Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 22/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Částka 9/2007
Platnost od 13.02.2007
Účinnost od 13.02.2007
Zrušeno k 01.01.2010 (449/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

22

VYHLÁŠKA

ze dne 1. února 2007,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb. a vyhlášky č. 544/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „a rozpočtů územních samosprávných celků.“ nahrazují slovy „ , rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „regionální rada“).“.

2. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací,“ nahrazují slovy „rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,“.

3. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací.“ nahrazují slovy „příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.“.

4. V § 3 odst. 2 písm. a) se za slova „územní samosprávné celky“ vkládají slova „ , regionální rady“.

5. V § 4 odst. 1 písm. b), v příloze č. 2 bodě 3. podbodě 3.1, bodě 4. podbodě 4.1, bodě 5. podbodě 5.1, bodě 8. písm. a), v příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.2 v názvu výkazu s číslem 040, x60, x61, x62, v nadpisu přílohy č. 6, v příloze č. 6 bodě 14. a v nadpisu vzoru výkazu se za slova „územních samosprávných celků“ vkládají slova „ , regionálních rad“.

6. V § 4 odst. 2 písm. b) se za slova „územní samosprávné celky“ vkládají slova „ , regionální rady“.

7. V § 6 odst. 2 se slova „Územní samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí“ nahrazují slovy „Územní samosprávné celky, regionální rady, dobrovolné svazky obcí a jimi zřízené příspěvkové organizace“ a slova „státního rozpočtu“ se nahrazují slovy „svých rozpočtů“.

8. V § 8 odst. 1 se slova „a územních samosprávných celků“ nahrazují slovy „ , územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí“ a za slova „jsou součástí účetní závěrky“ se doplňují slova „s výjimkou částí X., XI., XII. a XV. finančního výkazu Fin 2-04 U a částí XI. a XII. finančního výkazu Fin 2-12 M, které slouží pouze pro potřeby Ministerstva financí“.

9. V § 10 se slovo „skutečnosti“ nahrazuje slovem „informace“.

10. V příloze č. 1 bodě 1. podbodě 1.2 písm. a), bodě 2. podbodě 2.1 písm. a), bodě 4. podbodě 4.2 písm. a), bodě 5. podbodě 5.2 písm. a), v příloze č. 2 bodě 1. písm. a), bodě 3. podbodě 3.2 písm. a), bodě 4. podbodě 4.2 písm. a), bodě 5. podbodě 5.2 písm. a) se slova „rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací,“ nahrazují slovy „rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,“.

11. V příloze č. 1 bodě 1. podbodě 1.2 písm. c), bodě 2. podbodě 2.1 písm. c), bodě 4. podbodě 4.2 písm. c), bodě 5. podbodě 5.2 písm. b), v příloze č. 2 bodě 1. písm. c), bodě 3. podbodě 3.2 písm. c), bodě 4. podbodě 4.2 písm. c), bodě 5. podbodě 5.2 písm. c) se slova „přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací.“ nahrazují slovy „přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.“.

12. V příloze č. 1 bodě 3. a v příloze č. 2 bodě 2. písm. b) se slova „rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací,“ nahrazují slovy „rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,“, slova „příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací“ se nahrazují slovy „příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad“ a slova „příloze organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací“ se nahrazují slovy „příloze organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad“.

13. V nadpisu přílohy č. 2 se slova „územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí“ nahrazují slovy „územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, regionálních rad a příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí“.

14. V příloze č. 2 bodě 4. se za slova „za vlastní hospodaření“ vkládají slova „a výkazy za hospodaření jimi zřízených příspěvkových organizací včetně zrušených“ .

15. V příloze č. 2 bodě 7. podbodě 7.2 se slova „dobrovolné svazky obcí výkazy za vlastní hospodaření.“ nahrazují slovy „dobrovolné svazky obcí a) výkazy za vlastní hospodaření, b) výkazy za hospodaření příspěvkových organizací, jejichž jsou zřizovateli.“.

16. V příloze č. 2 bodě 7. podbodě 7.4 se slova „stanovených v bodě 9. této přílohy.“ nahrazují slovy „stanovených v bodě 10. této přílohy.“.

17. V příloze č. 2 se za bod 7. vkládá nový bod 8., který zní:

8. Regionální rady předkládají Ministerstvu financí za vlastní hospodaření

8.1 měsíčně finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí;

8.2 čtvrtletně

a) rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad,

b) výkaz zisku a ztrát,

c) přílohu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad.“.

Dosavadní body 8. a 9. se označují jako body 9. a 10.

18. V příloze č. 2 bodě 9. úvodní části ustanovení se slova „a dobrovolnými svazky obcí“ nahrazují slovy „ , regionálními radami a dobrovolnými svazky obcí“ a slova „a kraji“ se nahrazují slovy „ , kraji a dobrovolnými svazky obcí“.

19. V příloze č. 2 bodě 9. se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c) regionální rada po kontrole výkazů dá souhlas k předání dat za vlastní hospodaření k republikové sumarizaci; potvrzení správnosti výkazů zašle regionální rada příslušným odborům Ministerstva financí;“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

20. V příloze č. 2 bodě 10. písmeno a) zní:

a) výkazy předkládané měsíčně do 15. kalendářního dne následujícího měsíce s výjimkou období 03, 06 a 09, kdy se předkládají do 20. kalendářního dne následujícího měsíce;“.

21. V příloze č. 2 bodě 10. písm. e) se za slova „územních samosprávných celků“ vkládají slova „ , regionálních rad a dobrovolných svazků obcí“.

22. V příloze č. 4 bodě 1. podbodě 1.1 se poslední věta nahrazuje větou „Organizační složky státu a příspěvkové organizace jimi zřízené předávají data podle přílohy č. 1, regionální rady, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace jimi zřízené předávají data podle přílohy č. 2.“.

23. V příloze č. 4 bodě 1. podbodě 1.2 se za slova „na území své působnosti;“ vkládají slova „úřad regionální rady;“.

24. V příloze č. 4 bodě 1. podbodě 1.3 se slova „krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy“ nahrazují slovy „krajské úřady, Magistrát hlavního města Prahy a úřady regionálních rad“.

25. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.3 písm. e) se slova „údaje části IX. výkazu Fin 2-12 M, Fin 2-04 U mají indikaci ve struktuře:“ nahrazují slovy „údaje částí IX. a X. výkazu Fin 2-12 M a části IX. výkazu Fin 2-04 U mají indikaci ve struktuře:“, slova „(podle číselníku krajů a okresů)“ se nahrazují slovy „(podle číselníků územních jednotek)“, dále se za slova „dvoumístné číslo je z kontrolních důvodů doplněno nulou;“ doplňují slova „u transferů a půjček poskytovaných regionální radě se uvádí číslo regionu podle kódu NUTS 2 s tím, že číslo regionu je z kontrolních důvodů doplněno dvěma nulami;“.

26. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.3 písm. f) se na konci tečka nahrazuje středníkem.

27. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.3 se doplňuje písmeno g), které zní:

g) údaje částí XI. a XII. výkazů Fin 2-04 U a Fin 2-12 M mají indikaci ve struktuře: XXXXYYYYNNZS, kde XXXX - číslo paragrafu rozpočtové skladby (pokud není použito odvětvové členění, obsahuje nuly), YYYY - číslo položky rozpočtové skladby, NN - 2místný kód atributu NÁSTROJ podle přílohy č. 5, Z - 1místný kód atributu ZDROJ podle přílohy č. 5, S - číslo sloupce části XI. nebo XII. výkazu Fin 2-04 U a Fin 2-12 M.“.

28. V příloze č. 5 bodě 11. písm. a) se slova „- rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů a výdajů (řádky 3021 až 3024, 3071 až 3075),“ nahrazují slovy „- rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů a výdajů (řádky 3021 až 3025, 3072 až 3075),“.

29. V příloze č. 5 bodě 11. písm. c) se slova
„r. 3020sl.31,32,33 = r. (3021 + 3022 + 3023 + 3024)sl.31,32,33 “ nahrazuji slovy „r. 3020sl.31,32,33 = r. (3021 + 3022 + 3023 + 3024 + 3025)sl.31,32,33 “.

30. V příloze č. 5 bodě 13. písm. a) se za slova „realizované výdaje“ vkládají slova „v členění podle rozpočtové skladby“.

31. V příloze č. 5 bodě 15. se slova „Vybrané ukazatele státního rozpočtu“ nahrazují slovy „Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje“ a zrušují se slova „ , jejichž obsahovou náplň nelze jednoznačně specifikovat platnou rozpočtovou skladbou“.

32. V příloze č. 5 bodě 17. písmeno a) zní:

a) v této části výkazu se uvádějí údaje poskytnutých transferů a půjček: - uvedených na položkách 5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449,

- v členění podle účelových znaků,

- v členění podle čísla územního celku;“.

33. V příloze č. 5 bodě 17. písmeno c) zní:

c) převedení prostředků z výdajového účtu správců kapitol na účet u bankovního ústavu se třídí na příslušnou druhovou položku (5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449) podle platného účelového znaku a čísla územního celku;“.

34. V příloze č. 5 bodě 17. písmeno e) zní:

e) pro transfery a půjčky poskytnuté obci se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 4, pro transfery a půjčky poskytnuté kraji se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 3; hlavní město Praha má shodné číslo územního celku na úrovni NUTS 4 i NUTS 3, tj. „100“; pro transfery a půjčky poskytované regionálním radám se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 2;“.

35. V příloze č. 5 bodě 17. se na konci textu písmene f) doplňují slova „ , kód 900 pro transfery a půjčky regionálním radám.“.

36. V příloze č. 5 se za bod 18. vkládají nové body 19., 20. a 21., které znějí:

19. Část XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

V části XI. jsou sledovány příjmy z rozpočtu EU a související příjmy. Výše uvedené rozpočtové příjmy s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují podle položek druhového třídění platné rozpočtové skladby, dále v členění podle kódu atributu NÁSTROJ a kódu atributu ZDROJ, které se vyplní podle níže uvedených číselníků:

Číselník pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ

KódNázevZkratkaFond
Předvstupní nástroje
01PHAREPHAREEU
02ISPAISPAEU
03SAPARDSAPARDEU
Programovací období 2004 až 2006
04OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělstvíOP RVMZEAGGF+FIFG
05Horizontální plán rozvoje venkovaHRDPEAGGF
06Společný regionální operační programSROPERDF+ESF
07OP Průmysl a podnikáníOPPPERDF
08OP InfrastrukturaOPIERDF
09OP Rozvoj lidských zdrojůOPRLZESF
10Fond soudržnosti (Kohezní fond)CFCF
11Jednotný programový dokument pro cíl 2JPD2ERDF
12Jednotný programový dokument pro cíl 3JPD3ESF
13Program Iniciativy Společenství Interreg IIIAINTREG IIIAERDF
14Program Iniciativy Společenství Interreg IIIBINTREG IIIBERDF
15Program Iniciativy Společenství Interreg HICINTREG HICERDF
16Program Iniciativy Společenství EsponESPONERDF
17Program Iniciativy Společenství InteractINTERACTERDF
18Iniciativa Společenství EqualEQUALESF
19Twinning OutTwOutlEU
20Fond solidarityFoSlFoS
21Transition FacilityTFEU
22Jiné programy/projekty EUJinélEU
23Komunitární programyKoPlEU
Programovací období 2007 až 2013
25Přímé platby zemědělcůmPPEAGF
26Společná organizace trhuSOTEAGF
27Program rozvoje venkovaPRVEAFRD
28OP RybářstvíOPREFF
30OP Podnikání a inovaceOP PIERDF
31OP Výzkum a vývoj pro inovaceOP VaVpIERDF
32OP Vzdělávání pro konkurenceschopnostOP VpKESF
33OP Lidské zdroje a zaměstnanostOPLZaZESF
34OP DopravaOP DopravaERDF+CF
35OP Životní prostředíOPZPERDF+CF
36Integrovaný operační programIOPERDF
37OP Technická pomocOPTPERDF
38Regionální operační programyROPERDF
39OP Praha KonkurenceschopnostOP PKERDF
40OP Praha AdaptabilitaOPPAESF
41OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EUSOP PSERDF
42OP Meziregionální spolupráceOP MSERDF
43OP Nadnárodní spolupráceOP NSERDF
44OP ESPON pro cíl EUSOP ESPONERDF
45OP INTERACT pro cíl EÚSOP INTERACTERDF
46Jiné program/projekty EUJinéEU
47Komunitární programyKoPEU
48Twinning OutTwOutEU
49Fond SolidarityFoSFoS
Projekty spolufinancované z ostatních zahraničních zdrojů
60Finanční mechanismyFM

Číselník pro atribut ZDROJ - CIS_ZDROJ

KódZdroj financováníZkratka
1Prostředky CZCZ
5Prostředky EUEU
6Prostředky z rozpočtu EUEUB
7Prostředky z rozpočtu EU - předfinancování z ústředních rozpočtůEUP
9Prostředky ze zahraničí/Finanční mechanismyFM

Poznámky k číselníkům:

a) V případě transferu finančních prostředků EU a souvisejících transferů je nutné, aby kód atributu ZDROJ zůstal nezměněn po celý průběh tohoto transferu mezi jeho jednotlivými úrovněmi.

b) Prostředky EU kód 5 zahrnují financování z rozpočtu EU i jejich předfinancování z veřejných rozpočtů.

c) Kód 6 a 7 používají kapitoly státního rozpočtu a státní fondy, protože jsou schopny odlišit předfinancování. Součet údajů s kódy 6 a 7 bude zajištěn automatizovaně a bude označen kódem 5. Kód 5 používají územní samosprávné celky a regionální rady.

20. Část XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje včlenění podle nástroje a zdroje financování

V části XII. jsou sledovány výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje. Výše uvedené rozpočtové výdaje s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují v členění podle položek druhového třídění a podle paragrafu odvětvového třídění platné rozpočtové skladby, dále v členění podle nástroje a zdroje financování, a to podle odpovídajících kódů číselníku atributu NÁSTROJ a číselníku atributu ZDROJ uvedených v bodě 19.

21. Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu OSS a jejich použití

a) údaje této části v návaznosti na § 48, odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů; předkládají správci kapitol v sumáři finančního výkazu za kapitolu; předkládání údajů této části ostatními organizačními složkami státu je fakultativní;

b) prostředky převedené podle § 47 uvedené pod bodem 1) a 2) podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se vztahují k údajům vykazovaným v části VIII. výkazu Fin 2-04 U;

c) kontrolní vazby v rámci části XV:

sl. 156 = sl (151+ 152- 153 +155)

ř. 1501 =ř. (1502+ 1503)

ř. 1507 = ř. (1508 + 1509 +1510 + 1511 + 1512+ 1513);

d) kontrolní vazby na ostatní části výkazu Fin 2-04 U

Výpočet z části XV. Ostatní části Fin 2-04 U

ř. (1501 + 1504+ 1505 + 1506+ 1507), sl. 151 = ř. 5010 sl. 53

ř. (1501 + 1504 + 1505 + 1506+ 1507), sl. 152 = ř. 5020 sl. 53

ř. (1501 + 1504+ 1505 + 1506+ 1507), sl. 156 = ř. 5060 sl. 53

ř. (1508 + 1509), sl. 154 = součet údajů na položkách 5346 a 6361, sl. 83 v části VIII.

e) význam sloupců:

sl. 153 - jedná se o prostředky převedené na příjmové účty, které se používají při čerpání rezervních fondů,

sl. 154 - jedná se o čerpanou částku, tj. o skutečné výdaje.".

Dosavadní body 19. a 20. se označují jako body 22. a 23.

37. V příloze č. 5 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů v části III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace se v řádku číslo 3014 slovo „dotace“ nahrazuje slovem „transfery“, dále slova na řádku číslo 3023 „4135 - Převody z fondů OSS“ se nahrazují slovy „4135 - Převody z rezervních fondů OSS“, slova na řádku číslo 3024 „4139 - Ostatní převody z vlastních fondů“ se nahrazují slovy „4136 - Převody z jiných fondů OSS“, dále se vkládá nový řádek číslo 3025 s textem „4139 - Ostatní převody z vlastních fondů“.

38. V příloze č. 5 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů se část výkazu VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu mění takto:

„VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

Název ukazateleČíslo řádkuSchválený rozpočetRozpočetpo změnáchVýsledek od počátku rokuz toho:
Mimorozpočtové prostředkyPřevod neinvestičních prostředků do RF k 31.12.Převod investičních prostředků do RF k 31.12.
textr717273747576
Specifické ukazatele - příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
      xx
      xx
      xx
Specifické ukazatele výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
        
        
        
Průřezové ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
        
        
        
Další závazné ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
   
        
        
Další analytické údaje
        
        
        
“.

39. V příloze č. 5 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů se doplňuje část výkazu XI.

„XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

ParagrafPoložkaNástrojZdrojSchválený rozpočetRozpočet po změnáchVýsledek od počátku roku
abcd123
0000      
0000      
0000      
0000      
“.

40. V příloze č. 5 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů se doplňuje část výkazu XII.

„XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

ParagrafPoložkaNástrojZdrojSchválený rozpočetRozpočet po změnáchVýsledek od počátku roku
abcd123
       
       
       
       
“.

41. V příloze č. 5 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů se doplňuje část výkazu XV.

„XV. Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu OSS a jejich použití

Členění peněžních prostředků RF podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisůČíslo řádkuPočáteční stav RF k 1.1.Příjmy RF v hodnoceném roceZapojeno do příjmů v hodnoceném rocePoužito v hodnoceném rocePřevod nečerpaných prostředků do RF v hodnoceném roceZůstatek prostředků RF
 r151152753154755156
Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary celkem1501           
z toho: prostředky poskytnuté na stanovený účel celkem1502           
prostředky poskytnuté bez uvedení účelu1503           
Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků podle § 44 odst. 2 písm. a) a b) a penále za prodlení s nimi1504           
Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darem nebo děděním1505           
Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodařit Ministerstvo obrany1506           
Prostředky převedené podle § 47 celkem1507  x       
z toho: 1) prostředky určené na financování programů (§ 13 odst. 3), které jsou zároveň spolufinancovány z rozpočtu EU1508  x       
2) prostředky určené na financování programů (§ 13 odst. 3) s výjimkou prostředků podle bodu 1)1509  x       
3) prostředky určené na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU s výjimkou prostředků podle bodu 1)1510  x       
4) sociální dávky1511  x       
5) prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými událostmi1512  x       
6) ostatní1513  x       
“.

42. V příloze č. 6 bodě 1. se za slova „územních samosprávných celků“ doplňují slova „ , regionálních rad“ a za slova „ , kraje“ se doplňují slova „ , regionální rady“.

43. V příloze č. 6 bodě 3. a bodě 4. se za slova „rozpočtu územního samosprávného celku“ vkládají slova „ , regionální rady“.

44. V příloze č. 6 bodě 8. písmeno b) zní:

b) konsolidace peněžních operací se provádí:

- na úrovni vykazující jednotky, kterou se rozumí kraj, obec, dobrovolný svazek obcí a regionální rada,

- na úrovni okresu, kraje a republiky celkem, která je obsažena v příslušném sumáři finančního výkazu pro hodnocení rozpočtů územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí a je provedena zpracovateli sumářů finančních výkazů; pro docílení konsolidace je nezbytné, aby vykazující jednotky předávaly ve vstupních datech tohoto výkazu všechny hodnoty řádků konsolidace příjmů, výdajů vč. řádků 4191, 4192, 4193, 4194, 4421, 4422, 4423 a 4424 (tj. ZJ 024 až 029, 035 a 036) a financování;“.

45. V příloze č. 6 bodě 8. písmeno c) zní:

"c) předmětem konsolidace jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí, jsou následující příjmové, výdajové a financující operace:

konsolidace příjmůkonsolidace na úrovni
vykazující jednotkyokresukrajerepubliky
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemineneanoano
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemineanoanoano
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji,obcemi a DSOneneneano
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcíneanoanoano
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajůneneanoano
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních radneneneano
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků k od veřejných rozpočtů územní úrovněneanoanoano
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcíneanoanoano
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajůneneanoano
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních radneneneano
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovněneanoanoano
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)anoanoanoano
4134 - Převody z rozpočtových účtůanoanoanoano
4139 - Ostatní převody z vlastních fondůanoanoanoano
4221 - Investiční přijaté transfery od obcíneanoanoano
4222 - Investiční přijaté transfery od krajůneneanoano
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních radneneneano
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovněneanoanoano
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresuneanonene
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresuneanonene
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného krajeneanoanone
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného krajeneanoanone
konsolidace výdajůkonsolidace na úrovni
vykazující jednotkyokresukrajerepubliky
5321 - Neinvestiční transfery obcímneanoanoano
5323 - Neinvestiční transfery krajůmneneanoano
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radámneneneano
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovněneanoanoano
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajůanoanoanoano
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtůanoanoanoano
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtůmanoanoanoano
5349 - Ostatní převody vlastním fondůmanoanoanoano
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemineneanoano
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemineanoanoano
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji,obcemi a DSOneneneano
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcímneanoanoano
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajůmneneanoano
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radámneneneano
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovněneanoanoano
6341 - Investiční transfery obcímneanoanoano
6342 - Investiční transfery krajůmneneanoano
6345 - Investiční transfery regionálním radámneneneano
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovněneanoanoano
6441 - Investiční půjčené prostředky obcímneanoanoano
6442 - Investiční půjčené prostředky krajůmneneanoano
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radámneneneano
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovněneanoanoano
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresuneanonene
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresuneanonene
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného krajeneanoanone
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného krajeneanoanone

Konsolidace financování se použije pro případy, kdy mezi subjekty, za které je sestavován výkaz, došlo k poskytnutí nebo splácení půjčky; většinou se jedná o případy poskytnutí půjčky ze strany kraje obci nebo splácení půjčky obcí kraji; kraj proto bude ve výkazu za území kraje konsolidovat v případě poskytnutí půjčky v části konsolidace výdajů na řádku 4330, resp. 4400 v případě splátky na straně konsolidace příjmů na řádku 4070 a proti tomu v části konsolidace financování na řádku 4460 odpovídající část třídy 8 - Financování u obcí;".

46. V příloze č. 6 bodě 8. písmeno d) zní:

"d) vazby v této části výkazu:

obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:

r. 4050 sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040) sl. 41,42,43

r. 4060 sl. 41,42,43 = r. (4250 - 4460) sl. 41,42,43

r. 4200 sl. 41,42,43 = r. (4050 - 4060) sl. 41,42,43

r. 4240 sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220) sl. 41,42,43

r. 4430 sl. 41,42,43 = r. (4240 - 4250) sl. 41,42,43

r. 4430 sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470) sl. 41,42,43

r. 4440 sl. 41,42,43 = r.(4200 - 4430) sl. 41,42,43

r. 4450 sl. 41,42,43 = r. 8000 sl. 1,2,3

r. 4470 sl. 41,42,43 = r.(4450 - 4460) sl. 41,42,43

r. 4440 sl. 41,42,43 = - r. 4470 sl. 41,42,43

- kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky:

r. 4060 sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150) sl. 41,42,43

r. 4250 sl. 41,42,43 = r. (4281 +4290+ 4300 +4310) sl. 41,42,43

r. 4460 sl. 41,42,43 = 0

- kromě obecných vazeb, platí na úrovni okresu:

r. 4060 sl. 41,42,43 = r. (4062 + 4070 + 4090 + 4100 + 4120 + 4130 + 4140 + 4150 + 4170 + 4190) sl. 41,42,43 - r. (4191 + 4192 + 4193 + 4194) sl. 41,42,43 + r. (7291 + 7310 + 7340 + 7380)sl. 41,42,43

r. 4250 sl. 41,42,43 = r. (4260 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4310 + 4322 + 4330 + 4350 + 4360 + 4380 + 4400 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4421 + 4422 + 4423 + 4424) sl. 41,42,43 + r. (7420 +7431 + 7450 + 7490 + 7520)sl. 41,42,43

r. 4460 sl. 41,42,43 = r. (4330 + 4350 + 4400 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4070 + 4090) sl. 41,42,43 + r. (4192 + 4194) sl. 41,42,43 - r. (4422 '+ 4424) sl. 41,42,43 + r. (7490 + 7520)sl. 41,42,43 - r. 7380sl. 41,42,43

- kromě obecných vazeb, platí na úrovni kraje:

r. 4060 sl. 41,42,43 = r. (4061 + 4062 + 4070 + 4080 + 4090 + 4100 + 4110 + 4120 + 4130 + 4140 + 4150 + 4170+ 4180 +4190) sl. 41,42,43 - r. ( 4193 + 4194) sl. 41,42,43

r. 4250 sl. 41,42,43 = r. (4260 + 4270 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4310 + 4321 +4322 + 4330 + 4340 + 4350 + 4360 + 4370 + 4380 + 4400 + 4410 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4423 + 4424) sl. 41,42,43

r. 4460 sl. 41,42,43 = r. (4330 + 4340 + 4350 + 4400 + 4410 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4070 + 4080 + 4090) sl. 41,42,43 + r. 4194 sl. 41,42,43 - r.4424sl. 41,42,43".

- kromě obecných vazeb, platí na úrovni republiky:

r. 4060 sl. 41,42,43 = r. (4061 + 4062 + 4063 + 4070 + 4080 +4081 + 4090 + 4100 + 4110 +4111 +4120 + 4130+ 4140 + 4150+ 4170 + 4180+4181+4190) sl. 41,42,43

r. 4250 sl. 41,42,43 = r. (4260 + 4270 + 4271 + 4280 + 4281 + 4290 + 4300 + 4310 + 4321 + 4322 + 4323 + 4330 + 4340 +4341 + 4350 + 4360 + 4370 +4371 + 4380 + 4400 + 4410 +4411 + 4420) sl. 41,42,43

r. 4460 sl. 41,42,43 = r. (4330 + 4340 + 4341 + 4350 + 4400 + 4410 +4411 + 4420) sl. 41,42,43 - r. (4070 + 4080 + 4081 + 4090) sl. 41,42,43".

47. V příloze č. 6 bodě 13. se slova „Část IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů“ nahrazují slovy „Část IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad“.

48. V příloze č. 6 bodě 13. písmeno a) zní:

a) v této části výkazu se uvádějí údaje skutečně přijatých transferů a půjček

- uvedených na položkách 4111, 4113, 4116, 4118, 4123, 4160, 4211, 4213, 4216, 4218, 4223, 4240, 8113 a 8123,

- v členění podle účelových znaků,

- v členění podle čísla územního celku;“.

49. V příloze č. 6 bodě 13. písm. b) se slova „a kraje“ nahrazují slovy „ , kraje a regionální rady“ a slova „v bodech 2., 3. a 4.)“ se nahrazují slovy „v bodech 3., 4., 5. a 8.)“.

50. V příloze č. 6 bodě 13. se na konci písmene c) doplňují slova „a regionální rady uvádí číslo územního celku podle NUTS 2.“.

51. V příloze č. 6 se za bod 13. doplňují nové body 14., 15. a 16., které znějí:

14. Část X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územním samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

a) v této části výkazu se uvádějí údaje poskytnutých transferů a půjček: - uvedených na položkách 5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441,6442, 6443 a 6449,

- v členění podle účelových znaků,

- v členění podle čísla územního celku;

b) vazby mezi částí X. a II. výkazu

pro každou položku vykázanou v části X. platí:

∑údaj sl. 103 UZ,územní celek = ∑údaj sl.3 § dané položky,

tzn. že součet všech údajů sl. 103 dané položky (tj. za všechny účelové znaky a čísla územních celků) v části X. musí odpovídat součtu údajů sl. 3 této položky v části II. za všechny paragrafy;

c) převedení prostředků z výdajového účtu regionálních rad na účet příjemce vedený u bankovního ústavu se třídí na příslušnou druhovou položku (5321, 5323, 5325, 5329, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6441, 6442, 6443 a 6449) podle platného účelového znaku a čísla územního celku;

d) pro transfery a půjčky poskytnuté obci se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 4, pro transfery a půjčky poskytnuté kraji se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 3; hlavní město Praha má shodné číslo územního celku na úrovni NUTS 4 i NUTS 3, tj. "100";pro transfery a půjčky poskytované regionálním radám se přiřadí číslo územního celku NUTS 2.

15. Část XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

V části XI. jsou sledovány příjmy z rozpočtu EU a související příjmy. Výše uvedené rozpočtové příjmy s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují podle položek druhového třídění platné rozpočtové skladby, dále v členění podle kódu atributu NÁSTROJ a kódu atributu ZDROJ, jejichž číselníky jsou uvedeny v příloze č. 5.

16. Část XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje včlenění podle nástroje a zdroje financování

V části XII. jsou sledovány výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje. Výše uvedené rozpočtové výdaje s údaji schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku se vykazují v členění podle položek druhového třídění a podle paragrafu odvětvového třídění platné rozpočtové skladby, dále v členění podle nástroje a zdroje financování, a to podle odpovídajících kódů číselníku atributu NÁSTROJ a číselníku atributu ZDROJ uvedených v příloze č. 5.".

Dosavadní bod 14. se označuje jako bod 17.

52. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se v části IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace na řádku číslo 4040, 4100, 4110, 4120, 4170, 4180, 4190, 4191, 4193, 4260, 4270, 4280, 4360, 4370, 4380, 4421 a 4423 slovo „dotace“ nahrazuje slovem „transfery“.

53. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se v části IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace vkládá nový řádek číslo 4062 s textem „2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi“, řádek číslo 4063 s textem „2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO“, řádek číslo 4081 s textem „2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad“, řádek číslo 4111 s textem „4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad“, řádek číslo 4181 s textem „4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad“, řádek číslo 4271 s textem „5325 -Neinvestiční transfery regionálním radám“, řádek číslo 4322 s textem „5367 - Výdaje z finančního vypřádání minulých let mezi obcemi“, řádek číslo 4323 s textem „5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO“, řádek číslo 4341 s textem „5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám“, řádek číslo 4371 s textem „6345 - Investiční transfery regionálním radám“ a řádek číslo 4411 s textem „6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám“.

54. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se v části VII. Vybrané záznamové jednotky na řádku 7090, 7100, 7110, 7120, 7130, 7170, 7180, 7190, 7200, 7210, 7290, 7300, 7310, 7320, 7330, 7340, 7350, 7400, 7410, 7420, 7430, 7440, 7450 a 7460 slovo „dotace“ nahrazuje slovem „transfery“.

55. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se v části VII. Vybrané záznamové jednotky vkládá nový řádek číslo 7092 s textem „2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi“, řádek číslo 7192 s textem „5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi“, řádek číslo 7292 s textem „2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi“ a řádek číslo 7432 s textem „5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi“.

56. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se v části výkazu č. IX. nahrazuje název „IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů“ názvem „IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad“.

57. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se doplňuje část výkazu č. X.

„X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znakČíslo územního celkuPoložkaVýsledek od počátku roku
abc103
    
    
    
“.

58. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se doplňuje část výkazu č. XI.

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

ParagrafPoložkaNástrojZdrojSchválený rozpočetRozpočet po změnáchVýsledek od počátku roku
abcd123
       
       
       
       
“.

59. V příloze č. 6 ve vzoru Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí se doplňuje část výkazu č. XII.

„XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

ParagrafPoložkaNástrojZdrojSchválený rozpočetRozpočet po změnáchVýsledek od počátku roku
abcd123
       
       
       
       
“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Při vypracování finančních výkazů za rok 2006 se postupuje podle znění vyhlášky platné k 31. prosinci 2006.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Kalousek v. r.

Přesunout nahoru