Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 202/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Částka 65/2007
Platnost od 09.08.2007
Účinnost od 01.09.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

202

VYHLÁŠKA

ze dne 24. července 2007,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti České republiky stanoví podle § 45 odst. 1 zákona č. 6 /2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, podle § 469 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, podle § 374 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., vyhlášky č. 194/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1995 Sb., vyhlášky č. 278/1996 Sb., vyhlášky č. 234/1997 Sb., vyhlášky č. 482/2000 Sb., vyhlášky č. 104/2002 Sb. a vyhlášky č. 268/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1) Na trestním úseku zajistí předseda soudu v rozvrhu práce specializaci v řízení ve věcech

a) korupce veřejných činitelů,

b) korupce při veřejných zakázkách,

c) korupce při veřejných soutěžích,

d) korupce při dražbách.“.

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

2. V § 2 odst. 2 písm. a) se na konci bodu 5 středník nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 6, který zní:

6. závažné organizované kriminality (zejména zločinné spolčení a trestné činy spáchané organizovanou skupinou);“.

3. V § 6 odst. 2 se v úvodní části ustanovení za slovo „čekatele“ vkládají slova „ , asistenty soudce“.

4. V § 6 odst. 2 písm. b) se slova „s výjimkou dožádání ve styku s cizinou“ zrušují.

5. V § 10 se za slovo „obžalovaných“ vkládají slova „starších osmnácti let“.

6. V § 19 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Mladistvý, který je ve výkonu ochranné výchovy, se předvolává prostřednictvím ústavu, kde vykonává tuto výchovu, a který rovněž zajistí jeho účast, včetně doprovodu k jednání soudu.“.

7. V § 23 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Právní moc může vyznačit i vyšší soudní úředník, justiční čekatel, asistent soudce a soudní tajemník v případech, kdy rozhodnutí vydal nebo kdy k tomu byl soudcem pověřen.“.

8. V § 28 odst. 1 se slova „okresních úřadů,“ zrušují.

9. V § 28 odst. 2 se slova „a okresních úřadů“ zrušují.

10. § 28b až 28g se včetně nadpisů zrušují.

11. V § 29 odst. 3 se slova „v částce 17 Kčs za hodinu, nejvýše však 136 Kčs za jeden den.“ nahrazují slovy „za hodinu v částce odpovídající výši minimální mzdy za hodinu podle nařízení vlády o minimální mzdě, nejvýše však osminásobek této částky za jeden den.“.

Poznámka pod čarou č. 5 zní:

5) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.“.

12. V § 30 odst. 2 se slovo „Použil-li“ nahrazuje slovy „Pokud s předchozím souhlasem soudu použil“.

13. V § 33 odst. 1 se slova „nebo komerčním právníkem“ zrušují.

14. § 37 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9 zní:

㤠37

Opatření k nařízení výkonu trestu odnětí svobody a k nařízení výkonu trestního opatření odnětí svobody

(1) Jestliže odsouzený bez dostatečné omluvy nenastoupí ve stanovené lhůtě výkon trestu odnětí svobody nebo výkon trestního opatření odnětí svobody nebo je-li obava, že uprchne, přikáže předseda senátu (samosoudce), aby odsouzený byl dodán k výkonu trestu odnětí svobody nebo k výkonu trestního opatření odnětí svobody do příslušné spádové věznice (§ 321 odst. 3 věta první tr. ř.). Jestliže pobyt odsouzeného není znám, soud to na příkazu k dodání do výkonu trestu odnětí svobody nebo do výkonu trestního opatření odnětí svobody výslovně uvede s tím, že je nutno vypátrat pobyt odsouzeného (§ 321 odst. 3 věta druhá tr. ř.). Příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody nebo do výkonu trestního opatření odnětí svobody se zašle okresnímu ředitelství Policie České republiky příslušnému podle místa bydliště odsouzeného. Není-li bydliště odsouzeného známo, příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody nebo do výkonu trestního opatření odnětí svobody se zašle okresnímu ředitelství Policie České republiky v obvodu soudu.

(2) Byl-li pobyt odsouzeného vypátrán jinak než orgány policie nebo jestliže se odsouzený dobrovolně přihlásil k výkonu trestu odnětí svobody nebo k výkonu trestního opatření odnětí svobody, je třeba příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody nebo do výkonu trestního opatření odnětí svobody odvolat, a to u toho orgánu policie, kterému byl zaslán.

(3) U odsouzeného, který se zdržuje v cizině, se při nařízení výkonu trestu odnětí svobody nebo při nařízení výkonu trestního opatření odnětí svobody postupuje podle zvláštních předpisů9).

(4) U mladistvého, který je v ústavní nebo ochranné výchově, zašle soud nařízení výkonu trestního opatření odnětí svobody ústavu, ve kterém je mladistvý, s tím, aby byl do výkonu trestního opatření dodán pracovníkem ústavu. Není-li to možné zajistit, požádá předseda senátu (samosoudce) o předvedení mladistvého do výkonu trestního opatření okresní ředitelství Policie České republiky, v jehož obvodu je ústav.

(5) Nápravně výchovný ústav pro mladistvé sdělí u trestních opatření odnětí svobody delších tří měsíců nejméně dva měsíce před předpokládaným dnem skončení výkonu trestního opatření odnětí svobody výchovnému nebo léčebnému zařízení, z něhož byl mladistvý dodán do výkonu trestního opatření odnětí svobody, výsledky převýchovy mladistvého výkonem trestního opatření odnětí svobody z hlediska případného propuštění z ochranné výchovy, podmíněného umístění mimo výchovné zařízení nebo zrušení ústavní výchovy.

(6) Věznice, popřípadě nápravně výchovný ústav vrátí soudu jedno vyhotovení nařízení výkonu trestu odnětí svobody nebo nařízení výkonu trestního opatření odnětí svobody s potvrzením, že odsouzený nastoupil trest odnětí svobody nebo trestní opatření odnětí svobody, nebo oznámí bez průtahu soudu, že trest odnětí svobody nebo trestní opatření odnětí svobody ve stanovené lhůtě nastoupeny nebyly. Je-li odsouzený ve výkonu jiného trestu odnětí svobody nebo ve výkonu jiného trestního opatření odnětí svobody, potvrdí nápravně výchovný ústav příjem nařízení výkonu trestu odnětí svobody nebo trestního opatření odnětí svobody na jednom jeho vyhotovení, uvede, kdy trest odnětí svobody nebo trestní opatření odnětí svobody bude pravděpodobně nastoupeno, a vrátí je neprodleně soudu. O přemístění odsouzeného do jiného nápravně výchovného ústavu, o zahájení ochranného léčení, o jeho útěku a dopadení, o jeho úmrtí, o přerušení výkonu trestu odnětí svobody nebo trestního opatření odnětí svobody, o podmíněném propuštění, jakož i o tom, že byl odsouzený v důsledku výkonu uloženého trestu odnětí svobody nebo výkonu trestního opatření odnětí svobody, udělení milosti, amnestie nebo z jiného důvodu propuštěn na svobodu, podá nápravně výchovný ústav, v němž odsouzený naposledy byl, neprodleně zprávu soudu, který rozhodl v prvním stupni; v případě podmíněného propuštění podá zprávu též soudu, který o podmíněném propuštění rozhodl.

9) Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. 2. 2005 č. j. 81/2002-MO-J/142, o postupu soudů ve styku s cizinou ve věcech trestních, uveřejněná pod č. 14/2006 SIS.
Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30.12. 2004 č. j. 66/2004-MOJ/89, o postupu soudů ve styku s členskými státy Evropské unie ve věcech trestních, uveřejněná pod č. 18/2005 SIS.“.

15. § 39 včetně nadpisu zní:

㤠39

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a trestního opatření odnětí svobody

Obdobně jako v § 38 postupuje soud i v případech podmíněného propuštění odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody nebo z výkonu trestního opatření odnětí svobody.“.

16. V § 46 odstavec 2 zní:

(2) Vykonavatelé provádějí zejména tyto úkony:

a) prodej movitých věcí při likvidaci dědictví prováděný soudem podle ustanovení o výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí (§ 175u odst. 1 o. s. ř.),

b) úkony spojené s odnětím dítěte [§ 273 odst. 1 písm. b) o. s. ř.],

c) úkony spojené s provedením výkonu rozhodnutí o nařízení předběžného opatření (§ 273a a 273b o. s. ř.),

d) úkony spojené s realizací výkonu rozhodnutí postižením jiných majetkových práv povinného spočívajících ve vydání nebo dodání věci (§ 320 o. s. ř.),

e) prohlídku povinného a prohlídku jeho místností, skříní a jiných schránek (§ 325a o. s. ř.),

f) soupis movitých věcí (§ 326 o. s. ř.),

g) prodej věcí, které se rychle kazí, mimo dražbu (§ 326b o. s. ř.),

h) zajištění sepsaných věcí (§ 327 o. s. ř.),

i) označení sepsaných věcí, které nebyly zajištěny (§ 327 odst. 3 o. s. ř.),

j) odhad sepsaných movitých věcí, nebyl-li přibrán znalec (§ 328 o. s. ř.),

k) prodej sepsaných věcí v dražbě (§ 328b o. s. ř.),

l) vydání výtěžku z prodaných věcí oprávněným nebo jiným věřitelům, popřípadě složení výtěžku u soudu (§ 331 a 331a o. s. ř.),

m) vydání odebraných peněz oprávněnému nebo jejich složení u soudu (§ 333 o. s. ř.),

n) výběr vymáhané částky z vkladní knížky nebo jí obdobné jiné formy vkladu a úkony potřebné k uplatnění práv z vkladních listů, akcií, směnky, šeku, jiného listinného cenného papíru nebo jiné listiny, jejíž předložení je třeba k uplatnění práva (§ 334 o. s. ř.),

o) úkony potřebné ke zpeněžení sepsaných zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů (§ 334a o. s. ř.),

p) vyklizení nemovitostí, staveb, bytů a jiných místností, odevzdání vyklizených věcí povinnému nebo zletilému příslušníku jeho domácnosti, předání vyklizených věcí do úschovy obci nebo jinému vhodnému schovateli, uložení klíče od bytové náhrady u orgánu obce nebo u soudu, prodej nevyzvednutých věcí a rozdělení výtěžku tohoto prodeje (§ 340 až 344 o. s. ř.),

q) odebrání movitých věcí se vším, co k nim patří, povinnému, nebo tomu, kdo je ochoten je vydat, a jejich odevzdání oprávněnému (§ 345 o. s. ř.),

r) úkony spojené s realizací rozhodnutí prodejem movité věci podle § 348 o. s. ř.,

s) úkony směřující k obnovení předešlého stavu podle § 351a o. s. ř.,

t) soupisy věcí podle § 672 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „obč. z.“).“.

17. V § 49 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo doručuje-li písemnost při úkonu“.

18. V části deváté se za nadpis oddílu druhého vkládá nový § 49a, který včetně nadpisu zní:

㤠49a

Příprava výkonu

Je-li to vzhledem k osobám účastníků účelné, vyšší soudní úředník či soudní tajemník vyzve oprávněného, aby sdělil číslo bankovního účtu, na který mu má být zaslána peněžní částka získaná výkonem. Dotázáním na evidence majetku zjistí movité věci povinného (např. evidence cenných papírů či motorových vozidel).“.

19. V § 51 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Soupis se neprovede, pokud je na místě nepochybně prokázáno, že tyto věci nepatří povinnému.“.

20. V § 53 odstavec 1 zní:

(1) Po skončení prohlídky musí být dveře opět uzamčeny a klíče od zámku předány dotčeným osobám, popřípadě uloženy na jiném vhodném místě dosažitelném pro tyto osoby. O tom, kde si mohou klíče vyzvednout, musí být dotčené osoby vyrozuměny.“.

21. V § 56 odstavec 5 zní:

(5) Byla-li sepsána věc, která podle § 321 a 322 o. s. ř. nepodléhá výkonu rozhodnutí nebo k níž uplatňuje právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí třetí osoba, může ji vykonavatel vyloučit ze soupisu, souhlasí-li s tím oprávněný, v jehož prospěch byla sepsána. Vykonavatel takovou věc ze soupisu vyloučí rovněž na návrh oprávněného.“.

22. V § 59 odst. 1 se slovo „Kčs“ nahrazuje slovem „Kč“.

23. V § 59 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Byla-li sepsána stejná věc ve prospěch více pohledávek, které jsou vymáhány ve výkonu rozhodnutí i v exekuci, dražbu provede vyšší soudní úředník nebo soudní exekutor pro oprávněného, jehož pohledávka je první v pořadí, a o rozvrhu výtěžku rozhodne usnesením. Rozhodující pro určení pořadí je ve věci výkonu rozhodnutí datum podání návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (§ 332 odst. 1 o. s. ř.) a v exekuci datum vydání exekučního příkazu prodejem movitých věcí povinného.“.

24. Za § 59c se vkládá nový § 59d, který zní:

㤠59d

(1) Byla-li v dražbě prodána movitá věc, která byla zastavena, zadržena nebo převedena k zajištění závazku povinného ve prospěch jeho věřitele (§ 331a o. s. ř.), soud vyzve věřitele, aby listinami doložili své právo k movité věci a den vzniku tohoto práva (§ 332 odst. 2 o. s. ř.).

(2) O rozvrhu výtěžku z prodané věci, na které vázlo uvedené právo, rozhodne soud usnesením.“.

25. § 68 a 69 včetně nadpisů znějí:

㤠68

Výkon rozhodnutí o výchově nezletilého dítěte

(1) Výkon rozhodnutí o výchově nezletilého dítěte provádí rozvrhem práce určený soudní vykonavatel, kterým může být předsedou soudu určen i vyšší soudní úředník, soudní tajemník nebo asistent soudce.

(2) Bližší podrobnosti výkonu rozhodnutí o výchově nezletilého dítěte upravuje instrukce ministra spravedlnosti.

§ 69

Výkon rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným

(1) Výkon rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným provádí rozvrhem práce určený soudní vykonavatel, vyšší soudní úředník, soudní tajemník nebo asistent soudce (dále jen „soudní orgán“). Vyžadují-li okolnosti případu provedení výkonu mimo pracovní dobu soudu, pak úkon uskuteční přímo soudce, který takové předběžné opatření nařídil.

(2) Výkon rozhodnutí předběžného opatření, aby povinný dočasně opustil společné obydlí, jakož i jeho bezprostřední okolí, nebo aby se zdržel setkávání s osobou, kterou soud v usnesení označil, a nenavazoval kontakty s ní (§ 76b), se provede tak, že vykonavatel na základě rozhodnutí o předběžném opatření v součinnosti s příslušnými státními orgány vykáže povinného ze společného obydlí, odebere mu všechny klíče od společného obydlí, které povinný drží, a uloží je u soudu; popřípadě na základě rozhodnutí o předběžném opatření zakáže povinnému setkávat se s označenou osobou nebo ji jinak kontaktovat. Soudní orgán zároveň poskytne povinnému příležitost, aby si bezprostředně při výkonu rozhodnutí vyzvedl ze společného obydlí své osobní cennosti a dokumenty, jakož i věci, které slouží jeho osobní potřebě; během trvání předběžného opatření pak povinnému umožní vyzvednout i věci nezbytné k výkonu jeho podnikatelské činnosti nebo výkonu povolání, a to jednorázově, nikoliv opakovaně. Oprávněný musí být o provedení úkonu předem informován. Při vyzvedávání věcí povinným musí být soudní orgán přítomen.

(3) Není-li povinný při výkonu rozhodnutí přítomen, vyrozumí vykonavatel oznámením zanechaným na dveřích společného obydlí povinného o právu požádat během trvání předběžného opatření o vyzvednutí si shora uvedených věcí.“.

26. § 75 zní:

㤠75

(1) Zjišťování v Centrální evidenci závětí vedené Notářskou komorou České republiky (dále jen „Komora“) podle § 175c o. s. ř. provádí soudní komisař.

(2) Doklad o výsledku zjišťování opatřený datem vyhotovení a podpisem soudního komisaře nebo jeho pověřeného pracovníka se založí do spisu.“.

27. V § 76 odstavec 1 zní:

(1) Zjistí-li se šetřením podle § 175c o. s. ř., že zůstavitel zanechal závěť, listinu o vydědění, listinu o odvolání těchto úkonů, listinu o ustanovení správce dědictví, listinu o odvolání ustanovení správce dědictví nebo že správce vydal listinu o odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví zůstavitele [dále jen „závěť (listina o správě dědictví)“], soudní komisař zjistí její stav a obsah, je-li u něho uložena, jinak o provedení tohoto úkonu požádá notáře nebo soud, u nichž je závěť uložena.“.

28. V § 76 odst. 2 a 3 se za slova „závěť“, „závěti“, „závětí“ vkládají slova „(listina o správě dědictví)“.

29. V § 77 odst. 1 až 3 se za slova „závěť“, „závěti“ vkládají slova „(listina o správě dědictví)“.

30. V § 78 odst. 1 a 2 se za slova „závěť“, „závěti“, „závětí“ vkládají slova „(listina o správě dědictví)“.

31. V § 79 se za slova „závěť“, „závěti“ vkládají slova „(listina o správě dědictví)“.

32. V § 80 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

33. V § 90 se věta poslední zrušuje.

34. V § 93 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Po předchozí dohodě se soudem může notář návrhy uvedené v odstavcích 1 a 2 předávat v elektronické podobě pouze s jedním písemným vyhotovením.“.

35. V § 96a se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Soudní komisař v souvislosti s likvidací dědictví uloží prostředky získané zpeněžením majetku zůstavitele prodejem mimo dražbu na zvláštní účet soudu.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2007.


Ministr: JUDr. Pospíšil v. r.

Přesunout nahoru