesňovaných pozemků:

a) soupis parcel podle evidence katastru nemovitostí

1. kód a název katastrálního území,

2. parcelní číslo,

3. kód druhu pozemku,

4. výměra v hektarech na čtyři desetinná místa,

5. součet výměr k zalesnění v hektarech na čtyři desetinná místa,

b) identifikace půdních bloků6), popřípadě jejich dílů (kód půdního bloku/dílu),

c) zařazení pozemků do souborů lesních typů a cílových hospodářských souborů podle vyjádření Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů o typologickém zařazení zalesňovaných pozemků,

d) počty a plochy jednotlivých druhů dřevin na jednotlivých parcelách v kusech a v hektarech a plochy jehličnatých a listnatých dřevin celkem, při dodržení minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, s určením základních dřevin a jejich podílu26),

e) druh, kvalita, způsob pěstování a původ sadebního materiálu odpovídající zásadám přenosu27),

f) kopie katastrální mapy včetně částí okolních parcel, v níž nesmí být žadatelem provedeny úpravy; v případě zalesnění zemědělských pozemků menších než 0,5000 ha musí být součástí mapového podkladu i části parcely přiléhajícího lesního pozemku,

g) kopie katastrální mapy včetně částí okolních parcel s vyznačením rozmístění jednotlivých dřevin a umístění oplocení, pokud je navrhováno.

B. Doplňkové údaje uváděné v projektu zalesnění

I. Způsob přípravy půdy před zalesněním.

II. Technologie výsadby jednotlivých druhů dřevin.

III. Způsoby a četnost ochrany do doby zajištění porostu proti buřeni, proti zvěři, klikorohu, popřípadě dalším škůdcům.

IV. U oplocení minimální technické parametry, u individuálních způsobů ochrany druh a počet kusů, popřípadě další činnosti nutné k zdárnému vývoji založeného porostu (například přihnojení, výsek nežádoucích náletových dřevin).

Poznámky pod čarou

1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.

2) Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).
Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení
Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).
Nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova.
Nařízení Komise (ES) č. 1320/2006 ze dne 5. září 2006, kterým se stanoví pravidla pro přechod na podporu pro rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.
Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce.

3) § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.

4) § 139 odst. 2 občanského zákoníku.

5) Příloha k zákonu č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

6) § 3a odst. 3 a 4 zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

7) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8) Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

9) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

10) § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

12) § 2e a 2f zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 409/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb.

13) Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006.

14) Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě.

15) Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

18) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.

19) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb.

20) § 170 zákona č. 183/2006 Sb.

21) Čl. 44 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006.

22) § 68 obchodního zákoníku.

23) § 476 až 488i obchodního zákoníku.

25) Čl. 47 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006.

26) Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

27) Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
Vyhláška č. 139/2004 Sb.

28) § 2 písm. h) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb.

29) § 7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 91/2007 Sb.

30) Například § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb.

31) Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.

32) § 8 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

33) Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru