Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 239/2007 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy

Částka 79/2007
Platnost od 20.09.2007
Účinnost od 01.10.2007
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

239

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. srpna 2007

o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2c odst. 2 písm. b) zákona a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen „předpis Evropských společenství“) bližší podmínky poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy.

(2) Dotace podle odstavce 1 se poskytují na založení lesního porostu výsadbou na pozemku evidovaném v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů3) (dále jen „evidence půdy“) na žadatele a následné pečování o takto vzniklý lesní porost.

§ 2

Dotace na zalesňování zemědělské půdy

(1) Na zalesňování zemědělské půdy lze poskytnout

a) dotaci na založení lesního porostu (dále jen „dotace na zalesnění“),

b) dotaci na péči o lesní porost po dobu 5 kalendářních let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž bylo provedeno zalesnění, (dále jen „dotace na péči o lesní porost“),

c) náhradu za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku po dobu 15 kalendářních let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž bylo provedeno zalesnění, (dále jen „náhrada za ukončení zemědělské výroby“).

(2) Dotace na péči o lesní porost se poskytne nejvýše na výměru, na kterou byla poskytnuta dotace na zalesnění, nestanoví-li toto nařízení jinak.

(3) Náhrada za ukončení zemědělské výroby se poskytne

a) nejvýše na výměru, na kterou byla poskytnuta dotace na zalesnění, nestanoví-li toto nařízení jinak,

b) pokud tento pozemek byl alespoň po dobu nejméně 12 měsíců předcházejících datu podání žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění evidován v evidenci půdy.

(4) Dotace na zalesňování zemědělské půdy se poskytne žadateli, který je

a) vlastníkem pozemku určeného k zalesnění,

b) sdružením vlastníků pozemků určených k zalesnění, jde-li o sdružení s právní subjektivitou,

c) spoluvlastníkem pozemku určeného k zalesnění, a to za podmínky písemného souhlasu spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů4),

d) nájemcem pozemku určeného k zalesnění, a to za podmínky písemného souhlasu vlastníka, popřípadě spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů4) k využití pozemku pro zalesnění, a za podmínky, že nájemní smlouva umožňuje dodržení podmínky pro poskytnutí dotace podle § 6 odst. 1 písm. a), nebo

e) sdružením nájemců pozemků určených k zalesnění, jde-li o sdružení s právní subjektivitou, a to za podmínky písemného souhlasu vlastníků, popřípadě spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů4) k využití pozemků pro zalesnění, a za podmínky, že nájemní smlouvy umožňují dodržení podmínky pro poskytnutí dotace podle § 6 odst. 1 písm. a).

(5) Dotace na péči o lesní porost a náhrada za ukončení zemědělské výroby se neposkytne státnímu podniku, obci, sdružení obcí, kraji, sdružení krajů, sdružení obcí a krajů, státu a jimi zřízeným příspěvkovým organizacím a organizačním složkám a veřejným výzkumným institucím. Dotace na péči o lesní porost a náhrada za ukončení zemědělské výroby se neposkytne rovněž právnické osobě, v níž mají osoby uvedené ve větě první alespoň 50% majetkovou účast.

(6) Dotaci na zalesnění, dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby nelze poskytnout na pozemek, který se nachází na území hlavního města Prahy5).

§ 3

Žádost o poskytnutí dotace na zalesnění

(1) Žádost o poskytnutí dotace na zalesnění pro příslušný kalendářní rok doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na Fondem vydaném formuláři po provedení zalesnění, a to nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, ve kterém byl pozemek zalesněn; k žádostem doručeným po tomto datu se nepřihlíží.

(2) Nedílnou součástí žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění je

a) seznam zalesněných pozemků, jejich označení v katastru nemovitostí a příslušnost do půdního bloku6), popřípadě jeho dílu, včetně druhu kultury v evidenci půdy před zalesněním a výměry, druhu a počtu dřevin,

b) výpis z katastru nemovitostí pro zalesňované pozemky, který není starší 3 měsíců,

c) písemný souhlas vlastníka, popřípadě spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů4) pozemku se zalesňováním tohoto pozemku, jde-li o žadatele podle § 2 odst. 4 písm. c), d) nebo e),

d) úředně ověřená kopie nájemní smlouvy umožňující dodržet podmínku stanovenou v § 6 odst. 1 písm. a), jde-li o žadatele podle § 2 odst. 4 písm. d) nebo e),

e) rozhodnutí orgánu státní správy lesů o prohlášení zalesněného pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa podle zvláštního právního předpisu7); lhůta, která uplyne ode dne nabytí právní moci rozhodnutí k datu zalesnění, nesmí být delší než lhůta stanovená pro zalesnění podle zvláštního právního předpisu7),

f) vyjádření místně příslušného pozemkového úřadu v těch případech, kdy zalesněný pozemek je na základě rozhodnutí pozemkového úřadu v řízení o pozemkových úpravách evidován v katastru nemovitostí již jako lesní pozemek; doklad podle tohoto písmene nahrazuje doklad podle písmene e), k) a l); lhůta, která uplyne ode dne nabytí právní moci rozhodnutí k datu zalesnění, nesmí být delší než 24 měsíců,

g) projekt zalesnění, jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

h) potvrzení odborného lesního hospodáře, že projekt zalesnění byl zpracován v souladu s vyjádřením Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů o typologickém zařazení zalesňovaných pozemků a zalesnění bylo provedeno v souladu s projektem zalesnění,

i) doklad o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin použitého při zalesnění8),

j) zákres příslušných půdních bloků6), popřípadě jejich dílů v mapě půdních bloků z evidence půdy v měřítku 1 : 10000, s vyznačením rozmístění jednotlivých druhů dřevin a umístění oplocení, pokud je navrhováno,

k) kopie ohlášení změny druhu pozemku na lesní pozemek potvrzená podatelnou příslušného katastrálního úřadu podle zvláštního právního předpisu9),

l) rozhodnutí o změně využití území podle zvláštního právního předpisu10).

(3) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2014 a pro období následující.

§ 4

Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost a žádost o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby

(1) Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost doručí žadatel Fondu na jím vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok každoročně po dobu 5 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění, a to do 15. května příslušného kalendářního roku.

(2) Žádost o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby doručí žadatel Fondu na jím vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok každoročně po dobu 15 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění, a to do 15. května příslušného kalendářního roku. Byl-li žadatel v době zalesnění zemědělským podnikatelem12), přikládá k žádosti v prvním roce, ve kterém žádá o náhradu za ukončení zemědělské výroby, osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele12).

(3) Je-li žádost doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1 nebo 2, bude platba za podmínek stanovených předpisem Evropských společenství13) snížena nebo žádost zamítnuta.

(4) Současně s doručením žádosti uvedené v odstavci 1 nebo 2 žadatel doručí formulář jednotné žádosti, ve kterém uvede veškerou plochu v souladu s předpisy Evropských společenství13).

§ 5

Výše dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby

(1) Sazba

a) dotace na zalesnění

1. listnatými dřevinami činí 2 590 EUR na 1 hektar; v méně příznivých oblastech14) 2 961 EUR na 1 hektar,

2. jehličnatými dřevinami činí 1 954 EUR na 1 hektar; v méně příznivých oblastech14) 2 233 EUR na 1 hektar,

b) dotace na péči o lesní porost činí 437 EUR na 1 hektar za kalendářní rok,

c) náhrady za ukončení zemědělské výroby u pozemku, který byl před jeho zalesněním travním porostem nebo jinou kulturou podle evidence půdy, činí 149 EUR na 1 hektar za kalendářní rok,

d) náhrady za ukončení zemědělské výroby u pozemku, který byl před jeho zalesněním ornou půdou, chmelnicí, vinicí, ovocným sadem, školkou nebo zelinářskou zahradou podle evidence půdy, pro žadatele, který v době zalesnění

1. byl zemědělským podnikatelem12), činí 294 EUR na 1 hektar za kalendářní rok,

2. nebyl zemědělským podnikatelem12), činí 149 EUR na 1 hektar za kalendářní rok.

(2) Pokud se více než 50 % výměry zalesněného půdního bloku6), popřípadě jeho dílu nachází v méně příznivých oblastech14), pro dotaci na zalesnění se použije sazba pro tyto oblasti uvedená v odstavci 1.

(3) Výši dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby Fond vypočte jako součin výměry, na kterou je poskytována dotace, a sazby uvedené v odstavci 1.

(4) Z výměry, na kterou se poskytuje dotace na zalesnění, se neodečítají neosázené plochy do šířky 4 metrů včetně, sloužící zejména jako rozčleňovací průseky nebo nezpevněné lesní cesty7).

(5) Je-li v příslušném kalendářním roce zalesněný pozemek deklarován žadatelem v jednotné žádosti jako plocha využívaná v ekologickém zájmu podle § 16 odst. 2 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, náhrada za ukončení zemědělské výroby podle odstavce 1 písm. c) a d) se neposkytne na výměru zalesněného pozemku vyhrazenou jako plocha využívaná v ekologickém zájmu.

(6) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v prvním Úředním věstníku Evropské unie vydaném v kalendářním roce, za který se platba poskytuje, a který je uveden k datu, které je nejblíže začátku tohoto kalendářního roku.

§ 6

Podmínky poskytnutí dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby

(1) Dotaci na zalesnění, dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby lze poskytnout, jestliže pozemek žadatele byl před zalesněním evidován v evidenci půdy, je součástí půdního bloku6), popřípadě jeho dílu, a je součástí souvisle zalesňované plochy o výměře alespoň 0,5 hektaru, nejde-li o plochu navazující na stávající pozemek určený podle lesního zákona7) k plnění funkcí lesa; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že překážka návaznosti nebo souvislosti pozemku není širší než 4 metry. Další podmínkou je závazek žadatele

a) dodržet výměru zalesněné plochy, na kterou Fond poskytne dotaci podle § 2 odst. 1 písm. a), po dobu 15 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění,

b) zajistit, že v období od 15. května kalendářního roku následujícího po roce zalesnění do konce pátého roku po roce zalesnění porost vykazuje znaky péče a ochrany směřující k jeho zajištění, tedy stav, kdy stromky nejsou výrazně poškozeny, vykazují trvalý výškový růst, jsou jednotlivě nebo skupinovitě rovnoměrně rozmístěny po ploše a počet životaschopných jedinců neklesne v období od 15. května kalendářního roku následujícího po roce zalesnění do konce pátého roku po roce zalesnění pod 80 % minimálního počtu stanoveného zvláštním právním předpisem15),

c) zajistit, že v kalendářním roce, za který má být dotace poskytnuta, dodrží podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedené v přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, po dobu celého kalendářního roku na všech půdních blocích6), popřípadě jejich dílech evidovaných v evidenci půdy na žadatele.

(2) Kromě podmínek stanovených v odstavci 1 musí být pro poskytnutí dotace na zalesnění splněny tyto další podmínky:

a) plochy jehličnatých nebo listnatých dřevin uvedené v žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění jsou na pozemku vysázeny v souladu s předloženým projektem zalesnění,

b) žadatel po provedení zalesnění ohlásil změnu kultury v evidenci půdy,

c) počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše neklesne v období ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění do 14. května kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž bylo provedeno zalesnění, pod 90 % minimálního počtu jedinců jednotlivých druhů dřevin na 1 ha pozemku, jde-li o obnovu lesa a zalesňování, stanoveného vyhláškou upravující podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa15).

§ 7

Snížení nebo neposkytnutí dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby

(1) Zjistí-li Fond, že plocha jehličnatých nebo listnatých dřevin uvedená v žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění je větší než plocha zjištěná, dotaci na zalesnění listnatými nebo jehličnatými dřevinami poskytne pouze na zjištěnou plochu, pokud tento rozdíl nepřesahuje 30 %. Pokud je rozdíl větší než 30 % zjištěné plochy, Fond dotaci na zalesnění listnatými nebo jehličnatými dřevinami neposkytne.

(2) Zjistí-li Fond porušení podmínky uvedené v § 6 odst. 2 písm. c), a to tak, že počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše klesl

a) pod 90 do 80 %, dotaci na zalesnění sníží o 5 %,

b) pod 80 do 70 %, dotaci na zalesnění sníží o 10 %,

c) pod 70 %, dotaci na zalesnění neposkytne.

(3) Bylo-li příčinou porušení podmínky uvedené v § 6 odst. 2 písm. c) působení biotických nebo abiotických činitelů bez zavinění žadatele, žadatel bez zbytečného odkladu provede dosadbu v souladu s projektem zalesnění zajišťující splnění stanovených podmínek a provedení dosadby oznámí Fondu na jím vydaném formuláři; postup podle odstavce 2 se neuplatní.

(4) Zjistí-li Fond porušení podmínky stanovené v § 6 odst. 1 písm. b) pro poskytnutí dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby, spočívající v tom, že počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše klesl

a) pod 80 % do 70 %, dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby sníží o 10 %,

b) pod 70 % do 60 %, dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby sníží o 20 %,

c) pod 60 %, dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby neposkytne.

(5) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 6 odst. 2 písm. b), sníží Fond dotaci na zalesnění o 3 %.

(6) Zjistí-li Fond, že žadatel ve formuláři jednotné žádosti podle § 4 odst. 4 neuvedl veškerou plochu v souladu s předpisy Evropských společenství13) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou ve formuláři jednotné žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené ve formuláři jednotné žádosti a ve formuláři jednotné žádosti nevykázané je

a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží platbu o 1 %13),

b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží platbu o 2 %13),

c) vyšší než 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží platbu o 3 %13).

§ 8

Vrácení dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby

(1) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 6 odst. 1 písm. a), rozhodne o vrácení poskytnuté dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby na výměru, na které žadatel podmínku porušil.

(2) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 6 odst. 1 písm. b), a to tak, že počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše klesl

a) pod 80 do 70 %, je žadatel povinen vrátit poskytnutou dotaci na zalesnění ve výši 5 %,

b) pod 70 do 60 %, je žadatel povinen vrátit poskytnutou dotaci na zalesnění ve výši 10 %,

c) pod 60 %, je žadatel povinen vrátit poskytnutou dotaci na zalesnění ve výši 30 %.

(3) Ustanovení odstavce 1 o vrácení dotace se nepoužije, dojde-li u žadatele k porušení podmínky uvedené v § 6 odst. 1 písm. a) v důsledku

a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi18),

b) provedení pozemkové úpravy19), nebo

c) zřízení stavby ve veřejném zájmu20).

(4) Dojde-li u žadatele k nesplnění podmínky podle § 6 odst. 1 písm. a) v případě stanoveném v předpise Evropských společenství21), zejména v důsledku ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby nebo zániku právnické osoby bez likvidace22) anebo v důsledku převodu, nájmu nebo prodeje části nebo celého podniku23), ustanovení o vrácení dotace podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže se právní nástupce zaniklé osoby nebo nabyvatel podniku nebo nový uživatel půdy dříve obhospodařované žadatelem písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek na dotčených pozemcích.


§ 9

Společné ustanovení

Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci25), ustanovení § 7 a 8 se nepoužijí.

§ 10

Zaokrouhlování

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.

§ 11

Přechodné ustanovení

(1) Za splnění podmínky pro poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby uvedené v § 2 odst. 3 písm. b) se do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení považuje rovněž předložení prohlášení o zemědělském obhospodařování na formuláři vydaném Fondem.

(2) Pro rok 2015 lze žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost podle § 4 odst. 1 doručit Fondu do 29. května 2015.

(3) Pro rok 2015 lze žádost o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby podle § 4 odst. 2 doručit Fondu do 29. května 2015.

(4) Je-li pro rok 2015 žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost nebo žádost o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby doručena po lhůtě uvedené v odstavci 2 nebo 3, použije se § 4 odst. 3 obdobně.

§ 12

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2007.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 480/2009 Sb. Čl. XIV

Řízení pro rok 2009 podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 369/2010 Sb. Čl. XIV

Řízení o poskytnutí dotace o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb. zahájená před 1. červencem 2011 se dokončí podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném do 1. července 2011.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 448/2012 Sb. Čl. XIV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 400/2013 Sb. Čl. XIV

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 308/2014 Sb. § 10

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 113/2015 Sb. § 6

Řízení o žádostech pro rok 2015 zahájená podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 61/2016 Sb. Čl. VIII

Řízení zahájená podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 49/2017 Sb. Čl. VIII

Řízení, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Ministr zemědělství: Mgr. Gandalovič v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 239/2007 Sb.

Náležitosti projektu zalesnění

A. Povinné údaje uváděné v projektu zalesnění

I. Identifikace žadatele:

a) je-li fyzickou osobou

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, popřípadě název nebo obchodní firma,

2. datum narození,

3. identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

4. adresa místa trvalého pobytu - ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ, obec (městská část, část obce),

5. telefon, fax, popřípadě e-mail,

b) je-li právnickou osobou

1. obchodní firma nebo název právnické osoby,

2. identifikační číslo,

3. sídlo právnické osoby - ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ, obec (městská část, část obce),

4. telefon, fax, popřípadě e-mail,

5. statutární orgán právnické osoby, jméno, popřípadě jména, příjmení, titul.

II. Identifikace zpracovatele projektu zalesnění:

a) je-li fyzickou osobou

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, popřípadě název nebo obchodní firma,

2. adresa místa trvalého pobytu - ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ, obec (městská část, část obce),

3. telefon, fax, popřípadě e-mail,

b) je-li právnickou osobou

1. obchodní firma nebo název právnické osoby,

2. identifikační číslo,

3. sídlo právnické osoby - ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ, obec (městská část, část obce),

4. telefon, fax, popřípadě e-mail,

5. statutární orgán právnické osoby, jméno, popřípadě jména, příjmení, titul.

III. Identifikace zalesňovaných pozemků:

a) soupis parcel podle evidence katastru nemovitostí

1. kód a název katastrálního území,

2. parcelní číslo,

3. kód druhu pozemku,

4. výměra v hektarech na čtyři desetinná místa,

5. součet výměr k zalesnění v hektarech na čtyři desetinná místa,

b) identifikace půdních bloků6), popřípadě jejich dílů (kód půdního bloku/dílu),

c) zařazení pozemků do souborů lesních typů a cílových hospodářských souborů podle vyjádření Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů o typologickém zařazení zalesňovaných pozemků,

d) počty a plochy jednotlivých druhů dřevin na jednotlivých parcelách v kusech a v hektarech a plochy jehličnatých a listnatých dřevin celkem, při dodržení minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, s určením základních dřevin a jejich podílu26),

e) druh, kvalita, způsob pěstování a původ sadebního materiálu odpovídající zásadám přenosu27),

f) kopie katastrální mapy včetně částí okolních parcel, v níž nesmí být žadatelem provedeny úpravy; v případě zalesnění zemědělských pozemků menších než 0,5000 ha musí být součástí mapového podkladu i části parcely přiléhajícího lesního pozemku,

g) kopie katastrální mapy včetně částí okolních parcel s vyznačením rozmístění jednotlivých dřevin a umístění oplocení, pokud je navrhováno.

B. Doplňkové údaje uváděné v projektu zalesnění

I. Způsob přípravy půdy před zalesněním.

II. Technologie výsadby jednotlivých druhů dřevin.

III. Způsoby a četnost ochrany do doby zajištění porostu proti buřeni, proti zvěři, klikorohu, popřípadě dalším škůdcům.

IV. U oplocení minimální technické parametry, u individuálních způsobů ochrany druh a počet kusů, popřípadě další činnosti nutné k zdárnému vývoji založeného porostu (například přihnojení, výsek nežádoucích náletových dřevin).

Poznámky pod čarou

1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.

2) Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).
Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení
Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).
Nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova.
Nařízení Komise (ES) č. 1320/2006 ze dne 5. září 2006, kterým se stanoví pravidla pro přechod na podporu pro rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.
Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce.

3) § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.

4) § 139 odst. 2 občanského zákoníku.

5) Příloha k zákonu č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

6) § 3a odst. 3 a 4 zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

7) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8) Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

9) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

10) § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

12) § 2e a 2f zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 409/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb.

13) Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006.

14) Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě.

15) Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

18) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.

19) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb.

20) § 170 zákona č. 183/2006 Sb.

21) Čl. 44 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006.

22) § 68 obchodního zákoníku.

23) § 476 až 488i obchodního zákoníku.

25) Čl. 47 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006.

26) Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

27) Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
Vyhláška č. 139/2004 Sb.

28) § 2 písm. h) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb.

29) § 7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 91/2007 Sb.

30) Například § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb.

31) Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.

32) § 8 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

33) Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru