Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Úplné znění č. 223/2007 Sb.Úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka 71/2007
Platnost od 28.08.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

223

PŘEDSEDA VLÁDY

vyhlašuje

úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 121/2000 Sb., zákonem č. 260/2002 Sb., zákonem č. 255/2004 Sb. a zákonem č. 173/2007 Sb.

ZÁKON

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) (dále jen „předpisy Evropských společenství“) podmínky, za kterých se provádí opatření celního úřadu proti osobám, které vlastní, drží, skladují nebo prodávají zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví na celním území Evropských společenství, jakož i při ochraně vnitřního trhu1a).

(2) Tento zákon rovněž stanoví podmínky, za kterých je celní úřad oprávněn

a) zadržet zboží, o němž má důvodné podezření, že jsou jím porušena práva k duševnímu vlastnictví,

b) zajistit zničení zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví,

c) vyřadit zboží z obchodování a jiného nakládání se zbožím, které bylo soudem uznáno za zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, nebo

d) projednávat přestupky a správní delikty při porušení tohoto zákona.

§ 2 a 3

zrušeny

ČÁST DRUHÁ

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O OPATŘENÍ CELNÍHO ÚŘADU

§ 4

Podání žádosti o opatření celního úřadu a náhrada nákladů

(1) Majitel práva2) k duševnímu vlastnictví, osoba oprávněná užívat jakékoliv právo z tohoto vlastnictví nebo jejich zástupce (dále jen „majitel práva“) podává na předepsaném formuláři ) žádost o opatření celního úřadu (dále jen „žádost“) Celnímu ředitelství Hradec Králové (dále jen „celní ředitelství“), které rozhoduje o schválení nebo zamítnutí žádosti. Celní ředitelství neprodleně informuje při schválení žádosti příslušný celní úřad, který má opatření provést, a toto rozhodnutí, stejně jako rozhodnutí, kterým žádost zamítne, zašle majiteli práva.

(2) Bylo-li pravomocně soudem rozhodnuto, že předmětné zboží je zbožím, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, uhradí náklady spojené s udržováním zboží pod celním dohledem při dovozu dovozce, při vývozu nebo zpětném vývozu vývozce, v ostatních případech vlastník nebo držitel zboží.

(3) V případech uvedených v předpisu Evropských společenství4) nebo v odstavci 2 celní ředitelství oznámí

a) majiteli práva rozhodnutí, jímž se stanoví částka, kterou je povinen uhradit, a číslo účtu, na který má být tato částka uhrazena,

b) dovozci, vývozci, vlastníkovi nebo držiteli zboží rozhodnutí, jímž se stanoví částka, kterou je povinen uhradit podle odstavce 2, a číslo účtu, na který má být tato částka uhrazena.

§ 5 až 8

zrušeny

ČÁST TŘETÍ

ODHALENÍ ZBOŽÍ, KTERÝM JSOU PORUŠENA PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ, PŘI PROVÁDĚNÍ CELNÍHO DOHLEDU

§ 9

(1) Celní úřad při provádění celního dohledu6) zadrží zboží podezřelé z porušení práv k duševnímu vlastnictví osobě, u které bylo zboží zjištěno, podle předpisu Evropských společenství7), a to bez ohledu na práva třetích osob.

(2) Bylo-li zboží podezřelé z porušení práv k duševnímu vlastnictví předáno celnímu úřadu jiným orgánem podle zvláštního právního předpisu8), postupuje celní úřad podle odstavce 1 obdobně.

(3) Osoba, které bylo oznámeno rozhodnutí o zadržení zboží podezřelého z porušení práv k duševnímu vlastnictví, je povinna toto zboží celnímu úřadu vydat. O vydání tohoto zboží se vyhotoví úřední záznam podepsaný dvěma celníky a osobou, která zboží podezřelé z porušení práv k duševnímu vlastnictví vydala, a uvede se v něm též množství a popis zboží. Osobě, která zboží vydala, předá celní úřad druhopis úředního záznamu.

(4) Zadržené zboží podezřelé z porušení práv k duševnímu vlastnictví může celní úřad ponechat osobě, které bylo zboží rozhodnutím zadrženo, a uložit jí, že zboží nesmí používat, zcizit nebo s ním jiným způsobem nakládat. Právní úkony, kterými byl tento zákaz porušen, jsou neplatné.

(5) Uplynula-li lhůta pro zadržení zboží, nebo nelze-li u zadrženého zboží uložit sankci propadnutí nebo ochranné opatření zabrání zboží podezřelého z porušení práv k duševnímu vlastnictví v řízení o správním deliktu, nebo rozhodnout o jeho zničení podle § 14, vrátí se osobě, které bylo zadrženo.

§ 10

zrušen.

ČÁST ČTVRTÁ

PODMÍNKY PRO OPATŘENÍ CELNÍHO ÚŘADU

§ 11

(1) Celní úřad, kterému celní ředitelství doručilo rozhodnutí o schválení žádosti a který zadržel zboží, oznámí majiteli práva na jeho žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu, adresu místa pobytu, adresu bydliště v zahraničí příjemce, odesílatele, deklaranta, vlastníka nebo držitele zboží, jde-li o fyzickou osobu, popřípadě název nebo obchodní firmu a sídlo nebo umístění organizační složky, jde-li o právnickou osobu, jakož i údaje o původu a místě odeslání zboží podezřelého z porušení práv k duševnímu vlastnictví9).

(2) Na písemnou výzvu celního úřadu je majitel práva povinen předložit celnímu úřadu do 15 dnů ode dne doručení výzvy písemné vyjádření, že zadržené zboží je padělkem nebo nedovolenou napodobeninou, a to s doložkou majitele práva potvrzující, že údaje v něm obsažené jsou přesné, úplné, platné a pravdivé.

§ 12

zrušen.

§ 13

(1) Má-li být uskladněno zadržené zboží do jeho propuštění do navrženého celního režimu12), uplatní se obdobně podmínky pro dočasné uskladnění zboží13).

(2) Má-li být složena jistota14), lze jistotu složit v hotovosti na účet celního úřadu nebo nahradit bankovní zárukou15).

Nakládání se zbožím, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví

§ 14

(1) Jestliže bylo zadrženo zboží podezřelé z porušení práv majitele práva, celní úřad na žádost majitele práva rozhodne o zničení zboží, aniž by bylo třeba dále ověřovat, zda byla práva k duševnímu vlastnictví porušena16), za předpokladu, že

a) majitel práva do 10 pracovních dnů, anebo do 3 pracovních dnů, jde-li o zboží podléhající rychlé zkáze, od sdělení, že bylo zadrženo zboží, informuje celní úřad, že jde o zboží, kterým jsou porušena jeho práva k duševnímu vlastnictví, a předá celnímu úřadu souhlas deklaranta17), vlastníka nebo držitele zboží, se zničením zboží; se souhlasem celního úřadu může deklarant, vlastník nebo držitel zboží předat tento souhlas přímo celnímu úřadu. Pokud to okolnosti vyžadují, může být tato lhůta prodloužena o dalších 10 pracovních dnů. Celní úřad vyzve deklaranta, vlastníka nebo držitele zboží, aby se v přiměřené lhůtě vyjádřil k žádosti majitele práva o zničení zboží. Nepodá-li deklarant, vlastník nebo držitel zboží v předepsané lhůtě námitky proti žádosti majitele práva o zničení zboží, má se za to, že souhlas byl udělen,

b) celní úřad před zničením odebere vzorky, které uchová tak, aby mohly sloužit jako důkaz přípustný v případném soudním řízení.

(2) Zničení se provede na náklady dovozce, při vývozu nebo zpětném vývozu na náklady vývozce; není-li dovozce a při vývozu nebo zpětném vývozu vývozce znám, zničení se provede na náklady majitele práva. Celní úřad zajistí zničení pod dohledem 3 celníků. O zničení se vyhotoví úřední záznam, v němž se uvede též množství a popis zboží. Úřední záznam podepíší všichni 3 celníci.

(3) Celní úřad zajistí zničení zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví18),

a) na náklady dovozce a při vývozu a zpětném vývozu na náklady vývozce,

1. rozhodne-li pravomocně soud nebo celní úřad,

2. bylo-li přenecháno ve prospěch státu,

b) na náklady majitele práva, není-li celnímu úřadu znám dovozce a při vývozu a zpětném vývozu vývozce zboží.

Dovozce a při vývozu a zpětném vývozu vývozce a majitel práva mohou zajistit zničení19) zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, pod dohledem celního úřadu.

(4) Rozhodne-li pravomocně soud, že před dalším nakládáním s padělky20) postačí z nich odstranit ochranné známky21), celní úřad zajistí jejich odstranění a zničení na náklady dovozce, při vývozu nebo zpětném vývozu na náklady vývozce. Bylo-li v takovém případě vysloveno propadnutí nebo zabrání padělku, celní úřad zajistí odstranění ochranných známek za podmínek uvedených v odstavci 5 písm. a) bodě 1 a jejich zničení podle odstavce 5 písm. b).

(5) Celní úřad na náklady pachatele správního deliktu zajistí

a) se souhlasem majitele práva

1. odstranění ochranných známek z padělků propadlých nebo zabraných podle pravomocného rozhodnutí soudu,

2. provedení jiných úprav na propadlých nebo zabraných padělcích, pokud se tím nezmění povaha zboží, a to tak, aby s ním bylo možno nakládat jiným způsobem než jejich prodejem, nebo

b) zničení propadlého nebo zabraného zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, ochranných známek odstraněných podle písmene a), odpadu a zbytků vzniklých při jiných úpravách podle písmene a).

(6) Není-li znám pachatel správního deliktu nebo osoba, která není za spáchání správního deliktu odpovědná, celní úřad zajistí zničení zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví a u něhož bylo v řízení o správním deliktu vysloveno zabrání, na náklady majitele práva.

(7) V případech uvedených v odstavcích 2, 3, 4, 5 nebo 6 celní úřad rozhodnutím stanoví částku odpovídající nákladům spojeným se zničením, a číslo účtu, na který má být tato částka uhrazena.

§ 14a

(1) Celní ředitelství podle údajů celního úřadu, na základě pravomocného rozhodnutí o propadnutí nebo zabrání padělků a za předpokladu, že majitel práva vysloví souhlas s využitím padělků upravených podle § 14 odst. 5 pro humanitární účely písemně nebo elektronicky, rozhodne, které pravomocně propadlé nebo zabrané padělky jsou vhodné pro humanitární účely a které lze za podmínek stanovených tímto zákonem a zvláštním právním předpisem bezúplatně převést22) k humanitárním účelům na přejímající organizaci uvedenou v odstavci 2. K těmto účelům nelze převést padělky, které jsou zdravotně závadné a nejsou bezpečné. Padělky se bezúplatně převádějí podle účelu i využití nebo naléhavosti potřeb žadatelů podle pořadí došlých žádostí.

(2) Přejímajícími organizacemi mohou být

a) organizační složky státu nebo územního samosprávného celku a právnické osoby zřízené nebo založené státem nebo územním samosprávným celkem anebo zřízené zákonem, pokud jsou zřízeny nebo založeny za účelem poskytování sociálních služeb nebo působí v oblasti zdravotnictví nebo školství23), nebo

b) jiné právnické osoby24), pokud splňují tyto podmínky:

1. nebyly zřízeny za účelem podnikání,

2. předmětem jejich činnosti je pouze činnost v oblastech uvedených v písmenu a),

3. poskytují humanitární pomoc nepřetržitě nejméně 2 roky a

4. doloží potvrzením příslušného orgánu ne starším než 3 měsíce, že nemají nedoplatky na daních, splatné nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně penále, splatné nedoplatky na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, včetně penále25); splatným nedoplatkem na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se pro účely tohoto zákona rozumí též nedoplatek na pojistném včetně penále, hrazený podle zvláštního právního předpisu26) ve splátkách.

(3) Přejímající organizace je povinna

a) přijmout opatření k zabránění zneužití padělků a jejich opětovnému uvedení do obchodního styku,

b) v souladu s rozhodnutím celního ředitelství podle odstavce 1 a na své náklady zajistit odstranění ochranných známek nebo provedení jiných úprav tak, jak stanoví § 14 odst. 5 písm. a), a zničení odstraněných ochranných známek, odpadu a zbytků po těchto úpravách podle § 14 odst. 5 písm. b),

c) zajistit označení všech upravených padělků nápisem „humanita“ neodstranitelnou barvou takovým způsobem, aby nápis nebyl přímo patrný a tím nebyla snižována důstojnost osob, které tyto padělky používají,

d) evidovat a archivovat doklady o převzetí padělků a způsobu, jak s nimi bylo naloženo, a to po dobu 3 let od okamžiku bezúplatného převodu; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů upravující uchovávání stanovených dokladů27).

(4) O bezúplatném převodu padělků k humanitárním účelům uzavře Generální ředitelství cel s přejímající organizací podle odstavce 2 nebo s jejím zřizovatelem, jde-li o organizační složku územního samosprávného celku, písemnou smlouvu, která musí obsahovat vždy druh a množství bezúplatně převedených padělků a konkrétní účel, k jakému přejímající organizace padělky použije.

(5) Celní úřad je oprávněn kontrolovat u přejímající organizace plnění povinností, k nimž se přejímající organizace smluvně zavázala. O výsledku kontroly informuje celní ředitelství.

(6) Humanitárními účely podle odstavců 1 a 4 se rozumí zajišťování základních potřeb obyvatelstva, které se ocitlo v tíživé životní situaci nebo bylo postiženo mimořádnou událostí, kdy je opodstatněno využití mimořádných materiálních zdrojů.

ČÁST PÁTÁ

SPRÁVNÍ DELIKTY

HLAVA I

PŘESTUPKY

§ 15

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) podá celní prohlášení na propuštění zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, do volného oběhu nebo režimu vývozu,

b) podá žádost na propuštění zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, ke zpětnému vývozu nebo požádá o jeho umístění do svobodného pásma nebo svobodného skladu,

c) přepraví na celní území Společenství, vlastní, drží, skladuje nebo prodává na území České republiky zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, které uniklo celnímu dohledu, nebo

d) jako osoba, které bylo celním úřadem ponecháno zadržené zboží, ohledně něhož je podezření, že jím došlo k porušení práv k duševnímu vlastnictví, v rozporu s § 9 odst. 4 toto zboží používá, zcizí nebo s ním jiným způsobem nakládá.

§ 16

(1) Za přestupek podle § 15 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 100000 Kč. Za přestupek podle § 15 písm. d) lze uložit pokutu do 1000000 Kč.

(2) Za přestupek podle § 15 písm. c) lze uložit pokutu

a) do 1000000 Kč,

b) do 5000000 Kč, porušil-li pachatel povinnosti ve větším rozsahu,

c) do 20000000 Kč, porušil-li pachatel povinnosti ve značném rozsahu.

(3) O porušení povinnosti ve větším rozsahu se jedná v případě, že celní hodnota zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, přesahuje částku 1000000 Kč, a jde-li o zboží vyvážené nebo zpět vyvážené, přesahuje-li statistická hodnota zboží uplatněná podle předpisu Evropských společenství37) částku 1000000 Kč. O porušení povinnosti ve značném rozsahu se jedná v případě, že celní hodnota zboží, jehož výrobou nebo úpravou byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, přesahuje částku 5000000 Kč, a jde-li o zboží vyvážené nebo zpět vyvážené, přesahuje-li statistická hodnota uplatněná podle předpisu Evropských společenství37) částku 5000000 Kč.

§ 17 až 22

zrušeny

HLAVA II

SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH OSOB A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

§ 23

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) podá celní prohlášení na propuštění zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, do režimu volného oběhu nebo režimu vývozu,

b) podá žádost o propuštění zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, ke zpětnému vývozu nebo požádá o jeho umístění do svobodného pásma nebo svobodného skladu,

c) přepraví na celní území Společenství, vlastní, drží, skladuje nebo prodává na území České republiky zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, které uniklo celnímu dohledu,

d) jako osoba, které bylo celním úřadem ponecháno zadržené zboží, ohledně něhož je podezření, že jím došlo k porušení práv k duševnímu vlastnictví, v rozporu s § 9 odst. 4 toto zboží používá, zcizí nebo s ním jiným způsobem nakládá, nebo

e) jako přejímající organizace nesplní po bezúplatném převodu padělků některou z povinností podle § 14a odst. 3.

§ 24

(1) Za správní delikt podle § 23 písm. a), b) a e) se uloží pokuta do 100000 Kč. Za správní delikt podle § 23 písm. d) se uloží pokuta do 1000000 Kč.

(2) Za správní delikt podle § 23 odst. 1 písm. c) se uloží pokuta

a) do 1000000 Kč,

b) do 5000000 Kč, porušil-li pachatel povinnosti ve větším rozsahu, nebo

c) do 20000000 Kč, porušil-li pachatel povinnosti ve značném rozsahu.

(3) O porušení povinností ve větším rozsahu se jedná v případě, kdy celní hodnota zboží, kterým byla porušena práva k duševnímu vlastnictví, přesahuje částku 1000000 Kč, a jde-li o zboží vyvážené nebo zpět vyvážené, přesahuj e-li statistická hodnota uplatněná podle předpisu Evropských společenství37) částku 1000000 Kč. O porušení povinnosti ve značném rozsahu se jedná v případě, že celní hodnota zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, přesahuje částku 5000000 Kč, a jde-li o zboží vyvážené nebo zpět vyvážené, přesahuje-li statistická hodnota uplatněná podle předpisu Evropských společenství37) částku 5000000 Kč.

§ 25 až 28

zrušeny

§ 28a

Propadnutí zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví

(1) Propadnutí zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, se uloží, jestliže takové zboží náleží pachateli správního deliktu a

a) bylo ke spáchání správního deliktu užito nebo určeno, nebo

b) bylo správním deliktem získáno nebo bylo nabyto za zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, správním deliktem získané.

(2) Vlastníkem propadlého zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, se stává stát37a).

§ 28b

Zabrání zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví

(1) Nebylo-li uloženo propadnutí zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, uvedeného v § 28a odst. 1 písm. a) nebo b), rozhodne se, že se takové zboží zabírá, jestliže

a) náleží osobě, kterou nelze za správní delikt stíhat, nebo

b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela

a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný obecný zájem.

(2) Vlastníkem zabraného zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, se stává stát.

§ 28c

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává celní úřad, v jehož územním obvodu bylo zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví, zadrženo.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání37b) fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení § 14b až 23.

(6) Pokuta uložená za správní delikt je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

(7) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.

§ 29, 29a a 30

zrušeny

ČÁST ŠESTÁ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 31

(1) Náklady podle § 4 odst. 3 jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí celního ředitelství o jejich výši majiteli práva.

(2) Náklady podle § 14 odst. 7 jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí celního ředitelství osobám tam uvedeným.

(3) Náklady lze předepsat ve vztahu ke zboží a osobám uvedeným v ustanoveních, na něž odkazují odstavce 1 a 2, rozhodnutím pouze do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém se celní ředitelství nebo celní úřad dozvěděl o

a) pravomocném rozhodnutí soudu, že jde o padělky nebo nedovolené napodobeniny,

b) přijetí předběžného opatření soudu ke zničení zboží,

c) posledních nákladech, vzniklých celnímu úřadu s udržováním zboží pod celním dohledem a se zničením zboží a jiným nakládáním se zbožím, které vznikly ve vztahu k danému zboží.

§ 31a

(1) Odvolání proti rozhodnutí celních orgánů podle tohoto zákona nemá odkladný účinek. To neplatí pro odvolání podané proti rozhodnutí o správních deliktech.

(2) Odvolací orgán v rozhodnutí, kterým se zamítá odvolání proti rozhodnutí podle tohoto zákona, uvede v poučení rovněž lhůtu, ve které je možno podat soudu žalobu o přezkoumání tohoto rozhodnutí39).

§ 31b

(1) Příjem z prodeje propadlého nebo zabraného zboží je příjmem státního rozpočtu.

(2) Ve věcech vybírání a vymáhání náhrad nákladů účelně vynaložených celními úřady, vyplývajících z povinnosti mít zboží pod celním dohledem, a nákladů na odnětí a zničení zboží postupují celní úřady obdobně podle zvláštního právního předpisu o správě daní a poplatků40).

§ 31c

zrušen.

Opatření celního úřadu při ochraně vnitřního trhu před výrobky a zbožím, které' není pod celním dohledem a kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví

§ 32

(1) Při výkonu dozoru nad dodržováním povinností stanovených ve zvláštním právním předpise41) je celní úřad při kontrole oprávněn

a) vstupovat při výkonu kontroly

1. do provozoven nebo skladových prostor, o kterých má důvodné podezření, že se v nich nabízejí, skladují nebo prodávají výrobky nebo zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví,

2. do objektů výrobce, dovozce nebo distributora a vyžadovat předložení příslušné dokumentace a poskytnutí pravdivých informací. Výrobce, dovozce nebo distributor může být celníkem vyzván, aby mu zajistil a předložil odborná vyjádření osoby odborně způsobilé k předmětu dozoru, nebo si k dozoru přizvat majitele práva,

b) ověřovat totožnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými osobami, a též totožnost fyzických osob, které při kontrole zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob k zastupování,

c) požadovat od kontrolovaných osob potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení,

d) odebírat za náhradu od kontrolovaných osob potřebné vzorky výrobků nebo zboží k posouzení, zda nejde o výrobek nebo zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví. Za odebrané vzorky výrobků nebo zboží se kontrolované osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou se výrobek nebo zboží v okamžiku odebrání vzorku nabízí. Náhrada se neposkytne, jestliže se jí kontrolovaná osoba vzdá. Nárok na náhradu nevzniká, bude-li o výrobku nebo zboží pravomocně rozhodnuto, že jde o zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví.

(2) Kontrolované osoby jsou povinny umožnit celníkům plnit jejich úkoly související s výkonem kontroly a poskytnout jim potřebnou součinnost.

§ 33

(1) Celní úřad je oprávněn uskladnit zadržené výrobky a zboží na náklady kontrolované osoby, včetně nákladů na zadržení a přepravu v souvislosti se skladováním.

(2) Celní úřad uloží rozhodnutím kromě pokuty42) i propadnutí nebo zabrání výrobků nebo zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví.

(3) Celní úřad zajistí zničení propadlých nebo zabraných výrobků, anebo jsou-li využitelné pro humanitární účely, může ředitel celního úřadu určit, že budou poskytnuty k těmto účelům, a to bezplatně.

(4) Zničení se provede na náklad kontrolované osoby, která výrobky nebo zboží nabízela, prodávala nebo skladovala.

(5) Celní úřad uloží povinnost uhradit náklady podle odstavců 1 a 4 rozhodnutím s lhůtou splatnosti do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nejsou-li náklady ve lhůtě splatnosti zaplaceny, celní úřad postupuje při jejich vymáhání podle zvláštních právních předpisů43).

(6) Pro zadržení zboží, ničení padělků a nedovolených napodobenin, poskytnutí upravených padělků k humanitárním účelům, propadnutí a zabrání zboží a pro odvolání proti rozhodnutí celních orgánů platí obdobně ustanovení § 9, 14, 14a, 28a, 28b a 31a.

§ 41

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

***

1. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), nabyl účinnosti dnem 1. prosince 2000.

2. Zákon č. 260/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb, o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb, zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb, o rezervách pro zajištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb, o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. září 2002.

3. Zákon č. 255/2004 Sb, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb, o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost (1. května 2004).

4. Zákon č. 173/2007 Sb, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb, o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (12. července 2007).

Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo.
Nařízení Komise (ES) č. 1891/2004 ze dne 21. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o zásahu celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení práv k duševnímu vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata vůči zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo.

1a) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2) Čl. 2 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

3) Příloha II-B nařízení Komise (ES) č. 1891/2004 ze dne 31. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o zásahu celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení některých práv k duševnímu vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata vůči zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo.

4) Čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

6) § 48 a 50 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

7) Čl. 4 a 9 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

8) Například § 23 odst. 8 zákona č. 634/1992 Sb., ve znění zákona č. 145/2000 Sb.

9) Článek 9 odst. 3, články 10 a 11 a článek 13 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

12) Čl. 14 odst. 1 a článek 15 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

13) Články 50 až 53 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

14) Čl. 14 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

15) § 313 až 322 obchodního zákoníku.

16) Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

17) Čl. 4 bod 18 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.

18) Čl. 17 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

19) Čl. 182 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

20) Čl. 2 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

21) Článek 17 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003.

22) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

23) Například zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb.

24) Například zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

25) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

26) § 20a zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

27) Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

37) Čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1917/2000 ze dne 7. září 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1172/95, pokud se jedná o statistiku zahraničního obchodu, v platném znění.

37a) § 316 celního zákona.

37b) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

39) Občanský soudní řád, soudní řád správní.

40) § 59, 73 a 73a zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

41) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

42) § 24 a 24a zákona č. 634/1992 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

43) Zákon č. 337/1992 Sb, o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru