Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 198/2007 Sb.Nařízení vlády o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh

Částka 63/2007
Platnost od 31.07.2007
Účinnost od 31.07.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

198

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. června 2007

o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh

Vláda nařizuje podle § 12a zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 160/2007 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje technické a jiné podrobnosti týkající se bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh.

§ 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) zapalovačem ručně ovládané zařízení vydávající plamen a využívající palivo, které se běžně používá pro zapálení zejména cigaret, doutníků a dýmek a u něhož se dá předvídat, že může být použito k zapálení materiálů, jako je papír, knoty, svíčky a lampy, a které je vyrobeno s neoddělitelnou zásobou paliva, bez ohledu na to, zda jej lze znovu plnit či ne,

b) plnitelným zapalovačem takový zapalovač, který byl navržen, vyroben a uveden na trh tak, aby bylo zajištěno jeho očekávané stálé bezpečné používání po dobu životnosti nejméně 5 let, s možností opravy a splňující tyto požadavky:

1. na zapalovač je výrobcem poskytnuta nejméně dvouletá písemná záruka v souladu s předpisem Evropských společenství2),

2. existuje možnost opravy, včetně zapalovacího mechanismu a bezpečného opakovaného plnění po celou dobu životnosti,

3. součástky, u kterých lze předpokládat, že se při nepřetržitém používání opotřebují nebo přestanou fungovat po záruční době, je možno nahradit nebo opravit v autorizovaném nebo specializovaném poprodejním servisu se sídlem v Evropské unii,

c) zapalovačem odolným vůči dětem zapalovač navržený a vyrobený tak, aby za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek nemohly děti mladší 51 měsíců aktivovat zapalovací mechanismus, protože například nemají potřebnou sílu k zacházení s ním, nebo kvůli jeho designu nebo ochraně zapalovacího mechanismu, složitosti nebo posloupnosti operací potřebných pro jeho zapálení, tedy zapalovač, který splňuje národní technickou normu zavádějící evropskou normu EN 13869:2002 (dále jen „evropská norma“), pokud jde o jiné specifikace než ty, které jsou uvedeny v odstavcích 3.1, 3.4 a 5.2.3 evropské normy; zapalovač splňující příslušné právní předpisy zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie, kde platí pro bezpečnost pro děti požadavky rovnocenné nebo přísnější než uvedené v tomto nařízení,

d) modelem zapalovače zapalovač téhož výrobce, který se neliší v provedení nebo jiných charakteristikách takovým způsobem, který by mohl ovlivnit odolnost vůči dětem,

e) zkouškou odolnosti vůči dětem systematická zkouška daného modelu zapalovače z hlediska jeho odolnosti vůči dětem na vzorku zapalovačů, a to zejména zkoušky prováděné v souladu s národními technickými normami zavádějícími evropskou normu, pokud jde o jiné specifikace než o ty, které jsou uvedeny v odstavcích 3.1, 3.4 a 5.2.3 evropské normy, nebo s požadavky příslušných právních předpisů zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie a kde platí pro bezpečnost dětí požadavky rovnocenné nebo přísnější než uvedené v tomto nařízení,

f) zapalovačem neobvyklého typu zapalovač definovaný ve specifikaci 3.2 evropské normy.

§ 3

(1) Na trh smí být uveden pouze bezpečný zapalovač. Bezpečný je pouze takový zapalovač, který je odolný vůči dětem podle § 2 písm. c) a u něhož výrobce zpracoval a uchovává průvodní dokumentaci podle § 4 a nadále sleduje shodu vyrobeného zapalovače s technickým řešením přijatým pro zajištění odolnosti vůči dětem.

(2) Zapalovač neobvyklého typu podle § 2 písm. f) je vždy považován za nebezpečný a nesmí být uveden na trh.

§ 4

(1) Průvodní dokumentací se rozumí alespoň

a) protokol o zkoušce odolnosti vůči dětem pro každý model zapalovače, včetně vzorků zapalovače zkoušeného modelu, potvrzující, že zapalovač dodávaný na trh je z hlediska bezpečnosti odolný vůči dětem,

b) dokumentace o zkouškách a kontrolním programu potvrzující, že všechny zapalovače ze všech sérií uvedených na trh odpovídají zkoušenému modelu,

c) výrobní záznamy potřebné k prokázání, že všechny vyrobené zapalovače odpovídají zkoušenému modelu,

d) nový protokol o zkoušce odolnosti vůči dětem, pokud jsou na modelu zapalovače provedeny jakékoli změny, které by mohly nepříznivě ovlivnit schopnost modelu vyhovět požadavkům tohoto nařízení,

e) dokumentace dokládající, že se jedná o opakovaně plnitelný zapalovač.

(2) V případě, že výrobce neposkytne v časové lhůtě stanovené orgánem dozoru průvodní dokumentaci nebo distributor neposkytne v časové lhůtě stanovené orgánem dozoru dokumentaci potřebnou pro identifikaci každé osoby, která mu dodala zapalovač uváděný na trh, postupuje orgán dozoru podle § 7 odst. 2 písm. h) zákona.

§ 5

Protokol o zkoušce odolnosti vůči dětem musí obsahovat

a) obchodní firmu nebo název, sídlo a místo podnikání výrobce,

b) obchodní firmu nebo název, sídlo a místo podnikání dovozce, pokud jsou zapalovače dováženy,

c) úplný popis zapalovače, včetně velikosti, tvaru, hmotnosti, paliva, kapacity nádržky, zapalovacího mechanismu, dále zařízení pro bezpečnost pro děti, provedení, technická řešení a další prvky, které slouží k tomu, aby byl zapalovač z hlediska bezpečnosti odolný vůči dětem v souladu s požadavky tohoto nařízení; zejména sem patří podrobné uvedení všech rozměrů, potřebné síly nebo jiných prvků, které by mohly ovlivnit bezpečnost zapalovače pro děti, včetně tolerancí výrobce pro každý takový prvek,

d) podrobný popis zkoušek a získaných výsledků, data zkoušek, místo, kde byly zkoušky prováděny, obchodní firmu nebo název osoby, která testy prováděla, podrobné údaje o kvalifikaci a způsobilosti této osoby k provádění zkoušek,

e) uvedení místa, kde se zapalovače vyrábějí nebo kde byly vyrobeny,

f) uvedení místa, kde je uchovávána dokumentace požadovaná tímto nařízením,

g) odkazy na akreditaci nebo uznání osoby podle § 6.

§ 6

Za protokol o zkoušce odolnosti vůči dětem se považuje protokol vypracovaný

a) osobou splňující požadavky stanovené normou EN ISO/IEC3) akreditované členem Mezinárodní spolupráce v akreditaci laboratoří (ILAC) pro provádění zkoušek odolnosti zapalovačů vůči dětem nebo pro tento účel jinak uznávané příslušným orgánem členského státu,

b) osobou, jejíž protokoly o zkoušce odolnosti vůči dětem jsou uznávány zemí, kde platí požadavky na bezpečnost pro děti odpovídající požadavkům stanoveným tímto nařízením.

§ 7

S výjimkou § 3 odst. 2 se ustanovení tohoto nařízení nevztahují na opakovaně plnitelné zapalovače, jestliže jsou vybaveny průvodní dokumentací dokládající splnění požadavků § 2 písm. b).


§ 8

Zapalovače, které byly uvedeny na trh přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a které nesplňují požadavky pro bezpečnost zapalovačů uváděných na trh podle tohoto nařízení, mohou být spotřebiteli nabízeny a prodány nejdéle do 11. března 2008.

§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Ministr průmyslu a obchodu: Ing. Říman v. r.

Poznámky pod čarou

1) Rozhodnutí Komise ze dne 11. května 2006, kterým se po státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) (2006/502/ES), v platném znění.

2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES o určitých aspektech nákupu spotřebního zboží a záruk za spotřební zboží.

3) EN-ISO/IEC 17025:2005 „Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří“.

Přesunout nahoru