Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 206/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře, ve znění pozdějších předpisů

Částka 66/2007
Platnost od 16.08.2007
Účinnost od 01.09.2007
Zrušeno k 23.11.2007 (289/2007 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

206

VYHLÁŠKA

ze dne 1. srpna 2007,

kterou se mění vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 18 odst. 6 písm. a) bodu 2 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře, ve znění vyhlášky č. 651/2004 Sb. a vyhlášky č. 4/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 3a se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 3d zní:

(3) Čerstvé drůbeží maso nebo maso pernaté zvěře ve farmovém chovu získané porážkou drůbeže nebo pernaté zvěře ve farmovém chovu, která pochází z území nebo části území, jež podléhá omezujícím nebo zakazujícím veterinárním opatřením přijatým vzhledem k výskytu newcastleské choroby nebo aviární influenzy, jakož i mleté maso, strojně oddělené maso, masné polotovary obsahující takové maso a masné výrobky, které obsahují takové maso a nebyly podrobeny ošetření podle přílohy č. 5, se označují alternativní značkou3d), jejíž vzor je uveden v příloze č. 6.

3d) Rozhodnutí Komise 2007/118/ES ze dne 16. února 2007 o prováděcích pravidlech týkajících se alternativní identifikační značky podle směrnice Rady 2002/99/ES.“.

2. Za přílohu č. 5 se doplňuje příloha č. 6, která zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 201/2003 Sb.

VZOR ALTERNATIVNÍ ZNAČKY

Alternativní značka podle § 3a odst. 3 se musí použít v souladu s následujícími rozměry nebo v jejich jakémkoli vhodném poměru, přičemž musí být zachována čitelnost informací.

Rozměry:
CZ = 8 mm
[kód země uvedený v bodě 6 části B oddílu 1 přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES č. 853/2004]

1234 = 11 mm
[číslo schválení zařízení podle bodu 7 části B oddílu I přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004]

Vnější kruhový průměr = nejméně 30 mm

Tloušťka linky čtverce = 3 mm

VZOR ZNAČKY
VZOR ZNAČKY


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2007.


Ministr:

Mgr. Gandalovič v. r.

Přesunout nahoru